Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. Vypracovala: Klára Suchoňová

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne PODPIS:

3 Poděkování Děkuji PhDr. Pavle Pitnerové, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a cenné rady při jejím zpracování. Dále děkuji rodičům, kteří se účastnili výzkumu, za ochotu a spolupráci.

4 Obsah Úvod Komunikace a vývoj řeči Ontogenetický vývoj dítěte Jazykové roviny v ontogenezi řeči Baby Signs... Chyba! Záložka není definována. 2.1 Historie programu Baby Signs Baby Signs v ČR... Chyba! Záložka není definována. 2.3 Metodika a využití... Chyba! Záložka není definována. 3 Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řečichyba! Záložka není definována. 3.1 Cíle výzkumného šetření... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Charakteristika respondentů a použité metodychyba! Záložka není definována. 3.3 Vlastní závěrečné šetření... Chyba! Záložka není definována. 3.4 Závěry výzkumného šetření... Chyba! Záložka není definována. Závěr... Chyba! Záložka není definována. Resumé Sumarry Seznam použité literatury Seznam tabulek a grafů: Seznam příloh... Chyba! Záložka není definována.

5 Úvod Komunikace je důležitou a nepostradatelnou součástí veškerého života na zemi, a tak i lidé jsou obdařeni touto schopností. U člověka je to především komunikace verbální - tedy řeč. Ovšem mluvit a dorozumívat slovy se dokáže člověk až okolo prvního roku života. Avšak sdělovat své pocity a potřeby touží i dítě, které ještě nezná jazyk a neovládá formu komunikace, kterou používají jeho blízcí. Díky doktorkám S. Godwyn a L. Acredolo mohou maminky po celém světě výborně chápat potřeby a pocity svých dětí za pomoci jednoduchých gest. Jedná se o metodu nazvanou Baby Signs, která pomáhá rodičům zařadit do běžného života komunikaci pomocí znaků, a tím lépe porozumět svému dítěti. V České republice je tato metoda známá jako Znaková řeč pro slyšící batolata aneb také Znakování s miminky. Poprvé jsem se s touto formou komunikace mezi dítětem a rodičem setkala před několika lety, kdy mě moje kamarádka seznámila se svou ratolestí a jejich jednoduchým, ale velice užitečným jazykem. Začala jsem se o Baby Signs zajímat a po přečtení knihy a několika diskuzí českých maminek jsem byla naprosto fascinována. Rozhodla jsem se proto věnovat této formě komunikace ve své bakalářské práci. Ráda bych ukázala, že program Baby Signs má pozitivní vliv na vývoj řeči dítěte. Díky tomu jsem oslovila několik maminek, které tuto metodu využívají, a srovnávám je s maminkami, které s ní zkušenosti nemají. V první kapitole se zabývám významem komunikace a vývojem řeči, z čehož vycházím ve svém výzkumném šetření. Druhá kapitola je věnována programu Baby Signs. Obsahuje historii této metody, situaci, kterou zaujímá v Česku, a metodiku samotného programu. Dále je zde shrnut výzkum, který poukazuje na jeho výhody a vliv na vývoj dítěte. Nemalou překážkou mi zde byl nedostatek materiálů v českém jazyce, takže jsem musela pracovat i s cizojazyčnými publikacemi. Ve třetí kapitole se dostávám ke svému vlastnímu výzkumnému šetření, zaměřeném na rodiče a jejich děti, kde srovnávám za pomoci vyhodnocených dotazníků znakující a neznakující skupinu respondentů. Hlavním cílem výzkumu, a tudíž i mé bakalářské práce, je zjistit, zda má užívání symbolických gest v komunikaci s dítětem pozitivní vliv na jeho vývoj řeči. 1

