Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)"

Transkript

1 UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ identifikační číslo zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr, vložce 2040 x PODNIKATELSKÉHO ÚVĚRU Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) Požadovaná částka úvěru Typ úvěru X účelový, uveďte účel...provozní financování... Požadovaná doba splatnosti (max. 16 měsíců).. Navrhované zajištění Kontaktní telefon domů/mobil ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE Obchodní firma (PŘESNÝ NÁZEV V NÁVAZNOSTI NA DOKLAD OPRAVŇUJÍCÍ K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI) Právní forma: IČ: ( TAKÉ RČ, JE-LI ŽADATELEM PODNIKATEL - FYZICKÁ OSOBA) Sídlo firmy: OKEČ: (PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ) vzniklo zápisem do pod čj. (odd. a vl.) ze dne Základní kapitál Účetnictví jednoduché podvojné Osoby oprávněné jednat jménem společnosti, tj. statutární zástupci: Jméno Funkce Vzdělání (praxe) *) nehodící se škrtněte Stránka 1 z 19

2 2. ÚDAJE O POŽADOVANÉM DRUHU PRODUKTU Ve smyslu obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. žádám(e) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo o poskytnutí: Obchodního úvěru dle charakteru (účelovosti): x operativního dle lhůty splatnosti: krátkodobý (do 12 měsíců) střednědobý (nad 12 měsíců) ve výši: slovem: Kč Účel financování: Čerpání úvěru: v Kč x bezhotovostně a to x postupně, v termínech: datum objem Splácení jistiny úvěru: v Kč x postupně, operativně dle splatnosti faktur datum objem Splácení úroků úvěru: v Kč x postupně, operativně spolu s jistinou Konečná splatnost úvěru: *) nehodící se škrtněte Stránka 2 z 19

3 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE U bank máme vedeny tyto běžné (kontokorentní) účty: Číslo účtu Obchodní jméno banky Ø kreditní měsíční obrat za posledních 6 měsíců Ø měsíční zůstatek za posledních 6 měsíců Termínované vklady v Kč, z toho: do1 roku nad 1 rok Vklady v cizí měně, z toho: do 1 roku nad 1 rok Cenné papíry (např. obligace, akcie, hypoteční zástavní listy) v Kč 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKATELSKÉM ZÁMĚRU (PODROBNÝ POPIS PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU JE MOŽNO PŘÍLOŽIT K ŽÁDOSTI příloha č. 5) Stručný popis podnikatelského záměru Místo realizace: Název projektu (záměru): Stručný popis: Stránka 3 z 19

4 Harmonogram realizace podnikatelského záměru plánované zahájení podnikatelského záměru (měsíc a rok) dokončení podnikatelského záměru (měsíc a rok) Zajištění odbytu smlouvami Dodavatel Země Komodita Období od do Objem Jednotka tj.% Způsob financování podnikatelského záměru zdroje: Vlastní: Ostatní (druh): Požadovaný úvěr: Celkové finanční krytí podnikatelského záměru: 4. - NAVRHOVANÁ FORMA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO PRODUKTU Zástavní právo k pohledávce z obchodního vztahu pohledávky vůči subjektům objem pohledávek splatnost pohledávek Stránka 4 z 19

5 Zástavní právo k nemovitostem druh nemovitosti vlastník katastrální území ocenění druh nemovitosti vlastník katastrální území ocenění Zástavní právo k movitým věcem druh movitého majetku vlastník druh nabytí zůstatková hodnota ocenění druh movitého majetku vlastník druh nabytí zůstatková hodnota ocenění Zástavní právo k cenným papírům druh cenných papírů vlastník cenných papírů emitent počet ks Ručení třetí osobou - prohlášení ručitele, přijaté bankovní záruky název ručitele výše ručení doba platnosti ručení Zástavní právo k pohledávce - termínovanému vkladu výše termínovaného vkladu doba trvání vkladu vklad je vedený u (peněžního ústavu) majitel vkladu Jiné zajištění Směnka (specifikace směnky - vlastní, cizí, avalovaná ap.) Jištění EGAP, ČMZRB, PGRLF Stránka 5 z 19

