Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti"

Transkript

1 Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova Leden 2012

2 Obsah Změny týkající se AEO Text kontrolovaného požadavku... 4 Změna požadavků na testování mechanizačních prostředků... 4 Změny týkající se AEO Text kontrolovaného požadavku... 6 Změna požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin... 6 Změny týkající se SMR 9/ Text kontrolovaného požadavku... 7 Změny týkající se oznámení o použití přípravků na ochranu rostlin... 7 Změny týkající se SMR Texty kontrolovaných požadavků... 8 Změna požadavků na havarijní plány a zkoušky těsnosti... 8 Změna požadavků SMR 4 a s nimi související požadavky AEO Texty kontrolovaných požadavků Změna požadavků Změna období zákazu hnojení Změna limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny Změna kapacit pro jímky Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o poblíž vody (do 25 m) Změna ve vymezení zranitelných oblastí Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě nad 12 o Další navrhované změny akčního programu netýkající se podmíněnosti Nový standard GAEC Základní informace k hospodaření na půdě a GAEC Proč máme protierozní standardy GAEC? Koho se týkají protierozní standardy GAEC 1 a 2? Co je to silně a mírně erozně ohrožená půda? Jakým způsobem byla vymezena silně a mírně erozně ohrožená půda? Co je to politické nastavení ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd? 21 Co jsou to protierozní opatření? Jaký význam mají odtokové linie? EKOTOXA s.r.o. 2

3 Jaká jsou omezení vyplývající z požadavků standardu GAEC 2? Co jsou to širokořádkové plodiny? Co jsou to půdoochranné technologie pro účely splnění požadavku GAEC 2? Co jsou to specifické půdoochranné technologie? Jaké jsou požadavky na pokryvnost povrchu půdy rostlinnými zbytky? Lze použít jako specifickou půdoochrannou technologii (P, Z, S) biopás? Na jaké ploše půdního bloku se dodržují požadavky GAEC 2? Jak se přerušují odtokové linie? Proč se mění vrstva erozní ohroženosti? Mohu žádat o změny ve vymezení erozní ohroženosti půd? K čemu slouží vrstva vhodnosti pro vrstevnicové setí/sázení? Jaký je přepočet mezi stupni a procenty při vyjadřování sklonitosti? Jaký je rozdíl mezi mírně erozně ohroženou půdou a mírně svažitou půdou? EKOTOXA s.r.o. 3

4 Změny týkající se AEO 10 Text kontrolovaného požadavku Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován, opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování)? Změna požadavků na testování mechanizačních prostředků Koho se změna týká? Každého, kdo používá mechanizační prostředky k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, protože se jedná o legislativní požadavek zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se tedy o legislativní požadavek, který je předmětem národních kontrol. Současně je tento požadavek zařazen do požadavků podmíněnosti jako tzv. minimální požadavek pro používání přípravků na ochranu rostlin AEO 10. Tzn., že je dotační podmínkou pro každého příjemce agroenvironmentálních plateb. Nedodržení tohoto požadavku vede ke krácení vybraných plateb z osy II Programu rozvoje venkova, tj. i např. vyrovnávacího příspěvku pro méně příznivé oblasti (LFA). Mechanizační prostředky na ochranu rostlin, jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování, které spočívá v přezkoumání funkční způsobilosti MP pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vyhláškou č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ze dne 29. listopadu 2011, která nabyla účinnosti dnem 15. prosince 2011, se mění intervaly kontrolního testování následovně. MP s platným osvědčením o funkční způsobilosti vydaným do 14. prosince 2011 včetně a řádně otestované 15. prosince 2011 a dále po tomto datu, se podrobí s účinností od 15. prosince 2011 včetně dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od provedení kontrolního testování. Pro všechny MP podrobené kontrolnímu testování v období od 15. prosince 2008 včetně do 14. prosince 2011 včetně se lhůta automaticky prodlužuje. Tzn., že pro ně platí povinnost přistavení k dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od data otestování. Vydaná osvědčení o funkční způsobilosti a kontrolní nálepky na stroji se nemění. MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby se od 15. prosince 2011 včetně podrobí prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu. Tato povinnost, tedy podrobit MP prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu, se vztahuje i na MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby od 15. prosince 2009 včetně. EKOTOXA s.r.o. 4

