LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA"

Transkript

1 Copyright Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE PLATNOU PODEPSANOU LICENCI UDĚLENOU FIRMOU PP&M, POTOM TATO PÍSEMNÁ LICENCE BUDE MÍT PŘEDNOST A POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU SE BUDE ŘÍDIT JÍ. Tato smlouva se netýká poskytování licence místu, např. licence SmartPlant Enterprise vlastníkům/provozovatelům místa a licence SmartPlant Foundation Site vlastníkům/provozovatelům místa. Poskytování licence místům je řízeno samostatnou písemnou smlouvou. Softwarová licenční smlouva a omezená záruka firmy Intergraph Process, Power and Marine ( PP&M ) k užití softwarových produktů Držitel licence by si měl pečlivě přečíst následující podmínky smlouvy před tím, než nainstaluje tento softwarový produkt. Tato licenční smlouva na software je právní smlouva mezi držitelem licence (buď soukromou nebo právnickou osobou) a firmou Intergraph Corporation, která je obchodně činná pod názvem Intergraph Process, Power and Marine (dále jen PP&M ) týkající se softwarového produktu PP&M, se kterým se tato softwarová licenční smlouva dodává. Tím, že držitel nainstaluje softwarový produkt, okopíruje jej, stáhne jej, připojí se na něj nebo jej bude užívat jinak, souhlasí s tím, že bude právně vázán podmínkami této licenční smlouvy na použití software (dále jen smlouva ). Pokud držitel licence s těmito podmínkami nesouhlasí, musí tento balíček vrátit výměnou za plnou refundaci. LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Firma PP&M poskytuje držiteli licence tento softwarový produkt a licenci pro jeho použití držiteli licence výhradně pro jeho interní použití a výhradně v souladu s touto smlouvou. Držitel licence nese odpovědnost za výběr tohoto Softwarového produktu, a to s ohledem a dosažení jím požadovaných výsledků, za jeho instalaci, používání a dosahování výsledků z tohoto softwarového produktu. Tento program je vlastnickým produktem firmy PP&M a dalších třetích stran a je chráněn autorským zákonem a mezinárodní smlouvou. Vlastnické právo na tento program nebo jakákoli jeho kopie, úprava nebo zkombinovaná část zůstane vždy v rukou firmy PP&M a těchto třetích stran. Tento softwarový produkt se propůjčuje pod licencí, tedy neprodává. Jakékoli instalování, užívání nebo provozování tohoto softwarového produktu kromě toho, které je popsáno zde, je nepovoleno a představuje porušení příslušného autorského zákona a mezinárodní smlouvy. Definiční pojmy a. Dokumentace znamená uživatelské příručky, instalační příručky, referenční příručky, správcovské příručky, příručky pro individualizaci programů, programátorské příručky, konfigurační příručky a nápovědní příručky, buď v elektronické nebo tištěné podobě, které se dodávají s konkrétním softwarovým programem poskytovaným firmou PP&M držiteli licence. Ne všechny předchozí typy dokumentace se dodávají s každým softwarovým programem poskytovaným firmou PP&M. b. Klíč znamená autorizační kód vydaný firmou PP&M umožňující jednomu licencovanému uživateli pracovat v síti LAN. Každý z licencovaných uživatelů musí mít vlastní klíč. c. LAN znamená místní počítačovou síť [Local Area Network], která využívá ethernetovou, bezdrátovou, vláknovou optickou nebo jakoukoli jinou zprostředkující technologii. Pro účely licence na software představuje LAN tu část sítě, která se nachází ve vzdálenosti 8 (osmi) kilometrů (5 mil) od serveru vlastníka licence na software. d. Držitel licence znamená fyzickou osobu nebo organizaci, které tuto licenci udělila firma PP&M. e. PDA znamená zařízení typu osobní digitální asistent [Personal Digital Assistant]. f. Místo [Site] znamená spojení několika sítí LAN, v jehož rámci může docházet k přenosu klíčů a jehož poloměr nepřesahuje osm (8) km [pět (5) mil] od centra, v němž jsou sítě propojeny. g. Manažer licence SmartPlant znamená software klienta/licenčního přístroje, který řídí a sleduje souběžné použití licencí na aplikační softwarový produkt určitých softwarových produktů PP&M h. Softwarový produkt zahrnuje počítačový software a všechny obsahy souborů, disku nebo disků, CD ROM nebo jiných médií, se kterým se dodává tato softwarová licenční smlouva, včetně všech šablon, dat, tištěných materiálu a online nebo elektronické Page 1 of 7