6 1. Komunikace a vývoj řeči "Ten, kdo má oči, aby viděl a uši, aby slyšel, se může přesvědčit, že žádný smrtelník nedokáže nic utajit. Jestliže jeho rty mlčí, hovoří svými konečky prstů, jeho skryté myšlenky z něho prosakují ven každým pórem " Sigmund Freud Slovo komunikace pochází z latinského slovesa communicare, což v překladu znamená sdílet, sdělit, oznámit, účastnit se. Jedná se o složitý proces výměny informací. Je možno ji také charakterizovat jako proces efektivní výměny informací prostřednictvím určitého signálního systémů znaků (kódů), probíhající během interakce konverzačních partnerů. (van Balkom, A., 1991). V případě jazykové komunikace jsou předmětem výměny informací (sdělení) znaky jazykové, prezentované ve formě mluvené (orální), psané (grafické) a ukazované (gestické, manuální), (Lehečková, E., 1997). Můžeme tedy říct, že komunikace je sdělování informací, názorů, myšlenek, pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy pomocí společné soustavy symbolů. Lidé komunikují především prostřednictvím řeči. Pro člověka je řeč specifickou schopností. Jedná se o vědomé užívání jazyka jako složitého systému znaků a symbolů ve všech jeho formách (Klenková, J., 2006, s. 27). U člověka je tímto systémem jazyk, což je specifická vlastnost určité, přesně vymezené skupiny lidí sdělovat pomocí zvukového, písemného nebo jiného kódu smysluplné informace. V lidské komunikaci hraje roli především verbální projev, do kterého spadají všechny komunikační procesy realizující se pomocí mluvené nebo psané řeči. Avšak slova nejsou jedinou cestou komunikace. Důležitou složkou sebevyjádření v komunikaci je komunikace neverbální, která se vyznačuje dorozumívacími prostředky neslovní podstaty (Novák, A., 1999). Neverbální komunikace bývá nazývána také jako řeč těla. Podle Klenkové zahrnuje širokou oblast toho, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace. Neverbálně můžeme komunikovat gesty (pohyby těla a pohyby hlavy), postojem těla, výrazy tváře, pohledy očí, vzdáleností a zaujímáním prostorových pozic, tělesným kontaktem, tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči a vlastního zjevu. Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci mezi dítětem a jeho blízkými. 2

7 1.1. Ontogenetický vývoj dítěte Tato kapitola je koncentrována na proces vývoje řeči a osvojování jazyka. Řeč se u člověka vyvíjí již od narození a prochází typickými fázemi, počínaje novorozencem, přes kojence, předškolní, školní věk, období puberty až k dospělosti. Já se v této kapitole budu věnovat především procesům vývoje v období od narození do 3. roku života. Právě v tomto období se využívají metody rané komunikace se slyšícími dětmi pomocí znaků a gest, jako je například program Baby Signs, který je předmětem této bakalářské práce. Ostatní období budou zmíněna spíše okrajově. Vývoj řeči je komplexní proces, který může být ovlivňován mnoha faktory. Podle Klenkové jimi jsou vývoj senzorického vnímání, vývoj motoriky i myšlení a v neposlední řadě také proces socializace dítěte. V rámci ontogeneze člověka má právě vývoj řeči nejprudší průběh. Podle Lechty má tento proces největší spád do 6. roku života s těžištěm do roku, kdy je vývojové tempo nejrychlejší. I když se komunikační schopnost člověka vyvíjí a zdokonaluje po celý jeho život, je právě toto období obdobím nejdůležitějším. Mnozí autoři volí ve svých publikacích odlišná schémata. Většina z nich dělí vývoj řeči na přípravná stádia a stádia vlastního vývoje řeči, z čehož budu v této kapitole vycházet. Je důležité si uvědomit, že vývoj řeči dítěte je individuální záležitost, proto je třeba takto pohlížet na každé dítě zvlášť a připustit určitou vývojovou variabilitu. Přípravné (předřečové) období V období preverbální komunikace dochází u kojenců k poměrně prudkému vývoji řeči. Novorozenci přicházejí na svět s jedinečnými predispozicemi osvojit si řeč (Bytešíková, I., 2007). V období, které probíhá přibližně do 1 roku života, si dítě osvojuje zručnosti a návyky, na jejichž základě vzniká později skutečná řeč. Tyto činnosti charakterizujeme jako preverbální a neverbální aktivity (Klenková. J., 2006). M. Sovák (in Klenková, J., 2006) řadí před období, než dítě začne mluvit, celou řadu přípravných období, předstupňů řeči. Začínají hned po narození dítěte, nejsou přesně časově oddělena. Ihned po narození se dítě projevuje křikem, který je jednotvárný a neartikulovaný. Hovoří se o období křiku. Podle Kutálkové (2005) je křik reflexní činnost směřující k budoucímu používání hlasu. Křik se kolem šestého týdne začíná měnit a kojenec jím dokáže do určité míry projevit nelibost, odpor (Kejklíčková, I., 2011). Podle 3

