str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Povoden 2013 v Nepomuku Po dlouhotrvajı cı ch vydatny ch des tı ch zac aly stoupat hladiny vodnıćh toku i v okolı Nepomuka. Jednotka hasic u vyjela v nede li 2. c ervna ve vec ernı ch hodina ch na z a dost KOPIS monitorovat rozvodne ny potok Muchovka v Zelene m dole. Provedeny m pru zkumem na mı ste uda losti se zjistilo, z e do rozlitı zby va cca 20 cm a ohroz uje obydleny pravy br eh toku. Pokračování na straně 4 Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve na VÝSTAVU DENIVEK 27. a 28. července hod. rodný dům Augustina Němejce Jedna se jiz oc tvrtou vy stavu pe stitele Pavla Nova ka v Nepomuku, tentokra t se jedna o kvetoucı denivky. Vystaveny budou zejme na americke odru dy ve velke m mnoz stvı barevny ch kombinacı se spoustou novinek poslednıćh let. Souc a stı vy stavy bude prodej pr ebytku denivek, kosatcu, tulipa nu, krokusu, okrasny ch c esneku a take objedna vka sazenic vystavovany ch denivek. Odborna poradna bude zajis te na po celou dobu kona nı akce. Vstupné dobrovolné. Foto Vladimír Vozka Foto Pavel Novák Sponzor vydání: Město Nepomuk zajistilo příležitost snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn Chcete snížit náklady na domácnost? Úspory dosáhnete snadno a bez poplatků. Ve středu 24. července 2013 od hod. proběhne v sále Sokolovny Nepomuk informační akce k aukci na elektrickou energii a plyn. Pokud máte dotazy k této akci či se chcete dozvědět bližší informace, neváhejte a přijďte se zeptat. Ve me ste R ı c any, ktere prvnı podobnou aukci zajistilo, se pr ihla silo cca 500 doma cnostı a dıḱy sve spolec ne sıĺe dosa hly u spory 17% na kladu na elektr ine a 30% na plynu celkem za sedm milionu korun (za dva roky). V dals ı aukci byl vy sledek 31% na elektr ine a 22% na plynu. V souc asne dobe podobne aukce pr ipravuje r ada dals ıćh me st a obcı. V jednote je sı la a ve ts ı s ance vy razne us etr it. Nenechte si to ujı t! Technicke zajis te nı aukce poskytuje spolec nost ecentre. Pojďme společně ušetřit za energie Dnes nı spotr ebnı spolec nost si jiz nedovede pr edstavit svoje fungova nı bez nejru zne js ı ch zdroju energie. Pokračování na straně 10, noviny.nepomuk.cz, nikatv.nepomuk.cz,

2 2 FOTOSTRANA 7/2013 Příjemný podvečer s Lucií Cihlářovou a Stanislavem Červenkou DOBRA VE C SE PODAR ILA Na u ternı podvec er 4. c ervna pozvalo Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk ume nıḿilovnou ver ejnost do rodne ho domu Augustina Ne mejce na hudebnı vystoupenı Lucie Cihla r ove a Stanislava C ervenky. Bezma la zcela zaplne ny prostor stodoly dal zaznı tu ctyhodne r a dce pıśnı s autorskou u c astı Stanislava C ervenky, spojovany ch nespoc tem vesely ch pr ı hod, c erpany ch pr edevs ıḿzes kolnı ho prostr edı tohoto povola nıḿnevs ednı ho pedagoga, u spe s ne ho r editele milec ske za kladnı s koly. Vy kony obou interpretu houslistky Lucie Cihla r ove, stejne jako pıśnic ka r e, kytaristy, vyprave c e a autora textu mnoha pı snı Stanislava C ervenky, odme nili pr ı tomnı c etny m, zaslouz eny m potleskem. Vyja dr ili jı m mimo jine idoufa nı, z e C ervenkovo rozlouc enı s milec skou za kladnı s kolou nebude znamenat i rozlouc enı se Nepomucky ch s vystoupenıḿi te to dvojice, nadane ume nıḿ pr ina s et pohodu a dobrou na ladu. (rb) Foto archiv S. Červenky a Petra Šašková

3 7/2013 POZVÁNKY 3 náměstí A. Němejce 126, Nepomuk (KIC) Va z enı a milı nepomuc tı ctitele me ho malova nı, nerad bych va m zatajil, z e v letos nıḿc ervenci a srpnu (3. VII. 31. VIII.) budu ne co svy ch pastelu i reprodukcı vystavovat v Dobr anske galerii na Na me stı T. G. M. c. 5. Zavedou-li va s letnı toulky do te ch mıśt, budu ra d, pr ijdete-li se podı vat. (rb) Me sto Nepomuk zve vs echny obc any na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 27. července hod. Na nepomuckém náměstí budou k zakoupenı kvalitnı c eske potraviny, napr. s umavske hove zı a vepr ove maso, uzena r ske vy robky, sladke i slane pec ivo, na poje, pec ene ovocne c aje, c erstve ovoce a zelenina, okrasne kve tiny a uz itkove ker e vkontejnerechadals ı produkty. Chcete-li se sta t prodejcem na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Foto Petra Šašková Za roven bude probı hat vrodném domě Augustina Němejce VÝSTAVA DENIVEK, ktera sfarma r sky m trhem souvisı. Souc a stı vy stavybudeprodej pr ebytku denivek, kosatcu,tulipa nu, krokusu, okrasny ch c esneku aobjedna vka sazenic vystavovany ch denivek. Vıće informacı o te to vy stave zıśka te na titulnı strane novin.

4 4 FOTOSTRANA 7/2013 Povoden 2013 v Nepomuku Dokončení článku ze strany 1 Jednotka HZS jela pode l toku az k rybnıḱu v Kla s ter e. Voda jiz bohuz el zaplavila pr ilehle chatky a pole. Velitel za sahu si vyz a dal na mıśto kontejner s pıśkem a protipovodn ovy mi pytli. Obe jednotky zac ali ihned sypat pıśek do pytlu a stave t protipovodn ovou hra z. Celkem jsme rozmıśtili 160 pytlu a dals ı ch 140 jsme preventivne pr ipravili pro pr ı pad dals ı potr eby. Na mıśto se take dostavil starosta Va clav Kova r, ktery se Pozvánka na pohádku Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve de ti i dospe le na poha dku O KORUNCE HADÍHO KRÁLE, kterou zahraje loutkove divadlo Ha C ek ve čtvrtek 25. července 2013 od hod. na Malé letní scéně Nepomuk. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do sálu městského muzea. zu c astnil monitoringu i dals ıćh vodnıćh toku v okolı. Jednotky se vra tili na za kladnu kolem pu lnoci. Zasahujıćı jednotky: HZS Pk PS Nepomuk, JSDH Nepomuk, HZS Pk PS Slovany Pr i povodnıćh jsme zasahovali u dvou uda lostı. Za JSDHO Nepomuk Nová kniha Text a foto Vladimír Vozka Muzeum jiz nı ho Plzen ska v Blovicıćh, pr ıśpe vkova organizace, vydalo knihu s na zvem De tstvı v za mecke m parku. Vzpomıńky dcery za mecke ho zahradnıḱa. Jedna se o rukopis Marie Hranic kove - Nejdlove z roku 1942, ktery upravila Jaroslava Koutska. Kniha ma 192 stran (z toho 6 stran barevne pr ıĺohy) na kr ı dove m papıŕ e, pevnou vazbu a stojı 80 Kc. Zakoupit si ji mu z ete v pokladne muzea. Vstupenky za 40 Kc mu z ete zakoupit v pr edprodeji v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126, tel.: nebo te sne pr ed pr edstavenıḿ.

5 7/2013 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Vy sledky tr ı de nı odpadu v roce 2012 Za rok 2012 jsme v Nepomuku do sbe rne ho dvora odevzdali celkem kg elektro zar ıźenı, konkre tne : 116 ks televizı ks PC monitoru kg ostatnıćh drobny ch elektro spotr ebic u. Tıḿto se us etr ilo pro zajıḿavost napr ıḱlad l ropy, 136 MWh elektricke energie, 602 l vody. De kujeme, z e odpad tr ı dı te a odevzda va te do sbe rne ho dvora. Za me sto Nepomuk Alena Marušincová,mıśtostarostka Vypla cenı na jmu za pozemky Vrc en ska zeme de lska a.s. oznamuje obc anu m, z e od zac ne vypla cet na jmy za pozemky za rok 2012 v area lu str ediska Vrc en v kancela r i na va ze. Ponde lı od 7.00 do hod. U tery od 7.00 do hod. Pa tek od 7.00 do hod. Po telefonicke dohode moz ne i v jinou hodinu tel Počet přihlášených psů v ulicích Nepomuka a Dvorce Nepomuk Dvorec ulice počet psů ulice počet psů Alexandra Berndorfa 7 Blatenská 12 Družstevní 7 Bratří Šloufů 2 Husova 10 Ke Dvorům 9 Jakuba Jana Ryby 3 Ke Mlýnu 3 Jirky Kubíka 6 Lesnická 11 Klášterecká 4 Na Čiháku 8 Kozlovická 3 Nad Huťákem 5 Lesní 3 Polní 2 Luční 3 Průmyslová 5 Myslivecká 4 Rožmitálská 31 Na Daníčkách 5 Tojická 25 Na Jednotě 4 U Bylinek 1 Na Vinici I. 28 U Moštárny 2 Na Vinici II. 17 U Obory 2 Na Vinici III. 41 U Rybníčku 5 Nábřeží 8 U Školky 8 Nádražní 15 U Tra 3 nám. A. Němejce 9 V Hu 8 Nové Město 1 V Parku 4 Pivovarská 2 Za Výtopnou 6 Plzeňská 24 Železniční 1 Přesanická 4 Celkem 153 Sportovní 1 Swalmenská 10 Školní 7 Třebčická 20 U Daliborky 4 U Hřiště 4 U Potoka 4 U Rybníka 2 U Sokolovny 10 Úzká 1 Za Kostelem Zelenodolská 4 10 Zelenohorská 8 Celkem 293 Stezka Helenka peníze na další rekonstrukci Bydlıḿe poblıź budovane stezky Helenka, ktera ma by t urc ena pro pe s ı i cyklisty, stezky vedoucı ze Dvorce okolo mly nske strouhy az k jezu v obci Kla s ter. Kdysi to byla te me r nepru chodna pe s ina plna mokr in a trnkovy ch ker u.dıḱy dotaci z Plzen ske ho kraje se v lon ske m roce ve ts ina cesty prome nila ve stezku / cyklostezku pr ı jemnou, bezpec nou, dostatec ne s irokou. Pote s ilo na s, z e po nove zrekonstruovane trase zac ali chodit turiste, jezdit rodiny na kole, pejskar i naprocha zky a vy jimkou nebyl ani be z ec letnı c i zimnı nebo ku n. Rekonstrukce vs ak konc ila jes te daleko od nas eho domu, a tak jsme take vide li, z e sportovci, turiste i kaz dy vycha zkovy chodec musı absolvovat te z klic kova nı bahnem a louz emi na jes te neupravene c a sti stezky. Mnohokra te jsem me la chuť zastavovat okolnı na vs te vnı ky a r ı kat jim, ať vydrz ı, oblı bı si tuto trasu, z e obec Kla s ter z a da o dals ı dotace a bude v rekonstrukci pokrac ovat tak, aby zmizely i poslednı kaluz e, mokr iny, propadle c a sti cesty a trasa ze Dvorce do Kla s tera byla kompletnı. Plzen sky kraj pochopil dobry za me r obce a snahu vytvor it pr ı jemnou novou trasu spojujıćı z eleznic nı stanici a kraj okolo Zelene hory. Obec Kla s ter zı skala dals ı dotaci a bude pokrac ovat jiz toto le to v rekonstrukci, aby podzimnı mokr iny neme ly na stezce Helenka te me r s anci a vas e procha zka, jı zda, be h bylykolemzatı m spıćı ho za mku co nejpr ı jemne js ı. Za obec s pode kova nı m za dotaci Plzen ske mu kraji Miroslava Brožová Foto Miroslava Brožová Po upravené části stezky se půjde dobře každému.

