TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY POZNÁM ZA ČAS KRATIČKÝ. Hlavní motto: Kamarády kolem sebe mám, To je dobře, že nejsem sám Hlavní cíl : - rozvíjení práce v programu Začít spolu - budovat základy integrovaného učení hrou - podporovat ochranu přírody - čerpat moudrosti z pohádek Česko čte dětem - vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života - vést děti k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci - posilovat vazby dítěte na rodinu, na místo, kde žije - hravou formou připravovat děti na školu 1

2 Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školy/ září / Co je malé, to je milé Dva jsou víc než jeden Školka, to je legrace/ říjen / Poklady podzimu Po pěšině k lesíčku Barevný svět / listopad / Malířova paleta Barevné cinkání Čas plný kouzel / prosinec / Předvánoční skotačení Pohádkové vánoce Smích a zábava / leden / Karnevalové běsnění Zimní snění Hola, hola škola volá Veselá mysl půl zdraví / únor / Abychom neměli rýmy, potřebujeme vitamíny Cesta ke hvězdám Živá příroda / březen / Kniha a já Komu se nelení, tomu se zelení (Velikonoce 5.4.) Dívej se a uvidíš / duben / Překvapení každý den Když se ruce potkají 2

3 Čarodějnice pokaždé jinak Máj, lásky čas / květen / Poznej Staré Město Jak se žilo kdysi Ten dělá to a ten zas tohle Zábava a hry venku / červen, červenec / Co se děje pod hladinou Co už všechno umím Týden dětských radovánek Vše je zázrak, co se stane, nic nemáme zakázané 3

4 1. Integrovaný blok : Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky/ září / Podtémata : Co je malé, to je milé Dva jsou víc než jeden Záměrem je (charakteristika bloku): adaptace, pocit bezpečí, získávání důvěry, rozvoj identity, rozvoj posilování vzájemných vztahů, vzájemné respektování, navazování nových kontaktů, rozvoj řeči, naslouchání, seznamování se s prostředím, postupné chápání a zapojování se do činností, seznámení se s pravidly, znát své jméno, příjmení, věk, seznámení se s značkou, seznámení se s jmény kamarádů, odstraňovat strach dětí z neznámého prostředí, učit se pojmenovat prostory v MŠ, jejich účel Kompetence : - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí Dílčí vzdělávací cíle : - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, apod.) - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině, apod.) - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvoření pozitivního vztahu k němu Očekávané výstupy : - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - navazovat kontakty s dospělým - pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí - postupovat a učit se podle instrukcí Konkretizované výstupy : přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 4

5 udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa) projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat nechat se získat pro záměrné učení zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí) přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) spolupracovat s dospělým respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště) chápat základní pravidla chování pro chodce 5

6 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM ZÁŘÍ 2014/2015 Pohybová aktivita : - procvičovat chůzi se správným držením těla, chůze mezi překážkami - procvičovat reakci na míč - skoky snožmo na místě a z místa - běh ve skupině za vedoucím dítětem i se změnami směru TV chvilka : - PH Na kočku a myš - koulení míče v kruhu - chytání předmětů nohama - chůze po kuličkovém hadovi - lezení v podporu dřepmo - PH Na Elišku - PH Na bublinu - PH Na zajíčka - motivační cvičení mláďátka Nabídka aktivit : - navlékání korálků různých tvarů - co dělá hračka - jak se jmenuje kamarád, učitelka - vítací básnička třídy a pozdrav - hádejte, hádejte, co já dělám - práce s pohádkou O Palečkovi - výroba Palečků ořechové skořápky (111 námětů pro tvořivou hru dětí str.64) - máslová kresba na chleba (111 námětů pro tvořivou hru dětí str.28) - zvířátka a jejich mláďátka - práce s písní Maličká su - pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat - jak se jmenuješ - rytmizace své jméno - kolik x tolik - úklid hraček do košíků třídění, rozeznávání barev, tvarů - jaké jméno máš? - motivační hry moje značka - tiskátka - obkreslování rukou, otisky, malování - loutkové divadlo dětem - kalendář počasí - třídní vlajka - moje oblíbená hračka ve školce - najdi stejný předmět různé velikosti - poslech známých pohádek - obkreslování, vystřihování - zatloukání tvarů - co je a není moje - malování u poslechu hudby - DH Poznej, odkud zvuk přichází 6

7 - modelování - slavíme narozeniny a svátek - uspáváme panenku - malá máselnice (Od báboviček k magnetům str. 119) - otisky prstů - jak se voda vsakuje (Od báboviček k magnetům str. 103) - plovoucí a neplovoucí předměty - pečujeme o zuby správné zásady - já jako miminko výstava fotografií - povídání s maňáskem - hledáme cestu - stavíme cestu pro - dovolená na cestách - hra kdo je kamarád - poslech pohádky O pejskovi a kočičce O pyšné noční košilce - co všechno dokážu - pohádka Jak včelička zachránila králíčka poslech, dramatizace - píseň Veselý den (Malým zpěváčkům str. 157) Logopedické chvilky : - Říkanky s pohybem Paci, paci, pacičky (str.123) - sova houká hů, hů, hů - Cvičení motoriky mluvidel olíznout horní ret, dolní ret oběma směry, ústa jsou otevřená - Cvičení motoriky mluvidel široký úsměv střídat se stažením rtů do kroužku - Cvičení motoriky mluvidel hry s barevným peřím - děti spí pomalý nádech a výdech Grafický cvik : houpání houpání, kývání Pozdrav : V kruhu spolu sedíme, za ruce se držíme, Popřejem si dobrý den, ať je každý spokojen. Ať se máme všichni rádi, protože jsme kamarádi. Báseň : Cestička k domovu (do školky), známě se vine, hezčí je krásnější, než všechny jiné. A kdybych ve světě daleko zašel, cestičku k domovu (do školky), vždycky bych našel. 7

8 2. Integrovaný blok : Školka, to je legrace/ říjen / Podtémata : Poklady podzimu Po pěšině k lesíčku Záměrem je (charakteristika bloku) : rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj spolupráce a zodpovědnosti, smyslová vnímavost, podpora fantazie a představivosti, posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj jemné a hrubé motoriky, pozorování a zaznamenávání proměn v přírodě, využití rozmanitosti přírodnin, rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, seznamování s dalšími pravidly, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, podněcovat děti k navazování nového kontaktu při improvizovaném výstupu Kompetence : - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Dílčí vzdělávací cíle : - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, apod.) - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Očekávané výstupy : - zachovávat správné držení těla - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) - orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování - uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 8

9 - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomit si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Konkretizované výstupy : postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou) zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed orientovat se v prostoru podle slovních pokynů reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit) přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci přijímat pokyny přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování cítit se plnohodnotným členem skupiny projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice) 9

10 mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, významné svátky a události) uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu) spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 10

11 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM ŘÍJEN 2014/2015 Pohybová aktivita : - převaly na žíněnce - lezení v podporu dřepmo po zvýšené ploše - běh v rozptylu a rychlá reakce na změnu pohybu - provedení poloh na smluvený signál - házet a chytat míč TV chvilka : - Všechno lítá, co má peří - výskok ze dřepu - překonávání překážek - chůze po zvýšené rovině - jízda na koni - přenášení předmětů na různých částech těla a v různých polohách - cvičení s overbaly - chůze po zvýšené rovině - prolézání strachovým pytlem Nabídka aktivit : - narozeninová oslava - jakou má chuť ochutnávání, porovnávání, poznávání - rozesměj se (snaha o rozesmání) - posloucháme hlasy ptáků (magnetofonová nahrávka) - den a noc - seznámení s písničkou Kukačka (Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími str.52 - podzimní hádání - pohádka O budce a práce s ní (Velký rádce prvňáčkastr.94 I.třída) - domeček pro lesní zvířátka-hra a výtvarné činnosti (kniha Výtvarné náměty pro čtvero ročních období projekt les str. 105) - skrýš na lesní poklady (kniha Výtvarné náměty pro čtvero ročních období projekt les str. 112) - vyrobíme a sníme výtvarná zvířátka (Strašidla a pohádkové bytosti str.79) - sběr předmětů na vycházce - seřazení předmětů podle předlohy - hry se světlem (baterka) - trhání papíru - hudební hra Můj kamarád (Třída plná pohody str.46) - práce s přírodninami - hledej cestu - počítání a přiřazování - ovoce a zelenina nejen k jídlu (na co všechno se dá použít) - cvičení na zapamatov. viděného (Předcházíme poruchám učení str. 45) - cesta od strachu k odvaze (Třída plná pohody str.59) - netradiční technika - seznámení se stroji, které pracují na poli - skládání z papíru, šipka, vlaštovka - hmatové vnímání, co je kulaté 11

12 - procvičování znalosti ročního období - rozlišování pojmů více-méně-stejně - hry se světlem stínové loutky (Zábavné výtvarné nápady str. 15) - otisky přírodnin - herbář lisování listů - objevujeme horniny a nerosty prohlížení pod lupou - sušíme přírodniny - navlékání přírodnin - práce s pohádkou Perníková chaloupka - co se změnilo - pohádka O řepě (první x poslední) - kdo ti stojí za zády poznej kamaráda - Zavírám, zavírám les (K.J.Erben) - Proč maminka Adámka nechce (Čteme a recitujeme v MŠ str.27) - píseň Na podzim (Ve školce je bezva str.70) - hledání cesty labyrint - podzimní módní přehlídka - vaříme čokoládové listy - co je to poklad - maminko, tatínku, nakresli se mnou les a ty, co tam bydlí Logopedické chvilky : - zvýrazněná artikulace ma, me, mi, mo - Cvičení motoriky mluvidel olíznout rty dokola oběma směry, ústa jsou otevřená - Cvičení motoriky mluvidel nadouvat tváře, rty jsou u sebe, střídavě - Cvičení motoriky mluvidel - foukání do peříčka Grafický cvik : kývání mletí, vinutí Narozeninová : Copak se dnes slaví, čí to dneska den? To náš milý (milá) Tak se dobře měj. Přejeme ti zdraví, hodně sluníčka, ať ti radost vzkvétá, u tvého srdíčka. Kruh : Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu se mnou kruh, naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát. Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda. Zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej. 12

13 3. Integrovaný blok : Barevný svět / listopad / Podtémata : Malířova paleta Barevné cinkání Záměrem je (charakteristika bloku): obohacovat citový život dítěte, rozvoj smyslového vnímání, vyjadřovat pocity, prožitky, rozvoj dramatických dovedností, posilování slušného chování ve vztahu k druhému, učit se tolerovat druhé, vést děti k vnímání barev v přírodě, podporovat děti pracovat s širší barevnou paletou, uplatňovat svůj vztah k barvě, vést děti k volbě barevné skladby charakterizující náladu, atmosféru situace, vést k přesnému pojmenování známých předmětů, jevů, činností, procvičování a rozlišování zvuků, vytváření zdravých životních návyků, pěstovat muzikálnost, cit pro rytmus, péče a ochrana zdraví Kompetence : - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární a matematické souvislosti - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost Dílčí vzdělávací cíle : - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivost, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.) - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Očekávané výstupy : - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit - záměrně se soustředit a udržet pozornost - spolupracovat s ostatními - zachytit a vyjádřit své prožitky - odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky Konkretizované výstupy : 13

14 běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu pohybovat se bezpečně ve skupině dětí pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii) pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek uplatňovat postřeh a rychlost odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc) Rozhodovat sám o sobě (o svém chování) aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému) vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu) pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) 14

15 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM LISTOPAD 2014/2015 Pohybová aktivita : - chůze ve dvojicích základy tanečních kroků - lezení v podporu dřepmo, překonávání Stachových zábran - přeskok překážky (přes gumu) - převaly se vzpažením na měkké podložce - chytání míče, hod do koše TV chvilka : - poskoky snožmo skákání v pytli - podávání míče v sedě na zemi - Čáp ztratil čepičku - běh za vedoucím dítětem - Had leze z díry - HPH Na šáteček - procvičení klenby nohy - PH Na ježka - skáčeme panáka - koberec Nabídka aktivit : - seznámení s geometrickými tvary - přiřaď barvu motanice, Logico, picolo - pojmenování barevných odstínů - orientace v prostoru (před, za, vedle, aj. - poznáte, co si zpívám - malý podzimní muzikál (Ve školce je bezva str.78) - výroba krmítka pro ptáčky - práce s písní Na podzim (Ve školce je bezva str.70) - práce s pohádkou O Budulínkovi - jak se kreslí liška (Učíme se malovat str.33) - hrajeme na bubínek, housličky - poslední vyhrává-co nejpomalejší pohyby do cíle - malování vaječnou barvou (200 výtvarných činností str.205) - křída a tekutý škrob (200 výtvarných činností str.21) - výroba stolního prostírání (111 námětů pro tvořivou hru str.61) - výroba zvukových nástrojů a hry na ně - práce stříkanou technikou (111 námětů pro tvořivou hru str.31) - zvukové pexeso - seznámení s písní Barevná písnička (J.Horáčková) - hra Na ticho (Rozvíjíme hudební vnímání str.20) - oblékáme se podle počasí - paleta barev v krabičce (Od báboviček k magnetům str. 99) - všímat si detailů (Třída plná pohody str. 66) - prstové cvičení (Cvičení pro rozvoj psychomotoriky str.46) - otisky různých materiálů (Co mám umět, než půjdu do školy str. 122) - spojovat zpěv s pohybem - hra na koberci Člověče, nezlob se - skládání papíru (Co budu dnes dělat str. 92) - hádanky - rozeznávání zvuků v přírodě 15

16 - tvoříme rýmy - převleky podle barev (Velká kniha skvělých nápadů str. 50) - barevné tekutiny, potraviny - zakreslujeme písničku délka not - seznamujeme se s notovou osnovou - barevná koláž - rozlišujeme hudební nástroje nahrávka - tiskátka hudebních nástrojů - seznamujeme se s dětskými hudebními nástroji - pohyb. ztvárnění písně Červený šátečku (Písničky a říkadla str. 45) - pečeme chleba - zpívající láhve (Zábavné výtvarné nápady str.74) - tvoříme ze sušených přírodnin - vyrábíme větrník - foukání brčkem do vody - píseň Ježci (CD Maminkám) - O veverce Zrzce (Příběhy z měsíční houpačky str.83) - hra na listí šustíme - semtamdřívko kapela v přírodě - vyprávěj krátkou pohádku - míchání barev - práce s písní Tluče bubeníček Logopedické chvilky : - Zpěv jednotlivých samohlásek (Rozvíjíme hudební vnímání str.54) - kreslení pomocí foukání brčkem (Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími str.25) - nádech, zadržet dech, výdech - Cvičení motoriky mluvidel vycenit zuby a jazykem se dotýkat plošek zubů počítání zubů - Cvičení motoriky mluvidel zpěvák zpívá la-la-la - foukáme na ruce Grafický cvik : mletí, vertikální a horizontální linie Listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora zima už jde do dvora. Lístek - Srdíčko se překulilo? Nevím, jak ho číst. Ale ne, to není srdce, že by to byl list? Poraďte, co ještě chybí, stopa se mi daří. Teď už se mi vážně líbí, list vesele září. 16

17 4. Integrovaný blok : Čas plný kouzel / prosinec / Podtémata : Předvánoční skotačení Pohádkové vánoce Záměrem je (charakteristika bloku) : prohlubovat sounáležitost s českými tradicemi, porozumět neverbální komunikaci, odstraňovat strach z nadpřirozených bytostí, rozvoj komunikativních dovedností, vytvářet estetické vztahy ke kultuře, rozvoj fantazie a vlastních nápadů Kompetence : - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.) - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dílčí vzdělávací cíle : vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte Očekávané výstupy : - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - domluvit se slovy - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Konkretizované výstupy : dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) předat vzkaz zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku) rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin) verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle) přicházet s vlastními nápady přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.) mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 17

18 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM PROSINEC 2014/2015 Pohybová aktivita : - plazení po rovné i šikmé ploše s přitahováním a vzpažením v lehu - přeskoky nízkých překážek plynule v běhu - hod do dálky horním obloukem - cvičení na správné držení těla zdravotní cviky na skoliózy, kyfózy, lordózy - čertoviny přes vidle TV chvilka : - Houpací křeslo (Relaxační hry s dětmi str. 30) - lezení na žebřík položený na zemi - PH Na Peška - leh na zádech svíčka - plazení po břiše ve vyznačeném prostoru - čertíci improvizace - svíčka relaxace - čertovská honička - skoky v pytlích - prolézání čertovským pytlem - mačkání papíru vyrábění koulí hod na cíl Nabídka aktivit : - rychlení větviček - hledání věcí příjemných na dotek - sluchově vnímat hlásku na začátku slova - předměty různé teploty přikládáme na tělo - poznávání jižního ovoce - kolik tolik - hry s barevnými tvary - co dělá led, sníh v teple - na rybáře - smyslové vnímání chuť sladký x slaný - poznávání různých zvuků (Od báboviček k magnetům str. 64) - různé druhy materiálů (Od báboviček k magnetům str. 92) - procvičit 2/4 rytmus - vystřihujeme vánoční hvězdy a jiné obrázky - vyrábíme adventní kalendář, věnec - netradiční techniky - zdobení oken přes šablonu - zpěv a poslech vánočních koled - prasátko pro štěstí - chytáme ryby - dopis Ježíškovi (adresa, jména rodičů) - vánoční netradiční řetěz z přírodnin (vázání uzlíků) - práce se sněhovými vločkami - odkrývací technika (inkoust, zmizík) - loupeme oříšky - rukavice z vlny - Rukavičková pohádka (Zima v MŠ str.44) 18

19 - maňásek z rukavice - jmelí pro štěstí (Lidové obyčeje str.30) - čert ze sušených švestek (Lidové obyčeje str.39) - čert na špejli - čert ze sáčku - sušení jablíček-křížaly - navlékání křížal - vánoční strom pro zvířátka - čtení Bajky o zvířatech, Vánoční příběh - vánoční cukroví - vánoční strom z kostek - čertův kotel - pouštění lodiček ze skořápek - krájení jablíček-hledáme hvězdičku - prskavky - šupinky pro štěstí - svícny ze skořápek, jablíčka, terakoty Logopedické chvilky :- Říkanky s pohybem Myška str Cvič. motor. mluv.-rychle vytah. a vtahovat jazyk dovnitř úst čertík - kapřík bouličky, přelévání vzduchu za líčky - hodně otevřít pusu ham jíme med - jazykem kreslíme balíček - pohyby rtů - kapřík Grafický cvik : vinutí vertikální a horizontální smyčky Báseň : Prosinec nám nese jmelí, stromek, dárky, co jsme chtěli. