OBSAH. Obsah. Praha stovûïatá 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Obsah. Praha stovûïatá 17"

Transkript

1 OBSAH Praha stovûïatá 17 CÍRKEVNÍ DOMY, SBORY A MODLITEBNY 21 Bratrská modlitebna v Bartolomûjské ulici 21 Bratrsk sbor na Smíchovû 21 Bratrsk sbor na Vinohradech 22 Bratrsk sbor na ÎiÏkovû 22 Bratrsk sbor v Petrské ulici 23 Bratrsk sbor v Soukenické ulici 23 Bratrsk sbor v eberovû 24 âeskobratrská modlitebna na Spofiilovû 24 âeskobratrská modlitebna Na Zatlance 25 âeskobratrsk sbor J. A. Komenského na Smíchovû 25 âeskobratrsk sbor na Jarovû 26 âeskobratrsk sbor na Vinohradech 27 âeskobratrsk sbor U Klimenta na Novém Mûstû 28 âeskobratrsk sbor v Bubenãi 28 âeskobratrsk sbor v âajkovského ulici 28 âeskobratrsk sbor ve Stra nicích 29 âeskobratrsk sbor ve Vr ovicích 29 âeskobratrsk sbor v Horních Poãernicích 30 âeskobratrsk sbor v Modfianech 30 âeskobratrsk sbor v Nuslích 31 âeskobratrsk sbor v Radotínû 31 âeskobratrsk sbor v Uhfiínûvsi 32 DÛm Bible v Kobylisích 32 DÛm ãesk ch unitáfiû na Starém Mûstû 33 DÛm Jednoty bratrské na Novém Mûstû 34 DÛm Marathon v âerné ulici 34 Evangelická modlitebna Morzinského paláce 34 Evangelická modlitebna v Rybné ulici 35 Evangelická modlitebna v Truhláfiské ulici 35 Evangelick dûm v Mikovcovû ulici 35 Evangelick dûm v Truhláfiské ulici 36 Galerie Cesty ke svûtlu 36 Husitská modlitebna na Úvoze 37 Husitská modlitebna v Dolních Poãernicích

2 Husitská modlitebna v Hloubûtínû 38 Husitská modlitebna Karla Farského v Radotínû 38 HusÛv dûm v Jungmannovû ulici 38 HusÛv sbor Alberta Schweitzera v Michli 39 HusÛv sbor Aloise Spisara na Spofiilovû 39 HusÛv sbor Gustava Adolfa Procházky v Karlínû 40 HusÛv sbor Jana Îelivského v Bfievnovû 41 HusÛv sbor Jana ÎiÏky na ÎiÏkovû 41 HusÛv sbor na Smíchovû 42 HusÛv sbor na Vinohradech 42 HusÛv sbor na Zbraslavi 43 HusÛv sbor pod Vy ehradem 44 HusÛv sbor v Dejvicích 45 HusÛv sbor ve Vr ovicích 45 HusÛv sbor v Hole ovicích 46 HusÛv sbor v Nuslích 46 Metodistická modlitebna v âertousích 47 Metodistická modlitebna ve Vr ovicích 48 Metodistické modlitebny v Jeãné ulici 48 Milíãova modlitebna na Jarovû 49 Misijní dûm Církve JeÏí e Krista svat ch posledních dnû 49 Modlitebna Profesorského domu v Bubenãi 49 Modlitebna Slovenské evangelické církve na ÎiÏkovû 50 Sborov dûm adventistû na Vinohradech 50 Sborov dûm baptistû na Vinohradech 51 Îidovská modlitebna na Popelce 51 Îidovská modlitebna na ÎiÏkovû 51 OB ADNÍ SÍNù 52 Nová obfiadní síà na Ol anech 52 Obfiadní síà Ïidovského hfibitova na Ol anech 52 Îidovská obfiadní síà v ëáblicích 53 KAPLE 54 KAPLE SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLY 54 BoÏího hrobu 54 Hazmburská kaple 54 KÛrová kaple 54 Martinická kaple 55 Nejsvûtûj í Trojice 55 Nová arcibiskupská kaple 56 Saská kaple 56 Schwarzenberská kaple 56 Stará arcibiskupská kaple 57 Obsah Sv. AneÏky âeské 57 Sv. Anny 58 Sv. Jana Kfititele 58 Sv. Jana Nepomuckého 58 Sv. KfiíÏe 59 Sv. Ludmily 59 Sv. Michala 60 Sv. Václava 60 Sv. Zikmunda 61 Thunovská kaple 61 Vald tejnská kaple 62 Baptistického semináfie v Jenerálce 62 Betlémská kaple na Starém Mûstû 63 Betlémská kaple na ÎiÏkovû 64 BoÏího hrobu na Petfiínû 64 BoÏího hrobu Na zbofienci 65 BoÏího tûla na Karlovû námûstí 65 Bubenské reálky 66 âernínského paláce 66 Dvora Sue Ryder v Michli 67 ëáblického zámku 67 Edity Steinové na Pernikáfice 67 Hfibitovní kaple na Invalidovnû 68 Hfibitovní kaple na Zelené li ce 68 Hfibitovní kaple v Bubenãi 68 Hfibitovní kaple ve Stra nicích 69 Hfibitovní kaple v Ruzyni 69 Hfibitovní kaple v eporyjích 69 Hfibitovní kaple v Tfieboradicích 69 Husova kaple v Libni 69 Chodovské tvrze 70 Jeruzalémská kaple na Novém Mûstû 70 Kalvárie na Petfiínû 71 Kapitulního domu na Hradãanech 71 Karolina 72 Klá tera klaretiánû 72 Komofianského zámku 73 KfiíÏové cesty na Petfiínû 73 LibeÀského zámku 73 Loretánská kaple 74 Me ní kaple ve Vysoãanech 75 Morová kapliãka na Vy ehradû 75 Na Ko ince

