M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4"

Transkript

1 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) a nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů Obsah: Úvod 4 Kapitola první: Základní informace o zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů a prováděcím nařízení vlády č. 465/2005 Sb. 4 Kapitola druhá: Bytové družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Založení a vznik bytového družstva podle obchodního zákoníku Zvláštní požadavky na úpravu poměrů bytového družstva jako příjemce podpory Další podmínky a omezení, které je povinno bytové družstvo jako příjemce podpory dodržovat ve své činnosti a hospodaření Stanovy bytového družstva, které je příjemcem podpory, upravené podle požadavků zákona o podpoře výstavby družstevních bytů 21 Kapitola třetí: Žádost o poskytnutí podpory a její projednávání, uzavření smlouvy, podmínky pro zahájení čerpání podpory bytovým družstvem 31 1

2 3.1. Dokumentace nutná k předložení žádosti o poskytnutí podpory, postup při podávání žádosti o poskytnutí podpory a při jejím projednávání Úkony bytového družstva po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory Další úkony bytového družstva a podmínky, které jsou předpokladem pro čerpání podpory podle uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory 34 Kapitola čtvrtá: Kolaudace výstavby družstevních bytů, zúčtování podpory se Státním fondem rozvoje bydlení a vyúčtování výstavby se členy bytového družstva Podmínky stanovené zákonem o podpoře výstavby družstevních bytů ve vztahu ke kolaudaci výstavby družstevních bytů postavených s podporou Postup při finančním zúčtování poskytnuté podpory se Státním fondem rozvoje bydlení Postup při finančním vyúčtování výstavby družstevních bytů postavených s podporou podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů mezi bytovým družstvem a členy účastnícími se na výstavbě 36 Kapitola pátá: Zvláštní podmínky, které musí bytové družstvo jako příjemce podpory na výstavbu družstevních bytů dodržovat. Veřejnoprávní kontrola poskytování podpory Zvláštní podmínky, které musí bytové družstvo jako příjemce podpory dodržovat Veřejnoprávní kontrola poskytování podpory 38 Kapitola šestá: Obecné technické aspekty výstavby družstevních bytů Metodika přípravy realizace bytové výstavby Technický dozor investora 55 Vzory: Vzor č. 1: Přihláška za člena zakládaného bytového družstva, které má být příjemcem podpory ze Státního fondu rozvoje bydlení podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů 71 2

3 Vzor č. 2: Přihláška (dodatek k přihlášce) za člena již existujícího bytového družstva, které přizpůsobilo své stanovy zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů a má být příjemcem podpory ze Státního fondu rozvoje bydlení 73 Vzor č. 3: Žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu družstevních bytů 75 příloha 1: Prohlášení bytového družstva dle 4 odst. 1 zákona o podpoře výstavby družstevních bytů 78 příloha 2: Čestné prohlášení bytového družstva dle 5 odst. 2 písm. a) zákona o podpoře výstavby družstevních bytů 79 příloha 3: Čestné prohlášení dodavatele stavby 80 Vzor č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů 81 Vzor č. 5: Nezbytné změny stanov stávajícího bytového družstva pro přizpůsobení stanov požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů 98 Text zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů 110 Text nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydaného na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů 122 3

4 Úvod Dnem 1. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), dále jen zákon o podpoře výstavby. Následně bylo vydáno prováděcí nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů, dále jen nařízení vlády, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna Účelem nového zákona je vytvořit právní prostor pro výstavbu družstevních bytů za finanční účasti členů bytových družstev a s podporou ze Státního fondu rozvoje bydlení, dále jen Fond. Podpora se bude skládat současně z dotace ve výši ,- Kč na 1 byt a ze zvýhodněného úvěru, jehož maximální výše na 1 byt může činit ,- Kč. Obecně lze konstatovat, že rozsah výstavby nájemních bytů není v současné době uspokojivý. Nový zákon má přispět k oživení bytové výstavby nájemního typu za využití tradiční družstevní formy, která má v České republice a jejích předchůdcích více než 160 letou tradici. Družstevní forma může být i do budoucnosti perspektivní formou bydlení pro mnoho domácností se středními příjmy a vhodně spojuje finanční účast členů družstva se státní pomocí na bytové výstavbě, přičemž jsou zachována poměrně široká uživatelská práva a účast členů nájemců na rozhodování i kontrole činnosti a hospodaření družstva. Zákon o podpoře výstavby však v tomto případě vymezil způsob nakládání s bytovými domy a družstevními byty určitými omezeními, jejichž cílem je zajistit stabilitu této formy nájemního bydlení a návratnost finančních prostředků poskytnutých ze strany státu jako úvěr. K vydání nového zákona je nezbytné poznamenat, že i v současné době je sice stále platná vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků, ve znění pozdějších předpisů, podle níž byla poskytována finanční, úvěrová a jiná pomoc také dřívějším stavebním bytovým družstvům, avšak podpora na výstavbu družstevních bytů se již podle této vyhlášky neposkytuje vzhledem ke zcela změněné situaci ve společnosti a v národním hospodářství po roce KAPITOLA PRVNÍ Základní informace o zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů a prováděcím nařízení vlády č. 465/2005 Sb. Zákon o podpoře výstavby upravuje záležitosti spojené s podporou výstavby družstevních bytů z Fondu. Jde o jednotlivé formy výstavby družstevních nájemních bytů, jejichž nájemci se mohou stát výlučně členové bytového družstva, které je příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby, jestliže se na této výstavbě finančně podílejí svou majetkovou účastí v družstvu (dalšími členskými vklady). 4

