VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva"

Transkript

1 VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Skalník Poznámka: podle 8 ost. 1 obchodního zákoníku jde o název, pod kterým je družstvo zapsáno do obchodního rejstříku a pod tímto názvem také činí právní úkony; součástí obchodní firmy je dodatek označující právní formu právnické osoby; podle 221 odst. 3 obchodního zákoníku musí obchodní firma družstva obsahovat označení družstvo. U bytového družstva je vhodné použít označení bytové družstvo, ačkoliv to zákon nepředepisuje. (2) Sídlem bytového družstva Skalník je: Poznámka: podle 19c občanského zákoníku jde o adresu, kde družstvo sídlí, tj. kde je umístěna jeho správa a kde se veřejnost může s družstvem stýkat. Článek 2 Právní postavení (1) Bytové družstvo Skalník (dále v těchto stanovách jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a dále za účelem podnikání uvedeného ve stanovách. Poznámka: část věty o podnikání se uvede jen v případě, že družstvo bude skutečně vyvíjet podnikatelskou činnost v oboru, který připouští zákon o podpoře výstavby v 12. (2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na základě rozhodnutí členské schůze uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva v maximální výši uvedené ve stanovách. Poznámka: uhrazovací povinnost členů na krytí ztrát družstva může, ale nemusí být stanovena (viz 222 odst. 2 obchodního zákoníku). Proto se ustanovení o uhrazovací povinnosti zahrne do stanov pouze v případě, že tak bude v konkrétním družstvu rozhodnuto. Článek 3 Předmět činnosti a podnikání

2 (1) Předmětem činnosti družstva je a) organizování přípravy a provádění či zajišťování výstavby družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva s finanční účastí družstva dle těchto stanov podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů (dále v těchto stanovách jen zákon o podpoře výstavby ), popřípadě výstavby jiných družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva, včetně souvisejícího pořizování pozemků, budov nebo bytových domů do vlastnictví družstva, b) činnosti spojené s pronájmem družstevních bytů postavených s podporou podle zákona o podpoře výstavby členům družstva, popřípadě s pronájmem jiných družstevních bytů, nebytových prostorů, střešních ploch, ploch na obvodovém plášti a jiných obdobných ploch členům družstva nebo jiným osobám, c) zajišťování správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví družstva, d) zajišťování správy jiného majetku družstva, e) poskytování a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v bytových domech nebo v jiných stavbách ve vlastnictví družstva a uzavírání příslušných smluv k zajišťování těchto plnění. Poznámka: uvedený předmět činnosti vychází z ust. 12 odst. 1 zákona o podpoře výstavby. Pokud by družstvo pořizovalo také jiné družstevní byty než s podporou podle zákona o podpoře výstavby, bylo by možné do předmětu činnosti zahrnout také převádění bytů a nebytových prostorů do vlastnictví členů družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že by družstvo chtělo tyto převody provádět. (2) Předmět podnikání družstva je: správa nemovitostí a činnosti s tím spojené, vykonávané pro vlastníky jednotek, společenství vlastníků jednotek vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo pro bytová družstva. Poznámka: uvedený předmět podnikání vychází z ust. 12 odst. 2 zákona o podpoře výstavby. Jiné podnikání nesmí družstvo, které je příjemcem podpory, provozovat. Družstvo tento předmět podnikání uvede do svých stanov pouze v případě, že skutečně hodlá tuto podnikatelskou činnost vykonávat. (3) Družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby se nesmí přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo na jiné činnosti jiných podnikajících osob nebo být jejich společníkem nebo členem. (4) Družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby může být pouze zakladatelem nebo členem zájmových sdružení právnických osob podle zvláštního právního předpisu sdružujících pouze družstva a společenství vlastníků jednotek nebo další právnické osoby s obdobnou činností a účastnit se na jejich činnosti. Pokud je předmětem činnosti těchto zájmových sdružení i podnikání, může družstvo být jejich členem pouze v případě, že ve sdružení nemá majetkovou účast, neručí za jeho závazky a nepodílí se na jeho případné ztrátě. Článek 4 Základní kapitál a zapisovaný základní kapitál (1) Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. Členským vkladem je