5 Povinnost přistavit MP ke kontrolnímu testování uvedené do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, a to před jejich prvým použitím po této opravě nebo úpravě, zůstává zachována. Seznam stanic kontrolního testování lze nalézt na webových stránkách Státní rostlinolékařské správy. Nejen kontrolní nálepka, ale zejména platný doklad o funkční způsobilosti je doložením splnění požadavku AEO 10 EKOTOXA s.r.o. 5

6 Změny týkající se AEO 11 Text kontrolovaného požadavku Jsou skladované přípravky uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných látek? Změna požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin Vyhláška č. 268/2009 Sb. týkající se požadavků na stavby byla v lednu 2012 novelizována vyhláškou č. 20/2012 Sb. V paragrafu 53 byly zrušeny požadavky týkající se přípravků na ochranu rostlin (tzn. že v tomto paragrafu zůstaly pouze požadavky na skladování hnojiv) a do textu vyhlášky byl včleněn nový paragraf 53a, který shrnuje požadavky na stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin. Odstavce 1 až 5 tohoto paragrafu jsou věnovány skladům přípravků na ochranu rostlin, odstavec 6 tohoto paragrafu příručnímu skladu ochrany rostlin. Stručné požadavky odstavce 6 paragrafu 53a jsou následující: nepropustná podlaha, odolná proti chemickým účinkům uskladněných přípravků, zvýšený sokl po obvodu včetně prahu (náhrada místo havarijní jímky), samostatně odvětratelný, možnost temperování, sledování teploty vzduchu, musí být umožněno přehledné uložení přípravků. Podle novely vyhlášky č. 268/2009 Sb. příruční sklad na skladování přípravků na ochranu rostlin musí umožňovat přehledné a oddělené skladování (vlevo) a jímka může být nahrazena zvýšeným soklem po obvodu skladu včetně prahu (vpravo) EKOTOXA s.r.o. 6

7 Změny týkající se SMR 9/5 Text kontrolovaného požadavku Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismů tak, aby nedošlo k jejich úhynu? Změny týkající se oznámení o použití přípravků na ochranu rostlin V lednu 2012 byla vydána novela vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (novela č. 33/2012 Sb.). Tato novela vyhlášky nemění přímo povinný požadavek na hospodaření č. SMR 9/5, protože za jeho porušení se považuje prokázaný úhyn včel a dalších organismů, ale souvisí s prevencí těchto úhynů. Novelizovaná vyhláška č. 327/2004 Sb. se týká těchto povinností: obsah oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť (nový 6a), obsah oznámení aplikace přípravků pro hubení hlodavců (nový 6b), obsah oznámení přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu (nový 6c), letecká aplikace přípravku a vyhlašování termínu jejího zahájení (úprava 7), podrobnosti použití přípravků k hubení škodlivých obratlovců (úprava 10), podmínky ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů (úprava 11 ve smyslu, že tato ochrana se řídí standardními větami a informacemi o rizicích obsažených původně v registraci, nyní v povolení ). Označení látky nebezpečné pro životní prostředí EKOTOXA s.r.o. 7

8 Změny týkající se SMR 2 Texty kontrolovaných požadavků Číslo Text požadavku Kontrola SMR 2/1 SMR 2/2 SMR 2/3 SMR 2/4 Nedošlo při zacházení se závadnými látkami k jejich úniku do vod nebo k ohrožení vod? Jsou sklady závadných látek vhodné z hlediska ochrany vod? Jsou prováděny zkoušky těsnosti při skladování ropných látek? Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku ropných látek? Při kontrolách na místě je mimo jiné vyžadován havarijní plán a/nebo záznamy o provozování kontrolního systému. Pozn.: Kontrolní požadavek SMR 2/3 a SMR 2/4 je v podmíněnosti předmětem kontroly při skladování ropných látek, ale z hlediska legislativy se tyto požadavky týkají i ostatních závadných látek. Změna požadavků na havarijní plány a zkoušky těsnosti V roce 2011 došlo k novelizaci vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Účinnost novely č. 157/2011 Sb. je k 15. červenci První změnou, která přináší tato novela, je změna limitů pro zacházení se závadnými látkami ve zvýšeném rozsahu. Text před novelou zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 500 l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek do 1000 l včetně. O zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v celkovém množství závadných látek do 1000 kg včetně. Text po novele zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek nad l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku, o zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celkovém množství závadných látek do kg včetně EKOTOXA s.r.o. 8

