Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti"

Transkript

1 Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova Leden 2012

2 Obsah Změny týkající se AEO Text kontrolovaného požadavku... 4 Změna požadavků na testování mechanizačních prostředků... 4 Změny týkající se AEO Text kontrolovaného požadavku... 6 Změna požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin... 6 Změny týkající se SMR 9/ Text kontrolovaného požadavku... 7 Změny týkající se oznámení o použití přípravků na ochranu rostlin... 7 Změny týkající se SMR Texty kontrolovaných požadavků... 8 Změna požadavků na havarijní plány a zkoušky těsnosti... 8 Změna požadavků SMR 4 a s nimi související požadavky AEO Texty kontrolovaných požadavků Změna požadavků Změna období zákazu hnojení Změna limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny Změna kapacit pro jímky Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o poblíž vody (do 25 m) Změna ve vymezení zranitelných oblastí Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě nad 12 o Další navrhované změny akčního programu netýkající se podmíněnosti Nový standard GAEC Základní informace k hospodaření na půdě a GAEC Proč máme protierozní standardy GAEC? Koho se týkají protierozní standardy GAEC 1 a 2? Co je to silně a mírně erozně ohrožená půda? Jakým způsobem byla vymezena silně a mírně erozně ohrožená půda? Co je to politické nastavení ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd? 21 Co jsou to protierozní opatření? Jaký význam mají odtokové linie? EKOTOXA s.r.o. 2

3 Jaká jsou omezení vyplývající z požadavků standardu GAEC 2? Co jsou to širokořádkové plodiny? Co jsou to půdoochranné technologie pro účely splnění požadavku GAEC 2? Co jsou to specifické půdoochranné technologie? Jaké jsou požadavky na pokryvnost povrchu půdy rostlinnými zbytky? Lze použít jako specifickou půdoochrannou technologii (P, Z, S) biopás? Na jaké ploše půdního bloku se dodržují požadavky GAEC 2? Jak se přerušují odtokové linie? Proč se mění vrstva erozní ohroženosti? Mohu žádat o změny ve vymezení erozní ohroženosti půd? K čemu slouží vrstva vhodnosti pro vrstevnicové setí/sázení? Jaký je přepočet mezi stupni a procenty při vyjadřování sklonitosti? Jaký je rozdíl mezi mírně erozně ohroženou půdou a mírně svažitou půdou? EKOTOXA s.r.o. 3

4 Změny týkající se AEO 10 Text kontrolovaného požadavku Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován, opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování)? Změna požadavků na testování mechanizačních prostředků Koho se změna týká? Každého, kdo používá mechanizační prostředky k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, protože se jedná o legislativní požadavek zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se tedy o legislativní požadavek, který je předmětem národních kontrol. Současně je tento požadavek zařazen do požadavků podmíněnosti jako tzv. minimální požadavek pro používání přípravků na ochranu rostlin AEO 10. Tzn., že je dotační podmínkou pro každého příjemce agroenvironmentálních plateb. Nedodržení tohoto požadavku vede ke krácení vybraných plateb z osy II Programu rozvoje venkova, tj. i např. vyrovnávacího příspěvku pro méně příznivé oblasti (LFA). Mechanizační prostředky na ochranu rostlin, jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování, které spočívá v přezkoumání funkční způsobilosti MP pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vyhláškou č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ze dne 29. listopadu 2011, která nabyla účinnosti dnem 15. prosince 2011, se mění intervaly kontrolního testování následovně. MP s platným osvědčením o funkční způsobilosti vydaným do 14. prosince 2011 včetně a řádně otestované 15. prosince 2011 a dále po tomto datu, se podrobí s účinností od 15. prosince 2011 včetně dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od provedení kontrolního testování. Pro všechny MP podrobené kontrolnímu testování v období od 15. prosince 2008 včetně do 14. prosince 2011 včetně se lhůta automaticky prodlužuje. Tzn., že pro ně platí povinnost přistavení k dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od data otestování. Vydaná osvědčení o funkční způsobilosti a kontrolní nálepky na stroji se nemění. MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby se od 15. prosince 2011 včetně podrobí prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu. Tato povinnost, tedy podrobit MP prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu, se vztahuje i na MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby od 15. prosince 2009 včetně. EKOTOXA s.r.o. 4