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ KULTURA 7/2013 KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. Společnost podnikající ve vodním hospodářství. Nabízí: stavební činnost výstavba vodovodů a kanalizací včetně přípojek projekční služby autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství laboratoř rozbory pitné i odpadní vody v akreditované laboratoři vyvážení septiků vyvážení a likvidace odpadních vod ze septiků a žump provozování vodohospodářské infrastruktury Kontakt: tel.: Druhou červencovou sobotu bude nepomucké náměstí patřit tradičním svátkům piva. Stejne jako v pr edchozıćh letech prostor rynku zaplnı desı tky sta nku nejen s desı tkou a dvana ctkou, ale i ru zny mi pivnı mi specia ly a take dobry m jı dlem. U c ast pr islı bilo mnoz stvı zejme na te ch zcela nejmens ıćh pivovaru a to nejen z nas eho kraje. Poprve budeme moci v Nepomuku ochutnat, co var ı ve Z lebsky ch Chvalovicıćh, U ne ticıćh, ve Slane m c i v nove m minipivovaru v Radnicıćh. Dorazı ope t i sla dci ze S ťa hlav, Dobr an c i Hastrmana Velky Rybnıḱ.Ovy let za c eske hranice se postarajı bavorsky Aldersbacher nebo italske Ducato a pr istane i Le tajıćı pivovar Noma d. Ve vy c tu bychom mohli jes te dlouho pokrac ovat, proto pr ejde me rads i k jı dlu. Slavnosti nabı dnou pestry sortiment dobrot ladıćıćh nejen k pivu. Posuďte sami: vur ty na c erne m pivu, grilovane kloba sy, uzene ryby a sy ry, balka nske i str edove ke speciality nebo hamburgery ze s umavske ho bio hove zı ho v doma cı housce. Pokud si s sebou vezmete sve potomky, mu z ete jim koupit cukrovinky, zmrzlinu nebo je nechat dova de t na nafukovacıḿ hradu. Dı ky podpor e me sta Nepomuk i mnohy ch sponzoru, pr edevs ıḿ z r ad mıśtnıćh firem, je pr ipraven bohaty a kvalitnı hudebnı program jdoucı napr ıć styly. Na po diu to rozbalı dechovka, nejen staromilce pote s ı staropraz ske pı snic ky v poda nı skupiny S mrnc (ex-s lapeto), country zahraje kapela S a rky Rezkove, hity od nesmrtelne ho Freddieho Mercuryho Pilsner Queen Tribute Band, vesele pop-ska DiscoBalls a r a dny na r ez na konec pr ipravı Positive Mind. A na u plny za ve r nebude chybe t ohn ostroj. Novinkou a zajı mavy m zpestr enı m bude letos mo dnı pr ehlı dka autorske ode vnı tvorby z nejru zne js ıćh recyklovany ch materia lu.asamozr ejme nesmı chybe t popula rnı anketa o nejleps ı pivo slavnostı. Slavnosti zac nou v jedena ct dopoledne, hudebnı program pobe z ı od prave ho poledne az do pu lnoci. Pr ijďte ochutnat, posede t, popovı dat si, zapar it. Vstup je, jak se stalo v poslednıćh letech jiz zvykem, zcela zdarma. Nepomucke pivnı slavnosti pro Va s por a dajı obc anske sdruz enı Nepal a me sto Nepomuk. Pavel Kroupa, o.s. Nepal

7 7/2013 Kytarový virtuóz Lubomír Brabec patří mezi naše nejúspěšnější hudebníky. Po konzervatoři v Plzni a v Praze pokračoval v Británii na Royal Academy of Music a v Early Music Centre díky stipendiu britské vlády. Spolupracuje s řadou pěvců a sólistů světových jmen. Za své působení natočil více než 30 CD a v archívech je více než 60 hodin jím natočené hudby. Odborné kritiky jej řadí k nejbrilantnějším kytaristům světa. Jedná se také o zaníceného vodáka, jachtaře,, lyžaře a cestovatele. Věnuje se též canyoningu, skialpinismu a jezdí na koních. V roce 1997 uskutečnil vůbec nejjižnější koncert klasické hudby v historii, konkrétně u ostrova Nelson na šestém zemském světadílu v Antarktidě. Celý koncert byl zaznamenán japonskou televizí a vzbudil značnou pozornost světových médií. Je o vás známo, že jste plzeňský rodák. Máte také vztah k našemu kraji? Narodil jsem se v Plzni, ale rodina me maminky pocha zela od Spa lene ho Por ıć ı. De tstvı jsem stra vil u babic ky v Nezve sticıćh a c asto jsme jako de ti jezdily s babic kou do Nepomuku na na kupy. Nynı ma m kone usta jene ho v Blovicıćh. Obc as se na vyjıź ďce dostanu az k Nepomuku, takz e kra sne okolı zde dobr e zna mapr izna m se, z etotuma mra d. KULTURA Kytarová legenda Lubomír Brabec v Nepomuku 7 Nedávno jste oslavil významné životní jubileum? Jaké byly oslavy? Od spolec nosti Supraphon jsem dostal Diamantovou desku za te me r pu l milionu prodany ch zvukovy ch nosic u.sa m jsem vs ak take pr ipravil da rek pro sve posluchac e. Na narozeninove m vec ı rku jsme pokr tili nove CDsna zvem Romance. Jsou na ne m ty nejslads ı kytarove melodie a majı neme ne sladky obal: CD najdou posluchac i vda rkove c okola dove bonbonie r e, pr ipravene ve spolupra ci s c okola dovnou Carla. Jsem hrdy na to, z e kmotrem desky byl filmovy rez ise r Jir ı Menzel. Jak titul prozrazuje, nahra vce ve vodı nejslavne js ı kytarova skladba zna ma po cele m sve te z filmu Forbidden games /Zakázané hry/. Na CD najdete te z slavnou Cavatinu z filmu Deer Hunter /Lovec jelenů/ a nechybı zde ani Adagio z Concierta de Aranjuez. Kromě hudby se také věnujete sportům. Jaké nejsilnější zážitky máte ze svých sportovních disciplín: z kola, z lyží, z vody, z ježdění na koních? Který z těch koníčků je nejnebezpečnější? Dáváte přednost spíše sportu či hudbě? Obc as sly cha m, z e ma m nebezpec ne konıć ky, ale ja si to nemyslı m. Neve r ı m, z e divoka voda, jachting, pota pe nı, canyoning a jıźda na koni je nebezpec ne js ı nez procha zka po Va clava ku v jedena ct vec er. Ma mra d sporty, ktere jsou ne c ıḿ vıć nez sporty. Ktere neoslovı jenom vas i ctiz a dost, ale take va s smysl pro kra su. Pro da lku. Pro ne co, co va s teprve c eka. Hudba je vs ak pro mne vs ıḿ! A specia lne ta va z na ma kra sny rozme r, ktery doka z e v urc ity ch momentech z ivota neskutec ne pomoci. C love k knı ale musı dospe t, a pak v nı Foto archiv Ivaproduction najde u plne vs echno. Zac ıńa tam, kde slovo konc ı, a pokud je pravda, z e hranice slova jsou hranice sve ta, pak hudba na s dosta va za tyto hranice. Ma m radost, z e na me koncerty chodı c ıḿ da l vıće lidı a z e ve ts ina my ch koncertu je vyproda na. V Nepomuku budete hrát v kostele sv. Jana Nepomuckého. Jsou pro vás koncerty v kostele obvyklé? V kostelıćh koncertuji c asto. Jejich duchovnı prostr edı je jak pro mne, tak pro posluchac e inspirujıćı. Ale do kostela sv. Jana Nepomucke ho se obzvla s ť te s ıḿ. V loni jsem nechal v C epicıćh na moste pr es r eku Otavu nainstalovat sklene nou sochu voda cke ho patrona sv. Jana Nepomucke ho. Vytvor ila ji skla r ka Vladimıŕa Tesar ova a pr ednı c a sti relie fu v Praze poz ehnala Jeho Excelence kardina l Dominik Duka a pr i odhalenı na moste slouz il ms i biskup c eskobude jovicky Jir ı Paďour. Jedna se o nejve ts ı sklene nou sochu tohoto sve tce na sve te, navıć oboustranne inverznı. Pr i te pr ıĺez itosti jsem se sezna mil v Nepomuku s mnoha skve ly mi lidmi. Ať jiz to byl Pavel Jiran z Matice sv. Jana Nepomucke ho nebo nepomucky vika r Sla vek Holy a mnoho, mnoho dals ıćh. Byl jsem v Praze pr i sve cenı nepomucky ch zvonu a byl jsem v Nepomuku, kdyz se poprve rozezne l hlahol zvonu nad nepomucky m kostelem. A take je pro mne poctou, z e koncert se kona v den vy roc ı zasve cenı kostela sv. Janu 17. srpna pod za s titou nepomucke ho starosty pana Va clava Kova r e. Za rozhovor de kuje Ivana Urválková Kytarový recitál Lubomíra Brabce 17. srpna 2013, hod., kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk Por a da Otavska svatoja nska spolec nost ve spolupra ci s Maticı sv. Jana Nepomucke ho pod za s titou starosty me sta Nepomuk k vy roc ı vysve cenı kostela. Vstupenky v cene 180 Kc zakoupı te v Infocentru Nepomuk nebo na