9 Druhou změnou v důsledku novelizace vyhlášky č. 450/2005 Sb. je změna limitů pro zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody. Tyto limity se změnily u nebezpečných látek, kdežto u zvlášť nebezpečných látek zůstaly beze změny i po novele. Text před novelou O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno Text po novele O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno 1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek v kapalném skupenství do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 100 l včetně nebo v pevném skupenství do 150 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných látek do 150 l včetně 2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm obsažených závadných látek v kapalném skupenství do 250 l včetně nebo v pevném skupenství do 300 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných látek do 300 l včetně Zachází-li někdo se závadnými látkami ve zvýšeném rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody, je povinen mít zpracovaný, schválený a popř. aktualizovaný havarijní plán. Další změnou je požadavek, že do uceleného provozního území patří i pozemky vhodné k uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv. Začlenění těchto pozemků do uceleného provozního území byl před novelou požadavek akčního programu dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb. pro zemědělské podniky hospodařící ve zranitelných oblastech. EKOTOXA s.r.o. 9

10 Novela vyhlášky č. 450/2005 Sb. zavádí institut odborně způsobilé osoby, které mohou provádět zkoušky těsnosti. Novela vyhlášky definuje požadavky na tyto odborně způsobilé osoby včetně požadavků na výstup z provedené zkoušky těsnosti, který předá uživateli závadných látek. Seznam odborně způsobilých lze najít na webové stránce ministerstva životního prostředí v záložce ochrana vod: Vzhledem ke dvěma způsobům provádění zkoušek těsnosti existují dva seznamy odborně způsobilých osob. Nově je definován kontrolní systém jako systém umožňující stálé sledování případného úniku závadných látek. Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní alespoň jednu z těchto funkcí: a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka, b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí povrchových a podzemních vod, c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku, d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 156/1998 Sb. nebo č. 326/2004 Sb.) na okolní prostředí. Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, může být založen na senzorickém pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou osobou. Uživatelé závadných látek provádějí kontroly s využitím kontrolního systému a o jejich výsledcích vedou evidenci, která je předmětem kontroly. Odborně způsobilá osoba v rámci provádění zkoušek těsnosti podle 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona provede zkoušku těsnosti dotčené nádrže, potrubí nebo prostředku pro dopravu: a) způsobem v souladu s odpovídající technickou normou ) nebo zvláštním právním předpisem b) náhradním způsobem, v případě, že zkoušku není možné provést způsobem podle technické normy nebo zvláštního právního předpisu, a to: EKOTOXA s.r.o. 10

11 kontrolou výstupů z kontrolního systému zřízeného pro zjišťování úniku závadných látek ze zkoušené nádrže nebo potrubí z důvodů jeho netěsnosti, zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, zeminy nebo půdy v okolí nádrže nebo potrubí, kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrži, nebo senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrže nebo potrubí. Novela vyhlášky již přímo využívá evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) k zákresu skladů závadných látek nebo pozemků vhodných pro dočasné uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv. EKOTOXA s.r.o. 11