8 Klenkové je křik fyziologickou reakcí na hlas matky. Jedná se tedy o hlasové vyjádření emocí a behaviorálního stavu dítěte. V novorozeneckém období můžeme také pozorovat první náznaky neverbální komunikace. V období od druhého do třetího týdne se objevuje vrozený výrazový pohyb úsměv. Jedná se o vrozenou mimickou výrazovou šablonu, která je později vystřídána úsměvem na podnět. Broukání, které má charakter jednoduché artikulace, se začíná objevovat v období přibližně mezi měsícem života dítěte. Dítě vydává neurčité hrdelní zvuky, které postupně přechází ke zvukům broukavým. Není vyvoláno žádným vnějším působením, jde o instinktivní, vrozený projev (Strnadová, V., 1998). Z počátku má tato aktivita reflexní charakter, a proto se objevuje i u neslyšících dětí. Žvatlání. Kolem měsíce si dítě už zřetelně hraje s mluvidly a tuto hru doprovází pestrými hlasovými projevy. Mluvíme o takzvaném pudovém žvatlání, které je převážně spontánní. Kojenec tvoří zvuky, které se v pozdějších obdobích už nevyskytují. Jedná se o zvuky mlaskavé, chrčivé, bublavé a hlas je tvořen často expiračně, tedy při výdechu, ale také inspiračně (Kejklíčková, I., 2011). Podle Bytešníkové (2007) se jedná o hru s mluvidly, kdy dítě mluvními orgány vykonává podobné pohyby jako při příjmu potravy, které doprovází hlasem. Ještě zde neexistuje vědomá zraková nebo sluchová kontrola ani zpětná vazba. Pudové žvatlání se proto vyskytuje i u neslyšících dětí. Je třeba zmínit, že pokud v tomto případě není tato aktivita posilována zpětnou vazbou, postupně vyhasíná. Přibližně kolem měsíce života dítěte pudové žvatlání plynule přechází do stadia opakování. Mluví se o takzvaném napodobujícím žvatlání. Děti napodobují slyšené řečové zvuky, což znamená, že se učí pomocí jazykového modelu, který mají k dispozici. Při nápodobě řečového projevu hraje určitou roli i zrak, děti odezírají a napodobují pohyby rtů, jazyka atd. (Vágnerová, M., 2008). Kojenec si začíná všímat pohybů mluvidel blízkých osob a snaží se je napodobit i přes to, že nerozumí obsahu, ani nezná jeho význam. Dítě začíná vyčleňovat hlásky mateřského jazyka a přestává produkovat ty, které ve svém okolí neslyší. V tomto období dítě využívá modulačních faktorů řeči, své pocity a přání vyjadřuje napodobením melodie, výšky, síly, rytmu řeči. (Bytešíková, I.,2007) Okolo 10. měsíce nastupuje stadium porozumění řeči. Dítě ještě nechápe obsah slov, která slyší, ale slyšené zvuky asociuje s vjemem či představou konkrétní situace, která se často opakuje. Klenková uvádí, že reakci dítěte například na Udělej paci, paci, Jak jsi velký atd. vyvolává melodie řeči, velký význam má i mimika a 4

9 gestikulace mluvící osoby. Je důležité v tomto období s dítětem dostatečně komunikovat, aby se mohlo rozvíjet. Období vlastního vývoje řeči Počátky vlastního vývoje řeči jsou charakteristické snahou po aktivním mluvním projevu. Většina autorů se shoduje, že začátek tohoto období můžeme pozorovat okolo jednoho roku života dítěte a můžeme jej rozdělit do čtyř stádií. Počátečním stádiem je stádium emocionálně-volní. Svůj první skutečný verbální projev dítě používá k vyjádření svých přání, proseb a pocitů. Z počátku jsou to jednoslovné věty, tedy slova s významem věty. Tato jednoslabičná až dvojslabičná slova jsou většinou spojena s konkrétními osobami, věcmi či situacemi. Užíváním prvních slov nezaniká žvatlání, dítě i nadále poměrně dlouho užívá gesta, mimiku a pláč. Mezi osmnáctým měsícem a druhým rokem mluvíme o egocentrickém stádiu vývoje řeči. Dítě objevuje mluvení jako činnost, opakuje slova, napodobuje dospělé (Klenková, J., 2006). Stádium asociačně-reprodukční se vyznačuje prvotními slovy, která již mají pojmenovávací funkci. Dítě používá takzvaný transfer, čímž přenáší označení na jevy analogické. Výrazy, které dítě slyšelo ve spojitosti s určitými jevy, přenáší na jevy podobné, čímž vytváří jednoduché asociace. Mezi druhým a třetím rokem dochází k prudkému rozvoji komunikačních dovedností. Dítě se snaží pomocí řeči dosahovat drobných cílů nebo usměrnit osoby ve svém okolí. Také se snaží stále častěji komunikovat s dospělými osobami (Sovák M., in Klenková, 2006). Kolem třetího roku se dítě dostává do stádia logických pojmů. Dochází ke kvalitativně vyšším změnám. Dítě již dokáže přenášet slyšené mluvní stereotypy na podobné jevy a situace. Dochází zde k přechodu mezi první a druhou signální soustavou. Slovní zásoba se rozšiřuje, dítě začíná tvořit věty a později i celá souvětí. Na přelomu třetího a čtvrtého roku začíná stadium intelektualizace řeči. Proces, jímž se postupně rozšiřuje obsah slovní zásoby i gramatika jazyka. Toto období probíhá po celý život. Dítě poměrně přesně dokáže obsahově i formálně vyjadřovat své myšlenky. (Krahulcová, B., 2013) 5