5 Ze zákona o podpoře výstavby vyplývají tyto principy: a) Příjemcem podpory může být - bytové družstvo založené po účinnosti zákona o podpoře výstavby pro účel pořízení družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby (tedy nově založené bytové družstvo, které již při svém zakládání upraví své stanovy v souladu s požadavky zákona o podpoře výstavby), - bytové družstvo již existující (ať vzniklé před nebo po účinnosti zákona o podpoře výstavby), které se rozhodne účastnit se výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby a za tím účelem upraví své stanovy tak, aby odpovídaly požadavkům zákona o podpoře výstavby. b) Žádný jiný člen bytového družstva než ten, který se zavázal k finanční účasti na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby a plní tyto závazky (případně jeho právní nástupce), nemůže být účastníkem této výstavby či nájemcem družstevního bytu pořízeného s podporou podle zákona o podpoře výstavby, dále též jen družstevní byt pořízený s podporou. c) Družstevní byty pořízené s podporou budou mít charakter družstevních bytů v domech ve výlučném vlastnictví bytového družstva určených k pronájmu členům těchto bytových družstev, kteří se na výstavbě finančně podíleli způsobem podle zákona o podpoře výstavby nebo jejich právním nástupcům. V žádném případě nejde o výstavbu bytů do vlastnictví podle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Družstevním bytem pořízeným s podporou se rozumí podle 2 písm. b) zákona o podpoře výstavby: byt v bytovém domě ve vlastnictví bytového družstva, který je určen formou nájmu k uspokojování bytových potřeb člena bytového družstva, případně osob žijících s ním v domácnosti. d) Bytové družstvo jako příjemce podpory není oprávněno změnit družstevní byty pořízené s podporou na byty ve vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, či změnit účel jejich užívání (provést rekolaudaci pro nebytové účely). e) Bytové družstvo jako příjemce podpory nemůže změnit své stanovy v rozporu s požadavky zákona o podpoře. f) Podpora podle zákona o podpoře výstavby je určena výlučně na výstavbu družstevních nájemních bytů do vlastnictví bytového družstva, jejichž nájemci budou výlučně zletilí členové družstva fyzické osoby, kteří se na této výstavbě finančně podíleli způsobem v zákoně uvedeným (či jejich právní nástupci). Požadavek zletilosti nemusí být splněn při přechodu členských práv a povinností děděním. Právnická osoba nemůže být nájemcem družstevního bytu postaveného s podporou. g) Podpora na výstavbu družstevních bytů může být poskytnuta jedině bytovému družstvu - jehož stanovy odpovídají požadavkům stanoveným zákonem o podpoře výstavby, - členové, kteří se mají účastnit na výstavbě těchto družstevních bytů, se musí zavázat ke splacení dalšího členského vkladu za účelem spolufinancování výstavby družstevních bytů s podporou, jehož výše se musí rovnat nejméně 20 % pořizovacích nákladů výstavby připadající na družstevní byt, jehož nájemcem bude konkrétní člen, - bytové družstvo musí po celou dobu, kdy bude vázáno zákonem o podpoře výstavby, splňovat podmínky v tomto zákoně výslovně stanovené (především v záležitostech hospodaření, nakládání s majetkem bytového družstva a nakládání s družstevními byty pořízenými s podporou). 5

6 h) Výše podpory poskytnuté bytovému družstvu podle zákona o podpoře výstavby musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu. ch) Nájemné za užívání družstevního bytu pořízeného podle zákona o podpoře výstavy bude mít povahu neziskového nájemného, jehož výše musí být kalkulována způsobem předepsaným v tomto zákoně. i) Bytové družstvo jako příjemce podpory může vykonávat, a tedy ve stanovách může mít uvedenu a v obchodním rejstříku zapsánu pouze takovou činnost či podnikání, kterou zákon o podpoře výstavby pro bytová družstva jako příjemce podpory připouští. j) Bytové družstvo jako příjemce podpory musí přizpůsobit své hospodaření a způsob nakládání s majetkem podmínkám stanoveným v zákoně o podpoře výstavby. k) Bytové družstvo jako příjemce podpory musí počítat s tím, že porušení podmínek, za nichž byla podpora na výstavbu družstevních bytů poskytnuta, bude postihováno podle zvláštních právních předpisů upravujících porušení rozpočtové kázně a finanční kontrolu ve veřejné správě. Způsoby výstavby družstevních bytů, na které bude podpora podle zákona o podpoře výstavby poskytována: - výstavba nového bytového domu s družstevními byty do vlastnictví bytového družstva, - změna dokončené stavby bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, jestliže touto změnou stavby vzniknou nové družstevní byty (v zásadě jde o nástavby či vestavby do stávajícího bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, jimiž vzniknou nové družstevní byty), - změna dokončené stavby, kterou vznikne bytový dům s družstevními byty. Jde o případy, kdy již existuje dokončená stavba, která není bytovým domem a na této stavbě bude provedena změna stavby tak, že dojde ke vzniku bytového domu s družstevními byty (při přípravě zákona se např. hovořilo o stavbách, které sloužily dříve pro účely armády apod.). Pokud by taková dokončená stavba nebyla ve vlastnictví bytového družstva, mohlo by bytové družstvo provést výstavbu družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby jen v případě, že se tato nemovitost stane vlastnictvím bytového družstva nejpozději do doby stanovené zákonem o podpoře výstavby. Zákon o podpoře výstavby neurčuje přímo výši podpory, nýbrž stanoví pouze její skladbu: - podporou se rozumí současně poskytnutá dotace a zvýhodněný úvěr; podpora je poskytována bytovému družstvu na úhradu nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, - výše podpory musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 z , uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379 dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis), - celková výše dotace na výstavbu družstevních bytů, na které žádá bytové družstvo podporu, se vypočte jako součin počtu těchto družstevních bytů a finanční částky 6

7 stanovené nařízením vlády na jeden byt (tj ,- Kč x počet stavěných družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby), - celková výše zvýhodněného úvěru na výstavbu družstevních bytů se vypočte jako součin počtu těchto družstevních bytů a finanční částky stanovené nařízením vlády na jeden byt (tj. maximálně ,- Kč x počet stavěných družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby). Nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby: Nařízení vlády stanoví způsob výpočtu dotace a úvěru poskytnutých jako podpora podle zákona o podpoře výstavby, postup pro hodnocení souladu výše podpory s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu a podrobnosti pro splácení úvěru a výši jeho úročení. V rámci toho nařízení vlády stanoví - finanční částku, která se použije pro výpočet dotace podle zákona o podpoře výstavby (částka ,- Kč na jeden byt), - finanční částku, která se použije pro výpočet úvěru podle zákona o podpoře výstavby (maximální částka ,- Kč na jeden byt). Současně nařízení vlády k úvěru poskytovanému v rámci podpory stanoví, že - zvýhodněná úroková sazba úvěru činí 3 % p.a., - poskytnutý úvěr je splatný do 20 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním, - úvěr se splácí v pravidelných měsíčních splátkách zahrnujících jistinu a úrok. Nařízení vlády dává možnost, aby bytové družstvo kdykoliv zaplatilo mimořádnou splátku či splatilo úvěr předčasně. Nařízení vlády rovněž určuje hodnoty pro výpočet nejvyšší přípustné výše podpory bytovému družstvu tak, aby byla v souladu se shora uvedeným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu (de minimis). Výpočet se provádí tak, že celková výše podpory podle tohoto zákona pro hodnocení souladu podpory s tímto předpisem ES se posuzuje jako součet dotace a hrubého ekvivalentu, kterým je současná hodnota úspor vyplývajících ze zvýhodněného úvěru. Podstata omezení výše podpory na úroveň podpory malého rozsahu (de minimis) je, že takováto podpora nepodléhá oznamovací povinnosti ve vztahu ke Komisi ES. Jde o takovou výši podpory z veřejných prostředků, jejíž celková výše jednomu příjemci (v daném případě bytovému družstvu) nepřesáhne částku, která v Kč odpovídá částce EUR v jakémkoli tříletém období. Přepočet se provádí pomocí kurzu vyhlášeného Evropskou centrální bankou platného ke dni poskytnutí podpory. Poznámka: tato podmínka vyplývá z požadavku Evropské komise, podle kterého by navrhovaná podpora ve větší výši byla neslučitelná s komunitárním právem a jednalo by se o nepovolenou podporu podnikání. Zákon o podpoře výstavby a navazující nařízení vlády byly proto schváleny podle principů Nařízení Komise (ES) č. 69/2001, nahrazeného od Nařízením Komise č.1998/2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis tj. malého rozsahu, což je podpora, která je komunitárním právem považována za tak malou, že nemůže 7

