UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D Praha

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autorka této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušila autorská práva třetích osob a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne (Kateřina Täuberová)

3 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Jarmile Zouharové, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

4 Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt The rules of the business plan and their aplication to a real project 6

5 Abstrakt Cílem práce je popsat klíčové prvky podnikatelského plánu a metodu, jak napsat úspěšný podnikatelský plán. Práce kombinuje přístup autorů odborné literatury s doporučeními organizací na podporu podnikání dostupnými na jejich internetových portálech včetně rad zkušených podnikatelů či investorů. Obsahem teoretické části práce je definice podnikatelského plánu a jeho uživatelů, smysl podnikatelského plánu, popis jeho struktury a obsahu jednotlivých kapitol. Praktická část je tvořena podnikatelským plánem reálného projektu zpracovny komunálního odpadu v jižních Čechách, která vyrábí ekologické tuhé palivo. Zpracovaný plán je ověřením použitelnosti vytvořené metody a zároveň demonstrací možnosti energetického využití odpadu jako příležitosti k podnikání. Klíčová slova: Podnikatelský plán, podnikatelský záměr, plánování, produkt, podnikatel, investor, trh, konkurence, výroba, rizika. Abstract The aim of this thesis is to describe the key elements of a business plan and to outline a method of writing a successful business plan. The thesis combines the approach of scientific literature authors with recommendations from organizations for business development and experienced entrepreneurs and investors. The theoretical part of this thesis contains a definition of a business plan and its users, a purpose of a business plan, a description of the structure and the content of particular chapters of the business plan. The practical part of this thesis consists of a business plan from a municipal solid waste processing plant project in south Bohemia, which will produce refuse derived fuel. The constructed business plan verifies applicability of the method and demonstrates the possibility of energy recovery from municipal solid waste. Key words: Business plan, business idea, planning, product, entrepreneur, investor, market, competition, production, risks. 7

6 Obsah 1 Úvod Co je to podnikatelský plán a komu slouží Definice a souvislosti Smysl a funkce Podnikatelský plán jako nástroj řízení Podnikatelský plán jako podklad žádosti o financování Uživatelé podnikatelského plánu Kdo by měl podnikatelský plán psát a jak Význam plánování pro podnikatele Prvky úspěšného podnikatelského plánu Varianty podnikatelského plánu Jak strukturovat podnikatelský plán Obsah jednotlivých kapitol podnikatelského plánu Titulní strana a obsah Exekutivní souhrn Zakladatelé a manažerský tým Podnikatelský záměr Produkt a jeho užitek pro zákazníka Podnik a zákonná opatření Podnik Analýza trhu Definice cílového trhu Konkurence SWOT analýza Dodavatelé Marketingový plán Výrobní plán Organizační plán Finanční plán Hodnocení rizik Harmonogram Přílohy Podnikatelský plán: Zpracovna komunálního odpadu Exekutivní souhrn Zakladatelé

7 6.3 Podnikatelský záměr Produkt a jeho užitek pro zákazníka Podnik a zákonná opatření Podnik Analýza trhu Definice cílového trhu Konkurence SWOT analýza Dodavatelé Marketingový plán Výrobní plán Plán produkce Zásobování Nákupní politika Popis provozu Organizační plán Finanční plán Rozvaha Výsledovka Cash Flow Kapitálové potřeby Poměrové ukazatele Hodnocení rizik Nejhorší scénář Harmonogram Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek

8 1 Úvod Podnikatelský plán je prvním krokem k úspěšnému zahájení i rozvoji podnikání, což jej dělá aktuálním tématem moderní doby. Témata podnikání, úspěch a plánování se týkají každého, kdo chce dosáhnout samostatnosti a nezávislosti na státu či zaměstnavateli. Z tohoto důvodu jsem zvolila práci, která je zaměřená na praktické využití teoretických získaných studiem literatury zabývající se podnikáním a obzvláště pak úspěšným startem podnikání. Cílem této práce je vytvořit stručný a přehledný souhrn znalostí dostupných jak v odborné literatuře o podnikání, tak i v moderních informačních zdrojích, jako jsou internetové portály organizací na podporu podnikání a příručky zkušených podnikatelů. Snaha o protnutí akademického pohledu se zkušenostmi z praxe má za cíl vytvořit kompletní přehled součástí úspěšného podnikatelského záměru a jejich obsahu. Cílem je na základě tohoto přehledu vytvořit konkrétní podnikatelský plán, který ověří návodnost souhrnu a to, zda se na jeho základě dá vytvořit životaschopný záměr obsahující všechny dosud známé prvky úspěšných podnikatelských plánů. Přestože na téma podnikatelského plánu bylo zpracováno už mnoho bakalářských i diplomových prací, nenašla jsem žádnou, která by se zaměřovala na energetické využití komunálního odpadu jako příležitosti k podnikání. Rozhodla jsem se tuto práci napsat a vytvořit podnikatelský plán užitečný lidem, kteří vidí potenciál ve spojení energetiky a ekologie. Energetika je obvykle viděna jako odvětví, které vyčerpává omezené zdroje. Ekologii většina považuje za nutné zlo, které je třeba dotovat. Tato práce má za vedlejší cíl poukázat na to, že s dobrým podnikatelským záměrem lze vybudovat ziskovou firmu produkující ekologické palivo. V dnešní době není těžké najít specialistu, který je schopný zpracovat podnikatelský plán přesně dle požadavků bank na poskytnutí úvěru. Tím však plán nesplní své ostatní funkce. Důležitou součástí úspěšného podnikatelského plánu je proces jeho tvorby podnikatelem samotným. V průběhu si ujasní své záměry, objeví skrytá úskalí plánu a také se přesvědčí o svém odhodlání překonávat překážky na cestě za úspěchem. 10

9 2 Co je to podnikatelský plán a komu slouží 2.1 Definice a souvislosti Wupperfeld ve své knize označuje podnikatelský plán za koncepci podniku v písemné podobě (1). Konkrétnější definici formulovala Tietzová v článku na webu Podnikatel.cz: Podnikatelský plán (business plán) je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Jeho úkolem je objasnit podnikatelské záměry, vyhodnotit konkurenci a potřebnost finančních prostředků (2). Ještě přesnější definice pochází od autorů z Centra pro podporu zaměstnání, podle nichž je podnikatelský záměr dlouhodobá strategie podnikání, která přehledně zobrazuje záměry podnikání. Tento dokument přesně definuje, v jaké fázi se podnik či podnikatelská myšlenka nachází, a kolik úsilí bude pro zahájení podnikání či jeho rozvoj potřeba (3). Jednoduše řečeno, podnikatelský plán je myšlenkou na papíře, kuchařkou k podnikání, mapou cesty podniku. Podnikatelský plán je součástí procesu plánování a jako takový musí být pravidelně aktualizován. Plánování není jednorázová činnost, ale důležitá součást života podniku. 2.2 Smysl a funkce Podnikatelský plán jako nástroj řízení Smyslem podnikatelského plánu je jasná představa o podnikatelském záměru. Podnikatel musí přesně vědět, proč chce podnikatelský záměr uskutečnit, jak přesně jej realizuje a co bude nabízeným produktem. Wupperfeld dokonce hovoří o podnikatelském plánu jako o ústředním řídícím dokumentu, který slouží k uspořádání a představení podnikové koncepce, lze prodiskutovat se známými a s odborníky, a tak jej zdokonalovat, nutí zakladatele firmy, aby se dohodli na přesných cílech, strategiích a opatřeních, iniciuje sestavení plánů opatření a projektů, které jsou směrnicí pro pozdější každodenní práci managementu a zaměstnanců, je nástrojem pozdějšího srovnávání plánu a skutečnosti (1). CzechInvest uvádí, že podnikatelský plán umožňuje poměřit plány podnikatele s realitou, a pokud se liší, identifikovat jak a proč. Skrze plánování výdajů získá podnik více času na vyjednání lepších podmínek od dodavatelů. Když se podniku daří dobře, plán ukáže, kdy zvýšený prodej bude vyžadovat navýšení provozního kapitálu a v opačném případě, kdy se obrátit na poradce, aby se podnikatel nevystavil osobní zodpovědnosti v případě nedostání obchodním závazkům (3). 11