6 5. DALŠÍ PODKLADY K ŽÁDOSTI O ÚVĚR 1. Podrobný podnikatelský záměr (příl. č. 5 této žádosti, možno též jen v části 4. této žádosti pokud dostačuje) 2. Oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, živnostenský list) 3. Roční výsledky hospodaření za poslední 3 roky existence firmy, a to ve formě kopií daňových přiznání za příslušné roky včetně příloh s vyznačeným datem přijetí FÚ 4. Nejnovější ekonomické výsledky ke konci posledního čtvrtletí (rozvaha a výkaz zisku a ztrát). 5. Finanční plán pro dobu trvání obchodního vztahu (bilance aktiv a pasiv, tvorba a rozdělení zisku, výkaz toku peněžní hotovosti) popis zdrojů, ze kterých bude úvěr splacen 6. Je-li nabízeno zajištění zástavou nemovitosti výpis z katastru nemovitostí ne starší než 1 měsíc doklad o vlastnictví (kupní smlouva, dědictví apod.) znalecký posudek nemovitosti s oceněním doklad o pojištění nemovitosti příp. souhlas spoluvlastníků se zřízením zástavního práva 7. Potvrzení o bezdlužnosti FÚ, OSSZ (ne starší 2 týdnů) 8. Prohlášení o závazcích (příl. č. 1 této žádosti) 9. Prohlášení o pohledávkách (příl. č. 2 této žádosti) 10. Čestné prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům (příl. č. 3 této žádosti) 11. Prohlášení o vlastnictví movitého a nemovitého majetku jako přílohy č x této žádosti Prohlášení o vlastnictví nemovitého a movitého majetku (příl. č. 4.1) společníci žádající obch. spol. nebo žadatel fyzická osoba Prohlášení o vlastnictví nemovitého a movitého majetku (příl. č. 4.x) fyzické osoby avalující směnky, ručitelé apod. Stránka 6 z 19

7 Na zpracování žádosti se podílela poradenská firma: Obchodní firma: IČ: Tel/fax Rozsah poskytnutých služeb: Žadateli byla účtována cena ve výši: Kč Jméno a podpis oprávněného pracovníka poradenské firmy: Prohlášení žadatele: 1. Žadatel prohlašuje, že v této části a v dalších částech žádosti, které jsou její přílohou a nedílnou součástí uvedl úplně a pravdivě všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v rámci této žádosti vyzván. 2. Žadatel se zavazuje neprodleně oznamovat UNIBON spořitelnímu a úvěrnímu družstvu změny o údajích uvedených v této žádosti v průběhu jejího posuzování. 3. Žadatel souhlasí s tím, aby UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo v souvislosti s touto žádostí a v případě potřeby, i po celou dobu vzájemného obchodního spojení, vzniklého na tomto základě získávalo potřebné informace od poradenské firmy uvedené v této žádosti. 4. Žadatel souhlasí s tím, aby UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo v rámci obchodního styku a vůči dozorujícím orgánům sdělovalo údaje charakterizující žadatele z hlediska jeho organizačně právní formy, vybraných údajů bonity a sjednaného rozsahu závazků z úvěrových obchodů. 5. Žadatel souhlasí, aby si UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo vyžádalo podle potřeby provedení externí technickoekonomické expertizy předložené žádosti. 6. Žadatel souhlasí s tím, že i v případě negativního vyřízení žádosti budou předané podklady uloženy v dokumentaci UNIBON spořitelního a úvěrního družstva. 7. Žadatel prohlašuje, že v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl prohlášen nebo ukončen konkurs na jeho majetek, ani nebylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání. Pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se provozování živnosti. 8. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s aktuálním sazebníkem UNIBON spořitelního a úvěrního družstva a že souhlasí s účtováním poplatků dle tohoto sazebníku. Žadatel o úvěr prohlašuje, že je - není osobou se zvláštním vztahem k UNIBON spořitelnímu a úvěrnímu družstvu. V... dne Razítko Klienta a podpis osoby oprávněné jednat jménem Klienta Stránka 7 z 19

