ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní"

Transkript

1 Na Pískách 579, Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum konání: Výbor - přítomni: Košatová, Svárovský, Bartoň, Klos, Volf Výbor - nepřítomni: Císařová (omluvena) Dále přítomni: Zuščic, Svárovská, Pažourek (OVB Allfinanz a.s.) Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní 1. Jednání výboru 1.1 Mimořádné shromáždění vlastníků Shromáždění se bude konat v restauraci Dudás Csárda od 19.00, prezence od Pozvánky budou připraveny a rozeslány nejpozději do nástěnka, mail, schránky. 1.2 Fond oprav a služeb Viz přiložená Pozvánka (příloha č. 2 zápisu). 1.3 Výběr firem pro zajišťování služeb Úklid Byly předloženy 2 nabídky: fa Herkules úklidový servis a fa Petrová. Srovnání nabídek je uvedeno v příloze č. 1 Zápisu. Jako vítězná nabídka navržena firma Herkules. Hlasování: Pro: Košatová, Svárovský, Bartoň, Klos, Volf Proti: - Zdržel se: - Výsledek: ANO K zajišťování úklidu byla vybrána firma Herkules úklidový servis Účetnictví Byly předloženy 2 nabídky: Marie Medynská a firma Agentura BYT spol. s r.o. Srovnání nabídek je uvedeno v příloze č. 1 Zápisu. Jako vítězná nabídka navržena nabídka paní Marie Medynské. Hlasování: Pro: Košatová, Svárovský, Bartoň, Klos, Volf Proti: - Zdržel se: - Výsledek: ANO K zajišťování účetnictví bude oslovena paní Marie Medynská Pojištění domu Prezentaci pojistných produktů a jednotlivých pojišťoven přednesl p. Pažourek z OVB Allfinanz a.s., který pracoval se zadáním vyplývajícím z dosavadní pojistné smlouvy firmy Sable s pojišťovnou Allianz. Nejsme plátci DPH str. 1 z 6

2 Na Pískách 579, Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: Pojištění domu na hodnotu cca 40 mil. Kč proti rizikům a pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti za škody způsobené třetím osobám. Spoluúčast 1000,- Celkově byly prezentovány 3 nabídky pojišťoven ve věcně stejném rozsahu: Allianz roční pojistné dle návrhu ,- Wüstenrot roční pojistní dle návrhu cca ,- KOOPERATIVA roční pojistné dle návrhu cca ,- Jako vítězná nabídka navržena nabídka pojišťovny Wüstenrot. Hlasování: Pro: Košatová, Svárovský, Bartoň, Volf Výsledek: ANO Proti: Klos Zdržel se: - Výbor požádal p. Pažourka o přípravu pojistné smlouvy s pojišťovnou Wüstenrot. Pan Pažourek zároveň prověří, jak by pojišťovny postupovaly v případě, že by došlo k souběhu pojistných plnění (většina vlastníků má ještě pojištěny své byty samostatně) a možnosti pojištění proti vandalismu. 1.4 Pozemky Informace o stanovisku města bude podána na mimořádném shromáždění všech vlastníků Úkoly 2.1 p. Klos - zajistí namnožení a distribuci pozvánek na shromáždění vlastníků - zjistí u Sable, v jaké výši jsou dosud placeny zálohy společné elektřiny a zálohy za vodné a stočné 2.2 p. Volf - připraví pozvánky pro konání mimořádného shromáždění vlastníků a zašle ke konečnému schválení výboru 2.3 p. Svárovský - osloví vybranou účetní firmu s žádostí o konkrétní návrh smlouvy 2.4 p. Bartoň - zajišťuje kontakt s finančním poradcem ve věci pojištění domu - prověří u fy Herkules možnost úklidu 1x týdně s cílem zjištění finančních podmínek 3. Ostatní 3.1 Příští schůze výboru v v bytě č. 25. Zatím známý program: - příprava shromáždění vlastníků bytů V Jílovém u Prahy dne Zapsal: Hanuš Volf Nejsme plátci DPH str. 2 z 6

