VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva"

Transkript

1 VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Skalník Poznámka: podle 8 ost. 1 obchodního zákoníku jde o název, pod kterým je družstvo zapsáno do obchodního rejstříku a pod tímto názvem také činí právní úkony; součástí obchodní firmy je dodatek označující právní formu právnické osoby; podle 221 odst. 3 obchodního zákoníku musí obchodní firma družstva obsahovat označení družstvo. U bytového družstva je vhodné použít označení bytové družstvo, ačkoliv to zákon nepředepisuje. (2) Sídlem bytového družstva Skalník je: Poznámka: podle 19c občanského zákoníku jde o adresu, kde družstvo sídlí, tj. kde je umístěna jeho správa a kde se veřejnost může s družstvem stýkat. Článek 2 Právní postavení (1) Bytové družstvo Skalník (dále v těchto stanovách jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a dále za účelem podnikání uvedeného ve stanovách. Poznámka: část věty o podnikání se uvede jen v případě, že družstvo bude skutečně vyvíjet podnikatelskou činnost v oboru, který připouští zákon o podpoře výstavby v 12. (2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na základě rozhodnutí členské schůze uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva v maximální výši uvedené ve stanovách. Poznámka: uhrazovací povinnost členů na krytí ztrát družstva může, ale nemusí být stanovena (viz 222 odst. 2 obchodního zákoníku). Proto se ustanovení o uhrazovací povinnosti zahrne do stanov pouze v případě, že tak bude v konkrétním družstvu rozhodnuto. Článek 3 Předmět činnosti a podnikání

2 (1) Předmětem činnosti družstva je a) organizování přípravy a provádění či zajišťování výstavby družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva s finanční účastí družstva dle těchto stanov podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů (dále v těchto stanovách jen zákon o podpoře výstavby ), popřípadě výstavby jiných družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva, včetně souvisejícího pořizování pozemků, budov nebo bytových domů do vlastnictví družstva, b) činnosti spojené s pronájmem družstevních bytů postavených s podporou podle zákona o podpoře výstavby členům družstva, popřípadě s pronájmem jiných družstevních bytů, nebytových prostorů, střešních ploch, ploch na obvodovém plášti a jiných obdobných ploch členům družstva nebo jiným osobám, c) zajišťování správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví družstva, d) zajišťování správy jiného majetku družstva, e) poskytování a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v bytových domech nebo v jiných stavbách ve vlastnictví družstva a uzavírání příslušných smluv k zajišťování těchto plnění. Poznámka: uvedený předmět činnosti vychází z ust. 12 odst. 1 zákona o podpoře výstavby. Pokud by družstvo pořizovalo také jiné družstevní byty než s podporou podle zákona o podpoře výstavby, bylo by možné do předmětu činnosti zahrnout také převádění bytů a nebytových prostorů do vlastnictví členů družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že by družstvo chtělo tyto převody provádět. (2) Předmět podnikání družstva je: správa nemovitostí a činnosti s tím spojené, vykonávané pro vlastníky jednotek, společenství vlastníků jednotek vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo pro bytová družstva. Poznámka: uvedený předmět podnikání vychází z ust. 12 odst. 2 zákona o podpoře výstavby. Jiné podnikání nesmí družstvo, které je příjemcem podpory, provozovat. Družstvo tento předmět podnikání uvede do svých stanov pouze v případě, že skutečně hodlá tuto podnikatelskou činnost vykonávat. (3) Družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby se nesmí přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo na jiné činnosti jiných podnikajících osob nebo být jejich společníkem nebo členem. (4) Družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby může být pouze zakladatelem nebo členem zájmových sdružení právnických osob podle zvláštního právního předpisu sdružujících pouze družstva a společenství vlastníků jednotek nebo další právnické osoby s obdobnou činností a účastnit se na jejich činnosti. Pokud je předmětem činnosti těchto zájmových sdružení i podnikání, může družstvo být jejich členem pouze v případě, že ve sdružení nemá majetkovou účast, neručí za jeho závazky a nepodílí se na jeho případné ztrátě. Článek 4 Základní kapitál a zapisovaný základní kapitál (1) Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. Členským vkladem je