8 narušovat pravidla volné hospodářské soutěže. Uvedený limit je stanoven Evropskou komisí pro období od (do konce roku 2006 činil EUR dle Nařízení Komise č. 69/2001 z ). KAPITOLA DRUHÁ Bytové družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů 2.1. Založení a vznik bytového družstva podle obchodního zákoníku Zákonná úprava postavení a právních poměrů družstva Družstvo představuje společenství neuzavřeného počtu členů, které může být založeno za účelem podnikání, ale také k uspokojování zájmů svých členů, tedy za jiným účelem než je podnikání. Takováto činnost má v podstatě nepodnikatelský charakter a typicky lze uvést družstva, která zajišťují potřeby bydlení svých členů. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) upravuje postavení družstva obecně, aniž by rozlišoval jednotlivé typy družstev; nepřihlíží tedy ke zvláštnostem jednotlivých typů družstva, nýbrž vychází ze znaků, které jsou všem družstvům společné. Pouze ustanovení 221 odst. 2 obchodního zákoníku definuje bytové družstvo takto: Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem bytovým. Každé družstvo, ať již bylo založeno za účelem podnikání či pouze za účelem uspokojování zájmů svých členů bez provozování podnikatelské činnosti, se zapisuje do obchodního rejstříku a má tudíž postavení podnikatele ve smyslu 2 odst. 2 obchodního zákoníku. Právní postavení družstva se v některých směrech přibližuje do určité míry obchodním společnostem, proto se pro postavení a právní poměry družstva použijí přiměřeně také některá obecná ustanovení o obchodních společnostech, jak to určuje 260 obchodního zákoníku. Postup při zakládání družstva, kde má stěžejní význam ustavující schůze družstva a přijetí stanov družstva spolu s poměrně stručnou právní úpravou družstva v obchodním zákoníku, dává poměrně široký prostor pro úpravu poměrů družstva ve stanovách každého konkrétního družstva. Tím se zvýrazňuje důležitost stanov jako předpisu, který je jistou obdobou společenské smlouvy mezi družstvem a jeho členy navzájem, upravujícího podrobněji vnitřní poměry družstva, jeho orgány, hospodaření, otázky členství a vztahy mezi družstvem a jeho členy, včetně majetkových vztahů. Uvedeného významu stanov družstva bylo využito také v zákoně o podpoře výstavby při určení požadavků na zvláštní úpravu poměrů bytového družstva jako příjemce podpory ve stanovách. 8

9 Obecně stanovené předpoklady, podmínky a postup pro založení družstva podle obchodního zákoníku se použijí rovněž pro založení bytového družstva, které má být příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby. Kromě toho musí být při založení bytového družstva, které má být příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby, splněny také další podmínky předepsané zákonem o podpoře výstavby. Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, nic by sice nebránilo vzniku bytového družstva, avšak takové bytové družstvo by nemohlo být příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby Postup při založení družstva s přihlédnutím k požadavkům zákona o podpoře výstavby Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva. Ještě před tím však musí zájemci o členství provést řadu přípravných kroků. Zpravidla se zájemci dohodnou, kdo z nich se bude věnovat přípravám potřebným pro založení družstva a ustaví např. přípravný výbor nebo se pověří jeden či více uchazečů o členství přípravou ustavující schůze a založení bytového družstva (dále jen přípravný výbor ). V rámci přípravných kroků je vhodné postupovat takto: - soustředí se zájemci o založení bytového družstva, kteří se hodlají účastnit na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby. Musí jít o zletilé fyzické osoby. Kromě toho se může členství v tomto bytovém družstvu ucházet jiné bytové družstvo, pokud se v členské přihlášce zaváže k výkonu činností uvedených v zákoně o podpoře výstavby, - jestliže je zřejmé, že se o členství v družstvu uchází alespoň 5 osob, což je minimální počet členů pro založení a vznik družstva podle 221 odst. 4 obchodního zákoníku, připraví se znění členských přihlášek, aby je uchazeči o členství následně podepsali (viz vzor č. 1), - vypracuje se návrh stanov s náležitostmi předepsanými v obchodním zákoníku upravený podle požadavků zákona o podpoře výstavby a s návrhem se podle potřeby seznámí uchazeči o členství (viz vzor č. 4), - přípravný výbor projedná s notářem jeho přítomnost na ustavující schůzi bytového družstva. Ustavující schůze se vždy musí konat za účasti notáře, protože průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem a dále o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov se pořizuje notářský zápis (viz. 224 odst. 6 obchodního zákoníku). V další přípravě ustavující schůze bytového družstva se postupuje zpravidla podle pokynů notáře; především se včas před konáním ustavující schůze předají notáři potřebné písemné podklady, zejména návrh stanov bytového družstva, - v dohodě s notářem svolá přípravný výbor ustavující schůzi bytového družstva písemnou pozvánkou, kterou doručí všem uchazečům o členství v bytovém družstvu. Ustavující schůze má zásadní význam pro vznik bytového družstva a liší se svým obsahem od dalších schůzí, které se konají podle stanov přijatých na ustavující schůzi. Této ustavující schůze družstva se účastní a hlasují zde osoby, které podaly přihlášku do bytového družstva. Schůzi svolává a řídí svolavatel, ovšem jako první bod jednání má povinnost provést volbu předsedajícího, který potom dál schůzí řídí. Předsedající nemusí být totožný s budoucím předsedou družstva. V případě ustavující schůze se jedná vždy o schůzi členů, nikoliv delegátů. Delegátský princip může být případně zaveden, a to v případě bytového družstva s větším počtem členů až ve stanovách včetně určení rozsahu pravomocí shromáždění delegátů. 9