3 Příloha č. 1 Zápisu z jednání výboru č. 03/2008 Porovnání nabídek na úklid společných prostor (vnitřních a venkovních) Firma A Firma B Jméno firmy Herkules-úklidový servis Alena Petrová ( ) ( ) Adresa Okrouhlo 52 Čím Jílové u Prahy Nový Knín Kontakt Kontaktní osoba Dalibába Jiří Petrová Alena Individuální nabídka Cena běžný úklid = 132,-Kč/byt/měsíc vč. DPH, 2 x týdně běžný úklid 4-5 hod při ceně 150 Kč/hod (5x150)x8=6000/26=231 Kč/byt/měsíc zimní úklid = 1216,20 Kč vč.dph za každý úklid (730 m2 x 1,20 Kč) zimní úklid = na objednání, bez pohotovosti letní úklid = 695 Kč vč. DPH za každý úklid (730 m2 x 0,80 Kč) letní úklid = ano, stejná hodinová sazba Rozsah prací vč. úklidových prostředků vč. úklidových prostředků Pozn. možnost vedení účetnictví (?) Porovnání nabídek na vedení účetnictví společenství Firma A Firma B Jméno firmy Marie Medynská Agentura BYT, spol. s r.o. ( ) Adresa Sosnová u Č.Lípy Zárubova 493/24, Praha 4 Kontakt , , Kontaktní osoba dtto Naďa Trefná Individuální nabídka Cena 80 Kč/byt/měsíc 83,30 Kč/byt/měsíc Rozsah prací vedení kompletního účetnictví SVJ, zpracování daňového přiznání a roční závěrky, evidenčních listů, rozúčtování plateb na základě odečtů spotřeby, atd. viz. část smlouvy v příloze Pozn. rozděluje pouhé vedení účetnictví a tzv. Ekonomickou správu nemovitosti, která již stojí 120 Kč/byt/měsíc Nejsme plátci DPH str. 3 z 6

4 Příloha č. 2 Zápisu z jednání výboru č. 03/2008 POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Datum a čas konání: od (prezence přítomných od 18.45) Místo konání: restaurace Dudás Csárda, Rudných dolů 502, Jílové u Prahy Program: 1. Prezence přítomných 2. Výše, termín splatnosti a způsob úhrady příspěvků do Fondu oprav 3. Výše, termín splatnosti a způsob úhrady záloh do Fondu služeb 4. Prezentace firem, které byly vybrány k zajišťování služeb pro Společenství 5. Upozornění na blížící se termín vyúčtování předchozích měsíců 6. Umístění kontejnerů tříděného odpadu, pozemky před nechráněnými parkovacími stáními 7. Diskuze 8. Závěr Zveme vlastníky bytů v domě Na Pískách 579, Jílové u Prahy na mimořádné shromáždění. Shromáždění je nutné svolat k projednání a schválení zásadních věcí ve fungování domu a Společenství. Vaše účast je nutná - ve Vašem zájmu. 1. Prezence přítomných Registrace vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním shromáždění na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka. V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem vlastníka jednotky, kterého zastupuje. V případě spoluvlastnictví postačuje k plnému hlasování přítomnost jednoho ze spoluvlastníků. Závěry usnášeníschopného shromáždění jsou závazné i pro nepřítomné členy Společenství vlastníků. 2. Výše, termín splatnosti a způsob úhrady příspěvků do fondu oprav Návrh výboru: Příspěvek 5 Kč / m2 podlahové plochy bytu (bez sklepů, balkonů, teras, zahrad), desetiny budou zaokrouhleny nahoru. Příspěvky do fondu oprav jsou nevratné a podle návrhu by byly v následující výši. Podlahová plocha bytu (po zaokrouhlení na celé m2) Příspěvek do fondu oprav Počet bytů Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2 Fond oprav celkem 8520 Kč/měsíc Kč/rok Nejsme plátci DPH str. 4 z 6