3 a) základní členský vklad v jednotné výši pro každého člena, určené těmito stanovami, b) další členský vklad ve výši vypočtené podle těchto stanov, jímž se člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby finančně podílí na této výstavbě. Poznámka: výstavba družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby je spolufinancována členy družstva, které je příjemcem podpory, a to dalšími členskými vklady, jejichž výše musí činit alespoň 20% pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být člen nájemcem. Bez závazku ke splacení dalšího členského vkladu nemůže vzniknout členství člena, který se účastní této výstavby družstevních bytů. (2) Zapisovaný základní kapitál, jako část základního kapitálu zapisovaná do obchodního rejstříku, činí ,- Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých). Poznámka: minimální výše zapisovaného základního kapitálu musí být ve stanovách určena ve výši 50 tisíc Kč; družstvo však může ve svých stanovách určit vyšší hodnotu zapisovaného základního kapitálu. Článek 5 Základní ustanovení o členství (1) Členem družstva, který se účastní na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, může být zletilá fyzická osoba, která se zavázala za účelem financování výstavby družstevních bytů ke splacení dalšího členského vkladu ve výši určené podle stanov; podmínka zletilosti se nepoužije v případě přechodu členských práv a povinností děděním. Právnická osoba nemůže být členem družstva účastnícím se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby a nemůže být nájemcem družstevního bytu pořízeného v této výstavbě. (2) Členem družstva může být také jiné bytové družstvo, které se však finančně neúčastní na výstavbě družstevních bytů a jehož členství může vzniknout jen za podmínek určených zákonem o podpoře výstavby a těmito stanovami. Část II. Členství v družstvu Článek 6 Vznik členství v družstvu (1) Členství vzniká po splnění podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva ba) bb) bc) přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, nebo převodem či přechodem členských práv a povinností, nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. (2) V případě přijetí za člena podle odst. 1 písm. a) a písm. ba) vznikne členství nejdříve dnem zaplacení základního členského vkladu a jde-li o člena účastnícího se na

4 výstavbě družstevních bytů dále nejdříve poté, co se zavázal za účelem financování této výstavby ke splacení dalšího členského vkladu určeného ve stanovách podle 10 odst. 1 zákona o podpoře výstavby. (3) Při založení družstva jsou uchazeči o členství, kteří podali přihlášku za člena družstva, zavázali se ke splacení základního členského vkladu a zavázali se rovněž ke splacení dalšího členského vkladu, jímž se účastní na financování výstavby družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby a stanov, uvedeni v seznamu členů, tvořícím přílohu notářského zápisu osvědčujícím průběh ustavující schůze družstva podle 224 odst. 6 obchodního zákoníku. (4) O přijetí za člena na základě členské přihlášky rozhoduje statutární orgán družstva, který je vázán podmínkami uvedenými v zákoně o podpoře výstavby a v těchto stanovách. (5) Vznik a zánik společného členství manželů a přeměna společního členství manželů na individuální členství jednoho z manželů se řídí občanským zákoníkem. Článek 7 Seznam členů družstva Představenstvo družstva je povinno vést seznam členů družstva s náležitostmi stanovenými v 228 obchodního zákoníku. V seznamu se v rámci vyznačování všech změn evidovaných skutečností aktuálně vyznačuje také výše splaceného dalšího členského vkladu, jímž se člen účastní na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby. Článek 8 Obecná práva a povinnosti člena družstva (1) Člen družstva má práva a povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov a v rámci toho a) člen má zejména tato práva: aa) ab) ac) ad) účastnit se na projednávání a rozhodování o záležitostech družstva na jednání členské schůze, volit a být volen do orgánů družstva a účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů za podmínek určených zákonem a stanovami, podílet se na činnosti družstva vykonávané podle těchto stanov, podávat návrhy a podněty nebo stížnosti orgánům družstva a vyžadovat zprávu o způsobu jejich vyřízení, b) člen má zejména tyto povinnosti: ba) bb) dodržovat stanovy a usnesení orgánů družstva, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí a upozorňovat na další skutečnosti, o nichž se dozvěděl, že ohrožují majetek družstva či poškozují zájmy družstva a jeho členů,