2 dokumentace, všech kopií a všech rozšíření, upravených verzí a aktualizací (které budou dodány, pokud je softwarový produkt spojen s platnou smlouvou o údržbě softwaru) softwarového produktu. i. Solutionware znamená ovládací programy (utility) PP&M popsané jako solutionware (1) v názvu softwarového produktu, (2) v souboru Readme, který je součástí softwarového produktu, nebo (3) v dokumentaci dodávané se softwarovým produktem a který může zahrnovat kromě jiného data, šablony, rozvinutá schemata, předběžné konfigurace pracovních procesů, webové služby, integrační komponenty a softwarový kód poskytovaný ve stavu tak, jak je a bez jakékoli záruky. j. Tenký klient [Thin-Client] znamená počítačovou technologii, která umožňuje dálkové provozování softwaru pomocí obrazovkových terminálů, počítače fungující jako obrazovkové terminály, počítače do ruky nebo jiná hardwarová zařízení, která od držitele na software nevyžaduje, aby byl na tomto zařízení rezidentní, když k němu získává přístup nebo když je jeho uživatelem. k. Uživatel znamená držitele licence a jeho řádně autorizované zaměstnance. l. WAN znamená dálkovou počítačovou síť [Wide Area Network], která využívá ethernetovou, bezdrátovou, vláknovou optickou nebo jakoukoli jinou zprostředkující technologii. Pro účely licence na software znamená WAN tu část sítě, která se nachází ve vzdálenosti 8 (osmi) kilometrů (5 mil) od serveru držitele softwaru. Poskytnutí licence. V rámci této smlouvy se držiteli licence poskytuje jedna z následujících nevýlučných a nepřenosných licencí. softwarový produkt, který si zakoupil držitel licence, určuje typ poskytnuté licence. a. Software pro souběžné užívání [Concurrent-use software] je v popisu softwarového produktu označen výrazem CU. Každá licence týkající se tohoto typu softwaru umožňuje jedno současné užití softwarového produktu na určeném typu pracovní stanice a operačního systému. Pokud má držitel licence více licencí k softwarového produktu, pak může v době účinnosti licence mít tolik kopií softwarového produktu, kolik má licencí. Není-li uvedeno jinak, je udělená licence omezena na jednu síť typu LAN. Za jedno užití softwaru typu CU na samostatné pracovní stanici se považuje jeho zavedení do operační paměti počítače při jeho spuštění a/nebo jeho uložení na disku počítače nebo obojí. Uložení kopie softwarového produktu na pevném disku síťového serveru určené pouze pro spouštění na pracovních stanicích připojených v síti se nepovažuje za samostatné užití softwarového produktu. Jestliže předpokládaný počet uživatelů softwaru překračuje počet získaných licencí, je držitel licence povinen učinit taková opatření, aby se zajistilo, že počet osob současně užívajících program nepřekročí počet získaných licencí. b. Standardní software pro souběžné užívání [Standard Concurrent-use software] je v popisu výrobku označen výrazem CS. Každá licence na software typu CS povoluje buď (1) neomezené používání na desktopu (24 hodin denně) NEBO (2) používání na vzdáleném aplikačním serveru nebo portálovém serveru až po 12 hodin denně. Software typu CS se nemůže zároveň používat na jediné pracovní stanici a na vzdáleném aplikačním serveru nebo portálovém serveru. Pro současné používání na samostatné pracovní stanici a na vzdáleném aplikačním serveru nebo portálovém serveru je třeba licence na software pro rozšířené souběžné užívání [Extended Concurrent-use (CX)]. Každá licence pro software typu CS povoluje jediné souběžné použití na specifikovaném typu pracovní stanice a operačního systému. Pokud má držitel licence několik licencí na softwarový produkt, pak může používat tolik kopií softwarového produktu, kolik má licencí. U jediné pracovní stanice dochází k použití jediného softwaru typu CS, pokud se uloží do paměti za účelem spouštění anebo pokud se uloží na pevný disk nebo pokud se provede obojí. Kopie uložená na pevný disk síťového serveru za výhradním účelem jejího spouštění na pracovních stanicích neznamená použití na síťovém serveru. Pokud předpokládaný počet uživatelů softwarového produktu překročí počet odpovídajících licencí, pak musí mít držitel licence zavedený přiměřený mechanismus nebo postup k tomu, aby se zajistilo, že počet osob používajících souběžně softwarový produkt nepřekročí počet licencí. c. Software pro rozšířené souběžné užívání [Extended Concurrent-use software] je v popisu výrobku označen výrazem CX. Každá licence na software typu CX povoluje buď (1) neomezené používání na vzdáleném aplikačním serveru nebo portálovém serveru (24 hodin denně) NEBO (2) jakoukoli kombinaci používání na jediné pracovní stanici a vzdáleném aplikačním serveru nebo portálovém serveru. Každá licence pro software typu CX povoluje jediné souběžné použití na specifikovaném typu pracovní stanice a operačního systému. Pokud má držitel licence několik licencí na softwarový produkt, pak může používat tolik kopií softwarového produktu, kolik má licencí. U jediné pracovní stanice dochází k použití jediného softwaru typu CX, pokud se uloží do paměti za účelem spouštění anebo pokud se uloží na pevný disk nebo pokud se provede obojí. Kopie uložená na pevný disk síťového serveru za výhradním účelem jejího spouštění na pracovních stanicích neznamená použití na síťovém serveru. Pokud předpokládaný počet uživatelů softwarového produktu překročí počet odpovídajících licencí, pak musí mít držitel licence zavedený přiměřený mechanismus nebo postup k tomu, aby se zajistilo, že počet osob používajících souběžně softwarový produkt nepřekročí počet licencí. d. Souběžně užívaný software s přístupem na WEB [Concurrent-use WEB Access software] je v popisu softwarového produktu označen výrazem CW. Každá licence na software typu CX umožňuje jediné souběžné použití na určeném typu pracovní stanice a operačního systému. Pokud má držitel licence několik licencí na softwarový produkt, může současně používat tolik kopií softwarového produktu, kolik má licencí. Není-li uvedeno jinak, tato licence se může použít na pracovní stanici LAN, WAN nebo samostatné. Jediné použití softwaru CW se definuje tak, že softwarový produkt je natažen do paměti, aby se použil na jediné Page 2 of 7

