VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva"

Transkript

1 VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Skalník Poznámka: podle 8 ost. 1 obchodního zákoníku jde o název, pod kterým je družstvo zapsáno do obchodního rejstříku a pod tímto názvem také činí právní úkony; součástí obchodní firmy je dodatek označující právní formu právnické osoby; podle 221 odst. 3 obchodního zákoníku musí obchodní firma družstva obsahovat označení družstvo. U bytového družstva je vhodné použít označení bytové družstvo, ačkoliv to zákon nepředepisuje. (2) Sídlem bytového družstva Skalník je: Poznámka: podle 19c občanského zákoníku jde o adresu, kde družstvo sídlí, tj. kde je umístěna jeho správa a kde se veřejnost může s družstvem stýkat. Článek 2 Právní postavení (1) Bytové družstvo Skalník (dále v těchto stanovách jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a dále za účelem podnikání uvedeného ve stanovách. Poznámka: část věty o podnikání se uvede jen v případě, že družstvo bude skutečně vyvíjet podnikatelskou činnost v oboru, který připouští zákon o podpoře výstavby v 12. (2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na základě rozhodnutí členské schůze uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva v maximální výši uvedené ve stanovách. Poznámka: uhrazovací povinnost členů na krytí ztrát družstva může, ale nemusí být stanovena (viz 222 odst. 2 obchodního zákoníku). Proto se ustanovení o uhrazovací povinnosti zahrne do stanov pouze v případě, že tak bude v konkrétním družstvu rozhodnuto. Článek 3 Předmět činnosti a podnikání

2 (1) Předmětem činnosti družstva je a) organizování přípravy a provádění či zajišťování výstavby družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva s finanční účastí družstva dle těchto stanov podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů (dále v těchto stanovách jen zákon o podpoře výstavby ), popřípadě výstavby jiných družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva, včetně souvisejícího pořizování pozemků, budov nebo bytových domů do vlastnictví družstva, b) činnosti spojené s pronájmem družstevních bytů postavených s podporou podle zákona o podpoře výstavby členům družstva, popřípadě s pronájmem jiných družstevních bytů, nebytových prostorů, střešních ploch, ploch na obvodovém plášti a jiných obdobných ploch členům družstva nebo jiným osobám, c) zajišťování správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví družstva, d) zajišťování správy jiného majetku družstva, e) poskytování a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v bytových domech nebo v jiných stavbách ve vlastnictví družstva a uzavírání příslušných smluv k zajišťování těchto plnění. Poznámka: uvedený předmět činnosti vychází z ust. 12 odst. 1 zákona o podpoře výstavby. Pokud by družstvo pořizovalo také jiné družstevní byty než s podporou podle zákona o podpoře výstavby, bylo by možné do předmětu činnosti zahrnout také převádění bytů a nebytových prostorů do vlastnictví členů družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že by družstvo chtělo tyto převody provádět. (2) Předmět podnikání družstva je: správa nemovitostí a činnosti s tím spojené, vykonávané pro vlastníky jednotek, společenství vlastníků jednotek vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo pro bytová družstva. Poznámka: uvedený předmět podnikání vychází z ust. 12 odst. 2 zákona o podpoře výstavby. Jiné podnikání nesmí družstvo, které je příjemcem podpory, provozovat. Družstvo tento předmět podnikání uvede do svých stanov pouze v případě, že skutečně hodlá tuto podnikatelskou činnost vykonávat. (3) Družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby se nesmí přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo na jiné činnosti jiných podnikajících osob nebo být jejich společníkem nebo členem. (4) Družstvo jako příjemce podpory podle zákona o podpoře výstavby může být pouze zakladatelem nebo členem zájmových sdružení právnických osob podle zvláštního právního předpisu sdružujících pouze družstva a společenství vlastníků jednotek nebo další právnické osoby s obdobnou činností a účastnit se na jejich činnosti. Pokud je předmětem činnosti těchto zájmových sdružení i podnikání, může družstvo být jejich členem pouze v případě, že ve sdružení nemá majetkovou účast, neručí za jeho závazky a nepodílí se na jeho případné ztrátě. Článek 4 Základní kapitál a zapisovaný základní kapitál (1) Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. Členským vkladem je

