LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE"

Transkript

1 LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

2 DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE. VOLBOU MOŽNOSTI SOUHLASU, KTERÁ JE UVEDENA NÍŽE, NEBO INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM ČI POUŽÍVÁNÍM DODANÉHO SOFTWARU POTVRZUJETE (AŤ JAKO JEDNOTLIVEC NEBO JAKO JEDEN SUBJEKT), ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI, POCHOPILI A SOUHLASILI S JEJICH PRÁVNÍM DODRŽOVÁNÍM. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, VYBERTE MOŽNOST ODMÍTNUTÍ A SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, ANI NEPOUŽÍVEJTE. Tyto podmínky pokrývají veškeré aplikace společnosti F-Secure, ke kterým máte licenci, včetně související dokumentace a veškerých aktualizací, jež vám byly dodány na základě zakoupené licence či jakékoliv související dohody o službách, tak jak je definováno v dokumentaci, a všech kopií těchto položek (souhrnně označujeme Software ). OBCHODNÍ LICENCE Po zaplacení příslušných licenčních poplatků a při dodržování následujících podmínek vám bylo uděleno neexkluzivní a nepřenosné právo používat uvedený Software. Společnost F-Secure si vyhrazuje veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena. Můžete: A) Instalovat a používat Software pouze na tolika jednotkách (typicky na příručních zařízeních, osobních počítačích, serverech či na jiném hardwaru), kolik je uvedeno v certifikátu F-Secure License Certificate, na příslušné faktuře, v balení s produktem či ve smlouvě, kde byly tyto Podmínky připojeny. Jsou-li Software nebo související služby sdíleny v síti nebo slouží-li Software k ochraně přenosů před viry a dalšími nebezpečnými programy na webových nebo ových serverech, branách firewall nebo bránách, je třeba vlastnit licenci pro celkovou kontrolní kapacitu nebo celkový počet uživatelů, kterým jsou služby Softwaru poskytovány. V takovém případě můžete Software nainstalovat na libovolný počet jednotek. B) Vytvářet kopie Softwaru pouze pro instalační a záložní účely. C) Zvýšit počet licencí zakoupením dalších licencí. Nesmíte: A) Instalovat a používat Software v rozporu s těmito Podmínkami, certifikátem F-Secure License Certificate či další související dokumentací. B) Distribuovat kopie Softwaru třetí straně, elektronicky přenášet Software na počítač náležející třetí straně nebo umožnit třetí straně pořídit kopii Softwaru. C) Upravovat, adaptovat, překládat, zapůjčovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozené produkty ze Softwaru nebo souvisejících souborů (včetně databází definic virů, novinek a popisů zabezpečení, ale nejen jich) nebo jejich libovolné části. 2

3 D) Dekompilovat, zpětně analyzovat, převádět strojový kód zpět do jazyka symbolických adres či jinak převádět Software nebo související soubory (včetně, ne však výhradně, databází definic virů, novinek a popisů zabezpečení) do člověku srozumitelné formy (s výjimkou omezeného rozsahu, na který se vztahuje oprávnění nařízené legislativou ochrany autorských práv), neboť Software obsahuje či může obsahovat obchodní tajemství společnosti F-Secure. E) Používat dokumentaci k jiným účelům než jako podporu při používání Softwaru. Pokud máte zájem o další práva k tomuto Softwaru, než která jsou uvedena v těchto Podmínkách, kontaktujte přímo společnost F-Secure. F) Zveřejňovat třetí straně autorizační kód licence určený pro instalaci aplikace (včetně klíče, čísla přihlášení a registračního klíče, ale bez omezení na tyto položky). G) Používat Software nebo jeho libovolnou část k implementaci libovolného produktu nebo služby, která by pracovala na základě nebo ve spojení se Softwarem za jiným účelem, než je zde uveden. H) Používat Software k publikování, distribuci nebo získávání softwaru nebo obsahu, (i) který se přímo nevztahuje k produktům a službám aplikace F-Secure a (ii) netýká se zabezpečení počítače (ani žádné aktualizace takového softwaru nebo obsahu). Jestliže máte zájem o jiná práva k Softwaru, než která jsou udělena těmito Podmínkami, kontaktujte přímo společnost F-Secure. LICENCE ZKUŠEBNÍ VERZE Licenci zkušební verze lze použít pouze v případě, pokud jste Software stáhli nebo nainstalovali jako zkušební verzi nebo vám byla společností F-Secure nebo jejími distributory udělena časově omezená, neexkluzivní a nepřenosná licence pro účely vyzkoušení produktu. Software je licencován pro jediný účel, pro vyzkoušení Softwaru, a to pouze na určenou zkušební dobu, která započne datem, kdy byl Software poprvé stažen nebo doručen. Po této určité době si musíte buď pro Software zakoupit licenci u společnosti F-Secure nebo jejích distributorů nebo Software odstranit a přestat používat. Pokud Software zakoupíte před uplynutím zkušební doby a provedete jeho registraci, máte platnou licenci a není nutné Software odstranit. Společnost F-Secure není povinna poskytovat podporu či udržovat služby pro produkty se zkušební licencí. Z důvodu zamezení pochybností, podléhá Licence zkušební verze omezením stanoveným v bodech A-H. Společnost si vyhrazuje veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena. NEOBCHODNÍ LICENCE Neobchodní licenci lze použít, pokud jste stáhli nebo nainstalovali bezplatnou verzi pro detekci a/nebo nástroj pro odstranění, které vám byl dány k dispozici společností F-Secure nebo jejím distributorem. V takovém případě je vám udělena licence na Software pouze na určitou dobu jako neexkluzivní a nepřenosná licence, která je zamýšlena pouze jako doplňující nástroj (nikoliv za účelem zabezpečení odchozího obsahu). Společnost F-Secure si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit možnost používání tohoto typu Softwaru a není povinna poskytovat žádnou podporu ani udržovat služby pro Neobchodní licence. Z důvodu zamezení pochybností, Neobchodní licence podléhá také omezením stanoveným v bodech A-H. Společnost si vyhrazuje veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena. 3