3 pracovní stanici, bez ohledu na to, zda se k řečenému použití přistupuje ze síťového serveru nebo z pevného disku pracovní stanice. Kopie softwarového produktu uložená na pevném disku síťového serveru pro výhradní účel jeho použití na pracovních stanicích sítě se nepovažuje za užívanou kopii softwarového produktu pod licencí. Pokud předpokládaný počet uživatelů softwarového produktu překročí počet přidělených licencí, musí držitel licence zavést přiměřený mechanismus nebo proces k tomu, aby se zajistilo, že počet osob používajících softwarových program souběžně nepřekročí počet licencí. e. Software pro servery [Server software] je v popisu softwarového produktu označen výrazem VR. Každá licence softwaru typu VR umožňuje umístění jediné kopie softwarového produktu na pevném disku a zavést ji do operační paměti příslušného typu síťového serveru pod určeným operačním systémem. Každá licence týkající se softwaru typu VR umožňuje stanovenému počtu uživatelů současně přistupovat k softwarovému softwarového produktu na síťovém serveru. Držitel licence je povinen zajistit, aby k softwaru typu VR nemohlo přistupovat současně více uživatelů, než kolik umožňuje udělená licence. f. Jednouživatelský software [Single-use software] je v popisu softwarového produktu označen výrazem SU. Každá licence týkající se softwaru typu SU umožňuje držiteli licence umístit jedinou kopii softwarového produktu na pevném disku jediné pracovní stanice a zavést ji do její operační paměti pod určeným operačním systémem. Držitel licence nese odpovědnost za to, že nedojde k přemístění softwaru typu SU z jedné pracovní stanice na druhou, dokud nebude příslušný program odinstalován a zcela odstraněn z první pracovní stanice. g. Dodatečná licence pro užití softwarového produktu [Right-to-run licence]. Udělení dodatečných licencí k užití softwarového produktu je vyznačeno v popisu softwarového produktu výrazem CN u softwaru pro souběžné užívání, výrazem SN u jednouživatelského softwaru a výrazem VN u softwaru pro servery, kde N představuje počet udělených dodatečných licencí pro užití softwarového produktu. Každá udělená dodatečná licence k užití softwarového produktu umožňuje držiteli jedno další užití samostatně licencovaného softwarového produktu typu CU, SU nebo VR, a to při splnění všech podmínek licenční smlouvy. Navíc má držitel licence právo zhotovit N dalších kopií softwaru typů CU a SU pro účely jejich užití v rámci jediného místa na základě dodatečných licencí. Pokud není stanoveno jinak, tato licence je omezena na použití v místní počítačové síti (LAN). h. Software pro konkrétní uživatele [Named User software] je v popisu softwarového produktu označen výrazem NU. Konkrétním uživatelem [Named User] se rozumí konkrétní fyzická osoba zaměstnávaná držitelem licence, které bylo uděleno držitelem licence oprávnění k užívání softwarového produktu, popř. i dalších s ním spojených programů na přesně určeném systému za podmínek licenční smlouvy, a to bez ohledu na to, zda tato osoba v daném čase softwarový produkt skutečně užívá. Počet konkrétních uživatelů je dán počtem osob, které mají k těmto softwarovým softwarovým produktům přístup. Existují tři kategorie konkrétních uživatelů: (i) (ii) (iii) Autor [Author] uživatel s oprávněním k přístupu ke všem funkcím systému včetně úpravy základní struktury dat Editor [Editor] uživatel s oprávněním k přístupu ke všem funkcím systému kromě úpravy základní struktury dat Běžný uživatel [Consumer] uživatel s omezenými oprávněními přístupu k vybraným funkcím systému zadávání dotazů, zápis poznámek, tisk a prohlížení informací. i. Domácí použití. Pokud je softwarový produkt označený jako SU, CS, CX, SU, CN nebo SN permanentně uložen na pevném disku pracovní stanice a pokud jedna osoba používá tuto stanici více než osmdesát procent (80 %) času, po kterou se stanice používá, pak tato osoba smí rovněž používat tento softwarový produkte buď na přenosném počítači nebo na domácím počítači. j. Pokud je tento softwarový produkt zakoupen jako aktualizační nebo pokud se jím aktualizuje předchozí verze licencovaného softwarového produktu, může se tento softwarový produkt používat pouze jako náhrada předchozí verze, přičemž se neuděluje žádná další licence. Tento softwarový produkt a jeho předchozí verze se nesmějí používat samostatně ani přenášet na třetí osobu. k. Pro další užívání některých softwarových produktů může být nutné, aby se držitel licence čas od času znovu zaregistroval a opatřil si nové licenční klíče. Znění textu v odstavcích a-k výše bude platit s výjimkou licence na žetonovou verzi softwaru SmartPlant Foundation. Žetonová verze softwaru SmartPlant Foundation se poskytuje pod licencí za následujících podmínek: a. Aplikace na žetonové bázi se propůjčuje pod licencí jako serverový software". Každá licence na serverový software umožňuje uložení jediné kopie serverového softwaru na pevném disku a jeho použití na určeném typu síťového serveru a operačního systému. Aplikace na žetonové bázi mohou vyžadovat nainstalování softwaru na klientské bázi na místních uživatelských uzlech (např. osobních počítačích, pracovních stanicích, atd.). Takový software na klientské bázi se může nainstalovat na neomezeném počtu uživatelských uzlů. Přístup k aplikaci SmartPlant Foundation na žetonové bázi prostřednictvím těchto uživatelských uzlů bude vyžadovat následující přístupový mechanismus: (i) Denní žeton je přístupový mechanismus, který umožňuje až dvanáct (12) hodin nepřetržitého přístupu (hodinového času) na serverový software, po jehož uplynutí bude třeba další denní žeton. Denní žetony se používají jako přístupový mechanismus u zakoupeného modelu. Page 3 of 7