3 a) základní členský vklad v jednotné výši pro každého člena, určené těmito stanovami, b) další členský vklad ve výši vypočtené podle těchto stanov, jímž se člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby finančně podílí na této výstavbě. Poznámka: výstavba družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby je spolufinancována členy družstva, které je příjemcem podpory, a to dalšími členskými vklady, jejichž výše musí činit alespoň 20% pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být člen nájemcem. Bez závazku ke splacení dalšího členského vkladu nemůže vzniknout členství člena, který se účastní této výstavby družstevních bytů. (2) Zapisovaný základní kapitál, jako část základního kapitálu zapisovaná do obchodního rejstříku, činí ,- Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých). Poznámka: minimální výše zapisovaného základního kapitálu musí být ve stanovách určena ve výši 50 tisíc Kč; družstvo však může ve svých stanovách určit vyšší hodnotu zapisovaného základního kapitálu. Článek 5 Základní ustanovení o členství (1) Členem družstva, který se účastní na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, může být zletilá fyzická osoba, která se zavázala za účelem financování výstavby družstevních bytů ke splacení dalšího členského vkladu ve výši určené podle stanov; podmínka zletilosti se nepoužije v případě přechodu členských práv a povinností děděním. Právnická osoba nemůže být členem družstva účastnícím se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby a nemůže být nájemcem družstevního bytu pořízeného v této výstavbě. (2) Členem družstva může být také jiné bytové družstvo, které se však finančně neúčastní na výstavbě družstevních bytů a jehož členství může vzniknout jen za podmínek určených zákonem o podpoře výstavby a těmito stanovami. Část II. Členství v družstvu Článek 6 Vznik členství v družstvu (1) Členství vzniká po splnění podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva ba) bb) bc) přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, nebo převodem či přechodem členských práv a povinností, nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. (2) V případě přijetí za člena podle odst. 1 písm. a) a písm. ba) vznikne členství nejdříve dnem zaplacení základního členského vkladu a jde-li o člena účastnícího se na

4 výstavbě družstevních bytů dále nejdříve poté, co se zavázal za účelem financování této výstavby ke splacení dalšího členského vkladu určeného ve stanovách podle 10 odst. 1 zákona o podpoře výstavby. (3) Při založení družstva jsou uchazeči o členství, kteří podali přihlášku za člena družstva, zavázali se ke splacení základního členského vkladu a zavázali se rovněž ke splacení dalšího členského vkladu, jímž se účastní na financování výstavby družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby a stanov, uvedeni v seznamu členů, tvořícím přílohu notářského zápisu osvědčujícím průběh ustavující schůze družstva podle 224 odst. 6 obchodního zákoníku. (4) O přijetí za člena na základě členské přihlášky rozhoduje statutární orgán družstva, který je vázán podmínkami uvedenými v zákoně o podpoře výstavby a v těchto stanovách. (5) Vznik a zánik společného členství manželů a přeměna společního členství manželů na individuální členství jednoho z manželů se řídí občanským zákoníkem. Článek 7 Seznam členů družstva Představenstvo družstva je povinno vést seznam členů družstva s náležitostmi stanovenými v 228 obchodního zákoníku. V seznamu se v rámci vyznačování všech změn evidovaných skutečností aktuálně vyznačuje také výše splaceného dalšího členského vkladu, jímž se člen účastní na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby. Článek 8 Obecná práva a povinnosti člena družstva (1) Člen družstva má práva a povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov a v rámci toho a) člen má zejména tato práva: aa) ab) ac) ad) účastnit se na projednávání a rozhodování o záležitostech družstva na jednání členské schůze, volit a být volen do orgánů družstva a účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů za podmínek určených zákonem a stanovami, podílet se na činnosti družstva vykonávané podle těchto stanov, podávat návrhy a podněty nebo stížnosti orgánům družstva a vyžadovat zprávu o způsobu jejich vyřízení, b) člen má zejména tyto povinnosti: ba) bb) dodržovat stanovy a usnesení orgánů družstva, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí a upozorňovat na další skutečnosti, o nichž se dozvěděl, že ohrožují majetek družstva či poškozují zájmy družstva a jeho členů,

5 bc) bd) plnit své závazky vůči družstvu, které vyplývají z jeho členství, plnit svoji uhrazovací povinnost nad rámec členského vkladu ke krytí ztrát družstva na základě usnesení členské schůze, nejvíce však do výše trojnásobku základního členského vkladu. (2) Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči členovi družstva plnění jeho závazků vůči družstvu podle zákona a stanov a je povinno především v činnost svých orgánů vytvářet podmínky pro uplatnění a dodržování práv člena v družstvu. Článek 9 Zvláštní práva a povinnosti člena účastnícího se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby (1) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby má tato práva a) na sdělení od družstva, jaká zálohová výše dalšího členského vkladu, jímž se finančně podílí na výstavbě družstevních bytů, byla stanovena členskou schůzí a jakým způsobem a v jaké lhůtě má být splacena, b) na sdělení od družstva, jaká konečná výše dalšího členského vkladu, jímž se účastní na výstavbě družstevních bytů, byla stanovena členskou schůzí v souladu s vyúčtováním výstavby družstevních bytů se členy družstva, c) po schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy, které provádí členská schůze, na vrácení případného přeplatku dalšího členského vkladu tvořícího rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu; přeplatek je družstvo povinno členovi zaplatit ve výši a ve lhůtě stanovené členskou schůzí, d) na uzavření nájemní smlouvy o užívání družstevního bytu postaveného s podporou podle zákona o podpoře výstavby, na jehož pořízení se podílel svým dalším členským vkladem podle zákona o podpoře výstavby a podle těchto stanov. Toto právo vzniká dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby, v němž se družstevní byt nachází. Právo na uzavření nájemní smlouvy má rovněž právní nástupce člena na základě převodu nebo přechodu členských práv a povinností v družstvu, je-li fyzickou osobou, e) na zajištění plnění poskytovaných s užíváním bytu (služeb) a činností spojených se správou, provozem a údržbou a dalších s tím spojených činností, vykonávaných družstvem podle těchto stanov. (2) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby má tyto povinnosti a) splatit zálohovou výši dalšího členského vkladu podle odst. 1 písm. a) způsobem a ve lhůtě stanovené usnesením členské schůze, nejpozději však ve lhůtě stanovené v 11 písm. e) zákona o podpoře výstavby; b) po schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy, které provádí členská schůze, zaplatit případný nedoplatek dalšího členského vkladu tvořící rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu, a to ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzí.