5 Povinnost přistavit MP ke kontrolnímu testování uvedené do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, a to před jejich prvým použitím po této opravě nebo úpravě, zůstává zachována. Seznam stanic kontrolního testování lze nalézt na webových stránkách Státní rostlinolékařské správy. Nejen kontrolní nálepka, ale zejména platný doklad o funkční způsobilosti je doložením splnění požadavku AEO 10 EKOTOXA s.r.o. 5

6 Změny týkající se AEO 11 Text kontrolovaného požadavku Jsou skladované přípravky uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných látek? Změna požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin Vyhláška č. 268/2009 Sb. týkající se požadavků na stavby byla v lednu 2012 novelizována vyhláškou č. 20/2012 Sb. V paragrafu 53 byly zrušeny požadavky týkající se přípravků na ochranu rostlin (tzn. že v tomto paragrafu zůstaly pouze požadavky na skladování hnojiv) a do textu vyhlášky byl včleněn nový paragraf 53a, který shrnuje požadavky na stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin. Odstavce 1 až 5 tohoto paragrafu jsou věnovány skladům přípravků na ochranu rostlin, odstavec 6 tohoto paragrafu příručnímu skladu ochrany rostlin. Stručné požadavky odstavce 6 paragrafu 53a jsou následující: nepropustná podlaha, odolná proti chemickým účinkům uskladněných přípravků, zvýšený sokl po obvodu včetně prahu (náhrada místo havarijní jímky), samostatně odvětratelný, možnost temperování, sledování teploty vzduchu, musí být umožněno přehledné uložení přípravků. Podle novely vyhlášky č. 268/2009 Sb. příruční sklad na skladování přípravků na ochranu rostlin musí umožňovat přehledné a oddělené skladování (vlevo) a jímka může být nahrazena zvýšeným soklem po obvodu skladu včetně prahu (vpravo) EKOTOXA s.r.o. 6

7 Změny týkající se SMR 9/5 Text kontrolovaného požadavku Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s pokyny k ochraně včel, zvěře a vodních organismů tak, aby nedošlo k jejich úhynu? Změny týkající se oznámení o použití přípravků na ochranu rostlin V lednu 2012 byla vydána novela vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (novela č. 33/2012 Sb.). Tato novela vyhlášky nemění přímo povinný požadavek na hospodaření č. SMR 9/5, protože za jeho porušení se považuje prokázaný úhyn včel a dalších organismů, ale souvisí s prevencí těchto úhynů. Novelizovaná vyhláška č. 327/2004 Sb. se týká těchto povinností: obsah oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť (nový 6a), obsah oznámení aplikace přípravků pro hubení hlodavců (nový 6b), obsah oznámení přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu (nový 6c), letecká aplikace přípravku a vyhlašování termínu jejího zahájení (úprava 7), podrobnosti použití přípravků k hubení škodlivých obratlovců (úprava 10), podmínky ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů (úprava 11 ve smyslu, že tato ochrana se řídí standardními větami a informacemi o rizicích obsažených původně v registraci, nyní v povolení ). Označení látky nebezpečné pro životní prostředí EKOTOXA s.r.o. 7

8 Změny týkající se SMR 2 Texty kontrolovaných požadavků Číslo Text požadavku Kontrola SMR 2/1 SMR 2/2 SMR 2/3 SMR 2/4 Nedošlo při zacházení se závadnými látkami k jejich úniku do vod nebo k ohrožení vod? Jsou sklady závadných látek vhodné z hlediska ochrany vod? Jsou prováděny zkoušky těsnosti při skladování ropných látek? Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku ropných látek? Při kontrolách na místě je mimo jiné vyžadován havarijní plán a/nebo záznamy o provozování kontrolního systému. Pozn.: Kontrolní požadavek SMR 2/3 a SMR 2/4 je v podmíněnosti předmětem kontroly při skladování ropných látek, ale z hlediska legislativy se tyto požadavky týkají i ostatních závadných látek. Změna požadavků na havarijní plány a zkoušky těsnosti V roce 2011 došlo k novelizaci vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Účinnost novely č. 157/2011 Sb. je k 15. červenci První změnou, která přináší tato novela, je změna limitů pro zacházení se závadnými látkami ve zvýšeném rozsahu. Text před novelou zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 500 l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek do 1000 l včetně. O zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v celkovém množství závadných látek do 1000 kg včetně. Text po novele zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu = zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek nad l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku, o zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celkovém množství závadných látek do kg včetně EKOTOXA s.r.o. 8