12 Změna požadavků SMR 4 a s nimi související požadavky AEO V současné době je před vydáním třetí akční program pro zranitelné oblasti. Dle akčního programu pro skladování a používání dusíkatých hnojivých látek se řídí zemědělské podniky hospodařící ve zranitelných oblastech. Nicméně některé požadavky akčního programu (SMR 4) jsou současně minimálními požadavky pro používání hnojiv (AEO 1 6). Texty kontrolovaných požadavků Označení Text požadavku Začlenění do AEO SMR 4/1 Dodržení období zákazu hnojení AEO 1 SMR 4/2 Dodržení limitů přívodu dusíku pro plodiny SMR 4/3 Dodržení limitu 170 kg N/ha zem. půdy SMR 4/4 Kapacita jímek pro močůvku a kejdu SMR 4/5 Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o AEO 2 poblíž vody SMR 4/6 Nehnojené pásy (3 m od břehové čáry) AEO 3, GAEC 11 SMR 4/7 Zákaz hnojení na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, pokrytou sněhem nebo promrzlou AEO 5 Změna požadavků V návrzích třetího akčního programu je obsažena celá řada změn, které se dotýkají i požadavků SMR 4 (hospodaření ve zranitelných oblastech) a obsahem odpovídajících minimálních požadavků pro používání hnojiv (AEO 1 6). Změna období zákazu hnojení Tento návrh změny období zákazu hnojení se týká velkého počtu zemědělských podnikatelů, kteří hospodaří ve zranitelných oblastech nebo jsou příjemci agroenvironmentálních plateb i mimo zranitelné oblasti. Navrhované změny se týkají období zákazu hnojení minerálními hnojivy a hnojivy s rychle i pomalu uvolnitelným dusíkem. Některá stávající období zákazu hnojení (dle nařízení vlády č. 108/2008 Sb.) jsou změněna, některá nově zaváděna. Změna období zákazu hnojení (zejména u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem kejda, močůvka) spočívá v jejich prodloužení, tj. změna vede ke zvýšeným nárokům na skladovací kapacity pro tyto druhy dusíkatých látek. Ne všechny změny jsou spojeny s rokem 2012 (prvním rokem nového akčního programu), některé nastanou od EKOTOXA s.r.o. 12

13 Návrh změn pro období zákazu hnojení Přehled navrhovaných změn pro období zákazu hnojení: prodloužení období zákazu hnojení pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (dřívější začátek období zákazu hnojení pro všechny kultury ve všech klimatických regionech od 1. ledna 2014) prodloužení období zákazu hnojení minerálními hnojivy na orné půdě ve všech klimatických regionech (stávající období zákazu hnojení zůstává v platnosti, ale pouze pro ozimou řepku a ozimou pšenici) prodloužení období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem (hnůj) v zimním období zavedení nového období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem na travních porostech v zimním období. Změna limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny Navrhované změny limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny mají následující podobu: plošné snížení stávajících limitů (přibližně o 15%, mimo cukrovku) zavedení nových limitů pro: o polní zeleninu, EKOTOXA s.r.o. 13

14 o trvalé travní porosty (limit pro travní porosty na orné půdě již byl obsažen ve druhé akčním programu).. zavedení nového limitu pro zápočet dusíku z aplikovaných hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem v případě digestátu z bioplynových stanic a kejdy prasat ve výši 70%. EKOTOXA s.r.o. 14

15 Návrh změny stávajících nebo nově zaváděných limitů pro přívod dusíku jednotlivými plodinami Změna kapacit pro jímky Stávající požadavky kapacit pro jímky na hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, které vycházejí z vyhlášky č. 274/1998 Sb., odpovídající 3měsíční produkci močůvky a 4měsíční produkci kejdy, budou zvýšeny od 1. ledna 2014 na 6měsíční produkci pro močůvku i kejdu. Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o poblíž vody (do 25 m) Tento požadavek akčního programu se týká hospodaření na svažité půdě a má protierozní význam. Z důvodu postupného rozšiřování protierozních požadavků standardu GAEC 2 se uvažuje o nahrazení tohoto požadavku požadavky standardu GAEC 2. V praxi by to znamenalo: EKOTOXA s.r.o. 15

16 jednotné vymezení erozně ohrožené půdy pro účely standardu GAEC 2 a nitrátovou směrnici, jeden soubor požadavků na protierozní ochranu půdy pro účely standardu GAEC 2 a nitrátovou směrnici. Erozně ohrožená půda pro účely GAEC 2 (vlevo) a nitrátové směrnice (vpravo) Změna ve vymezení zranitelných oblastí Každé 4 roky je nezbytné provést nejen revizi akčního programu, ale i revizi vymezení zranitelných oblastí. Na následující mapce jsou znázorněny změny ve vymezení zranitelných oblastí pro účely akčního programů ( , , ). EKOTOXA s.r.o. 16