6 (3) Jakmile se stane nájemcem družstevního bytu postaveného s podporou podle zákona o podpoře výstavby má člen dále povinnost a) platit nájemné stanovené na základě kalkulace ve výši stanovené členskou schůzí, platit zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu stanovené příslušným orgánem družstva a doplatky podle vyúčtování provedeného družstvem. Kalkulace nájemného zahrnuje splátky úvěrů a úroky z nich, náklady na opravy a údržbu domu a na technické zhodnocení domu, náklady na pojištění domu, daň z nemovitostí, náklady na správu družstva a domu. Poznámka: způsob výpočtu nájemného je závazně stanoven v 11 písm. b) a c) zákona o podpoře výstavby a nelze se od něho ve stanovách odchýlit. Podle tohoto ustanovení stanov pak schvaluje členská schůze výši nájemného pro jednotlivé členy. Případně je možné určit, že výši nájemného podle stanov schvaluje představenstvo družstva; to je věcí stanov každého družstva. b) splácet v nájemném částky odpovídající splátkám úvěru družstva a jeho příslušenství, které podle vyúčtování výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby se členy připadají na družstevní byt, který člen užívá; částky připadající na družstevní byt se vypočtou ze splátek úvěru bytového družstva a jeho příslušenství poskytnutého dle zákona o podpoře výstavby, a to podle poměru podlahové plochy tohoto družstevního bytu k podlahovým plochám všech družstevních bytů družstva postavených s podporou podle zákona o podpoře výstavby v bytovém domě, v němž se družstevní byt nachází, Poznámka: způsob výpočtu splátek úvěru dle podlahové plochy se vztahuje ke zvýhodněnému úvěru poskytnutému Státním fondem rozvoje bydlení podle zákona o podpoře výstavby. c) plnit včas a řádně všechny další povinnosti, které vyplývají z nájemní smlouvy na užívání družstevního bytu, d) dodržovat další pravidla v souvislosti s užíváním družstevního bytu, schválená členskou schůzí a případně uvedená v domovním řádu vydaném družstvem. (4) Člen, který je nájemcem družstevního bytu, je povinen zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu bytu, jehož je nájemcem, v rozsahu a způsobem podle Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. (5) Pokud členská schůze družstva rozhodne o vrácení podpory v případech uvedených v 16 nebo 17 zákona o podpoře výstavby, je člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona povinen zaplatit družstvu částku rovnající se dotaci a nesplacené části úvěru a jeho příslušenství, připadající na jím užívaný družstevní byt, který byl postaven s podporou podle zákona o podpoře výstavby. Pokud by bylo povinno družstvo vrátit podporu z důvodu porušení podmínek družstva pro poskytnutí a čerpání podpory, postupuje se obdobně. (6) Člen účastnící se na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby je dále povinen dodržovat zákaz účastnit se na výstavbě družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby v jiném bytovém družstvu a zákaz být nájemcem více než jednoho družstevního bytu pořízeného s podporou podle uvedeného zákona. Dodržení tohoto zákazu člen družstvu potvrzuje čestným prohlášením, které je součástí členské přihlášky do družstva; nepravdivé prohlášení je důvodem pro vyloučení člena z družstva. Článek 10 Majetková účast člena v družstvu

