NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

2 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi prvními družstvy, která započala s převodem vlastnictví družstevních bytů. Díky výkonnému správnímu aparátu a maximální vstřícnosti k požadavkům jednotlivých vlastníků bylo již převedeno 96 % všech bytů. Důsledkem této transformace, kde je vzhledem k celkovému počtu převedených bytů do vlastnictví naše družstvo na prvním místě v republice, došlo ke změně v samotném družstvu. Postupně jsme se přeměnili z majitele bytů na správce, který úspěšně spolupracuje se Společenstvími vlastníků, které byly v jednotlivých domech ustanoveny ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.v platném znění. Díky snaze o maximální vstřícnost, odbornost a flexibilitu, patříme ve správě nemovitostí k předním brněnským firmám v regionu ÚMČ Brno - sever. V současné době provádíme správu 123 domů, tj. cca bytových jednotek a 55 středisek garáží. NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo má odborný tým pracovníků, kteří jsou schopni kvalifikovaně řešit problémy v oblasti správy objektů. Naši pracovníci mají odborné znalosti a kvalifikace z oblasti bydlení, ekonomiky a daňových zákonů. V současnosti má náš správní aparát 20 pracovníků, kteří jsou plně připraveni zajistit správu i pro Váš dům. V oblasti správy družstev a společenství máme vypracovaný systém v návaznosti na všechny změny legislativy. Samozřejmostí je vedení podvojného účetnictví svěřeného majetku. V této oblasti máme upravený software a lze jej použít i v kompatibilitě k jiným výstupům. Vizitkou je také garance našim klientům vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu, která vznikne společenstvím, nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti správce výše ,- Kč z jedné pojistné události. Snažíme se být vždy nejen kvalitním správcem svěřených hodnot, ale i aktivním partnerem, který vlastníkům pomáhá tyto statky lépe využívat, zhodnocovat a tím zvyšovat jejich přínos a hodnotu. Naší filosofií je nabízet kompletní služby v takovém rozsahu, aby Vy jste vykonávali pouze činnost kontrolní a my Vám zabezpečili bezproblémový chod Vaše domu.

3 3 Přílohou naší nabídky, je úplný výčet poskytovaných činností, které garantujeme svým správním aparátem. Rádi si Vás dovolujeme upozornit na několik činností, které přednostně oceňují naši klienti, a které nás také odlišují od ostatní konkurence: Organizační záležitosti: Zkušenosti při ustanovení společenství vlastníků (v družstevních nebo odprodeji obecních domů), nebo družstev (při odprodeji obecních bytů). Úspěšnost při získávání státní dotace na rekonstrukci vad panelové výstavby, kde jsme obstarali příspěvek pro námi spravované domy v celkové hodnotě 11 mil. Kč. Tato dotace je přidělována ministerstvem pro místní rozvoj. Slevy: Možnost využít až 70% slev při pojištění domu Placení složenek na pokladně družstva za poplatek 6,- Kč za jednu složenku Služby automaticky obsažené již v základním poplatku: Mzdová evidence zaměstnanců Vašeho domu (úklid, správce, funkcionáři). Právní pomoc v případných soudních sporech při vymáhání dlužného nájmu Zajištění úklidu ve společných prostorách domu a zimní údržba v přilehlých částech domu Vypracování přiznání daně z příjmu Ostatní: Zavedení nebo převod účetnictví zdarma, pokud bude spolupráce trvat déle jak 1 rok Sídlo NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva je na ulici Okružní 19a (přímo naproti přestupní zastávky MHD na Halasově náměstí). Tím je zaručena výborná dopravní dostupnost a vzdálenost i pro starší spoluobčany.