10 Podnikatelský plán vede podnikatele k tomu, aby se na svou firmu díval z ptačího pohledu, a předchází situacím, kdy podnikatel zahlcený taktickými činnostmi dělá nestrategická rozhodnutí. Lidově řečeno pro stromy nevidí les. Z toho důvodu je žádoucí podnikatelský plán pravidelně revidovat a srovnávat s realitou Podnikatelský plán jako podklad žádosti o financování Podnikatelský plán přináší poskytovatelům kapitálu (bankám, investorům) první, velmi důležitý obraz podniku. Je to vizitka firmy, která musí přesvědčit na první pohled. Podnikatelský plán je nezbytným předpokladem pro získání bankovních úvěrů, vlastního kapitálu od společností zabývajících se rizikovým kapitálem, soukromých a institucionálních investorů i podpůrných prostředků z různých státních fondů a fondů EU (4). 2.3 Uživatelé podnikatelského plánu Uživatele podnikatelského plánu lze dělit na dvě kategorie: interní uživatelé externí uživatelé Interními uživateli jsou: Podnikatel podnikateli plán pomůže v utřídění myšlenek, vytyčení cílů jeho podnikání, zjištění finanční výhodnosti. Během sestavování může objevit krizová místa záměru. Prostřednictvím finanční části plánu může kvalifikovaněji zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost či finanční výhodnost podniku (5). Společníci pokud podnikatel nezakládá podnik sám, ale se společníky, je vhodné, aby sestavovali plán společně a ujasnili si cíle, strategii a své role. Předejdou tím možným nedorozuměním, jež mohou mít za následek krach podniku. Manažeři pokud se jedná o větší firmu řízenou manažery a nikoliv podnikatelem samotným, manažeři naleznou v podnikatelském plánu důležité informace pro sestavení realizačního týmu, vypracování studie proveditelnosti a obstarání potřebných finančních prostředků (1). Mezi externí uživatele se obvykle řadí: Banky poskytují úvěry podnikům a mají zájem především na tom, aby podnik byl schopný splácet úvěr po celou dobu jeho trvání (6). Banku bude nejvíce zajímat historie podnikatelské činnosti, finanční situace podnikatele, smluvně uzavřené či připravené kontrakty (3). Investoři poskytují podnikům vlastní kapitál (obchodní andělé) nebo kapitál jim svěřený (rizikoví investoři např. investiční fondy). Mají osobní prospěch z růstu podniku a tedy zájem na 12

11 jeho úspěchu. Investory zajímá, jak bude investice zhodnocena a možnost exitu (konečného prodeje). Obchodní anděl navíc může mít zájem o aktivní účast na rozvoji podniku, na rozdíl od rizikového investora, který většinou zastává pasivní roli (3). Poskytovatelé dotací - budou klást důraz na kapitoly související s celkovým cílem a přínosem projektu v oblasti, na kterou jsou dotace zaměřeny, případně jeho udržitelnost po skončení grantového období (4). Názorně je tato problematika ilustrována v knize Podnikatelský plán (6): Obrázek 1: Kdo, proč a kdy píše podnikatelský plán Zdroj: Podnikatelský plán (6) Kromě těchto hlavních uživatelů, na kterých se shodne většina autorů, uvedu ještě další, které ve své publikaci zmiňuje CzechInvest (3): Odběratelé před zadáním velké zakázky se mnozí z nich zajímají o budoucnost jejich dodavatele a podnikatelský plán je mapou budoucnosti podniku, která může promluvit ve prospěch podniku i v případě, že výkazy minulých období nejsou potěšující. Klíčoví zaměstnanci když podnik hledá důležité zaměstnance, podnikatelský plán je může ujistit, že budou zaměstnáni v dobře vedené a perspektivní firmě. 13