5 bc) bd) plnit své závazky vůči družstvu, které vyplývají z jeho členství, plnit svoji uhrazovací povinnost nad rámec členského vkladu ke krytí ztrát družstva na základě usnesení členské schůze, nejvíce však do výše trojnásobku základního členského vkladu. (2) Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči členovi družstva plnění jeho závazků vůči družstvu podle zákona a stanov a je povinno především v činnost svých orgánů vytvářet podmínky pro uplatnění a dodržování práv člena v družstvu. Článek 9 Zvláštní práva a povinnosti člena účastnícího se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby (1) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby má tato práva a) na sdělení od družstva, jaká zálohová výše dalšího členského vkladu, jímž se finančně podílí na výstavbě družstevních bytů, byla stanovena členskou schůzí a jakým způsobem a v jaké lhůtě má být splacena, b) na sdělení od družstva, jaká konečná výše dalšího členského vkladu, jímž se účastní na výstavbě družstevních bytů, byla stanovena členskou schůzí v souladu s vyúčtováním výstavby družstevních bytů se členy družstva, c) po schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy, které provádí členská schůze, na vrácení případného přeplatku dalšího členského vkladu tvořícího rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu; přeplatek je družstvo povinno členovi zaplatit ve výši a ve lhůtě stanovené členskou schůzí, d) na uzavření nájemní smlouvy o užívání družstevního bytu postaveného s podporou podle zákona o podpoře výstavby, na jehož pořízení se podílel svým dalším členským vkladem podle zákona o podpoře výstavby a podle těchto stanov. Toto právo vzniká dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby, v němž se družstevní byt nachází. Právo na uzavření nájemní smlouvy má rovněž právní nástupce člena na základě převodu nebo přechodu členských práv a povinností v družstvu, je-li fyzickou osobou, e) na zajištění plnění poskytovaných s užíváním bytu (služeb) a činností spojených se správou, provozem a údržbou a dalších s tím spojených činností, vykonávaných družstvem podle těchto stanov. (2) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby má tyto povinnosti a) splatit zálohovou výši dalšího členského vkladu podle odst. 1 písm. a) způsobem a ve lhůtě stanovené usnesením členské schůze, nejpozději však ve lhůtě stanovené v 11 písm. e) zákona o podpoře výstavby; b) po schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy, které provádí členská schůze, zaplatit případný nedoplatek dalšího členského vkladu tvořící rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu, a to ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzí.

6 (3) Jakmile se stane nájemcem družstevního bytu postaveného s podporou podle zákona o podpoře výstavby má člen dále povinnost a) platit nájemné stanovené na základě kalkulace ve výši stanovené členskou schůzí, platit zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu stanovené příslušným orgánem družstva a doplatky podle vyúčtování provedeného družstvem. Kalkulace nájemného zahrnuje splátky úvěrů a úroky z nich, náklady na opravy a údržbu domu a na technické zhodnocení domu, náklady na pojištění domu, daň z nemovitostí, náklady na správu družstva a domu. Poznámka: způsob výpočtu nájemného je závazně stanoven v 11 písm. b) a c) zákona o podpoře výstavby a nelze se od něho ve stanovách odchýlit. Podle tohoto ustanovení stanov pak schvaluje členská schůze výši nájemného pro jednotlivé členy. Případně je možné určit, že výši nájemného podle stanov schvaluje představenstvo družstva; to je věcí stanov každého družstva. b) splácet v nájemném částky odpovídající splátkám úvěru družstva a jeho příslušenství, které podle vyúčtování výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby se členy připadají na družstevní byt, který člen užívá; částky připadající na družstevní byt se vypočtou ze splátek úvěru bytového družstva a jeho příslušenství poskytnutého dle zákona o podpoře výstavby, a to podle poměru podlahové plochy tohoto družstevního bytu k podlahovým plochám všech družstevních bytů družstva postavených s podporou podle zákona o podpoře výstavby v bytovém domě, v němž se družstevní byt nachází, Poznámka: způsob výpočtu splátek úvěru dle podlahové plochy se vztahuje ke zvýhodněnému úvěru poskytnutému Státním fondem rozvoje bydlení podle zákona o podpoře výstavby. c) plnit včas a řádně všechny další povinnosti, které vyplývají z nájemní smlouvy na užívání družstevního bytu, d) dodržovat další pravidla v souvislosti s užíváním družstevního bytu, schválená členskou schůzí a případně uvedená v domovním řádu vydaném družstvem. (4) Člen, který je nájemcem družstevního bytu, je povinen zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu bytu, jehož je nájemcem, v rozsahu a způsobem podle Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. (5) Pokud členská schůze družstva rozhodne o vrácení podpory v případech uvedených v 16 nebo 17 zákona o podpoře výstavby, je člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona povinen zaplatit družstvu částku rovnající se dotaci a nesplacené části úvěru a jeho příslušenství, připadající na jím užívaný družstevní byt, který byl postaven s podporou podle zákona o podpoře výstavby. Pokud by bylo povinno družstvo vrátit podporu z důvodu porušení podmínek družstva pro poskytnutí a čerpání podpory, postupuje se obdobně. (6) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby je dále povinen dodržovat zákaz účastnit se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby v jiném bytovém družstvu a zákaz být nájemcem více než jednoho družstevního bytu pořízeného s podporou podle uvedeného zákona. Dodržení tohoto zákazu člen družstvu potvrzuje čestným prohlášením, které je součástí členské přihlášky do družstva; nepravdivé prohlášení je důvodem pro vyloučení člena z družstva. Článek 10 Majetková účast člena v družstvu