7 (1) Majetkovou účast člena v družstvu tvoří peněžité vklady, jimiž jsou a) základní členský vklad ve stejné výši pro každého člena, který činí.kč. Zaplacení základního členského vkladu je podmínkou vzniku členství v družstvu, b) další členský vklad, jímž se člen účastnící se výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby finančně podílí na pořízení družstevního bytu, jehož bude nájemcem. Výše dalšího členského vkladu, k němuž je člen povinen se zavázat, činí % pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být nájemcem. Skladbu pořizovacích nákladů stanoví 2 písm. d) zákona o podpoře výstavby. Přijetí závazku ke splacení dalšího členského vkladu v této výši musí uchazeč o členství potvrdit v písemné členské přihlášce za člena družstva a při založení družstva dále v seznamu členů, tvořícím přílohu notářského zápisu, jímž se osvědčuje průběh ustavující schůze družstva. Poznámka: podle zákona o podpoře výstavby činí minimální výše dalšího členského vkladu 20% pořizovacích nákladů na družstevní byt, jehož bude člen nájemcem. Stanovy však mohou určit vyšší podíl člena na financování výstavby družstevních bytů a tedy vyšší další členský vklad. Určení vyššího dalšího členského vkladu, jímž se člen finančně podílí na výstavbě družstevních bytů, je vždy pouze věcí stanov konkrétního družstva. Taktéž lze stanovit, že výši dalšího členského vkladu určí členská schůze, minimálně však ve výši 20% pořizovacích nákladů na družstevní byt, jehož bude člen nájemcem. (2) Další členský vklad podle odst.1 písm. b) je člen povinen splatit takto: a) zálohovou výši dalšího členského vkladu pro každého člena stanoví členská schůze družstva podle výše rozpočtových nákladů (rozpočtovými náklady jsou předpokládané pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů) svým usnesením nejpozději den před podáním žádosti Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen Fond ). Člen je povinen tuto zálohovou výši členského vkladu zaplatit ve výši, ve lhůtě a způsobem stanoveným v usnesení členské schůze, přičemž usnesení členské schůze nesmí určit lhůtu delší než je 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi družstvem a Fondem, Poznámka: družstvo je povinno doložit Fondu splacení zálohové výše dalšího členského vkladu nejpozději do 6 měsíců po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s Fondem, popřípadě v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Fondem v písemné výzvě družstvu. To je však nejzazší lhůta pro doložení, že byla tato povinnost splněna. Uvedená lhůta ve vzoru stanov je odvozena od lhůty dle 11 písm. e) zákona o podpoře výstavby pro splnění povinnosti tak, aby družstvo mělo dostatek času ověřit, že všichni členové svoji povinnost splnili. Jinak je věcí stanov každého družstva, zda stanoví kratší lhůtu pro splacení zálohové výše dalšího členského vkladu, neboť nic nebrání tomu, aby doklad o splacení zálohové výše dalších členských vkladů byl přiložen již při podání žádosti Fondu o poskytnutí podpory. b) konečnou výši dalšího členského vkladu pro každého člena stanoví členská schůze družstva po kolaudaci výstavby a po zúčtování podpory s Fondem svým usnesením v rámci schválení vyúčtování výstavby družstevních bytů se členy družstva, přičemž toto usnesení musí být schváleno nejpozději do 90 dnů od finančního zúčtování podpory s Fondem. Člen je povinen doplatit rozdíl mezi splacenou zálohovou výší a konečnou výší dalšího členského vkladu ve lhůtě a způsobem stanoveným v usnesení členské schůze. Pokud by splacená zálohová výše členského vkladu byla vyšší než konečná výše členského vkladu, je družstvo povinno vrátit tento přeplatek členovi ve stejné lhůtě. Článek 11 Zánik členství (1) Způsoby zániku členství se řídí ustanoveními obchodního zákoníku o zániku členství v družstvu.

8 (2) Za jiný důležitý důvod, pro který lze člena z družstva vyloučit ve smyslu 231 odst. 4 obchodního zákoníku se považuje porušení povinností spojených s nájmem družstevního bytu, na jejichž základě lze podle 711 občanského zákoníku vypovědět nájem bytu, nejde-li podle těchto stanov o porušení členských povinností. (3) Za jiný důležitý důvod, pro který lze člena vyloučit ve smyslu 231 odst.4 obchodního zákoníku se dále považuje: Poznámka: zde lze ve stanovách uvést další důležité důvody, pro které lze člena z družstva vyloučit ve smyslu 231 odst. 4 obchodního zákoníku. Pokud nebudou žádné další důvody uváděny, nebude se tento odstavec ve stanovách uvádět. (4) Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je tvořen majetkovou účastí člena v družstvu, tj. splacenou výší základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Nárok na vypořádací podíl je splatný do 6 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, nejdříve však do 1 měsíce ode dne, kdy se z bytu vystěhoval a byt vyklidil. Družstvo je oprávněno z částky vypořádacího podílu odečíst nesplacené závazky člena vůči družstvu, jejichž splatnost nastala před dnem, kdy se vypořádací podíl stal splatným. Článek 12 Převod členských práv a povinností (1) Pro převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu se použije 230 obchodního zákoníku. Družstvo uzavře nájemní smlouvu s nabyvatelem členských práv a povinností do 30 dnů, kdy dojde podle uvedeného zákonného ustanovení k přechodu členství ve vztahu k družstvu. (2) Při převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nevzniká převodci nárok na vypořádací podíl. Úhradu za převod si účastníci dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu dohodnou mezi sebou; sjednaná výše úhrady však nemá vliv na výši členského podílu člena v družstvu, jímž se rozumí majetková účast člena v družstvu podle těchto stanov. Část III Orgány družstva Článek 13 Obecná ustanovení (1) Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) další orgány, jimiž jsou :.