3 a) základní členský vklad v jednotné výši pro každého člena, určené těmito stanovami, b) další členský vklad ve výši vypočtené podle těchto stanov, jímž se člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby finančně podílí na této výstavbě. Poznámka: výstavba družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby je spolufinancována členy družstva, které je příjemcem podpory, a to dalšími členskými vklady, jejichž výše musí činit alespoň 20% pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být člen nájemcem. Bez závazku ke splacení dalšího členského vkladu nemůže vzniknout členství člena, který se účastní této výstavby družstevních bytů. (2) Zapisovaný základní kapitál, jako část základního kapitálu zapisovaná do obchodního rejstříku, činí ,- Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých). Poznámka: minimální výše zapisovaného základního kapitálu musí být ve stanovách určena ve výši 50 tisíc Kč; družstvo však může ve svých stanovách určit vyšší hodnotu zapisovaného základního kapitálu. Článek 5 Základní ustanovení o členství (1) Členem družstva, který se účastní na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, může být zletilá fyzická osoba, která se zavázala za účelem financování výstavby družstevních bytů ke splacení dalšího členského vkladu ve výši určené podle stanov; podmínka zletilosti se nepoužije v případě přechodu členských práv a povinností děděním. Právnická osoba nemůže být členem družstva účastnícím se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby a nemůže být nájemcem družstevního bytu pořízeného v této výstavbě. (2) Členem družstva může být také jiné bytové družstvo, které se však finančně neúčastní na výstavbě družstevních bytů a jehož členství může vzniknout jen za podmínek určených zákonem o podpoře výstavby a těmito stanovami. Část II. Členství v družstvu Článek 6 Vznik členství v družstvu (1) Členství vzniká po splnění podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva ba) bb) bc) přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, nebo převodem či přechodem členských práv a povinností, nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. (2) V případě přijetí za člena podle odst. 1 písm. a) a písm. ba) vznikne členství nejdříve dnem zaplacení základního členského vkladu a jde-li o člena účastnícího se na

4 výstavbě družstevních bytů dále nejdříve poté, co se zavázal za účelem financování této výstavby ke splacení dalšího členského vkladu určeného ve stanovách podle 10 odst. 1 zákona o podpoře výstavby. (3) Při založení družstva jsou uchazeči o členství, kteří podali přihlášku za člena družstva, zavázali se ke splacení základního členského vkladu a zavázali se rovněž ke splacení dalšího členského vkladu, jímž se účastní na financování výstavby družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby a stanov, uvedeni v seznamu členů, tvořícím přílohu notářského zápisu osvědčujícím průběh ustavující schůze družstva podle 224 odst. 6 obchodního zákoníku. (4) O přijetí za člena na základě členské přihlášky rozhoduje statutární orgán družstva, který je vázán podmínkami uvedenými v zákoně o podpoře výstavby a v těchto stanovách. (5) Vznik a zánik společného členství manželů a přeměna společního členství manželů na individuální členství jednoho z manželů se řídí občanským zákoníkem. Článek 7 Seznam členů družstva Představenstvo družstva je povinno vést seznam členů družstva s náležitostmi stanovenými v 228 obchodního zákoníku. V seznamu se v rámci vyznačování všech změn evidovaných skutečností aktuálně vyznačuje také výše splaceného dalšího členského vkladu, jímž se člen účastní na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby. Článek 8 Obecná práva a povinnosti člena družstva (1) Člen družstva má práva a povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov a v rámci toho a) člen má zejména tato práva: aa) ab) ac) ad) účastnit se na projednávání a rozhodování o záležitostech družstva na jednání členské schůze, volit a být volen do orgánů družstva a účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů za podmínek určených zákonem a stanovami, podílet se na činnosti družstva vykonávané podle těchto stanov, podávat návrhy a podněty nebo stížnosti orgánům družstva a vyžadovat zprávu o způsobu jejich vyřízení, b) člen má zejména tyto povinnosti: ba) bb) dodržovat stanovy a usnesení orgánů družstva, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí a upozorňovat na další skutečnosti, o nichž se dozvěděl, že ohrožují majetek družstva či poškozují zájmy družstva a jeho členů,

5 bc) bd) plnit své závazky vůči družstvu, které vyplývají z jeho členství, plnit svoji uhrazovací povinnost nad rámec členského vkladu ke krytí ztrát družstva na základě usnesení členské schůze, nejvíce však do výše trojnásobku základního členského vkladu. (2) Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči členovi družstva plnění jeho závazků vůči družstvu podle zákona a stanov a je povinno především v činnost svých orgánů vytvářet podmínky pro uplatnění a dodržování práv člena v družstvu. Článek 9 Zvláštní práva a povinnosti člena účastnícího se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby (1) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby má tato práva a) na sdělení od družstva, jaká zálohová výše dalšího členského vkladu, jímž se finančně podílí na výstavbě družstevních bytů, byla stanovena členskou schůzí a jakým způsobem a v jaké lhůtě má být splacena, b) na sdělení od družstva, jaká konečná výše dalšího členského vkladu, jímž se účastní na výstavbě družstevních bytů, byla stanovena členskou schůzí v souladu s vyúčtováním výstavby družstevních bytů se členy družstva, c) po schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy, které provádí členská schůze, na vrácení případného přeplatku dalšího členského vkladu tvořícího rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu; přeplatek je družstvo povinno členovi zaplatit ve výši a ve lhůtě stanovené členskou schůzí, d) na uzavření nájemní smlouvy o užívání družstevního bytu postaveného s podporou podle zákona o podpoře výstavby, na jehož pořízení se podílel svým dalším členským vkladem podle zákona o podpoře výstavby a podle těchto stanov. Toto právo vzniká dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby, v němž se družstevní byt nachází. Právo na uzavření nájemní smlouvy má rovněž právní nástupce člena na základě převodu nebo přechodu členských práv a povinností v družstvu, je-li fyzickou osobou, e) na zajištění plnění poskytovaných s užíváním bytu (služeb) a činností spojených se správou, provozem a údržbou a dalších s tím spojených činností, vykonávaných družstvem podle těchto stanov. (2) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby má tyto povinnosti a) splatit zálohovou výši dalšího členského vkladu podle odst. 1 písm. a) způsobem a ve lhůtě stanovené usnesením členské schůze, nejpozději však ve lhůtě stanovené v 11 písm. e) zákona o podpoře výstavby; b) po schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy, které provádí členská schůze, zaplatit případný nedoplatek dalšího členského vkladu tvořící rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu, a to ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzí.