9 Druhou změnou v důsledku novelizace vyhlášky č. 450/2005 Sb. je změna limitů pro zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody. Tyto limity se změnily u nebezpečných látek, kdežto u zvlášť nebezpečných látek zůstaly beze změny i po novele. Text před novelou O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno Text po novele O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno 1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek v kapalném skupenství do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 100 l včetně nebo v pevném skupenství do 150 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných látek do 150 l včetně 2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým nejvyšším množstvím v kterémkoliv okamžiku v něm obsažených závadných látek v kapalném skupenství do 250 l včetně nebo v pevném skupenství do 300 kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým nejvyšším množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných látek do 300 l včetně Zachází-li někdo se závadnými látkami ve zvýšeném rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody, je povinen mít zpracovaný, schválený a popř. aktualizovaný havarijní plán. Další změnou je požadavek, že do uceleného provozního území patří i pozemky vhodné k uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv. Začlenění těchto pozemků do uceleného provozního území byl před novelou požadavek akčního programu dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 108/2008 Sb. pro zemědělské podniky hospodařící ve zranitelných oblastech. EKOTOXA s.r.o. 9

10 Novela vyhlášky č. 450/2005 Sb. zavádí institut odborně způsobilé osoby, které mohou provádět zkoušky těsnosti. Novela vyhlášky definuje požadavky na tyto odborně způsobilé osoby včetně požadavků na výstup z provedené zkoušky těsnosti, který předá uživateli závadných látek. Seznam odborně způsobilých lze najít na webové stránce ministerstva životního prostředí v záložce ochrana vod: Vzhledem ke dvěma způsobům provádění zkoušek těsnosti existují dva seznamy odborně způsobilých osob. Nově je definován kontrolní systém jako systém umožňující stálé sledování případného úniku závadných látek. Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní alespoň jednu z těchto funkcí: a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka, b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí povrchových a podzemních vod, c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku, d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 156/1998 Sb. nebo č. 326/2004 Sb.) na okolní prostředí. Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, může být založen na senzorickém pozorování uživatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou osobou. Uživatelé závadných látek provádějí kontroly s využitím kontrolního systému a o jejich výsledcích vedou evidenci, která je předmětem kontroly. Odborně způsobilá osoba v rámci provádění zkoušek těsnosti podle 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona provede zkoušku těsnosti dotčené nádrže, potrubí nebo prostředku pro dopravu: a) způsobem v souladu s odpovídající technickou normou ) nebo zvláštním právním předpisem b) náhradním způsobem, v případě, že zkoušku není možné provést způsobem podle technické normy nebo zvláštního právního předpisu, a to: EKOTOXA s.r.o. 10

11 kontrolou výstupů z kontrolního systému zřízeného pro zjišťování úniku závadných látek ze zkoušené nádrže nebo potrubí z důvodů jeho netěsnosti, zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, zeminy nebo půdy v okolí nádrže nebo potrubí, kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrži, nebo senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrže nebo potrubí. Novela vyhlášky již přímo využívá evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) k zákresu skladů závadných látek nebo pozemků vhodných pro dočasné uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv. EKOTOXA s.r.o. 11