17 Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě nad 12 o Na orné půdě s průměrnou svažitostí nad 12 o je zakázáno používat dusíkaté hnojivé látky s výjimkou tuhých statkových a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin. Tento požadavek nitrátové směrnice není začleněn mezi požadavky SMR 4, ale jedná se o minimální požadavek pro používání hnojiv AEO 6. U tohoto požadavku se zvažuje snížení sklonitosti z 12 o na 10 o. Další navrhované změny akčního programu netýkající se podmíněnosti Mezi navrhované změny akčního programu, které nejsou začleněny mezi požadavky podmíněnosti formou SMR 4 nebo AEO patří: změny v limitech dusíku ve II. a III. aplikačním pásmu při hnojení k ozimé plodině následující po jiné předplodině než je obilnina, rozšíření půd nevhodných k uložení hnoje na zemědělské půdě o písčité půdy (vazba na SMR 2), od 1. ledna 2014 lze ukládat hnůj skotu a prasat na zemědělské půdě až po 3měsíčním skladování na zemědělské půdě (vazba na SMR 2), tento požadavek se nebude týkat: o hnoje ovcí/koz, o hnoje z hluboké podestýlky, o hnoje z ustájení bez produkce močůvky. při hnojení travních porostů se sklonitostí nad 7o se budou uplatňovat dva limity místo stávajícího jednoho (max. 80 kg dusíku při jednorázové aplikaci): o 80 kg N/ha pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem o 40 kg N/ha pro minerální dusíkatá hnojiva. EKOTOXA s.r.o. 17

18 Nový standard GAEC 11 Od roku 2011 vstupuje v platnost požadavek standardu GAEC 11 týkající se nehnojených pásů podél vodních toků ve vzdálenosti 3 m od břehové čáry. Důvodem zařazení tohoto požadavku mezi standardy GAEC je příloha č. 3 evropského nařízení č. 73/2009, která rozšiřuje požadavky GAEC i na ochranu vod. Tento požadavek standardu není zcela nový pro zemědělské podnikatele, protože se jedná současně o požadavek SMR 4/6 a minimální požadavek pro používání hnojiv AEO 3. Břehová čára je určená hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území (zákon č. 254/2001 Sb., 44). V pásu 3 m od břehové čáry nelze hnojit, lze zde pást, ale s ohledem na ochranu dřevin rostoucích mimo les a ochranu vodního koryta. Zatrubněných vodních toků (vlevo) a periodických vodních toků (vpravo) se požadavek 3 nehnojených pásů netýká. EKOTOXA s.r.o. 18

19 Základní informace k hospodaření na půdě a GAEC 2 Proč máme protierozní standardy GAEC? V současné době platí evropské nařízení č. 73/2009, o přímých platbách, které ve své příloze č. 3 (viz. následující tabulka) popisuje tzv. oblasti, ve kterých musí být na úrovni členského státu definovány standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Příloha č. 3 obsahuje 5 oblastí, z nichž jedna je věnována erozi půdy. Evropská unie požaduje definování dvou standardů z této oblasti zaměřené na pokryv půdy (v ČR GAEC 1) a způsoby hospodaření odrážející specifické místní podmínky (v ČR GAEC 2). Dalším důvodem k zavedení standardu GAEC 2 byla potřeba nahradit neúčinný požadavek standardu GAEC, který byl založen na vyloučení širokořádkových plodin z pěstování na půdních blocích se sklonitostí nad 12 o, který byl v platnosti do roku Část přílohy č. 3 obsahují požadavky na definování standardů GAEC z oblasti eroze půdy Koho se týkají protierozní standardy GAEC 1 a 2? Standard GAEC 1 se týká každého zemědělského podnikatele, který je příjemcem plateb dotčených požadavky podmíněnosti (zejména SAPS, AEO, LFA), který obhospodařuje půdní bloky s průměrnou sklonitostí nad 7 o. Standard GAEC 2 se týká těch zemědělských podniků a příjemců dotací, kteří splňují následující podmínky: mají vymezenou silně a mírně erozně ohroženou půdu v LPIS, pěstují plodiny zmíněné v tomto standardu: o obilniny, řepka (ve vztahu k silně erozně ohrožené půdě), o širokořádkové plodiny (ve vztahu k mírně erozně ohrožené půdě). EKOTOXA s.r.o. 19