4 b. Pokud je tento softwarový produkt zakoupen jako nová verze nebo pokud se propůjčuje jako aktualizace předchozí verze softwarového produktu pod licencí, může se použít pouze na náhradu předchozí verze, přičemž se neposkytne žádná další licence. Tento softwarový produkt a jeho předchozí verze se nesmějí používat odděleně anebo přenášet na třetí osobu. Držitel licence a uživatelé smějí: 1. Vytvořit si kopii tohoto softwarového produktu, buď ve formě přímo zpracovatelné počítačem nebo ve formě výtisku výlučně pro účely zálohování, tak aby bylo zabezpečeno využívání softwarového produktu držitelem licence podle podmínek licence. 2. Provádět úpravy tohoto softwarového produktu a/nebo jej zkombinovat s jiným softwarovým programem pro účely užití v souladu s udělenou licencí (přičemž jakákoli část tohoto softwarového produktu spojená s jiným softwarovým programem bude i nadále podléhat licenčním podmínkám podle této smlouvy). 3. Převést tento softwarový program a licenci v rámci společnosti držitele licence (převod v rámci společnosti), a to v souladu s podmínkami uvedenými v zásadách pro převod softwaru PP&M [PP&M Software Transfer Policy]. Výtisk těchto zásad pro převod softwaru PP&M Vám bude poskytnut na požádání. Pokud držitel licence tento softwarový program a licenci převede, musí zároveň novému držiteli licence buď zároveň předat všechny kopie softwarového produktu, jeho modifikace nebo připojené části a veškerou dodanou dokumentaci, a to v jakékoli formě, nebo to, co nebude předáno, zničit. Pojem společnost zahrnuje vlastní společnost držitele licence nebo společnosti, případně organizace, v níž společnost, která licenci převádí, vlastní padesátiprocentní (50%) nebo vyšší podíl. 4. V případě, že byla udělena školní licence softwarového produktu, používat program pouze v souladu se zásadami firmy PP&M pro užití softwaru ve školství [PP&M Education Policy]. Tyto zásady se poskytují na požádání. 5. Nainstalovat klienta SPLM na virtuální systém. Držitel licence musí reprodukovat a zahrnout upozornění o autorských právech do každé kopie, úpravy nebo části tohoto softwarového produktu sloučeného s jiným softwarovým programem. Držitel licence a uživatelé nesmějí: 1. Převést tento softwarový program ani licenci jiné společnosti nebo jinému právnímu subjektu (převod mimo rámec společnosti). V případě, že držitel licence v rozporu s touto licenční smlouvou převede kopii, upravenou kopii nebo části softwarového produktu připojené k jinému softwarového produktu na třetí osobu, licenční smlouva ztrácí automaticky svou platnost. 2. provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, demontovat nebo jinak se pokusit objevit zdrojový kód, podkladové techniky uživatelského rozhraní nebo algoritmy softwarového produktu jakýmkoli způsobem, přímo nebo nepřímo, nebo je prozradit, s výjimkou rozsahu, ve kterém může být držiteli licence výslovně povolena dekompilace podle příslušného zákona Evropské Unie, aby se dosáhlo potřebné operability softwarového produktu s jiným softwarovým programem, přičemž držitel licence musí nejprve požádat společnost PP&M, aby mu poskytla informace potřebné k dosažení takovéto operability, pokud mu společnost PP&M tyto informace neposkytla. Společnost PP&M má právo na stanovení přiměřených podmínek a na vyžadování přiměřeného poplatku před tím, než poskytne takové informace. Jakékoli informace poskytované společností PP&M nebo získané držitelem licence v rámci povolení této smlouvy mohou být užitatelem licence použity pouze pro účely zde popsané a nesmí být prozrazeny žádné třetí straně ani použity pro vytváření jakéhokoli software, které je podstatnou měrou podobné tomuto softwarovému produktu. Žádosti o informace od uživatelů v Evropské Unii, co se týče interoperability, je třeba adresovat Servisní skupině místní kanceláře společnosti PP&M office nebo je třeba napsat na adresu Process, Power & Marine, 300 Intergraph Way, Madison, AL 35758, USA. 3. Užívat tento program, kopírovat jej, provádět jeho úpravy, prodávat jej, převádět jej, pronajímat jej, půjčovat jej, jeho kopie, upravené kopie nebo části spojené s jinými programy, v jakékoli formě, částečně ani v celku, jiným způsobem a pro jiné účely, než které výslovně připouští tato licenční smlouva. 4. Obejít licenční podmínky, klíče, autorizační kód nebo stanovené zásady. 5. Nainstalovat licenční klíče SPLM na virtualizovaný systém. Toto omezení je všeobecné a týká se virtualizace hardwaru virtualizace, operačního systému a platforem virtualizace aplikace; a to jak v kompletních, tak v částečných virtualizačních řešeních. 6. Získat přístup k tomuto softwarového produktu s použitím technologie Thin Client (Citrix, terminálový server firmy Microsoft, bezdrátový osobní digitální asistent jako je PalmPilot, atd.) ze vzdáleného aplikačního serveru nebo portálového serveru bez zakoupení licence CS, CX nebo CW firmy PP&M. Page 4 of 7