8 8 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA 7/2013 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url:, Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: Prona jem pozemku v k.u. Kramolıń parc. c. 100/2 o vy me r e 2622 m² na dobu neurc itou. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na dodavatele stavebnıćh pracı stavebnı akce Rekonstrukce podlahy Me stske ho muzea v Nepomuku expozice Libera tor. Souhlas s investicı Expert Distribution s.r.o. nainstaluje na jiz nı a jihoza padnı c a sti str echy budovy Sokolovny FV elektra rnuovy konu 13,8kW. Investici v celkove vy s i Kc do str es nı krytiny provede na jemce Sokolovny. Pr ide lenı na jemnı ho bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, obc anovi na dobu urc itou (tr i me sıće). Odme nu r editelu m s kolsky ch pr ıśpe vkovy ch organizacı za 2. pololetı s kolnı ho roku 2012/2013. Ude lenı vy jimky z nejvys s ı ho poc tu de tı na tr ı du v MS Nepomuk pro s kolnı rok 2013/14 podle 23, odst. 5, z. c. 561/2004 Sb., S kolsky za kon, ve zne nı pozde js ıćh pr edpisu a 2, odst. 2, vyhla s ky c. 14/2005 Sb., o pr eds kolnı m vzde la va nı, ve zne nı pozde js ıćh pr edpisu. bere na vědomí Informaci KU Plzen ske ho kraje o podpor e budova nı metropolitnıćh sı tı v r souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Vy stavbu II. etapy metropolitnı sı te me sta Nepomuk, spoc ı vajıćı vpr ipojenı objektu ZS a ZUS Nepomuk. doporučuje Poz a dat o dotaci na vy stavbu KU Plzen ske ho kraje. Prona jem nebytovy ch prostor v Nepomuku, na m. A. Ne mejce 88 obc anske mu sdruz enı MONTEVERDE. Dodatek c. 2 ke Smlouve o dıĺo s Vı tem Hadravou, Branis ov 43 na realizaci akce VRT 2012 (vrt HV3), jehoz pr edme tem je oprava c ıśla u c tu. Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk z Zastupitelstvo města: Rozde lenı hospoda r ske ho vy sledku do fondu u s kolsky ch pr ıśpe vkovy ch organizacı zr izovany ch me stem Nepomuk. Vybudova nı metropolitnı sı te me sta Nepomuk II. Etapa a poda nı z a dosti o dotaci z rozpoc tu Plzen ske ho kraje. pověřuje Starostu a Radu pr ıṕravou z a dosti o dotaci a administraci cele akce. souhlasí S poskytnutıḿpr ıśpe vku ve vy s i Kc R ıḿskokatolicke farnosti arcide kanstvı Nepomuk na pokrytı c a sti podıĺu akcı realizovany ch v roce rozpoc tove opatr enı me sta Nepomuk v roce 2013 pr ı jmy c inı Kc a vy daje Kc. 5. rozpoc tove opatr enı me sta Nepomuk v roce 2013 pr ı jmy c inı Kc a vy daje Kc. Za ve rec ny u c et me sta Nepomuk za rok 2012 spolec ne se zpra vou o vy sledku hospodar enı me sta Nepomuk s vy rokem bez vy hrad. Pr ijetı dotace od Sta tnı ho fondu dopravnı infrastruktury) na akci: Nepomuk pe s ı bezbarie rove trasy Na draz nı ulice, I. etapa pro rok 2013 ve vy s i max Kc. pověřuje Starostu a radu potr ebny mi u kony pro zajis te nı realizace te to akce. bere na vědomí Informace o probı hajıćıćh investicıćh me sta Nepomuk. souhlasí S poskytnutı m dotacı neziskovy m organizacı m dle pr edloz ene ho na vrhu pro rok 2013 z grantove ho syste mu me sta Nepomuk. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: Uzavr enı ver ejnopra vnı smlouvy k zajis te nı pr enesene ho vy konu sta tnı spra vy na u seku evidence obyvatel mezi obcı Nezdr ev a me stem Nepomuk. bere na vědomí Vy sledek vy be rove ho r ıźenı na zateplenı ZS Nepomuk. pověřuje Starostu podpisem smlouvy o dıĺo na zateplenı ZS Nepomuk s firmou Stavebnı Monta z e Plzen,ktera pr edloz ila nejvy hodne js ı nabı dku. Vy me nu str es nı ho vyle za ku v Nepomuku, Na Vinici 551 z du - vodu zate ka nı.

9 7/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z HISTORIE 9 Usnesení z jednání Rady města Nepomuk z Rada města: bere na vědomí Z a dost obc ana o odkoupenı pozemku pod gara z emi st.p.c. 234 a 237 v k. u. Kla s ter u Nepomuka ve vlastnictvı me sta Nepomuk do SJM st.p.c. 234 a ½ st.p.c. 237 a ½ st.p.c bere na vědomí Z a dost firmy GA Energo technik o souhlasne vyja dr enı ke stavbe pr ipravovane pokla dky zemnı ho kabelu NN v obci Nepomuk pro akci s na zvem,,nepomuk, RD, p.c. 346/26 knn, kterou budou dotc eny parcel c. 346/25, 346/26, 346/32, 346/34, 1528/3 k.u. Nepomuk. Parcely c.346/34 a 1528/3 jsou dle LV c. 1 ve vlastnictvı me sta Nepomuka. Jedna se o pr ipojenı nove ho odbe rne ho mıśta v Tr ebc icke ulici. bere na vědomí Z a dost projekc nı kancela r e Mastny ovyda nı souhlasu s pr ipojenıḿ nemovitosti k pozemnı komunikaci ve vlastnictvı me sta Nepomuk pro u zemnı r ıźenı na akci Sportovnı centrum Nepomuk, Nepomuk Zeleny du l, ul. Myslivecka. Budova je navrz ena jako sportovnı centrum s posilovnou, baze nem, bowlingem a squashem v podzemnıḿ podlaz ı, restauracı s kuchynı apu jc ovnou v 1. NP a s ubytova nıḿ v 17 pokojıćh a spolec enskou mıśtnostı v 2.NP. souhlasí Spr ipojenıḿ uvedene nemovitosti k pozemnı komunikaci ve vlastnictvı me sta Nepomuka. bere na vědomí Nove skutec nosti ve ve ci prodeje pozemku p.p.c. 163/2 v k. u. 2 Dvorec o vy me r e 475 m. bere na vědomí Na vrh dodatku c. 1 smlouvy o dıĺo s firmou AR OKENNI TECHNIKA s.r.o. na vy me nu 4 ks oken u stı cı ch do schodis ťove ho prostoru obytne ho domu c.p. 367 v ulici J.Kubıḱa, ktere nebyly souc a stı smlouvy o dıĺo. Nabı dkova cena c inı Kc bez DPH. Uzavr enı dodatku c. 1 k smlouve odıĺo s firmou AR OKENNI TECHNIKA s.r.o. na c a stku Kc bez DPH. souhlasí Spr ijetıḿ dotace podle smlouvy o poskytnutı u c elove dotace z programu Podpora c innosti informac nıćh center na u zemı Plzen ske ho kraje v roce Smlouva bude uzavr ena s Plzen sky m krajem, S kroupova 18, Plzen. Václav Kovář, starosta me sta Z historie Titulní stran prvního čísla časopisu Nepomuk Inzertní strana časopisu Ukázka obsahu z čísla 1 časopisu Nepomuk Pova lec ne pome ry v republice a opojenı zc erstve nabyte svobody byly podne tem ke vzniku mnoha mıśtnıćh periodik. Mıśtnı samospra vy cı tily potr ebu pravidelne informovat obc anyosve c innosti, o c innosti spolku a organizacı na u zemı dane ho regionu. Prvenstvı ve vyda va nı regiona lnı ch periodik v oblasti by vale ho okresu Plzen -jih zıśkal Nepomuk. Prvnı c ıślo mıśtnı ho c asopisu vys lo jiz 1. c ervence Mıśtnı noviny vycha zely kra tce take napr ı klad v Blovicı ch nebo Pr es ticı ch (zde vys lo jedine c ı slo). C asopis Nepomuk byl zastaven v prosinci 1945 vy me rem ministerstva financı. Dı ky snaze ne kolika nads encu,beznichz by se vyda va nı mıśtnı ho periodika nezdar ilo, vys lo v dobe od 1. c ervence do 15. prosince 1945 celkem dvana ct c ıśel c asopisu Nepomuk. zdroj: Martínková, Petra: Krátký život časopisu Nepomuk; Sborník z vlastivědné konference Regionální periodika 2012.