3 Na Kundratce 75 Nalezení sv. KfiíÏe ve StodÛlkách 76 Nanebevzetí Panny Marie na Klamovce 76 Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Novomûstské radnici 77 Na Nikolajce 77 Na Rokosce 78 Na Ry ánce 78 Na Schleiferce 78 Na Slovance 79 Na Èáhlavce 79 Nejsvûtûj ího srdce Pánû u boromejek 79 Nejsvûtûj í Trojice na Hadovce 80 Nejsvûtûj í Trojice na Nesypce 80 Nejsvûtûj í Trojice na atovce 81 Nejsvûtûj í Trojice na Zlatnici 81 Nejsvûtûj í Trojice v Sedlci 82 Neposkvrnûného poãetí Panny Marie na Majorce 82 Pankrácké vûznice 82 Panny Marie na ÎiÏkovû 83 Panny Marie u Václava z Radãe 84 Panny Marie ve Starém královském paláci 84 Panny Marie ve Staromûstské radnici 84 Panny Marie ve pitále sv. Jakuba 85 Panny Marie V hradbách 86 Panny Marie v Lysolajích 86 Panny Marie v Motole 86 Panny Marie v nemocnici na Moráni 87 Panny Marie Bolestné u celest nek 87 Panny Marie Bolestné v âerné ulici 87 Panny Marie Bolestné v Malé Chuchli 88 Panny Marie Bolestné v paláci LaÏansk ch 88 Panny Marie Einsiedelnské na hradní rampû 88 Panny Marie Karlovské na Novém Mûstû 89 Panny Marie Královny andûlû u franti kánû 89 Panny Marie Královny andûlû v Nostickém paláci 90 Panny Marie Öttingenské na Kajetánce 90 Panny Marie a Karla Boromejského na Malé Stranû 91 Plaského klá tera 91 Poutní kaple V ech svat ch v Rybníãku 92 Poutní kaple Svatováclavské cesty 92 Poutní kapliãky do Hájku 92 Sv. Aloise v Karmelitské ulici 93 Sv. AlÏbûty ve strahovském pitále 93 Obsah Sv. AndûlÛ na Andûlce 94 Sv. AndûlÛ Novomûstského ústavu lechtiãen 94 Sv. Anny v Jeãné ulici 95 Sv. Anny v Krãi 95 Sv. Anny v Satalicích 96 Sv. Antonína a BoÏího umuãení v arcibiskupském dvofie 96 Sv. Antonína a sv. AlÏbûty na Hradãanech 96 Sv. Barbory u alïbûtinek 97 Sv. Barbory u augustiniánû poustevníkû 98 Sv. Barbory v AneÏském klá tefie 98 Sv. Barbory v Loretánské ulici 99 Sv. Bartolomûje v Hodkoviãkách 99 Sv. Bernarda u Pra né brány 99 Sv. Dismase na popravi ti za Horskou branou 100 Sv. Eliá e ve Vojanov ch sadech 100 Sv. Filipa a Jakuba na Malé Stranû 101 Sv. Franti ka Xaverského na Karlovû námûstí 101 Sv. Hypolita pod Vy ehradem 101 Sv. Ignáce pod Letnou 102 Sv. Isidora na ÎeÏulce 102 Sv. Jana Kfititele v arcibiskupském paláci 102 Sv. Jana Kfititele v Bredovském paláci 103 Sv. Jana Kfititele v Jifiské ulici 103 Sv. Jana Kfititele v Katefiinské ulici 104 Sv. Jana Nepomuckého na Hradû 104 Sv. Jana Nepomuckého na Jenerálce 104 Sv. Jana Nepomuckého na Kneislovce 104 Sv. Jana Nepomuckého na Reismonce 105 Sv. Jana Nepomuckého pod Karlov m mostem 105 Sv. Jana Nepomuckého v domû âerveného kfiíïe 105 Sv. Jana Nepomuckého ve Viniãné ulici 106 Sv. Jana Nepomuckého ve Vinofii 106 Sv. Jana Nepomuckého ve Vojanov ch sadech 106 Sv. Jana Nepomuckého ve Wun vicovû domû 107 Sv. Jana Nepomuckého v Hájích 107 Sv. Jana Nepomuckého v Martinickém paláci 108 Sv. Jana Nepomuckého v Radlicích 108 Sv. Jana Nepomuckého v Trauttmansdorffském paláci 108 Sv. Jiljí na Vûtrovû 109 Sv. Josefa v Krãi 109 Sv. Josefa v nemocnici na Karlovû námûstí 109 Sv. Josefa v ústavu slep ch dívek 110 Sv. Josefa Kalasanského v piaristické koleji