10 Ustavující schůze musí určit ve smyslu 224 odst. 2 obchodního zákoníku zapisovaný základní kapitál, schválit stanovy a zvolit představenstvo a kontrolní komisi. Jde-li o malé družstvo, tj. družstvo, které bude mít méně než 50 členů, mohou stanovy družstva podle 245 obchodního zákoníku určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze a statutárním orgánem je předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí. Tato modifikace pro orgány malého družstva je praktická a v takovém případě ustavující schůze zvolí pouze předsedu, eventuálně také dalšího člena jako místopředsedu. Pro založení družstva se podle obchodního zákoníku vyžaduje, aby uchazeči o členství v alespoň minimální počtu požadovaném dle obchodního zákoníku na ustavující schůzi - schválili stanovy, - zvolili orgány družstva, - zavázali se ke splacení základního členského vkladu ve výši určené stanovami tak, aby souhrn všech základních členských vkladů dosahoval alespoň výše zapisovaného základního kapitálu (tj. kapitálu zapisovaného do obchodního rejstříku), uvedeného ve stanovách. Podle 223 odst. 2 obchodního zákoníku musí zapisovaný základní kapitál činit nejméně 50 tisíc Kč. Základní členský vklad, případně vstupní vklad, musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva. Má-li však být zakládané bytové družstvo příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby, musí se uchazeči o členství, vyjma uchazeče, kterým by bylo jiné bytové družstvo, zavázat také ke splacení dalšího členského vkladu, jímž se budou podílet na financování výstavby družstevních bytů, a to ve výši a způsobem uvedeným ve stanovách Postup pro zápis bytového družstva do obchodního rejstříku Bytové družstvo, stejně jako kterékoliv jiné družstvo, vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Postup pro podání návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku předepisuje závazně obchodní zákoník. Před podáním návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu. Zákonem č. 216/2005 Sb. došlo k rozsáhlé novelizaci ustanovení obchodního zákoníku o obchodním rejstříku a k novelizaci příslušných ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech obchodního rejstříku. Dílčí novelizace těchto ustanovení byla v obchodním zákoníku a v občanském soudním řádu dále provedena zákonem č. 79/2006 Sb. Zákon č. 216/2005 Sb. nabyl účinnosti dnem Současně byla přijata vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, včetně seznamu přikládaných listin. Tyto formuláře jsou k dispozici u krajského či městského soudu nebo v elektronické podobě na adrese kde jsou přílohy a pokyny k vyplnění formulářů pro jednotlivé právnické osoby. S účinností od musí být návrhy na zápisy do obchodního rejstříku podávány výlučně na předepsaných formulářích podle shora uvedené vyhlášky č.250/2005 Sb. K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se musí přiložit listiny uvedené v seznamu přikládaných listin dokládající skutečnosti, které mají být do obchodního rejstříku zapsány a listiny, které se zakládají do sbírky listin. Pro bytová družstva se použije příloha č. 2 vyhlášky č. 250/2005 Sb. Informace o druzích listin, které se přikládají k návrhu na zápis bytového družstva do obchodního rejstříku: 10

11 základní údaje o bytovém družstvu - stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva, - stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov, - oprávnění k podnikatelské činnosti; v případě, pokud by družstvo mělo ve stanovách uvedenu podnikatelskou činnost, přičemž bytové družstvo, jako příjemce podpory, nesmí mít ve stanovách uvedenu jinou podnikatelskou činnost než připouští zákon o podpoře výstavby, - listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo družstva, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž umístilo družstvo sídlo a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce, - notářský zápis osvědčující přijetí nebo změnu stanov, statutární orgán - zápis o usnesení členské schůze o zvolení člena představenstva, - zápis o usnesení členské schůze nebo představenstva o zvolení člena představenstva do funkce v představenstvu, - při zápisu člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle 238 odst. 2 obchodního zákoníku občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. - při zápisu člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle 238 odst. 2 obchodního zákoníku - občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je fyzická osoba občanem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení zvoleného člena představenstva učiněné před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu, - při zápisu člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle 238 odst. 2 obchodního zákoníku, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad státu, jehož je člen představenstva občanem a států, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců, - čestné prohlášení člena představenstva, že 1) je plně způsobilý k právním úkonům, 2) splňuje podmínky provozování živnosti podle 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 3) splňuje podmínky podle 38l obchodního zákoníku; podpis musí být úředně ověřen, 11

12 - listiny osvědčující vznik plné moci člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle 238 odst. 2 obchodního zákoníku, - čestné prohlášení člena představenstva, který je fyzickou osobou, že je členem družstva; podpis musí být úředně ověřen, zapisovaný základní kapitál - doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu, - prohlášení správce vkladu podle 60 odst. 4 obchodního zákoníku, - doklad o počtu členů družstva, ostatní skutečnosti - informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvláštního zákona povinné anebo chce-li tak navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle. závěrečná část - je-li družstvo v řízení o zápis do obchodního rejstříku zastoupeno advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, vždy se přikládá plná moc; podpisy osob, které ji jménem družstva udělily, musí být úředně ověřeny. - jestliže se v rámci zápisu družstva zapisují do obchodního rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel doložit: a) písemné prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlášení musí být úředně ověřen(y), nebo b) veřejnou listinu, z níž plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního rejstříku. - je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice. Poznámka: vzhledem k některým nedostatkům vyskytujícím se v současně platných formulářích pro podávání návrhů do obchodního rejstříku a souvisejícím problémům má v nebližší době dojít k novelizaci vyhlášky č. 250/2005 Sb., resp. příslušných příloh k této vyhlášce; při podávání návrhů do obchodního rejstříku tedy bude potřebné vycházet z těchto změn. Návrh na zápis bytového družstva do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení bytového družstva. Návrh podává představenstvo a podepisují jej všichni členové tohoto orgánu. U malého bytového družstva podepíše návrh předseda, případně další člen, zvolený členskou schůzí. Pravost podpisu musí být úředně ověřena. Dnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká bytové družstvo se všemi právy a povinnostmi Zvláštní požadavky na úpravu poměrů bytového družstva jako příjemce podpory 12