5 Příloha č. 2 Zápisu z jednání výboru č. 03/2008 Splatnost příspěvku do fondu oprav převodem na účet společenství do 15. dne v měsíci. Sankce při neplacení viz Stanovy společenství. O tomto návrhu musí být hlasováno shromážděním. 3. Výše, termín splatnosti a způsob úhrady záloh do fondu služeb Návrh výboru: Položka Fondu služeb úklid společných prostor společná media (elektřina, voda) zálohy za vodu pro byt pojištění domu Způsob rozpočtu nákladů na byt na byt standard nebo podle vyhodnocené spotřeby dle podlahové plochy bytu Orientační výše zálohy (definitivně bude upřesněno na základě konečných smluv a rozpočtů) 132,- měsíc standardní úklid + 18,- rezerva na mimořádné úklidy = celkem cca 150,- byt/měsíc dle smluv, které budou předány firmou Sable = 1/26 placené zálohy standard záloha 5m3 * cca 63,- = cca 315,-/měsíc/byt na žádost vlastníka a podle vyhodnocení spotřeby (odečet vodoměru) je možné výši stanovit individuálně (vyšší i nižší) dům cca 20000,-/rok, 1667,-/měsíc, plocha všech bytů zaokrouhlena na celé m2 nahoru je 1704 m2, rozpočet vychází na cca 1,-/m2/měsíc = každý má možnost si spočítat podle plochy svého bytu vedení účetnictví na byt 80,- byt/měsíc správa domu na byt 0 Kč (zatím bude zajišťovat Výbor SV) rezerva na byt 0 Kč Fond služeb je zúčtovatelný, tj. skutečné spotřeby a platby budou vyúčtovány v souladu se Stanovami společenství. Splatnost příspěvku do fondu služeb převodem na účet společenství do 15. dne v měsíci. Sankce při neplacení viz Stanovy společenství. Konkrétní a přesný rozpočet pro každou bytovou jednotku zajistí účetní firma. O tomto návrhu musí být hlasováno shromážděním. 4. Prezentace firem, které byly vybrány k zajišťování služeb pro Společenství Byla provedena výběrová řízení na vedení účetnictví / úklid domu. Vybrány byly: Úklid domu: firma Herkules úklidový servis běžný úklid domu 2x týdně, zimní a letní úklid pozemků dle objednávek, zimní pohotovost pro úklid sněhu z přilehlých chodníků Účetnictví: firma Marie Medynská kompletní účetnictví pro Společenství, zpracování roční závěrky a případně daňového přiznání, rozpis a evidence plateb, apod. 5. Upozornění na blížící se termín vyúčtování předchozích měsíců Nejpozději do konce března 2008 budou veškeré záležitosti kolem plateb záloh a spotřeby předány do kompetence Společenství. S tím souvisí i fakt, že bude nutné uhradit spotřeby a výdaje za předcházející období (tj. od 09/2007 do 03/2008). Společenství dosud mělo následující jednorázové výdaje: notářka na úvodním shromáždění 8 139,50 Kč. Úhrada na byt, tj. každý byt 314,- založení účtu Společenství 1000 Kč. Úhrada na byt, tj. každý byt 38,50 Kč výpis z Katastru nemovitostí pro účely zápisu Společenství do rejstříku 300,-, na byt 12,- Nejsme plátci DPH str. 5 z 6

6 Příloha č. 2 Zápisu z jednání výboru č. 03/2008 V nejbližší době je třeba počítat s následujícími výdaji: zápis společenství do rejstříku (kolek) bude rozpočítáno na byt vyúčtování spotřeb společné vody a elektřiny za období 09/ /2008 bude rozpočítáno na byt vyúčtování spotřeb vody v domácnosti na základě odečtu vodoměrů každý si může spočítat svou spotřebu (ceny VHS Benešov v roce 2008 vodné 40,30 Kč + stočné 22,60 Kč = 62,90 Kč/m3) Konkrétní rozpočet výdajů za minulá období bude zpracován nejpozději na přelomu března a dubna a lhůta splatnosti bude pravděpodobně velmi krátká. Proto prosíme každého, aby s nutností těchto plateb počítal. Domácnostem, které deponovaly zálohy za uplynulé období na účet Společenství, bude úhrada odečtena z těchto záloh. Od dubna 2008 budou již hrazeny standardní příspěvky do Fondu oprav a Fondu služeb (viz body 2 a 3 této Pozvánky). 6. Umístění kontejnerů tříděného odpadu, pozemky před nechráněnými parkovacími stáními Seznámení s návrhy města. 7. Diskuse 8. Závěr Zápis ze shromáždění bude k nahlédnutí u předsedy výboru a na internetové stránce V Jílovém u Prahy dne Za výbor Společenství vlastníků: Miloslav Klos předseda výboru Hanuš Volf člen výboru Nejsme plátci DPH str. 6 z 6

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Zápis z jednání Shromáždění

Zápis z jednání Shromáždění Zápis z jednání Shromáždění Společenství vlastníků a Stezce 489, Praha 10, se sídlem Na Stezce 489/6, Praha 10 Strašnice konaného dne 26.2.2009 od 18:30 v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 učebna

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015

Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015 Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň uvedou

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více