4 4 Následující činnosti jsou realizovány na základě smlouvy o správě a jsou již obsaženy v poplatku za správu. Oblast provozní a investičně technická : Jednání jménem a na účet společenství vlastníků v rozsahu svěřených pravomocí ve všech záležitostech týkajících se předmětné nemovitosti. Smluvní zajištění dodávek tepla, teplé vody, elektrické energie, vody a jejího odkanalizování včetně výkonu činností správce z toho plynoucí. Dodávky energií a služeb podmiňující řádný provoz domu smluvně zajistí správce v souladu s rozsahem zmocnění sjednaným v mandátní smlouvě, nebo na základě plné moci mu udělené. Zajištění úklidu společných prostor domu, údržby zeleně na přilehlých pozemcích, zimní údržby chodníku a domovního vchodu. Zajištění preventivních prohlídek, servis a revize vybraných technických zařízení, instalací a společných částí domu, včetně oprav dle revizních nálezů. Zajištění běžné údržby domu a řemeslných oprav bez omezení jejich druhu, nebo rozsahu. Odborný dohled nad činností dodavatelských firem, přejímka jejich prací, dodávek, kontrola a odsouhlasení vystavených účetních dokladů před jejich proplacením. Zajištění pojištění domu a úhrada pojistných splátek. Kontrola odvozu domovního odpadu. Aktualizace a archivace veškeré technické dokumentace a revizních zpráv vztahující se ke spravovaným nemovitostem, spoluúčast při předávání a přejímání bytových jednotek z hlediska správy domu jako celku. Kontrola stavu společných částí domů a tvorba návrhu ročního plánu oprav. Technické poradenství vztahující se ke správě nebo provozu domu včetně plánování oprav a investic. Oblast účetní a ekonomická : Předpis a výběr stanovených příspěvků na výdaje spojené se správou a provozem domu, stanovených příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, záloh na služby, vše ve výši schválené shromážděním vlastníků. Vedení agendy plateb uživatelů jednotek, sledování platební kázně, upomínání dluhů a zajištění jejich případného vymáhání. Vyúčtování zaplacených příspěvků na výdaje spojené se správou domu, stanovených příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace domu. Rozúčtování nákladů na služby a vyúčtování všech zálohových plateb hrazených uživateli jednotek, a to v souladu se směrnicí o jejich vyúčtování zpracovanou správcem a schválenou orgánem společenství vlastníků. Vedení evidence uživatelů jednotlivých bytů a osob, které s nimi v bytech bydlí, evidence uživatelů nebytových prostor a účelu jejich využívání. Vedení účetnictví pro společenství vlastníků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví včetně zpracování daňově kontrolovaných účetních závěrek. Agenda zaměstnanců společenství (úklid, údržbář, domovník.) Oblast právní, ostatní : Právní servis, vztahující se ke správě nebo provozu domu. Komunikace s pověřeným členem statutárního orgánu společenství vlastníků.

