Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti"

Transkript

1 Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova Leden 2012

2 Obsah Změny týkající se AEO Text kontrolovaného požadavku... 4 Změna požadavků na testování mechanizačních prostředků... 4 Změny týkající se AEO Text kontrolovaného požadavku... 6 Změna požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin... 6 Změny týkající se SMR 9/ Text kontrolovaného požadavku... 7 Změny týkající se oznámení o použití přípravků na ochranu rostlin... 7 Změny týkající se SMR Texty kontrolovaných požadavků... 8 Změna požadavků na havarijní plány a zkoušky těsnosti... 8 Změna požadavků SMR 4 a s nimi související požadavky AEO Texty kontrolovaných požadavků Změna požadavků Změna období zákazu hnojení Změna limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny Změna kapacit pro jímky Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o poblíž vody (do 25 m) Změna ve vymezení zranitelných oblastí Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě nad 12 o Další navrhované změny akčního programu netýkající se podmíněnosti Nový standard GAEC Základní informace k hospodaření na půdě a GAEC Proč máme protierozní standardy GAEC? Koho se týkají protierozní standardy GAEC 1 a 2? Co je to silně a mírně erozně ohrožená půda? Jakým způsobem byla vymezena silně a mírně erozně ohrožená půda? Co je to politické nastavení ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd? 21 Co jsou to protierozní opatření? Jaký význam mají odtokové linie? EKOTOXA s.r.o. 2

3 Jaká jsou omezení vyplývající z požadavků standardu GAEC 2? Co jsou to širokořádkové plodiny? Co jsou to půdoochranné technologie pro účely splnění požadavku GAEC 2? Co jsou to specifické půdoochranné technologie? Jaké jsou požadavky na pokryvnost povrchu půdy rostlinnými zbytky? Lze použít jako specifickou půdoochrannou technologii (P, Z, S) biopás? Na jaké ploše půdního bloku se dodržují požadavky GAEC 2? Jak se přerušují odtokové linie? Proč se mění vrstva erozní ohroženosti? Mohu žádat o změny ve vymezení erozní ohroženosti půd? K čemu slouží vrstva vhodnosti pro vrstevnicové setí/sázení? Jaký je přepočet mezi stupni a procenty při vyjadřování sklonitosti? Jaký je rozdíl mezi mírně erozně ohroženou půdou a mírně svažitou půdou? EKOTOXA s.r.o. 3

4 Změny týkající se AEO 10 Text kontrolovaného požadavku Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován, opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování)? Změna požadavků na testování mechanizačních prostředků Koho se změna týká? Každého, kdo používá mechanizační prostředky k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, protože se jedná o legislativní požadavek zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se tedy o legislativní požadavek, který je předmětem národních kontrol. Současně je tento požadavek zařazen do požadavků podmíněnosti jako tzv. minimální požadavek pro používání přípravků na ochranu rostlin AEO 10. Tzn., že je dotační podmínkou pro každého příjemce agroenvironmentálních plateb. Nedodržení tohoto požadavku vede ke krácení vybraných plateb z osy II Programu rozvoje venkova, tj. i např. vyrovnávacího příspěvku pro méně příznivé oblasti (LFA). Mechanizační prostředky na ochranu rostlin, jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování, které spočívá v přezkoumání funkční způsobilosti MP pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vyhláškou č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ze dne 29. listopadu 2011, která nabyla účinnosti dnem 15. prosince 2011, se mění intervaly kontrolního testování následovně. MP s platným osvědčením o funkční způsobilosti vydaným do 14. prosince 2011 včetně a řádně otestované 15. prosince 2011 a dále po tomto datu, se podrobí s účinností od 15. prosince 2011 včetně dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od provedení kontrolního testování. Pro všechny MP podrobené kontrolnímu testování v období od 15. prosince 2008 včetně do 14. prosince 2011 včetně se lhůta automaticky prodlužuje. Tzn., že pro ně platí povinnost přistavení k dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od data otestování. Vydaná osvědčení o funkční způsobilosti a kontrolní nálepky na stroji se nemění. MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby se od 15. prosince 2011 včetně podrobí prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu. Tato povinnost, tedy podrobit MP prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu, se vztahuje i na MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby od 15. prosince 2009 včetně. EKOTOXA s.r.o. 4

