Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní p a m á t ky k ap le sv. F r ant iš k a X av e r sk é h o v K ok or á c h Ř ím s ká ku r i e D ě t s ké oké nko Č e s kob r a t r s ká c ír ke v e va ng e l i c ká J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pav e l H of í r e k Rozhovory s P. Mir oslav e m R e if e m Víkend ve Fryštáku P o u d ě t í k e k a p l i č c e U s t u d á n k y z a S t a r o u V s í a m n o h o d a l š í h o Na titulní straně: Záběry z 1. s v a t é h o p ř í j í m án í ze d n e z k o s t e l a s v. V a v ř i n c e v P ř. Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

2 Červen v l i t u rg i i Jsou lidé, kteří mají ve zvyku p r olistovat str á n ky svéh o kalen dá ře n a kon c i kaž déh o mě síc e s tím, ž e svoji p ozor n ost zamě řují již n a mě síc n á sledujíc í. A č koliv se to n ezdá, je to p oč in velmi p r ozír avý ( sá m jsem si h o ovš em ješ tě n eosvojil). Č lově k se mů ž e vyh n out zb yteč n ý m n ep říjemn ostem - jen tak n ě c o n eop omen e - n eb o se mů ž e p otě š it p oh ledem n a zá zn amy uč in ě n é vlastn í r ukou, kter é mu slib ují vě c i p říjemn é. K alen dá ř n á s vš ak zp r avidla, mimo n aš e vlastn í zá zn amy a p ozn á mky, up ozor ň uje n a udá losti, kter é n á s p r avideln ě a p ostup n ě dop r ová zejí p o c elý r ok. M ě síc č er ven je mě síc em, kter ý - ob zvlá š tě ten to r ok - a up řesn ě me litur g ic ký r ok - je velmi b oh atý n a litur g ic ké slavn osti. P ostač í jen letmo n ah lédn out a zjistíme: slavn ost S eslá n í D uc h a svatéh o, slavn ost N ejsvě tě jš í T r ojic e, slavn ost T ě la a kr ve P á n ě, slavn ost N ar ozen í sv. Jan a K řtitele, slavn ost N ejsvě tě jš íh o S r dc e Jež íš ova a zá vě r em mě síc e slavn ost sv. P etr a a P avla, ap oš tolů. K r omě slavn ostí, kter é se tý kají kon kr étn íc h osob svě tc ů, je h n ed n a p r vn í p oh led zřejmé, ž e tyto č er vn ové slavn osti jsou zamě řen y n a tajemství ž ivota B oh a, a to p ředevš ím n a tajemství, kter é má p řevá ž n ě p římou souvislost s tajemstvím p odílu B ož íc h O sob n a sp á se č lově ka. N ejvíc e je to samozřejmě p atr n é n a slavn ostec h, ve kter ý c h se vyskytují taková slova, jež jsou n á m lidem velmi b lízká, a kter á jsou p odstatn ě sp ojen a i s n aš ím vlastn ím ž ivotem: tě lo, kr ev, sr dc e. Jsou vš ak zá r oveň také dů vodem slavn ostí, p r otož e jsou sp jaty s ž ivotem Jež íš e K r ista, P á n em a S p asitelem č lově ka, B oh em i Č lově kem, a jsou to svá tosti, kter é p řijímá me. K r omě T ě la a kr ve P á n ě ( svá tostí) je vš ak sr dc e daleko ob ec n ě jš ím p ojmem, je dokon c e symb olem, kter ý si vě tš in a lidí n avykla už ívat. M imo jeh o vý zn amu jako č á sti lidskéh o or g an ismu, n a jeh ož f un kc i zc ela zá visí ž ivot, je symb olem n ejen zmín ě n éh o ž ivota, ale r ovn ě ž - a sn ad n ejč astě ji - symb olem lá sky. V e skuteč n osti vš ak sr dc e symb olic ky ob ě tato slova sp ojuje, p r otož e alesp oň v r ovin ě lidsky ž itéh o ž ivota p latí, ž e ž ivot a lá ska se n edě lí, ž e ž ivot se n eoddě luje od lá sky a lá ska se n eoddě luje od ž ivota. B ylo b y vš ak h odn ě n ep r avdivé a n aivn í tvr dit, n e d ě l e v e l i k o n o č n í s v. K a r e l L w a n g a a d r u h o vé, m u č e d n í c i p a m á t k a s v. B o n i f á c, b i s k u p a m u č e d n í k s v. N o r b e r t, b i s k u p p a m á t k a S e s l á n í D u c h a s v a t é h o s l a v n o s t P r vn í l i t u r g i c k é č t e n í z e S k u t k ů a p o š t o l ů ( S k 2, ) vy p r á ví o l e t n i č n í m d ě n í v J e r u z a l é m ě. S o u b ě h t é t o u d á l o s t i s ž i d o vs k ý m s vá t k e m l e t n i c e m i, k t e r é b y l y j a k d ě k o vn ý m s vá t k e m z a p š e n i č n é ž n ě, t a k p a m á t k o u u z a vř e n í s m l o u vy n a S i n a j i, o b s a h o va l n e p ř e h l é d n u t e l n ý p o u k a z n a t o, ž e k ř e s ť a n é j s o u n o vý m n á r o d e m S m l o u vy a ž e K r i s t o vo ve l i k o n o č n í t a j e m s t ví p ř i n á š í u ž v m l a d é c í r k vi p r vn í p l o d y. D r u h é č t e n í z 1. l i s t u K o r i n ť a n ů m u k a z u j e vý z n a m D u c h a s va t é h o j a k o ž i vo t n í h o p r i n c i p u K r i s t o va t ě l a, j í m ž j e c í r k e v. V e va n g e l i u n a s l o u c h á m e z p r á vě o z j e ve n í K r i s t a a p o š t o l ů m p o s vé m z m r t vý c h vs t á n í, p ř i n ě m ž p ř i j í m a j í D u c h a s va t é h o ( J 2 0, ). Ve l e p í s n í n a p ů s o b e n í D u c h a s va t é h o j e s e k ve n c e S va t ý D u c h u, s e s t u p k n á m, n e b o P ř i j ď, ó D u c h u p ř e s va t ý, k t e r á j e z p í vá n a p ř e d e va n g e l i e m s v. B a r n a b á š, a p o š t o l s v. A n t o n í n z P a d o vy, k n ě z a u č i t e l c í r k ve - p a m á t k a N e j s v ě t ě j š í T r o j i c e s l a v n o s t T r o j j e d i n ý B ů h, O t e c, S y n i D u c h s va t ý, n á m p r o k á z a l s vé m i l o s r d e n s t ví, c h va l m e a o s l a vu j m e h o n a vě k y. ( vs t u p n í a n t i f o n a ). S l a ve n í t é t o s l a vn o s t i v n e d ě l i p o S e s l á n í D u c h a s va t é h o m ů ž e m e p o va ž o va t j a k o p r o j e v d í k ů z a d o k o n a n é t a j e m s t ví s p á s y, k d e p ů s o b í p o d l e t e o l o g i e O t e c s k r z e S y n a v D u c h u s va t é m. Ve d r u h é m č t e n í d n e š n í s l a vn o s t i vy h l á s i l a p o š t o l P a ve l v č e m s p o č í vá d ů s t o j n o s t k ř e s ť a n ů d o s t a l i j s m e d u c h a t ě c h, k d o b y l i p ř i j a t i z a vl a s t n í, a p r o t o m ů ž e m e vo l a t : A b b a, O t č e! J s m e l i vš a k B o ž í d ě t i, j s m e i d ě d i c i B o ž í a s p o l u d ě d i c i K r i s t o vi. ( Ř í m 8, ) T ě l a a k r v e P á n ě s l a v n o s t S l a vn o s t T ě l a a k r ve P á n ě j e s vá t k e m e u c h a r i s t i e. M e š n í t e x t y n á s ve d o u k c h á p á n í e u c h a r i s t i e j a k o o b ě t i a j a k o s vá t o s t n é h o p o k r m u. K r i s t u s p ř í t o m n ý ve s vá t o s t i o l t á ř n í j e t ý ž K r i s t u s, k t e r ý z e m ř e l a s t á l e z n o vu j e o b ě t o vá n p r o s p á s u s vě t a, t ý ž K r i s t u s, k t e r ý s e n á m d á vá z a p o k r m. P r ů vo d s N e j s vě t ě j š í s vá t o s t í j e o s l a vo u r e á l n é K r i s t o vy p ř í t o m n o s t i v e u c h a r i s t i i a m á n á m t a k é p ř i p o m e n o u t, ž e j s m e c í r k ví p u t u j í c í, k t e r á m ů ž e o b s t á t v č e t n ý c h n e b e z p e č í c h c e s t y j e n d í k y p o s i l u j í c í b l í z k o s t i s vé h o P á n a s v. A l o i s G o n z a g a, ř e h o l n í k p a m á t k a N a r o z e n í s v. J a n a K ř t i t e l e s l a v n o s t T y, d í t ě, b u d e š p r o r o k e m n e j vy š š í h o, n e b o ť p ů j d e š p ř e d P á n e m p ř i p r a vi t m u c e s t u. ( L k 1, 7 6 ) ve r š p ř e d e va n g e l i e m. J a n K ř t i t e l j e k r o m ě P a n n y M a r i e j e d i n ý s vě t e c, j e h o ž n a r o z e n í s e v l i t u r g i i o s l a vu j e. Z L u k á š o va e va n g e l i a vy r o z u m í vá m e, ž e b y l n a p l n ě n u ž p ř e d s vý m n a r o z e n í m p o s vě c u j í c í m i l o s t í, a t o t e h d y, k d y ž p ř i š l a M a r i a k A l ž b ě t ě. B y l p o vo l á n, a b y s vý m k á z á n í m o B o ž í m k r á l o vs t ví a vo l á n í m p o o b r á c e n í l i d u p ř i p r a vi l p ř í c h o d K r i s t a. Strana 2 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