5 5 Činnosti, které jsou zajišťovány na základě samostatných smluvních dohod, případně objednávky vystavené společenstvím nad rámec poplatku za správu. I. Oblast provozní 1. Úklid společných prostorů domu - dodavatelsky. v případě zájmu o úklid uživatelem domu sjednáme úklidové práce smlouvou o dílo po ocenění rozsahu prací při provádění úklidovou službou zajistíme několik nabídek dodavatelů a navrhneme společenství vlastníků vhodného dodavatele úklidových prací, údržby zeleně a zimní údržby. 2. Údržba přilehlého chodníku a zeleně - dodavatelsky. 3. Dozor investora při provádění generálních oprav a rekonstrukcí rozvodů vody, tepla, plynu a instalací měřící a regulační techniky. 4. Porevizní opravy. 5. Deratizaci, desinfekci a dezinsekci společných prostorů. 6. Odečty stavu instalovaných měřidel tepla a vody pro vyúčtování nákladů na jednotlivé členy společenství. II. Oblast provozně-energetická 1. Zajištění provozu kotelny, výměníkové stanice a dalších zařízení tepelného hospodářství pro svěřený majetek, případně (na základě smluvního vztahu) i pro cizí odběratele. 2. Zajištění revize a odborné prohlídky kotelen, výměníkových a předávacích stanic, servis kotlů, tlakové zkoušky TNS, školení topičů a obsluh, měsíční a roční vyhodnocování spotřeby tepla, plynu a elektrické energie. 3. Zajištění autorizovaného měření spalin a ročních výpočtů znečišťování ovzduší a výpočtu poplatku za znečišťování. 4. Archivace revizních knih plynových spotřebičů, revizních zpráv a protokolů o měření spalin. 5. Zajištění provádění oprav a rekonstrukcí energetických zařízení. III. Oblast investičně-technická 1. Správce iniciuje a se souhlasem společenství zajistí investorsko - inženýrskou činnost směřující ke zhodnocení, příp. k modernizaci domu. Při této činnosti zejména: a) vypracuje podklady pro územní a stavební povolení a zajistí vydání těchto povolení, b) zajistí odbornou pomoc při výběru dodavatele, při uzavírání smluv s dodavatelem, při realizaci stavby a jejím předání do užívání. 2. Správce vypracuje podklady a spolupracuje se společenstvím na získání státní dotace, příp. peněžní půjčky. IV. Oblast právní 1. Smlouvy o nájmu nebytových prostor, event. společných částí domu včetně dodatků, výpovědí apod. 2. Zastupování v soudních sporech při vymáhání dlužných částek.

6 6 Pro nově vznikající společenství vlastníků nabízíme tento kompletní program: Nabízíme zajištění a organizaci prací spojených se svoláním první schůze shromáždění vlastníků a vkladem potřebných dokladů na zápis do Obchodního rejstříku ve smyslu novely zákona č.72/1994 Sb. Předpokládáme poskytnutí našich služeb v následujícím rozsahu: Zajistíme a zorganizujeme přípravné setkání se zástupci vlastníků - předání kopií nabývacích titulů, návrhu stanov, programu prvního shromáždění, atd., upřesnění pozice organizátora Zjištění vlastníků bytů, ověření aktuálního stavu dle dodaných podkladů Svoláme shromáždění včetně doručení pozvánky a připravených podkladů (např.program schůze, návrh stanov, návrh výboru či pověřeného vlastníka, atd.) jednotlivým vlastníkům se zajištěním dokladu o převzetí Zajistíme organizaci první schůze shromáždění vlastníků - zajištění sálu, obslužného personálu, prezence, organizace hlasování, sčítání a vyhodnocení, zápis z jednání, natočení na video, občerstvení (za úhradu), dle požadavku řízení schůze Možnost zajištění notáře pro vyhotovení notářského zápisu - cena bude účtována zvlášť přímo notářem dle notářského tarifu Provedeme kompletaci podkladů pro zápis do obchodního rejstříku a zajištění vkladu; budou-li třeba notářská ověření, přímé náklady na ověření nabývacích titulů budou účtovány zvlášť. NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo Vám dále nabízí spolupráci a konzultace při přípravě stanov společenství, programu schůze, budoucího fungování společenství, odborný výklad k problematice zákona č.72/1994 Sb. ve znění novely 103/2000 Sb. Tyto konzultace jsou nejen v otázkách právních, ale i odborné - z pohledu dlouholetého renomovaného vlastníka, správce domů a bytů. Rovněž nabízíme naše zkušenosti získané při aplikaci výše uvedeného zákona při organizaci prvních schůzí a registrace.

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015

Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Důvodová zpráva k usnesení č. R-89 ze dne 21. 01. 2015 Informace o plnění Plánu kontrolních činností za II. pololetí 2014 Kontrolní činnost OKPIA v II. pololetí 2014 vycházela z Plánu kontrolních činností

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Vážení vlastníci, správa objektu Vám tímto předkládá ke schválení sestavený finanční plán pro rok 2015. části: 1- rozúčtovací a vyúčtovací klíč 2 -položky

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více