12 Změna požadavků SMR 4 a s nimi související požadavky AEO V současné době je před vydáním třetí akční program pro zranitelné oblasti. Dle akčního programu pro skladování a používání dusíkatých hnojivých látek se řídí zemědělské podniky hospodařící ve zranitelných oblastech. Nicméně některé požadavky akčního programu (SMR 4) jsou současně minimálními požadavky pro používání hnojiv (AEO 1 6). Texty kontrolovaných požadavků Označení Text požadavku Začlenění do AEO SMR 4/1 Dodržení období zákazu hnojení AEO 1 SMR 4/2 Dodržení limitů přívodu dusíku pro plodiny SMR 4/3 Dodržení limitu 170 kg N/ha zem. půdy SMR 4/4 Kapacita jímek pro močůvku a kejdu SMR 4/5 Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o AEO 2 poblíž vody SMR 4/6 Nehnojené pásy (3 m od břehové čáry) AEO 3, GAEC 11 SMR 4/7 Zákaz hnojení na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, pokrytou sněhem nebo promrzlou AEO 5 Změna požadavků V návrzích třetího akčního programu je obsažena celá řada změn, které se dotýkají i požadavků SMR 4 (hospodaření ve zranitelných oblastech) a obsahem odpovídajících minimálních požadavků pro používání hnojiv (AEO 1 6). Změna období zákazu hnojení Tento návrh změny období zákazu hnojení se týká velkého počtu zemědělských podnikatelů, kteří hospodaří ve zranitelných oblastech nebo jsou příjemci agroenvironmentálních plateb i mimo zranitelné oblasti. Navrhované změny se týkají období zákazu hnojení minerálními hnojivy a hnojivy s rychle i pomalu uvolnitelným dusíkem. Některá stávající období zákazu hnojení (dle nařízení vlády č. 108/2008 Sb.) jsou změněna, některá nově zaváděna. Změna období zákazu hnojení (zejména u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem kejda, močůvka) spočívá v jejich prodloužení, tj. změna vede ke zvýšeným nárokům na skladovací kapacity pro tyto druhy dusíkatých látek. Ne všechny změny jsou spojeny s rokem 2012 (prvním rokem nového akčního programu), některé nastanou od EKOTOXA s.r.o. 12

13 Návrh změn pro období zákazu hnojení Přehled navrhovaných změn pro období zákazu hnojení: prodloužení období zákazu hnojení pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (dřívější začátek období zákazu hnojení pro všechny kultury ve všech klimatických regionech od 1. ledna 2014) prodloužení období zákazu hnojení minerálními hnojivy na orné půdě ve všech klimatických regionech (stávající období zákazu hnojení zůstává v platnosti, ale pouze pro ozimou řepku a ozimou pšenici) prodloužení období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem (hnůj) v zimním období zavedení nového období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem na travních porostech v zimním období. Změna limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny Navrhované změny limitů pro přívod dusíku pro jednotlivé plodiny mají následující podobu: plošné snížení stávajících limitů (přibližně o 15%, mimo cukrovku) zavedení nových limitů pro: o polní zeleninu, EKOTOXA s.r.o. 13

14 o trvalé travní porosty (limit pro travní porosty na orné půdě již byl obsažen ve druhé akčním programu).. zavedení nového limitu pro zápočet dusíku z aplikovaných hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem v případě digestátu z bioplynových stanic a kejdy prasat ve výši 70%. EKOTOXA s.r.o. 14

15 Návrh změny stávajících nebo nově zaváděných limitů pro přívod dusíku jednotlivými plodinami Změna kapacit pro jímky Stávající požadavky kapacit pro jímky na hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, které vycházejí z vyhlášky č. 274/1998 Sb., odpovídající 3měsíční produkci močůvky a 4měsíční produkci kejdy, budou zvýšeny od 1. ledna 2014 na 6měsíční produkci pro močůvku i kejdu. Zákaz pěstování širokořádkových plodin nad 7 o poblíž vody (do 25 m) Tento požadavek akčního programu se týká hospodaření na svažité půdě a má protierozní význam. Z důvodu postupného rozšiřování protierozních požadavků standardu GAEC 2 se uvažuje o nahrazení tohoto požadavku požadavky standardu GAEC 2. V praxi by to znamenalo: EKOTOXA s.r.o. 15