8 Obchodní firma: Příloha č. 1 k Žádosti Prohlášení o pohledávkách Pohledávky celkem k aktuálnímu datu: z toho: 1.tuzemské zahraniční (uvést přesné datum) z toho zálohy: 2. Pohledávky z obchodního styku (specifikovat nejvýznamnější dlužníky, výši a splatnost pohledávek) 3.a) Vůči peněžním ústavům, včetně UNIBON spořitelního a úvěrního družstva Zůstatek *) Název peněžního ústavu Úroková sazba Datum konečné splatnosti Splátkový plán Ostatní *) stav k ultimu předcházejícího měsíce 3. b) pohledávky ekonomicky nebo personálně propojených společností (osob) vůči peněžním ústavům, včetně UNIBON spořitelního a úvěrního družstva Název Název společnosti Zůstatek *) peněžního ústavu Úroková sazba Datum konečné splatnosti Splátkový plán *) stav k ultimu předcházejícího měsíce 4. Prohlášení o daňových pohledávkách vůči státu Existují neuhrazené pohledávky vůči státu? NE ANO specifikovat Stránka 8 z 19

9 5. Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem ( v členění do 30, 90, 180 dnů a nad 180 dnů) do 30 dnů: do 90 dnů: do 180 dnů: nad 180: dnů: z toho - z obchodního styku - jiné z toho - tuzemské pohledávky - zahraniční pohledávky 6. Stěžejní odběratelé: obchodní firma lhůta splatnosti pohledávek %-ní podíl odběratele na tržbách celkem 7. Ostatní podstatné informace k pohledávkám (např.soudní žaloby na dlužníky, zpochybněné pohledávky, cese pohledávek ap.) 8. Pohledávky za ekonomicky nebo personálně propojenými subjekty, včetně osob blízkých. V... dne Razítko Klienta a podpis osoby oprávněné jednat jménem Klienta Stránka 9 z 19

10 Příloha č. 2 k Žádosti Obchodní firma: Prohlášení o závazcích Závazky celkem k aktuálnímu datu z toho: (uvést přesné datum) z toho zálohy: 1. Závazky z obchodního styku (specifikovat nejvýznamnější věřitele, výši a splatnost závazků) 2.a) Vůči peněžním ústavům, včetně UNIBON spořitelního a úvěrního družstva Zůstatek úvěru *) Úroková sazba Název peněžního ústavu Datum konečné splatnosti Splátkový plán Způsob zajištění *) stav k ultimu předcházejícího měsíce 2. b) Závazky ekonomicky nebo personálně propojených společností (osob) vůči peněžním ústavům, včetně UNIBON spořitelního a úvěrního družstva Název společnosti Zůstatek úvěru *) Název peněžního ústavu Úroková sazba Datum konečné splatnosti Splátkový plán Způsob zajištění *) stav k ultimu předcházejícího měsíce 3. Vůči Fondu národního majetku ČR (např. kupně-prodejní smlouva o převodu majetku státu na jinou osobu - podnikatelský subjekt v rámci privatizace) Na základě smlouvy: (uvést smlouvu) Zůstatek k ultimu předcházejícího měsíce Datum konečné splatnosti Splátkový plán Možno nahradit předložením příslušné smlouvy. 4. Prohlášení o daňových povinnostech vůči státu Stránka 10 z 19

11 Existují neuhrazené závazky vůči státu? NE ANO specifikovat 5. Přehled podrozvahových účtů klienta k datu Najatý majetek Majetek přijatý do úschovy Odepsané pohledávky Poskytnuté záruky a podobné závazky vůči nebankovním subjektům Přijaté záruky a jiné podobné pohledávky vůči nebankovním subjektům Poskytnuté zástavy Přijaté zástavy Závazky z leasingu Pohledávky z leasingu Závazky z term. operací / opcí Pohledávky z term. operací / opcí stav (v ) komentář 6. Závazky po lhůtě splatnosti celkem (v členění do 30, 90, 180 dnů a nad 180 dnů) do 30 dnů: do 90 dnů: do 180 dnů: nad 180 dnů: z toho - z obchodního styku - jiné z toho - tuzemské závazky - zahraniční závazky Stránka 11 z 19