13 Z obecného ustanovení 9 zákona o podpoře výstavby vyplývá, že tento zákon nevytváří speciální druh či typ bytového družstva ve vztahu k právní úpravě družstva v obchodním zákoníku, nýbrž se pouze určují požadavky na úpravu vnitřních poměrů bytového družstva v jeho stanovách. Splnění těchto požadavků představuje jednu ze základních podmínek pro možnost ucházet se o poskytnutí podpory podle zákona o podpoře výstavby. Zákon o podpoře výstavby přitom stanoví podmínky jak pro bytová družstva, která hodlají uskutečnit výstavbu družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona, tak pro členy těchto bytových družstev, kteří chtějí získat do nájmu družstevní byt pořízený podle tohoto zákona. Jde o následující podmínky: Trvání existence bytového družstva Podle obchodního zákoníku je možné založit každé družstvo, tedy rovněž bytové družstvo buď na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, anebo na dobu do dosažení účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno, jak vyplývá z ustanovení 62 ve spojení s 254 odst. 2, písm. d) a e) obchodního zákoníku. Z ustanovení 62 odst. 2 vyplývá, že není-li při založení obchodní společnosti výslovně určeno, že se zakládá na dobu určitou, platí, že byla založena na dobu neurčitou. Toto ustanovení se na základě 260 obchodního zákoníku přiměřeně vztahuje také na založení družstva. Vzhledem k účelu zákona o podpoře výstavby je pro bytové družstvo, které chce být příjemcem podpory podle tohoto zákona, stanovena podmínka, že podporu lze poskytnout pouze bytovému družstvu, které je založeno na dobu neurčitou. V praxi to znamená, že při založení bytového družstva není třeba výslovně uvádět, že je založeno na dobu neurčitou. Smysl zákonného ustanovení spočívá v tom, že naopak při založení nesmí být určeno, že se bytové družstvo zakládá na dobu určitou, jinak by se takové bytové družstvo nemohlo ucházet o podporu na družstevní bytovou výstavbu podle zákona o podpoře výstavby. Tento požadavek lze splnit dvěma způsoby: a) ve stanovách se výslovně (např. v závěrečných ustanoveních) uvede, že se bytové družstvo zakládá na dobu neurčitou, nebo b) ve stanovách se o trvání založeného družstva neuvede nic, což na základě 62 obchodního zákoníku znamená, že je bytové družstvo založeno na dobu neurčitou Členství v bytovém družstvu spojené s výstavbou družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby A. Z obchodního zákoníku vyplývá, že obecně může být členem družstva jak osoba fyzická tak osoba právnická; u osoby fyzické se nestanoví žádné další požadavky (např.věk), vyjma případu, kdy je s členstvím v družstvu spojena povinnost být k družstvu v pracovním vztahu. Ze zákona o podpoře výstavby však vyplývá (viz 10 odst.1 zákona), že členem bytového družstva účastnícím se na výstavbě družstevních bytů podle tohoto zákona může být jedině zletilá fyzická osoba; nejde-li o vznik členství přechodem členských práv a povinností děděním, kdy podmínka zletilosti nemusí být splněna. Ve věci vzniku společného nájmu družstevního bytu manžely a vzniku společného členství manželů platí ustanovení občanského zákoníku stejně jako u jiných družstevních bytů. 13

14 Právnická osoba nemůže být nájemcem družstevního bytu postaveného s podporou podle zákona o podpoře výstavby. Z právnických osob může být členem jedině bytové družstvo, a to za podmínek v zákoně o podpoře výstavby výslovně stanovených. V praxi znamenají ustanovení zákona o podpoře výstavby, pokud jde o členství v bytovém družstvu, že v uvedeném smyslu musí být formulováno ustanovení stanov bytového družstva, jako příjemce podpory (viz. vzory č. 4 a č. 5): - ustanovení stanov o členství fyzických osob se však především u stávajících bytových družstev, které přizpůsobí své stanovy požadavkům zákona o podpoře výstavby, nebude týkat ostatních členů bytového družstva, kteří se výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby neúčastní, - ustanovení o členství právnických osob se týká všech bytových družstev jako příjemců podpory podle zákona o podpoře výstavby. B. Z obchodního zákoníku vyplývá, že členství v žádném družstvu nemůže vzniknout před splacením základního členského vkladu ve výši určené stanovami, popřípadě, určí-li tak stanovy, splacením jen části tohoto základního členského vkladu, který se nazývá vstupní vklad a jehož výši rovněž určí stanovy. Celá hodnota základního členského vkladu pak musí být splacena způsobem a ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do tří let od vzniku členství (viz. 223 odst. 3 a 6. obchodního zákoníku). Zákon o podpoře výstavby však výslovně stanoví podmínky pro členství fyzické osoby účastnící se na výstavbě družstevních bytů a stejně tak podmínky pro členství jiného bytového družstva, a to a) členem bytového družstva účastnícím se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby může být jedině taková zletilá fyzická osoba, která se zavázala ke splacení dalšího členského vkladu určeného ve stanovách, nejméně však ve výši rovnající se 20% pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být nájemcem (viz. 10 odst. 1 zákona). b) členem může být také jiné bytové družstvo, jestliže jsou splněny podmínky výslovně stanovené v zákoně o podpoře výstavby; toto družstvo není účastníkem výstavby družstevních bytů s podporou, nemůže být ani nájemcem družstevních bytů postavených s podporou, nemá tudíž ani povinnost splatit další členský vklad podle zákona o podpoře výstavby. V praxi to znamená u členství fyzických osob, že ad a) stanovy bytového družstva, které bude příjemcem podpory, určí jako podmínky vzniku členství zletilé fyzické osoby, jde-li o člena účastnícího se na výstavbě družstevních bytů s podporou : - splacení základního členského vkladu ve výši určené stanovami, - závazek ke splacení dalšího členského vkladu ve výši uvedené ve stanovách (nejméně ve výši rovnající se 20 % pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož bude člen nájemcem) a to tak, že splatí zálohovou výši členského vkladu ve lhůtě a ve výši schválené členskou schůzí bytového družstva. Lhůta musí být stanovena tak, aby zálohová výše dalšího členského vkladu byla splacena nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s Fondem; stanovy však mohou určit lhůtu dřívější, - závazek ke splacení rozdílu mezi zálohovou výší dalšího členského vkladu a konečnou výší členského vkladu ve výši a ve lhůtě schválené usnesením členské schůze bytového družstva, která se bude konat po kolaudaci výstavby družstevních bytů a zúčtování poskytnuté podpory s Fondem a bude schvalovat vyúčtování výstavby se členy bytového 14