4 NÁROKY Nároky, vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví týkající se Softwaru zůstávají společnosti F-Secure nebo jejím dodavatelům. Software je chráněn autorskými právy, mezinárodním autorským právem a dalšími dohodami, které se týkají duševního vlastnictví. OMEZENÁ ZÁRUKA A ZŘEKNUTÍ SE ZÁVAZKŮ Omezená záruka na média. Společnost F-Secure zaručuje, že fyzická média vyprodukovaná společností F-Secure, na kterých je Software nahrán, budou bez vad materiálu a zpracování po dobu 30 dnů normálního používání, počínaje datem doručení. Společnost F-Secure neposkytuje záruku na média v případě, že Software je dodáván jako součást balíčku programů pro zařízení jiných dodavatelů. Veškeré odvozené záruky na média, včetně odvozených záruk na prodejnost či vhodnost pro určitý účel, jsou omezeny na dobu 30 dnů od data doručení. Společnost F-Secure v těchto případech vyměňuje média nebo vrací nákupní cenu médií. Společnost F-Secure není povinna vyměnit nebo vrátit nákupní cenu médií, jež jsou poškozena vlivem nehody, zneužití či nesprávného použití. Zřeknutí se odpovědnosti za záruku za Software. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK JAK JE, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST F-SECURE, DRŽITELÉ JEJICH LICENCÍ A DISTRIBUTOŘI SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA, ALE NEJEN ODVOZENÝCH ZÁRUK ZA NÁROKY, NEPORUŠITELNOST, PRODEJNOST A VHODNOST PRODUKTU PRO URČITÝ ÚČEL. Společnost F-Secure, držitelé jejich licencí a distributoři nezaručují u Softwaru a související dokumentace správnost, přesnost, spolehlivost a podobně. Berete na sebe celé riziko týkající se výsledků a výkonnosti Softwaru a související dokumentace. Úplné prohlášení o záruce. Omezené záruky uvedené v předchozích odstavcích jsou jedinými zárukami poskytovaným společností F-Secure na Software. Žádné ústní nebo psané informace nebo rady poskytnuté společností F-Secure, distributory, prodejci nebo zaměstnanci nemohou poskytnout další záruky ani jakkoliv rozšířit předchozí omezenou záruku. Na podobné informace a rady se nesmíte spoléhat. Některé státy neumožňují vyloučení odvozených záruk, tudíž se uvedené výjimky na vás nemusí vztahovat a můžete disponovat dalšími právy, která se mohou pro jednotlivé státy lišit. Omezení odpovědnosti. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SPOLEČNOST F-SECURE, DRŽITELÉ JEJICH LICENCÍ, DISTRIBUTOŘI ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEJSOU ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NAHODILÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZEJMÉNA ZTRÁTY NA PŘÍJMECH NEBO ZISKU, ZTRACENÍ ČI POŠKOZENÍ DAT NEBO ZA JINÉ KOMERČNÍ ČI EKONOMICKÉ ZTRÁTY, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO Z NEMOŽNOSTI ČI NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST F-SECURE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ZTRÁT. Některé státy neumožňují omezení nebo zřeknutí se odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže se vás uvedená omezení nebo zřeknutí nemusí týkat. SPOLEČNOST F-SECURE, DRŽITELÉ JEJICH LICENCÍ, DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ Z ČINNOSTI NEBO NEČINNOSTI SOFTWARU. NAŠE NEJVYŠŠÍ ODPOVĚDNOST ZA VAŠE SKUTEČNÉ ŠKODY, VZNIKLÉ KDYKOLI 4

5 A Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ CENU, JIŽ JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. Nic z toho, co se nachází v těchto Licenčních podmínkách, nemůže poškodit zákonná práva jakékoli strany vystupující jako zákazník. Společnost F-Secure jedná jménem svých zaměstnanců, vlastníků licencí, držitelů licencí, distributorů nebo poboček ve věci zřeknutí se, vyloučení a/nebo omezení závazků, záruk a odpovědnosti tak, jak je uvedeno v této klauzuli, avšak v žádných jiných věcech či za žádným jiným účelem. Omezení odpovědnosti podle německých a rakouských zákonů. Pokud se týče licencí, které zakoupili zákazníci pobývající v Německu a Rakousku, kterých se týká omezení odpovědnosti, platí následující: Pokud se týče nároků na náhradu škody, nároků na náhradu nákladů a dalších nároků na odškodnění, zda vznikly ze smlouvy, úmyslným porušením práva, porušením zákonné povinnosti nebo jinak na základě této licence, platí: Společnost F-Secure, držitelé jejich licencí, distributoři a dodavatelé jsou bez omezení odpovědní za i) škodu způsobenou záměrně nebo hrubou nedbalostí, ii) nároky podle německého/ rakouského zákona o pojištění odpovědnosti a iii) v případě ohrožení života, osob nebo zdraví. V případě nevědomé nedbalosti platí následující: Společnost F-Secure, držitelé jejich licencí, distributoři a dodavatelé jsou odpovědní do takové míry, ve které byl porušen základní smluvní závazek (zásadní smluvní závazek). Tato odpovědnost se musí omezit na kontraktně typické a předvídatelné škody v případě materiálních a finančních škod. OMEZENÍ VÝVOZU (VÝHRADNĚ PRO KRYPTOGRAFICKÝ SOFTWARE) 1. Je-li vám Software dodán či jinak distribuován ze Spojených států amerických: Berete na vědomí, že Software a služby podpory a údržby, včetně, bez jakýchkoli omezení, technických služeb a technických dat (například příručky, návrhy, plány, diagramy, modely, vzorce, tabulky, inženýrské návrhy či specifikace a instrukce zapsané či nahrané) i jakékoli ostatní technické služby a technická data (dále Služby ) jsou pro účely exportních zákonů Spojených států, předpisů, administrativních zákonů či výkonných nařízení a všech jejich doplňků, včetně, bez omezení, Zákona o exportu (Export Administration Act) z roku 1979 a jeho pozdějších doplňků (dále Zákon ) a regulací vyhlášených pod tímto zákonem (Zákony o řízení exportu Spojených států ( U.S. Export Control Laws )) původem ze Spojených států. Souhlasíte s tím, že vaše činnost bude ve shodě se všemi příslušnými zákony o řízení exportu Spojených států (U.S. Export Control Laws) a se všemi příslušnými mezinárodními zákony a předpisy, které se týkají Softwaru a Služeb, zejména Zákona stejně jako koncových uživatelů, koncového nasazení a omezení cíle určení vydaných Spojenými státy a dalšími vládami. 2. Je-li vám Software dodán či jinak distribuován z jiného státu než ze Spojených států amerických: Souhlasíte, že budete jednat v souladu s místními předpisy o exportu a/nebo používání kryptografického softwaru. Společnost F-Secure nebude v žádném případě odpovědná za váš ilegální export a/nebo ilegální používání kryptografického softwaru. 5