4 Sv. Karla Boromejského v Karlínû 111 Sv. Kláry v Troji 112 Sv. Klimenta na Opy i 112 Sv. Klimenta na Vy ehradû 113 Sv. KfiíÏe na Hradû 113 Sv. KfiíÏe v Braníku 113 Sv. KfiíÏe v invalidovnû 114 Sv. KfiíÏe v Jeãné ulici 115 Sv. KfiíÏe v Nemocnici praïského obchodnictva 115 Sv. KfiíÏe v Zemské porodnici 116 Sv. Lazara v Bfievnovû 116 Sv. Libora na Liborce 117 Sv. Ludmily na Vy ehradû 117 Sv. Ludmily v T nském chrámu 117 Sv. Marty a sv. Ludmily v Pfiední Kopaninû 118 Sv. Mafií Magdaleny na Bohdalci 118 Sv. Mafií Magdaleny na Vy ehradû 119 Sv. Mafií Magdaleny pod Letnou 119 Sv. Mafií Magdaleny ve V eobecném chudobinci 120 Sv. Matûje v Obofie 120 Sv. Matou e na Loretánském námûstí 120 Sv. Michala na Pernikáfice 121 Sv. Michala pod Bruskou 121 Sv. Mofiice na Hradû 122 Sv. Notburgy ve porkovû paláci 122 Sv. Petra v luïickosrbském semináfii 122 Sv. Petra a Pavla v Apo tolské nunciatufie 123 Sv. Petra a Pavla ve lhoteckém dvofie 123 Sv. Prokopa na Smetance 123 Sv. Prokopa na muk fice 124 Sv. Rafaela archandûla v Klárovû ústavu 124 Sv. rodiny na Petfiínû 124 Sv. rodiny na Vondraãce 125 Sv. Rocha v Ko ífiích 126 Sv. Tekly u alïbûtinek Na slupi 126 Sv. Terezie z Ávily ve Vojanov ch sadech 127 Sv. Václava na Vinohradech 127 Sv. Václava v Dejvicích 128 Sv. Václava ve Strakovû akademii 128 Sv. Václava ve Vald tejnském paláci 128 Sv. Václava v Gymnáziu Jana Nerudy 129 Sv. Václava v Male icích 129 Sv. Václava v Nuslích 130 Obsah Sv. Václava v Suchdole 130 Sv. Vojtûcha na Balkánû 130 Sv. Vojtûcha na Hradû 130 kolní kaple sv. Aloise na námûstí Jifiího z Podûbrad 131 kolní kaple sv. Aloise v Lond nské ulici 131 kolní kaple sv. KfiíÏe v Belgické ulici 131 kolní kaple sv. Václava v Hole ovicích 132 kolní kaple ve Vysoãanech 132 kolsk ch sester na Vinohradech 132 Templáfiská kaple v Dlouhé ulici 132 Templáfiská kaple v Templu 133 Trojského zámku 133 U Bílé vûïe 133 U motolského krematoria 134 Útulny slep ch dívek 134 V âertousích 134 V âimicích 135 Ve Velké Chuchli 135 Ve Vincentinu 136 V Holyni 136 Vla ská kaple Klementina 136 V LetÀanech 137 V Milíãovû Jeruzalémû 137 V Písku 138 V Práãích 138 V ech svat ch v domû bekyà 139 V Thomayerovû nemocnici 139 V Tfiebonicích 140 V Ungeltu 140 Zlatnická kaple sv. Eligia v Klementinu 140 Zrcadlová kaple Klementina 141 KOSTELY 142 Adventistick kostel na Malvazinkách 142 Bét-el ve Stra nicích 142 âeskobratrsk kostel v Braníku 143 âeskobratrsk kostel ve Stfie ovicích 143 Jana Husa na Malé Stranû 144 JiÏní Mûsto Chodovské kfiesèanské centrum 144 Nanebevzetí Panny Marie na Strahovû 145 Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Poãernicích 146 Nanebevzetí Panny Marie v Modfianech 146 Narození Pánû v Loretû

5 Narození Panny Marie v Malé Chuchli 148 Narození Panny Marie v Michli 148 Narození Panny Marie v Zábûhlicích 149 Nejsvûtûj ího srdce Pánû na Vinohradech 149 Nejsvûtûj í Trojice ve Spálené ulici 151 Nejsvûtûj í Trojice v Ko ífiích 151 Nejsvûtûj í Trojice v Podskalí 152 Neposkvrnûného poãetí Panny Marie u hybernû 152 Neposkvrnûného poãetí Panny Marie ve Stra nicích 153 Obrácení sv. Pavla v Karlínû 154 Obrácení sv. Pavla v Templu 154 Panny Marie na Hradû 154 Panny Marie Na louïi 155 Panny Marie v Mariánské zahradû 156 Panny Marie V ancích 156 Panny Marie v Tfieboradicích 157 Panny Marie Andûlské na Hradãanech 157 Panny Marie Andûlské u kajetánû 159 Panny Marie Královny míru na Lhotce 160 Panny Marie pod fietûzem na Malé Stranû 160 Panny Marie Sedmibolestné Na slupi 161 Panny Marie SnûÏné na Novém Mûstû 162 Panny Marie Vítûzné na Bílé Hofie 163 Panny Marie Vítûzné na Malé Stranû 164 Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlovû 165 Panny Marie, sv. Jeron ma a svat ch patronû slovansk ch Na Slovanech 165 Pokory Panny Marie pod Vy ehradem 166 Pov ení sv. KfiíÏe na ÎiÏkovû 167 Pov ení sv. KfiíÏe ve Vinofii 168 Pov ení sv. KfiíÏe v Kolodûjích 168 Pravoslavn kostel na Ol ansk ch hfibitovech 168 Sacré Coeur na Smíchovû 169 Stûtí sv. Jana Kfititele na Vy ehradû 169 Stûtí sv. Jana Kfititele v Hostivafii 170 Sv. AlÏbûty ve Kbelích 170 Sv. AneÏky na Spofiilovû 171 Sv. Anny na Starém Mûstû 171 Sv. Anny na Újezdû 172 Sv. Anny na ÎiÏkovû 173 Sv. Antonína Paduánského v Hole ovicích 173 Sv. Apolináfie na Vûtrovû 174 Sv. Bartolomûje na Hradû 175 Obsah Sv. Bartolomûje na Starém Mûstû 175 Sv. Bartolomûje pod Vy ehradem 176 Sv. Bartolomûje v Kyjích 176 Sv. Benedikta na Hradãanech 177 Sv. Cyrila a Metodûje v Karlínû 178 Sv. Cyrila a Metodûje v Nebu icích 179 Sv. Cyrila a Metodûje v Resslovû ulici 179 Sv. Ducha na Starém Mûstû 180 Sv. Fabiána a ebestiána v Liboci 180 Sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách 181 Sv. Filipa a Jakuba na Smíchovû 181 Sv. Filipa a Jakuba na Starém Mûstû 182 Sv. Filipa a Jakuba na Zlíchovû 182 Sv. Franti ka v AneÏském klá tefie 183 Sv. Franti ka Serafínského na KfiiÏovnickém námûstí 183 Sv. Franti ka z Assisi na Chodovû 184 Sv. Franti ka z Assisi v Krãi 185 Sv. Gabriela na Smíchovû 185 Sv. Gotharda v Bubenãi 187 Sv. Ha tala na Starém Mûstû 188 Sv. Havla na Starém Mûstû 189 Sv. Havla na Zbraslavi 190 Sv. Ignáce na Karlovû námûstí 190 Sv. Jakuba Na zábradlí 190 Sv. Jakuba Vût ího na Starém Mûstû 191 Sv. Jakuba Vût ího na Zbraslavi 192 Sv. Jakuba Vût ího ve StodÛlkách 192 Sv. Jakuba Vût ího v Kunraticích 193 Sv. Jakuba Vût ího v Petrovicích 193 Sv. Jana Na boji ti 193 Sv. Jana na Jenerálce 194 Sv. Jana na Skalce 194 Sv. Jana Na struze 194 Sv. Jana Evangelisty na Vy ehradû 194 Sv. Jana Kfititele Na prádle 195 Sv. Jana Kfititele na Újezdû 195 Sv. Jana Kfititele Na zábradlí 196 Sv. Jana Kfititele v Dolních Chabrech 196 Sv. Jana Kfititele v Obofie 197 Sv. Jana Kfititele v Podskalí 197 Sv. Jana Nepomuckého na Hradãanech 197 Sv. Jana Nepomuckého na Skalce 198 Sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli

6 Sv. Jana Nepomuckého v Ko ífiích 200 Sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích 200 Sv. Jana a Pavla v Krtni 200 Sv. Jiljí na Starém Mûstû 201 Sv. Jindfiicha a sv. Kunhuty na Novém Mûstû 202 Sv. Jifií na Hradû 203 Sv. Jifií v Hloubûtínû 204 Sv. Josefa na Malé Stranû 205 Sv. Josefa na námûstí Republiky 206 Sv. Karla Boromejského pod Petfiínem 206 Sv. Katefiiny na Novém Mûstû 207 Sv. Klimenta na Starém Mûstû 207 Sv. Klimenta na Pofiíãí 208 Sv. Klimenta na Vy ehradû 209 Sv. Klimenta v Bubnech 209 Sv. Kosmy a Damiána Na Slovanech 210 Sv. KfiíÏe Na pfiíkopû 211 Sv. KfiíÏe u cyriakû 211 Sv. KfiíÏe v ulici Karoliny Svûtlé 212 Sv. Lazara na Novém Mûstû 213 Sv. Linharta v Uzdáfiích 213 Sv. Longina Na Rybníãku 214 Sv. Ludmily na Vinohradech 215 Sv. Ludmily ve Chvalech 215 Sv. Markéty v Bfievnovû 216 Sv. Markéty v Královicích 216 Sv. Martina na Vy ehradû 217 Sv. Martina pod Hradem 217 Sv. Martina ve zdi 218 Sv. Martina v Lipanech 219 Sv. Martina v epích 220 Sv. Mafií Magdaleny v Harantovû ulici 220 Sv. Mafií Magdaleny v Karmelitské ulici 221 Sv. Mafií Magdaleny v Pfiední Kopaninû 221 Sv. Matûje v árce 222 Sv. Michala na Starém Mûstû 223 Sv. Michala pod Hradem 223 Sv. Michala pod Letnou 224 Sv. Michala v Kinského zahradû 224 Sv. Michala v Opatovicích 225 Sv. Michala v Podolí 225 Sv. Mikulá e na Malostranském námûstí 226 Sv. Mikulá e na Staromûstském námûstí 227 Obsah Sv. Mikulá e ve Vr ovicích 228 Sv. Mikulá e v Podskalí 228 Sv. Norberta na Starém Mûstû 228 Sv. Norberta ve Stfie ovicích 229 Sv. Ondfieje pod Hradem 230 Sv. Ondfieje v Betlémské ulici 230 Sv. Ondfieje v Kolovratech 231 Sv. Pankráce na Pankráci 232 Sv. Pavla na pitálském poli 232 Sv. Petra na Kampû 233 Sv. Petra na Pofiíãí 233 Sv. Petra v Dubeãku 234 Sv. Petra a Pavla Na struze 234 Sv. Petra a Pavla na Vy ehradû 235 Sv. Petra a Pavla na Zderaze 236 Sv. Petra a Pavla v Bohnicích 236 Sv. Petra a Pavla v Radotínû 237 Sv. Petra a Pavla v Rybáfiích 237 Sv. Petra a Pavla v eporyjích 238 Sv. Prokopa na Malé Stranû 238 Sv. Prokopa na ÎiÏkovû 238 Sv. Prokopa v Braníku 239 Sv. Prokopa v Hluboãepích 239 Sv. Prokopa v Hrnãífiích 240 Sv. Prokopa v Nov ch Butovicích 240 Sv. Remigia v âakovicích 240 Sv. Rocha na Ol anech 241 Sv. Rocha na Strahovû 242 Sv. Salvátora v AneÏském klá tefie 243 Sv. Salvátora v Klementinu 243 Sv. imona a Judy na Starém Mûstû 244 Sv. tûpána na Novém Mûstû 245 Sv. tûpána ve zdi 246 Sv. Terezie od Dítûte JeÏí e v Kobylisích 246 Sv. Tomá e na Malé Stranû 247 Sv. Václava na Malé Stranû 248 Sv. Václava na Proseku 248 Sv. Václava na Smíchovû 249 Sv. Václava na vinohradském hfibitovû 250 Sv. Václava na Zderaze 250 Sv. Václava v Bohnicích 251 Sv. Václava ve Vr ovicích 252 Sv. Valentina na Starém Mûstû