10 1.2. Jazykové roviny v ontogenezi řeči Mnoho autorů při charakteristice hodnocení vývoje řeči vychází z poznatků o jazykových rovinách. Tyto čtyři roviny se v ontogenezi řeči prolínají, vývoj probíhá v jednotlivých časových úsecích současně. J. Dvořák (2001) definuje jazykovou rovinu jako určitý dílčí systém jazyka charakterizovaný specifickými základními jednotkami. Lexikálně-sémantická rovina zahrnuje aktivní i pasivní slovní zásobu, porozumění jednotlivým pojmům a jejich souvislostem v prostoru a čase. Již kolem 10. měsíce života dítěte se začíná rozvíjet pasivní slovní zásoba. O rozvoji aktivní slovní zásoby však můžeme hovořit až kolem prvního roku, tedy v době, kdy dítě začíná s používáním prvních slov. Dochází k hypergeneralizaci, tedy zobecňování pojmů, a následně k hyperdiferenciaci, kdy dítě užívá slova pouze jako názvy pro určité objekty, osoby (Lechta, V., 1990). Kolem 1,5 roku je pro dítě typické pokládání otázek Kdo je to?, Co je to?. Toto období je označováno jako první věk otázek. Druhý věk otázek, tedy otázky typu Proč?, jsou typické pro věk kolem 3,5 roku. (Klenková, J., 2012). Slovní zásoba roste po celý život člověka, největší nárůst však lze zaznamenat mezi druhým a třetím rokem věku dítěte, kdy jeho slovní zásoba obsahuje přibližně 1000 slov. Ve čtyřech letech dítě umí přibližně 1500 slov, v pěti letech Před nástupem do školy obsahuje slovní zásoba dítěte kolem slov (Klenková, J., 2009). V morfologicko-syntaktické rovině mluvíme o gramatické stránce řeči. Tato rovina zahrnuje uplatňování gramatických pravidel a užívání slovních druhů. Dítě se gramatiku učí napodobováním mateřského jazyka pomocí transferu slovního vzorce na mluvu v podobné situaci. Nejdříve dítě užívá pouze jednoslovné věty, což trvá přibližně do dvou let věku dítěte. Zprvu jsou to onomatopoická citoslovce, dále podstatná jména v prvním pádě a slovesa v infinitivu, rozkazovacím způsobu nebo 3. osobě. Postupem věku se zastoupení slovních druhů v řeči dítěte mění a nastupuje období dvouslovných vět. Kolem roku začíná dítě slovní projev obohacovat o další slovní druhy, jako jsou přídavná jména a zájmena. Následně si osvojuje užívání číslovek, spojek a předložek. Po 4. roce života by dítě mělo být schopno užívat všechny slovní druhy. Kolem třetího roku dítě umí užívat víceslovné věty, skloňovat podstatná jména, 6

11 časovat slovesa a dokáže rozlišit jednotné a množné číslo. Mezi 3. a 4. rokem dochází k tvorbě souvětí (Lechta, V., 1990). Do čtvrtého roku věku dítěte může docházet k odchylkám v gramatické stavbě řeči, kdy hovoříme o fyziologickém dysgramatismu (Klenková, J., 2012). Rovina zvukové stránky řeči, foneticko-fonologická, zahrnuje diferenciaci zvukově stejných a rozdílných slov, analýzu a syntézu vět, slov, intonaci, hlasitost řečového projevu, tempo řeči a správnou výslovnost. Vývojovým mezníkem výslovnosti je přechod dítěte z pudového žvatlání na žvatlání napodobivé. Pro vývoj výslovnosti je charakteristická jeho variabilita. Vše závisí na individuálních schopnostech daného dítěte a na vlivech sociálního prostředí. Jako první se v řeči fixují samohlásky. V porovnání s vývojem souhlásek je jejich fixace komplexnější proces. Podle Lechty (1990) je posloupnost fixace hlásek následující. Nejprve se fixují okluzivy p, b, m, t, d, n, ť, ď, ň, k, g. Následují konstriktivy (f, v, j, h, ch, s, z, š, ž) a semiokluzivy konstriktivy se zvláštním způsobem tvoření (c, č, dz, dž, l, r, ř) (Lechta, V., 1990). Poslední rovinou je rovina pragmatická, která se vyznačuje schopností správného užívání jazyka v rámci společenského kontextu a odráží schopnost vyjádřit své komunikační záměry. Je založena na sociálních a psychologických aspektech komunikace. Klenková do těchto aspektů řadí schopnost jedince aktivně se účastnit konverzace při zachování pravidel dialogu, schopnost vystihnout a přiměřeně reagovat na nonverbální projevy, schopnost udržet téma hovoru, schopnost aktivně používat nonverbální komunikaci vzhledem ke komunikační situaci a schopnost užívat adekvátní komunikační styly a způsoby chování vůči různým komunikačním partnerům. První kapitola se věnuje významu komunikace v lidském životě a ontogentickém vývoji dítěte. Definuje jednotlivá období vývoje řeči a jejich průběh, případně charakteristické jevy. V poslední části této kapitoly je rozveden vývoj jazyka v jednotlivých jazykových rovinách. 7