5 7. Nainstalovat software v rámci této licence na síť WAN, pokud to písemně nepovolí firma PP&M nebo pokud se nepoužijí speciální licence pro síť WAN. U licencí na software SmartPlant Foundation se uplatní pouze zákazy pod body 1-5. KONTROLA Firma PP&M má právo provádět v běžné pracovní době držitele licence kontrolu užívání licencovaného softwarového produktu, jakož i kontrolu dodržování podmínek této smlouvy držitelem licence. Firma PP&M musí provedení kontroly ohlásit držiteli licence písemně nejméně třicet (30) dní před termínem kontroly. Právo na kontrolu bude v kalendářním roce omezeno jen na jednu kontrolu ročně. Personál firmy PP&M se před započetím kontroly písemně zaváže k dohodě zachovat mlčenlivost předložené držitelem licence. V průběhu kontroly bude mít personál firmy PP&M přiměřený přístup k záznamům držitele licence i k jeho zaměstnancům. Náklady spojené s kontrolou ponese firma PP&M, nevyplyne-li z výsledků kontroly, že držitel licence nezaplatil firmě PP&M dostatečnou odměnu za poskytnutí licence, a v takovém případě se držitel licence zavazuje okamžitě doplatit firmě PP&M odměnu za použití takového softwarového programu poskytnutého v rámci licence v původně sjednané výši a dále se zavazuje proplatit veškeré náklady spojené s provedením kontroly. DOKUMENTACE Firma PP&M poskytuje standardní dokumentaci se zakoupenými softwarovými programy. Držitel licence má právo vytisknout si dokumentaci online podle potřeby odpovídající interním účelům vlastníka licence. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY Tato licenční smlouva je platná až do doby jejího zrušení. Držitel licence může od licenční smlouvy kdykoli odstoupit, a to tak, že zničí tento softwarový program spolu se všemi jeho kopiemi, modifikacemi a částmi zkombinovanými s jinými programy, a to ve všech jejich podobách. Licenční smlouva bude rovněž zrušena za podmínek uvedených na jiném místě v této smlouvě, nebo (i) pokud držitel licence poruší některou z podmínek uvedených v této licenční smlouvě, nebo (ii) v případě nepovoleného převodu vlastnictví licenčního softwarového produktu nebo jakékoli jeho kopie, odvozeniny nebo části zkombinované s jinými programy, nebo (iii) v případě, že držitel licence bez povolení obejde funkční zařízení k ochraně softwarového produktu, pokud takový program existuje, nebo (iv) pokud držitel licence nezaplatí příslušné licenční poplatky. Držitel licence se zavazuje, že při ukončení smlouvy vrátí tento program spolu se všemi pořízenými kopiemi v jakékoli formě a veškerou k němu příslušející dokumentací firmě PP&M nebo tento softwarový program spolu se všemi pořízenými kopiemi, modifikacemi a částmi zkombinovanými s jinými programy zničí. ZÁRUKY FIRMY PP&M A NÁROKY DRŽITELE LICENCE NA PLNĚNÍ Záruka funkčnosti. Kromě referenčních dat nebo solutionware obsažených v softwarovém produktu firma PP&M zaručuje po dobu třiceti (30) kalendářních dnů od data odeslání nebo od data ukončení akceptačních testů na místě dodání, pokud k nim dojde, že softwarový produkt bude fungovat v podstatné míře v souladu s dokumentací dodávanou k danému softwaru. Referenční data a solutionware se poskytují tak, jak jsou a bez jakýchkoli záruk. Záruka na softwarové nosiče. Firma PP&M zaručuje po dobu třiceti (30) kalendářních dnů od data odeslání nebo od data ukončení akceptačních testů na místě dodání, pokud k nim dojde, že při běžném užívání budou datové nosiče, na nichž je program dodán, prosty vad materiálu a výrobních vad. FIRMA PP&M NEZARUČUJE, ŽE JAKÝKOLI SOFTWAROVÝ PRODUKT SPOLEČNOSTI PP&M BUDE VYHOVOVAT POŽADAVKŮM DRŽITELE LICENCE A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZARUČUJE, ŽE KTERÝKOLI SOFTWAROVÝ PRODUKT SPOLEČNOSTI PP&M BUDE FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. Firma PP&M zaručuje, že má právo udělit tuto licenci. Výše uvedené záruky se anulují v případech, kdy je vada věci způsobena buď přímo nebo nepřímo její neautorizovanou úpravou, neautorizovaným pokusem věc opravit nebo užitím věci k jinému účelu, než ke kterému je svou povahou určena, a to včetně užívání věci v neobvyklých pracovních podmínkách nebo v případě, kdy věc není udržována obvyklým způsobem, ale bez omezení na tyto případy. Držitel licence se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat firmu PP&M o svém podezření na vady nosičů dat nebo tohoto softwarového produktu. POKUD PODLE ZÁKONŮ APLIKOVATELNÝCH NA TUTO SMLOUVU JE POVINNÁ VĚTŠÍ ZÁRUKA, FIRMA PP&M ZARUČUJE TENTO SOFTWAROVÝ PRODUKT V MINIMÁLNÍ MÍŘE POŽADOVANÉ ŘEČENÝMI ZÁKONY. Page 5 of 7