16 jednotné vymezení erozně ohrožené půdy pro účely standardu GAEC 2 a nitrátovou směrnici, jeden soubor požadavků na protierozní ochranu půdy pro účely standardu GAEC 2 a nitrátovou směrnici. Erozně ohrožená půda pro účely GAEC 2 (vlevo) a nitrátové směrnice (vpravo) Změna ve vymezení zranitelných oblastí Každé 4 roky je nezbytné provést nejen revizi akčního programu, ale i revizi vymezení zranitelných oblastí. Na následující mapce jsou znázorněny změny ve vymezení zranitelných oblastí pro účely akčního programů ( , , ). EKOTOXA s.r.o. 16

17 Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě nad 12 o Na orné půdě s průměrnou svažitostí nad 12 o je zakázáno používat dusíkaté hnojivé látky s výjimkou tuhých statkových a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin. Tento požadavek nitrátové směrnice není začleněn mezi požadavky SMR 4, ale jedná se o minimální požadavek pro používání hnojiv AEO 6. U tohoto požadavku se zvažuje snížení sklonitosti z 12 o na 10 o. Další navrhované změny akčního programu netýkající se podmíněnosti Mezi navrhované změny akčního programu, které nejsou začleněny mezi požadavky podmíněnosti formou SMR 4 nebo AEO patří: změny v limitech dusíku ve II. a III. aplikačním pásmu při hnojení k ozimé plodině následující po jiné předplodině než je obilnina, rozšíření půd nevhodných k uložení hnoje na zemědělské půdě o písčité půdy (vazba na SMR 2), od 1. ledna 2014 lze ukládat hnůj skotu a prasat na zemědělské půdě až po 3měsíčním skladování na zemědělské půdě (vazba na SMR 2), tento požadavek se nebude týkat: o hnoje ovcí/koz, o hnoje z hluboké podestýlky, o hnoje z ustájení bez produkce močůvky. při hnojení travních porostů se sklonitostí nad 7o se budou uplatňovat dva limity místo stávajícího jednoho (max. 80 kg dusíku při jednorázové aplikaci): o 80 kg N/ha pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem o 40 kg N/ha pro minerální dusíkatá hnojiva. EKOTOXA s.r.o. 17

18 Nový standard GAEC 11 Od roku 2011 vstupuje v platnost požadavek standardu GAEC 11 týkající se nehnojených pásů podél vodních toků ve vzdálenosti 3 m od břehové čáry. Důvodem zařazení tohoto požadavku mezi standardy GAEC je příloha č. 3 evropského nařízení č. 73/2009, která rozšiřuje požadavky GAEC i na ochranu vod. Tento požadavek standardu není zcela nový pro zemědělské podnikatele, protože se jedná současně o požadavek SMR 4/6 a minimální požadavek pro používání hnojiv AEO 3. Břehová čára je určená hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území (zákon č. 254/2001 Sb., 44). V pásu 3 m od břehové čáry nelze hnojit, lze zde pást, ale s ohledem na ochranu dřevin rostoucích mimo les a ochranu vodního koryta. Zatrubněných vodních toků (vlevo) a periodických vodních toků (vpravo) se požadavek 3 nehnojených pásů netýká. EKOTOXA s.r.o. 18

19 Základní informace k hospodaření na půdě a GAEC 2 Proč máme protierozní standardy GAEC? V současné době platí evropské nařízení č. 73/2009, o přímých platbách, které ve své příloze č. 3 (viz. následující tabulka) popisuje tzv. oblasti, ve kterých musí být na úrovni členského státu definovány standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Příloha č. 3 obsahuje 5 oblastí, z nichž jedna je věnována erozi půdy. Evropská unie požaduje definování dvou standardů z této oblasti zaměřené na pokryv půdy (v ČR GAEC 1) a způsoby hospodaření odrážející specifické místní podmínky (v ČR GAEC 2). Dalším důvodem k zavedení standardu GAEC 2 byla potřeba nahradit neúčinný požadavek standardu GAEC, který byl založen na vyloučení širokořádkových plodin z pěstování na půdních blocích se sklonitostí nad 12 o, který byl v platnosti do roku Část přílohy č. 3 obsahují požadavky na definování standardů GAEC z oblasti eroze půdy Koho se týkají protierozní standardy GAEC 1 a 2? Standard GAEC 1 se týká každého zemědělského podnikatele, který je příjemcem plateb dotčených požadavky podmíněnosti (zejména SAPS, AEO, LFA), který obhospodařuje půdní bloky s průměrnou sklonitostí nad 7 o. Standard GAEC 2 se týká těch zemědělských podniků a příjemců dotací, kteří splňují následující podmínky: mají vymezenou silně a mírně erozně ohroženou půdu v LPIS, pěstují plodiny zmíněné v tomto standardu: o obilniny, řepka (ve vztahu k silně erozně ohrožené půdě), o širokořádkové plodiny (ve vztahu k mírně erozně ohrožené půdě). EKOTOXA s.r.o. 19