3 že v ži vo t ě j e t o t a k vžd y c ky. Č l o vě k v t o m t o s l o va s m y s l u s r d c e č a s t o z r a z u j e ( j a ko s y m b o l j ed n o t y ži vo t a a l á s ky ), a p r o t o j e j eh o s r d c e n em o c n é ( o s t a t n ě i t o f y z i c ké s r d c e n ej č a s t ě j i t r p í a j e p o s t i žen o d u š evn í m i d u c h o vn í m s t a vem s vé h o n o s i t el e). D l u žn o p o z n a m en a t, že n em o c s r d c e j e n ej č a s t ě j š í m o n em o c n ě n í m, kt er ý m u n á s d n eš n í č l o vě k t r p í. P ř í č i n y j s o u vel m i s l o ži t é, p r o t o že j s o u č a s t o vý s l ed kem ži vo t n í h o s t y l u d a n é o s o b y. J eží š o vo S r d c e n á m - v t é t o s o u vi s l o s t i - u ka z u j e h l u b o ko u j ed n o t u m ez i l á s ko u a ži vo t em, kt er á m ě l a r o vn ě ž s vo j i p o d o b u a s t y l, a t a t o j ed n o t a m ů že b ý t z a j i s t é i n s p i r a c í p r o n a š e s r d c e vl a s t n í. V ka žd é m p ř í p a d ě n á s vš a k m ů že t ě š i t, že J eží š, B ů h a n á š S p a s i t el, m á l i d s ké s r d c e, a t o ve z c el a vý j i m eč n é m s l o va vý z n a m u, a l e p ř es t o o n ě m p r á vě p l a t í, že j e l i d s ké. Z t o h o o vš em l z e vy vo d i t, že c es t a k B o h u a k J eží š i, j e c es t o u d o l i d s ký c h s r d c í, p r o t o že s e p ř ec e m o d l í m e a vy s l o vu j em e N e j s v ě t ě j š í h o S r d c e J e ž í š o v a s l a v n o s t B ů h n á s m i l o va l vě č n o u l á s ko u a o t e vř e l n á m v s r d c i s vé h o S y n a p r a m e n m i l o s t i a s l i t o vá n í vs t u p n í ve r š s l a vn o s t i p o d l e J e r. 3 1, 3. U c t í vá n í N e j s vě t ě j š í h o S r d c e J e ž í š o va n e n í u c t í vá n í m s r d c e K r i s t o va t ě l a o d d ě l e n ě o d j e h o o s o b y, a l e v j e h o z n a m e n í j e u c t í vá n í m t é t o o s o b y s a m é, l i d s ké i b o ž s ké, j e o b z vl á š t ě u c t í vá n í m K r i s t o vy l á s ky, vě č n é a n e ko n e č n é. S r d c e J e ž í š o vo j e s y m b o l e m K r i s t a, kt e r ý n á s m i l o va l a ž k s m r t i n a kř í ž i. V K a n c i o n á l u m á m e kr á s n o u m o d l i t b u l i t a n i i k N e j s vě t ě j š í m u S r d c i J e ž í š o vu N e p o s kvr n ě n é h o S r d c e P a n n y M a r i e n e z á va z n á p a m á t ka s v. P e t r a a P a v l a s l a v n o s t N e b o ť t y s j e u č i n i l s l o u p y c í r kve, a b y u t vr z o va l i j e j í ví r u : P e t r s t á l v č e l e t ě c h, kd o vy z n a l i K r i s t a, a s h r o m á ž d i l p r vn í o b e c vě ř í c í c h z e s y n ů I z r a e l e, P a ve l u ká z a l, c o z n a m e n á v K r i s t a vě ř i t, a s t a l s e u č i t e l e m n á r o d ů. P o d l e m i l o s t i, kt e r o u s j i m d a l, o b a p r a c o va l i n a j e d n o m d í l e a p ř i j a l i ko r u n u s p r a ve d l n o s t i, p ř i p r a ve n o u vš e m, kd o m i l u j í n a š e h o P á n a, J e ž í š e K r i s t a. ( p r e f a c e s l a vn o s t i ) S r d c e J eží š o vo, kr á l i a s t ř ed e vš ec h s r d c í. P. Milan Mičo P o d l e Č e s k é h o m i s á l u n a k a ž d ý d e n p ř i p r a v i l J a r o s l a v B r a n ž o v s k ý. Pokračování informací ze strany : 0 0 T á b o r á k p r o d ě t i čtvrtek Fara Předmostí na ukončení školního roku S l av n o s t N e j s v ě t ě j š í h o S r d c e J e ž í š o v a p á tek M še s v at é P ř erov 8 : 0 0, 1 8 : 3 0 P ř ed m os t í 1 6 : s o b o ta 9 : 3 0 Katedrála sv. Václava O lo m o u c K n ě ž s k é s v ě c e n í M g r. V lad i m íra M rá z ka : 4 5 K á v a, č aj n a f ař e p o m š i s v at é n ed ě l e Fara Předmostí S et ká ní s kně z em : 3 0 P o u t n í m š e s v at á n ed ě l e L ov ě š i c e : 3 0 R e d ak č n í r ad a č as o p i s u n ed ě l e Fara Přerov S l av n o s t s v. C y r i l a a M e t o d ě j e s o b o ta M še s v at é P ř erov 9 : 0 0, 1 8 : 3 0 P ř ed m os t í 8 : 4 5 H. M ošt ě ni c e 7 : : 3 0 P o u t n í m š e s v at á s o b o ta Podol í s o b o ta 1 7 : 3 0 K ostel sv. V av ři n c e Přerov P o b o ž n o s t p r v n í s o b o t y s o b o ta 9 : 3 0 K ostel sv. V av ři n c e Přerov P r i m i c e P. V l ad i m í r a M r á z k a n ed ě l e 9 : 0 0 Ko stel an eb evz etí S l av n o s t n í m š e s v at á P. V lad i m íra M rá z ka n ed ě l e 9 : 0 0 Ko stel sv. ař P o u t n í m š e s v at á P. V lad i m íra M rá z ka A d o r ač n í d e n f ar n o s t i P ř e r o v p o n d ě l í Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003 Strana 3

4 Ano, je třeba mluvit, psát, přemýšlet a také hlavně se snažit od pouštět a od puštění přijí mat. O d puštění totiž potřebujeme nejen ve velkýc h otáz kác h křivd minulosti, ale také, a to mnohem ví c e, ve vz ájemnýc h osobní c h vz taz í c h a ve vz tahu nás samýc h k sobě, a to jak ve velkýc h, tak i v bez výz namnýc h věc ec h. N ení možné všec hno napsat na několika str anác h, vžd y ť o od puštění ex istuje c elá řad a knih. P r oto jen ve str uč nosti pár bod ů : P r o mne, jako pr o kněz e a křesť ana, je nejpod statnější pohled teolog ic ký pohled ví r y. V ěří m K r istu a ber u vážně jeho slova, kd y ž mi ří ká, že mám od pouštět, a kd y ž mi sám svým životem a smr tí d ává pří klad. S pí še než by vy světloval, jak mám ží t, tak mi to ukaz uje. M ožná všemu vžd y ner oz umí m, je to pr o mne těžké a id eál B oží ho od puštění se mně, č lověku, z d á ned ostižný, ale snaží m se o něj, pr otože mne k tomu B ů h vy bí z í. J emu věří m a ted y ví r a mi ří ká: V žd y od pouštěj. K řesť anská ví r a mů že být pr oto tí m nejsilnější m motivem k od puštění. L id sky sr oz umitelnější křesť anský ar g ument, pr oč od pouštět, máme v mod litbě O tč enáš: O d pusť nám naše viny, jako i my od pouští me našim viní ků m. P okud c hc eme, aby B ů h od pustil nám naše viny, musí me od pouštět i my ostatní m. T o před poklád á mimo jiné skuteč nost, že jsem si věd om svýc h vlastní c h vin c hy b hří c hů. V id í m je a přiz návám si je. T oto platí pr o od pouštění mez i všemi lid mi i nevěří c í mi. Č lověk, kter ý u sebe nevid í žád nou vinu, ned okáže skuteč ně od pustit. N ěkd y od pustí, ale je to spí š pr ojev jeho povýšenosti a nad řaz enosti než skuteč né od puštění. S ami jsme to možná z ažili, jak nás nejví c e r oz č í lila pr ávě slova já ti to od pouští m, kter á z az něla namí sto oč ekávaného od pusť mi, pr osí m. N aví c takový č lověk ned okáže přijmout od puštění a Z d y č d c z c. ( P r z d c r y y B ů r í. ) O d V. y y č z ů. J c c d í c d c í T y y d r J y. P č d d d r y d O d d r d d V y ť z z z d P r O d z d c. M d c. J d ů. kr kolomná a složitá souvětí, ale neví m, jak to přesněji vy jád řit. á se mi to těžké k poc hopení a bohužel někd lověku louho tr vá, než najd e tuto estu e životní h bolestí oto se mi á jed nod ušší esta ví, kd od pouští m, pr otože h mi to ad pustit je těžké. elká křivd a a velká bolest se těžko od pouští A i tehd, kd ž od pustí m, tak asto ještě ve mně stávají bolestné poc ity a vz pomí nky á jsem od pustil, ale mým itů m to bud e ještě hví li tr vat. Ale ky od puštění mi má minulost nez nič ila elý nešek a elý život. A já žiji minulostí pouč ený, ale nikoliv sváz aný. A teď přic ház nejč astější námitka: o mám od pustit i tehd, kd ž se ten uhý neomluvil, nelituje toho a nenapr avil to? istě, je třeba od pustit i tehd okud totiž bud eme ekat s od puštění m tak louho, okud se ten uhý neomluví, tak se někd s tou křivd ou bud eme tr ápit až o konc e života. pouští m přec e kvů li sobě a pokud neod pustí m, tak jsem tomu uhému ovolil, aby mi ubližoval stále ál. žd přec e náte ty lid i, kteří žijí křivd ami minulosti a nikd o jim nemů že pomoc i jejic h atr pklosti, okud sami neod pustí těm, kd o jim ublí žili. aktic ká poz námka: pustit nez namená apomenout a ělat stejné hy by ohu se omáhat svého pr áva, htí t náhr ad u, omluvu apod en je ležité jed nat pouč ený minulostí a ne hnaný minulostí P. Pavel Hofírek nejví c e ho mů žeme popí c hnout pr ávě slovy já ti od pouští m, pr otože on nám přec e nikd y nic špatného neud ělal, on by l vžd y c ky v pr ávu a všec hno je přec e jenom naše vina. V ěd omí vlastní c h vin a touha po tom, aby mi by lo od puštěno ( B ohem č i lid mi), je c estou k tomu, aby c h já d okáz al od pouštět d r uhým. B ohužel většině lid í d nešní d oby křesť anské ar g umenty nic neří kají. P oměřují život jinak. N ěkteří od puštění od suz ují jako slabost, kter á d o souč asného světa nepatří : S vět je tvr d ý, já musí m být také tvr d ý. Z ásad ně nikomu nic neod pustí, led a by se jim toto od puštění vy platilo. V ětšina lid í asi c hápe od puštění jako nez by tné k tomu, aby c hom d okáz ali ží t ved le sebe v r od ině, v obc i, v r epublic e, ve světě. P r oto jsou oc hotni od pouštět, ale jejic h od pouštění má své hr anic e. A č ást lid í ví, že od puštění je nez by tnou pod mí nkou šť astného života a tak od pouštějí všem a všec hno. M ohou se z d át naivní a bez br anní, ale jsou šť astní. Musíme tedy vždy a všechno odpustit, chceme-l i b ý t šť astní. O d puštění je totiž uz d r avení m a z ahojení m křivd minulosti. D okud jsem neod pustil, tak ta bolest a křivd a je ve mně stále pří tomná a d osud se jí tr ápí m. O d puštění ted y potřebuji na pr vní m mí stě já, kter ému by lo ublí ženo, a tepr ve na d r uhém mí stě ten, kd o mi ublí žil a č asto o od puštění ani nestojí. A pokud jsem já tí m, kd o ublí žil d r uhému č lověku, tak z ase na pr vní m mí stě potřebuji od puštění já jako ten, komu by lo ublí ženo sebou samým, kd y ž jsem se sám sobě z hnusil tí m, jaké z lo jsem ud ělal. O d puštění d r uhého č lověka a B oha mi pak mů že pomoc i od pustit sám sobě. J sou to tr oc hu Strana 4 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