5 Povinnost přistavit MP ke kontrolnímu testování uvedené do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, a to před jejich prvým použitím po této opravě nebo úpravě, zůstává zachována. Seznam stanic kontrolního testování lze nalézt na webových stránkách Státní rostlinolékařské správy. Nejen kontrolní nálepka, ale zejména platný doklad o funkční způsobilosti je doložením splnění požadavku AEO 10 EKOTOXA s.r.o. 5

6 Změny týkající se AEO 11 Text kontrolovaného požadavku Jsou skladované přípravky uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných látek? Změna požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin Vyhláška č. 268/2009 Sb. týkající se požadavků na stavby byla v lednu 2012 novelizována vyhláškou č. 20/2012 Sb. V paragrafu 53 byly zrušeny požadavky týkající se přípravků na ochranu rostlin (tzn. že v tomto paragrafu zůstaly pouze požadavky na skladování hnojiv) a do textu vyhlášky byl včleněn nový paragraf 53a, který shrnuje požadavky na stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin. Odstavce 1 až 5 tohoto paragrafu jsou věnovány skladům přípravků na ochranu rostlin, odstavec 6 tohoto paragrafu příručnímu skladu ochrany rostlin. Stručné požadavky odstavce 6 paragrafu 53a jsou následující: nepropustná podlaha, odolná proti chemickým účinkům uskladněných přípravků, zvýšený sokl po obvodu včetně prahu (náhrada místo havarijní jímky), samostatně odvětratelný, možnost temperování, sledování teploty vzduchu, musí být umožněno přehledné uložení přípravků. Podle novely vyhlášky č. 268/2009 Sb. příruční sklad na skladování přípravků na ochranu rostlin musí umožňovat přehledné a oddělené skladování (vlevo) a jímka může být nahrazena zvýšeným soklem po obvodu skladu včetně prahu (vpravo) EKOTOXA s.r.o. 6

7 Změny týkající se SMR 9/5 Text kontrolovaného požadavku Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismů tak, aby nedošlo k jejich úhynu? Změny týkající se oznámení o použití přípravků na ochranu rostlin V lednu 2012 byla vydána novela vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (novela č. 33/2012 Sb.). Tato novela vyhlášky nemění přímo povinný požadavek na hospodaření č. SMR 9/5, protože za jeho porušení se považuje prokázaný úhyn včel a dalších organismů, ale souvisí s prevencí těchto úhynů. Novelizovaná vyhláška č. 327/2004 Sb. se týká těchto povinností: obsah oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť (nový 6a), obsah oznámení aplikace přípravků pro hubení hlodavců (nový 6b), obsah oznámení přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu (nový 6c), letecká aplikace přípravku a vyhlašování termínu jejího zahájení (úprava 7), podrobnosti použití přípravků k hubení škodlivých obratlovců (úprava 10), podmínky ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů (úprava 11 ve smyslu, že tato ochrana se řídí standardními větami a informacemi o rizicích obsažených původně v registraci, nyní v povolení ). Označení látky nebezpečné pro životní prostředí EKOTOXA s.r.o. 7

8 Změny týkající se SMR 2 Texty kontrolovaných požadavků Číslo Text požadavku Kontrola SMR 2/1 SMR 2/2 SMR 2/3 SMR 2/4 Nedošlo při zacházení se závadnými látkami k jejich úniku do vod nebo k ohrožení vod? Jsou sklady závadných látek vhodné z hlediska ochrany vod? Jsou prováděny zkoušky těsnosti při skladování ropných látek? Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku ropných látek? Při kontrolách na místě je mimo jiné vyžadován havarijní plán a/nebo záznamy o provozování kontrolního systému. Pozn.: Kontrolní požadavek SMR 2/3 a SMR 2/4 je v podmíněnosti předmětem kontroly při skladování ropných látek, ale z hlediska legislativy se tyto požadavky týkají i ostatních závadných látek. Změna požadavků na havarijní plány a zkoušky těsnosti V roce 2011 došlo k novelizaci vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Účinnost novely č. 157/2011 Sb. je k 15. červenci První změnou, která přináší tato novela, je změna limitů pro zacházení se závadnými látkami ve zvýšeném rozsahu. Text před novelou zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 500 l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek do 1000 l včetně. O zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v celkovém množství závadných látek do 1000 kg včetně. Text po novele zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek nad l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku, o zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celkovém množství závadných látek do kg včetně EKOTOXA s.r.o. 8