12 2. Baby Signs Ve světě i u nás existuje několik různých programů zabývajících se komunikací pomocí gest se slyšícími dětmi. Většina z nich vychází právě z amerického programu Baby Signs, kterému se tato bakalářská práci věnuje. I přesto, že program není v této oblasti jediný, pro rodiče je nejčastější volbou. Baby Signs je jako jediný podložen vědeckým výzkumem a byl vytvořen světově uznávanými odborníky v oblasti vývojové psychologie. Těmi jsou doktorky Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D., které na základě dlouholetého výzkumu užívání symbolických gest u dětí vytvořily světově uznávaný program Baby Signs. Jedná se o metodu, která pomáhá rodičům zařadit do běžného života komunikaci pomocí znaků, a tím lépe porozumět svému dítěti. Jde o přirozenou dětskou řeč, která umožňuje dětem a jejich rodičům používat jednoduché znaky k vyjádření důležitých věcí, potřeb a emocí. (Acredolo, L., 2007) 2.1. Historie V 80. letech 20. století si profesorky vývojové psychologie kalifornské Davis University L. Acredolo a S. Goodwyn poprvé všimly, že děti dokáží samy vytvářet a užívat různé znaky v neverbální komunikaci. Začaly se zabývat otázkou stimulace dětí v této oblasti a rozšiřování neverbální slovní zásoby. Na základě těchto poznatků vznikl dlouholetý výzkum podporovaný národními instituty v USA. Ukázalo se, že užívání symbolických gest u těchto dětí podporuje nejen vývoj řeči, ale také pozitivně ovlivňuje jejich sociálně emoční a intelektový vývoj. Za počátek programu Baby Signs můžeme považovat rok 1982, kdy jedna z autorek tohoto programu, psycholožka Acredolo, zaznamenala u své dvanáctiměsíční dcery Kate produkci gest. Šlo o odkázání na rozkvetlý keř, který spojila se začicháním ve významu květina. Celý den pak Kate ukazovala na květiny v její blízkosti, dokonce i na ty, které se vyskytovaly na oblečení a jiných předmětech. O dva týdny později sama začala zvedat ruce vzhůru ve významu velký, které se naučila ve hře Jak jsi veliká? Tak jsi veliká. (Acredolo, L., Goodwyn, S., 1985). Se svou kolegyní Goodwynovou dceru Kate v následujících týdnech pozorovaly. Všimly si, že Kate sama vytváří a produkuje vlastní symbolická gesta pro věci. Toto pozorování je přivedlo k poznatku, že její dcera má potřebu komunikovat jak mluvenými, tak 8