20 U požadavku standardu GAEC 2 je třeba vyhodnotit: informace z LPIS (rozsah erozně ohrožené půdy), informace ze zemědělského podniku (pěstování plodin a jejich agrotechnika). Co je to silně a mírně erozně ohrožená půda? Údaje o rozsahu (výměře) silně a mírně erozně ohrožené půdě najdeme v LPIS (tisk Erozní ohroženost PB/DPB nebo v záložce Eroze u půdních bloků). Místo výskytu takto vyznačené silně a mírně erozně ohrožené půdy lze nalézt v podkladové mapové vrstvě o erozní ohroženosti. Podkladová vrstva erozní ohroženosti Podkladová vrstva erozní ohroženosti: je znázorněna v LPIS pro celé území (nejen na ploše půdních bloků), plochy silné a/nebo mírné eroze jsou vyznačeny i na půdních blocích s kulturou travní porost, protože v této vrstvě není zohledněna kultura (kultura je zohledněna až ve vrstvě protierozních opatření), informuje o tom, jaká plodina a/nebo jakým způsobem by měla být pěstována na ploše s příslušnou barvou (protože takto se v praxi hospodařit nedá, existuje vrstva protierozních opatření, která tyto podklady převádí do definovaných omezení dle požadavku standardu GAEC 2), 2 červené barvy znamenají silně erozně ohroženou půdu, 2 žluté barvy znamenají mírně erozně ohroženou půdu a 3 zelené barvy půdu neohroženou erozí), ve smyslu stávajících požadavků standardu GAEC 2 uživatel nezohledňuje odstíny červené, žluté a zelené barvy), těmto třem barvám odpovídají i plochy silně erozně ohrožené půdy, mírně erozně ohrožené půdy a půdy erozně neohrožené). EKOTOXA s.r.o. 20

21 Jakým způsobem byla vymezena silně a mírně erozně ohrožená půda? Silně erozně a mírně erozně ohrožená půda byla vymezena s využitím modelu USLE (univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozním smyvem). Existuje celá řada těchto modelů, ale tento model výpočtu ztráty půdy byl zvolen z několika důvodů: rovnice byla modifikována pro podmínky střední Evropy a České republiky, je poměrně jednoduchá a věrně odráží dlouhodobou ztrátu půdy erozí, využívá dat, která jsou dostupná pro celé území České republiky, zohledňuje více faktorů než jen sklon svahu, je vyjádřením plošné dlouhodobé eroze. Určitým nedostatkem tohoto modelu je generalizace faktoru ochranného vlivu vegetace pro velká území (území České republiky), která může být zdrojem nepřesností tohoto modelu. Text rovnice G = R. K. L. S. C. P [t/ha/rok] Jednotlivé faktory: R = faktor erozní nebezpečnosti deště K = faktor náchylnosti půd k erozi L = faktor délky svahu S = faktor sklonu svahu C = faktor ochranného vlivu vegetace P = faktor účinnosti protierozních opatření Co je to politické nastavení ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd? Politickým nastavením ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd se rozumí využití stejné podkladové mapy erozní ohroženosti, ale s jinými hraničními hodnotami pro jednotlivé kategorie faktoru ochranného vlivu vegetace, který nezpůsobuje překročení přípustného smyvu (Cp). V praxi to znamená, že některé půdy, které jsou pro účely plnění standardu GAEC 2 považovány např. za mírně erozně ohrožené půdy, by měly být podle odborného nastavení půdy silně erozně ohrožené. Do silně erozně ohrožených půd dle odborného vymezení spadají silně erozně ohrožené půdy (červené), mírně erozně ohrožené půdy (žluté) a část půd erozně neohrožených (zelené). Čím nižší hodnota faktoru Cp, tím větší omezení v pěstování plodin z pohledu eroze. EKOTOXA s.r.o. 21

22 Hodnota Cp Erozní ohroženost Hodnota Cp Erozní ohroženost do 0,005 nejohroženější do 0,005 nejohroženější 0,005 0,02 silně ohrožené 0,005 0,02 silně ohrožené 0,02 0,05 0,05 0,1 ohrožené 0,02 0,05 0,05 0,1 ohrožené 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 mírně ohrožené 0,2 0,3 0,3 0,4 mírně ohrožené 0,4 0,6 0,4 0,6 nad 0,6 bez ohrožení nad 0,6 bez ohrožení Srovnání hraničních hodnot Cp v politickém a odborném nastavení GAEC 2 Důsledek tohoto rozdílného přístupu k vymezení silně a mírně erozně ohrožený ploch vede i k plošnému zastoupení těchto ploch na orné půdě. Zastoupení silně a mírně erozně ohrožené půdy na ploše orné půdy (vlevo politické nastavení, vpravo odborné nastavení GAEC 2) Co jsou to protierozní opatření? Protierozní opatření (výpisy, mapová vrstva) jsou informace, které vznikly průnikem podkladové vrstvy erozní ohroženosti a vrstvy druhu kultur. Požadavky standardu GAEC 2 jsou vztaženy pouze na kulturu orná půda. Protierozní opatření v podobě kódů (ve výpisech) nebo barevného šrafování (v mapovém okně) nám poskytují informaci o výskytu silně a/nebo mírně erozně ohrožené půdě a následně o nutnosti dodržovat GAEC v případě pěstování plodin, kterých standard GAEC 2 týká. S rozšířením standardu GAEC 2 i na plochy vyznačené mírně erozně ohrožené půdy došlo k rozšíření protierozních opatření: EKOTOXA s.r.o. 22