6 (3) Jakmile se stane nájemcem družstevního bytu postaveného s podporou podle zákona o podpoře výstavby má člen dále povinnost a) platit nájemné stanovené na základě kalkulace ve výši stanovené členskou schůzí, platit zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu stanovené příslušným orgánem družstva a doplatky podle vyúčtování provedeného družstvem. Kalkulace nájemného zahrnuje splátky úvěrů a úroky z nich, náklady na opravy a údržbu domu a na technické zhodnocení domu, náklady na pojištění domu, daň z nemovitostí, náklady na správu družstva a domu. Poznámka: způsob výpočtu nájemného je závazně stanoven v 11 písm. b) a c) zákona o podpoře výstavby a nelze se od něho ve stanovách odchýlit. Podle tohoto ustanovení stanov pak schvaluje členská schůze výši nájemného pro jednotlivé členy. Případně je možné určit, že výši nájemného podle stanov schvaluje představenstvo družstva; to je věcí stanov každého družstva. b) splácet v nájemném částky odpovídající splátkám úvěru družstva a jeho příslušenství, které podle vyúčtování výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby se členy připadají na družstevní byt, který člen užívá; částky připadající na družstevní byt se vypočtou ze splátek úvěru bytového družstva a jeho příslušenství poskytnutého dle zákona o podpoře výstavby, a to podle poměru podlahové plochy tohoto družstevního bytu k podlahovým plochám všech družstevních bytů družstva postavených s podporou podle zákona o podpoře výstavby v bytovém domě, v němž se družstevní byt nachází, Poznámka: způsob výpočtu splátek úvěru dle podlahové plochy se vztahuje ke zvýhodněnému úvěru poskytnutému Státním fondem rozvoje bydlení podle zákona o podpoře výstavby. c) plnit včas a řádně všechny další povinnosti, které vyplývají z nájemní smlouvy na užívání družstevního bytu, d) dodržovat další pravidla v souvislosti s užíváním družstevního bytu, schválená členskou schůzí a případně uvedená v domovním řádu vydaném družstvem. (4) Člen, který je nájemcem družstevního bytu, je povinen zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu bytu, jehož je nájemcem, v rozsahu a způsobem podle Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. (5) Pokud členská schůze družstva rozhodne o vrácení podpory v případech uvedených v 16 nebo 17 zákona o podpoře výstavby, je člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona povinen zaplatit družstvu částku rovnající se dotaci a nesplacené části úvěru a jeho příslušenství, připadající na jím užívaný družstevní byt, který byl postaven s podporou podle zákona o podpoře výstavby. Pokud by bylo povinno družstvo vrátit podporu z důvodu porušení podmínek družstva pro poskytnutí a čerpání podpory, postupuje se obdobně. (6) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby je dále povinen dodržovat zákaz účastnit se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby v jiném bytovém družstvu a zákaz být nájemcem více než jednoho družstevního bytu pořízeného s podporou podle uvedeného zákona. Dodržení tohoto zákazu člen družstvu potvrzuje čestným prohlášením, které je součástí členské přihlášky do družstva; nepravdivé prohlášení je důvodem pro vyloučení člena z družstva. Článek 10 Majetková účast člena v družstvu