7 Sv. Vavfiince na Petfiínû 253 Sv. Vavfiince na Vy ehradû 254 Sv. Vavfiince v Nebovidech 254 Sv. Vavfiince v Prokopském údolí 255 Sv. Víta na Hradû 255 Sv. Vojtûcha na Hradãanech 258 Sv. Vojtûcha na Novém Mûstû 259 Sv. Vojtûcha v Celetné 259 Sv. Vojtûcha v Dejvicích 260 Sv. Vojtûcha v Libni 261 Sv. Vojtûcha v Podskalí 261 Sv. Vor ily na Národní tfiídû 262 Svatynû Krista Krále ve Vysoãanech 262 T nsk chrám na Staromûstském námûstí 263 U Jákobova Ïebfiíku v Kobylisích 265 U Salvátora na Starém Mûstû 265 V ech svat ch na Hradû 267 V ech svat ch ve Slivenci 268 V ech svat ch v Uhfiínûvsi 268 Zvûstování Panny Marie na Trávníãku 269 SYNAGOGY 270 Branická synagoga V alkovnû 270 Cikánova synagoga v Josefovû 270 Jubilejní synagoga v Novém Mûstû 270 Klausová synagoga v Josefovû 271 LibeÀská synagoga 272 Maiselova synagoga v Josefovû 272 Malá synagoga v Bubnech 273 Malostranská synagoga 274 Novomûstská synagoga 274 Pinkasova synagoga v Josefovû 274 Popperova synagoga v Josefovû 275 Smíchovská synagoga 275 Staronová synagoga v Josefovû 276 Stra nická synagoga 277 panûlská synagoga v Josefovû 277 Uhfiínûveská synagoga 278 Velkodvorská synagoga v Josefovû 278 Vinohradská synagoga 279 Vysoká synagoga v Josefovû 279 Îidovská zahrada 279 Rejstfiík místních jmen PRAHA STOVùÎATÁ Praha stovûïatá Jméno Praha pfiíslu elo pûvodnû pfiemyslovskému hradi ti, pozdûji se název pfienesl na sídli tû v jeho podhradí a následnû na stfiedovûká mûsta, která z podhradí vznikla. Souãástí Prahy se nakonec stala mûsta a vesnice v okolí prvních praïsk ch mûst. V roce 1950 objevil archeolog Ivan Borkovsk v dne ním pfiíãném traktu mezi prvním a druh m nádvofiím PraÏského hradu zbytky skromné jednolodní baziliky Panny Marie, která byla po kostele na Levém Hradci druhou kfiesèanskou svatyní v pfiemyslovsk ch âechách a prvním praïsk m chrámem. Po ní pfievzala podle legendy funkci hlavního praïského chrámu bazilika sv. Jifií, postavená na v chodním okraji hradní akropole kníïetem Vratislavem I., a uï koncem 10. století vyrostla v centru akropole jako tfietí hradní chrám rotunda sv. Víta, vysvûcená pravdûpodobnû roku 930. Sídelní v boj Prahy poãínající pfielomem 10. a 11. století byl podstatnû ovlivnûn ochranou a správní funkcí dvou pfiemyslovsk ch pevností a mocensk ch center, Hradu a Vy ehradu, a proto vedle podhradí PraÏského hradu zaãalo nab vat na v znamu také vltavské pravobfie- Ïí, hlavnû kolem komunikace spojující severní kníïecí hrad s kníïecím hradem na jiïním okraji praïské kotliny. Tady v ude, kolem té prastaré cesty pfiekraãující brod, vyrûstaly svatynû, nûkteré s prvními praïsk mi vûïemi a vûïiãkami a se zvony a zvonky zvoucími, jak fiíká básník, do chrámû Pánû. Zlat m vûkem praïsk ch kostelû byla bezesporu doba vlády císafie Karla IV. ZaloÏení svatovítské katedrály zahájilo fiadu praïsk ch sakrálních staveb, k nimï mûl Otec vlasti vztah zakladatele nebo spoluúãastníka, ãi alespoà protektora. Díky Ïivotnímu úsilí Karla IV. stala se Praha nejen centrem stfiedovûké fií e, ale i mûstem ãetn ch chrámû evropského formátu. Po období slavném následovala doba tragická. Husitská revoluce pfiekroãila meze svého pûvodního reformního programu a za obûè jí padly desítky praïsk ch chrámû a klá terû. ada svatyà lehla popelem, nûkteré pfii útocích zfanatizovaného vzboufieného lidu, nûkteré pfiímo z nafiízení praïsk ch husitsk ch hejtmanû, aby svou strategicky v znamnou polohou neposkytovaly oporu nepfiátelsk m ÏoldákÛm císafie Zikmunda. Tak skonãil ranû stfiedovûk Vy ehrad. V sledek husitsk ch válek byl pro praïské sakrální stavby tristní: Zpustlé svatynû s prohofiel mi krovy a zfiícen mi klenbami, zbavené z valné ãásti své- 17