12 3 Kdo by měl podnikatelský plán psát a jak 3.1 Význam plánování pro podnikatele Jak už bylo zmíněno, podnikatelský plán slouží jako mapa podnikání. Z toho vyplývá, že podnikatelský plán by měl psát podnikatel sám a to z toho důvodu, aby si sám ujasnil své cíle a cestu k jejich dosažení, se zřetelem na všechna možná rizika a potřebné zdroje. V knize Podnikatelský plán autoři píší: Podnikatelé někdy plány považují za obtěžující záležitost. Za něco, co je nutné zpracovat zvláště v případě shánění externích zdrojů financování a externích investorů. Zřídkakdy jsou podnikatelské plány chápány jako dokument pro podnikání a pro podnikatele (6). Obecně známým faktem, jak je psáno v knize Podnikání malé a střední firmy, je, že mnoho podnikatelských záměrů skončí nezdarem (1). Za jednu z příčin nezdaru považuji absenci podnikatelského plánu. Zdá se mi, že lidé raději jednají, než aby přemýšleli dopředu. Podnikatelé poháněni vidinou zisku snadno zapomínají na rizika a úskalí podnikání. Wupperfeld píše, že kdo si založí vlastní firmu často tvrdí: "Nemohu plánovat obrat ani zisk, ale vím, že budu mít úspěch. A vůbec, skutečnost je většinou jiná než plány!" Wupperfeld argumentuje proti tomuto postoji následovně: Je samozřejmé, že se skutečnost od plánů, resp. prognóz mnohdy liší; přínos plánování však není v tom, že se splní prognózy, ale v tom, že při zahájení podnikání se kvantifikují rizika a přínosy podnikání. Uvědomíte si své slabé a silné stránky, silné budete rozvíjet, slabé odstraňovat, resp. je překonávat. Plánování je samozřejmě efektivnější než improvizace (1). 3.2 Prvky úspěšného podnikatelského plánu Praxe ukazuje, že některé podnikatelské plány jsou úspěšnější než jiné. Dobré podnikatelské plány mají některé společné atributy, které je dělají úspěšnějšími. Autoři v knize Podnikatelský plán jmenují vlastnosti, které by měl mít každý podnikatelský plán, aby byl dobrý a zaměřený na výsledky: jednoduchost (srozumitelnost) přesnost (stručnost) reálnost (logičnost) kompletnost (pravdivost) (6). 14

13 Tim Berry ve svém článku píše, že cíle podniku musí být konkrétní a měřitelné a plán k jejich dosažení jasný, aby bylo možné ho sledovat a kontrolovat. Plány závisí na lidském faktoru, především oddanosti a zapojení, sledování plánu a následných krocích (7). Názorně to ukazuje obrázek: Obrázek 2: Podnikatelský plán jako součást procesu plánování Zdroj: Podnikatelský plán (6) 3.3 Varianty podnikatelského plánu Variantami jsou myšleny různé formáty podnikatelského plánu, které se liší svou délkou nebo způsobem prezentace. Všechny se ovšem zakládají na stejných údajích. CzechInvest rozlišuje tyto varianty podnikatelského plánu: Prezentace ve výtahu (Elevator pitch) jedná se o ústní prezentaci základní myšlenky, která v méně než minutě objasňuje cíle a výhody podnikatelského záměru. Slouží jako stručné, jasné a výstižné shrnutí, které má zaujmout potenciálního investora. Exekutivní souhrn (Executive summary) je písemný dokument maximálního rozsahu A4 obsahující základní informace o podnikatelském záměru včetně výše nutné investice. Slouží jako vizitka, kterou podnikatel poskytuje osobám, které by mu mohly pomoci např. se získáním kapitálu. Toto shrnutí obvykle stačí pro zjištění, zda investor má zájem o tuto oblast a výši investice. Exekutivní souhrn je zvláštní kapitolou plného podnikatelského plánu. 15

