Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské činnosti za rok Ostatní údaje dle 21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví 6. Údaje účetní závěrky za období Samostatné přílohy výroční zprávy Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Zpráva auditora Výroční zpráva zpracována k datu zpracování účetní závěrky, tj

2 I. Úvod - obecné údaje o společnosti I.1. Název a sídlo společnosti: VIAMILK CZ družstvo Hradec Králové, Zemědělská 897, PSČ , IČ Společnost vznikla Zapsána byla dne do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, a to do oddílu Dr, vložky 337. Do společnost nesla název MLECOOP východočeská divize družstvo. Rozhodnutím členské schůze dne došlo ke změně názvu dle výše uvedeného. I.2. Předmět činnosti: Ve výpisu z obchodního rejstříku má družstvo zapsáno tyto činnosti: Velkoobchod Zprostředkování obchodu Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod Náplní zapsaných činností je: Nákup a prodej surového kravského mléka Nákup a prodej PHM Nákup a prodej rostlinných komodit řepka, obilí, ostatní Nákup a prodej hospodářských zvířat Nákup a prodej agrochemie, hnojiv Nákup a prodej ostatního zboží konzervanty, plachty, plyny, aj. Zprostředkování pojištění Zprostředkování nákupu elektrické energie Zprostředkování služeb telefony Poradenství v rámci obchodní činnosti I.3. Majitelé: Členové družstva dle výše jejich vkladů. I.4. Změny v obchodním rejstříku: Na základě provedené volby na členské schůzi družstva konané dne došlo ke změnám ve statutárním orgánu družstva (představenstvo). Změny zveřejněny zápisem do OR dne I.5. Organizační struktura: Společnost není organizačně členěna, sídlí na adrese uvedené v OR, v prostorách 5ti kanceláří najatých od společnosti CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové, IČ Činnost vykonává převážně v ČR veškerá tato činnost je organizována ze sídla společnosti v ČR. Žádné. I.6. Změny v organizační a obchodní struktuře v roce

3 II. Uvedeny v příloze k účetní závěrce. Výroční zpráva Statutární a kontrolní orgány společnosti II.1. Odměny, úvěry, půjčky, záruky a ostatní plnění statutárním a řídícím orgánům Členové představenstva a kontrolní komise v roce 2013 za práci pro společnost nepobírali mzdu, pouze odměny za výkon funkce. Odměny byly vypláceny v souladu s příslušnou vnitropodnikovou směrnicí. K výkonu práce pro družstvo jsou členové orgánů družstva vybaveni v souladu s vnitropodnikovou směrnicí potřebnou výpočetní technikou. Člen představenstva Zemědělská společnost Radim a.s., IČ čerpal v průběhu roku 2013 půjčku ve výši tis. Kč, v souladu s přísl. vnitropodnikovou směrnicí, půjčka splacena včetně úroků do Člen kontrolní komise Jaroslav PLECHÁČ, IČ čerpal v průběhu roku 2013 půjčku ve výši 450 tis. Kč, v souladu s přísl. vnitropodnikovou směrnicí, půjčka splacena včetně úroků do Člen představenstva ZEOS LOMNICE a.s., IČ čerpal v průběhu roku 2013 půjčku ve výši tis. Kč, v souladu s přísl. vnitropodnikovou směrnicí, půjčka splacena včetně úroků do Členská schůze rozhodla o výplatě podílů na zisku za rok 2012 ve výši tis. Kč, v závislosti na zapojení jednotlivého člena na obchodech družstva. Podíly byly vyplaceny do Na členy statutárního a kontrolního orgánu připadlo 438 tis. Kč. (údaje v tis. Kč) druh plnění Statutárních i kontrolních rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010 Poskytnuté půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Příspěvky na důchodové či životní připojištění Odměny Podíly na hospodářském výsledku Využití služeb poskytovaných společností Bezplatné užívání os. auta Ostatní plnění Celkem

4 III. Majetková spoluúčast v jiných společnostech VIAMILK CZ družstvo k rozvahovému dni, tj., drželo obchodní a členské podíly v níže uvedených obchodních společnostech: Obchodní firma společnosti CENTROODBYT národní odbytové družstvo IČ Sídlo Pardubice B.Němcové 2625 Výše MP v Kč v poř.ceně Oprávky k MP Výše MP k rozv.dni (údaje v tis Kč) Výše Majetková vlastního účast >20% kapitálu ANO / NE společnosti NE IV. Roční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 Družstvo v roce 2013 dosáhlo obratu tis. Kč proti tis. Kč v roce Meziroční nárůst obratu činil tis. Kč resp. 20,38%. Podstatná část obratu společnosti byla tvořena obchodní činností družstva, když rozhodující obchody družstva patřily nákupu a prodeji surového kravského mléka. Zobchodováno bylo tis. lt při roční průměrné ceně 8,63 Kč / 1 lt dodaného mlékárnám výlučně v ČR. (skutečnost roku 2012: tis. lt mléka při roční průměrné ceně 7,70 Kč / 1 lt) (skutečnost roku 2011: tis. lt mléka při roční průměrné ceně 8,37 Kč / 1 lt) (skutečnost roku 2010: tis. lt mléka při roční průměrné ceně 7,45 Kč / 1 lt). Rozdělení obchodů dle jednotlivých komodit - viz přiložená tabulka. (údaje v tis. Kč) Marže akt. komodita Náklady Výnosy Rok Marže min. rok mléko zvířata ostatní obchod Celkem Meziročně obrat společnosti z obchodní činnosti je zaznamenán takto: (údaje v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Náklady na prodej zboží Obchodní marže V oblasti zprostředkování telefonů, pojištění a dodávek elektrické energie nedošlo proti předchozímu období k žádné podstatné změně. Výsledkem hospodaření družstva je pak výše hospodářského výsledku před zdaněním ve výši tis. Kč. Základ pro výpočet daně z příjmu za rok 2013 činí tis. Kč, vlastní daňová povinnost 4