8 Praha stovûïatá ho materiálního, vesmûs umûleckého bohatství, stály tu jako Ïalující dokument mûsta, které z v sluní spadlo do hlubokého temna, mravní a kulturní bídy, z níï se jen velmi tûïko vzpamatovávalo. Nov rozmach Prahy nastal aï v dobû rudolfínské, kdy se mûsto nad Vltavou opût stalo sídlem fiímského císafie, kter do metropole povolal mnoho zahraniãních stavitelû, podnikatelû a umûlcû. Svému sídelnímu mûstu vûnoval patfiiãnou pozornost, ov em ve v stavbû chrámû se jeho snahy nikterak neprojevily. Teprve baroko pfiineslo v razné zmûny, související s násilnou rekatolizací zemû. K nejpoãetnûj ím a k nejpozoruhodnûj ím stavbám této doby po protestanty prohrané bitvû na Bílé hofie patfií kostely, které sv m ustrojením a v vojov m zafiazením ztûlesàují v voj tohoto v razného stavebního slohu. Neobvykle vysok poãet praïsk ch gotick ch chrámû prodûlal v prûbûhu 17. a 18. století rekonstrukci. Dlouhou fiadu barokních chrámov ch staveb zahájila novostavba Lorety, kde uï od tfiicát ch let 17. století stála hojnû nav tûvovaná poutní kaple, vybudovaná podle projektu G. B. Orsiho za úãasti ãetn ch, pfiedev ím italsk ch umûlcû. V dobû vlády Josefa II. v letech potkala praïské sakrální stavby dal í pohroma josefínská kulturní revoluce. Kostely a klá - tery byly podrobeny zkoumání z hlediska uïiteãnosti a ty, které Josefovy úfiady uznaly za neplodné a zbyteãné, byly bezohlednû niãeny. Tento osud potkal kromû v ech jezuitsk ch kostelû a klá terû, posti- Ïen ch zru ením fiádu uï v roce 1773, celkem 22 praïsk ch klá terû a 43 kostelû. V echny byly ihned odsvûceny a uzavfieny. S kaplemi a men ími svatynûmi dostoupil poãet zru en ch církevních staveb ãísla 63. Pro mnoho odsvûcen ch a uzavfien ch kostelû znamenala léta zkázu a zánik. âást církevních staveb byla rozprodána soukromníkûm, ktefií si v nich zfiídili dílny a skladi tû, jinde zaãaly b valé církevní objekty slouïit armádû. Nûkteré svatynû byly je tû bûhem 18. století zbofieny. Tak smutnû skonãil napfiíklad staromûstsk kostel sv. Linharta nebo kostel Panny Marie na LouÏi, kter stával na dne - ním Mariánském námûstí, nebo starobylá svatojánská svatynû Na boji ti. Josefínské reformy citelnû ochudily mûsto o fiadu umûlecky i historicky v znamn ch církevních památek, které Evropa Praze závidûla. Po prusko-rakouské válce v roce 1866 bylo rozhodnuto zbavit Prahu hradeb a prohlásit ji za otevfiené mûsto. Vznikala pfiedmûstí roku 1817 Karlín, v roce 1838 Smíchov. Roku 1849 vznikla z b val ch vinic obec Královské Vinohrady, od níï se pozdûji oddûlil a osamostatnil ÎiÏkov. V roce 1884 byly ku Praze pfiipojeny Hole ovice-bubny a za nimi následovaly obce dal í. A tak v druhé polovinû 19. století a na prahu století dvacátého dostala Praha nové umûlecky velmi cenné svatynû: na Smíchovû kostel sv. Václava, na Královsk ch Vinohradech chrám sv. Ludmily, na ÎiÏkovû kostel sv. Prokopa, v Hole ovicích- Praha stovûïatá -Bubnech chrám sv. Antonína. Do tohoto období spadá i novogotická dostavba svatovítské katedrály. Praha v období mezi dvûma svûtov mi válkami se okázale odvrátila od fiímského katolicismu, postavila se zády k Vatikánu a hlásila se k husitské a protestantské tradici. Pfiesto vzniklo sedm moderních kostelû, z toho ãtyfii fiímskokatolické. Z v znaãn ch novostaveb je nutné pfiipomenout PleãnikÛv chrám Nejsvûtûj ího srdce Pánû na Vinohradech, GoãárÛv kostel sv. Václava ve Vr ovicích ãi HusÛv sbor Církve ãeskoslovenské husitské v Dykovû ulici na Vinohradech, projektovan ve tfiicát ch letech 20. století Pavlem Janákem. Pováleãné období a hlavnû doba po nástupu totalitního komunistického reïimu Prahu je tû více sekularizovaly, a tak ve mûstû i v obcích, které byly k Praze pfiipojeny, nenajdeme mnoho svatyà, jejichï v stavba by se datovala do let K v jimkám patfií napfiíklad kostel adventistû na Malvazinkách, vybudovan v letech podle projektu brnûnského architekta Václava Tfiísky, ãi kobylisk kostel U Jákobova Ïebfiíku, postaven podle plánû v carského architekta E. Giessela. Pokud jde o poãet, obohatily Prahu více svatynû obcí pfiipojen ch k mûstu v pováleãné dobû. Mezi nejkrásnûj í patfií románsk emporov kostel sv. Bartolomûje v Kyjích ãi jednolodní románsk kostelík sv. Jana Kfititele v Dolních Chabrech, v nûmï se zachovaly vzácné nástûnné malby ze 14. století. Po roce 1989 a na prahu jednadvacátého století byla Praha obohacena svatynûmi nov mi. Sedmnáctého ãervence roku 1994 do lo k vysvûcení fiímskokatolického kostela Neposkvrnûného poãetí Panny Marie ve Stra nicích, v roce 2000 byla dokonãena stavba ãeskobratrské modlitebny v eberovû. Obû svatynû byly financovány vesmûs z darû západních kfiesèansk ch církví a církevních spoleãností. NárÛst poãtu a bohatství praïsk ch svatyà po zdviïení Ïelezné opony a návratu do Evropy pokraãuje. I o tom podávám svûdectví v knize, kterou drïíte v rukou. Praha je stovûïatá, fiíká se. A tento pfiívlastek získala hlavnû díky vûïím sv ch chrámû. Pfii poutích Prahou pro pravideln t deník âeského rozhlasu, vysílan v letech na stanici Regina, jsem nepoãítal vûïe, ale sakrální stavby a napoãítal jsem jich skoro pût stovek. Nûkteré vûïe mají, nûkteré nemají, jiné uï neexistují. V sledkem m ch toulek je tato kniha. Je napûl encyklopedií, chtûla by b t populárním prûvodcem a tak trochu i mal m dûjepisem církevního Ïivota Prahy. Posvátná místa královského hlavního mûsta Prahy popsal souhrnnû v roce 1884 kaplan u Sv. Vojtûcha P. Franti ek Ekert. Zab val se v ak, jak pí e v podtitulu své práce, jen objekty katolické víry. PraÏské fiímskokatolické svatynû popisuje ve své rozsáhlé práci Posvátná místa 18 19