23 Kódy protierozních opatření po rozšíření standardu GAEC 2 od : Půdní blok má jinou kulturu než orná půda A0 Na PB není plocha SEO ani MEO A1 Na PB je plocha SEO Na části PB A2 Na celém PB A3 Na PB je plocha MEO Na části PB B2 Na celém PB B3 Na PB je plocha SEO i MEO A2B2 Jaký význam mají odtokové linie? Odtokové linie tvoří samostatnou mapovou vrstvu v LPIS, která byla vytvořena s ohledem na charakter některých specifických půdoochranných technologií, které jsou založeny mimo jiné na přerušování těchto odtokových linií. Odtokové linie jsou pomyslné čáry, které kopírují odtok vody z pozemku. Červenou barvou jsou vyznačeny tzv. kritické odtokové linie. Tyto kritické odtokové linie mají větší délku než je požadováno pro danou sklonitost půdního bloku. délka nad 300 m při sklonitosti PB do 3 o délka nad 250 m při sklonitosti od 3 o do 5 o délka nad 200 m při sklonitosti PB nad 5 o Odtokové linie se značkou P v mapovém okně musí být při realizaci vrstevnicového setí/sázení přerušeny přerušovacími pásy, protože mají délku větší než je 600 m (500 m, 400 m) na půdních blocích se sklonitostí do 3 o (3 5 o, nad 5 o ). Mapová vrstva odtokových linií EKOTOXA s.r.o. 23

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky v roce 2012 Výhled od roku 2014 Žádná porušení za rok 2012 dozorová organizace

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

a odstraňování jejich škodlivých následků,

a odstraňování jejich škodlivých následků, Strana 1782 Sbírka zákonů č. 175 / 2011 175 VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO Ing. Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec Plán kontrol podmíněnosti pro DO Počet vybraných subjektů rok 2011 % vybraných subjektů

Více

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Eroze v LPIS Metodické vysvětlení Srpen 2012 Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v LPIS... 4 2.1 Zobrazení eroze v LPIS... 4 2.2 Kódy protierozních

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod

Více

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015)

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) Tab. č.: 32 hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) a. Vymezení pojmů 1 Zranitelná oblast Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími České republiky,

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Solenice, 28.02.2012 Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz tel. 603 520 684, 733 375 632

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU Podmínky provádění podopatření IPZJ a jejich výklad Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Úvod...

Více

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín Eroze v LPIS Podklady pro školení Září 2011 Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v GAEC 1... 3 3. Eroze v GAEC 2... 3 3.1 Podkladová vrstva... 3 3.2 Kódy protierozních opatření... 4 4. Postup vyhodnocení

Více

Jana Wollnerová, Jan Klír. Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI

Jana Wollnerová, Jan Klír. Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI Jana Wollnerová, Jan Klír Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Eroze Podklady pro školení Prosinec 2012

Eroze Podklady pro školení Prosinec 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Eroze Podklady pro školení Prosinec 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Základní

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

Minimální požadavky AEO

Minimální požadavky AEO Minimální požadavky AEO Od roku 2007: Součást podmínek dle NV č. 79/2007 Sb. Požadavek evropské legislativy Podmínka pro žadatele o AEO Příloha č. 3 (ochrana vod před znečištěním dusičnany) V textu odkaz

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Připravované změny v nitrátové směrnici

Připravované změny v nitrátové směrnici Připravované změny v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( nitrátová směrnice ) Implementace nitrátové směrnice

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova Hroznová 2, 656 06 Brno Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí Ing. Josef FREJLACH Tel. 381470315, 737267123 Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu:

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. 1. Důvod předložení.