14 Zkrácený podnikatelský plán obsahuje všechny body plného podnikatelského plánu, ale zabývá se jimi jen povrchově. Má objasnit záměry tak, aby bylo možné je předložit například sdružení podnikatelských andělů. Tento typ je možné využít i v případě, že podnikatel nechce hned odhalit všechny detaily svého záměru. Plný podnikatelský plán podnikatel ho většinou poskytuje pouze investorům, kteří podepsali smlouvu o utajení (Non-disclosure agreement), vysvětluje v něm detailně veškeré výrobní procesy, technologie či duševní vlastnictví. Internetová verze některé firmy mají předešlé tři varianty svého podnikatelského záměru dostupné na svých webových stránkách. Názory na vhodnost této prezentace se různí: někteří investoři to považují za moderní, jiní za zoufalé (3). Osobně si myslím, že mít připravenou elektronickou verzi všech variant plánů je v dnešní době moderních technologií žádoucí. Zároveň není obtížné vytvořit takový elektronický dokument a v případě nutnosti ho opatřit heslem. 16

15 4 Jak strukturovat podnikatelský plán Základní části popisují autoři v knize Podnikatelský plán. Titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly být uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty (telefon, ), popis podniku a povaha podnikání či způsob financování a organizační struktura podniku. Exekutivní souhrn tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu v rozsahu několika stránek. Pokud je zpracován pro investory, je jeho úkolem v maximální možné míře v nich podnítit zájem. Investoři se totiž na základě exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán jako celek. Proto je nutné této části věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní souhrn je v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu hlavní myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, očekávání, stručné tabulky finančního plánu - výhledu na několik let. Cílem exekutivního souhrnu je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve čtení celého dokumentu. Analýza trhu sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Rovněž je vhodné zahrnout do této kapitoly přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. Nesmí chybět analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu. Popis podniku v této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důležité, aby byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a jeho zaměření. Popis podniku by měl obsahovat pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho založení a různých úspěchů. Dále se v něm definuje strategie podniku a cíle a cesty k jejich dosažení. Klíčovými prvky této části podnikatelského plánu jsou: výrobky nebo služby, umístěni, lokalita a velikost podniku, přehled personálu podniku i organizační schéma, veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, průprava podnikatele - znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. Výrobní plán tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část výroby formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně důvodů jejich výběru. Rovněž je nutné uvést informace o již uzavřených smlouvách. Pokud bude celou 17

16 nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis potřebných strojů a zařízení, dále také používané materiály a jejich dodavatelé. Marketingový plán tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. Organizační plán v této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu podniku a dále dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. ]e určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura podniku. Hodnocení rizik zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo technologického vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich eliminaci. Pro potenciálního investora je tento přístup zárukou, že podnikatel si je takových rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. Finanční plán finanční plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi: předpoklad příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Jsou zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady; vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech; odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému datu. Přílohy (podpůrná dokumentace) zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do samotného textu podnikatelského plánu. Na jednotlivé přílohy by však měly být v textu odkazy (6). 18