9 Praha stovûïatá Království ãeského svûtící biskup praïsk Antonín Podlaha. Velmi dûkladnû se sakrálními objekty zab vá Franti ek Ruth ve své tfiídílné Kronice královské Prahy a obcí sousedních. Mnoho cenn ch informací jsem na el také v klasickém prûvodci Emanuela Pocheho Prahou krok za krokem, kter vy el poprvé v roce 1948 v nakladatelství V. Poláãka (pozdûj í vydání byla na informace o sakrálních stavbách skoupûj í). V znamn m zdrojem informací rovnûï byly ãtyfidílné Umûlecké památky Prahy, kolektivní dílo Ústavu dûjin umûní Akademie vûd âr vydané nakladatelstvím Academia v letech , dûkladnû mapující historické centrum Prahy. To, co jsem nena el v knihách a v archivech, nacházel jsem pfiímo v terénu. Pfiivítám a nakladatelství LIBRI jistû také v echny pfiipomínky, doplàky a koneckoncû i opravy. ProtoÏe nic není dokonalé, i kdyï jsem se velmi snaïil a nachodil po Praze desítky kilometrû. Moje Ïena Vûra by za trpûlivost, jakou se mnou mûla v dobû mé práce na kostelíãcích, zaslouïila svatozáfi. Zvu vás s touto knihou na vycházky Prahou. PomÛckou v hledání mûïe b t i rejstfiík ulic, kter spolu s plánem Prahy poslouïí tûm, ktefií se vypraví po m ch stopách, tak jako se po stopách PraÏského chodce vydávají od roku 1993 posluchaãi âeského rozhlasu. Závûreãné práce na PraÏsk ch svatyních probíhaly pfii velké povodni v srpnu 2002, v dobû, kdy v Praze kulminovala Vltava a Staré Mûsto zachránila tfiímetrová protipovodàová mobilní stûna. Dík za tu hliníkovou zeì patfií Pavlu Uhrovi, Petru Beranovi, Janu Koukalovi a lidem kolem nich. První z nich je fieditelem dolního toku Povodí Vltavy, druh éfem magistrátního odboru krizového fiízení, tfietí je fyzik a v dobû, kdy se s protipovodàov mi úpravami centra zaãalo, byl praïsk m primátorem. Vzorem jim byl Kolín nad R nem, kde si museli poradit s velkou vodou asi pûtkrát za pfiede l ch osm let. Mobilní skládaãku vyrobil Ladislav Srubek z Blanska. V Praze v záfií 2002 Eduard koda Církevní domy, sbory a modlitebny CÍRKEVNÍ DOMY, SBORY A MODLITEBNY Bratrská modlitebna v Bartolomûjské ulici Poslední budovou na pravé stranû Bartolomûjské ulice byl dûm ãp. 347/14 a s ním spojen dûm ãp. 348/16. íkalo se tu U BoÏího roucha nebo také U BoÏí suknû. V tomto objektu od sedmdesát ch let 19. století byla evangelická modlitebna. V tûsném sousedství pronajatého sálu modlitebny v Bartolomûjské ulici bylo otevfieno KfiesÈanské knihkupectví a nakladatelství V. Horkého s pûjãovnou knih. Prvním faráfiem evangelické modlitebny v Bartolomûjské byl Václav ubrt, jenï díky protestantskému patentu Franti ka Josefa I. z roku 1861 mohl mimo jiné studovat bohosloví v cizinû a udrïovat styk se zahraniãím. V té dobû byl policejním fieditelem v Praze Franz Dedera, nûkdej í vrchní komisafi znám z Havlíãkov ch Tyrolsk ch elegií, kter fiídil pfievoz Karla Havlíãka Borovského do Brixenu. Dedera v roce 1873 nejdfiív nechtûl náboïenské pfiedná ky v Bartolomûjské ulici povolit, ale pozdûji se nechal oblomit a práce nedûlní koly s mnoh mi dítkami tû ila se zvlá tní ochranû pana policejního fieditele, jak se pí e v jedné ze soudob ch zpráv sboru. Po Dederovû odchodu z funkce byla v záfií 1876 shromáïdûní v Bartolomûjské zakázána, ale ãetné bohosluïby a pfiedná ky, které se konaly v bytech evangelíkû, ohroïeny nebyly. Jedním takov m shromaïdi tûm byl byt misionáfie Alberta W. Clarka v Eli ãinû, dnes Revoluãní ulici poblíï mostu pfies Vltavu. ShromáÏdûní v bytech trvala aï do 3. ãervna 1880, kdy byla zaloïena Svobodná reformovaná církev. Ta mûla postupnû své modlitebny v Bartolomûjské ulici ã. 16, v Rybné ã. 11, v Truhláfiské 24, v Petrské 23 a od listopadu 1907 velmi prostornou modlitebnu v Soukenické ulici ã /15. Bratrsk sbor na Smíchovû V Praze byly pfied první svûtovou válkou v krátkém ãasovém rozpûtí postaveny tfii v znamné evangelické budovy. V roce 1903 sbor v Krokovû ulici ã. 4, dnes Vrázovû na Smíchovû, v roce 1905 na Vinohradech v dne ní ímské ulici a v roce 1907 v Soukenické ulici na Novém Mûstû. V echny uvedené stavby byly zadány staviteli Antonínu Dvofiákovi. Vinohradsk a smíchovsk evangelick dûm byly postaveny z iniciativy kazatele Aloise Bílého, jenï po deseti letech pûsobení na Smíchovû, kde se zaslouïil o stavbu na svou dobu a pomûry velkolepé modlitebny, ode el do sboru na Vinohradech. Tady se opût s nemen í odvahou 20 21