6 Veškeré ručení firmy PP&M a výlučný nárok držitele licence na plnění podle této záruky se omezuje v závislosti na výlučném uvážení firmy PP&M buď na (i) opravu nebo výměnu softwarového produktu a nebo (ii) na vrácení celé zaplacené částky za produkt pod touto zárukou. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PEDPOKLÁDANÉ, A PEDSTAVUJÍ PLNÝ A CELKOVÝ ZÁVAZEK A/NEBO NÁHRADU ŠKOD FIRMY PP&M. ODEPŘENÍ ZÁRUK KROMĚ ZÁRUK ZDE UVEDENÝCH NEČINÍ FIRMA PP&M ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NENABÍZÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ TOHOTO SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, BUĎ VÝSLOVNĚ NEBO IMPLICITNĚ, A TO VČETNĚ MLČKY POJATÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE JEHO PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY. POKUD PODLE ZÁKONŮ APLIKOVATELNÝCH NA TUTO SMLOUVU TOTO ODEPŘENÍ ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO KTERÁKOLI JEHO ČÁSTBUDE SOUDNĚ PROHLÁŠENO ZA NEPLATNÉ, PAK FIRMA PP&M POPÍRÁ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A TO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ TAKOVÝMITO ZÁKONY. OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY FIRMA PP&M V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY POUŽITÍ NEBO VÝROBY, ZTRÁTY PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁT DAT NEBO NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN, ALE BEZ OMEZENÍ NA NĚ SAMOTNÉ, I V PŘÍPADĚ, ŽE FIRMA PP&M BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. POVINNÉ RUČENÍ FIRMY PP&M PODLE TÉTO SMLOUVY ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU ZAPLATIL DRŽITEL LICENCE PODLE TÉTO SMLOUVY K DOBĚ, KDY SI PODAL NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ. POKUD TO PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEZAKAZUJÍ, NENÍ DRŽITEL LICENCE OPRÁVNĚN DOMÁHAT SE JAKÝCHKOLI NÁROKŮ Z TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY PO UPLYNUTÍ LHŮTY DVOU (2) LET ODE DNE, KDY DOŠLO K UDÁLOSTI, JEŽ VYVOLALA TAKOVÝ NÁROK. POKUD PODLEZÁKONA, JENŽ BUDE PROHLÁŠEN APLIKOVATELNÝM NA TUTO SMLOUVU BUDE KTERÁKOLI ČÁST TOHOTO ODDÍLU NEPLATNÁ, PAK FIRMA PP&M OMEZUJE SVÉ POVINNÉ RUČENÍ, A TO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ TAKOVÝMITO ZÁKONY. KONTROLA VÝVOZU Softwarové produkty firmy PP&M a softwarové produkty třetích stran získané prostřednictvím firmy PP&M nebo jejích odboček, případně distributorů (včetně jakékoli dokumentace nebo technických dat týkajících se těchto produktů), podléhají zákonům a předpisům Spojených států amerických o vývozní kontrole. Tyto softwarové produkty a produkty přímo získané z nich, nesmějí být exportovány nebo nově exportovány, a to přímo ani nepřímo (včetně přenosu na dálku) v následujících případech: a) Pro Kubu, Irán, Libyi, Severní Koreu, Súdán a Sýrii nebo pro občany těchto zemí. b) Pro kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která je uvedena na seznamu zakázaných osob, včetně, kromě jiného,na seznamu zakázaných fyzických a právnických osob a na neověřených seznamech federálního Ministerstva obchodu USA, a na seznamu vyloučených osob federálního Ministerstva zahraničí USA, htm. c) Pro kteroukoli právnickou osobu, u níž je držiteli licence známo nebo u níž má důvod se domnívat, že konečné použití softwarového produktu se bude týkat projekce, vývoje, výroby nebo použití řízených střel, chemických, biologických nebo nukleárních zbraní nebo jiného nezabezpečeného nebo senzitivního nukleárního použití. d) Pro kteroukoli právnickou osoby, u níž je držiteli licence známo nebo u níž má důvod se domnívat, že dojde k nezákonnému přeposlání produktu. Veškeré otázky týkající se exportu nebo nového exportu těchto softwarových produktů se musí adresovat Oddělení pro dodržování exportních zákonů a předpisů firmy Intergraph Corporation, na adrese generálního ředitelství firmy, Intergraph Corporation Corporate Headquarters, Huntsville, Alabama , USA. Držitelé licence nebudou vůči firmě PP&M nárokovat žádné škody a náklady vzniklé firmě PP&M v důsledku porušení tohoto článku držitelem licence. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ Page 6 of 7

7 Pokud byl tento softwarový produkt získán přímo nebo nepřímo jménem některého orgánu nebo úřadu federální vlády Spojených států, uplatní se následující ustanovení. Pro orgány veřejné správy: Tento softwarový produkt byl vyvinut na soukromé náklady a je tedy omezeným počítačovým softwarem nabízeným s omezenými právy v souladu s odstavci (a) až (d) článku o omezených právech týkajících se komerčního počítačového softwaru Federálních předpisů o zadávání zakázek [Federal Acquisition Regulations, FAR] a následných předpisů, a jako takový není veřejně publikován, přičemž veškerá práva k němu podléhají autorským zákonům Spojených států. Pro oddělení amerického federálního Ministerstva obrany ( DoD ): Tento softwarový produkt je komerčním počítačovým softwarem podle definice DFARS a práva federální vlády jsou uvedena v DFARS Jakékoli postoupení licenčních práv z této smlouvy, udělení sublicence nebo převod softwarového produktu ze strany držitele licence, který není touto smlouvou výslovně povolen, jsou neplatné. Kdykoli to bude možné, bude se každé ustanovení této smlouvy a každý související dokument interpretovat takovým způsobem, aby byl účinný a platný podle příslušného zákona. Pokud je však jakékoli ustanovení této smlouvy nebo jakýkoli související dokument zapovězený nebo neplatný či neúčinný podle příslušného zákona, bude neúčinný jen v rozsahu takového zapovězení nebo neplatnosti, aniž by se tím stal neplatným zbytek takového ustanovení nebo ostatní ustanovení této smlouvy nebo takového souvisejícího dokumentu. Tato smlouva podléhá zákonům státu Alabama. Soudní pravomoc a místní příslušnost pro jakýkoli spor vyvstávající z této smlouvy nebo týkající se tohoto softwarového produktu bude u Okrskového federálního soudu Spojených států pro Severní soudní okrsek státu Alabama, severovýchodní divizi, nebo u Obvodního soudu pro okres Madison, stát Alabama. Smluvní strany se vzdávají možnosti interpretace Komise pro zákon o mezinárodním obchodu OSN a Konvence OSN týkající se smluv pro mezinárodní obchod se zbožím při prosazování této smlouvy. Držitel licence souhlasí s tím, že bude udržovat všechny části softwarového produktu a dokumentace v tajnosti a že neprodá, nepřevede, nepronajme ani neprozradí tento softwarový produkt žádnému ze svých partnerů nebo žádným třetím stranám, pokud to specificky neumožňuje tato smlouva. V případě, že držitel licence bude mít jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, může kontaktovat místní zastoupení společnosti PP&M nebo napsat přímo na adresu společnosti, Intergraph Process, Power & Marine, 300 Intergraph Way, Madison, AL 35758, USA. PODPŮRNÉ SLUŽBY Zákaznická podpora k licencovanému softwarovému produktu může být poskytována za zvláštní poplatek a v souladu s obvyklými podmínkami firmy PP&M na základě aktuální Smlouvy o poskytování zákaznické podpory k softwaru [Software Maintenance Service Contract], jejíž kopii je možno získat na požádání. Služby údržby referenčních dat nejsou zahrnuty v servisní smlouvě firmy PP&M o údržbě softwaru. Subskripční služba pro referenční data může být k dispozici na základě samostatné smlouvy. Aktuální informace o možnostech získání zákaznické podpory si prosím vyžádejte u místního obchodního zástupce firmy PP&M. AKTUALIZACE A NOVÉ VERZE Za případnou aktualizaci softwarového produktu, který je předmětem této smlouvy, bude účtována zvláštní odměna. Intergraph je registrovaná ochranná značka firmy Intergraph Corporation. Jiné značky a označení produktů jsou ochrannými značkami příslušných vlastníků. Firma PP&M není zodpovědná za neúmyslné chyby. DRŽITEL LICENCE POTVRZUJE, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETL, POROZUMĚL JEJÍMU OBSAHU A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE BUDE VÁZÁN JEJÍMI PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI. DRŽITEL LICENCE DÁLE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE TATO SMLOUVA JE ÚPLNÝM A JEDINÝM UJEDNÁNÍM MEZI NÍM A FIRMOU PP&M, KTERÉ NAHRAZUJE VEŠKERÁ NAVRHOVANÁ NEBO PŘEDCHOZÍ UJEDNÁNÍ, BUĎ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, A VEŠKERÁ JINÁ SDĚLENÍ USKUTEČNĚNÁ MEZI DRŽITELEM LICENCE A FIRMOU PP&M TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTNÉ ZÁLEŽITOSTI TÉTO SMLOUVY. DDCC318J0 02/09 Page 7 of 7

Softwarová licenční smlouva firmy Intergraph Process, Power and Marine ( PP&M ) k užití softwarových produktů

Softwarová licenční smlouva firmy Intergraph Process, Power and Marine ( PP&M ) k užití softwarových produktů Copyright 2003-2010 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jejím držitelem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE PLATNOU PODEPSANOU LICENCI UDĚLENOU FIRMOU PP&M,

Více

Softwarová licenční smlouva firmy Intergraph Process, Power and Marine ( PP&M ) k užití softwarových produktů

Softwarová licenční smlouva firmy Intergraph Process, Power and Marine ( PP&M ) k užití softwarových produktů Copyright 2003-2014 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jejím držitelem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE PLATNOU PODEPSANOU LICENCI UDĚLENOU FIRMOU PP&M,

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky dodání licence k užití softwarového produktu a služeb Online Services

Obchodní podmínky dodání licence k užití softwarového produktu a služeb Online Services Obchodní podmínky dodání licence k užití softwarového produktu a služeb Online Services I. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní podmínky závazkového vztahu založeného mezi společností

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services

Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services I. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní podmínky závazkového

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 02.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nevýhradní licenční smlouva o užití základní báze geografických dat (ZABAGED ) NÁVRH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení Licenční smlouva I. Úvodní ustanovení Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Ing. Radomír Vaníček, IČ: 74841157, se sídlem

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 1. Objednávka digitalizace... 1 2. Lhůta a

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

LICENČNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné)

LICENČNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné) LICENČNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli trvale bytem datum narození: (dále jen Autor, na straně jedné) a Kentico software s.r.o. se sídlem Brno, Úzká 488/8, PSČ 602 00, Česká republika

Více

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat *

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat * Technická podpora Chceme vám dát co nejlepší produkty a také co nejlepší služby, proto poskytujeme kompletní sadu možností elektronických služeb eservice doplněných telefonickou podporou. Se svou strategií

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA o užití digitálních ortofot

SMLOUVA o užití digitálních ortofot Číslo smlouvy ZÚ Značka, č.: 72488/14 Číslo smlouvy nabyvatele Značka, č. j.: CUZK_01_2014 SMLOUVA o užití digitálních ortofot Česká republika - Zeměměřický úřad se sídlem: Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r)

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ)

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web:

Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web: Kontaktní údaje: Baračka 87/85 914 51 Trenčianske Teplice Telefón: 0910/905154 Web: www.issr.sk, www.issr.cz e-mail: audit@datasoftconsulting.sk průvodce uživatele programem Název: Integrovaná správa systémů

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

TEXPACK Smlouva o aktualizaci softwaru

TEXPACK Smlouva o aktualizaci softwaru TEXPACK Smlouva o aktualizaci softwaru IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN ZÁKAZNÍK Název PRODEJCE Plné razítko prodejce DIČ Adresa PSČ Okres Město Telefon Fax Mobilní telefon E-mail Datum uplynutí smlouvy (měsíc

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze. Jednouživatelská verze

Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze. Jednouživatelská verze Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze Jednouživatelská verze Vážený uživateli/uživatelko programu Testové otázky z patologie - elektronická verze, děkujeme za Váš zájem o program

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [POZEMNÍ] STAVBY..

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [POZEMNÍ] STAVBY.. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením 158

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (01.06.2013)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (01.06.2013) / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (01.06.2013) / Všeobecné obchodní podmínky společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (01.06.2013)

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Návrh smlouvy o dodávce software

Návrh smlouvy o dodávce software Návrh smlouvy o dodávce software Smluvní strany: Sídlo: Právní forma: Zastoupená: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: (dále jen dodavatel ) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více