17 5 Obsah jednotlivých kapitol podnikatelského plánu Následuje širší popis, co by měly jednotlivé kapitoly obsahovat. Autoři se neshodují na pořadí jednotlivých kapitol, ani jejich přesné struktuře, zvolila jsem tedy kombinaci, která se mně osobně zdá nejlepší i vzhledem k záměru zpracovny komunálního odpadu. 5.1 Titulní strana a obsah Titulní strana není ani tak kapitola jako spíš obal celého podnikatelského plánu. Na titulní straně je napsán název podniku, datum a místo vzniku dokumentu, jméno autora a případně také účel dokumentu. Za titulní stranou následuje obsah s přehledem jednotlivých kapitol a seznamem příloh podnikatelského plánu. Dále může následovat vysvětlení zkratek používaných v dokumentu (6). 5.2 Exekutivní souhrn Jedná se o abstrakt celého podnikatelského plánu, a proto se píše jako jeho poslední součást. Obsahuje všechny podstatné informace podnikatelského záměru na jedné, maximálně dvou stranách. Na základě tohoto souhrnu se investor rozhodne, zda má smysl číst dál. Exekutivní souhrn musí zaujmout a zároveň podává všechny stěžejní body podnikatelského záměru. Autoři se shodují na těchto základních informacích: zakladatelé I manažeři či manažerský tým (klíčoví lidé) s uvedením argumentů, proč bude právě jimi záměr úspěšně realizován; produkty a služby a čím jsou speciální a atraktivní pro trh; trh s identifikací tržního výklenku či jiného typu atraktivní tržní příležitosti s jejími jedinečnými faktory; silné stránky, výhody a kompetence či jiná významná aktiva zakládaného podniku; strategie, kterou bude dosaženo kýženého úspěchu; klíčová finanční data v jednoduché tabulkové formě (objem obchodů, předpokládaný zisk a cash-flow pro nejbližší budoucnost, rok jedna, dva atd.); potřebné finanční zdroje a jak budou spotřebovány (6). V závěru je vhodné zanechat kontakt včetně informací o firmě, aby se případný investor mohl s podnikatelem spojit a vyžádat si celý podnikatelský plán. 5.3 Zakladatelé a manažerský tým Tato kapitola je důležitá, pokud podnikatel předkládá svůj plán investorům. Právě je bude velmi zajímat, do koho své peníze investují. I sebelepší myšlenka může ztroskotat na lidském 19

18 faktoru. Podnikatel by měl uvést informace o sobě a svém týmu, jaké má vzdělání a specializaci, jakou funkci zastává v podniku. Cílem je ukázat, že podnikatel a jeho tým jsou kompetentní úspěšně realizovat podnikatelský záměr (6). 5.4 Podnikatelský záměr Produkt a jeho užitek pro zákazníka Na začátek je vhodné popsat původ podnikatelského záměru, tedy jak podnikatel přišel na svou myšlenku. Následuje popis výrobku, objasnění o jaký produkt jde, jaké má vlastnosti a k čemu slouží. Důležité je zmínit se také o službách doplňujících nabídku výrobku (např. servis) a o tom, kdo je bude poskytovat (6). Wupperfeld dále píše, že podnikatelský záměr může uspět pouze tehdy, když z něj profitují zákazníci, když jim z něj tedy plyne nějaký užitek. Nový výrobek nebo nová služba rovněž musí být lepší než konkurenční nabídky (1). Jaký užitek produkt přináší a v čem je lepší než konkurence je nutné dobře vysvětlit. CzechInvest doporučuje přístup metodou Feature-Benefit-Proof, volně přeloženo jako popis-výhoda-důkaz. Metoda spočívá v tom, že podnikatel popíše vlastnost produktu, výhodu, kterou přináší a doloží to hmatatelným důkazem (obvykle finanční přínos) (3) Podnik a zákonná opatření Nakonec podnikatel popíše, jak má fungovat jeho firma, co bude komu prodávat, jak chce získat přístup na trh a jak silného postavení v konkurenci chce dosáhnout. Je třeba se soustředit hlavně na procesy přidávající hodnotu, neboť ty zajímají investory nejvíce. Podnikatel by měl také vysvětlit, jak je to s patenty a povoleními (1). Dále je třeba objasnit, v jaké fázi se nachází podnikatelský záměr. Zda se jedná pouze o myšlenku na papíře, nebo zda už výrobek existuje a je prodáván. Podnikatel by měl popsat další vývojové kroky a odhadnout finanční náklady na ně (1). 5.5 Podnik Kapitola popisuje vše o firmě, kterou podnikatel založil nebo se chystá založit. Patří sem tyto informace: název, sídlo, datum založení, právní forma a kontakt předmět podnikání dlouhodobé strategické cíle firmy a společníků vlastní kapitál, rozdělení obchodních podílů, vlastnické vztahy historie a vývoj podniku včetně motivu založení 20