10 Církevní domy, sbory a modlitebny a obûtavostí pustil do stavby dal ího sborového domu (v roce 1919 pfie- el Alois Bíl do âeskobratrské církve evangelické a vybudoval pro ni smíchovsk ãeskobratrsk sbor J. A. Komenského). V obou pfiípadech se jedná v podstatû o nájemní domy, v nichï je pouze jedno podlaïí vyhrazeno prostorné modlitebnû a ostatním místnostem sboru. Bratrsk sbor na Vinohradech Evangelick spolek Betanie (pojmenovan podle vesniãky u Jeruzaléma, kde podle Janova evangelia bydlely Marta a Marie a kde JeÏí vzkfiísil Lazara) koupil v lednu 1905 pozemek v b valé zahradû továrníka Wichmanna, na níï stojí i Vinohradské divadlo. Na konci téhoï roku uï tady byl ãinïovní dûm postaven stavitelem Antonínem Dvofiákem. DÛm ãp /43 v tehdej í Brandlovû, dnes ímské ulici mûl v první patfie dvû místnosti vyhrazené Svobodné reformované církvi, pozdûj í Jednotû ãeskobratrské, dnes Církvi bratrské. Vinohradsk evangelick sbor vznikl 30. kvûtna 1889 v Mikovcovû ulici ãp. 475 a do nového domu v Brandlovû ulici se vinohrad tí evangelíci pfiestûhovali v lednu Stavbu vinohradského bratrského domu podnítil Alois Bíl, kter od roku 1904 slouïil po deset let jako kazatel a správce sboru na Vinohradech. Viditeln m pomníkem tohoto organizátora evangelické ãinnosti jsou tfii praïské evangelické modlitebny modlitebna ve Vrázovû ulici, ãeskobratrsk sbor J. A. Komenského na Smíchovû a tato vinohradská modlitebna se sborem. Bratrsk sbor na ÎiÏkovû Církev bratrská, dfiíve Jednota ãeskobratrská, má na ÎiÏkovû svûj sbor od roku Nejdfiíve se shromaïìovala v Chlumovû ulici, po první svûtové válce si ÏiÏkov tí evangelíci koupili star dûm na tehdej í Podûbradovû, nyní Konûvovû ulici ãp. 151/24, zbofiili jej a na jeho místû postavili v roce 1922 první sborov dûm s modlitebnou. Plány v solidním konzervativním stylu podepsal v roce 1931 architekt Josef Blecha. Modlitebna je jednoduchá prostorná místnost s galerií, na niï navazuje mal sál. V sedmdesát ch letech 20. století byla podle projektu architekta Nagaje renovována. Interiér bratrské modlitebny je prost, funkãní, stejnû jako v jin ch svatyních této církve. Není tu Ïádná v razná v zdoba. ÎiÏkovsk sbor zaloïil evangelick kazatel Franti ek Urbánek. Pocházel ze staré evangelické rodiny v Drahovicích u Nymburka a v Praze zaãal pûsobit v krouïku mlad ch evangelíkû soustfiedûn ch kolem charismatického kazatele Aloise Adlofa. Studoval bohosloví v Lipsku, v Halle nad Saalou, v Berlínû a ve Vídni. V Praze zaãal jako kazatel pû- Církevní domy, sbory a modlitebny sobit od roku 1898 v tehdej í Svobodné reformované církvi. KdyÏ se v roce 1902 oddûlila ãást praïského sboru a vytvofiila vlastní sbor na ÎiÏkovû, stal se Urbánek jeho prvním kazatelem a správcem a slouïil tu pln ch 35 let. Franti ek Urbánek byl u ÏiÏkovského bratrského sboru pln ch tfiicet let. Byl v znamn m ãlenem bratrské církve, programovû pracoval na v chovû kazatelského dorostu. V letech pfiená el na praïské biblické kole. Jako vikáfi reformovaného sboru U Klimenta na Pofiíãí se blíïe seznámil s rodinou T. G. Masaryka a v nedûlní kole uãil Masarykovu dceru Alici. V roce 1915 pochovávali ÏiÏkov tí církevní bratfii Masarykova syna Herberta a roku 1923 jeho Ïenu Charlottu, v roce 1937 prezidenta Masaryka a naposledy ministra zahraniãí Jana Masaryka po jeho tragickém skonu v roce Bratrsk sbor v Petrské ulici PraÏsk evangelick sbor, z jehoï kofienû vyrostla Církev bratrská, se domohl vlastního stánku s modlitebnou v roce Byl to novorenesanãní dûm v Petrské ulici ãp /27, postaven podle plánû Josefa Angera v letech Tady byla zfiízena modlitebna a konala se tu evangelická shromáïdûní aï do roku 1907, kdy kvûli pfiíli né stísnûnosti pfie la práce sboru do nové modlitebny v Soukenické ulici ãp /15. Bratrsk sbor v Soukenické ulici Souãasná budova Církve bratrské v Soukenické ulici ãp je v pofiadí asi pát m místem v Praze, kde se sbor od svého zaloïení v roce 1880 scházel. První pfiedná ky a bohosluïby se konaly v pronajaté místnosti evangelické modlitebny v Bartolomûjské ulici. Bratrsk dûm v Soukenické ulici ã. 15 byl mezi prostorami spolku Betanie v jimkou. DÛm totiï tento spolek zakoupil a financoval, v ostatních pfiípadech lo vût inou o adaptace dosavadních nájemních bytû s nedostateãnou v kou a nevyhovujícím pfiíslu enstvím. Stavbu provedl star í bratrského sboru, stavitel Antonín Dvofiák. NejdÛleÏitûj í etapy stavby modlitebny v Soukenické ulici zaznamenal v roce 1907 Adolf Adlof v evangelickém ãasopise KfiesÈanského spolku mladíkû Mlad kfiesèan. Smûnou domu v Petrské ulici zakoupili jsme dûm v Soukenické s rozsáhl m dvorem, v nûm míníme s pomocí BoÏí postavit modlitebnu, pí e Adlof. Dne 4. února 1907 se zaãalo s kopáním základû a 17. listopadu téhoï roku se konalo v prostorné modlitebnû v Soukenické ulici první slavnostní shromáïdûní. Z fasády domu svítil do ulice novotou zlacen nápis: Evangelium je moc BoÏí ke spasení kaïdému ãlovûku. Kromû velkého sálu s galerií má bratrsk sbor v Soukenické bohaté vedlej í prostory, byty kazatelû a byt správce, kanceláfie, místnost 22 23

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr.

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. Marka La Èovky Nakladatelství Libri Praha 1998 Zpracoval kolektiv autorû pod vedením

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Du an FOLT N Poãátky stavebního v voje na ich nejstar ích klá terû zasahují jiï do pfiedrománského období. Druhou stranou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ Milena Bravermanová Michal Lutovsk Nakladatelství Libri Praha 2001 PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Michal Lutovsk, 2001 Illustrations archiv autorû, Archiv

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch na kulturních památkách (Akce sledované územními odborn mi pracovi

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008

Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008 Pavel Jufiík JIHOČESK É DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008 Autor a nakladatelství dûkují zejména tûmto osobám a institucím,

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

RÒZNÉ. Neznámá sochafiská díla z ateliéru praïsk ch PlatzerÛ II

RÒZNÉ. Neznámá sochafiská díla z ateliéru praïsk ch PlatzerÛ II RÒZNÉ Neznámá sochafiská díla z ateliéru praïsk ch PlatzerÛ II Nûkolik glos k sepulkrálním pomníkûm Ignáce Karla Platzera Od 20. let 19. století je sochafiská ãinnost dílny praïské rodiny PlatzerÛ ovlivàována

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více