6 PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Je-li licence získána pro anebo v zastoupení Spojených států amerických, jejich orgánů anebo zástupců ( Vláda Spojených států ), berete tímto na vědomí, že Software i dokumentace představují komerční počítačový software a dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru, tak jak jsou tyto termíny definovány pro účely zákonných norem FAR (Federal Acquisition Regulations); v případě pořízení civilními orgány se jedná o normu 48 C.F.R , na pořízení orgány oddělení obrany se vztahuje regulační příloha DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) (48 C.F.R (a)(1) a (5)). Jakékoli používání, úpravy, reprodukce, vydání, provádění, zobrazování, představování nebo distribuce Softwaru i dokumentace prováděná Vládou Spojených států nebo pro Vládu Spojených států se budou v souladu s nařízeními 48 C.F.R norem FAR a 48 C.F.R norem DFARS řídit výhradně těmito Podmínkami a budou zakázány, s výjimkou rozsahu výslovně povoleného těmito Podmínkami. VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI Software není tolerantní k chybám (s výjimkou případů výslovně uvedených v dokumentaci k produktu) a není navržen, vyroben, či určen pro použití či další prodej jako nástroj pro řízení online v nebezpečných prostředích, která vyžadují bezchybný provoz, jako je například řízení nukleárních zařízení, letecká navigace či komunikační systémy, řízení leteckého provozu, život podporující zařízení nebo zbraňové systémy, ve kterých by mohlo selhání Softwaru přímo způsobit smrt, zranění nebo vážné fyzické poškození či poškození životního prostředí (dále Vysoce rizikové činnosti ). Společnost F-Secure a její dodavatelé se zvláště zříkají jakékoliv explicitní či odvozené záruky za vhodnost pro Vysoce rizikové činnosti. ZAŘAZENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT A OSOBNÍCH INFORMACÍ POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE SOFTWARE MŮŽE ODESÍLAT SPOLEČNOSTI F-SECURE INFORMACE (JEŽTO TAKOVÉTO INFORMACE MOHOU BÝT ODESLÁNY I) AUTOMATICKY FUNKCEMI SOFTWARU NEBO II) VÁMI PŘI JEHO POUŽÍVÁNÍ), INFORMACE SE VZTAHUJÍ K VAŠEMU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. UDĚLUJETE SPOLEČNOSTI F-SECURE PRÁVO POUŽÍVAT, ZPRACOVÁVAT A ZOBRAZOVAT I) INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, OBSAH NEBO MATERIÁLY V NEOSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÉ PODOBĚ A II) INFORMACE O STAVU LICENCE/ZAŘÍZENÍ/SOFTWARU PRO ÚČELY REGISTRU ZÁKAZNÍKŮ, ZKOUMÁNÍ ZABEZPEČENÍ, TECHNICKÉ PODPORY A VÝVOJE ŘEŠENÍ. ROZSAH UVEDENÝCH DAT OBSAHUJE OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV SOUHLAS ZRUŠIT A TO TAK, ŽE PŘESTANETE SOFTWARE POUŽÍVAT. 6

7 OBECNÉ INFORMACE Jakmile dojde k porušení jakýchkoli podmínek a ustanovení licence, licence okamžitě a bez upozornění zaniká. Tento zánik licence vás neopravňuje požadovat od společnosti F-Secure či jejích distributorů vrácení peněz. Podmínky a ustanovení, týkající se zachování důvěrnosti a omezení použití, jsou však nadále platné i po zániku licence. Společnost F-Secure může tyto Podmínky kdykoliv revidovat a tyto revidované podmínky začnou okamžitě platit pro odpovídající verze Softwaru distribuovaného s těmito revidovanými podmínkami. Stane-li se, že by některá z části těchto Podmínek byla neplatná či neuplatnitelná, nemá toto vliv na platnost zbytku Podmínek, které zůstanou platné a uplatnitelné podle svých ustanovení. Tyto podmínky se řídí dle finského práva bez ohledu na konflikt s právními ustanoveními a principy a bez ohledu na Konvenci Spojených národů pro kontrakty v mezinárodním obchodě se zbožím. Finské soudní dvory mají exkluzivní soudní pravomoci a jsou příslušnými soudy pro posuzování všech sporů vzniklých na základě těchto Podmínek. Nehledě na předchozí, v případě koupí provedených ve Spojených státech nebo ve prospěch uživatelů licencí sídlících ve Spojených státech nebo jednajících podle zákonů Spojených států se tyto Podmínky řídí dle práva státu Kalifornie bez ohledu na konflikt s právními ustanoveními a principy a bez ohledu na Konvenci Spojených národů pro kontrakty v mezinárodním obchodě se zbožím. Exkluzivní soudní pravomoci mají a příslušnými soudy pro posuzování všech sporů vzniklých na základě těchto Licenčních podmínek jsou federální a státní soudní dvory státu Kalifornie. Je-li nákup proveden zákazníky sídlícími mimo Finsko nebo Spojené státy, mohou být tyto Podmínky podřízeny příslušným místním zákonným nařízením těchto soudních pravomocí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo chcete-li kontaktovat společnost F-Secure z nějakého jiného důvodu, můžete napsat na adresu: F-Secure Corporation, PL24, FI Helsinki, Finland, fax: , poslat na adresu: nebo telefonovat na číslo: Květen 2008, Společnost F-Secure 7

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka VERZE APLIKACE: 11.0 KRITICKÁ OPRAVA 2 Váţený uţivateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Věříme, ţe pro vás bude tento dokument uţitečný a ţe

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více