9 Druhou změnou v důsledku novelizace vyhlášky č. 450/2005 Sb. je změna limitů pro zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody. Tyto limity se změnily u nebezpečných látek, kdežto u zvlášť nebezpečných látek zůstaly beze změny i po novele. Text před novelou O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno Text po novele O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno 1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek v kapalném skupenství do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 100 l včetně nebo v pevném skupenství do 150 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných látek do 150 l včetně 2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm obsažených závadných látek v kapalném skupenství do 250 l včetně nebo v pevném skupenství do 300 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných látek do 300 l včetně Zachází-li někdo se závadnými látkami ve zvýšeném rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody, je povinen mít zpracovaný, schválený a popř. aktualizovaný havarijní plán. Další změnou je požadavek, že do uceleného provozního území patří i pozemky vhodné k uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv. Začlenění těchto pozemků do uceleného provozního území byl před novelou požadavek akčního programu dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb. pro zemědělské podniky hospodařící ve zranitelných oblastech. EKOTOXA s.r.o. 9

10 Novela vyhlášky č. 450/2005 Sb. zavádí institut odborně způsobilé osoby, které mohou provádět zkoušky těsnosti. Novela vyhlášky definuje požadavky na tyto odborně způsobilé osoby včetně požadavků na výstup z provedené zkoušky těsnosti, který předá uživateli závadných látek. Seznam odborně způsobilých lze najít na webové stránce ministerstva životního prostředí v záložce ochrana vod: Vzhledem ke dvěma způsobům provádění zkoušek těsnosti existují dva seznamy odborně způsobilých osob. Nově je definován kontrolní systém jako systém umožňující stálé sledování případného úniku závadných látek. Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní alespoň jednu z těchto funkcí: a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka, b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí povrchových a podzemních vod, c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku, d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 156/1998 Sb. nebo č. 326/2004 Sb.) na okolní prostředí. Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, může být založen na senzorickém pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou osobou. Uživatelé závadných látek provádějí kontroly s využitím kontrolního systému a o jejich výsledcích vedou evidenci, která je předmětem kontroly. Odborně způsobilá osoba v rámci provádění zkoušek těsnosti podle 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona provede zkoušku těsnosti dotčené nádrže, potrubí nebo prostředku pro dopravu: a) způsobem v souladu s odpovídající technickou normou ) nebo zvláštním právním předpisem b) náhradním způsobem, v případě, že zkoušku není možné provést způsobem podle technické normy nebo zvláštního právního předpisu, a to: EKOTOXA s.r.o. 10

11 kontrolou výstupů z kontrolního systému zřízeného pro zjišťování úniku závadných látek ze zkoušené nádrže nebo potrubí z důvodů jeho netěsnosti, zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, zeminy nebo půdy v okolí nádrže nebo potrubí, kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrži, nebo senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrže nebo potrubí. Novela vyhlášky již přímo využívá evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) k zákresu skladů závadných látek nebo pozemků vhodných pro dočasné uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv. EKOTOXA s.r.o. 11