10 10 ecentre 7/2013 Město Nepomuk zajistilo příležitost snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn Chcete snížit náklady na domácnost? Úspory dosáhnete snadno a bez poplatků. Ve středu 24. července 2013 od hod. proběhne v sále Sokolovny Nepomuk informační akce k aukci na elektrickou energii a plyn. Pokud máte dotazy k této akci či se chcete dozvědět bližší informace, neváhejte a přijďte se zeptat. Ve me ste R ıć any, ktere prvnı podobnou aukci zajistilo, se pr ihla silo cca 500 doma cnostı adıḱy sve spolec ne sıĺe dosa hly u spory 17% na kladu na elektr ine a 30% na plynu celkem za sedm milionu korun (za dva roky). V dals ı aukci byl vy sledek 31% na elektr ine a 22% na plynu. V souc asne dobe podobne aukce pr ipravuje r ada dals ıćh me st a obcı. V jednote je sıĺa a ve ts ı s ance vy razne us etr it. Nenechte si to ujı t! Technicke zajis te nı aukce poskytuje spolec nost ecentre. K Vašim úsporám vede jen pár kroků: 1. krok: Na podatelne Me U podepıś ete smlouvu s ecentre a pr eda te potr ebne podklady. ecentre takto sesbıŕa podklady od vs ech doma cnostı,ktere se budou chtı t zu c astnit 2. krok: ecentre se sdruz enou popta vkou skrze e-aukc nı sıń oslovı s iroke portfolio prove r eny ch dodavatelu a vyzve je k u c asti v elektronicke aukci 3. krok: Ve stanoveny termıń v internetove aukc nı sıńi probe hne soute z mezi dodavateli o co nejniz s ı cenu je zajis te na fe rova soute z s u c inny m mechanismem pro dosaz enı nejleps ı moz ne ceny 4. krok: Poskytovatel sluz by porovna Vas e dosavadnı ceny s cenou vzes lou z e-aukce. Je-li cena z e-aukce niz s ı, nez Vas e sta vajıćı cena, ecentre zajistı podpis smlouvy mezi Va mi a vı te zny m dodavatelem. Ma te tak zajis te n 100% administrativne pra vnı servis. Pojďme společně ušetřit za energie Dnes nı spotr ebnı spolec nost si jiz nedovede pr edstavit svoje fungova nı bez nejru zne js ıćh zdroju energie. Voda, plyn, elektricka energie, to vs echno na m na jedne strane usnadn uje z ivot, na strane druhe pr ina s ı mnohdy znac ne vy daje, ktere zate z ujı rodinny rozpoc et. Ve ts ina z na s se domnı va, z e jediny m zpu sobem, jak mu z eme snıź it pravidelne me sıć nı vy daje, je omezenı spotr eby energiı. Ve skutec nosti to jde i jinak na kupem energiı formou e-aukce. Tento zpu sob vs ak pro jednotlivce nepr ipada v u vahu. Proto se me sto Nepomuk rozhodlo ve spolupra ci se spolec nostı ecentre, a.s. nabı dnout svy m obc anu m na kup silove elektricke energie a zemnı ho plynu formou e-aukce. Co je e-aukce? Ve ts ı mnoz stvı doma cnosti sdruz ı svou popta vku po elektr ine nebo plynu do jednoho velke ho objemu a nabı dne ji prove r eny m dodavatelu m na trhu v aukci. Aukce funguje obdobne jako draz ba, pouze s tıḿ rozdıĺem, z e dodavatele sniz ujı sve ceny dolu. Aukce probı ha elektronicky, na internetu. Dodavatele vidı mnoz stvı popta vane energie, nejniz s ı cenu a svou cenu, kterou mu z ou da le sniz ovat, dokud aukce neskonc ı. Nevidı, koho draz ı. Nevidı konkurenty, kolik jich je vs e je anonymnı. Kde získáte podrobné informace? Ves kere informace zıśka te na kontaktnıḿ mıśte, ktere me sto Nepomuk zr ı dilo ve spolupra ci se spolec nostı ecentre, a.s. v podatelně Městského úřadu. Vas e dotazy Va m zodpovı vys kolenı pracovnıći me sta pı Tymlova a pı Sucha. Kontaktnı mıśto bude otevr eno od do , vz dy po dobu otevr enı me stske ho u r adu. Vy dej novy ch smluv bude probı hat NA PODATELNĚ v době od do Jak se do e-aukce přihlásit? Na urc ene kontaktnı mıśto s sebou pr ineste: kopii smlouvy se sta vajıćıḿ dodavatelem (vc etne vs ech dodatku a obchodnıćh podmıńek (dlouhodobı za kaznıći C EZ ve ts inou smlouvu nemajı )) kopii roc nı ho vyu c tova nı spotr eby elektr iny a plynu. Co musíte vědět? Je účast v aukci pro obyvatele a podnikatele v městě Nepomuk a spádových obcí nějakým způsobem zpoplatněna? Ne, obyvatele ani podnikatele nehradı z a dne poplatky. Aukce je zcela ZDARMA! Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané kromě snížení ceny ještě získají? Krome vy hodne js ı ceny zıśka vajı doma cnosti tıḿto zpu sobem take 100% administrativnı pra vnı servis, dıḱy ktere mu se nemusejı oba vat ne kdy nejasny ch, nesrozumitelny ch, nebo dokonce pro obc any nevy hodne nastaveny ch podmıńek. V elektronicke aukci jsou jasne stanovene za kladnı parametry podmıńek a dodavatele nabıźejı be hem aukc nı ho kola sve ceny. V elektronicke aukci jsou jen prove r enı dodavatele. Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo očekávaného snížení cen? C ıḿve ts ı bude poc et doma cnostı (objem popta vane energie), tıḿ niz s ı ceny je moz ne dosa hnout. Pr edbe z ne poc ı ta me s u c astı cca 5000 doma cnostı z cele republiky. Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli? Nikoliv, pokud by cena vysoute z ena v e-aukci byla vys s ı, nez je sta vajıćı cena klienta, klient nenı povinen uzavıŕat smlouvu s novy m (vı te zny m) dodavatelem. Pokud dojde ke snıź enı ceny pouze u jedne komodity, mu z e klient uzavr ı t jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na doda vky jednotlivy ch komodit jsou na sobe naprosto neza visle. Be z ne vs ak v elektronicky ch aukcıćh na doda vky komodit elektr ina a zemnı plyn dosahujeme u spor v rozmezı %. Nepr edpokla da me tedy, z e by doma cnosti neus etr ily. V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů? Termıńy zaha jenı odbe ru od vybrany ch dodavatelu za lez ı na vy pove dnıćh lhu ta ch smluv sta vajıćıćh dodavatelu.u kaz de doma cnosti budou

11 7/2013 ecentre 11 tedy ru zne. Standardne by va vy pove dnı lhu ta 3 me sıće poc ıńajıćı prvnıḿ dnem kalenda r nı ho me sıće na sledujıćı ho po doruc enı pıśemne vy pove di. Jaké podklady je třeba ecentre ze strany občanů předat? Kopii smlouvy vc etne pr ıṕadny ch dodatku a vs eobecny ch obchodnıćh podmıńek (elektr ina a zemnı plyn). V pr ıṕade, z e smlouvy nelze najı t, je potr eba zavolat sta vajıćıḿu dodavateli a buď poz a dat o zasla nı opisu nebo zjistit, do kdy smlouva platı a jaka je vy pove dnı doba a tuto informaci pr edat spolec nosti ecentre. Kopii roc nı ho vyu c tova nı (Elektr ina / Zemnı plyn). Podepsanou smlouvu mezi ecentre a klientem (bude k dispozici na kontaktnıḿ mıśte ). Číslo účtu nebo číslo SIPA. Mohou se obyvatelé účastnit e-aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do srpna 2014? Ano mohou, elektronicka aukce je realizova na na obdobı 2 let a tito uz ivatele se tedy mohou k odbe ru pr ipojit po uplynutı jejich sta vajıćı smlouvy, a to na dobu zby vajıćı. Po uplynuly ch dvou letech bude ope tovne vyhla s ena e-aukce. Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné? Tuto informaci jim musı poskytnout sta vajıćı dodavatel. Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v Nepomuku? Ano, elektronicka aukce je otevr ena i dals ıḿ spa dovy m obcıḿ. Pokud má obyvatel více míst odběru (například 2 v Nepomuku a 1 v Západočeském kraji), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? Za lez ı jen na jeho vu li. Mu z e do e-aukce da t obe odbe rna mıśta, ale take nemusı. Logicke ovs em je mı t obe mıśta za stejnou cenu a u stejne ho dodavatele. Ve ts ı objem vloz eny do e-aukce take zvys uje pr edpoklad dosaz enı vys s ı u spory. Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva? Z du vodu nutnosti jedna nı se sta vajıćıḿ dodavatelem, pr ed ktery m Va s budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s na mi podepsal ten c len rodiny, na ktere ho je psa na smlouva se sta vajıćıḿ dodavatelem. Jak to probíhá? 1. krok: Na kontaktnıḿ mıśte podepıś ete smlouvu s ecentre a pr eda te potr ebne podklady. 2. krok: ecentre sesbıŕa podklady od vs ech doma cnostı 3. krok: a sdruz ı popta vku do e-aukc nı sıńe. 4. krok: Pote oslovı s iroke portfolio dodavatelu a vyzve je k u c asti v e-aukci 5. krok: V internetove Aukc nı sıńi jsou porovna ny nabı dky dodavatelu zajis te na fe rova soute z 6. krok: Poskytovatel sluz by porovna Vas e sta vajıćı ceny s cenou vzes lou z e-aukce. 7. krok: Je-li cena z e-aukce niz s ı, nez Vas e sta vajıćı cena, ecentre zajistı podpis smlouvy mezi Va mi a vı te zny m dodavatelem. Ma te tak zajis te n 100% administrativnı servis. Z čeho se skládají Vaše platby a co je možné soutěžit? Zjednodus ene mu z eme r ıćt, z e platby za energie, ktere hradı te, se skla dajı zte chto c a stı : Regulovaná složka pr edevs ı m cena za distribuci energie (elektr iny c i zemnı ho plynu), ktera je kaz doroc ne pevne stanovena Energeticky m regulac nıḿ u r adem a nelze ji tudıź soute z it. Neregulovaná složka vy s i te to c a sti si dodavatele stanovujı sami, a tudıź lze soute z it v e-aukci. Neregulovaná složka u elektřiny: Jedna se o cenu za silovou elektr inu (tedy skutec ne dodanou do Vas ich za suvek) v kwh a da le pevnou cenu za měsíc (poplatek za c innost dodavatele, napr ıḱlad za tvorbu vyu c tova nı, evidenci, apod.). V e-aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca % z celkové platby. Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotr ebu zemnı ho plynu vc etne sta le ho me sıć nı ho poplatku. V e-aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby. Způsob předání podkladů Osobně (kopie dokumentu v tis te ne podobe ) nebo zasláním kopiı dokumentu v tis te ne podobe na nıź e uvedenou adresu. Oba lku s podklady prosıḿ oznac te Domácnosti města Nepomuk ecentre, a.s., Milena Kurnikova, Nemocnic nı 987/12, Ostrava Poskytovatel služby (Organizátor e-aukce) Provoz kontaktního místa Podatelna městského úřadu Nepomuk, Náměstí Augustina Němejce 63 PO: 7:00 18:00, ÚT: 7:00 15:30, ST: 7:00 18:00, ČT: 7:00 15:30, PÁ: 7:00 13:00 Vpr ıṕade jaky chkoliv dotazu, prosıḿ, kontaktujte nıź e uvedenou kontaktnı osobu. Kontaktní osoba: Ladislav Zíta, tel.: , A osoba v podatelne : pí Tymlová, tel.: , nebo pí Suchá (tel ).