19 působiště firmy Autoři knihy Podnikatelský plán zahrnují do této kapitoly také popis produktu a organizační strukturu podniku. Jiní tyto části popisují zvlášť. Je na podnikateli, aby zvolil vhodnou strukturu vzhledem ke svému podnikatelskému záměru (6). 5.6 Analýza trhu Ve svém popisu by podnikatel měl uvést údaje o velikosti trhu, o obvyklé oborové výnosnosti, o překážkách vstupu na trh, o konkurentech, dodavatelích, jakož i o zákaznících a distribučních cestách Definice cílového trhu V této části podnikatel popisuje svůj cílový trh s jeho základními charakteristikami a trendy. Důležité je soustředit se pouze na svůj cílový trh a nikoliv celkový trh. Celkový trh zahrnuje všechny myslitelné možnosti využití produktu, ale podnikatelský záměr zaujme jen zákazníky, kteří: mají z výrobku nebo služby značný užitek, mají snadný přístup k produktu, jsou ochotni za produkt zaplatit (1). Wupperfeld ilustruje definici cílového trhu takto: Obrázek 3: Definice cílového trhu Zdroj: Podnikatelský plán pro úspěšný start (1) 21

20 Podnikatel se tedy zaměřuje vždy jen na určitý segment trhu. Čím přesněji a lépe se podaří charakterizovat segment, na který cílí, tím větší má šanci na úspěch. Na správné definici cílového trhu závisí odhad budoucích tržeb, který je stěžejní pro úspěšné zavedení produktu na trh Konkurence Druhou důležitou součástí analýzy trhu je uvědomění si konkurence. Dnes již prakticky neexistuje trh, na kterém by nebyla konkurence. Je možné, že podnikatel přichází s produktem, který je zcela originální, ale velmi pravděpodobně bude existovat i jiný produkt, který uspokojuje stejnou potřebu zákazníků, i když jinak (1). Autoři knihy Podnikatelský plán doporučují sepsat tři až pět hlavních lokálních konkurentů, posoudit rizika nových konkurentů a trendy chování velkých firem stejného zaměření operujících na lokálním trhu (6). Wupperfeld varuje začínající podnikatele, aby nepodceňovali potenciální konkurenci, tedy podniky, které se dnes nezaměřují na cílovou skupinu podnikatele, ale v budoucnu by mohli (1) SWOT analýza Se znalostí toho, jaký je cílový trh a konkurence na něm je možné vytvořit tzv. SWOT analýzu (strenghts, weaknesses, opportunities, threats), tedy analýzu silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Silné stránky budou popisovat, v čem je produkt lepší než konkurenční, proč bude na trhu úspěšný a jaká je jeho konkurenční výhoda. Může se jednat např. o originalitu výrobku či časový náskok před konkurencí. Slabé stránky je vhodné popsat způsobem, který ukazuje, že o nich podnikatel ví a dokáže je překonat. Může se jednat např. o slabou kapitálovou základnu, malý cílový trh, neotestovanost produktu. Příležitosti popisují možnosti dalších zisků či úspor, které nejsou součástí kalkulací podnikatelského záměru, ale existuje reálná šance na jejich využití. Hrozby, obdobně jako slabé stránky, je třeba důkladně prozkoumat a popsat, jak se s nimi podnik vyrovná. Podnikatele by nemělo nic překvapit a měl by myslet na vše. Každou hrozbu je třeba identifikovat a mít připravené řešení. Podrobně se tím zabývá analýza rizik (3) Dodavatelé Nejen zákazníci, důležití jsou také dodavatelé. Podnikatel musí mít jasno v tom, od koho a jaké produkty bude odebírat. V této části podnikatel vyjmenuje, jaké dodavatele zvolil a proč, zda s nimi má již uzavřeny smlouvy a jaké. 22