12 Změna požadavků SMR 4 a s nimi související požadavky AEO V současné době je před vydáním třetí akční program pro zranitelné oblasti. Dle akčního programu pro skladování a používání dusíkatých hnojivých látek se řídí zemědělské podniky hospodařící ve zranitelných oblastech. Nicméně některé požadavky akčního programu (SMR 4) jsou současně minimálními požadavky pro používání hnojiv (AEO 1 6). Texty kontrolovaných požadavků Označení Text požadavku Začlenění do AEO SMR 4/1 Dodržení období zákazu hnojení AEO 1 SMR 4/2 Dodržení limitů přívodu dusíku pro plodiny SMR 4/3 Dodržení limitu 170 kg N/ha zem. půdy SMR 4/4 Kapacita jímek pro močůvku a kejdu SMR 4/5 Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o AEO 2 poblíž vody SMR 4/6 Nehnojené pásy (3 m od břehové čáry) AEO 3, GAEC 11 SMR 4/7 Zákaz hnojení na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, pokrytou sněhem nebo promrzlou AEO 5 Změna požadavků V návrzích třetího akčního programu je obsažena celá řada změn, které se dotýkají i požadavků SMR 4 (hospodaření ve zranitelných oblastech) a obsahem odpovídajících minimálních požadavků pro používání hnojiv (AEO 1 6). Změna období zákazu hnojení Tento návrh změny období zákazu hnojení se týká velkého počtu zemědělských podnikatelů, kteří hospodaří ve zranitelných oblastech nebo jsou příjemci agroenvironmentálních plateb i mimo zranitelné oblasti. Navrhované změny se týkají období zákazu hnojení minerálními hnojivy a hnojivy s rychle i pomalu uvolnitelným dusíkem. Některá stávající období zákazu hnojení (dle nařízení vlády č. 108/2008 Sb.) jsou změněna, některá nově zaváděna. Změna období zákazu hnojení (zejména u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem kejda, močůvka) spočívá v jejich prodloužení, tj. změna vede ke zvýšeným nárokům na skladovací kapacity pro tyto druhy dusíkatých látek. Ne všechny změny jsou spojeny s rokem 2012 (prvním rokem nového akčního programu), některé nastanou od EKOTOXA s.r.o. 12

13 Návrh změn pro období zákazu hnojení Přehled navrhovaných změn pro období zákazu hnojení: prodloužení období zákazu hnojení pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (dřívější začátek období zákazu hnojení pro všechny kultury ve všech klimatických regionech od 1. ledna 2014) prodloužení období zákazu hnojení minerálními hnojivy na orné půdě ve všech klimatických regionech (stávající období zákazu hnojení zůstává v platnosti, ale pouze pro ozimou řepku a ozimou pšenici) prodloužení období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem (hnůj) v zimním období zavedení nového období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem na travních porostech v zimním období. Změna limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny Navrhované změny limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny mají následující podobu: plošné snížení stávajících limitů (přibližně o 15%, mimo cukrovku) zavedení nových limitů pro: o polní zeleninu, EKOTOXA s.r.o. 13

14 o trvalé travní porosty (limit pro travní porosty na orné půdě již byl obsažen ve druhé akčním programu).. zavedení nového limitu pro zápočet dusíku z aplikovaných hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem v případě digestátu z bioplynových stanic a kejdy prasat ve výši 70%. EKOTOXA s.r.o. 14

15 Návrh změny stávajících nebo nově zaváděných limitů pro přívod dusíku jednotlivými plodinami Změna kapacit pro jímky Stávající požadavky kapacit pro jímky na hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, které vycházejí z vyhlášky č. 274/1998 Sb., odpovídající 3měsíční produkci močůvky a 4měsíční produkci kejdy, budou zvýšeny od 1. ledna 2014 na 6měsíční produkci pro močůvku i kejdu. Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o poblíž vody (do 25 m) Tento požadavek akčního programu se týká hospodaření na svažité půdě a má protierozní význam. Z důvodu postupného rozšiřování protierozních požadavků standardu GAEC 2 se uvažuje o nahrazení tohoto požadavku požadavky standardu GAEC 2. V praxi by to znamenalo: EKOTOXA s.r.o. 15

16 jednotné vymezení erozně ohrožené půdy pro účely standardu GAEC 2 a nitrátovou směrnici, jeden soubor požadavků na protierozní ochranu půdy pro účely standardu GAEC 2 a nitrátovou směrnici. Erozně ohrožená půda pro účely GAEC 2 (vlevo) a nitrátové směrnice (vpravo) Změna ve vymezení zranitelných oblastí Každé 4 roky je nezbytné provést nejen revizi akčního programu, ale i revizi vymezení zranitelných oblastí. Na následující mapce jsou znázorněny změny ve vymezení zranitelných oblastí pro účely akčního programů ( , , ). EKOTOXA s.r.o. 16

17 Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě nad 12 o Na orné půdě s průměrnou svažitostí nad 12 o je zakázáno používat dusíkaté hnojivé látky s výjimkou tuhých statkových a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin. Tento požadavek nitrátové směrnice není začleněn mezi požadavky SMR 4, ale jedná se o minimální požadavek pro používání hnojiv AEO 6. U tohoto požadavku se zvažuje snížení sklonitosti z 12 o na 10 o. Další navrhované změny akčního programu netýkající se podmíněnosti Mezi navrhované změny akčního programu, které nejsou začleněny mezi požadavky podmíněnosti formou SMR 4 nebo AEO patří: změny v limitech dusíku ve II. a III. aplikačním pásmu při hnojení k ozimé plodině následující po jiné předplodině než je obilnina, rozšíření půd nevhodných k uložení hnoje na zemědělské půdě o písčité půdy (vazba na SMR 2), od 1. ledna 2014 lze ukládat hnůj skotu a prasat na zemědělské půdě až po 3měsíčním skladování na zemědělské půdě (vazba na SMR 2), tento požadavek se nebude týkat: o hnoje ovcí/koz, o hnoje z hluboké podestýlky, o hnoje z ustájení bez produkce močůvky. při hnojení travních porostů se sklonitostí nad 7o se budou uplatňovat dva limity místo stávajícího jednoho (max. 80 kg dusíku při jednorázové aplikaci): o 80 kg N/ha pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem o 40 kg N/ha pro minerální dusíkatá hnojiva. EKOTOXA s.r.o. 17

18 Nový standard GAEC 11 Od roku 2011 vstupuje v platnost požadavek standardu GAEC 11 týkající se nehnojených pásů podél vodních toků ve vzdálenosti 3 m od břehové čáry. Důvodem zařazení tohoto požadavku mezi standardy GAEC je příloha č. 3 evropského nařízení č. 73/2009, která rozšiřuje požadavky GAEC i na ochranu vod. Tento požadavek standardu není zcela nový pro zemědělské podnikatele, protože se jedná současně o požadavek SMR 4/6 a minimální požadavek pro používání hnojiv AEO 3. Břehová čára je určená hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území (zákon č. 254/2001 Sb., 44). V pásu 3 m od břehové čáry nelze hnojit, lze zde pást, ale s ohledem na ochranu dřevin rostoucích mimo les a ochranu vodního koryta. Zatrubněných vodních toků (vlevo) a periodických vodních toků (vpravo) se požadavek 3 nehnojených pásů netýká. EKOTOXA s.r.o. 18

19 Základní informace k hospodaření na půdě a GAEC 2 Proč máme protierozní standardy GAEC? V současné době platí evropské nařízení č. 73/2009, o přímých platbách, které ve své příloze č. 3 (viz. následující tabulka) popisuje tzv. oblasti, ve kterých musí být na úrovni členského státu definovány standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Příloha č. 3 obsahuje 5 oblastí, z nichž jedna je věnována erozi půdy. Evropská unie požaduje definování dvou standardů z této oblasti zaměřené na pokryv půdy (v ČR GAEC 1) a způsoby hospodaření odrážející specifické místní podmínky (v ČR GAEC 2). Dalším důvodem k zavedení standardu GAEC 2 byla potřeba nahradit neúčinný požadavek standardu GAEC, který byl založen na vyloučení širokořádkových plodin z pěstování na půdních blocích se sklonitostí nad 12 o, který byl v platnosti do roku Část přílohy č. 3 obsahují požadavky na definování standardů GAEC z oblasti eroze půdy Koho se týkají protierozní standardy GAEC 1 a 2? Standard GAEC 1 se týká každého zemědělského podnikatele, který je příjemcem plateb dotčených požadavky podmíněnosti (zejména SAPS, AEO, LFA), který obhospodařuje půdní bloky s průměrnou sklonitostí nad 7 o. Standard GAEC 2 se týká těch zemědělských podniků a příjemců dotací, kteří splňují následující podmínky: mají vymezenou silně a mírně erozně ohroženou půdu v LPIS, pěstují plodiny zmíněné v tomto standardu: o obilniny, řepka (ve vztahu k silně erozně ohrožené půdě), o širokořádkové plodiny (ve vztahu k mírně erozně ohrožené půdě). EKOTOXA s.r.o. 19

20 U požadavku standardu GAEC 2 je třeba vyhodnotit: informace z LPIS (rozsah erozně ohrožené půdy), informace ze zemědělského podniku (pěstování plodin a jejich agrotechnika). Co je to silně a mírně erozně ohrožená půda? Údaje o rozsahu (výměře) silně a mírně erozně ohrožené půdě najdeme v LPIS (tisk Erozní ohroženost PB/DPB nebo v záložce Eroze u půdních bloků). Místo výskytu takto vyznačené silně a mírně erozně ohrožené půdy lze nalézt v podkladové mapové vrstvě o erozní ohroženosti. Podkladová vrstva erozní ohroženosti Podkladová vrstva erozní ohroženosti: je znázorněna v LPIS pro celé území (nejen na ploše půdních bloků), plochy silné a/nebo mírné eroze jsou vyznačeny i na půdních blocích s kulturou travní porost, protože v této vrstvě není zohledněna kultura (kultura je zohledněna až ve vrstvě protierozních opatření), informuje o tom, jaká plodina a/nebo jakým způsobem by měla být pěstována na ploše s příslušnou barvou (protože takto se v praxi hospodařit nedá, existuje vrstva protierozních opatření, která tyto podklady převádí do definovaných omezení dle požadavku standardu GAEC 2), 2 červené barvy znamenají silně erozně ohroženou půdu, 2 žluté barvy znamenají mírně erozně ohroženou půdu a 3 zelené barvy půdu neohroženou erozí), ve smyslu stávajících požadavků standardu GAEC 2 uživatel nezohledňuje odstíny červené, žluté a zelené barvy), těmto třem barvám odpovídají i plochy silně erozně ohrožené půdy, mírně erozně ohrožené půdy a půdy erozně neohrožené). EKOTOXA s.r.o. 20

21 Jakým způsobem byla vymezena silně a mírně erozně ohrožená půda? Silně erozně a mírně erozně ohrožená půda byla vymezena s využitím modelu USLE (univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozním smyvem). Existuje celá řada těchto modelů, ale tento model výpočtu ztráty půdy byl zvolen z několika důvodů: rovnice byla modifikována pro podmínky střední Evropy a České republiky, je poměrně jednoduchá a věrně odráží dlouhodobou ztrátu půdy erozí, využívá dat, která jsou dostupná pro celé území České republiky, zohledňuje více faktorů než jen sklon svahu, je vyjádřením plošné dlouhodobé eroze. Určitým nedostatkem tohoto modelu je generalizace faktoru ochranného vlivu vegetace pro velká území (území České republiky), která může být zdrojem nepřesností tohoto modelu. Text rovnice G = R. K. L. S. C. P [t/ha/rok] Jednotlivé faktory: R = faktor erozní nebezpečnosti deště K = faktor náchylnosti půd k erozi L = faktor délky svahu S = faktor sklonu svahu C = faktor ochranného vlivu vegetace P = faktor účinnosti protierozních opatření Co je to politické nastavení ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd? Politickým nastavením ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd se rozumí využití stejné podkladové mapy erozní ohroženosti, ale s jinými hraničními hodnotami pro jednotlivé kategorie faktoru ochranného vlivu vegetace, který nezpůsobuje překročení přípustného smyvu (Cp). V praxi to znamená, že některé půdy, které jsou pro účely plnění standardu GAEC 2 považovány např. za mírně erozně ohrožené půdy, by měly být podle odborného nastavení půdy silně erozně ohrožené. Do silně erozně ohrožených půd dle odborného vymezení spadají silně erozně ohrožené půdy (červené), mírně erozně ohrožené půdy (žluté) a část půd erozně neohrožených (zelené). Čím nižší hodnota faktoru Cp, tím větší omezení v pěstování plodin z pohledu eroze. EKOTOXA s.r.o. 21