5 na dani z příjmů pak tis. Kč. Konečný hospodářský výsledek po zdanění je zisk ve výši tis. Kč, který na základě rozhodnutí představenstva družstva se souhlasem kontrolní komise bude po schválení účetní závěrky za rok 2013 členskou schůzí ve výši tis. Kč vyplacen členům družstva, ve zbytku pak tak jako v minulých letech převeden do Rezervního odbytového fondu družstva. V. Ostatní údaje dle 21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a) Skutečnosti, které nastaly po konci rozvahového dne a mají vliv na rok žádné b) Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje: - žádné c) Pořizování vlastních obchodních podílů: - společnost je zřízena jako družstvo, vlastních obchodních podílů nenabylo d) Organizační složka v zahraničí: - společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí e) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: - společnost v roce 2012 nevykazovala žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí f) Pracovně právní vztahy: K rozvahovému dni bylo v trvalém pracovním poměru 7 zaměstnanců: 1x ředitel, 1x asistentka ředitele, 1x vedoucí obchodu, 2x obchodní zástupce, 1x fakturantka, 1x skladník. Dle aktuální potřeby jsou na sezónní práce ve skladovém areálu v Horní Rovni najímáni další zaměstnanci. Některé činnosti zajišťuje družstvo externě, zejména právní, účetní a daňové služby. g) Významné události po datu účetní závěrky: - trvá soudní spor bývalého ředitele Ing. Petra Brabce na vyplacení odměny včetně příslušenství dle konkurenční doložky k pracovní smlouvě - trvá soudní spor proti bývalému řediteli Ing. Petru Brabcovi na vrácení odstupného - trvá soudní spor proti bývalému předsedovi představenstva Ing. Davidu Novákovi o náhradu 204 tis Kč (závazek bývalého předsedy představenstva daný členské základně na členské schůzi družstva v květnu 2010) 5

6 VI. Údaje účetní závěrky za období VIAMILK CZ družstvo HradecKrálové IČ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT časové řady ozn TEXT číslo řádk u a b c I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodej zboží x Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za vlastní výrobky a služby II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vl II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby x Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny statutárních orgánů C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého majetku III. Tržby z prodeje DM a materiálu F. ZC prod. DM a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady x PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VI.,VII VIII Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů J., K Prodané CP a vklady, nákl. z fin.maj X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady x Hospodářský výsledek z finan. operací Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q.1. -splatná xx HOSPODÁŘSKÝ VÝSL. ZA BĚŽ. ČINN xxx H V za účetní období HV před zdaněním v tis. Kč

7 ROZVAHA V PLNÉM ZNĚNÍ - AKTIVA časové řady V tis Kč označ. AKTIVA řád. a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný zákl.kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory B.II.7. Nedokončený DHM B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovl.a řízených osobách B.III.3. Ostatní dlouhodobé c.papíry a podíly C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.3. Výrobky C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze,ceniny C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3 Příjmy příštích období

8 ROZVAHA V PLNÉM ZNĚNÍ - PASIVA časové řady v tis Kč označ. PASIVA řád. a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.III. Rezervní fondy / Nedělitelný fond A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV: Výsledek hospodaření min. let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření 83 běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvl.právních předpisů B.I.4. Ostatní rezervy B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.7. Stát-daň. záv. a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Běžné bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období Celková zadluženost: <96% 89,17 88,64 90,97 93,15 94,12 95,55 Likvidita celková: < 120% 106,92 110,15 109,00 103,31 109,39 100,78 Běžná likvidita > 1 1,05 1,07 1,05 1,031 1,011 1,008 Účetní metody a doplňující údaje k hospodaření společnosti jsou podrobně popsány v příloze k účetní závěrce. Sestaveno dne: Sestavil: Vladimír MACH Tel: Podpis statutárního zástupce: předseda představenstva: POLABÍ Vysoká a.s. zastoupená zmocněncem Pavlem LHOTÁKEM 8

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více