5 Kaple sv. Františka Xaverského v Kokorách V l e t e c h h r o z i l a i K o k o r á m č e r n á sm r t. Z at í m c o m o r o v á e p i d e m i e sk o r o v y h u b i l a b l í z k ý P ř e r o v, k o k o r š t í sl í b i l i z a z á c h r an u p o st av i t k ap l i č k u, j e n ž e se p ak n e m o h l i d o h o d n o u t, k t e r é m u sv ě t c i j i Církevní p a m á t ky z asv ě t i t, a p r o si l i o z n am e n í. T e h d y p r ý v e z l f o r m an z O l o m o u c e so c h u u m í r aj í c í h o sv. F r an t i š k a X av e r sk é h o p r o z asl í b e n ý m o r o v ý sl o u p, sn ad d o P ř e r o v a. Vů z se so c h o u se v K o k o r á c h n á h l e z ast av i l a n e d al o se j í m p o h n o u t z m í st a, an i k d y ž p ř i p ř á h l i d al š í p á r k o n í. K o k o r š t í t o p o c h o p i l i j ak o o č e k á v an é z n am e n í, sl av n o st n ě sl í b i l i z asv ě t i t k ap l i sv. F r an t i š k o v i X av e r sk é m u a so c h u o d k o u p i l i. P ak j i u m í st i l i d o p r o st ř e d n o v é k ap l e u r o z c e st í. J i n í ř í k aj í, ž e n a h r an i c i k o k o r sk ý c h p o l í u K r č m an ě k t e r ý si k o k o r sk ý se d l á k p ř i o r b ě n ar az i l n a v e l k ý k á m e n. C h t ě l j e j v y h o d i t z p o l e, al e p ak z j i st i l, ž e j e t o so c h a sv. F r an t i š k a X av e r sk é h o. P ř i v e z l j i d o v si a v ů z se z ast av i l at d. T o l i k p o v ě st. Ve sk u t e č n o st i b y l a k ap l e p o st av e n a n ad p r am e n e m, v y t é k aj í c í m p o d si l n i c í, p r o j e h o ž v o d u l i d é c h o d i l i z d al e k a, p o m á h al a p r o t i z i m n i č n ý m o n e m o c n ě n í m. S t av b u v o t i v n í k ap l e f i n an c o v al o l o m o u c k ý j e z u i t sk ý k o n v e n t, j e m u ž K o k o r y o d 1 0. d u b n a p at ř i l y. T ak n a j i ž n í m k o n c i m ě st y se v y r o st l a p ů v ab n á b ar o k n í kaple sv. Františka X averské h o s b al u st r á d o u, z d o b e n o u k r á sn ě t e san ý m i k am e n n ý m i so c h am i a v á z am i, so c h am i sv at ý c h v p r ů č e l í a č t y ř ar c h an d ě l ů v r o z í c h st ř e c h y, o d n e z n á m é h o so c h ař e z O l o m o u c e. Vn i t ř e k b y l v y z d o b e n š t u k o v ý m i r e l i é f y. K ap l e b y l a u z av ř e n a k o v an o u m ř í ž í, d o k t e r é p r o se b n í c i z ap l é t al i j ak o v o t i v n í d ar u st ř i ž e n é v l asy z b y t k y t ě c h t o o b ě t i n v i d ě l n a m ř í ž i a so c h á c h j e š t ě P. D an i e l D e u t sc h, k o k o r sk ý f ar á ř v l e t e c h ( O b ě ť v l asů b y l a č ast á p ř i o n e m o c n ě n í h l av n i č k o u t y f e m. ) K o l e m k ap l e b y l y v y sá z e n y j e d l é k aš t an y a d al š í v z á c n é st r o m y. P o sv ě t i l j i 7. l i st o p ad u f ar á ř M at o u š S e d l á č e k, 6. ú n o r a ž á d al k o n si st o ř o p o v o l e n í z ř í z e n í o l t á ř e v t é t o k ap l i a 1 5. ú n o r a o m e š n í i n d u l t, k t e r ý k o n si st o ř u d ě l i l a. P ř i j o se f i n sk é r e f o r m ě v r o c e u n i k l a k ap l e z r u š e n í a l i k v i d ac i j e n p r o t o, ž e m ě l a b ý t b ě h e m p l á n o v an é h o r o z š i ř o v á n í f ar n í h o k o st e l a u ž í v á n a k b o h o sl u ž b á m, a p r o t o b y l d o j e j í v ě ž i č k y z av ě š e n m al ý z v o n e k. S o c h y z m ě k k é h o p í sk o v c e t r p ě l y p o č así m i d ě t sk ý m i h r am i, j ak t o P. D e u t sc h o v i v y p r á v ě l a st o l e t á st ař e n k a P av l i c o v á. A n d ě l y sh o d i l a v i c h ř i c e, o t l u č e n í m o u ř e n í n i z b al u st r á d y u ž sk o r o n e p ř i p o m í n al i so c h y. P o d l e p o p i su t o sn ad b y l y al e g o r i e ž i v l ů n e b o sv o b o d n ý c h u m ě n í j e d n a so c h a t r o u b i l a n a l ast u r u ( v o d a), d r u h á h r á l a n a p í š ť al u ( v z d u c h ), t ř e t í n e sl a m í su o v o c e ( z e m ě ), d al š í se d í v al a d al e k o h l e d e m d o n e b e ( ast r o n o m i e ). V r o c e p r ý p r o t o n ař í d i l r o k y t n i c k ý sp r á v c e Č í ž e k r o z p ad aj í c í se b al u st r á d u k ap l e z b o u r at a z b y t k y j e j í v ý z d o b y o d k l i d i t, z ů st al y j e n so c h y sv. I g n á c e z L o y o l y, sv. A l o i se z G o n z ag y a sv. S t an i sl av a K o st k y v n i k á c h p r ů č e l í a h o l é sc h o d i š t ě. Vo d u z e st u d á n k y si r o u r am i o d v e d l d o p al í r n y m í st n í k o ř al k á ř a p r am e n v y sc h l. Z n o v u se o b j e v i l, až k d y ž r o z h o ř č e n í o b y v at e l é H l i n í k u p o t r u b í z n i č i l i. P. D e u t sc h se sn až i l z j i st i t c o n e j v í c e p o d r o b n o st í o k ap l i ; z j e h o i n i c i at i v y b y l a 1 2. z á ř í st á t e m p r o t o k o l á r n ě p ř i p sá n a o b c i k o k o r sk é, p r o t o ž e st á l a n a o b e c n í m p o z e m k u. O b e c j i d al a v r o c e z v e n č í o p r av i t, v n i t ř e k d al a n o v ě v y m al o v at M ar i e Vi t o sl av sk á z e so u se d st v í v r o c e P ř i t o m b y l a so c h a sv. F r an t i š k a X av e r sk é h o p o su n u t a d o n o v ě v y b u d o v an é h o v ý k l e n k u p o d o l t á ř, p r o t o ž e k n ě z n e m o h l se v k ap l i an i h n o u t i a n ad o l t á ř n am al o v á n a G u st av e m P ř e č k e m f r e sk a K á z á n í sv. F r an t i š k a X av e r sk é h o I n d ů m a Č í ň an ů m. Z a v í c e n e ž st o l e t v y z v á n ě n í se z e z v o n k u k ap l e st al c h r ap l av ý š e p t á č e k, a t ak 2 3. ř í j n a f ar á ř J an Ve p ř e k p o sv ě t i l n o v ý, p o ř í z e n ý d o b r o d i n c i. O b e c d al a k ap l i z n o v u o p r av i t v r o c e V r o c e b y l a si l n i c e d o P ř e r o v a n ap ř í m e n a, p r o t o m u se l a b ý t o d k o p á n a č á st v y v ý š e n i n y, n a n í ž k ap l e st o j í, a v y se k á n y p o sl e d n í st r o m y o z d o b n é h o l i b o sad u z 1 8. st o l e t í b ř e z n a b y l y o d e b r á n y z v o n y f ar n í h o k o st e l a, al e d o b ř e sc h o v an ý z v o n e k k ap l e n e. V r o c e b y l p ř e v ě š e n d o p r á z d n é h o san k t u sn í k u k o st e l a, al e o b y v at e l é H l i n í k u c h t ě l i m í t sv ů j z v o n e k d á l. P r o t o si n e c h al i v B r o d k u u J o se f a D y t r y c h a u l í t n o v ý, p o sv ě c e n ý a z av ě š e n ý 2. p r o si n c e Z. Mollinová Středoevropské katolické dny 2003/2004 h t t p : / / k at d n y. c i r k e v. c z Důležit ý m p r v k em t é t o o j ed in ě lé in ic ia t iv y j e v z á j em n é s b lí žen í a s ez n á m en í s e s živ o t em k a t o lic k é c í r k v e v z ú č a s t n ě n ý c h z em í c h. P ř ed s ed o v é b is k u p s k ý c h k o n f er en c í s t a n o v ili, a b y s e v č a s o v é m r o z m ez í o d č er v n a d o k v ě t n a v ě ř í c í p ř i n ed ě ln í c h b o h o s lu žb á c h s ez n á m ili p o s t u p n ě s živ o t em n a š ic h b r a t ř í a s es t er v š ec h ú č a s t n ic k ý c h z em í. Součástí těchto dnů jsou různé poutě a osm sympozií. Mezi vrcholné akce v naší zemi patří cyrilometodějská národní pouť 5. července na V elehradě, na niž jsou pozváni zástupci 7 biskupský ch konf erencí a při které bude zahájen Č eský národní sněm katolické církve. Středoevropské katolické dny vyvrcholí v rakouském poutním místě Mariazell ve dnech k v ě t n a Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003 Strana 5

6 Římská kurie M noh o ka tol í ků má p ouz e ml h a vé p ř edsta vy o tom, co z na mená» Ř í mská kurie«, neb ol i ob ecně j i» V a tiká n«. A č kol i se ná m kurie mů ž e l í b it méně než sa motný p a p ež, ch á p eme, ž e p a p ež musí mí t sp ol up ra covní ky. M usí mí t l idi, kteř í p l á nuj í j eh o cesty, p ř ip ra vuj í dokumenty, odp oví da j í na dop isy a p od. Ř a da l idí vš a k v kurii vidí j a kousi z á h a dnou instituci z a h a l enou ta j emství m. J ednoduš e ř eč eno, kurie j sou ú ř a dy a l idé p omá h a j í cí p a p ež i ř í dit cí rkev. P odob ně j a ko ma j í p rez ident neb o ministerský p ř edseda svů j vl á dní ka b inet roz dě l ený p odl e p otř eb ná roda ( na p ř. ob ra na, sociá l ní vě ci, z emě dě l ství ), má i p a p ež kurii z a j iš ť uj í cí j eh o konta kt s dů l ež itý mi ob l a stmi p otř eb cí rkve ( l a ici, b iskup ové, kl érus, vz dě l á ní a td. ). K dy ž v roce p a p ež J a n P a vel I I. reorg a niz ova l kurii, p op sa l j i sl ovy : nepostradatelný prostředek naší apoštolské slu ž b y. V a p oš tol ské konstituci» P a stor b onus«z roku , kterou uvedl ref ormu kurie, na p sa l, ž e si nel z e kurii p ř edsta vova t j a ko p ř eká ž ku mez i ní m a osta tní mi b iskup y. K urie se dnes dě l í na 2 4 ú ř a dů. P a p ež se s j ej ich p ř edsta vitel i ně kol ikrá t do roka setká vá, a b y z h odnotil j ej ich p rá ci a p roj edna l dů l ež ité otá z ky. P a p ež š tí ú ř ední ci b ý va j í l idově a j ednoduš e na z ý vá ni» V a tiká n«. M á me-l i vš a k b ý t z cel a p ř esní, p a k b y ch om mě l i termí n» V a tiká n«p ouž í va t p ouz e na oz na č ení a krů stá tu V a tiká nské mě sto, který vz nikl v roce na z á kl a dě L a terá nský ch doh od mez i M ussol inim a P iem X I. T ento stá t má vl a stní sp rá vu a ně kol ik tisí c vl a stní ch z a mě stna nců p eč uj í cí ch o z a h ra dy, b udovy, muz ea, knih kup ectví, inf orma č ní stř edisko, p oš tu, ob ch odní stř edisko a l éká rnu. T o, co ob vy kl e na z ý vá me» V a tiká n«, ex istuj e v h ra nicí ch stá tu V a tiká n a p ř esně j i j e oz na č ová no sl ovy» S va tý stol ec«. Z a h rnuj e p a p ež e sp ol u s h l a vní mi ú ř a dy Ř í mské kurie: kong reg a cemi, trib uná l y a p a p ež ský mi ra da mi.» S va tý stol ec«teď neoz na č uj e ně j a ké mí sto, a l e sl už b u a a utoritu p a p ež e. T en j i sdí l í se svý mi sp ol up ra covní ky z kurie a z p a p ež skéh o dip l oma tickéh o sb oru. R oz l iš ení mez i stá tem V a tiká nské mě sto a S va tý m stol cem ( j eh ož souč á stí j e kurie), j e nez b y tné p ro mez iná rodní p ol itiku. K dy ž p a p ež vy š l e svéh o nuncia j a ko vel vy sl a nce k ně j a ké vl á dě, neb o kdy ž se ka tol ič tí uč enci a vě dci ú č a stní mez iná rodní ch sy mp oz ií, j sou oz na č ová ni j a ko» rep rez enta nti S va téh o stol ce«a nikol i stá tu V a tiká n. O d roku , kdy p a p ež z tra til p osl ední z b y tky p a p ež skéh o stá tu, se S va tý stol ec z a p oj uj e do mez iná rodní ch z á l ež itostí stá l e ví ce j a ko morá l ní, nikol i p ol itická a utorita. D ř í ve, než si p op í š eme ú ř a dy Ř í mské kurie, b ude už iteč né ř í ct si ně co o j ej ich vz ta h u k b iskup ů m na cel ém svě tě, z vl á š tě v souvisl osti s ná vš tě va mi» a d l imina «( tz n. K h rob ů m a p oš tol ů ), které b iskup ové kona j í ka ž dý ch p ě t l et. N á vš tě vy» a d l imina «uka z uj í roz ma nitost cí rkevní h o ž ivota v rů z ný ch č á stech svě ta, stej ně j a ko j ednotu ka ž dé mí stní cí rkve s ř í mský m b iskup em, ná stup cem sv. P etra. O d ref ormy kurie v r p osí l a j í b iskup ové p ů l roku p ř ed svou ná vš tě vou do Ř í ma p í semnou z p rá vu, ta kž e se p a p ež i p ř edsta vení rů z ný ch ú ř a dů moh ou na osob ní setká ní s b iskup y l ép e p ř ip ra vit. N á vš tě vu» a d l imina «kona j í b iskup ové j edné z emě ve stej ném termí nu. S p a p ež em a s p ř edsta vený mi kong reg a cí se p a k osob ně setká va j í j a k j ednotl ivě, ta k sp ol eč ně. K a ž dý ka rdiná l, kterému j eš tě neb y l o 8 0 l et a který ž ij e mimo Ř í m, j e p a p ež em j menová n č l enem ně kteréh o ú ř a du kurie a j e z vá n v urč itý ch interva l ech na p ra videl ná p l ená rní z a sedá ní. P ř edsedové b iskup ský ch konf erencí se na j edná ní s p a p ež em a kong reg a cemi vy dá va j í do Ř í ma č a stě j i. S tá tní sekreta riá t l z e p ř irovna t ke kontrol ní vě ž i ř í dí cí své dvě sekce ( p ro vnitř ní vš eob ecné z á l ež itosti cí rkve a p ro mez istá tní vz ta h y ) a koordinuj í cí p rá ci cel é kurie. J e j a kousi p a p ež ovou p ra vou rukou a na j eh o dů l ež itost p ouka z uj e i j eh o sí dl o h ned p roti p a p ež ově soukromé rez idenci. N unciové j sou ekviva l ent vel vy sl a nci. J ední m z j ej ich h l a vní ch ú kol ů j e ve sp ol up rá ci s K ong reg a cí p ro b iskup y doh l í ž et na vý b ě r a usta novová ní nový ch b iskup ů. S ekce p ro mez istá tní vz ta h y se z a b ý vá konta kty s vl á da mi j iný ch z emí a s mez iná rodní mi org a niz a cemi na p ř. O S N neb o W H O. K ong reg a ce se da j í p ř irovna t k ministerstvů m. P oč et kong reg a cí a vy mez ení j ej ich p ra vomocí se v dě j iná ch mě nil, dnes j ich j e cel kem 9 : K ong reg a ce p ro na uku ví ry, K ong reg a ce p ro vý ch odní cí rkve, K ong reg a ce p ro b oh osl už b u a svá tosti, K ong reg a ce p ro sva toř eč ení, K ong reg a ce p ro b iskup y, K ong reg a ce p ro eva ng el iz a ci ná rodů, K ong reg a ce p ro kl eriky, K ong reg a ce p ro instituty z a svě cenéh o ž ivota a sp ol eč nosti a p oš tol skéh o ž ivota, K ong reg a ce p ro seminá ř e a studij ní instituty.» N ej p op ul á rně j š í «j e K ong reg a ce p ro na uku ví ry. P ů vodně to b y l a S va tá kong reg a ce universá l ní inkviz ice, která p roná sl edova l a h eretiky, p oz dě j i S va té O f f icium. P ř edevš í m a l e vy dá vá ta to kong reg a ce dokumenty tý ka j í cí se uč ení cí rkve v rů z ný ch sp orný ch otá z ká ch ( sex uá l ní etika, svě cení ž en, g enetické inž ený rství a p od. ). J ej í mi p ora dní mi org á ny j sou dvě komise - b ib l ická a teol og ická. P o p osl ední m koncil u j e z ř ej mě nej ví ce z a nep rá z dně ná K ong reg a ce p ro b oh osl už b u a svá tosti, p rotož e j e odp ově dná z a p rová dě ní l iturg ické ref ormy a z a sch va l ová ní l iturg ický ch tex tů do ná rodní ch j a z y ků. P odob ně j e na tom i K ong reg a ce p ro b l a h oř eč ení a sva toř eč ení, která se z a b ý vá z á z ra ky na p ř í ml uvu svě tců a studiem j ej ich ž ivota.» P a p ež ské ra dy «j sou sb orové org á ny, které se z a b ý va j í p éč í o nej rů z ně j š í okruh y osob a č inností v cí rkvi i mimo ni. V souč a sné dob ě j ich j e 1 2 : P a p ež ská ra da p ro l a iky, P a p ež ská ra da p ro rodinu, P a p ež ská ra da p ro sp ra vedl nost a p okoj ( I u sti ti a et pax ), P a p ež ská ra da C or unum, P a p ež ská ra da p ro p a stora ci mez i vy stě h ova l ci a turisty, P a p ež ská ra da p ro interp reta ci p rá vní ch tex tů, P a p ež ská ra da p ro mez iná b ož enský dia l og, P a p ež ská ra da p ro kul turu, P a p ež ská ra da p ro h roma dné sdě l ova cí p rostř edky, P a p ež ská ra da p ro p a stora ci mez i z dra votní ky, P a p ež ská ra da p ro dia l og Strana 6 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

7 s n ev ě ř í c í m i, P a p ež sk á r a d a p r o soc iá l n í k om un ik a c i. Z t r ib un á l u j e a si n ej zn á m ě j š í» Ř í m sk á r ot a «, k t er á sl ouž í j a k o od v ol a c í soud h l a v n ě p ř i ř eš en í ot á zek t ý k a j í c í c h se m a n ž el st v í.» A p oš t ol sk á sig n a t ur a «j e n ej v y š š í soud n í t r ib un á l S v a t é h o st ol c e. V ě c i t ý k a j í c í se sv ě d om í a p ok á n í ř eš í» a p oš t ol sk á p en it en c iá r ie«. Ř í m sk á k ur ie j e f in a n c ov á n a ze č t y ř zd r oj ů. J sou j im i k a ž d or oč n í t zv. V a t ik á n sk é h o m ě st a. O f in a n č n í zá l ež it ost i se st a r á p a p ež em j m en ov a n á k om ise 1 5 k a r d in á l ů sp ol u s k a r d in á l em, st á t n í m sek r et á ř em. Č l en ov é k om ise j sou j m en ov á n i n a p ě t l et a m a j í k d isp ozic i ř a d u ex p er t ů. S v a t op et r sk ý h a l é ř - sb í r k a p o c el é m sv ě t ě sl ouž í c í p r á v ě k f in a n c ov á n í k ur ie, p ř í j m u z in v est ic a z m a j et k u v l a st n ě n é h o S v a t ý m st ol c em a zisk P oš t y Připravil P. Jaroslav Ro z h o v o r y s k n ě ž í m i, k t e ř í p o c h á z e j í z P ř e r o v a a o k o l í n e b o k t e ř í t a m p ů s o b i l i. tentokrát s P. M i rosl a v em R ei f em Rozhovory Co Tě spojuje s P ř er ov em? Š est r ok ů m é h o k n ě ž sk é h o ž iv ot a. M á š n ěja k ou z a jí m a v ou v z pom í n k u n a P ř er ov? R á d v zp om í n á m n a d ob r é l id i, k t er é j sem t a m p ot k a l, a p ř ed ev š í m n a m l á d ež, k t er é j sem se v P ř er ov ě v ě n ov a l. Cos d ěl a l od od c h od u z P ř er ov a? J a k o d uc h ov n í sp r á v c e v e V n or ov ec h j sem se sn a ž il p ok r a č ov a t v p r á c i s m l á d ež í i t a d y n a S l ov á c k u. K d e jsi t eď a c o t eď d ěl á š? P ů sob í m v e V n or ov ec h p om a l u osm n á c t r ok ů. J e t o v l a st n ě už m ů j d r uh ý d om ov. K d y ž j sem p ř iš el d o t é t o k r á sn é sl ov á c k é f a r n ost i, m ě l j sem c h uť m n oh é m ě n it. N y n í, c o se v š ec h n o m ě n í p od l e d ik t á t u t r ž n í ek on om ik y, m á m sp í š t ouh u v ě t š in u t r a d ic za c h ov a t. M om en t á l n ě m n e v š a k za m ě st n á v á r ek on st r uk c e n a š ic h v a r h a n. J a k á je t a m pa st or a č n í si t ua c e? P oč et v ěř í c í c h, poč et ob y v a t el, d ět í v n á b ož en st v í, n ejv ět š í t ěž k ost i a n a opa k ú spěc h y a pod. Č á st eč n ě j sem n a zn a č il v p ř ed eš l é od p ov ě d i, ž e d n eš n í v ý v oj m n e n en a p l ň uj e p ř í l iš n ý m op t im ism em. Ob ec V n or ov y m á ob y v a t el, z t oh o d n es a si j ic h n a v š t ě v uj e p r a v id el n ě n ed ě l n í b oh osl už b y. T o sa m ot n é j e r a d ost n é a m il e m n e t o p ř ek v a p uj e. V e š k ol e d o v y uč ov á n í n á b ož en st v í c h od í k ol em d ě t í. A l e j sou s n im i č í m d á l v ě t š í p r ob l é m y. M á m d oj em, j a k o b y c h i t a d y n a S l ov á c k u ž il už v d oc el a j in é m sv ě t ě. Co Tě v posl ed n í d ob ě n ěja k osl ov i l o, z a uja l o č i př ek v a pi l o? B ezesp or u m n e n ej v í c osl ov il a n á v š t ě v a I zr a el e a E g y p t a p ř ed d v ě m a r ok y. Z t oh o ž ij i d od n es. K a ž d é m u b y c h t o p ř á l. V ž d y c k y m n e a l e osl ov í a p ř ek v a p í, k d y ž v t om c h a osu d n eš n í h o sv ě t a, š p a t n ý c h zp r á v a zá p l a v y in f or m a c í v š eh o d r uh u p ot k á m d ob r é h o č l ov ě k a a usl y š í m n ě j a k é v l í d n é sl ov o. ة ه وك ل وكم ز ůيفلز ىě خ ٢ ٠ ٠ ٢ مك م «جكمىلىك ف ٥ ٢ ٢ ٣ ف «م مك ع ش Ř ث «toho d o 1 r ok u od 1 d o 7 l e t od 7 d o 1 4 l e t n a d 1 4 l e t ١ ٨ ٢ ١ ٧ ٠ ٤ ف «م مك بنخ يم ض د ح Ř ة ١ ٦ ٦ ٤ ف «م مك Ů ث ش ء Ň س ش Č د ذ z toho M E Z I K A T O L Í K Y M I X T A R E L I G I O 8 0 D I S P A R I T A S C U L T U S ١ ٩ ٦ ٧ ٢ م مك ق - ب Ýخ د ح خ بنخ يم غ ء ح د ذ z toho i n d i v i d u á l n í p ř i j e tí s v á tos ti p ř i j e tí s v á tos ti p ř i s p ol e č n é b ohos l u ž b ě ٦ ١ ٩ ٠ ف «م مك Ř Ů ب د ذ ش Č د ذ z toho d o z e m ě k r e m a c e ١ ١ ٣ ٨ ٥ ٨ م مك ىě لم ء ض Ě ش Š ض يمخ يم ج ث ع ض د M á š n ěja k ý v z k a z, r a d u č i pov z b uz en í pr o č t en á ř e n a š eh o č a sopi su? V zp om í n á m a p ozd r a v uj i v š ec h n y ٥ ١ ٨ م č تح ě وه šلم ř ه ěل ء غ ة ب ش ء ث ٢ ٢ ٥ ٣ ٤ م č تح م žملة ه š ء غ ة ب ش ء ث ١ ٤ ٤ ١ م č تح م žملة ج š لم ř ء غ ة ب ش ء ث P ř er ov á k y! Z a roz h ovor d ě k u j e P. Pave l Převzato z ak t k u r i e O l om ou c č. 0 3 / Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003 Strana 7

8 Dìtské o kén ko Milí chlapci a děvčata, V měsíci červnu se již všichni těšíte na prázdniny, a tak se trochu učení ukl ádá stranou. P ř esto vám nab ízím někol ik zajímavý ch dopl ň ovaček. Nejdražší poklad je láska mezi lidmi. /Arabské přísloví/ 1. Vyb arvi si ob rázek. 2. Z apiš každé sedmé písmeno v tajence. Z ačni od šipky. Vypiš postupně všechna písmena z tajenky do 3 vět. 3. Z amysl i se nad tajenkou. C o mů že b ý t tím b ohatstvím, o němž se zde píše? 4. N a zákl adě poznané ho z tohoto té matu vytvoř žeb ř ík, do které ho vepiš ( namal uj) vše, co tvoř í tvé b ohatství. Šíma leží v p o k o j i n a k o b er c i, p o z o r u j e st r o p a v my š len k á c h se vy d á vá n a c est u T ak k o n eč n ě t u b u d o u p r á z d n i n y. K d y b y t ak b y ly míst o d vo u mě síc ů d va r o k y. T o b y c h p ak mo h l p o d n i k n o u t n ě j ak o u d lo u h o u vý p r avu. K d y b y c h si mo h l vy b r at, k d e c h c i st r á vi t d va r o k y p r á z d n i n, t ak b y c h j el n a sever d o G r ó n sk a. T am b y c h lo vi l s E sy má k ama r y b y a sp al b y c h v i g lú n a k o žeš i n á c h. N eb o n a vý c h o d d o T i b et u a I n d i e n eb o n a z á p ad d o A mer i k y, an g li c k y u ž t r o c h u u mím. A le n ej r ad ě j i b y c h j el n a j i h d o A f r i k y. O d d o mo r o d c ů b y c h se u č i l š p lh at n a ŽERTOVNÉ OTÁZKY: 1. Č ím končí den a začíná noc? 2. D o jaký ch sudů se nedá nal ít víno? 3. K do nemá žádné těl o a je př ece vidět? 4. K terá matka nemá žádné děti? 5. K dy se kosí seno? k o k o so vé p almy a p ř ežívat v d i vo č i n ě. Nezapomeňte si přibalit na prázdniny do pralesů tyto h ry: Kdo je nejbohatší? H r á č i sed í v k r u h u ( sy mb o l c elé h o svě t a) k o lem p r á z d n é lah ve. K ažd ý d r ží st ej n ý p o č et z á p alek - své. H r á č i p o ř ad ě o d k lá d aj í vžd y p o j ed n é z á p alc e n a h r d lo lah ve. K d o z á p alk y p ř i t ah u sh o d í, b er e si j e. N ej b o h at š í S P Č Í S L A P L P A D Í A I S Š, C J Ř OJ OD E OŘ ZJ TÍ O ŽE E TO ZA ZVÍ ÁTKO! j e t en, k d o d ar o val vš ec h n y z á p alk y. C ham el eon ( B y st ř íme si z r ak n a o b j evo vá n í b o h at st ví. ) V míst n o st i se sc h o vá vě c = c h ameleó n. K d o h o o č i ma o b j eví, z aš ep t á míst o u lo žen í t o mu, k d o vě c u k r y l, a č ek á, až j i n aj d o u o st at n í. V d alš ím k o le sc h o vá vá t en, k d o c h ameleó n a n aš el p r vn í. Když mnoho malých lidí na mnoha malých mís t e ch u dě lá mnoho malých k r ok ů, z mě ní s e t v á ř s v ě t a. Africké přísloví Strana 8 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

9 KAŽDÝ MÁ SVŮJ ÚKOL V J e ž í š o v ě c í r k v i m á k a ž d ý n ě j a k ý ú k o l : v e l c í, m a l í, k n ě ž í, ř e h o l n í c i, t a t í n k o v é a m a m i n k y, k a t e c h e t é a u č i t e l é. K a ž d ý m ů ž e n ě c o d o s t á v a t a n ě c o d á v a t. Z v l á š t n í s l u ž b o u p o v ě ř u j e J e ž í š v e s v é c í r k v i b i s k u p y, k n ě z e a j á h n y. B i s k u p j e p a s t ý ř e m c e l é d i e c é z e, k n ě z p e č u j e o f a r n o s t, j á h e n j i m o b ě m a p o m á h á. L i d é s i n ě k d y n e j s o u j i s t i, c o k t e r ý z n i c h m ů ž e v c í r k v i v y k o n á v a t. Z k u s m e s i t e d y o v ě ř i t s v é z n a l o s t i! Zvol si tři různé barvy j e d nu p ro j á h na, d ru h ou p ro k ně ze a tře tí p ro bisk u p a. V ybarvi p ak ve vně j š í m k ru h u p ří slu š ná p í sm e na p od le toh o, c o k om u p ří slu š í vyk oná vat. ( J = j á h e n, K = k ně z, B = biskup.) Kruhová tajenka Ve p i š n á z v y p o d l e v z o r u. T a j e n k u p ř e č t e š v e s m ě r u š i p k y v b a r e v n é m m e z i k r u ž í. Teď tě čeká těžký úkol. Sestav dvojice slov tak, jak k sob ě p atř í. K dy ž je p ř ep í š eš a r oz stř í h áš ( každé slovo z vláš ť ), m ů žeš vy z kou š et n ejen r odiče, ale také p otěš it své h o kn ěz e. Z ku s se n ejp r ve p otr áp it sám. P O S L E D N Í S A M A R I T Á N Š I M O N J A I R O VA N E P O S K VR N Ě N É J E Z E R O D O K O N A L Á A L Ž B Ě T A K Y R I E K O N C I L G E N E Z A R E T S K É P O Č E T Í D E S A T E R O VE Č E Ř E J O N Á Š E L E I S O N Z A C H A R I Á Š A J Á K O B D C E R A G A L I L E J S K Á P O N T S K Ý H Ř Í C H K Á N A VE L R Y B A G E T S E M A N S K Á H O R A M I L O S R D N Ý P I L Á T N O VÝ P Ř I K Á Z Á N Í O S M E R O L Í T O S T E Z A U O L T Á Ř N Í A P O Š T O L S K É B L A H O S L A VE N S T VÍ M A R N O T R A T N Ý Z Á K O N S VÁ T O S T A N N A T Ě Ž K Ý S K U T K Y J I D Á Š C Y R E N S K Ý O L I VE T S K Á Z A H R A D A VA T I K Á N S K Ý S Y N J Á C H Y M I Š K A R I O T S K Ý Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003 Strana 9

10 Historie Českobratrská církev evangelická p r o m í t á n f i l m J e ž í š. Č e s ko b r a t r s ká c í r ke v e va n g e l i c ká n a va z u j e Č C E p o d n i ká t a ké e ku m e n i c ké s n a h y, s vo u e x i s t e n c í n a j e d n é s t r a n ě n a č e s ko u r e f o r m a c i, kt e r á j e r e p r e z e n t o va n á p ř e d e vš í m J a n e m H u s e m a J e d n o t o u b r a t r s ko u ( P e t r C h e l č i c ký, J. A. K o m e n s ký, J. B l a h o s l a v), n a d r u h é s t r a n ě n a s vě t o vo u r e f o r m a c i, kt e r o u p ř e d s t a vu j í p ř e d e vš í m J a n C a l vi n a M a r t i n L u t h e r. P r o c e s j e j í h o vz n i ku b y l s a m o z ř e j m ě o vl i vn ě n p o l i t i c ko u a n á b o ž e n s ko u s i t u a c í v n a š e m n á r o d ě. T i, kt e ř í s i s vo u ví r u n a p ř í č vš e m r e p r e s í m u c h o va l i o d B í l é h o r y ( ) a ž p o vy d á n í t z v. T o l e r a n č n í h o p a t e n t u ( J o s e f I I ), z a č a l i vy t vá ř e t s b o r y b u ď r e f o r m o va n é ( n a va z u j í c í n a o d ka z J. C a l vi n a ) n e b o l u t h e r s ké, n ě kd y a u g s b u r s ké ( n a va z u j í c í n a o d ka z M. L u t h e r a ). J i n é vy z n á n í t e h d y n e b y l o d o vo l e n o. N a s n ě m u t ě c h t o d vo u e va n g e l i c ký c h vě t ví 1 7. a 1 8. p r o s i n c e d o š l o k j e j i c h s p o j e n í v j e d n u c í r ke v, t j. Č e s ko b r a t r s ko u c í r ke v e va n g e l i c ko u, n ě kd y s t r u č n ě n a z ý va n o u E va n g e l i c ká c í r ke v. Č e s ko b r a t r s ká c í r ke v e va n g e l i c ká ( Č C E ) p a t ř í m e z i c í r kve p r o t e s t a n t s ké. P r o t e s t a n t y b y l i n a z vá n i n ě m e č t í e va n g e l í c i, kd y ž v r o c e p r o t e s t o va l i n a s n ě m u ve Š p ý r u p r o t i p r a kt i ká m t e h d e j š í c í r kve. P r o t o ž e s e p ř e d e vš í m vi n o u n á b o ž e n s ké vr c h n o s t i n e p o d a ř i l o c í r ke v r e f o r m o va t, t z n. o b n o vi t, vz n i kl o p o s t u p e m č a s u h n e d n ě ko l i k c í r kví s a m o s t a t n ý c h. U č en í Č C E s p o l u s vě t š i n o u p r o t e s t a n t s ký c h c í r kví p r o h l a š u j e z a j e d i n ý z á kl a d ví r y a a u t o r i t u P í s m o s va t é, t z n. S t a r ý a N o vý z á ko n ( t j. 6 6 kn i h b e z t z v. a p o kr y f n í c h - d e u t e r o ka n o n i c ký c h kn i h ). J e d n a z t e z í r e f o r m a c e z n ě l a Sola scriptura - p o u z e P í s m o. Č C E u č í, ž e j e d i n ý m p r o s t ř e d n i c t ví m s p a s e n í j e p o u z e J e ž í š K r i s t u s. P r o t o s e n e m o d l í m e ke s va t ý m a n i k P a n n ě M a r i i. M n o z í s i s i c e z a s l o u ž í, a b y c h o m j i m vě n o va l i p o z o r n o s t a vz a l i s i p o n a u č e n í z j e j i c h ví r y a d u c h o vn í h o z á p a s u, a l e j s o u t o j e n B o ž í s l u ž e b n í c i. Č C E vy z n á vá, ž e j s m e p ř e d B o ž í t vá ř í o s p r a ve d l n ě n i s kr z e ví r u p o u h o u B o ž í m i l o s t í. T z n., ž e s p a s e n í, z á c h r a n u p r o ž i vo t vě č n ý, s i n e n í m o ž n é n i j a ký m z p ů s o b e m z a j i s t i t. Č C E vy s l u h u j e p o u z e d vě s vá t o s t i, kt e r é u s t a n o vi l s á m K r i s t u s, a t o kř e s t a s va t o u ve č e ř i P á n ě. T u o vš e m n e u č í m e, ž e K r i s t u s j e f y z i c ky p ř í t o m e n, n ý b r ž p o u z e d u c h o vn ě. R o z d í l ů m e z i n a š i m i c í r kve m i j e s a m o z ř e j m ě ví c e. Z m í n i l j s e m s n a d j e n t y n e j z á va ž n ě j š í. D n es V d n e š n í d o b ě s e Č C E, c í r ke v s B o ž í m i l o s t í, s n a ž í n e o m e z o va t p o u z e n a s vo u vl a s t n í č i n n o s t. U vě d o m u j e m e s i, ž e j e s i c e j e š t ě m n o h o t ě c h, kt e ř í b y l i v d ě t s t ví p o kř t ě n i, a l e c í r kve, ví r a j i m u ž n i c n e ř í ká. P r o t o h l e d á m e c e s t y k t o m u, a b y c h o m o s l o vi l i č l o vě ka d n e š n í d o b y. P o ku d j d e o ká z á n í e va n g e l i a, kl a d e m e d ů r a z n a t z v. c i vi l n í i n t e r p r e t a c i e va n g e l i a, t z n. a b y s l o vů m e va n g e l i a, kt e r á z n í z ka z a t e l n y, r o z u m ě l ka ž d ý, a t o t ř e b a i n á h o d n ý p ř í c h o z í. Č C E d n e p r o t o p r a c u j e v t e l e vi z i, r o z h l a s e, D i a ko n i i ( o b d o b a C h a r i t y ), ve vě z n i c í c h, r ů z n ý c h s o c i á l n í c h ú s t a ve c h, n e m o c n i c í c h a p o d., vž d y p o d l e m o ž n o s t í t o h o kt e r é h o f a r n í h o s b o r u. N a s r d c i n á m s a m o z ř e j m ě l e ž í e va n g e l i z a č n í a m i s i j n í č i n n o s t. T u m u s í m p ř i z n a t, ž e s e u č í m e a m n o h d y n e vy u ž í vá m e vš e c h n y m o ž n o s t i, kt e r é b y c h o m vy u ž í t m o h l i. V p o s l e d n í d o b ě j s m e s e p o d í l e l i n a o s vě t o vé m p r o g r a m u N o vý ž i vo t , kd y b y l v P ř e r o vě a n ě ko l i ka d a l š í c h b l í z ký c h m ě s t e c h t z n. t o u ž í p o s b l i ž o vá n í c í r kví. K l a d e m e s i o t á z ku, j a k m á m e p ř e d n e vě ř í c í m s vě t e m p r e z e n t o va t K r i s t a, kd y ž j s m e n a vz á j e m n e j e d n o t n í? K r i s t u s j e j e n j e d e n a c í r kví a c í r kvi č e k b e z p o č e t. K d o s e v t o m m á vy z n a t? - t a k t o s l ý c h á m e z ú s t m n o h a n e vě ř í c í c h. P r o t o s p o l e č n ě s n ě kt e r ý m i o s t a t n í m i c í r kve m i a kř e s ť a n s ký m i s p o l e č e n - s t ví m i, kt e r á m a j í z á j e m, p ř i p r a vu j e m e a l e s p o ň j e d n o u d o r o ka e ku m e n i c ko u b o h o s l u ž b u ( n a p o s l e d n a P o n d ě l í ve l i ko n o č n í u s v. Va vř i n c e ) a n ě ko l i k a l i a n č n í c h m o d l i t e b n í c h ve č e r ů n a p o č á t ku ka l e n d á ř n í h o r o ku. J a ko ka z a t e l é c í r kví s e n e p r a vi d e l n ě s c h á z í m e. J i s t ě b y b y l o d o b r é, kd y b y t y t o n a š e a kt i vi t y b y l y v n a š i c h s b o r e c h ví c e p ř i j í m á n y. O rg a n iz a č n í stru k tu ra Č C E m á d n e s c c a p o kř t ě n ý c h č l e n ů ve c c a f a r n í c h s b o r e c h. K a z a t e l é j s o u b u ď j á h n o vé č i f a r á ř i ( o d p a d e s á t ý c h l e t i ž e n y ). O r d i n a c e vš a k v n a š í c í r kvi e x i s t u j e p o u z e j e d n a. K a ž d ý č l e n c í r kve s e m ů ž e p o d í l e t n a s p r á vě s b o r u. S b o r t vo ř í j e d n o t l i vc i a r o d i n y, kt e r é b y d l í v u r č i t é m o b vo d u. V č e l e s b o r u s t o j í s t a r š o vs t vo vo l e n é c e l ý m s b o r e m. Vo l e b n í o b d o b í ( s vý j i m ko u ka z a t e l e, kt e r ý j e vo l e n n a l e t ) j e 6 l e t. Č l e n o vé s t a r š o vs t va s e n a z ý va j í s t a r š í n e b o l i p r e s b y t e ř i. S b o r z a s t u p u j e ka z a t e l a ku r á t o r. K u r á t o r e m j e z vo l e n j e d e n z p r e s b y t e r ů. S b o r y ve vě t š í m o b vo d u t vo ř í s va z e k, kt e r ý s e n a z ý vá s e n i o r á t ( n á š s e n a z ý vá M o r a vs ko s l e z s ký ) a j e j i c h v Č C E n y n í 1 4. V j e h o r á m c i s e z á s t u p c i s b o r ů s c h á z e j í n a ko n ve n t e c h, p ř e d e vš í m a b y vo l i l i s e n i o r á t n í vý b o r ( 2 n e b o 3 ka z a t e l e, r o vn ě ž t a k l a i ky ), a a b y p r o j e d n á va l i a kt u á l n í o t á z ky ž i vo t a s b o r ů v d a n é m o kr s ku. C e l o c í r ke vn í s p r á vn í s h r o m á ž d ě n í s e n a z ý vá s y n o d. S c h á z í s e j e d n o u z a r o k. Vo l í š e s t i č l e n n o u s y n o d n í r a d u ( 3 ka z a t e l e a 3 l a i ky ) s n e j vy š š í m i p ř e d s t a vi t e l i c í r kve - s y n o d n í m s e n i o r e m a s y n o d n í m ku r á t o r e m. ( N y n í s e t a k s t a n e ve d n e c h ) J a k j e vi d ě t, Č C E n e u p l a t ň u j e h i e r a r c h i c ké r o z č l e n ě n í : n e n í r o z d í l u v p o s t a ve n í ka z a t e l ů a l a i ků. Mgr.Lubomír Červenka, farář Strana 10 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