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 7/2013 červenec 2013 NEPOMUK do Toulky českou krajinou, vy stava obrazu Josefa C erne ho, Mala galerie Nepomuk, ponde lı pa tek hod., sobota nede le hod Pivní slavnosti, tradic nı slavnosti por a da obc anske sdruz enı Nepa l, do let v Nepálu, výstava retrospektivnı pru r ez kulturnıḿi akcemi obc anske ho sdruz enı Nepal, Zelenohorska pos ta O korunce hadího krále, poha dka, hod., Mala letnı sce na Nepomuk, v pr ıṕade nepr ıźnive ho poc ası se akce pr esune do sa lu me stske ho muzea, vstupne 40 Kc Nepomucky troju helnıḱ, vy stava novodoba historie motocyklove ho za vodu v objektivech Fotoklubu Nepomuk, Zelenohorska pos ta Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Výstava denivek, hod., rodny du ma.ne mejce XXXII. Nepomucký trojúhelník, tradic nı za vod historicky ch motocyklu a sajdka r, sobota: tre ninky od 8.30 hod., nede le: za vody start 9.30 hod. Na co se můžete těšit v srpnu: Kytarový recitál Lubomíra Brabce, hod., kostel sv. Jana Nepomucke ho, vstupne 180 Kc Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce Poutě a slavnosti ve farnostech Kozlovice u Nepomuka, Pa kaple sv. Cyrila a Metode je, 9.00 hod., poutnı ms e sv. Měcholupy upra dla, Pa kaple sv. Cyrila a Metode je, hod., poutnı ms e sv. Čmelíny uvrc ene, Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba slova Klášter u Nepomuka, Ne kaple sv. Marke ty, hod., poutnı bohosluz ba slova Čečovice u Vrc ene, So Poz ehna nı obnovene ho kr ıź e u kr iz ovatky na Lis kov, hod.; kaple sv. Prokopa, hod., poutnı ms e sv. Nepomuk,C t Svatojakubska pouť, arcide kansky kostel sv. Jakuba St., hod., poutnı ms e sv. Štipoklasy umyslı va, Ne kaple sv. Anny, hod., poutnı bohosluz ba slova NEPOMUCKO Kramolín MS Trial Kramolín Chanovice Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Sieberovou, pr ihla s ky u Mgr. Lega tove, tel Vítězslav Doležal Obrazy, vy stava, za mek, do , Josef Chalupný Fotografie, vy stava, za mek, do , vernisa z od hod Den řemesel přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje, od 9.45 hod., za mecky area l a skanzen, tradic nı rukode lna r emesla a trh, cca sedmdesa t oboru, doplne no vystoupenıḿi hudebnıḱu, s ermıŕ u, loutkohercu, tradic nı c eska kuchyne Obrazy Josefa Duspivy, zaha jenı v hodin, za mecky area l, vy stava potrva do Kubelíkovo trio, od hod., koncert vy znamne ho hudebnı ho te lesa, za mecky area l Dobrotice setkání na Vyhlídce a křest knihy, od hod., sva tec nı setka nı obc anu v Dobroticıćh Memoriál Ladislava Duchoně, Defurovy Laz any, hasic ska soute z,na sledne veselice s hudbou Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích do Z tvorby Josefa Matějky, vy stava k 60. vy roc ı u mrtı vy znamne ho regiona lnı ho malıŕ e do Expedice středověk, exkurze do prostr edı str edove ke ho opevne nı pr ibliz uje interaktivnı formou ru zne stra nky z ivota ve str edove ku pra ci, vzde la va nı, ale i va lec ne r emeslo c i pra vo u trpne Otevírací doba muzea: kve ten za r ı :u tery nede le hod., poslednı na vs te vnıḱ v hod. Spálené Poříčí Svatojakubská cesta - Camino de Santiago, jedinec na evropska kulturnı trasa origina lnı s pane lska vy stava, S pejchar Ve Dvor e, vernisa z od hod. Přehled dalších kulturních akcí na Nepomucku najdete na: Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 7/2013 ZE ŠKOL 13 ZŠ Nepomuk: Sledování počasí Vs ichni z a ci 2. B Za kladnı s koly Nepomuk jsme pracovali be hem s kolnı ho roku na tom, abyste se mohli dozve de t, jake bylo poc ası od za r ı roku 2012 do c ervna Zaznamena vali jsme jej pomocı jednoduchy ch razı tek, ktera vyjadr ovala jasno, polojasno, oblac no, de s ť, snı h. Za celou dobu pozorova nı jsme napoc etli pouze 34 slunec ny ch dnı. A kolik me sıću nebyla jasna obloha? Celkem tr i me sıće. Byl to leden, u nor a kve ten. Doufa me, z e o pra zdnina ch na m uz bude slunıć ko hr a t.to pr ejeme take Va m vs em. Žáci 2. B s paní učitelkou Hrachovcovou Střední škola Oselce prezentuje zručnost svých žáků na veřejnosti Foto M. Demela Absolventi oboru Ume leckor emeslne zpracova nı dr eva a Ume leckor emeslne zpracova nı kovu ukonc ili studium na Str ednı s kole v Oselcıćh, kde proka zali nejen ve domosti, ale hlavne dovednosti zı skane po dobu studia. Letos nı m te matem prakticke maturitnı zkous ky byly interie rove dopln ky. Za kladem pr ıṕravy byla technologicka dokumentace, ktera obsahovala zhotovenı vy kresu,vy poc tu hmotnosti a seznam materia lu potr ebny ch pro zhotovenı maturitnı ho vy robku. Studenti ume leckor emeslne ho zpracova nı dr eva me li za u kol vyrobit zrcadla ru zny ch ume lecky ch slohu. Jejich kolegove zume leckor emeslne ho zpracova nı kovu zhotovili kovane vy robky dennı potr eby, jako je stu l, z idle, krbove na r adı apod. Vs echny jejich pra ce mu z ete zhle dnout take na webovy ch stra nka ch nas ı s koly O maturitnı aroc nıḱove pra ce nas ich z a ku je za jem, coz potvrzujı jak zaka zky, tak i vy stavy, na ktere jsme pravidelne zva ni. Jednu z te ch letos nıćh por a da Na rodnı pama tkovy u stavvc esky ch Bude jovicı ch, kde pr edva dı me vy robky provedene stary mi technologiemi, a to do Tato vy stava nese na zev S tafı r stvı a intarzie s podtitulem,,kouzlo a taje pozapomenuty ch r emesel se zaby va skla da nıḿ ru znobarevny ch dr ev do ornamentu a povrchovou u pravou (zlacenıḿ, barvou, pokovova nıḿ, apod.). Pra ce nas ich studentu mu z ete vide t take na vy stave v Pr es ticıćh v Domu historie Pr es ticka, ktera byla zaha jena Foto J. Wallner 6. c ervna a konc ı 15. za r ı. Sta la expozice vy robku se nacha zı i v galerii v prostora ch nas ı s koly. Spracı nas ich z a ku se mu z ete setkat i na ver ejne pr ıśtupny ch mıśtech. Jednou z poslednıćh zaka zek nas ich studentu ze c tyr lete ho studijnı ho oboru Ume leckor emeslne zpracova nı kovu pra ce kova r ske aza mec nicke je kovana mr ıź, kterou mu z ete spatr it v Horaz ďovicıćh ve vchodu do za mecke ho Parka nu (viz foto). Nevyra bıḿe pouze kovane vy robky, ale i za mec nicke, coz dokla da nepr ehle dnutelna reklamnı deska u vjezdu na fotbalovy stadion v Horaz ďovicıćh. Za SS Oselce Miroslav Lávička

14 14 SPOLKY 7/2013 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Dětský den v Zábavním parku Nepomuk Foto Vladislava Bělová Rok se s rokem ses el, byl tu 6. c erven a maminky z Mater ske ho centra Berus ka Nepomuk se se svy mi rodinami ope t ses ly v Za bavnıḿ parku Nepomuk, aby zde oslavily Den de tı.poc ası na m nas te stı pr a lo, a tak jsme tu mohli stra vit pr ı jemne odpoledne v docela hojne m poc tu. Akce se zu c astnilo asi dvacet de tı s maminkami, tatıńky c i babic kami. De ti si vyzkous ely atrakce vs eho druhu, mohly si prohle dnout tamnı zvıŕ a tka anebo si koupit tr eba ne co na zub. I rodic e me li moz nost povozit se na velke m kolotoc i, zaska kat si na trampolıńe nebo posede t u ka vy a popovı dat si. Nas e velke dıḱy patr ı rodine Flachsovy ch, ktera na m vs e umoz nila a ochotne na m vys la vstr ıć. Doporuc uji Va m vs em navs tı vit tento park, ktery je otevr en kaz dy vıḱend, o letnıćh pra zdnina ch kaz dy den. Te s ıḿe se, z e se zase za rok sejdeme. Petra Šampalíková,mıśtopr edsedkyne MC Berus ka Nepomuk Foto 3 Vladislava Bělová Nepomucké slavnosti rodiny Na konci kve tna por a dalo Mater ske centrum Berus ka Nepomuk akci pro ver ejnost Nepomucke slavnosti rodiny. Tyto slavnosti jsou por a dane celorepublikove sı tı mater sky ch center v ra mci kampane Kr ı dla a kor eny. Na zev kampane vycha zı z parafra ze cita tu De ti by me ly dostat od svy ch rodic u dve ve ci: kor eny a kr ı dla (J. W. Go ethe). Kor eny sme r ujı do minulosti k nas im prarodic u m a kr ı dla upozorn ujı na zodpove dnost, ktera zavazuje kaz de ho, kdo pr ijıḿa u kol rodic ovstvı. Kampan tedy nabıźı s iroke spektrum pojetı ma ma, ta ta, de ti i prarodic e, zame r uje se na zapojova nı vs ech generacı i na vza jemnou podporu v rodine a v mater sky ch centrech. Chceme tak upozornit na du lez itost rodiny v souc asne dobe,ve ktere se uprostr ed poz adavku na vy kon, spotr ebu a individua lnı potr eby ztra cı hodnota rodiny a vztahu jejıćh jednotlivy ch c lenu vc etne mezigenerac nı ho propojova nı. Nepomucke slavnosti rodiny por a da Mater ske centrum Berus ka Nepomuk ve spolupra ci s Domem s pec ovatelskou sluz bou sv. Jana z Nepomuku. Pu vodnıḿ pla novany m mıśtem pro tuto akci byla Oa za mla dı a sta r ı. Tento rok na m poc ası moc nepr a lo, park Oa za mla dı a sta r ı byl zcela proma c eny a nebylo moz ne pro velmi nepr ıźnive poc ası slavnosti por a dat venku. Nakonec se na m podar ilo dıḱy panu starostovi V. Kova r ovi najı t na hradnı prostory a Nepomucke slavnosti rodiny jsme pr esunuli do Sokolovny v Nepomuku. Pr es vs echny pr eka z ky se nakonec akce zu c astnilo 70 de tı, v doprovodu rodic u i prarodic u. Cele odpoledne prova zel hudbou a zpe vem pan Pavel Justich, ktery uspor a dal soute z e pro de ti. Take probe hlo pr ı jemne vystoupenı Stodske ho duda c ku. Na sledovalo vystoupenı Me stske Policie Plzen. Zhle dli jsme uka zky sebeobrany a za sahu sluz ebnıćh psu,ktere byly velice zajıḿave a pouc ne nejen pro de ti, ale i pro dospe le.de ti si za roven u sta nku Me stske Policie mohly vyzkous et svoje znalosti prostr ednictvıḿ za bavny ch testu. Pro male i velke bylo pr ipraveno malova nı na tric ka, pod dohledem Jany Kinclove. Za roven probe hla vy tvarna soute z pro de ti, na te ma RODINA. De ti me ly moz nost nechat si vytvor it slus ive spolec enske u c esy, pr ıṕadne si nechat vytetovat modernı ornamenty a take si mohly zaska kat v pytlıćh, prole zt tunelem, trefit se mıć ky na cıĺ, nebo se jen tak sklouznout na skluzavce, pr ıṕadne zaska kat na trampolıńe. Pro nejmens ı de ti byla pr ipravena spousta omalova nek, nebo si mohly vytvor it ne co z vyrobene doma cı modelıńy. Bylo to nakonec velice pr ı jemne odpoledne a te s ıḿe se na dals ı spolec nou akci. De kujeme za poskytnutı prostor Sokolovny M. Kubıḱovi, za podporu panu Kinclovi firme LAKI, za spolupra ci Pojis ťovne Generali a vs em organiza toru m i na vs te vnıḱu m akce. Vladislava Bělová - Mater ske centrum Berus ka Nepomuk Dětský den v Nekvasovech Jak uz to by va, Den de tı je velmi oc eka vanou uda lostı v roce pro nas e ratolesti a snad kaz de dı te se na tento den te s ı, proto na s hasic sky sbor jiz tradic ne uspor a dal De tsky den. Pr ipravili jsme pr ibliz ne 10 soute z ı, ve ktery ch mohly de ti vybojovat ru zny poc et bodu a za zıśkane body si mohly nakoupit ceny v tombole. Soute z e byly jak pro male u c astnıḱy (chyta nı rybic ek, ha zenı mıć ku,za vody na s lapacıćh traktorech) tak i pro ve ts ı de ti (str elba ze vzduchovky na terc, str ıḱa nı vody na cıĺ jako opravdovy hasic, jıźda na motocyklu). Velmi oblı benou disciplıńou byl take za vod v pojı da nı kola c u. Krome soute z ı byla na De tske m dnu i uka zka r emesla kova r ske ho a vc elar stvı (ochutna vka medu, prohlı dka vc elar sky ch potr eb). Kdyz de ti vykoupily celou tombolu, rozde lal se za soumraku ohen a opekly se s peka c ky. Na za ve r vydar ene ho dne si kaz de dı te pustilo lampion s te stı. Nemaly dıḱ par ı samozr ejme sponzoru mde tske ho dne: Obecnı u r ad Nekvasovy, Obecnı u r ad Chlumy, Pekar stvı a cukra r stvı Jan Ponde lıḱ, Postele Losina a SDH Nekvasovy. Text a foto Lucie Duspivová

15 7/2013 INZERCE 15 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BROJOVA 16, PLZEŇ Dynamicky se rozvíjející společnost, s provozovnou v Kasejovicích, zaměřená na výrobu elektronických součástek, přijme do pracovního poměru: Manuálně zručnou pracovnici do výroby, s praxí ve stejném nebo po- dobném oboru Technika ÚSO, elektrotechnického nebo strojního oboru, i absolventa PLZEŇ spol. s r. o. ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti Nabízíme příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu, jednosměnný provoz a možnost odborného růstu. Uvítáme Váš strukturovaný životopis. Kontaktní spojení: tel , TELEFON GSM FAX , PRODEJ POZEMKŮ Me sto Blovice nabıźı k prodeji 13 kompletne zası ťovany ch stavebnıćh pozemku v lokalite Hradis te ovy me r e od 750 m² do m². Pozor: některé pozemky jsou již rezervované! Cena za m² je stanovena na 790 Kc, tj. jedna z nejniz s ıćh cen na Plzen sku! Pr edpoklad vybudova nı fina lnı komunikace je do r (v ceně). Více informací: RK Pubec, p. Polívková, PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE (z veterinárně kontrol. chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) trasa č. 22 Horažďovice: Žinkovy (na náměstí, naproti Poště), Nepomuk (na náměstí), Kasejovice (pod OÚ) Prodej stáří: cena: Kuřice černé, červené týd Kč Kuřice kropenaté, bílé (nesou bílá vejce) týd Kč Chovní kohoutci týd Kč!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava, tel.: , , mob.: , po-pá 8-15h! PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Štípané palivové dřevo 33 cm délka tvrde dub, buk, br ıźa 950 Kc /prms me kke smrk, borovice 850 Kc /prms Tojická 221, Nepomuk Dvorec Tel.: , Pondělí Pátek hod. PneuServis AutoServis TruckServis Diagnostika pro osobní i nákladní vozidla Autodoprava Prodej PropanButan LPG čerpací stanice Linde Technoplyn Palivové dřevo 2 metry tvrde dub, buk, br ıźa 950 Kc /prm me kke smrk, borovice 850 Kc /prm Doprava možná. KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Tel.: , nekomerční ZDARMA REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK Od 4. března 2013 na nové adrese Na Vinici III. 544, Nepomuk nad poliklinikou, prostřední bytovka kostka, přízemí s výlohou, bývalý M-BAZAR, dříve Brouk. Reklama, grafika, webdesign, webhosting, domény, video, fotografické práce, multimédia, kopírování videokazet VHS na DVD, skenování, tisk a kopírování A3, laminace, kroužková vazba, tisk z flash, vizitky, letáky, plakáty, pozvánky, diplomy, vlaječky, jmenovky, potisk triček, razítka TRODAT, NIKA-TV. Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: , tel.: Po Pá 8 12,13 16hod. komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 7/2013 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM harmonium z r. 1895, střešní dřev. vazníky na dvojgaráž 6x6 m, velkou řeznickou kolíbku na maso. Tel PRODÁM plyn. sporák, desku na kuch. linku s dřezem a pák. baterií sv. buk, délka des Vše velmi levně. Tel PRODÁM dám. cest. kolo, pán. cest. kolo zn. ESKA, šicí stroj levně, kadečku kamenin., el. odsavač par zn. MORA-CLASIK Tel PRODÁM sněhové řetězy 150 Kč, prošíváky č Kč, betonové roury 3 ks 15 prům. za odvoz. Tel PRODÁM řezný kotouč na cirkulárku, cena dohodou, prům. 60 cm. Tel PRODÁM zářivkové těleso 4 trubice 2x, 200 Kč ks. Holínky č. 8 a 9, 120 Kč ks. 2x kosa + kosiště 150 Kč. Tel PRONAJMU byt 3+1 v centru Nepomuku 120m². Informace na tel PRONAJMU byt 4+1 dlouhodobě v Nepomuku. Tel , HLEDÁM pronájem v Nepomuku. Tel Kancelářské prostory k pronájmu v centru Nepomuku, 1. patro, 4 místnosti, 120 m², volné ihned. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Eidam plátky 30% t.v.s., 100 g...15,90 Mozzarella 100 g...15,90 Staročeská grilovací klobása, cena za 1 kg ,00 Špekáčky výběrové, cena za 1 kg...84,00 Kuřecí stehenní řízky BK, 500 g...49,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Fantasia jogurt mix druhů...10,90 Romadúr 40%, 100 g...19,90 Jihočeská Niva 50%, cena za 1 kg...149,00 Šunkový salám EURO 60% masa, cena za 1 kg...99,00 Vázaný bok z udírny, cena za 1 kg...145,00 Gambrinus Originál 10% 0,5 l plech...13,90 TRUHLÁŘSTVÍ BDL Berkovec Diviš Lukáš VYRÁBÍME, DODÁVÁME: INTERIÉRY od návrhu po kompletní dodávku kancelářský nábytek, bary, restaurace, prodejny, recepce KUCHYNĚ masivní, dýhované, foliované neomezené možnosti kombinací barev a tvarů kompletní dodávky včetně spotřebičů za zajímavé ceny (nezávazné cenové nabídky) OBÝVACÍ POKOJE PRACOVNY LOŽNICE DĚTSKÉ POKOJE masív, dýha, lamino SCHODY DVEŘE DROBNÝ NÁBYTEK ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE olepování ABS hran 0,5-2 mm MĚCHOLUPY 37, mob: , url: home.tiscali.cz/berkovec Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod.