7 (1) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou a) základní členský vklad ve stejné výši pro každého člena, který činí.kč. Zaplacení základního členského vkladu je podmínkou vzniku členství v družstvu, b) další členský vklad, jímž se člen účastnící se výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby finančně podílí na pořízení družstevního bytu, jehož bude nájemcem. Výše dalšího členského vkladu, k němuž je člen povinen se zavázat, činí % pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být nájemcem. Skladbu pořizovacích nákladů stanoví 2 písm. d) zákona o podpoře výstavby. Přijetí závazku ke splacení dalšího členského vkladu v této výši musí uchazeč o členství potvrdit v písemné členské přihlášce za člena družstva a při založení družstva dále v seznamu členů, tvořícím přílohu notářského zápisu, jímž se osvědčuje průběh ustavující schůze družstva. Poznámka: podle zákona o podpoře výstavby činí minimální výše dalšího členského vkladu 20% pořizovacích nákladů na družstevní byt, jehož bude člen nájemcem. Stanovy však mohou určit vyšší podíl člena na financování výstavby družstevních bytů a tedy vyšší další členský vklad. Určení vyššího dalšího členského vkladu, jímž se člen finančně podílí na výstavbě družstevních bytů, je vždy pouze věcí stanov konkrétního družstva. Taktéž lze stanovit, že výši dalšího členského vkladu určí členská schůze, minimálně však ve výši 20% pořizovacích nákladů na družstevní byt, jehož bude člen nájemcem. (2) Další členský vklad podle odst.1 písm. b) je člen povinen splatit takto: a) zálohovou výši dalšího členského vkladu pro každého člena stanoví členská schůze družstva podle výše rozpočtových nákladů (rozpočtovými náklady jsou předpokládané pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů) svým usnesením nejpozději den před podáním žádosti Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen Fond ). Člen je povinen tuto zálohovou výši členského vkladu zaplatit ve výši, ve lhůtě a způsobem stanoveným v usnesení členské schůze, přičemž usnesení členské schůze nesmí určit lhůtu delší než je 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi družstvem a Fondem, Poznámka: družstvo je povinno doložit Fondu splacení zálohové výše dalšího členského vkladu nejpozději do 6 měsíců po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s Fondem, popřípadě v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Fondem v písemné výzvě družstvu. To je však nejzazší lhůta pro doložení, že byla tato povinnost splněna. Uvedená lhůta ve vzoru stanov je odvozena od lhůty dle 11 písm. e) zákona o podpoře výstavby pro splnění povinnosti tak, aby družstvo mělo dostatek času ověřit, že všichni členové svoji povinnost splnili. Jinak je věcí stanov každého družstva, zda stanoví kratší lhůtu pro splacení zálohové výše dalšího členského vkladu, neboť nic nebrání tomu, aby doklad o splacení zálohové výše dalších členských vkladů byl přiložen již při podání žádosti Fondu o poskytnutí podpory. b) konečnou výši dalšího členského vkladu pro každého člena stanoví členská schůze družstva po kolaudaci výstavby a po zúčtování podpory s Fondem svým usnesením v rámci schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy družstva, přičemž toto usnesení musí být schváleno nejpozději do 90 dnů od finančního zúčtování podpory s Fondem. Člen je povinen doplatit rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu ve lhůtě a způsobem stanoveným v usnesení členské schůze. Pokud by splacená zálohová výše členského vkladu byla vyšší než konečná výše členského vkladu, je družstvo povinno vrátit tento přeplatek členovi ve stejné lhůtě. Článek 11 Zánik členství (1) Způsoby zániku členství se řídí ustanoveními obchodního zákoníku o zániku členství v družstvu.