20 U požadavku standardu GAEC 2 je třeba vyhodnotit: informace z LPIS (rozsah erozně ohrožené půdy), informace ze zemědělského podniku (pěstování plodin a jejich agrotechnika). Co je to silně a mírně erozně ohrožená půda? Údaje o rozsahu (výměře) silně a mírně erozně ohrožené půdě najdeme v LPIS (tisk Erozní ohroženost PB/DPB nebo v záložce Eroze u půdních bloků). Místo výskytu takto vyznačené silně a mírně erozně ohrožené půdy lze nalézt v podkladové mapové vrstvě o erozní ohroženosti. Podkladová vrstva erozní ohroženosti Podkladová vrstva erozní ohroženosti: je znázorněna v LPIS pro celé území (nejen na ploše půdních bloků), plochy silné a/nebo mírné eroze jsou vyznačeny i na půdních blocích s kulturou travní porost, protože v této vrstvě není zohledněna kultura (kultura je zohledněna až ve vrstvě protierozních opatření), informuje o tom, jaká plodina a/nebo jakým způsobem by měla být pěstována na ploše s příslušnou barvou (protože takto se v praxi hospodařit nedá, existuje vrstva protierozních opatření, která tyto podklady převádí do definovaných omezení dle požadavku standardu GAEC 2), 2 červené barvy znamenají silně erozně ohroženou půdu, 2 žluté barvy znamenají mírně erozně ohroženou půdu a 3 zelené barvy půdu neohroženou erozí), ve smyslu stávajících požadavků standardu GAEC 2 uživatel nezohledňuje odstíny červené, žluté a zelené barvy), těmto třem barvám odpovídají i plochy silně erozně ohrožené půdy, mírně erozně ohrožené půdy a půdy erozně neohrožené). EKOTOXA s.r.o. 20

21 Jakým způsobem byla vymezena silně a mírně erozně ohrožená půda? Silně erozně a mírně erozně ohrožená půda byla vymezena s využitím modelu USLE (univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozním smyvem). Existuje celá řada těchto modelů, ale tento model výpočtu ztráty půdy byl zvolen z několika důvodů: rovnice byla modifikována pro podmínky střední Evropy a České republiky, je poměrně jednoduchá a věrně odráží dlouhodobou ztrátu půdy erozí, využívá dat, která jsou dostupná pro celé území České republiky, zohledňuje více faktorů než jen sklon svahu, je vyjádřením plošné dlouhodobé eroze. Určitým nedostatkem tohoto modelu je generalizace faktoru ochranného vlivu vegetace pro velká území (území České republiky), která může být zdrojem nepřesností tohoto modelu. Text rovnice G = R. K. L. S. C. P [t/ha/rok] Jednotlivé faktory: R = faktor erozní nebezpečnosti deště K = faktor náchylnosti půd k erozi L = faktor délky svahu S = faktor sklonu svahu C = faktor ochranného vlivu vegetace P = faktor účinnosti protierozních opatření Co je to politické nastavení ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd? Politickým nastavením ve vymezení silně a mírně erozně ohrožených půd se rozumí využití stejné podkladové mapy erozní ohroženosti, ale s jinými hraničními hodnotami pro jednotlivé kategorie faktoru ochranného vlivu vegetace, který nezpůsobuje překročení přípustného smyvu (Cp). V praxi to znamená, že některé půdy, které jsou pro účely plnění standardu GAEC 2 považovány např. za mírně erozně ohrožené půdy, by měly být podle odborného nastavení půdy silně erozně ohrožené. Do silně erozně ohrožených půd dle odborného vymezení spadají silně erozně ohrožené půdy (červené), mírně erozně ohrožené půdy (žluté) a část půd erozně neohrožených (zelené). Čím nižší hodnota faktoru Cp, tím větší omezení v pěstování plodin z pohledu eroze. EKOTOXA s.r.o. 21