7 (1) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou a) základní členský vklad ve stejné výši pro každého člena, který činí.kč. Zaplacení základního členského vkladu je podmínkou vzniku členství v družstvu, b) další členský vklad, jímž se člen účastnící se výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby finančně podílí na pořízení družstevního bytu, jehož bude nájemcem. Výše dalšího členského vkladu, k němuž je člen povinen se zavázat, činí % pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být nájemcem. Skladbu pořizovacích nákladů stanoví 2 písm. d) zákona o podpoře výstavby. Přijetí závazku ke splacení dalšího členského vkladu v této výši musí uchazeč o členství potvrdit v písemné členské přihlášce za člena družstva a při založení družstva dále v seznamu členů, tvořícím přílohu notářského zápisu, jímž se osvědčuje průběh ustavující schůze družstva. Poznámka: podle zákona o podpoře výstavby činí minimální výše dalšího členského vkladu 20% pořizovacích nákladů na družstevní byt, jehož bude člen nájemcem. Stanovy však mohou určit vyšší podíl člena na financování výstavby družstevních bytů a tedy vyšší další členský vklad. Určení vyššího dalšího členského vkladu, jímž se člen finančně podílí na výstavbě družstevních bytů, je vždy pouze věcí stanov konkrétního družstva. Taktéž lze stanovit, že výši dalšího členského vkladu určí členská schůze, minimálně však ve výši 20% pořizovacích nákladů na družstevní byt, jehož bude člen nájemcem. (2) Další členský vklad podle odst.1 písm. b) je člen povinen splatit takto: a) zálohovou výši dalšího členského vkladu pro každého člena stanoví členská schůze družstva podle výše rozpočtových nákladů (rozpočtovými náklady jsou předpokládané pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů) svým usnesením nejpozději den před podáním žádosti Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen Fond ). Člen je povinen tuto zálohovou výši členského vkladu zaplatit ve výši, ve lhůtě a způsobem stanoveným v usnesení členské schůze, přičemž usnesení členské schůze nesmí určit lhůtu delší než je 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi družstvem a Fondem, Poznámka: družstvo je povinno doložit Fondu splacení zálohové výše dalšího členského vkladu nejpozději do 6 měsíců po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s Fondem, popřípadě v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Fondem v písemné výzvě družstvu. To je však nejzazší lhůta pro doložení, že byla tato povinnost splněna. Uvedená lhůta ve vzoru stanov je odvozena od lhůty dle 11 písm. e) zákona o podpoře výstavby pro splnění povinnosti tak, aby družstvo mělo dostatek času ověřit, že všichni členové svoji povinnost splnili. Jinak je věcí stanov každého družstva, zda stanoví kratší lhůtu pro splacení zálohové výše dalšího členského vkladu, neboť nic nebrání tomu, aby doklad o splacení zálohové výše dalších členských vkladů byl přiložen již při podání žádosti Fondu o poskytnutí podpory. b) konečnou výši dalšího členského vkladu pro každého člena stanoví členská schůze družstva po kolaudaci výstavby a po zúčtování podpory s Fondem svým usnesením v rámci schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy družstva, přičemž toto usnesení musí být schváleno nejpozději do 90 dnů od finančního zúčtování podpory s Fondem. Člen je povinen doplatit rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu ve lhůtě a způsobem stanoveným v usnesení členské schůze. Pokud by splacená zálohová výše členského vkladu byla vyšší než konečná výše členského vkladu, je družstvo povinno vrátit tento přeplatek členovi ve stejné lhůtě. Článek 11 Zánik členství (1) Způsoby zániku členství se řídí ustanoveními obchodního zákoníku o zániku členství v družstvu.

8 (2) Za jiný důležitý důvod, pro který lze člena z družstva vyloučit ve smyslu 231 odst. 4 obchodního zákoníku se považuje porušení povinností spojených s nájmem družstevního bytu, na jejichž základě lze podle 711 občanského zákoníku vypovědět nájem bytu, nejde-li podle těchto stanov o porušení členských povinností. (3) Za jiný důležitý důvod, pro který lze člena vyloučit ve smyslu 231 odst.4 obchodního zákoníku se dále považuje: Poznámka: zde lze ve stanovách uvést další důležité důvody, pro které lze člena z družstva vyloučit ve smyslu 231 odst. 4 obchodního zákoníku. Pokud nebudou žádné další důvody uváděny, nebude se tento odstavec ve stanovách uvádět. (4) Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je tvořen majetkovou účastí člena v družstvu, tj. splacenou výší základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Nárok na vypořádací podíl je splatný do 6 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, nejdříve však do 1 měsíce ode dne, kdy se z bytu vystěhoval a byt vyklidil. Družstvo je oprávněno z částky vypořádacího podílu odečíst nesplacené závazky člena vůči družstvu, jejichž splatnost nastala před dnem, kdy se vypořádací podíl stal splatným. Článek 12 Převod členských práv a povinností (1) Pro převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu se použije 230 obchodního zákoníku. Družstvo uzavře nájemní smlouvu s nabyvatelem členských práv a povinností do 30 dnů, kdy dojde podle uvedeného zákonného ustanovení k přechodu členství ve vztahu k družstvu. (2) Při převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nevzniká převodci nárok na vypořádací podíl. Úhradu za převod si účastníci dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu dohodnou mezi sebou; sjednaná výše úhrady však nemá vliv na výši členského podílu člena v družstvu, jímž se rozumí majetková účast člena v družstvu podle těchto stanov. Část III Orgány družstva Článek 13 Obecná ustanovení (1) Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) další orgány, jimiž jsou :.