13 manuálními prostředky. Výsledkem pak byla smíšená manuální komunikace užívání gest, izolovaných znaků a mluveného slova. V období od 12,5 do 17,5 měsíců věku dokázala Kate užívat 29 různých manuálních označení pro reálné objekty, obrázky apod. Část znaků spontánně vytvořila sama a z části komunikaci s ní záměrně doplňovala matka. Když bylo Kate 17,5 měsíců, její slovní zásoba byla tvořena 109 slovy. Ke kombinování slov došlo ve věku 16,5 měsíců, když už sama vyžadovala nové znaky a manuální označení pro věci a situace v jejím okolí. (Acredolo, L., Goodwyn, S., 1985). V roce 1985 autorky poprvé publikovaly odborný článek na toto téma. Ve svém článku popsaly počínání dítěte, které ve svých 17 měsících aktivně užívalo přibližně 30 znaků. Uvedly zde, že jeho jazykové dovednosti se vymykají průměru, dítě je velice tvořivé a s velkou zálibou v komunikaci. Následně oslovily několik rodin a setkaly se s velice pozitivními reakcemi. Rozhodly se započít výzkum, který byl sponzorován Národním institutem zdraví v USA. Během dvou desetiletí prokázaly, že Baby Signs pozitivně působí nejen na vývoj řeči, ale také napomáhá zvyšování inteligenčních schopností a upevňuje pouto mezi rodiči a dítětem. Výsledky jejich výzkumu byly průlomové. Dokázaly, že dítě je schopno sdělit své pocity či potřeby často rok před tím, než by byly jeho řečové schopnosti na takové úrovni, která by jeho komunikačnímu záměru dostačovala (Acredolo, L., 2009). V roce 1996 doktorky Acredolo a Goodwyn vydaly publikace s názvem Baby Signs: How to Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk, v českém překladu - Jak se dorozumět se svým dítětem dříve, než se naučí mluvit. Kniha měla velký úspěch a byla přeložena do čtrnácti jazyků. Baby Signs se rychle rozšířil mezi rodiče v USA i ve světě, a to autorky inspirovalo k vytvoření dalších publikací. Těmi jsou Baby Minds: Brain-Building Games Your Baby Will Love (Dětská mysl: Hry rozvíjející mysl, které si vaše děti zamilují) z roku 2000 a kniha Baby Hearts: A Guide to Giving Your Baby an Emotional Head Start (Dětská duše: Průvodce k tomu jak pomoci vašemu dítěti s emočním vývojem), kterou vydaly v červnu roku Obě knihy mají velký úspěch a také byly přeloženy do několika jazyků. 9

14 2.2. Baby Signs v ČR Od doby, kdy Acredolo a Goodwyn publikovaly výsledky svého výzkumu, se objevilo mnoho různých komunikačních systémů pro slyšící batolata, které se rozšířily po celém světě. Jinak tomu není ani v České republice. Podle publikací na webu rodiče u nás volí většinou právě program Baby Signs. Hlavním důvodem může být skutečnost, že je jako jediný podložen vědeckým výzkumem a je flexibilní natolik, aby uspokojil potřeby každé rodiny. Do České republiky se program Baby Signs dostal v roce 2008, kdy jej začala propagovat Ing. Michaela Tilton. V roce 2007 podepsala s tvůrkyněmi Acredolo a Goodwyn smlouvu pro zastoupení programu pro Českou republiku a Slovensko a začala uskutečňovat první semináře a kurzy pro rodiče. Později otevřela kurz, tentokrát pro rodiče i s dětmi, s názvem Znakování se zpěvem a hrou. Organizace, která garantuje metodiku tohoto programu, se nazývá Baby Signs Institute. Cílem organizace je poskytování vzdělávacích programů a informací odborné i laické veřejnosti a rozšiřování metodiky Baby Signs do celého s věta. Mezi tyto vzdělávací programy, kromě zmíněných seminářů pro rodiče, patří kurzy pro profesionální poskytovatele péče o děti do tří let. Jedná se o seminář, který odborníkům z oblasti péče a výuky dětí do 3 let nabízí informace o programu Baby Signs. Skládají se z teoretické části a praktických podnětů k využití programu v jejich práci. Častými absolventy těchto kurzů jsou učitelé v jeslích, zaměstnanci agentur poskytujících hlíd ání dětí do 3 let, instruktoři kojeneckého plavání a cvičení. Další funkcí institutu je vypracovávání výukových materiálů, které odpovídají vysok ým nárokům na kvalitu a odpovídají požadavkům metodiky programu. V neposlední řadě institut zajišťuje odborný dohled nad kvalitou lektorů a odborníků, kteří jsou akreditováni k reprezentaci programu Baby Signs v jednotlivých zemích. V České a Slovenské republice je akreditovaným zástupcem programu Baby Signs společnost Nuerasoft s. r. o. V současné době je u nás Baby Signs velkým trendem. Výhodou, které si čeští rodiče cení, je podle babysigns.cz mimo jiné dostupnost kvalitního výukového materiálu. Tento materiál, ve formě literární i multimediální a je určen jak pro rodiče, tak pro jejich děti. 10