21 5.6.5 Marketingový plán Marketingový plán je důležitou součástí podnikatelského plánu, protože říká, jak zhodnotí peníze do něj vložené. Na dobrém marketingovém plánu závisí budoucí prodeje podniku, protože sebelepší produkt si zákazník nekoupí, pokud o něm neví. A žádný investor nebude dávat své peníze do podniku, který ho nepřesvědčí, že jeho peníze dokáže zhodnotit. Obvyklý přístup je vytvoření marketingového mixu, který se skládá z právě těchto čtyřech částí: produkt tedy co podnikatel prodává zákazníkovi cena cenová strategie pro vstup, ale i pro udržení firmy, různé hromadné slevy, výhodné balíčky apod. podpora prodeje reklama, inzerce a další způsoby propagace produktu distribuce jak dostane podnik produkty ke svým zákazníkům V této kapitole musí podnikatel do detailu vysvětlit svou marketingovou koncepci, rozvést všechny případy do detailu a přesvědčit sebe i investory o tom, že jeho produkt splňuje požadavky zákazníků, že zákazníci za něj budou ochotni zaplatit a budou mít možnost si ho snadno koupit. 5.7 Výrobní plán Jestliže se jedná o výrobní podnik, je nutné popsat v této kapitole plán produkce, způsob zásobování a nákupní politiku. Podnikatel popisuje přesně produkční proces, kolik, čeho a kdy bude vyráběno. Hodnota potřebných vstupů může být vyjádřena v naturálních nebo peněžních jednotkách, přičemž se podnikatel věnuje hlavně těm vstupům, které jsou pro jeho výrobu podstatné (8). 5.8 Organizační plán Rozsah této kapitoly závisí na velikosti podniku. Mikropodniky s několika málo zaměstnanci budou mít jednoduchou organizační strukturu. Větší firmy už se budou zabývat svou organizací více a v této kapitole vykreslí, jaké zaměstnance podnik potřebuje, jaké požadavky musí zaměstnanci splňovat (kvalifikace, praxe, osobnost), kolik pozic musí být obsazeno, jak firma své zaměstnance hledá a najímá, jaké jsou jejich platy, benefity a tedy celkově osobní náklady (6). Souček a Fotr doporučují tento obsah: organizační schéma charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků politiku odměňování těchto pracovníků vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů stanovení klíčových řídících pozic základní přístup k řízení firmy (9). 23

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Úvod do podnikatelského plánu

Úvod do podnikatelského plánu Úvod do podnikatelského plánu (Zdroj: Inovace.cz) Účel vypracování podnikatelského plánu má několik rovin: Pro podnikatele je tento dokument možností zamyslet se ve strukturované formě nad jednotlivými

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU Energetický audit a Energetický management Ladislav Tintěra Hradec Králové, Centrum andragogiky, 16. listopad 2017 ladislav.tintera@seznam.cz Představení lektora

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti obsah a struktura Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Hana Gavlasová Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podnikatelský plán ISEP 2010

Podnikatelský plán ISEP 2010 ISEP 2010 K čemu bychom přirovnali podnikatelský plán? Podnikatelský plán si můžeme představit jako silniční mapu a plánovací proces je čtením v mapě: rozhodnutí, kde jsme, zvolení města, kam chceme jít

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚVOD DO PŘEDMĚTU SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI POJMY A PROBLEMATIKOU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více