17 7/2013 INZERCE 17 INZERTNÍ ČLÁNEK Když Josef Švejk, který si užíval s nohami v lavoru úlevu po užití Opodeldoku, ucítil od sporáku paní Müllerové vůni guláše, poznamenal: Tak jsme se v roce 1918 zbavili Císaře pána a Monarchie, ale už navždy nám její kuchyně zůstala na talíři a v chuti. A ti Maďaři tou svou paprikou nám ji připomínají furt. Male korzo po kuchynıćh mocna r stvı zc ech pr es Rakousy, Uhry az do Slavonie C ervencove kulina rnı putova nı S vejk restaurantu a hotelu U Zelene ho stromu na m jiz tradic ne nabıźı ota zku, co je spolec ne ho a trvale ho v kuchynıćh str ednı Evropy a v zemıćh by vale Monarchie. Dnes je to dokonce i mnoha me dii kladena ota zka pr i hleda nı nas ı chuťove minulosti a na rodnıćh tradic. Atyc asy, kdy se psalo c.a k. a kdy tehdejs ı kuchyne byla tou dodnes sjednocujı cı na rody, nenı te z ke najı t ne jakou pochoutku, ktera je zna ma a oblı bena skutec ne vs ude. Ne koho napadne vs ude zdoma cne ly gula s pr is ly z Uher, jine ho trhanec, telecı papric ka, vı den sky r ıźek, palac inky c i kola c e, jine ho moz na pivo. Existuje vs ak vu bec? Ale ano! Dokonce v mnoha varianta ch. A kdyz k mape zemı mocna r stvı pr ida me jes te sousednı Bavorsko a Sasko, ma me nad sebou hned cele nas e gastronomicke nebe. Nebe knedlıḱove. Ať uz to jsou knedlıḱy bramborove v nesc etny ch varianta ch, houskove, kynute, ovocne, ubrouskove, tvarohove, krupicove, ať jıḿ r ıḱa me knedle, buchty, maďarsky Go mbo c, knedlıḱy karlovarske, tyrolske, vı den ske, ubrouskove, pec ene chebske Getzn, saske afrancke Klo βe, slezske Klieβla. Nehledejme mıśta pu vodu. Nenajdeme je. Knedlıḱ nenı Rakus an, C ech nebo Bavor Knedlıḱjesvy m pu vodem pravove rny str edoevropan! Jakkoliv se budeme snaz it vymezovat na rodnı kuchyne, c eskou c i rakouskou, dojdeme k pr esve dc enı, z e sesiceregionydı ky svy m podmı nka m, (historicky m, hospoda r sky m, pr ı rodnı m i lidsky m), svy mi jı dly odlis ovaly, ale cosi spolec ne ho z c asu monarchie sta le zu stalo. Nepomucky koncept Chuti monarchie, pr ipomıńat zlatou e ru kuchynı zc asu kdy se psalo c. a k. se v c ervenci kona us vejka od c tvrtka 18. c ervencedonede le 21. c ervence. Nabı dne maďarske Hala szle, tradic nı paprikovou pole vku pr ipravovanou z ne kolika druhu ryb, cibule a tomatu,c erstvy filet z canda ta s grilovanou zeleninou, kachnı prsıć ka pec ena do ru z ova, s vis n ovou oma c kou a bramborovou kas ı i kotletky z mle c ne ho selete spolu s ragu ze s alotek a lis ek a zape kany mi brambory. Sladky dezert budou c erstve boru vky s kysanou smetanou Jak jsme jiz psali v c ervnove mc ıśle, kulina rnı le to nepomucke ho S vejk restaurantu bude ve nova no houbovy m specialita m a tradic nıḿu grilova nı. Nova moz nost, grilovat cele prase, osve z ı nejen nabı dku svatebnıćh menu a bude ichuťovy m vrcholemletnı ho minifotbalove ho turnaje pro kluby mı stnı izcele ho Plzen ska. C ervencova kolaudace Pivovarske ho dvora vy razne rozs ıŕ ı nejen sportovnı aktivity hotelovy ch hostu ale i nepomucky ch na vs te vnıḱu. Cha peme, z e jarnı chr estove menu trochu konzervativnı doma cı na vs te vnıḱy zaskoc ilo, zahranic nı a c es tı labuz nıći ale byli nads eni. Zejme na na plzen ske gastro akci Apetit, kde nadchla expozice S vejk restaurantu svou v zahranic ı tak u spe s ne prezentovanou uka zkovou restauracı, a kde selec ı pec ene kolı nko s bramborovy m pyre s listovy m s pena tem slavilo mimor a dny u spe ch, ktery sta le slavı i v sesterske plzen ske restauraci U pe tatr ica tnıḱu. Ale nepomuc tı kuchar i se i snaz ı rozvı jet svou odbornost. Neda vno absolvovali odborne s kolenı s media lne zna my mi pa ny s e fkuchar i S ubrtem a Polreichem, a vy sledek budete moci v c ervenci v ra mci houbove ho menu sami ochutnat. S Jir ıḿ Nocarem, r editelem hotelu jsme, vybrali z tohoto s kolenı recept Radka S ubrta Kra lic ı hr bet s hra s kovy m pyre. Vz dyť pra ve kra lic ı maso a jeho chuťove nuance jsou vlastne take pr ipomıńka c asu kdy se psalo c. a k. a vlastne ikuchynı cele monarchie. Králičí hřbet s hráškovým pyré Na čtyři porce budeme potřebovat: 1kra lıḱa s ja try, 1200 g mraz ene ho nebo c erstve ho zelene ho hra s ku, 30% smetanu, 40 g ma sla, 80g pancetty - italske s unky, 0,1 l bıĺe ho suche ho vıńa, 3 strouz ky c esneku, 5 ks s alotky Postup přípravy: Na italskou slaninu poloz ı me vykoste ny kra lic ı hr bet. Doprostr ed da me dobrou kra lic ı fas ıŕku pr ipravenou z kra lic ı ho pr edku a smetany, do ktere jsme pr idali nahrubo nasekana kra lic ı ja tra, ochutıḿe solı a pepr em. Vs e zabalıḿe do u hledne ho, asi 5 cm silne ho va lec ku, uta hneme fo lii a 45 minut var ıḿe ve vodnı la zni. Rola du necha me vychladnout a nakra jenou na ma sle dozlatova opec eme. Pyre pr ipravıḿe tak, z e v kastrolu rozpustıḿe ma slo a necha me na ne m zpe nit s alotku a c esnek, podlijeme vıńem a necha me je odpar it. Pr ida me zeleny hra s ek a lehce povar ıḿe. Pote hra s ek rozmixujeme a propasıŕujeme pr es sı to. Podle potr eby zahustı me 30% smetanou. Dochutı me solı mus ka tem. Apr ipomıńa m, z e na dals ı zpracova nı na m zbydou dve kra lic ı stehna. Takz e konc ıḿ tradic nıḿ : Dobrou chuť a uz ijte si le ta. (vam)

18 18 SPOLEČENSKÁ KRONIKA INZERCE REDAKČNÍ POŠTA 7/2013 Životní jubilea Vzpomínka 89 let Libuše Němejcová 84 let Miloslava Ottová 84 let Helena Štěpánková 80 let Věra Kubíková BLAHOPŘEJEME 24. června 2013 tomu bylo 14 let, co zemřel náš drahý tatínek pan Václav Horník a 22. července 2013 uplyne již 19 let, kdy zemřela naše drahá maminka paní Anna Horníková Vzpomíná syn s rodinou Hleda me na sraz spoluz a ku po 70 letech z Be le p. Bezde zem, roc Jme na: Emanuel C erny a Miroslav Kafka. Volejte Milan Krejbych B. p. B., Za mecka ul., tel.: Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Majerova 4, Plzeň Bory NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk,, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát redaktorem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , poradna otevřena: Po a Čt hod. tel. poradna: přístupná pondělí až pátek od hod. V bezbariérové poradně poskytujeme bezplatnou poradenskou službu pro spotřebitele v řešení jejich problémů. Tuto činnost poskytujeme také přes náš i na telefonické dotazy. Pomáháme s řešením sporů mezi spotřebiteli a prodejci či zhotoviteli. Provádíme přednáškovou činnost i besedy s veřejností. Ve spolupráci s médii podáváme informace o právech spotřebitelů čtenářům a posluchačům. Jsme schopni poskytovat poradenskou činnost i pro podnikatele. Spolupracujeme se státními i neziskovými organizacemi ke zlepšení tržních vztahů. Tato činnost je zajišťována hlavně díky pomoci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Poděkování nálezci De kuji poctive mu na lezci, jehoz jme no bohuz el nezna m, ktery v sobotu 18. kve tna 2013 nalezl na nepomucke pouti ztracenou pene z enku a odevzdal ji. Velice si toho va z ıḿ a de kuji. Václav M., Blovice

19 7/2013 KŘÍŽOVKA PRO VOLNÝ ČAS 19 KŘÍŽOVKA U kaple této světice se každoročně koná tradiční oselecká pouť a váže se k ní také známá pranostika: Svatá hodila srp do žita. Řešení minulé křížovky: ANTONÍN PADUÁNSKÝ MUNK, COL, APS, EON, ČOU ZKRATKA PRO POLYVINYL CHLORIDE NEALKOHOL. NÁPOJ VSUNUTÍ AMER. LATIN. HEREC KOST ( ) ČÁSTI VOZŮ ANGL. ČERVEN GENETICKÝ PRVEK ZKR. KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÁ UNIE PRO KUSY 24 HODIN STATEČNÉ NEKRYTÉ UZAVŘENÉ PROSTRANSTVÍ U DOMU INIC. REŽISÉRA KLEINA BICYKL ZKR. OSTRAVSKÉHO SYMF. ORCHESTRU DRAVÝ PTÁK STÁNEK CVIK KDO SKLÍZÍ PLODY SLOVEN. VE BÁSNÍK POLSKÝ FILM. REŽISÉR SLOVENSKY NIC TÍTI ZPOLA TVRZENÍ, KTERÉ JE V ROZPORU S JINÝM TVRZENÍM ANGL. SKÁLA SPZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU NEJVYŠŠÍ CHRONOSTRATO- GRAFICKÁ JEDNOTKA MIMO NĚM. TAK NA ZPŮSOB SYMETRÁLA Tajenka NÁROD VELKÁ 100 M2 BÝK URČENÝ K ZÁPASU ZÁPOR DALEKOHLED (OBECNĚ) VÝZVA RUSKÁ ŘEKA AUTORITA ČÍN. DYNASTIE (1000 PŘ.N.L.) MPZ SÁRSKA AKR. SOUHVĚZDÍ RAJKA (APUS) ZN. CERU JUGOSLÁVSKÉ SÍDLO JEHLIČNATÝ STROM SPZ VEĽKÝ KRTÍŠ NÁZEV NOSOVKY SPZ KROMĚŘÍŽE BĚLOVESKÁ KYSELKA SLOVEN. ARY POPĚVEK SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Středně těžké Velmi obtížné