15 družstva. (V opačném případě bytové družstvo vypořádá přeplatek dalšího členského vkladu se členy způsobem uvedeným v usnesení této členské schůze. Informace k výpočtu dalšího členského vkladu: Zálohová výše dalšího členského vkladu konkrétního člena se vypočte z celkové výše rozpočtových nákladů podle poměru podlahové plochy družstevního bytu, jehož bude člen nájemcem, k podlahovým plochám všech družstevních bytů stavěných s podporou v bytovém domě (viz. 10 odst. 2 zákona o podpoře výstavby). Poznámka: členská schůze, pokud jde o zálohovou výši dalšího členského vkladu - nejdříve předběžně stanoví zálohovou výši dalšího členského vkladu a to nejpozději jeden den před podáním žádosti o poskytnutí podpory Fondu, - poté případně podle potřeby a pokud to bude časově možné (na základě toho, kdy bude zpracován podrobný finanční projekt) upřesní zálohovou výši dalšího členského vkladu na základě podrobného finančního projektu zpracovaného podle projektové dokumentace (viz 5 odst. 5 písm. i) zákona o podpoře výstavby), přičemž tento podrobný finanční projekt musí být předložen Fondu nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s Fondem. Jestliže by chtělo bytové družstvo upřesnit stanovenou zálohovou výši dalšího členského vkladu podle podrobného finančního projektu, muselo by jej mít zpracován tak, aby členská schůze upřesnila zálohovou výši dalšího členského vkladu včas před lhůtou k jeho splacení (tj. dříve než uplyne 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s Fondem, neboť do této lhůty musí být zálohová výše dalšího členského vkladu splacena). Rozpočtové náklady jsou předpokládané pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů s podporou (viz. 2 písm. e) zákona o podpoře výstavby). Pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů s podporou jsou náklady vyjmenované v ustanovení 2 písm. d) zákona o podpoře výstavby a jsou členěny podle toho, zda jde výstavbu nového bytového domu s družstevními byty, anebo o výstavbu formou změny dokončené stavby (viz. 2 písm. c) zákona o podpoře výstavby). Pořizovací náklady budou známy až po dokončení a kolaudaci výstavby družstevních bytů a následném zúčtování podpory s Fondem; proto také konečná výše členského vkladu bude známa až v této době. To je také důvod, proč se nejdříve usnesením členské schůze před počátkem výstavby družstevních bytů určuje předběžně zálohová výše dalšího členského vkladu, která může být zpřesněna na základě upřesněných rozpočtových nákladů v podrobném finančním projektu zpracovaném podle projektové dokumentace (viz 5 odst. 5 písm. i) zákona o podpoře výstavby). Konečná výše dalšího členského vkladu se vypočte až po kolaudaci výstavby družstevních bytů a zúčtování poskytnuté podpory s Fondem při následném vyúčtování výstavby družstevních bytů pořízených s podporou podle zákona o podpoře výstavby se členy bytového družstva, schváleném usnesením členské schůze. V tomto usnesení členské schůze bude schválena konečná výše pořizovacích nákladů výstavby družstevních bytů a tato částka bude tvořit základ pro výpočet konečné výše dalších členských vkladů pro jednotlivé členy, kteří se na výstavbě družstevních bytů s podporou účastnili. ad b) Pokud jde o případné členství jiného bytového družstva v bytovém družstvu, které má být příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby, je pouze věcí tohoto bytového družstva zda chce či nechce využít možnosti dané zákonem o podpoře výstavby a zda uvede do svých stanov podmínky také pro členství jiného bytového družstva. Tyto podmínky by musely odpovídat ustanovení 10 odst. 3 zákona o podpoře výstavby, a to buď odkazem na toto zákonné ustanovení, anebo začleněním zákonného znění přímo do stanov. 15

16 Předpokladem členství jiného bytového družstva v bytovém družstvu, které je příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby je - splacení základního členského vkladu, - sjednání příslušného závazku tohoto člena k zajišťování činností uvedených v 10 odst. 3 zákona o podpoře výstavby; tento závazek by musel být uveden v členské přihlášce, resp. v ujednání tvořícím nedílnou součást členské přihlášky (např. na základě smlouvy) Předmět činnosti a předmět podnikání bytového družstva, které je příjemcem podpory Obchodní zákoník nijak nevymezuje či neomezuje předmět činnosti či předmět podnikání družstva. Družstvo může být založeno za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních, anebo jiných potřeb svých členů. Výslovně je pak v ustanovení 221 odst. 2 obchodního zákoníku stanoveno, že družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem bytovým. Tím není vytvářen samostatný typ družstva, ale je vymezeno, že je jím jedině takové družstvo, jehož stěžejní činností je (příp. spolu s další činností či podnikáním) zajišťování bytových potřeb svých členů. Zákon o podpoře výstavby však stanoví požadavek, že bytové družstvo, které bude příjemcem podpory, může mít ve svých stanovách uveden a tedy v obchodním rejstříku zapsán pouze předmět činnosti vymezený v ustanovení 12 odst. 1 tohoto zákona, případně též pouze předmět podnikání vymezený v ustanovení 12 odst. 2 tohoto zákona. Bytové družstvo, které by mělo ve svých stanovách uveden a v obchodním rejstříku zapsán ještě další předmět činnosti či předmět podnikání, než je v těchto ustanoveních zákona o podpoře výstavby vymezen, by nemohlo být příjemcem podpory podle tohoto zákona. Na druhé straně však nemusí bytové družstvo, které je příjemcem podpory, uvést do svých stanov všechny druhy předmětu činnosti uvedené v 12 odst. 1 zákona o podpoře výstavby, nýbrž jen ty činnosti, které bude skutečně vykonávat a zajišťovat. Stejně tak bytové družstvo nemusí do svých stanov zapracovat předmět podnikání uvedený v 12 odst. 2 zákona o podpoře výstavby. V praxi to znamená, že: a) bytové družstvo, které bude zakládáno pro účel výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby již na ustavující schůzi družstva přijme taková ustanovení stanov o předmětu činnosti a případně o předmětu podnikání, která nepřekračují vymezení (omezení) stanovená v 12 zákona o podpoře výstavby; stanovy přiloží již k žádosti o poskytnutí podpory předložené Fondu nebo je Fondu doloží nejpozději do 6 měsíců po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, b) bytové družstvo, které již existuje a rozhodne se účastnit se výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby, bude muset schválit potřebné změny svých stanov a nejpozději do 6 měsíců po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory předložit Fondu: ba) podle 5 odst. 5 písm. a) zákona o podpoře výstavby stanovy splňující podmínky podle 10 až 12 tohoto zákona; tj. předloží úplné znění stanov po schválení jejich změn členskou schůzí bytového družstva s ověřenými podpisy statutárního orgánu družstva a s dokladem o tom, že toto úplné znění stanov bylo předloženo u příslušného rejstříkového soudu k založení do sbírky listin (např. s vyznačením 16