9 Poznámka: orgány uvedené pod písm. a) až c) jsou povinně zřizovanými orgány v každém družstvu, nejde-li o malé družstvo s počtem členů menším než je 50 členů. Další orgány může družstvo zřizovat, jestliže je uvede ve stanovách. V případě bytových družstev jsou často zřizovány např. orgány samosprávy, tj. výbor samosprávy a členská schůze samosprávy. Je věcí každého družstva, zda podle konkrétních podmínek a potřeb družstva budou ve stanovách uvedeny a podle stanov zřizovány případné další orgány. Tyto orgány však nikdy nemohou nahrazovat působnost orgánů uvedených pod písm. a) až c), která je uvedena v obchodním zákoníku. Varianta pro malé družstvo: V případě, že jde o družstvo s počtem členů menším než je 50 členů, může družstvo ve svých stanovách ve smyslu 245 obchodního zákoníku určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze a stanovit orgány družstva takto: (1) Orgány družstva jsou a) členská schůze, která vykonává též působnost představenstva a kontrolní komise, b) předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí, jako statutární orgán družstva. (2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen zletilí členové družstva; je-li členem družstva také jiné bytové družstvo, mohou být do orgánů družstva voleni zástupci tohoto člena - právnické osoby. (3) Funkční období členů volených orgánů družstva je 5 let a počítá se ode dne zvolení, členové prvních orgánů po založení družstva se volí jen na období 3 let. Poznámka: stanovy mohou určit v obou případech kratší funkční období, nikoliv však delší funkční období. (4) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. V ostatním platí pro členství v orgánech družstva ustanovení obchodního zákoníku. Poznámka: do stanov lze uvést podrobnosti o členství v orgánech podle 246 až 249 obchodního zákoníku; tato ustanovení však platí ze zákona. (5) Orgány družstva jsou způsobilé jednat a usnášet se, byla-li jejich schůze řádně svolána a je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu (v případě členské schůze družstva). K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují souhlas vyšší, tj. kvalifikované, většiny. Pro konání a usnášení náhradní členské schůze platí ustanovení 239 odst. 8 obchodního zákoníku. Poznámka: do stanov je možné uvést znění ustanovení 239 odst. 8 obchodního zákoníku, které však platí ze zákona (6) Při hlasování na členské schůzi přísluší každému členu družstva jeden hlas. Při hlasování v orgánech družstva přísluší každému členu orgánu jeden hlas. Článek 14 Členská schůze (1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, na kterou musí být zváni všichni členové družstva. (2) Členská schůze se schází nejméně jednou za rok, vždy však nejpozději do 30. června běžného roku.

10 (3) Svolání členské schůze se děje písemnou pozvánkou zaslanou všem členům družstva nejpozději 15 dní přede dnem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje zejména místo, datum a hodinu konání členské schůze a program jednání. V ostatním platí pro svolání a pořad jednání členské schůze ustanovení 239 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. (4) Do působnosti členské schůze patří a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, případně dalších orgánů družstva, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) schvalovat písemnou žádost Fondu o poskytnutí podpory na výstavbu družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, g) schvalovat uzavření zástavní smlouvy s Fondem podle 7 zákona o podpoře výstavby k zajištění nesplacené části úvěru včetně příslušenství, poskytnutého družstvu v rámci podpory podle zákona o podpoře výstavby, h) schvalovat zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku pořízeného s podporou podle zákona o podpoře výstavby, vždy však jedině v souvislosti s výstavbou družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby anebo z důvodu závazků spojených se zajišťováním správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva, i) rozhodovat o ukončení závazků bytového družstva plynoucích z poskytnuté podpory způsobem a za podmínek stanovených zákonem o podpoře výstavby, j) rozhodovat v dalších záležitostech stanovených zákonem nebo těmito stanovami, anebo v záležitostech, které si k rozhodnutí svým usnesením vyhradila, vždy však při dodržení podmínek stanovených v zákoně o podpoře výstavby. Uvedená ustanovení jsou jako výlučná působnost členské schůze převzata ze zákona o podpoře výstavby. Poznámka: stanovy mohou určit častější frekvenci konání členské schůze než je uvedena v odst. 2. Rovněž způsob svolání členské schůze, uvedené v odst. 3 je možné ve stanovách upravit jinak podle podmínek a potřeb družstva. Lze též do odst. 2 a 3 doplnit náležitosti uvedené v 239 odst.2 a 3 obchodního zákoníku týkající se svolávání členské schůze. Dále je možné (podle podmínek a potřeb družstva) zařadit ustanovení o dílčích členských schůzích ( 239 odst. 6 obchodního zákoníku), nebo o shromáždění delegátů ( 239 odst. 7 obchodního zákoníku), pokud je to v družstvu potřebné s ohledem na velikost družstva. Do stanov je možné také zařadit ustanovení o náhradní členské schůzi ( 239 odst.8 obchodního zákoníku), pořizování zápisu ( 241obchodního zákoníku), podávání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze ( 242 obchodního zákoníku). Tato ustanovení však platí přímo ze zákona. Varianta pro malé družstvo, pokud se rozhodne využít zjednodušené soustavy orgánů viz. varianta v článku 13:

11 (5) V družstvu se nevolí představenstvo ani kontrolní komise. Členská schůze plní působnost představenstva a kontrolní komise, jak jsou uvedeny v ustanoveních 243 a 244 obchodního zákoníku, popřípadě v jiných ustanoveních obchodního zákoníku. Článek 15 Představenstvo (1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Představenstvo má. členů. Poznámka: družstvo ve svých stanovách určí konkrétní počet členů představenstva (např. 3 členové, nebo 5 členů apod.). Obchodní zákoník neurčuje minimální ani maximální počet členů představenstva (na rozdíl od kontrolní komise, kde předepisuje nejméně 3 členy. Je vhodné určit minimálně tříčlenné představenstvo. 2) Představenstvo jako výkonný orgán družstva řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. 3) Představenstvo jako statutární orgán jedná jménem družstva. Za představenstvo jedná navenek jménem družstva předseda družstva nebo místopředseda družstva v jeho zastoupení. Písemné právní úkony, které činí představenstvo, podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. 4) Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva. (5) Představenstvo se schází nejméně jednou za měsíce. V ostatním platí pro představenstvo zejména 243 obchodního zákoníku a tyto stanovy. Poznámka: stanovy konkrétně určí frekvenci schůzí představenstva. Pokud by měli být předseda družstva a místopředseda (či některý z nich) voleni přímo členskou schůzí, bylo by nutno to výslovně ve stanovách uvést, neboť jinak je volí představenstvo z řad svých členů. Článek 16 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva se všeobecnou kontrolní působností. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má 3 členy. Poznámka: ve stanovách lze určit vyšší počet členů kontrolní komise než je uveden, nikoliv však nižší. (2) V ostatním platí pro kontrolní komisi 244 obchodního zákoníku. Poznámka: ve stanovách lze vyjmenovat náležitosti kontrolní komise uvedené v 244 obchodního zákoníku, které však platí ze zákona. Pokud by měli být předseda a místopředseda kontrolní komise (či některý z nich) voleni přímo členskou schůzí, bylo by nutno to výslovně ve stanovách uvést, neboť jinak je volí kontrolní komise z řad svých členů. Varianta pro malé družstvo, pokud se rozhodne pro zjednodušenou soustavu orgánů tedy pokud použije varianta článku 13 a navazující doplnění odstavce 5. do článku 14:

12 Do stanov malého družstva se v tomto případě neuvádějí články 15 (představenstvo) a 16 (kontrolní komise). Článek 17 Další orgány Uvede se pouze v případě, že družstvo hodlá zřizovat další orgány. V takovém případě se uvede název dalšího orgánu a jeho působnost, způsob zřizování - kdo volí či jmenuje, frekvence jeho schůzí, způsob jednání a usnášení. Část IV. Hospodaření družstva Článek 18 Financování výstavby družstevních bytů pořizovaných s podporou Fondu (1) Financování výstavby družstevních bytů pořizovaných s podporou podle zákona o podpoře výstavby se uskutečňuje za finanční účasti členů a s podporou Fondu podle zákona o podpoře výstavby, těchto stanov a podle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi družstvem a Fondem. Představenstvo družstva odpovídá za dodržování podmínek stanovených zákonem o podpoře výstavby a smlouvou o poskytnutí podpory pro financování této výstavby, tj. pro použití prostředků dalších členských vkladů a prostředků poskytnuté podpory a pro postup při čerpání podpory. (2) Finanční zúčtování poskytnuté podpory mezi Fondem a družstvem a následné vyúčtování výstavby družstevních bytů pořízených s podporou se provádí způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem o podpoře výstavby. Představenstvo družstva odpovídá za přípravu podkladů pro Fond a pro členskou schůzi družstva a pro včasné a řádné projednání podle zákona o podpoře výstavby a podle smlouvy o poskytnutí podpory. (3) Podrobnosti týkající se záležitostí podle odstavce 1. a 2. mohou být stanoveny ve směrnicí schválené členskou schůzí, vždy však v souladu se zákonem o podpoře výstavby a s těmito stanovami. Článek 19 Nájemné za užívání družstevních bytů pořízených s podporou Fondu (1) Výši nájemného stanoví pro jednotlivé členy - nájemce družstevních bytů pořízených s podporou - členská schůze družstva podle kalkulace určené zákonem o podpoře výstavby a těmito stanovami v článku 9 odst. 3 písm. a). (2) Výši úhrady za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (ceny služeb) a výši záloh pro jednotlivé členy nájemce družstevních bytů - stanoví představenstvo spolu s termíny plateb a termíny pro vyúčtování záloh na úhradu cen služeb a zaplacení

13 nedoplatků či vrácení přeplatků, pokud si tuto záležitost nevyhradí k rozhodování členská schůze. (3) Podrobnosti týkající se záležitostí podle odstavce 1 a 2 mohou být stanoveny ve směrnicí schválené členskou schůzí, vždy však v souladu se zákonem o podpoře výstavby a s těmito stanovami. Článek 20 Fondy družstva (1) Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond. (2) Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu. (3) Nedělitelný fond se nesmí za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. Poznámka: ve vzoru stanov je uvedena minimální výše tvorby nedělitelného fondu, který je povinně v každém družstvu zřizován podle 235 obchodního zákoníku. Stanovy družstva mohou případně určit vyšší konečnou částku nedělitelného fondu a vyšší roční příděly do tohoto fondu. (4) Družstvo dále vytváří, vedle úhrady běžných provozních nákladů a nákladů na správu, dlouhodobou zálohu na opravy a na investice (stavební úpravy, modernizace, rekonstrukce domu, pořízení dlouhodobého majetku apod.); tato dlouhodobá záloha je tvořena v rámci platby nájemného, jehož výše je kalkulována podle zákona o podpoře výstavby a podle těchto stanov (článek 19 odst. 1). Pro tyto účely může družstvo usnesením členské schůze vytvořit fond. Podrobnosti pro jeho tvorbu a použití musí být stanoveny ve směrnici schválené členskou schůzí. (5) Družstvo může na základě usnesení členské schůze vytvářet případně i další fondy podle podmínek a potřeb družstva. Způsob tvorby a použití těchto fondů musí být uveden ve směrnici schválené členskou schůzí. Článek 21 Způsob použití zisku a úhrady ztráty (1) Případný zisk se nerozděluje mezi členy družstva a použije se pro účely předmětu činnosti družstva uvedeného v článku 3 odst.1 písm. a) a c) stanov. (2) Případná ztráta se hradí nejdříve z majetku družstva a poté z uhrazovací povinnosti členů způsobem stanoveným usnesením členské schůze. Článek 22 Omezení nakládání s majetkem družstva (1) Družstvo, jako příjemce podpory, nesmí smluvně zatěžovat svůj nemovitý majetek pořízený s podporou podle zákona o podpoře výstavby, vyjma případů uvedených v 13 zákona o podpoře výstavby. Tento nemovitý majetek nesmí družstvo zatěžovat právem odpovídajícím věcnému břemenu, zástavním právem či jiným zajištěním závazků, nejde-li o zajištění závazků družstvo vzniklých v souvislosti s předmětem činnosti družstva spočívajícím v zajišťování správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva. V těchto případech však musí nejdříve členská schůze svým usnesením schválit předchozí souhlas s uzavřením zástavní smlouvy.

14 (2) Družstvo, jako příjemce podpory, nesmí svůj majetek investovat vyjma případů výslovně stanovených v 14 odst. 1 a 2 zákona o podpoře výstavby a se svým majetkem nesmí nakládat dále způsobem uvedeným v 14 odst. 3 zákona o podpoře výstavby. (3) Družstvo, jako příjemce podpory, nesmí nakládat s družstevními byty postavenými s podporou podle zákona o podpoře výstavby způsobem uvedeným v 15 zákona o podpoře výstavby. Poznámka: uvedená omezení platí pro družstvo jako příjemce podpory přímo ze zákona o podpoře výstavby; platí tedy i v případě, že by se stanovy o těchto omezeních nezmiňovaly. Je však vhodné, alespoň odkazem na příslušná zákonná ustanovení, tato omezení uvést. Jejich porušení by totiž znamenalo porušení zákonných podmínek pro poskytnutí podpory spolu se všemi důsledky z toho plynoucími (vrácení podpory atd.). Případně je možné, aby družstvo do svých stanov zařadilo celé znění uvedených 13 až 15 zákona o podpoře výstavby, pokud to bude považovat za účelné. Článek 23 Vedení účetnictví Družstvo vede účetnictví podle právních předpisů o účetnictví a sestavuje za každý rok účetní závěrku. Spolu řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty ke schválení členské schůzi. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. V ostatním (např. kdy je povinný audit a kdy je povinnost sestavit výroční zprávu apod.) platí příslušné právní předpisy. Část V Nájemní smlouva Článek 24 Nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu pořízeného s podporou podle zákona o podpoře výstavby lze ve smyslu 685 odst. 2 občanského zákoníku uzavřít pouze za podmínek upravených v těchto stanovách, přičemž především a) právo na uzavření nájemní smlouvy vznikne členovi družstva za podmínek určených v článku 9 odst. 1 písm. d) těchto stanov, b) náležitosti nájemní smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dále ustanoveními těchto stanov, zejména též ustanoveními dále uvedenými pod písm. c) a d), c) způsob výpočtu nájemného za užívání družstevního bytu se řídí ustanovením článku 19 těchto stanov a případnými směrnicemi družstva schválenými členskou schůzí podle článku 19 odst. 3 těchto stanov, d) práva a povinnosti nájemce člena bytového družstva, pokud jde o provádění drobných oprav v bytě a pokud jde o úhradu nákladů spojených s běžnou údržbou bytu se podle článku 9 odst. 4 těchto stanov určují v rozsahu a způsobem, jak jsou vymezeny v Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. Poznámka: družstvo při schvalování stanov má možnost podle 687 odst. 3 občanského zákoníku provést ve stanovách samostatnou úpravu práv a povinností nájemce - člena bytového družstva, pokud jde o provádění drobných oprav v bytě a pokud jde o úhradu nákladů spojených s běžnou údržbou bytu (nemusí tedy odkazovat na nařízení vlády č. 258/1995 Sb.). V takovém případě si družstvo upraví toto ustanovení stanov a ustanovení článku 9 odst. 4 stanov podle svých potřeb.