20 20 VOLNÝ ČAS 7/2013 Centrum volnoc asovy ch aktivit FE NIX c eka opra zdnina ch te me r nejdu lez ite js ı obdobı. Prostory domu na nepomucke m na me stı se postupne prome nı z budovy plne kancela r sky ch mıśtnostı do komplexu pe ti uc eben v I. a II. patr e, kancela r e a za zemı s relaxac nı zo nou, toaletami i novou sprchou. Na rekonstrukci nenı ani mnoho c asu (nejpozde ji do 21. za r ı Dne otevr eny ch dver ı ) ani pr ebytek pene z (bude nutne zachovat ne ktere prvky budovy jako kupr. typ vyta pe nı, stars ı akumulac ky nebo stars ı okna). Pr esto dıḱy velke podpor e projektu me stem Nepomuk mu z ete oc eka vat, z e sepo pra zdnina ch budova FE NIX probudı do vesely ch barev, c isty ch toalet, nove ho na bytku, do pr ı jemne ho uvolne ne ho stylu volnoc asove ho centra. Vedle budovy v za r ı najdete venkovnı lavic ky i stu l, tabuli na kreslenı vas ich de tı, male pıśkovis te, v dome va spr ivı tajı na pojovy a svac inovy automat, vy stava fotografiı z rekonstrukce domu, vy zdoba chodeb obra zky de tı. V prvnıḿ patr e vznikne ze tr ı mıśtnostı komplex ATELIE R provy tvarnou a r emeslnou tvorbu s kapacitou 20 osob, keramickou pecı, 2 hrnc ıŕ sky mi kruhy, graficky m lisem a za zemıḿ typu s icı stroje, s te tce, s pachtle, nu z ky, glazury, kora lky aj. V sousedstvı ATELIE RU najdou azyl krouz ky, ktere vyuz ijı dataprojektor nebo ktere potr ebujı pro svoji c innost stoly a z idle jako jsou napr. deskove hry, jazykove kurzy, rekvalifikace, pr edna s ky z de jin ume nı apod. Poslednı uc ebna v I. patr e projde nejrozsa hlejs ı rekonstrukcı. Dostane zcela novou dubovou parketovou podlahu a po jedne strane velkou zrcadlovou ste nu. V tzv. ZRCADLOVE MSA LE budou probı hat v mens ıćh skupina ch okolo osob kurzy jo gy, power jo gy, tanec nı krouz ky ru zne ho typu pro de tiidospe le, sportovnı krouz ky, s erm, karate, cvic enı pro seniory apod. V nas ı nabı dce nenajdete kurzy, kde by pro velke mnoz stvı u c astnıḱu nezu stal c as na individua lnı pra ci va s a lektora. Naopak. Budeme preferovat mens ı skupiny idea lnı pro pohodovou atmosfe ru i efektivnı vy uku. II.patro pr inese pr ı jemne pr ekvapenı pro vs echny, kter ı na m drz eli palce pr i poda nı z a dosti o financ nı dotaci na vznik multimedia lnı uc ebny. Ano, projekt Fe nix multimedia lnı vy uka zıśkal u hodnotitelu dostatec ny poc et bodu a bude financ ne podpor en v ra mci X. vy zvy MAS SJN. Vznikne tak moderne vybavena uc ebna s 10 kvalitnı mi poc ı tac i, tiska rnou, kopıŕkou, scannerem, dataprojektorem, pla tnem pro vy uku poc ı tac ovy ch dovednostı, grafiky,zpracova nı fotografiı, pro videokrouz ek aj. Tyto nove kurzy jsou napla nova ny s ohledem na c asovy pru be h administrativy kolem dotace na u nor br ezen FE NIXopra zdnina ch Poslednı mı stnost ve II. patr e zpr ı jemnı vzde la va nı a tra venı volne ho c asu zejme na rodic u msde tmi. Bude vyuz ı va na v dopolednıćh c asech jako herna s hlı da nıḿ de tı. Ceny za hlı da nı vas eho dı te te nebudou nijak za vratne, poc ı tejte 40 Kc za 2 hodiny hlı da nı vc ase, kdy budete o patro nıź e cvic it, tvor it, studovat cizı jazyk. Dals ı vyuz itı uc ebny s kobercem, taburetkami, knihovnou se najde odpoledne od 13. do 15. hodin na tzv. volnou hernu pro s kolnı de ti. S kola ku m nabı dneme bezpec ne za zemı v c ase pr ed zaha jenıḿ krouz ku. Zdarma. De ti si budou moci c ıśt, hra t deskove hry, stave t ze stavebnice, pilne js ı ude lat s kolnı u koly. Po 15. hodine se uc ebna stane mıśtnostı pro vy uku fotografie v praxi se sve tly i fotopla tnem, pro nata c enı videorozhovoru, pro dramaticky krouz ek, vy uku hry na fle tnu, kytaru apod. Poc ı ta me i s moz nostı nabı dnout v regionu chybe jı cı pr ı me stske ta boryvdobe kupr. podzimnı ch pra zdnin, vytvor it komplexnı nabı dku jazykove vy uky, zıśkat partnery pro rekvalifikace, otevr ı t Univerzitu III. ve ku a syste m vzde la va nı pro seniory. Novinkou pro region, kterou jiz propagujeme na nas em webu, je take prodej vy tvarny ch a r emeslny ch komponentu a materia lu jako je keramicka hlıńa, FIMO hmota vs ech barev, glazury, s n u rky, stuz ky, ku z e, lu z ka na pr ı ve sky a prsty nky, broz e, aranz e rsky materia l nebo komponenty pro scrapbooking, patchwork, pedig atd. Ceny vstr ıćne, nakupujeme ve ve ts ıḿ mnoz stvı, abychom mohli levne ji prodat i po jednom kusu pro vas e doma cı tvor enı Nejdu lez ite js ı informace zu stala na za ve r c la nku. Take v obdobı pra zdnin, po dobu rekonstrukce, si mu z ete rezervovat sve mı sto v kurzu. Stac ı vyplnit jednoduchou pr ihla s ku na webu a pote zaslat 100 Kc vratnou za lohu. Informace va m ra di poskytneme pr es e- mail telefonicky (PO PA,9 18 hodin, ) nebo va m pos tou zas leme bulletin s pr ehledem kurzu. Nec ekejte se svojı rezervacı az na za r ı, kdy znovu od u tery otevr eme kancela r pro ver ejnost. Ke konci c ervna, kdy vznikal tento c la nek, bylo jiz pr es 60 pr ihla s ek a ne ktere oblı bene kurzy se velmi rychle plnily (atletika, FIMO, jo ga, tanec aj.). Jak jsme popsali vy s e, nepla nujeme kurzy o velke m poc tu osob. Nepromes kejte proto svu j vybrany krouz ek a rezervujte sve mı sto (neza vazne ) jiz opra zdnina ch. U vodnı hodina je bezplatna a nebude-li se va m kurz lı bit, vracıḿe 100 Kc vratnou za lohu. Pr ejeme va m slunec ne le to plne inspirace, rodinne ho klidu, pe knou dovolenou a te s ıḿe se na vas e pra zdninove telefona ty, y, pr ihla s ky. P.S. Kutilove z regionu, kde jste? Sta le hleda me vedoucı ho pro krouz ek Male ho kutila. Najdeme ne koho s ikovne ho, pod jehoz vedenıḿ side ti oblı bı kladivo, pilku, hoblıḱ, hr ebıḱy a vy robu tr eba lodic ky nebo polic ky pro maminku?:-) Za ty m Fe nix va s zdravı Mirka Brožová facebook Fe nix Fotografie na barevné fotostraně 26

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7.

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7. Starosta Nebovid chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje elektronickou aukci, do které se budou

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat

Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat Elektronická aukce - druhé kolo sběru dat Obec Březí nabízí veřejnosti, jak domácnostem, tak podnikatelům, možnost ušetřit na elektřině a zemním plynu. Obyvatelé sdružení do červnové e-aukce ušetřili v

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Kde ochutnáte pivo Ferdinand:

Kde ochutnáte pivo Ferdinand: Pivovar Ferdinand, Benešov u Prahy Stejně jako v každém městě ve středověku i v Benešově vařili pivo měšťané. K úpadku pivo- varnictví došlo v období třiceti- leté války. K renesanci a oživení přispělo

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1 Zápis ze 43. zasedání rady města, konaného dne 25. dubna 2016 P ř í t o m n i : RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Mg. Jiří Bouček Ing. Jan Bureš Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl JUDr. Jiří

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com Poznejte regiony ČR 2016 Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com NOVINKY ROKU 2016 EXPERIMENTA > město Benešov EXPERIMENTA > město Benešov Experimentální prostor pod náměstím v Benešově, vyplněn interaktivními

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 Místo tábora : LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ z.s., ev.č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Česká Lípa se na svém zasedání dne 11.12.2013 usnesením č. 921/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744)

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744) U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. prosince 2009 v 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 2. Evidence pohledávek města

Více

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO HOLEŠOV NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Holešova se na své 16. schůzi dne 24. 6. 2014 usnesením č. 227/2014 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Co se do Předvolebníků nevešlo.

Co se do Předvolebníků nevešlo. Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací. 1999

Více

Co je to diferenciální rovnice Rovnice se separovanými proměnnými Aplikace. Diferenciální rovnice I

Co je to diferenciální rovnice Rovnice se separovanými proměnnými Aplikace. Diferenciální rovnice I Co je to diferenciální rovnice Rovnice se separovanými proměnnými Diferenciální rovnice I Modelování aneb předpovídání budoucnosti ? Diferencia lnı rovnice je rovnice, v ktere roli nezna me hraje funkce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

RM 1/17/07 RM 2/17/07

RM 1/17/07 RM 2/17/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 2.5.2007 RM 1/17/07 řediteli Správy majetku města Chropyně, p. o., dokončit v termínu do 16.5.2007 zpracování směrnice o evidenci, vymáhání

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 17.12.2012 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL.: 558 630 051, 558 628 001 FAX. : 558 630 452 e-mail: info@muzeumbeskyd.com www.muzeumbeskyd.com Otevírací doba: út, st, pá 8:00 12:00 12:30

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více