17 prezentačního razítka rejstříkového soudu na úplném znění stanov nebo na podání rejstříkovému soudu, jímž se zasílá úplné znění stanov), bb) doklad o změně zápisu bytového družstva v obchodním rejstříku, jímž dojde k nahrazení původního dokladu přiloženého podle 5 odst. 2 písm. b) zákona o podpoře výstavby již k žádosti o poskytnutí podpory, pokud se změny stanov dotkly údajů zapisovaných v obchodním rejstříku, což se týká především těchto záležitostí: - podmínky členství pro člena účastnícího se na výstavbě družstevních bytů s podporou (zletilá fyzická osoba, závazek ke splacení dalšího členského vkladu tohoto člena ve smyslu 10 odst. 1 a 2 zákona o podpoře výstavby), - případně též podmínky členství jiného bytového družstva ve smyslu 10 odst. 3 zákona o podpoře výstavby, - předmět činnosti a předmět podnikání bytového družstva, uvedený do souladu s ustanovením 12 zákona o podpoře výstavby Omezení bytového družstva, které je příjemcem podpory, v účasti na podnikání jiných osob a možnost založení či účasti v existujícím zájmovém sdružení právnických osob Zákon o podpoře výstavby výslovně určuje požadavek na úpravu stanov bytového družstva, které bude příjemcem podpory ve dvou záležitostech týkajících se účasti tohoto bytového družstva na činnosti jiných osob (viz. 12 odst. 3 zákona o podpoře výstavby), a to : a) bytové družstvo se nesmí přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo na jiné činnosti jiných podnikajících osob (fyzických či právnických), nesmí být jejich společníkem nebo členem, b) bytové družstvo může být buď zakladatelem nebo členem zájmových sdružení právnických osob a účastnit se na jejich činnosti. Jde o zájmová sdružení právnických osob zakládaná podle 20f a násl. občanského zákoníku - takovými právnickými osobami je také většina svazů družstev v ČR. Podmínkou však je, že - jde o zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje pouze družstva a společenství vlastníků jednotek (vznikající podle zákona o vlastnictví bytů) nebo sdružuje další právnické osoby s obdobnou činností (tj. s činností obdobnou, která je vykonávána družstvy nebo společenstvími vlastníků jednotek), - provozuje-li toto zájmové sdružení také podnikatelskou činnost, může se bytové družstvo stát jeho členem jedině v případě, že nemá v tomto sdružení žádnou majetkovou účast, neručí za jeho závazky a nepodílí se na jeho případné ztrátě (tento právní vztah by měl vyplývat nejen z členské přihlášky do sdružení, ale také ze samotných stanov tohoto sdružení) Použití zisku bytového družstva, které je příjemcem podpory Obchodní zákoník obsahuje výslovná ustanovení vztahující se k zisku družstva (tedy i bytového družstva), a to: - v ustanovení 226 odst. 1 obchodního zákoníku (základní povinné náležitosti stanov družstva) se určuje, že jednou z povinných náležitostí stanov je také ustanovení určující způsob použití zisku a úhrady případné ztráty, 17

18 - v ustanovení 236 odst. 1 obchodního zákoníku se stanoví, že na určení zisku, který má být rozdělen mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky, v odstavci 2 tohoto ustanovení se dispozitivním způsobem upravuje způsob výpočtu podílu člena na zisku určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy (neurčí-li stanovy jinak) a v odstavci 3 tohoto ustanovení se umožňuje, aby stanovy svěřily členské schůzi působnost k určení jiného způsobu vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. Zákon o podpoře výstavby však stanoví, že dosažený zisk bytového družstva jako příjemce podpory může být ve stanovách určen jen pro účely výslovně stanovené v 12 odst. 5 zákona o podpoře výstavby. Požadavek zákona o podpoře výstavby ve vztahu k rozdělování dosaženého zisku v praxi pro stanovy bytového družstva znamená, že a) stanovy musí obsahovat výslovné ustanovení o tom, že dosažený zisk bytového družstva se nerozděluje mezi členy a b) dosažený zisk lze použít jedině pro tyto účely: ba) podle 12 odst. 1 písm. a) zákona o podpoře výstavby k organizování přípravy a provádění nebo zajišťování výstavby - družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby, - jiných družstevních bytů než podle zákona o podpoře výstavby, - jiných budov do vlastnictví bytového družstva, včetně souvisejícího pořizování pozemků, budov nebo bytových domů do vlastnictví bytového družstva; bb) podle 12 odst. 1 písm. c) zákona o podpoře výstavby k zajišťování - správy, provozu, údržby, oprav staveb ve vlastnictví bytového družstva, - rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva, (nejen staveb pořízených s podporou podle zákona o podpoře výstavby) Další podmínky a omezení, které je povinno bytové družstvo jako příjemce podpory dodržovat ve své činnosti a hospodaření Zákon o podpoře výstavby obsahuje, kromě ustanovení určujících požadavky na úpravu některých záležitostí ve stanovách bytového družstva, které je příjemcem podpory, také další povinnosti tohoto bytového družstva. Jde o povinnosti stanovené v 13 až 15 zákona o podpoře výstavby. Jde o taxativně určená vymezení či omezení v některých věcech týkajících se činnosti a hospodaření bytového družstva jako příjemce podpory (zatěžování majetku bytového družstva, nakládání s majetkem družstva, nakládání s družstevními byty postavenými s podporou podle zákona o podpoře výstavby). Tato zákonná ustanovení je povinno bytové družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby dodržovat po celou dobu, kdy je vázáno ustanoveními tohoto zákona. Ustanovení 13 až 15 zákona o podpoře výstavby platí pro bytové družstvo jako příjemce podpory přímo ze zákona, aniž by byla stanovena povinnost uvést tato omezení do stanov bytového družstva. Bude tedy věcí bytového družstva, zda ve stanovách tyto 18