12 7. Stěžejní dodavatelé: obchodní firma lhůta splatnosti závazků %-ní podíl dodavatele na dodávkách celkem 8. Ostatní podstatné informace k závazkům (např.soudní žaloby věřitelů, pochybné závazky, cese závazků, ap.) V... dne Razítko Klienta a podpis osoby oprávněné jednat jménem Klienta Stránka 12 z 19

13 Č estné prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům Klient (obchodní firma, adresa sídla, IČ/rodné číslo) Příloha č. 3 k Žádosti výslovně prohlašuje, že 1. podíl majetkové účasti Klienta na následujících podnikatelských subjektech činí: obchodní firma IČ výše podílu v % 2. majetková účast fyzických nebo právnických osob na společnosti Klienta: obchodní firma IČ/rodné číslo výše podílu v % 3. jednotliví členové představenstva a dozorčí rady Klienta (v případě, že je členem dozorčí rady, představenstva nebo jednatel i jiné firmy, uvést název a IČ této firmy) jméno člena vedení a jeho funkce rodné číslo IČ a obchodní firma, ve které je též ve vedení včetně jeho funkce jména osob s právem podepisovat dokumenty za společnost Klienta a jejich rodná čísla Stránka 13 z 19

14 4. přijal záruky nebo Klientovy směnky byly avalovány od následujících podnikatelských subjektů: obchodní firma IČ částka (v ) 5. Klient poskytl záruky nebo avaloval směnky následujícím podnikatelským subjektům: obchodní firma IČ částka (v ) 6. Klient dodává více než 15 % své produkce následujícím podnikatelským subjektům: obchodní firma IČ částka (v%) 7. Klient odebírá více než 50 % surovin, polotovarů, materiálu a zboží od následujících podnikatelských subjektů: obchodní firma IČ částka (v%) Během trvání úvěrového vztahu je Klient povinen neprodleně oznámit UNIBON spořitelnímu a úvěrnímu družstvu informace o všech změnách týkajících se výše uvedených skutečností. V... dne Razítko Klienta a podpis osoby oprávněné jednat jménem Klienta Stránka 14 z 19

15 Příloha č. 4.1 k Žádosti P R O H L Á Š E N Í o vlastnictví nemovitého a movitého majetku*) a závazků Jméno: Bydliště: Rodné číslo: Prohlašuji, že ke dni žádosti (prolongace) o úvěr jsem: 1. výhradním vlastníkem nemovitého majetku 2. podílovým spoluvlastníkem nemovitého majetku 3. bezpodílovým spoluvlastníkem nemovitého majetku Mimo výše uvedený nemovitý majetek žádný další nemám. *) Prohlášení vyplňují podnikatelé podnikající na základě živnostenského zákona nebo na základě jiných oprávnění, společníci ve společnostech podnikajících na základě obchodního zákoníku (v tomto případě přichází v úvahu osobní majetek u společníků ve společnostech s ručením omezeným, veřejně obchodních a komanditních) a dále osoby avalující směnky, ručitelé nebo osoby jinak zajišťující úvěr. V prohlášení musí být promítnuto, zda na majetku nevázne zástavní právo, omezení převodu nemovitosti, věcné břemeno nebo jiná práva. V případě, že na majetku tato práva váznou, uvede se v prohlášení konkrétně u jakého majetku. Klient v prohlášení dále uvede korunové a devizové účty, které má vedené u všech bank. Klient také do prohlášení uvede svou majetkovou účast, resp. podíly v jiných společnostech. Jestliže má klient rozdělené společné jmění manželů, musí tuto skutečnost doložit. Rozdělení společného jmění může být provedeno dohodou manželů, která musí mít formu notářského zápisu nebo k rozdělení dojde na základě rozhodnutí soudu. 4. výhradním vlastníkem movitého majetku Stránka 15 z 19