8 (2) Za jiný důležitý důvod, pro který lze člena z družstva vyloučit ve smyslu 231 odst. 4 obchodního zákoníku se považuje porušení povinností spojených s nájmem družstevního bytu, na jejichž základě lze podle 711 občanského zákoníku vypovědět nájem bytu, nejde-li podle těchto stanov o porušení členských povinností. (3) Za jiný důležitý důvod, pro který lze člena vyloučit ve smyslu 231 odst.4 obchodního zákoníku se dále považuje: Poznámka: zde lze ve stanovách uvést další důležité důvody, pro které lze člena z družstva vyloučit ve smyslu 231 odst. 4 obchodního zákoníku. Pokud nebudou žádné další důvody uváděny, nebude se tento odstavec ve stanovách uvádět. (4) Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je tvořen majetkovou účastí člena v družstvu, tj. splacenou výší základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Nárok na vypořádací podíl je splatný do 6 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, nejdříve však do 1 měsíce ode dne, kdy se z bytu vystěhoval a byt vyklidil. Družstvo je oprávněno z částky vypořádacího podílu odečíst nesplacené závazky člena vůči družstvu, jejichž splatnost nastala před dnem, kdy se vypořádací podíl stal splatným. Článek 12 Převod členských práv a povinností (1) Pro převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu se použije 230 obchodního zákoníku. Družstvo uzavře nájemní smlouvu s nabyvatelem členských práv a povinností do 30 dnů, kdy dojde podle uvedeného zákonného ustanovení k přechodu členství ve vztahu k družstvu. (2) Při převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nevzniká převodci nárok na vypořádací podíl. Úhradu za převod si účastníci dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu dohodnou mezi sebou; sjednaná výše úhrady však nemá vliv na výši členského podílu člena v družstvu, jímž se rozumí majetková účast člena v družstvu podle těchto stanov. Část III Orgány družstva Článek 13 Obecná ustanovení (1) Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) další orgány, jimiž jsou :.

9 Poznámka: orgány uvedené pod písm. a) až c) jsou povinně zřizovanými orgány v každém družstvu, nejde-li o malé družstvo s počtem členů menším než je 50 členů. Další orgány může družstvo zřizovat, jestliže je uvede ve stanovách. V případě bytových družstev jsou často zřizovány např. orgány samosprávy, tj. výbor samosprávy a členská schůze samosprávy. Je věcí každého družstva, zda podle konkrétních podmínek a potřeb družstva budou ve stanovách uvedeny a podle stanov zřizovány případné další orgány. Tyto orgány však nikdy nemohou nahrazovat působnost orgánů uvedených pod písm. a) až c), která je uvedena v obchodním zákoníku. Varianta pro malé družstvo: V případě, že jde o družstvo s počtem členů menším než je 50 členů, může družstvo ve svých stanovách ve smyslu 245 obchodního zákoníku určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze a stanovit orgány družstva takto: (1) Orgány družstva jsou a) členská schůze, která vykonává též působnost představenstva a kontrolní komise, b) předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí, jako statutární orgán družstva. (2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen zletilí členové družstva; je-li členem družstva také jiné bytové družstvo, mohou být do orgánů družstva voleni zástupci tohoto člena - právnické osoby. (3) Funkční období členů volených orgánů družstva je 5 let a počítá se ode dne zvolení, členové prvních orgánů po založení družstva se volí jen na období 3 let. Poznámka: stanovy mohou určit v obou případech kratší funkční období, nikoliv však delší funkční období. (4) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. V ostatním platí pro členství v orgánech družstva ustanovení obchodního zákoníku. Poznámka: do stanov lze uvést podrobnosti o členství v orgánech podle 246 až 249 obchodního zákoníku; tato ustanovení však platí ze zákona. (5) Orgány družstva jsou způsobilé jednat a usnášet se, byla-li jejich schůze řádně svolána a je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu (v případě členské schůze družstva). K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují souhlas vyšší, tj. kvalifikované, většiny. Pro konání a usnášení náhradní členské schůze platí ustanovení 239 odst. 8 obchodního zákoníku. Poznámka: do stanov je možné uvést znění ustanovení 239 odst. 8 obchodního zákoníku, které však platí ze zákona (6) Při hlasování na členské schůzi přísluší každému členu družstva jeden hlas. Při hlasování v orgánech družstva přísluší každému členu orgánu jeden hlas. Článek 14 Členská schůze (1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, na kterou musí být zváni všichni členové družstva. (2) Členská schůze se schází nejméně jednou za rok, vždy však nejpozději do 30. června běžného roku.