11 Jen tak v e s tr u č no s ti Pastorační rada farnosti Přerov V n aš í f ar n o s t i P ř e r o v f u n g u j e p as t o r ač n í r ad a. S e t k á n í t é t o p as t o r ač n í r ad y j s o u 5 x d o r o k a a j s o u n a n ě zv á n i t ak é zá s t u p c i p as t o r ač n í r ad y f ar n o s t i P ř e d m o s t í. P o m al u s e b l í ž í n o v é v o l b y č l e n ů r ad y a t ak v p o s l e d n í d o b ě p ř e m ý š l í m n ad k o n k r é t n í n á p l n í a zp ů s o b e m p r á c e p as t o r ač n í r ad y n aš í f ar n o s t i. N e s n ad, ž e b y c h o m n a n aš i c h s e t k á n í c h n e m ě l i o č e m m l u v i t ( v ě t š i n o u s e j e d n á n í p r o t á h n o u až d l o u h o d o n o c i ), al e u v až u j i, j ak b y n aš e p as t o r ač n í r ad a m o h l a j e š t ě l é p e p ř i s p ě t k e s p o l e č n é m u ž i v o t u f ar n o s t i P ř e r o v. S t an o v y p as t o r ač n í c h r ad v y d an é ar c i b i s k u p s t v í m d á v aj í zá k l ad n í p o k y n y a s m ě r n i c e. K o n k r é t n í p r á c e p as t o r ač n í r ad y b u d e o v š e m v k až d é f ar n o s t i t r o c h u j i n á. N a p r v n í m m í s t ě j e j as n é, ž e p as t o r ač n í r ad a m á ú k o l r ad i t - t e d y p o d í l e t s e n a p ř í p r av ě r o zh o d n u t í, k t e r é s e t ý k aj í ž i v o t a f ar n o s t i. T ak é j e v h o d n é, ab y m ě l a p o d í l n a s am o t n é m r o zh o d o v á n í a t ak n e s l a u r č i t o u o d p o v ě d n o s t za ž i v o t v e f ar n o s t i ( p ř e s t o ž e p o s l e d n í s l o v o a r o zh o d n u t í v ž d y zů s t á v á n a f ar á ř i ). T ř e t í m k r o k e m j e p ak r e al i zac e t ak o v ý c h r o zh o d n u t í a t e d y k o n k r é t n í a p r ak t i c k á p r á c e p r o f ar n o s t. N a v š e c h t ě c h t o t ř e c h k r o c í c h s e m o h o u p o d í l e t i l i d é m i m o p as t o r ač n í r ad u, c o ž j e j i s t ě s p r á v n é, al e v j e d n é v ě c i s e m i zd á p as t o r ač n í r ad a s k o r o n e n ah r ad i t e l n á. J e t o ú k o l zas t u p o v at a r e p r e ze n t o v at f ar n í k y. O b č as s e j ak o f ar á ř d o zv í d á m, ž e l i d é p r ý c h t ě j í t o č i o n o, ž e t o č i o n o s e j i m l í b í č i n e l í b í ap o d. Vě t š i n o u j e t o i n f o r m ac e ze t ř e t í č i č t v r t é r u k y b e z u d á n í j m é n a a b e z u d á n í ar g u m e n t ů. T ak o v é zv ě s t i n e m o h u b r á t v á ž n ě, p o d o b n ě j ak o č l o v ě k h á zí d o k o š e an o n y m n í d o p i s y. Vž d y s i al e p ř i t o m u v ě d o m u j i, j ak j e d ů l e ž i t é, ab y l i d é s p o l u n av zá j e m o v ě c e c h m l u v i l i - o t e v ř e n ě, p r av d i v ě a s e s n ah o u s i n av zá j e m p o r o zu m ě t. T ad y v i d í m n e zas t u p i t e l n o u ú l o h u p as t o r ač n í r ad y. P o k u d m á t e c o k o l i v k ž i v o t u f ar n o s t i, t ak t o p ř e d e j t e č l e n ů m r ad y n e b o p ř í m o n a f ař e, ab y s e o t o m m o h l o m l u v i t n a s e t k á n í p as t o r ač n í r ad y. K d y ž s v o u o t á zk u č i n á v r h p ř e d á t e n a f ař e 1 4 d n ů p ř e d e m, t ak t o b u d e m o c i b ý t n a p í s e m n é m p r o g r am u j e d n á n í r ad y a t ak s e n a t o t o t é m a b u d o u m o c i č l e n o v é p as t o r ač n í r ad y p ř e d e m p ř i p r av i t - n ap ř. ze p t at s e n a n á zo r f ar n í k ů v e s v é m o k o l í. Vě c i, k t e r é s e d o s t an o u n a m ů j p r ac o v n í s t ů l p o zd ě j i, zař ad í m e d o d at e č n ě n e b o n e c h á m e n a p ř í š t í s e t k á n í. N á zo r p as t o r ač n í r ad y j ak o c e l k u m á p ak p r o m n e m n o h e m v ě t š í v á h u n e ž n á zo r y j e d n o t l i v ý c h l i d í a t ak t o v y j á d ř e n ý r e p r e ze n t at i v n í n á zo r f ar n í k ů b e r u v á ž n ě. K o n k r é t n ě : P ř í š t í s e t k á n í p as t o r ač n í r ad y f ar n o s t i P ř e r o v b u d e v e s t ř e d u 2 5. č e r v n a v 1 9 : 3 0 h o d. n a f ař e. S v o j e n á v r h y č i o t á zk y p ř e d e j t e d o p á t k u 1 3. č e r v n a, ab y m o h l y b ý t zah r n u t y d o p l á n o v an é h o p r o g r am u j e d n á n í. P ř á l b y c h s i, ab y s e t k á v á n í p as t o r ač n í r ad y n ap o m á h al a v zá j e m n é m u p o r o zu m ě n í v n aš í f ar n o s t i. V inary N a t é t o s t r á n c e j s o u f o t o g r af i e ze s l av n o s t i n o v ě o p r av e n ý c h k ap l í v e Vi n ar e c h. O b ě k ap l e j s o u v m aj e t k u m ě s t a a m ě s t o j e d al o o p r av i t. K r o m ě o b c e m á n a t o m zá s l u h u ř ad a d al š í c h l i d í. Vš e m c h c i t í m t o zp ů s o b e m p o d ě k o v at. M ě l j s e m r ad o s t z t o h o t o s p o l e č n é h o s e t k á n í. O p rava V m i n u l é m č í s l e j s m e n e s p r á v n ě u v e d l i t e l e f o n n í k o n t ak t n a o r g an i zá t o r y t á b o r a Z p r av ě k u d o s o u č as n o s t i. S p r á v n é č í s l o j e Pavel Hofírek Návštěva amerického kněze ve farnosti K okory Ve dnech 1 4. až 1 6. č ervna uskuteční pastorační návštěvu ve farnosti Kokory Rev. Milton M.Suess z farnosti P anny Marie v L ux em b urg u, v U SA. V ned ěli 1 5. června v 9 h od b ud e Reverend Milton Suess slavit m ši svatou ve farním kostele v Kokorác h. P o m ši svaté b ud e násled ovat b esed a s farníky. V b ud e slouž it h od ovou m ši svatou v Č elec h ovic íc h, kd e b ud e př i té to př ílež itosti posvěc en ob ec ní prapor a znak. O d poled ne v d oprovod u d uc h ovníh o správc e navštíví arc ib iskupský sem inář a konvikt v O lom ouc i. V pond ělí d opoled ne vykoná pouť d o D ub u nad. Moravou, kd e b ud e slouž it m ši svatou za P.C yrila Vrb íka, které h o př i svý c h návštěvác h staré vlasti pravid elně navštěvoval. Svoj i pastorační návštěvu završí návštěvou školy v Kokorác h, kd e se uskuteční b esed a s ž áky a učitelský m sb orem. Dětský tábor Ve d nec h poř ád á P. Mariusz Rad ac zynski z farnosti Rokytnic e d ětský táb or na skautské základ ně v N ej d ku u B ělotína. J eště j e několik volný c h m íst. Máte-li záj em, m ů ž ete volat na tel , či m ob il Ó P a n í m á Z vem e vás na rec itační poř ad s h ud eb ním d oprovod em pod le Vác lava Renče P opelka N azaretská. P oř ad se uskuteční v kostele v T roub kác h d ne 8. č e rv n a v 1 5 h od i n. Verše př ed nese Kam il Koula. Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003 Strana 11