9 Poznámka: orgány uvedené pod písm. a) až c) jsou povinně zřizovanými orgány v každém družstvu, nejde-li o malé družstvo s počtem členů menším než je 50 členů. Další orgány může družstvo zřizovat, jestliže je uvede ve stanovách. V případě bytových družstev jsou často zřizovány např. orgány samosprávy, tj. výbor samosprávy a členská schůze samosprávy. Je věcí každého družstva, zda podle konkrétních podmínek a potřeb družstva budou ve stanovách uvedeny a podle stanov zřizovány případné další orgány. Tyto orgány však nikdy nemohou nahrazovat působnost orgánů uvedených pod písm. a) až c), která je uvedena v obchodním zákoníku. Varianta pro malé družstvo: V případě, že jde o družstvo s počtem členů menším než je 50 členů, může družstvo ve svých stanovách ve smyslu 245 obchodního zákoníku určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze a stanovit orgány družstva takto: (1) Orgány družstva jsou a) členská schůze, která vykonává též působnost představenstva a kontrolní komise, b) předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí, jako statutární orgán družstva. (2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen zletilí členové družstva; je-li členem družstva také jiné bytové družstvo, mohou být do orgánů družstva voleni zástupci tohoto člena - právnické osoby. (3) Funkční období členů volených orgánů družstva je 5 let a počítá se ode dne zvolení, členové prvních orgánů po založení družstva se volí jen na období 3 let. Poznámka: stanovy mohou určit v obou případech kratší funkční období, nikoliv však delší funkční období. (4) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. V ostatním platí pro členství v orgánech družstva ustanovení obchodního zákoníku. Poznámka: do stanov lze uvést podrobnosti o členství v orgánech podle 246 až 249 obchodního zákoníku; tato ustanovení však platí ze zákona. (5) Orgány družstva jsou způsobilé jednat a usnášet se, byla-li jejich schůze řádně svolána a je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu (v případě členské schůze družstva). K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují souhlas vyšší, tj. kvalifikované, většiny. Pro konání a usnášení náhradní členské schůze platí ustanovení 239 odst. 8 obchodního zákoníku. Poznámka: do stanov je možné uvést znění ustanovení 239 odst. 8 obchodního zákoníku, které však platí ze zákona (6) Při hlasování na členské schůzi přísluší každému členu družstva jeden hlas. Při hlasování v orgánech družstva přísluší každému členu orgánu jeden hlas. Článek 14 Členská schůze (1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, na kterou musí být zváni všichni členové družstva. (2) Členská schůze se schází nejméně jednou za rok, vždy však nejpozději do 30. června běžného roku.

10 (3) Svolání členské schůze se děje písemnou pozvánkou zaslanou všem členům družstva nejpozději 15 dní přede dnem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje zejména místo, datum a hodinu konání členské schůze a program jednání. V ostatním platí pro svolání a pořad jednání členské schůze ustanovení 239 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. (4) Do působnosti členské schůze patří a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, případně dalších orgánů družstva, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) schvalovat písemnou žádost Fondu o poskytnutí podpory na výstavbu družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, g) schvalovat uzavření zástavní smlouvy s Fondem podle 7 zákona o podpoře výstavby k zajištění nesplacené části úvěru včetně příslušenství, poskytnutého družstvu v rámci podpory podle zákona o podpoře výstavby, h) schvalovat zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku pořízeného s podporou podle zákona o podpoře výstavby, vždy však jedině v souvislosti s výstavbou družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby anebo z důvodu závazků spojených se zajišťováním správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva, i) rozhodovat o ukončení závazků bytového družstva plynoucích z poskytnuté podpory způsobem a za podmínek stanovených zákonem o podpoře výstavby, j) rozhodovat v dalších záležitostech stanovených zákonem nebo těmito stanovami, anebo v záležitostech, které si k rozhodnutí svým usnesením vyhradila, vždy však při dodržení podmínek stanovených v zákoně o podpoře výstavby. Uvedená ustanovení jsou jako výlučná působnost členské schůze převzata ze zákona o podpoře výstavby. Poznámka: stanovy mohou určit častější frekvenci konání členské schůze než je uvedena v odst. 2. Rovněž způsob svolání členské schůze, uvedené v odst. 3 je možné ve stanovách upravit jinak podle podmínek a potřeb družstva. Lze též do odst. 2 a 3 doplnit náležitosti uvedené v 239 odst.2 a 3 obchodního zákoníku týkající se svolávání členské schůze. Dále je možné (podle podmínek a potřeb družstva) zařadit ustanovení o dílčích členských schůzích ( 239 odst. 6 obchodního zákoníku), nebo o shromáždění delegátů ( 239 odst. 7 obchodního zákoníku), pokud je to v družstvu potřebné s ohledem na velikost družstva. Do stanov je možné také zařadit ustanovení o náhradní členské schůzi ( 239 odst.8 obchodního zákoníku), pořizování zápisu ( 241obchodního zákoníku), podávání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze ( 242 obchodního zákoníku). Tato ustanovení však platí přímo ze zákona. Varianta pro malé družstvo, pokud se rozhodne využít zjednodušené soustavy orgánů viz. varianta v článku 13:

11 (5) V družstvu se nevolí představenstvo ani kontrolní komise. Členská schůze plní působnost představenstva a kontrolní komise, jak jsou uvedeny v ustanoveních 243 a 244 obchodního zákoníku, popřípadě v jiných ustanoveních obchodního zákoníku. Článek 15 Představenstvo (1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Představenstvo má. členů. Poznámka: družstvo ve svých stanovách určí konkrétní počet členů představenstva (např. 3 členové, nebo 5 členů apod.). Obchodní zákoník neurčuje minimální ani maximální počet členů představenstva (na rozdíl od kontrolní komise, kde předepisuje nejméně 3 členy. Je vhodné určit minimálně tříčlenné představenstvo. 2) Představenstvo jako výkonný orgán družstva řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. 3) Představenstvo jako statutární orgán jedná jménem družstva. Za představenstvo jedná navenek jménem družstva předseda družstva nebo místopředseda družstva v jeho zastoupení. Písemné právní úkony, které činí představenstvo, podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. 4) Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva. (5) Představenstvo se schází nejméně jednou za měsíce. V ostatním platí pro představenstvo zejména 243 obchodního zákoníku a tyto stanovy. Poznámka: stanovy konkrétně určí frekvenci schůzí představenstva. Pokud by měli být předseda družstva a místopředseda (či některý z nich) voleni přímo členskou schůzí, bylo by nutno to výslovně ve stanovách uvést, neboť jinak je volí představenstvo z řad svých členů. Článek 16 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva se všeobecnou kontrolní působností. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má 3 členy. Poznámka: ve stanovách lze určit vyšší počet členů kontrolní komise než je uveden, nikoliv však nižší. (2) V ostatním platí pro kontrolní komisi 244 obchodního zákoníku. Poznámka: ve stanovách lze vyjmenovat náležitosti kontrolní komise uvedené v 244 obchodního zákoníku, které však platí ze zákona. Pokud by měli být předseda a místopředseda kontrolní komise (či některý z nich) voleni přímo členskou schůzí, bylo by nutno to výslovně ve stanovách uvést, neboť jinak je volí kontrolní komise z řad svých členů. Varianta pro malé družstvo, pokud se rozhodne pro zjednodušenou soustavu orgánů tedy pokud použije varianta článku 13 a navazující doplnění odstavce 5. do článku 14:

12 Do stanov malého družstva se v tomto případě neuvádějí články 15 (představenstvo) a 16 (kontrolní komise). Článek 17 Další orgány Uvede se pouze v případě, že družstvo hodlá zřizovat další orgány. V takovém případě se uvede název dalšího orgánu a jeho působnost, způsob zřizování - kdo volí či jmenuje, frekvence jeho schůzí, způsob jednání a usnášení. Část IV. Hospodaření družstva Článek 18 Financování výstavby družstevních bytů pořizovaných s podporou Fondu (1) Financování výstavby družstevních bytů pořizovaných s podporou podle zákona o podpoře výstavby se uskutečňuje za finanční účasti členů a s podporou Fondu podle zákona o podpoře výstavby, těchto stanov a podle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi družstvem a Fondem. Představenstvo družstva odpovídá za dodržování podmínek stanovených zákonem o podpoře výstavby a smlouvou o poskytnutí podpory pro financování této výstavby, tj. pro použití prostředků dalších členských vkladů a prostředků poskytnuté podpory a pro postup při čerpání podpory. (2) Finanční zúčtování poskytnuté podpory mezi Fondem a družstvem a následné vyúčtování výstavby družstevních bytů pořízených s podporou se provádí způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem o podpoře výstavby. Představenstvo družstva odpovídá za přípravu podkladů pro Fond a pro členskou schůzi družstva a pro včasné a řádné projednání podle zákona o podpoře výstavby a podle smlouvy o poskytnutí podpory. (3) Podrobnosti týkající se záležitostí podle odstavce 1. a 2. mohou být stanoveny ve směrnicí schválené členskou schůzí, vždy však v souladu se zákonem o podpoře výstavby a s těmito stanovami. Článek 19 Nájemné za užívání družstevních bytů pořízených s podporou Fondu (1) Výši nájemného stanoví pro jednotlivé členy - nájemce družstevních bytů pořízených s podporou - členská schůze družstva podle kalkulace určené zákonem o podpoře výstavby a těmito stanovami v článku 9 odst. 3 písm. a). (2) Výši úhrady za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (ceny služeb) a výši záloh pro jednotlivé členy nájemce družstevních bytů - stanoví představenstvo spolu s termíny plateb a termíny pro vyúčtování záloh na úhradu cen služeb a zaplacení

13 nedoplatků či vrácení přeplatků, pokud si tuto záležitost nevyhradí k rozhodování členská schůze. (3) Podrobnosti týkající se záležitostí podle odstavce 1 a 2 mohou být stanoveny ve směrnicí schválené členskou schůzí, vždy však v souladu se zákonem o podpoře výstavby a s těmito stanovami. Článek 20 Fondy družstva (1) Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond. (2) Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu. (3) Nedělitelný fond se nesmí za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. Poznámka: ve vzoru stanov je uvedena minimální výše tvorby nedělitelného fondu, který je povinně v každém družstvu zřizován podle 235 obchodního zákoníku. Stanovy družstva mohou případně určit vyšší konečnou částku nedělitelného fondu a vyšší roční příděly do tohoto fondu. (4) Družstvo dále vytváří, vedle úhrady běžných provozních nákladů a nákladů na správu, dlouhodobou zálohu na opravy a na investice (stavební úpravy, modernizace, rekonstrukce domu, pořízení dlouhodobého majetku apod.); tato dlouhodobá záloha je tvořena v rámci platby nájemného, jehož výše je kalkulována podle zákona o podpoře výstavby a podle těchto stanov (článek 19 odst. 1). Pro tyto účely může družstvo usnesením členské schůze vytvořit fond. Podrobnosti pro jeho tvorbu a použití musí být stanoveny ve směrnici schválené členskou schůzí. (5) Družstvo může na základě usnesení členské schůze vytvářet případně i další fondy podle podmínek a potřeb družstva. Způsob tvorby a použití těchto fondů musí být uveden ve směrnici schválené členskou schůzí. Článek 21 Způsob použití zisku a úhrady ztráty (1) Případný zisk se nerozděluje mezi členy družstva a použije se pro účely předmětu činnosti družstva uvedeného v článku 3 odst.1 písm. a) a c) stanov. (2) Případná ztráta se hradí nejdříve z majetku družstva a poté z uhrazovací povinnosti členů způsobem stanoveným usnesením členské schůze. Článek 22 Omezení nakládání s majetkem družstva (1) Družstvo, jako příjemce podpory, nesmí smluvně zatěžovat svůj nemovitý majetek pořízený s podporou podle zákona o podpoře výstavby, vyjma případů uvedených v 13 zákona o podpoře výstavby. Tento nemovitý majetek nesmí družstvo zatěžovat právem odpovídajícím věcnému břemenu, zástavním právem či jiným zajištěním závazků, nejde-li o zajištění závazků družstvo vzniklých v souvislosti s předmětem činnosti družstva spočívajícím v zajišťování správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva. V těchto případech však musí nejdříve členská schůze svým usnesením schválit předchozí souhlas s uzavřením zástavní smlouvy.

14 (2) Družstvo, jako příjemce podpory, nesmí svůj majetek investovat vyjma případů výslovně stanovených v 14 odst. 1 a 2 zákona o podpoře výstavby a se svým majetkem nesmí nakládat dále způsobem uvedeným v 14 odst. 3 zákona o podpoře výstavby. (3) Družstvo, jako příjemce podpory, nesmí nakládat s družstevními byty postavenými s podporou podle zákona o podpoře výstavby způsobem uvedeným v 15 zákona o podpoře výstavby. Poznámka: uvedená omezení platí pro družstvo jako příjemce podpory přímo ze zákona o podpoře výstavby; platí tedy i v případě, že by se stanovy o těchto omezeních nezmiňovaly. Je však vhodné, alespoň odkazem na příslušná zákonná ustanovení, tato omezení uvést. Jejich porušení by totiž znamenalo porušení zákonných podmínek pro poskytnutí podpory spolu se všemi důsledky z toho plynoucími (vrácení podpory atd.). Případně je možné, aby družstvo do svých stanov zařadilo celé znění uvedených 13 až 15 zákona o podpoře výstavby, pokud to bude považovat za účelné. Článek 23 Vedení účetnictví Družstvo vede účetnictví podle právních předpisů o účetnictví a sestavuje za každý rok účetní závěrku. Spolu řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty ke schválení členské schůzi. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. V ostatním (např. kdy je povinný audit a kdy je povinnost sestavit výroční zprávu apod.) platí příslušné právní předpisy. Část V Nájemní smlouva Článek 24 Nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu pořízeného s podporou podle zákona o podpoře výstavby lze ve smyslu 685 odst. 2 občanského zákoníku uzavřít pouze za podmínek upravených v těchto stanovách, přičemž především a) právo na uzavření nájemní smlouvy vznikne členovi družstva za podmínek určených v článku 9 odst. 1 písm. d) těchto stanov, b) náležitosti nájemní smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dále ustanoveními těchto stanov, zejména též ustanoveními dále uvedenými pod písm. c) a d), c) způsob výpočtu nájemného za užívání družstevního bytu se řídí ustanovením článku 19 těchto stanov a případnými směrnicemi družstva schválenými členskou schůzí podle článku 19 odst. 3 těchto stanov, d) práva a povinnosti nájemce člena bytového družstva, pokud jde o provádění drobných oprav v bytě a pokud jde o úhradu nákladů spojených s běžnou údržbou bytu se podle článku 9 odst. 4 těchto stanov určují v rozsahu a způsobem, jak jsou vymezeny v Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. Poznámka: družstvo při schvalování stanov má možnost podle 687 odst. 3 občanského zákoníku provést ve stanovách samostatnou úpravu práv a povinností nájemce - člena bytového družstva, pokud jde o provádění drobných oprav v bytě a pokud jde o úhradu nákladů spojených s běžnou údržbou bytu (nemusí tedy odkazovat na nařízení vlády č. 258/1995 Sb.). V takovém případě si družstvo upraví toto ustanovení stanov a ustanovení článku 9 odst. 4 stanov podle svých potřeb.

15 Článek 25 (1) Pro práva a povinnosti z nájemní smlouvy uzavřené podle článku 24 těchto stanov se dále použijí ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu, pokud se vztahují na nájem družstevního bytu. (2) Pro společné členství manželů v bytovém družstvu a pro společný nájem družstevního bytu manžely se použijí ustanovení občanského zákoníku, upravující tyto záležitosti. Část VI Zrušení, likvidace a zánik družstva, změna právní formy družstva Článek 26 (1) Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku o družstvu. Poznámka: případně je možné ve stanovách uvést ustanovení 254 a násl. obchodního zákoníku, která upravují tyto záležitosti, není to však nutné. (2) Členská schůze družstva, které je příjemcem podpory podle zákona o podpoře výstavby, může platně rozhodnout o sloučení nebo splynutí s jiným družstvem než s bytovým družstvem, které je příjemcem podpory, dále o rozdělení na více bytových družstev, nebo o zrušení s likvidací, anebo o změně právní formy, nejdříve po uplynutí 20 let od počátku splácení úvěru poskytnutého v rámci podpory, avšak vždy jedině v případě, že před přijetím tohoto rozhodnutí vrátilo družstvo v plném rozsahu podporu poskytnutou podle zákona o podpoře výstavby a podle smlouvy uzavřené s Fondem, a to celou výši dotace a nesplacenou část úvěru poskytnutého v rámci podpory a jestliže dále vyrovnalo vůči Fondu a pověřené bance (jejímž prostřednictvím byla podpora čerpána) veškeré své další závazky. Povinnosti člena, který se finančně účastnil svým dalším členským vkladem na této výstavbě, uplatňuje družstvo vůči členovi podle článku 9 odst.5 těchto stanov. Poznámka: toto ustanovení vychází z 16 zákona o podpoře výstavby a zahrnuje rovněž povinnosti člena, jak jsou stanoveny v 11 písm. d) tohoto zákona (3) Při zrušení družstva s následnou likvidací mají členové nárok na rozdělení likvidačního zůstatku. Člen, který se účastnil na výstavbě družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby, má nárok na likvidační zůstatek v poměru podle výše splaceného základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, po odečtení částky rovnající se jeho povinnosti vůči družstvu podle 9 odst. 5 zákona o podpoře výstavby, pokud taková povinnost nastala, a po odečtení ostatních závazků vůči družstvu. Poznámka: také v tomto ustanovení o likvidačním zůstatku se reaguje na případnou povinnost člena, pokud by vznikla podle 11 písm. d) zákona o podpoře výstavby. Část VII. Společná a závěrečná ustanovení Článek 27 Společné ustanovení Případné rozhodnutí o ukončení závazků družstva, plynoucích z poskytnuté podpory, které by se týkalo ve smyslu 17 zákona o podpoře výstavby pouze některých

16 družstevních bytů postavených s podporou podle tohoto zákona, lze učinit usnesením členské schůze po uplynutí 20 let od počátku splácení úvěru pouze za podmínek stanovených v tomto zákonném ustanovení. Poznámka: toto ustanovení je zařazeno spíše pro komplexnost stanov a reaguje na ust. 17 zákona o podpoře výstavby. Družstvo posoudí, zda toto ustanovení do stanov zařadí či nikoliv, neboť je platné přímo ze zákona. Článek 28 Závěrečné ustanovení Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi družstva, konané dne..

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva INSTART ze dne 26. 5. 2003

Zápis z členské schůze bytového družstva INSTART ze dne 26. 5. 2003 Zápis z členské schůze bytového družstva INSTART ze dne 26. 5. 2003 Datum a čas konání: 26. 5. 2003, 18 hod. Místo konání: kulturní sál Hostince U Boudů, Mírová 66, Praha 10-Kolovraty Hosté: JUDr. Tomáš

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více