15 Článek 25 (1) Pro práva a povinnosti z nájemní smlouvy uzavřené podle článku 24 těchto stanov se dále použijí ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu, pokud se vztahují na nájem družstevního bytu. (2) Pro společné členství manželů v bytovém družstvu a pro společný nájem družstevního bytu manžely se použijí ustanovení občanského zákoníku, upravující tyto záležitosti. Část VI Zrušení, likvidace a zánik družstva, změna právní formy družstva Článek 26 (1) Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku o družstvu. Poznámka: případně je možné ve stanovách uvést ustanovení 254 a násl. obchodního zákoníku, která upravují tyto záležitosti, není to však nutné. (2) Členská schůze družstva, které je příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby, může platně rozhodnout o sloučení nebo splynutí s jiným družstvem než s bytovým družstvem, které je příjemcem podpory, dále o rozdělení na více bytových družstev, nebo o zrušení s likvidací, anebo o změně právní formy, nejdříve po uplynutí 20 let od počátku splácení úvěru poskytnutého v rámci podpory, avšak vždy jedině v případě, že před přijetím tohoto rozhodnutí vrátilo družstvo v plném rozsahu podporu poskytnutou podle zákona o podpoře výstavby a podle smlouvy uzavřené s Fondem, a to celou výši dotace a nesplacenou část úvěru poskytnutého v rámci podpory a jestliže dále vyrovnalo vůči Fondu a pověřené bance (jejímž prostřednictvím byla podpora čerpána) veškeré své další závazky. Povinnosti člena, který se finančně účastnil svým dalším členským vkladem na této výstavbě, uplatňuje družstvo vůči členovi podle článku 9 odst.5 těchto stanov. Poznámka: toto ustanovení vychází z 16 zákona o podpoře výstavby a zahrnuje rovněž povinnosti člena, jak jsou stanoveny v 11 písm. d) tohoto zákona (3) Při zrušení družstva s následnou likvidací mají členové nárok na rozdělení likvidačního zůstatku. Člen, který se účastnil na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, má nárok na likvidační zůstatek v poměru podle výše splaceného základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, po odečtení částky rovnající se jeho povinnosti vůči družstvu podle 9 odst. 5 zákona o podpoře výstavby, pokud taková povinnost nastala, a po odečtení ostatních závazků vůči družstvu. Poznámka: také v tomto ustanovení o likvidačním zůstatku se reaguje na případnou povinnost člena, pokud by vznikla podle 11 písm. d) zákona o podpoře výstavby. Část VII. Společná a závěrečná ustanovení Článek 27 Společné ustanovení Případné rozhodnutí o ukončení závazků družstva, plynoucích z poskytnuté podpory, které by se týkalo ve smyslu 17 zákona o podpoře výstavby pouze některých

16 družstevních bytů postavených s podporou podle tohoto zákona, lze učinit usnesením členské schůze po uplynutí 20 let od počátku splácení úvěru pouze za podmínek stanovených v tomto zákonném ustanovení. Poznámka: toto ustanovení je zařazeno spíše pro komplexnost stanov a reaguje na ust. 17 zákona o podpoře výstavby. Družstvo posoudí, zda toto ustanovení do stanov zařadí či nikoliv, neboť je platné přímo ze zákona. Článek 28 Závěrečné ustanovení Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi družstva, konané dne..

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014)

Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) I. Základní ustanovení Čl.1 Firma, sídlo a předmět podnikání 1. Firma zní: Stavební bytové družstvo A+G Stadion 2. Sídlem družstva je: Liberec 7, Jeronýmova

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více