16 5. podílovým spoluvlastníkem movitého majetku 6. bezpodílovým spoluvlastníkem movitého majetku Na majetku nevázne - vázne* ) zástavní právo, omezení převodu, věcné břemeno nebo jiná práva. Prohlašuji, že mám - nemám*) rozdělené společné jmění manželů. 7. povinným ze závazků půjčky zůstatek půjčky výše měsíční splátky výživné výše placeného výživného měsíčně ze splátkového prodeje výše závazku výše měsíční splátky jiné závazky; specifikujte V... dne podpis ) nehodící se škrtněte Stránka 16 z 19

17 P R O H L Á Š E N Í o vlastnictví nemovitého a movitého majetku*) a závazků Příloha č ** )k Žádosti Jméno: Bydliště: Rodné číslo: Prohlašuji, že ke dni žádosti (prolongace) o úvěr jsem: 7. výhradním vlastníkem nemovitého majetku 8. podílovým spoluvlastníkem nemovitého majetku 9. bezpodílovým spoluvlastníkem nemovitého majetku Mimo výše uvedený nemovitý majetek žádný další nemám. *) Prohlášení vyplňují podnikatelé podnikající na základě živnostenského zákona nebo na základě jiných oprávnění, společníci ve společnostech podnikajících na základě obchodního zákoníku (v tomto případě přichází v úvahu osobní majetek u společníků ve společnostech s ručením omezeným, veřejně obchodních a komanditních) a dále osoby avalující směnky, ručitelé nebo osoby jinak zajišťující úvěr. V prohlášení musí být promítnuto, zda na majetku nevázne zástavní právo, omezení převodu nemovitosti, věcné břemeno nebo jiná práva. V případě, že na majetku tato práva váznou, uvede se v prohlášení konkrétně u jakého majetku. Klient v prohlášení dále uvede korunové a devizové účty, které má vedené u všech bank. Klient také do prohlášení uvede svou majetkovou účast, resp. podíly v jiných společnostech. Jestliže má klient rozdělené společné jmění manželů, musí tuto skutečnost doložit. Rozdělení společného jmění může být provedeno dohodou manželů, která musí mít formu notářského zápisu nebo k rozdělení dojde na základě rozhodnutí soudu. 10. výhradním vlastníkem movitého majetku Stránka 17 z 19

18 11. podílovým spoluvlastníkem movitého majetku 12. bezpodílovým spoluvlastníkem movitého majetku Na majetku nevázne - vázne* ) zástavní právo, omezení převodu, věcné břemeno nebo jiná práva. Prohlašuji, že mám - nemám*) rozdělené společné jmění manželů. 7. povinným ze závazků půjčky zůstatek půjčky výše měsíční splátky výživné výše placeného výživného měsíčně ze splátkového prodeje výše závazku výše měsíční splátky jiné závazky; specifikujte V... dne podpis ) nehodící se škrtněte ** ) doplňte pořadové číslo následující po předchozím Prohlášení Stránka 18 z 19

19 Podrobný podnikatelský zámě r Příloha č. 5 k Žádosti Osnova podnikatelského záměru: - cíl financované akce, - majetkoprávní stránka záměru (vlastnictví či pronájem pozemků, budov, strojů a jiného vybavení), - výrobně technická stránka záměru (popis výrobního či jiného procesu, sortiment současný i předpokládaný, stav a struktura stálých aktiv, jejich odepsanost, energetická náročnost produkce, odpady a jejich likvidace, dopad produkce na životní prostředí, dodavatelské zajištění výrobních vstupů), - odbytová stránka záměru (postavení firmy na trhu, zmapování konkurence i zákazníka, marketingová strategie vč. cenového vývoje, zabezpečení servisu a dopravy), - finanční stránka (specifikace tržeb, využití leasingu - celková výše a doba splatnosti, velikost jednotlivých splátek, struktura bankovních úvěrů, vlastní zdroje, daňové úlevy), - zajištění záměru pracovními silami (počet pracovníků, kvalifikační struktura, mzdové náklady), - vzdělání a praxe managementu. Stránka 19 z 19

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 1. 1. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Realitní slovník Nechcete být zaskočeni neznámými pojmy? Koukněte se na přehled nejpoužívanějších slov v realitním odvětví a rozšiřte své znalosti. Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce.

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více