19 záležitosti upraví či nikoliv, tedy zda je do stanov zařadí opakováním zákonného textu, nebo jen odkazem na ustanovení 13 až 15 zákona o podpoře výstavby. Některá omezení podle ustanovení 13 až 15 zákona o podpoře výstavby se vztahují na bytové družstvo, které je příjemcem podpory a na jeho majetek jako celek; jmenovitě jde o nakládání s majetkem bytového družstva podle 14 zákona o podpoře výstavby Některá omezení podle ustanovení 13 až 15 zákona o podpoře výstavby se vztahují výlučně na majetek pořízený s podporou podle zákona o podpoře výstavby, jmenovitě omezení zatěžování majetku pořízeného s podporou stanovená v 13 zákona o podpoře výstavby a omezení při nakládání s družstevními byty postavenými s podporou stanovená v 15 zákona o podpoře výstavby. Lze doporučit, aby stanovy v případě, že nebudou opakovat uvedená zákonná ustanovení ve stanovách, obsahovaly v těchto věcech alespoň odkazy na zákonná ustanovení, byť to zákon o podpoře výstavby nepřikazuje, neboť je to v zájmu informovanosti členů orgánů bytového družstva i samotných členů bytového družstva. Jde o následující podmínky či omezení pro bytové družstvo, které je příjemcem podpory: Omezení možnosti zatěžovat majetek bytového družstva podle 13 zákona o podpoře výstavby Omezení stanovené v 13 zákona o podpoře výstavby se vztahuje pouze na nemovitý majetek bytového družstva jako příjemce podpory, který byl pořízen s podporou podle zákona o podpoře výstavby. Na ostatní majetek bytového družstva (ať movitý či nemovitý) se toto omezení nevztahuje. Omezení týkající se zatěžování nemovitého majetku pořízeného s podporou určuje zákon o podpoře výstavby takto: a) zákaz zatěžovat nemovitý majetek družstva pořízený s podporou - právem odpovídajícím věcnému břemenu, - zástavním právem, - nebo zatěžovat tento majetek jiným zajištěním závazků; b) zákaz uvedený pod písm. a) neplatí v případě, že jde o zajištění závazků bytového družstva, které vznikly - v souvislosti s výstavbou družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby anebo - z důvodů závazků spojených s činností bytového družstva, která spočívá v zajišťování správy, provozu, údržby a oprav staveb ve vlastnictví bytového družstva (ať jde o stavby pořízené s podporou podle zákona o podpoře výstavby či nikoliv), c) bude-li pro účely uvedené pod písm. b) sjednávat bytové družstvo zástavní smlouvu, vyžaduje zákon o podpoře výstavby k jejímu uzavření předchozí souhlas členské schůze bytového družstva (tento požadavek rovněž platí přímo ze zákona aniž by bylo nutné tuto působnost zahrnovat do ustanovení o členské schůzi; z praktických důvodů však lze považovat za vhodné ve stanovách tuto působnost členské schůze rovněž vyjmenovat). 19

20 Omezení možnosti nakládat s majetkem bytového družstva podle 14 zákona o podpoře výstavby Omezení týkající se nakládání s majetkem bytového družstva, které je příjemcem podpory, se vztahuje na veškerý majetek tohoto družstva, nikoliv tedy jen na majetek pořízený s podporou podle zákona o podpoře výstavby. Jde o záležitosti týkající se: a) omezení investování na kapitálovém trhu: aa) bytové družstvo, které je příjemcem podpory, je oprávněno pořizovat si běžné a vkladové účty u bank, ab) bytové družstvo, které je příjemcem podpory, je oprávněno investovat svůj majetek pouze do - dluhopisů taxativně vyjmenovaných v 14 odst.1 písm. a) zákona o podpoře výstavby a hypotečních zástavních listů, přičemž hodnota těchto cenných papírů jednoho emitenta nesmí přesáhnout 10 % finančního majetku bytového družstva; to platí rovněž o dluhopisech, za jejichž splacení se zaručila jediná osoba - nemovitostí a věcí movitých, ac) bytové družstvo, které je příjemcem podpory, nesmí emitovat dluhopisy. b) omezení ve sféře zajišťování závazků, poskytování půjček a darů: bytové družstvo, které je příjemcem podpory, nesmí - zajišťovat závazky jiných osob (ať právnických či fyzických), - poskytovat půjčky a úvěry, - poskytovat dary, s výjimkou poskytnutí daru zaměstnanci nebo členovi za obvyklých podmínek nebo poskytnutí sociální pomoci zaměstnanci či členovi; lze doporučit, aby možnost poskytování daru zaměstnanci či členovi upravil na základě zmocnění ve stanovách vnitřní předpis družstva schválený členskou schůzí. c) zákazu převést, zastavit či pronajmout svůj podnik nebo jeho část Podnikem se podle obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Z uvedeného vyplývá, že ustanovení v 14 odst. 3 písm. c) zákona o podpoře výstavby by se vztahovalo pouze na takové bytové družstvo, které by využilo možnosti podnikat podle 12 odst. 2 zákona o podpoře výstavby, protože podnik nepřichází v úvahu v případě, že bytové družstvo neprovozuje podnikání. Pokud by bytové družstvo podnikalo, platil by pro ně tedy zákaz uzavřít smlouvu, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nebo uzavřít smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části (jde o smlouvu o prodeji podniku upravenou v 476 až 488a obchodního zákoníku a smlouvu o nájmu podniku upravenou v 488b až 488i obchodního zákoníku) či smlouvu o zřízení zástavního práva k podniku nebo jeho části (tj. podniku či jeho části jako věci hromadné, tvořené souborem věcí, práv a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování podniku); členská schůze by nesměla schválit uzavření takové smlouvy (která 20

ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) Parlament se usnesl

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období USNESENÍ č. 283 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 49. schůze dne 1. června 2005 Vládní návrh zákona

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Město Louny. č. 4/2006

Město Louny. č. 4/2006 Město Louny OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 4/2006 O nakládání s pozemky určenými k zástavbě Ř í j e n 2006 1 Zastupitelstvo města Loun se dne 9. října 2006 svým usnesením č. 81/2006 usneslo podle

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) Výlučný vlastník 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví Fyzická osoba B. Spoluvlastnictví Fyzická osoba C. Společné jmění manželů (SJM) Režim podílového

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

117D066 Bytové domy bez bariér

117D066 Bytové domy bez bariér 117D066 Bytové domy bez bariér Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu P R A V I D L A Obce Velké Žernoseky o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení Podle nařízení vlády č.396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Strana 5423 414 VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační

ulice č. popisné č. orientační obec část obce PSČ 3) Místo podnikání ulice č. popisné č. orientační Potvrzení přijetí ZFO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Fyzická osoba - zahraniční Titul Jméno

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Družstevní bytová výstavba

Družstevní bytová výstavba Mgr. Martin Kroh Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 (navazuje na prezentaci v rámci Finančně dostupného bydlení dne 12. října 2016, ČVUT) Bytové družstvo: má na území České republiky

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

KAPITOLA 4 Kapitál družstva, členské vklady

KAPITOLA 4 Kapitál družstva, členské vklady KAPITOLA 4 Kapitál družstva, členské vklady 4.1 Nové pojetí kapitálu družstva oproti předchozí úpravě v obchodním zákoníku Právní úprava v obchodním zákoníku rozlišovala ve vztahu k družstvu jednak základní

Více

Původní znění čl. 4 Vznik členství

Původní znění čl. 4 Vznik členství Původní znění čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území ČR. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. 2) Za nezletilého - dědice družstevního

Více

72/1994 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

72/1994 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Pro účely tohoto zákona se rozumí a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více