22 Hodnota Cp Erozní ohroženost Hodnota Cp Erozní ohroženost do 0,005 nejohroženější do 0,005 nejohroženější 0,005 0,02 silně ohrožené 0,005 0,02 silně ohrožené 0,02 0,05 0,05 0,1 ohrožené 0,02 0,05 0,05 0,1 ohrožené 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 mírně ohrožené 0,2 0,3 0,3 0,4 mírně ohrožené 0,4 0,6 0,4 0,6 nad 0,6 bez ohrožení nad 0,6 bez ohrožení Srovnání hraničních hodnot Cp v politickém a odborném nastavení GAEC 2 Důsledek tohoto rozdílného přístupu k vymezení silně a mírně erozně ohrožený ploch vede i k plošnému zastoupení těchto ploch na orné půdě. Zastoupení silně a mírně erozně ohrožené půdy na ploše orné půdy (vlevo politické nastavení, vpravo odborné nastavení GAEC 2) Co jsou to protierozní opatření? Protierozní opatření (výpisy, mapová vrstva) jsou informace, které vznikly průnikem podkladové vrstvy erozní ohroženosti a vrstvy druhu kultur. Požadavky standardu GAEC 2 jsou vztaženy pouze na kulturu orná půda. Protierozní opatření v podobě kódů (ve výpisech) nebo barevného šrafování (v mapovém okně) nám poskytují informaci o výskytu silně a/nebo mírně erozně ohrožené půdě a následně o nutnosti dodržovat GAEC v případě pěstování plodin, kterých standard GAEC 2 týká. S rozšířením standardu GAEC 2 i na plochy vyznačené mírně erozně ohrožené půdy došlo k rozšíření protierozních opatření: EKOTOXA s.r.o. 22

23 Kódy protierozních opatření po rozšíření standardu GAEC 2 od : Půdní blok má jinou kulturu než orná půda A0 Na PB není plocha SEO ani MEO A1 Na PB je plocha SEO Na části PB A2 Na celém PB A3 Na PB je plocha MEO Na části PB B2 Na celém PB B3 Na PB je plocha SEO i MEO A2B2 Jaký význam mají odtokové linie? Odtokové linie tvoří samostatnou mapovou vrstvu v LPIS, která byla vytvořena s ohledem na charakter některých specifických půdoochranných technologií, které jsou založeny mimo jiné na přerušování těchto odtokových linií. Odtokové linie jsou pomyslné čáry, které kopírují odtok vody z pozemku. Červenou barvou jsou vyznačeny tzv. kritické odtokové linie. Tyto kritické odtokové linie mají větší délku než je požadováno pro danou sklonitost půdního bloku. délka nad 300 m při sklonitosti PB do 3 o délka nad 250 m při sklonitosti od 3 o do 5 o délka nad 200 m při sklonitosti PB nad 5 o Odtokové linie se značkou P v mapovém okně musí být při realizaci vrstevnicového setí/sázení přerušeny přerušovacími pásy, protože mají délku větší než je 600 m (500 m, 400 m) na půdních blocích se sklonitostí do 3 o (3 5 o, nad 5 o ). Mapová vrstva odtokových linií EKOTOXA s.r.o. 23

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Eroze v LPIS Metodické vysvětlení Srpen 2012 Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v LPIS... 4 2.1 Zobrazení eroze v LPIS... 4 2.2 Kódy protierozních

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Aktualizované znění leden 2014 Ing. Ivan Novotný a kolektiv PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Autoři VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

Webový portál zadávání událostí a jejich editace

Webový portál zadávání událostí a jejich editace Webový portál zadávání událostí a jejich editace Živá ukázka zadávání erozní události Praktické zkušenosti Tipy & Triky Monitoring dva roky od zahájení Diskuse Zadávání informací do formulářů sestavených

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Stručný návod k mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Práce s mapovým portálem... 3 2.1

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS Podklady pro školení Evidence půdy Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace k parcelám/areálům V evidenci půdy (LPIS) je základním

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ nezávislá poradenská společnost, na trhu od roku 1998 oblasti poradenství potravinářství zemědělství stravování dotační

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Úvod do problematiky Cross compliance

Úvod do problematiky Cross compliance Úvod do problematiky Cross compliance Kdo je UniConsulting vznik v roce 1998 nezávislá společnost nabízející pomoc při uplatňování nově vznikající legislativy v oblasti potravin, nepotravin a společného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

GlobalGap základní charakteristika

GlobalGap základní charakteristika 1 GlobalGap základní charakteristika = globální partnerství pro bezpečné a udrţitelné zemědělství Rozsah systému: bezpečnost a kvalita potravin pohoda (welfare zvířat) ochrana životního prostředí Bezpečnost

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí , e-mail: info@sowac-gis.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí OBSAH: Úvod... 3 Erodovatelnost půdy vyjádřená K faktorem... 4 Faktor ochranného vlivu vegetace zemědělská

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ústav zemědělské ekonomiky a informací HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jana Konečná, Jaroslav Pražan, Jana Podhrázská,

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně.

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více