10 (3) Svolání členské schůze se děje písemnou pozvánkou zaslanou všem členům družstva nejpozději 15 dní přede dnem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje zejména místo, datum a hodinu konání členské schůze a program jednání. V ostatním platí pro svolání a pořad jednání členské schůze ustanovení 239 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. (4) Do působnosti členské schůze patří a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, případně dalších orgánů družstva, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) schvalovat písemnou žádost Fondu o poskytnutí podpory na výstavbu družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, g) schvalovat uzavření zástavní smlouvy s Fondem podle 7 zákona o podpoře výstavby k zajištění nesplacené části úvěru včetně příslušenství, poskytnutého družstvu v rámci podpory podle zákona o podpoře výstavby, h) schvalovat zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku pořízeného s podporou podle zákona o podpoře výstavby, vždy však jedině v souvislosti s výstavbou družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby anebo z důvodu závazků spojených se zajišťováním správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva, i) rozhodovat o ukončení závazků bytového družstva plynoucích z poskytnuté podpory způsobem a za podmínek stanovených zákonem o podpoře výstavby, j) rozhodovat v dalších záležitostech stanovených zákonem nebo těmito stanovami, anebo v záležitostech, které si k rozhodnutí svým usnesením vyhradila, vždy však při dodržení podmínek stanovených v zákoně o podpoře výstavby. Uvedená ustanovení jsou jako výlučná působnost členské schůze převzata ze zákona o podpoře výstavby. Poznámka: stanovy mohou určit častější frekvenci konání členské schůze než je uvedena v odst. 2. Rovněž způsob svolání členské schůze, uvedené v odst. 3 je možné ve stanovách upravit jinak podle podmínek a potřeb družstva. Lze též do odst. 2 a 3 doplnit náležitosti uvedené v 239 odst.2 a 3 obchodního zákoníku týkající se svolávání členské schůze. Dále je možné (podle podmínek a potřeb družstva) zařadit ustanovení o dílčích členských schůzích ( 239 odst. 6 obchodního zákoníku), nebo o shromáždění delegátů ( 239 odst. 7 obchodního zákoníku), pokud je to v družstvu potřebné s ohledem na velikost družstva. Do stanov je možné také zařadit ustanovení o náhradní členské schůzi ( 239 odst.8 obchodního zákoníku), pořizování zápisu ( 241obchodního zákoníku), podávání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze ( 242 obchodního zákoníku). Tato ustanovení však platí přímo ze zákona. Varianta pro malé družstvo, pokud se rozhodne využít zjednodušené soustavy orgánů viz. varianta v článku 13:

11 (5) V družstvu se nevolí představenstvo ani kontrolní komise. Členská schůze plní působnost představenstva a kontrolní komise, jak jsou uvedeny v ustanoveních 243 a 244 obchodního zákoníku, popřípadě v jiných ustanoveních obchodního zákoníku. Článek 15 Představenstvo (1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Představenstvo má. členů. Poznámka: družstvo ve svých stanovách určí konkrétní počet členů představenstva (např. 3 členové, nebo 5 členů apod.). Obchodní zákoník neurčuje minimální ani maximální počet členů představenstva (na rozdíl od kontrolní komise, kde předepisuje nejméně 3 členy. Je vhodné určit minimálně tříčlenné představenstvo. 2) Představenstvo jako výkonný orgán družstva řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. 3) Představenstvo jako statutární orgán jedná jménem družstva. Za představenstvo jedná navenek jménem družstva předseda družstva nebo místopředseda družstva v jeho zastoupení. Písemné právní úkony, které činí představenstvo, podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. 4) Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva. (5) Představenstvo se schází nejméně jednou za měsíce. V ostatním platí pro představenstvo zejména 243 obchodního zákoníku a tyto stanovy. Poznámka: stanovy konkrétně určí frekvenci schůzí představenstva. Pokud by měli být předseda družstva a místopředseda (či některý z nich) voleni přímo členskou schůzí, bylo by nutno to výslovně ve stanovách uvést, neboť jinak je volí představenstvo z řad svých členů. Článek 16 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva se všeobecnou kontrolní působností. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má 3 členy. Poznámka: ve stanovách lze určit vyšší počet členů kontrolní komise než je uveden, nikoliv však nižší. (2) V ostatním platí pro kontrolní komisi 244 obchodního zákoníku. Poznámka: ve stanovách lze vyjmenovat náležitosti kontrolní komise uvedené v 244 obchodního zákoníku, které však platí ze zákona. Pokud by měli být předseda a místopředseda kontrolní komise (či některý z nich) voleni přímo členskou schůzí, bylo by nutno to výslovně ve stanovách uvést, neboť jinak je volí kontrolní komise z řad svých členů. Varianta pro malé družstvo, pokud se rozhodne pro zjednodušenou soustavu orgánů tedy pokud použije varianta článku 13 a navazující doplnění odstavce 5. do článku 14:

12 Do stanov malého družstva se v tomto případě neuvádějí články 15 (představenstvo) a 16 (kontrolní komise). Článek 17 Další orgány Uvede se pouze v případě, že družstvo hodlá zřizovat další orgány. V takovém případě se uvede název dalšího orgánu a jeho působnost, způsob zřizování - kdo volí či jmenuje, frekvence jeho schůzí, způsob jednání a usnášení. Část IV. Hospodaření družstva Článek 18 Financování výstavby družstevních bytů pořizovaných s podporou Fondu (1) Financování výstavby družstevních bytů pořizovaných s podporou podle zákona o podpoře výstavby se uskutečňuje za finanční účasti členů a s podporou Fondu podle zákona o podpoře výstavby, těchto stanov a podle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi družstvem a Fondem. Představenstvo družstva odpovídá za dodržování podmínek stanovených zákonem o podpoře výstavby a smlouvou o poskytnutí podpory pro financování této výstavby, tj. pro použití prostředků dalších členských vkladů a prostředků poskytnuté podpory a pro postup při čerpání podpory. (2) Finanční zúčtování poskytnuté podpory mezi Fondem a družstvem a následné vyúčtování výstavby družstevních bytů pořízených s podporou se provádí způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem o podpoře výstavby. Představenstvo družstva odpovídá za přípravu podkladů pro Fond a pro členskou schůzi družstva a pro včasné a řádné projednání podle zákona o podpoře výstavby a podle smlouvy o poskytnutí podpory. (3) Podrobnosti týkající se záležitostí podle odstavce 1. a 2. mohou být stanoveny ve směrnicí schválené členskou schůzí, vždy však v souladu se zákonem o podpoře výstavby a s těmito stanovami. Článek 19 Nájemné za užívání družstevních bytů pořízených s podporou Fondu (1) Výši nájemného stanoví pro jednotlivé členy - nájemce družstevních bytů pořízených s podporou - členská schůze družstva podle kalkulace určené zákonem o podpoře výstavby a těmito stanovami v článku 9 odst. 3 písm. a). (2) Výši úhrady za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (ceny služeb) a výši záloh pro jednotlivé členy nájemce družstevních bytů - stanoví představenstvo spolu s termíny plateb a termíny pro vyúčtování záloh na úhradu cen služeb a zaplacení

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více