O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. 1. Důvod předložení. O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení Název: Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka 2.1. Základní informace Protierozní kalkulačka je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy, který poskytuje zemědělcům,

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014 ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Legislativní rámec Směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE Ing. Pavel Stonawský EKOTOXA OPAVA s.r.o. 006 1 Překlad pojmu křížový soulad, křížová shoda, průřezový soulad conditionnalité (fr.) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

Více

Nová nitrátová směrnice v roce 2012

Nová nitrátová směrnice v roce 2012 Hluboká nad Vltavou, 09.10.2012 Nová nitrátová směrnice v roce 2012 Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 www.nitrat.cz 110 100 90 80 70 60 50 Průměrný

Více

Problematika eroze v ČR. Ing. Eva Procházková, Ing. Dominika Kobzová tel:

Problematika eroze v ČR. Ing. Eva Procházková, Ing. Dominika Kobzová   tel: Problematika eroze v ČR Ing. Eva Procházková, Ing. Dominika Kobzová e-mail: kobzova@vumop.cz tel: 257 027 317 www.vumop.cz Eroze - probíhá i bez vlivu člověka - činnost člověka ji urychluje - nejvýraznější

Více

rok 2011 20122012 Legislativa a podmínky zemědělského podnikání

rok 2011 20122012 Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Změny v legislativě kontroly podmíněnosti rok 2011 20122012 Praktická řešení v zemědělských podnicích Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Povětrnost rok 2011 TEPLOTA rok 2011 DP 9,2 C Skutečnost:

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil / Telefon: Ing. Lenka Klašková / 545 110 420

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny v Brně Jana Konečná, Petr Karásek,

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

4. ANALÝZA OPATŘENÍ NAVRŽENÝCH V RÁMCI KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

4. ANALÝZA OPATŘENÍ NAVRŽENÝCH V RÁMCI KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 4. ANALÝZA OPATŘENÍ NAVRŽENÝCH V RÁMCI KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV Píšť - Protipovodňová

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Ing. Martin Mistr, Ph.D 2.9.2013. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Ing. Martin Mistr, Ph.D 2.9.2013. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Martin Mistr, Ph.D 2.9.2013 Eroze vodní: 115 milionů ha (12 % zem.půdy) Eroze větrná: 42 milionů ha Škody: 14 miliard Euro/rok Ztráty organické hmoty: až 45 % zem.půdy Škody: 5 miliard Euro/rok Utužení

Více

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Aktualizované znění leden 2014 Ing. Ivan Novotný a kolektiv PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Autoři VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.3.102 VETERINÁRNÍ

Více

CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov 24. 11. 2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. Zkratky SZP Společná zemědělská politika SMR - Zákonné požadavky na hospodaření SSP Oddělená platba za

Více

GAEC- jako nástroj ochrany půdy. Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi

GAEC- jako nástroj ochrany půdy. Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi GAEC- jako nástroj ochrany půdy Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi Zásadní

Více

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška

Více

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku 2013 Legislativa Zákon č.167/2008 Sb. (Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů) NV č.295/2011 Sb. Metodický pokyn

Více

Ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů

Ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů Ochrana vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Čechtice, 12.11.2009 Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 www.nitrat.cz Přehled legislativy

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Zemědělec 47/2010 INFORMACE MZE 7 Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 dochází v systému kontroly podmíněnosti (cross compliance) k rozšíření povinných požadavků na

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 1 OBSAH Stručné představení projektu Rozsah a podrobnost řešení Představení přístupu k návrhu

Více

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10. Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, 110 00 Praha Nové Město arc@arcnet.cz Kožlí, 2.10.2015 1 Pražská vodárenská soustava využívá tři hlavní zdroje surové vody

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy OCHRANA A DEGRADACE PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy 10. přednáška Ochrana půdy: zachování půdy jako výrobního prostředku a součásti životního prostředí zachování nebo obnova funkcí půdy zabránění

Více

Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin)

Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin) Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin) Oddělení rizik a účinnosti přípravků Hodnocení biologické účinnosti Hodnocení vlivu na necílové organismy (ekotoxikologie) Hodnocení

Více