12 Chtěli bychom vám v r oz hovor u p ř e d s ta vit s le č n u M a r ce lu R ou ba lovou, k te r á p ů s obí j a k o k a te che tk a ve f a r n os ti T r ou bk y. J a k p r ož í váte z měn y ve va š í f a r n os ti, co bylo d ř í ve a co j e n yn í? N e v í m, c o m y sl í t e t í m d ř í v e, j á t o h o j e š t ě m o c n e p a m a t u j i, a l e a si zm ě n u Rozhovory k n ě ze. M y sl í m, ž e n e j se m t e n sp r á v n ý č l o v ě k, a b y c h n ě c o sr o v n á v a l a, a n i t o n e m á m v t o m t o p ř í p a d ě m o c r á d a. K d y ž o d n á s o t e c J i ř í W a l c za k o d c h á ze l a j á j se m t a k n a d t í m v š í m p ř e m ý š l e l a, n a p a d l o m ě, ž e o t c e J i ř í h o a n i o t c e O l d ř i c h a U l m a n a a a n i ž á d n é, c o p ř i j d o u p o n i c h, sr o v n á v a t n e sm í m e. B y l o b y t o, j a k o k d y ž j sm e v c i zi n ě a st á l e v š e p ř e p o č í t á v á m e n a k o r u n y t a k si n i c n e k o u p í m e. K d y ž t o n e d ě l á m e, m á m e se d o b ř e v š u d e. T a k ž e k d y ž n e sr o v n á v á m a b e r u v š e, j a k t o j e, m á m se v ž d y d o b ř e. T a k ž e n ě c o z t o h o, c o za v e d l o t e c J i ř í, zů st a l o, n ě c o za n i k l o a n ě c o za v e d l o t e c O l d ř i c h U l m a n n o v é h o. Co vás ve d lo k tomu s tát s e k a te che tk ou? Ř e k l a b y c h, ž e t o b y l o B o ž í v e d e n í. P o š k o l e j se m m ě l a za m ě st n á n í j e n n a p ů l ú v a zk u, a t a k m ě o t e c J i ř í p o ž á d a l, j e st l i b y c h m u t r o š k u n e p o m o h l a s k a n c e l á ř sk ý m i p r a c e m i. P a k j se m s n í m v e d l a d ě t sk o u sc h o l i č k u, n o a a si se m u zd á l o, ž e m i t o s d ě t m i j d e, t a k m i n a v r h l, j e st l i n e c h c i zk u si t u č i t n á b o ž e n st v í. V t é d o b ě j se m za č a l a st u d o v a t d á l k o v ě k ř e sť a n sk o u v ý c h o v u. I k d y ž j se m se t o h o z p o č á t k u b á l a, za č a l o se m i t o v e l i c e l í b i t a d n e s b y c h se d ě t í u ž v zd á t r o zh o d n ě n e c h t ě l a. N ě k d y m á m p o c i t, ž e n e j e n t y d ě t i o b j e v u j í B o h a, a l e i j á sa m a sp o l u s n i m i. Co vš e chn o te d y k on áte ve va š í f a r n os ti? C o j e t ř e b a. A n i o t o m m o c n e p ř e m ý š l í m. N e v í m, c o o d p o v ě d ě t, a b y t o n e v y p a d a l o j a k o se b e c h v á l a! T a k ž e m a l á sc h o l a m i zů st a l a, sp o l č o m a l ý c h h o l e k i k d y ž za t ě c h p á r l e t j so u z n i c h u ž sl e č n y. S t á l e v y p o m á h á m s k a n c e l á ř sk ý m i p r a c e m i. O r g a n i zu j i p r o d ě t i p r á zd n i n y ( j a r o, l é t o, p o d zi m, zi m a ), p í š u n á š f a r n í b u l l e t i n a o b č a s u v á d í m v ú ž a s o t c e U l m a n a, k t e r ý j e v e l k ý m zn a l c e m d u c h o v n í h u d b y, sv o u h r o u n a v a r h a n y. A m a l o u r e k l a m u n a zá v ě r. ( J e st l i m ů ž u? ) V l é t ě se n a t r o u b e c k é f a ř e p r o d á v á zm r zl i n a. D í k y v e l k é t o l e r a n c i o t c e U l m a n a t e n t o p o d n i k f u n g u j e i p o o d c h o d u j e h o za k l a d a t e l e o t c e J i ř í h o, t a k ž e a ž p o j e d e t e p ř í š t í l é t o k o l e m, u r č i t ě se za st a v t e. Za rozhovor děkuje Věra Pavlů Statistické údaje ze sčítání o b y v atel v r o ce sr o v n á n í p o č t u v ě ř í c í c h s p o č t e m o b y v a t e l j e d n o t l i v ý c h d ě k a n á t ů ( ú d a j e j so u v p r o c e n t e c h ) Š u m p e r k 2 6, 0 O l o m o u c 2 6, 4 Š t e r n b e r k 2 8, 0 S v i t a v y 2 9, 0 Vy š k o v 3 3, 7 P r o st ě j o v 3 3, 9 Z á b ř e h 3 4, 0 K r o m ě ř í ž 3 5, 9 Z l í n 3 6, 2 Ve d n ec h s e u s k u t eč n i l o s o u s t ř ed ě n í M a l é s c h o l y v e Š p i č k á c h u H r a n i c n a M o r a v ě. Bydleli jsme na faře u J ar u š k y a G á b ina V yh ná nk o v ý c h. C elo u do b u ná s p r o v á z elo k r á sné p o č así, a t ak jsme t r á v ili v ě t š inu č asu v enk u, o b k lo p eni ná dh er no u p ří r o do u. P r o g r am se sk lá dal z mí č o v ý c h a lo g ic k ý c h h er, z nic h ž jedna b yla i no č ní. D á le jsme u sp o řá dali so u t ě ž O nejlé p e z az p í v ano u p í seň. T ak é do š lo na o p é k á ní š p ek á č k ů. M imo t o jsme mě li má jo v o u p o b o ž no st v k ap lič c e far y a z k o u š eli jsme p í sně na ná sledu jí c í o b do b í. N aš e š ik o v né k u c h ařk y se p o st ar aly o p lné ž alu dk y dě t í. V š ic h ni do sp ě lí ú č ast ní c i se p o dí leli na do b r é m p r ů b ě h u so u st ředě ní a p at ří jim L i t o v e l 3 6, 7 P ř e r o v 3 6, 9 Vse t í n 3 9, 1 H r a n i c e 4 2, 0 Va l a š sk é M e z i ř í č í 4 6, 9 H o l e š o v 4 8, 3 K o n i c e 4 9, 3 K y j o v 5 1, 1 Vi z o v i c e 5 5, 6 U h e r sk é H r a d i š t ě 5 5, 7 Ve se l í n a M o r a v o u 6 1, 3 U h e r sk ý B r o d 6 8, 6 Va l a š sk é K l o b o u k y 7 4, 0 z a t o p o c h v ala a v elk ý dí k. Jana Spáčilová Převzato z O l d i n u č. 5 / Strana 12 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

13 0 Ve dnech s e u s k u t eč ni l v í k end p r o m a m i nk y. Rády na něj vzpomínáme, a tak bychom se s vámi chtěl y poděl i t o naš e záž i tky. V pátek odpol edne jsme odjel y do F r yš táku. Č ekal o nás pěkné u bytování, več eř e. Več er jsme se spol u navzájem seznámi l y. V dr u ž né m hovor u a otevř ené atmosf é ř e se ú pl ně vytr ati l y si ce mal é ( al e př ece jen) obavy o děti a mu ž e. S obotní den jsme zač al i mš í svatou. P o ní násl edoval a katecheze P. J ar osl ava na té ma» M anž el ská věr nost«, s násl ednou mož ností du chovního r ozhovor u č i sv. smíř ení. P o obědě a kr átké pau ze, kter á byl a vypl něna vol ejbal em, jsme se vydal y na pr ocházku do kr ásné ho zal esněné ho okol í. P o návr atu jsme se opět pu sti l y do vol ejbal u. Več er byl vypl něn zpěvem, povídáním P osl ední se r ozcházel y až v br zký ch r anních hodi nách. N eděl i jsme osl avoval i mš í svatou. P ak u ž násl edoval ú kl i d, oběd a odjezd. O djíž děl y jsme si ce f yzi cky u navené po dl ou hý ch nocích, al e du š evně odpoč até a natěš ené na naš e nejbl i ž š í. C htěl y bychom poděkovat vš em, kdo nám tento víkend u mož ni l i. A tu jsou postř ehy těch, kter é pr ož i l y tento nabi tý víkend: Víkend ve Fryštáku byl velmi hektický. Vedle ducho vního s lo va, které bylo výs tiž né s na d p ro všechny ž eny, j s me z a ž ily i mno ho leg ra ce a s míchu. O dj íž dím o ds ud una vená, vyč erp a ná, a le vě ř ím, ž e na tento víkend budu dlo uho vz p o mína t. N echtěl o se mi jet, měl a jsem dojem, ž e mně ani r odi ně to nemů ž e př i né st ž ádný u ž i tek a ž e je nef é r, ž e my matky jedeme bez dětí, a tatínci jezdí s dětmi. N eč ekal a jsem, ž e př es to, ž e jsem tak u navená a nevyspaná, bu du tak obč er stvena na du š i. M ysl ím, ž e odjíž dím s nový m el ánem a taky r adostí vr hnou t se zpět do mý ch star ostí i r adostí. D ou f ám, ž e nejen já, al e i doma u znají, ž e je dobř e,» ž e si jel a mami nka na vandr «. B ylo to p ř íj emné o bč ers tvení duše i tě la. B yl to p o uč ný z áž itek z ducho vna i z e s etkání s o s ta tními ma minka mi. P oznání nový ch l i dí, odpoč i nek od domácích povi nností, spor tovní vyž i tí, spou sta l eg r ace, č as na osobní modl i tbu. O tč e J a ro s la ve, díky: z a č a s, který s is na nás udě la l; z a vo lej ba l; z a krás né p ro ž ití mše s va té ; z a ducho vní s lo vo. L íbila s e mi bez va a tmo s f é ra a več erní p o s ez ení u kyta ry. N a víkendu mě nadchl o spor tovní vyž i tí a sobotní vý l et. D ál e mě zau jal y př ednáš ky otce J ar osl ava a také zpověď. O djel a jsem odpoč i nu tá, pl ná kr ásný ch vzpomínek a vel i ce spokojená z u př ímnosti a el ánu otce J ar osl ava. N ej více mne z a uj a lo : vo lej ba l, tú ra, več erní p o vídání s ma minka mi p ř i s klence vína a na p eč enými ko láč ky. Z au jal o mne nezvykl e mnoho vol né ho č asu na poznávání a povykl ádání s dr u hý mi mami nkami.» S u per akce«: poci ty, kter é jsem zaž íval a na setkáních» za svobodna«. A l e u ž se moc těš ím domů. K la dy z e s etkání: z mě na p ro s tř edí; č a s na s ebe; č a s na mo dlitbu; mo ž no s t ducho vního ro z ho vo ru; p o p o vídání s i o dě tech a ma nž elech; p ro táhnutí tě la vo lej ba lem a tú ro u; p ř íj emné ubyto vání a s tra vo vání; z j iště ní, ž e j s em no rmální, mám no rmální ro dinu a no rmální ž ivo t. O sl ovu jící kázání př i mš i svaté ; ú ž asné spor tovní vyž i tí; č as věnovaný sobě; napl nění svý ch komu ni kač ních potř eb; dobr ý poci t z povedené ho víkendu. K dyž se cel é dny star áme hl avně o děti a domácnost, tak je vel mi povzbu di vé věnovat se cel ý den jen tomu, co č l ověk chce a co poř ád odsou vá až» na potom«. M oc mě povzbu di l a a obohati l a sl ova katecheze, bu du ji mít poř ád na paměti, vyjádř i l a to, co jsem jen tu š i l a. D íky všem z a p o s tř ehy z na šeho víkendo vé ho s etkání a všem, kteř í j s te s e j a kýmko liv z p ů s o bem p o díleli na o rg a niz a ci. maminky Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003 Strana 13

14 Pouť dětí ke kapličce U studánky za Starou Vsí Děkujeme Martinu K o rd as o v i z a z p rá v u o p rů b ěh u naš í p o uti. Den pro rodinu Č ek y ně Strana 14 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

15 Svatý Norbert N a r o d i l s e k o l e m r v X a n t e n u v P o r ý n í. J a k o m l a d ý š l e c h t i c s e s t a l k a n o v n í k e m v X a n t e n u a sekretářem císaře Jindřicha V. Žil nejprve rozmařile. Svìtec m ìs í ce K dy ž jel roku do W estf álska, b y l sraž en b leskem z koně a ob rátil se na víru. P řijal kně ž ské svě cení a změ nil dosavadní způ sob ž ivota. R ozdal peníze chu dý m a pu toval jako kazatel přes N ě mecko do F rancie. S pojoval rozjímavou modlitb u s aktivní slu ž b ou du š ím. T ento odkaz zanechal i premonstrátské mu řádu, jehož poč átky sahají k roku , kdy s třinácti společ níky zač al společ ně ž ít v ú dolí P ré montré. R oku papež řád schválil. O d té hož roku b y l arcib isku pem v M ag deb u rku a tam také 6. č ervna zemřel. Z a svaté ho b y l prohláš en r , za ref ormace b y ly jeho ostatky r přeneseny do P rahy na S trahov. S v. N orb ert je také naš ím národním patronem. Jarda Branžovský Nadační fond Josefy a Marie Mildnerových, fará ř e F rant iš k a F u čík a a F rant iš k y B íb rové, C harit a K oj et ín a Ř ím sk ok at olick á farnost K oj et ín vá s z vou na DĚTSKÝ DEN, k t erý let os st rá vím e v B r a d a vi c k é š k o l e č a r a k o u z e l s p o l e č n ě s H a r r y m P o t t e r e m a j e h o p ř á t e l i R o n e m a H e r m i o n o u. O dp oledne p ro vš echny dě t i ( i rodiče) z ačíná v n e d ě l i 1 5. č e r vn a ve 1 4 : 3 0 h o d. v b u dově C harit y K oj et ín v K rom ě ř íž sk é u lici. Vážení přátelé, C h a r i ta K o j etín s i vás d o vo lu j e po z va t na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU D enníh o s ta c i o náře s v. J o s ef a a D EN OTEVŘ ENÝ C H D VEŘ Í A z y lo véh o d o m u pr o m a tk y v tís ni a K lu b u r o m s k ý c h d ě tí a žen v úterý 17.června DOC. P E T R CH A L U P A D O Č E L A T E OL OG I CK É F A K U L T Y Na slavnost sv. Josefa zvolil Akademický senát CMTF U P v O lomou ci na p ř í š tí fu nkč ní ob dob í do fu nkce dě kana doc. P etr a Ch alu p u, Th D. P o vy j ádř ení V elké - h o kanclé ř e ar cib isku p a Mons. Jana G r au b ner a, mu sí tu to volb u j eš tě sch válit vatikánská K ong r eg ace p r o katolickou vých ovu a tep r ve p ak, p o j menování r ektor kou U niver zity P alacké h o v O lomou ci p r of. Janou Mač ákovou, se mů ž e nový dě kan u j mou t své h o tř í leté h o ú ř adu. Fu nkč ní ob dob í nové h o dě kana CMTF U P zač í ná Druzí říkají: B ů h říká : Jsi příliš malý M á m T ě r á d j si příliš v e lk ý ať j si malý č i v e lk ý j si příliš t lu st ý ať j si t lu st ý č i h u b e n ý j si příliš h lo u pý ať j si h lo u pý č i c h y t r ý j si příliš lín ý ať j si siln ý č i slab ý j si šplh o u n t ak o v é h o, j ak ý j si! j si příliš c h y t r ý M á m T ě r á d j si n e mo ž n ý smo lař j e n j e d n o j e d ů le ž it é z t e b e n ik d y n ic n e b u d e j e t o pr av á lá sk a n e j si k n ič e mu po d le k t e r é B ů h mě ří v e lik o st č lo v ě k a. S la vno s tní z a h áj ení pr o vo z u d enníh o s ta c i o náře pr o b ě h ne v 9 h o d. v D o m ě s v. J o s ef a na K o m ens k éh o nám Poznáváme katolické časopisy A ž d o 1 6 h o d. b u d o u pr o s to r y s ta c i o náře o tevřeny vš em, k d o m a j í z áj em s ez nám i t s e s e s lu žb a m i, k ter é z a říz ení na b íz í. A z y lo vý d ů m pr o m a tk y v tís ni a K lu b r o m s k ý c h d ě tí a žen na u l. K r o m ě řížs k á b u d o u o tevřeny návš tě vník ů m v d o b ě o d 1 0 d o 1 6 h o d. Na vaši návštěvu se těší pracovníci Charity Kojetín Již sedm let vy chází pro ministranty a vš echny, kteří ministranty vedou, č asopis nazvaný po sv. T arsiciovi, mu č edníku, patronu ministrantů. Vy chází 6 x do roka v lichý ch mě sících. Vž dy na ú vod si mohou č tenáři přeč íst slova ně které ho z otců b isku pů. N apříklad otec b isku p H rdlič ka nám v prvním č ísle letoš ního roku představil a doporu č il modlitb u svaté ho rů ž ence. N ě kdy máme sklon modlit se nary chlo. R ů ž enec nás u č í ztiš it se a darovat P ánu alespoň 2 0 minu t lásky plné pozornosti. ( O.b isku p H rdlič ka) T aké se mů ž eme prostřednictvím komiksu seznámit s F rantiš kem a T omáš em, kteří ministru jí v kostele sv. Jaku b a, a prož ívat s nimi rů zná dob rodru ž ství. P oku d máte rádi kvizy, b u de se vám líb it dvou stránka se zálu dný mi otázkami. H u rá za ním je nadpis stránky, kde se mů ž eme seznámit se svatý mi. U č íte se cizí jazy ky? T é mě ř na konci č asopisu se mů ž ete nau č it základní modlitb y v cizích jazy cích. Č asopis T arsiciu s vám také nab ídne zajímavosti ze svě ta techniky a také příb ě hy ze ž ivota, které se mohou stát kaž dé mu z nás. I kdy ž se dostaneme do nepříjemný ch situ ací, snaž me se v nich chovat podle své víry. M áme rádi leg raci, a tak na poslední stránce na nás již č ekají vtipy. Vy dává O b č anské sdru ž ení T arsiciu s, H orní námě stí 1 2, Jab lonec nad N isou. N áklady na jeden vý tisk vč etně poš tovné ho je 2 4, - K č. O b jednávky také na internetu w w w.tarsiciu s.cz. Jarda Branžovský Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003 Strana 15

16 Informace Daleko nebo blízko, ve štěstí či v neštěstí, v d r u h é m m á p ř ítel někoh o, kd o m u věr ně p om á h á bý t svobod ný a bý t člověkem. Dietrich Bouhoeffer : 4 5 K á v a, č a j n a f a ř e p o m š i s v a t é neděle Fara Předmostí setkání s knězem : 00 Kostel P o p e l k a N a z a r e t s k á neděle v T r ou b k á c h r ec i ta č ní p o ř a d K. K o u l y p á t ek 1 7 : 30 Kostel sv. V a v ř i n c e P ř er ov M o t l i t b y F a t i m s k é h o a p o š t o l á t u : 00 A r eá l L a g u n y V o l e j b a l neděle P ř er ov p o ř ád a ný S p o l eč enstv ím r o d i n : 30 B u d ov a C h a r i ty D ě t s k ý d e n neděle Koj etí n : 00 Křesanské vzdělávací a ku lt u r ní cent r u m S e t k á n í s e n i o r ů p o ndělí S O N U S : 00 D ů m sv. J osef O t e v ř e n í d e n n í h o s t a c i o n á ř e ú t er ý Koj etí n ú t er ý 10:00-16 :00 Koj etí n D e n o t e v ř e n ý c h d v e ř í A zy l o v é h o d o mu p r o ma tky v tísni a K l u b u r o mský c h ž en : 30 S e t k á n í v e d o u c í c h d ě t í a m l á d e ž e s t ř eda F a r a P ř er ov S l a v n o s t T ě l a a k r v e P á n ě č t v r t ek M š e sv a té P ř er o v 8 : 0 0, 1 8 : 3 0 P ř ed mo stí 1 6 : 4 5 H. M o š těni c e 1 8 : : 00 T á b o r á k p r o d ě t i p á t ek F a r a P ř er ov na u ko nč ení š ko l níh o r o ku s o b o t a 9: 30 Katedrála sv. Václava O lo m o u c J á h e n s k é s v ě c e n í P ř e d á v á n í v y s v ě d č e n í z n á b o ž e n s t v í neděle P ř er o v 1 0 : 3 0 P ř ed mo stí 8 : : 30 P o u t n í m š e s v a t á neděle ú t er ý Č ek y n ě S l a v n o s t N a r o z e n í s v. J a n a K ř t i t e l e M š e sv a té P ř er o v 8 : 0 0, 1 8 : 3 0 P ř ed mo stí p o 1 8 : : 30 P a s t o r a č n í r a d a s t ř eda F a r a P ř er ov. P o k r a č o v á n í i n f o r m a c í n a j d e t e n a s t r a n ě 3. Vydává Děkanství Přerov římskokatolické církve R edakč ní rada: P. Pavel H of írek š éf redaktor, P. J aroslav K ních al, Římskokatolická farnost Přerov L. C aláb ková, J. B ranž ovský, V. Pavlů, A. Du dová K ratoch vílova Přerov 2 Podněty, p řísp ěvky a inf ormace k otiš tění lz e odevz dat na f aře v Přerově. tel: E mail: p y p ernet. cz Uzávěrka pro červencové číslo je 29. června w w w. p rerov. h y p ernet. cz N áklady na 1 ks vý tisku : 1 1, - K č. N ep rodej ná tiskovina. Strana 16 Slovo pro každého Číslo 6, Ročník 9, Červen 2003

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř

ř é í ý á ď ň é č ů í ě ž ž é ď í č á á š žíš ů ž á ž č ň ý ž š ž ž ší í í ě š í á š í ří é ž é říč č é é ě ř á ů ě ž ří á ž é é í í ří č ž é ě á é ř Á Ž Č Í Á Á á é Ž í á í í é á č ř ě á ž ě ž ří ý ě ý ý ď áří ř í ž é ž čá í í ž á íč á é í íš ž í ší é ě í á ž á í í Ž í ý ž á ě ší á ý í ý í ž á í á é í á ěž é á á čá č é á čá ř é í šíř í á í ů ý ý ý

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

ů í ž áš ř ř č ě ř š ě ž á š ě ž š é ž á ř ě ž á ý řá í á ř ř í ř ř é ř ý Í Ž ý á ý ý ů ě ě ší ří á ý é ů ě í ě á ž é š ž á ý é ř ůž ž š á á ě ě ť íč

ů í ž áš ř ř č ě ř š ě ž á š ě ž š é ž á ř ě ž á ý řá í á ř ř í ř ř é ř ý Í Ž ý á ý ý ů ě ě ší ří á ý é ů ě í ě á ž é š ž á ý é ř ůž ž š á á ě ě ť íč Ž Ý Á á é áš á á ě ž á í ř í ý ý ř ů čá č í ý ý ý áš ř ý š ě č í ě šíčá č í ř ř ť č é ů áš ě á í í Ž á ř Č é á í ř Č á ž ů ě á á ý í č í é é č é í ř ž ý ě áš é á í á á ě á í á čí í á č éě í č ř í š é í

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý Š š í ř é á ý ž í š í í ú ř í ý č ý é ů é á á čí á š í é á ý á č ě ě ý é ž é š ů é á ý š ó š í á é í ý š ý á í íž ž í á ý á á á á í á í á í á ě é č áž é á é ý ž í ě é ý ř ž é ú ž é á í ž ž í é ž ě ý ý

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í

é ž ú ú ú ú ý řěč ř ú úč ú š ďá ě č ó ř á úč ě š á žíš řě ě á ó Žíš ě é č é ě ší ěžší ú ě ě ší áč é ž á ý ř š í čě ší č ú ú á é ě é š á ú á á á í ř í ář ě ě ý ť Í š ý ýť á í í ň á í č í ý ý ý ý č á č áč í á ť ě ě é á í í ý ř á ší ě ě ší í á ý á ě ší á í č ě é šš č í á í ší ř ě ář Í í ň čá í á ř í é á í ěř š ář í é á á é é ů š á í é ě é ý á ý ú á é á

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž

š ě š č éú č Í č č ě č ů č ěňčň é čí é ď č Ž Ž č č ý ěť č Ž ú Ž É ý č č č ůž č é é ň ý č Č ěř č ě ě ě É š ěž é Í Í ě ě č ý Í ď ýď ž Ť ň ř Íš ěž č ý ěž é ř ř é ů ť ť č č ř ěž ů é Ž é Ě ě é é ř Š ě é Ž ěž ř š Č ř Ž é ř ěž é ř é ú ř Č é é ř é ř é č ř ú ů Č ě ň é č ř ÉŽ Ž ý ě Ž ůž ě ú ě ů ý Č ř ý é ř ř é ř š ě Ž ý ř žš ž é ě š š ř Ž é ř ůž é ř é ř ý ě š

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8 Ú v o d e m... 5 H ledání a poznávám M n i c h o v...8 P r o te k to r á t... 9 Válka...11 Z atčení o t c e...13 D ůvěra v lepší b u d o u c n o s t...15 Stadion a K u ra to riu m...18 T o ta lein satz...20

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě í ž ěď ž čč ě ž é č ě ř ě ý ž č Í ž ě ě é ž ž ě ě ý č ž č ý ď č íč ř í ž ý ť ě é é ň é í ě ě ží ě ý é ď ď ě é ě ř ž ý ží é ří ž ě ě ý ý ď í ě ě říž í ě ž é é ě é é ě č ř ý ě ě ý č í ě ř č ě é í í ž ě ý

Více

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é Ě Á Í É á í í ší í ý á ř ý í ř š ř ů í ř ť í éí ž á í á í ů ř é í ř í é á ř ší úč ž é ě é í í ů í ž ří ý ě í í í í á ž á ř á í ří á ů í í é ě í í á í ř é í ě ž á é č é řá čá é á í ůž čá š á ý í á č á ří

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř Š Í ž é á ě ž ěž í éč í ě ě ě ě ě í ě ý ě é ě í á á ě ě č š ě í ě ž ř ě é ť ž č ě ší á í é ž ř á í Š í á í ž é íč ě ší ě č ý ž ě í á é í ý ž říč ě ž í ý ř ší á ě š é ý ó č é á ž š ě é Š ě š š é č ě ž ž

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Í é í á ý čá ř á ý í ř éž ří š í ů á é í ě ý ě ý á ň í í č é ě í í á í á á á í é íž š ž ě é é ř ě č í řá é č á í í ž é é á í í é í é á í ž ěž ý é š é ř ý ž á í í á ě ří ář á í ý á š ě ě á čí é ú í ří ě

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST OBSAH ÚVOD O b e c n é p o u č e n í o ja z y c e...5 1. Ř e č a ja zy k ; ja zy k n á ro d n í. 2. S p is o v n á če štin a, o b e c n á češtin a. 3. P rv k y ja z y k o v é h o v y jadřo vání: včta,

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě čí ě á ě í ů á á ž ě á ší ří á á ů č í ď š ý ů ě ý ě č ží é á í Č é ář ě ý ě á á č í é č í ž é ř č é í ž šší á šší é é é ě ž š í ž š ě ž š Ž ž á ě á č ší á žíš ž é é č á íž á úč ý č ž č á ů Š á é č é á

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více