22 Hodnota Cp Erozní ohroženost Hodnota Cp Erozní ohroženost do 0,005 nejohroženější do 0,005 nejohroženější 0,005 0,02 silně ohrožené 0,005 0,02 silně ohrožené 0,02 0,05 0,05 0,1 ohrožené 0,02 0,05 0,05 0,1 ohrožené 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 mírně ohrožené 0,2 0,3 0,3 0,4 mírně ohrožené 0,4 0,6 0,4 0,6 nad 0,6 bez ohrožení nad 0,6 bez ohrožení Srovnání hraničních hodnot Cp v politickém a odborném nastavení GAEC 2 Důsledek tohoto rozdílného přístupu k vymezení silně a mírně erozně ohrožený ploch vede i k plošnému zastoupení těchto ploch na orné půdě. Zastoupení silně a mírně erozně ohrožené půdy na ploše orné půdy (vlevo politické nastavení, vpravo odborné nastavení GAEC 2) Co jsou to protierozní opatření? Protierozní opatření (výpisy, mapová vrstva) jsou informace, které vznikly průnikem podkladové vrstvy erozní ohroženosti a vrstvy druhu kultur. Požadavky standardu GAEC 2 jsou vztaženy pouze na kulturu orná půda. Protierozní opatření v podobě kódů (ve výpisech) nebo barevného šrafování (v mapovém okně) nám poskytují informaci o výskytu silně a/nebo mírně erozně ohrožené půdě a následně o nutnosti dodržovat GAEC v případě pěstování plodin, kterých standard GAEC 2 týká. S rozšířením standardu GAEC 2 i na plochy vyznačené mírně erozně ohrožené půdy došlo k rozšíření protierozních opatření: EKOTOXA s.r.o. 22

23 Kódy protierozních opatření po rozšíření standardu GAEC 2 od : Půdní blok má jinou kulturu než orná půda A0 Na PB není plocha SEO ani MEO A1 Na PB je plocha SEO Na části PB A2 Na celém PB A3 Na PB je plocha MEO Na části PB B2 Na celém PB B3 Na PB je plocha SEO i MEO A2B2 Jaký význam mají odtokové linie? Odtokové linie tvoří samostatnou mapovou vrstvu v LPIS, která byla vytvořena s ohledem na charakter některých specifických půdoochranných technologií, které jsou založeny mimo jiné na přerušování těchto odtokových linií. Odtokové linie jsou pomyslné čáry, které kopírují odtok vody z pozemku. Červenou barvou jsou vyznačeny tzv. kritické odtokové linie. Tyto kritické odtokové linie mají větší délku než je požadováno pro danou sklonitost půdního bloku. délka nad 300 m při sklonitosti PB do 3 o délka nad 250 m při sklonitosti od 3 o do 5 o délka nad 200 m při sklonitosti PB nad 5 o Odtokové linie se značkou P v mapovém okně musí být při realizaci vrstevnicového setí/sázení přerušeny přerušovacími pásy, protože mají délku větší než je 600 m (500 m, 400 m) na půdních blocích se sklonitostí do 3 o (3 5 o, nad 5 o ). Mapová vrstva odtokových linií EKOTOXA s.r.o. 23

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice 1 Obsah ČÁST I) Metodická příručka k poskytování přímých plateb v roce 2015 v ČR...1 I. a) Úvod...1 I. b) Právní

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost...

Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost... Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti...... 3 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost..... 57 4. Financování českého zemědělství 73 5. Administrace nových

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Učební texty pro uchazeče o zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více