15 Je vyučován certifikovanými instruktory, kteří prokázali odbornou znalost v oblasti vývoje verbální a neverbální komunikace dětí a složily mezinárodně platnou certifika ční zkoušku připravenou doktorkami Acredolo a Goodwyn. Mnozí z těchto instruktor ů mají navíc rozsáhlé odborné zkušenosti v oborech jako psychologie, pedagogika, lo gopedie, pediatrie, raná péče a vedení jiných výukových kurzů pro děti. Mnohá mateřská centra nabízejí pravidelná setkání znakujících dětí a rodičů, kteří absovovali kurzy Baby Signs. Rodiče se při těchto setkáních podělí o své zkušenosti a jejich děti díky tomu, že používají stejný program, si mezi sebou rozumí. Tato setk ání a navazování nových přátelství s podobně smýšlejícími rodiči navíc poskytují dal ší oporu při výchově jejich dětí. (www.gokids.cz) 2.3. Metodika a využití Základem programu BabySigns je učení izolovaných znaků převzatých většinou z amerického znakového jazyka, ovšem ne zcela striktně. Připouští se možnost používání jednoduchých gest nebo vlastních vymyšlených znaků. Rozhodnutí o volbě typu manuálních prostředků je ponecháno rodičům. (Acredolo, L.,Goodwyn, S., 2009). Vědecké výzkumy a i osobní pozorování Goodwyn a Acredolo ukázaly, že nezáleží na tom, zda rodiče používají striktně předepsané znaky nebo vlastní znaky či symbolická gesta. Děti přijímají všechna manuální vyjádření, která jim pomohou porozumět a komunikovat. Tvůrkyně rodičům doporučují v případě, že jim určitý znak nevyhovuje, aby si znak podle své potřeby upravili, či zcela zaměnili vlastním. (Acredolo, L.,Goodwyn, S., 2009) A kdy je tedy vhodná doba začít? Je třeba si uvědomit, že dialog jako dominantní prvek existuje již u dětí v nejútlejším věku. Podle I. Bytešíkové (2007) už počáteční, a to nejen hlasové, ale také mimické a gestikulační reakce dítěte lze klasifikovat jako počátek dorozumívacího procesu. Dítě nezačíná mluvit jen proto, že mu to působí radost, ale také kvůli touze dorozumívat se se svými blízkými. Právě tato potřeba se u dětí objevuje ještě před tím, než si osvojí komunikaci pomocí řeči. Komunikace prostřednictví přirozených gest je vlastní dětem v kojeneckém věku a batolecím věku, tedy ve věku, který odborníci označují jako věk raný. Jsou to právě děti raného věku, které po komunikaci touží, ale ještě neovládají svá mluvidla natolik, aby mohly používat obecně srozumitelnou formu komunikace mluvenou 11

16 řečí. Dítě dokáže používat první slova kolem jednoho roku, ale gesty dokáže komunikovat již o měsíce dříve. Doherty-Sneddon uvádí, že se děti učí gesta a jejich významy stejně tak, jako se učí mateřský jazyk. O tom, kdy děti začínají používat tato gesta a kdy jim začnou rozumět, neexistují přesné doklady. Často to závisí na tom, v jaké míře se dět i s gesty setkávají, stejně jako se dětská řeč a slovní zásoba vyvíjejí rychleji, pokud s nimi dospělí často mluví. S komunikací pomocí znaků lze začít již od narození, ale tuto cestu volí jen hrstka rodičů. Šustová uvádí, že vystavovat dítě znakům již od narození je nejlepší možnost. Dítě již od začátku může zjišťovat, že se narodilo do prostředí, které je nastavené na vnímání jeho neverbálních projevů. Nejčastěji však rodiče s používání znaků začínají okolo osmi měsíců až do jednoho roku věku dítěte. V tomto období by totiž mělo dítě být již motoricky schopné technicky provést znak. Pokud je jedinec komunikativní, výsledky se dostaví brzy. Další skupina rodičů začíná se znakováním až po prvním roce věku dítěte. V tomto věku se dítě znaky učí velice rychle, dokáže je ihned opakovat. Nevýhodou pozdějšího začátku však může být fakt, že rodičům již utekla spousta příležitostí ke komunikaci. Čím dříve rodiče začnou se znakováním, tím dříve mohou své ratolesti porozumět a z tohoto systému profitovat. Acredolo a Goodwyn (2002) ve své knize uvádí, že začít se znakováním by se mělo ve chvíli, kdy si rodič kladně odpoví alespoň na jednu či dvě z těchto otázek: Začíná ukazovat na věci kolem sebe? Přináší hračky či jiné předměty a čeká na vaši reakci? Začíná dělat pápá? Vrtí hlavou při nesouhlasu a kývá hlavou při souhlasu? Začínají ho zajímat obrázky v knížce? Je dítě staré aspoň šest měsíců? Je frustrované, když nerozumíte tomu, co chce? Povídá již několik slov, avšak neumí vyslovit vše, co by vám chtělo říci? Ještě než rodič začne se znakováním, je důležité si ujasnit několik základních pravidel a zásad, kterými je třeba se řídit. Nedodržování těchto pravidel by mohlo narušit efektivitu komunikace. Zezačátku se doporučuje začít se 3-5 znaky, a těm se důsledně věnovat. Až po dostatečném vštípení těchto znaků se doporučuje přidávat další. Důležité je také používat znak vždy zároveň se slovem, protože cílem není 12

17 nahradit slovo znakem, ale naučit dítě komunikovat verbálně. Rodič by také měl takto komunikovat při každodenních aktivitách a jednotlivé znaky přizpůsobovat. Jen opakováním si je dítě může osvojit. Šustová uvádí několik základních pravidel, na které je třeba neustále myslet. Slovo musí být slyšet Je třeba si uvědomit, že k tomu, aby se řeč správně rozvíjela, je důležité, aby dítě mělo možnost mluvený projev slyšet v dostatečné míře. Cílem používání znakování s miminky je podpora rozvoje řeči. Proto musí být zvuky řeči obklopeno. Rodič by tedy měl každou situaci mluveným projevem zřetelně komentovat a každý znak slovem doprovázet. Znak musí být vidět Při komunikaci s dítětem je důležité, aby znaky byly situovány v jeho zorném poli. Mnohdy nás dítě totiž nesleduje, proto musíme nejdříve získat jeho pozornost. Stejně je tomu i naopak, pokud nám chce dítě něco sdělit, rodič by mu měl věnovat pozornost a očima jej sledovat. Znak musí patřit k situaci Znak je třeba vždy ukazovat ve spojení s nějakou konkrétní situací, zpočátku nejlépe s takovou, kterou si může dítě osahat, ochutnat, ovonět, a hlavně která jej zajímá. Dítě si musí spojit, že slovo a znak označuje totéž. Pokud si situaci dítě samo prožije, je pro něj snazší tento znak přijmout a zapamatovat si jej. Přechod k mluvené řeči Přechod ze znakování k mluvenému projevu je postupný. Zprvu dítě užívá zároveň znak i slovo, což je praktické v případě, že dané slovo ještě nedokáže dobře vyslovit. Až poté dochází k upuštění od znaků a dítě používá výhradně mluvený projev. Znaky ale nemizí úplně, dítě je používá v případě, že chce nějaké slovo zdůraznit, nebo jeho verbálnímu projevu nevěnujeme dostatečnou pozornost. Dítě přechází přirozeně k mluvení tím, jak intelektuálně dozrává, je schopno komplikovanějších myšlenkových konstrukcí, které jednoduchými znaky nelze vyjádřit. Pro dítě je mluvená řeč jednodušší, pohodlnější a hlavně efektivnější. (Acredolo, L., 2009). Výhody programu Baby Signs podložené výzkumy Po dobu dvou desetiletí doktorky Acredolo a Goodwyn zkoumaly využití znakového jazyka u slyšících dětí. Nejznámějším výzkumem je dlouholetá studie pod Národními instituty v USA, do které se zapojilo celkem 140 amerických rodin. Jednalo se o rodiny s dětmi ve věku jedenáct měsíců, které byly rozděleny do dvou skupin. Jedna 13

Naučte Vaše batole znakovat a budete překvapeni, jak moc je chytré!

Naučte Vaše batole znakovat a budete překvapeni, jak moc je chytré! Naučte Vaše batole znakovat a budete překvapeni, jak moc je chytré! publikováno: 16.01.2011 autor: Bc. Lenka Bečánová S paní Romanou Pomichálkovou jsem se sešla v kavárně v Kolíně. Kontaktovala jsem ji

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace. Hana Havelková

Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace. Hana Havelková Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace Hana Havelková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Znaková řeč kojenců a batolat jako alternativní forma komunikace

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vícejazyčná mateřská školka se zaměřením na imerzní výchovu ve francouzském jazyce 1

Vícejazyčná mateřská školka se zaměřením na imerzní výchovu ve francouzském jazyce 1 Vícejazyčná mateřská školka se zaměřením na imerzní výchovu ve francouzském jazyce 1 1 Pedagogický projekt, metoda výuky Vícejazyčná školka je místem, kde děti rády tráví čas, učí se jeden od druhého pravidla

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238

Statistický projekt. Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách. Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238 Statistický projekt Úspěšnost studentů cizích jazyků v jazykových školách Autoři: Jan ŠIMON, 238 Daniel ŠUBRT, 238 Obsah Úvodní zpráva...3 Vzorový dotazník...4 Nasbíraná data...5 Zpracování...7 Studenti,

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více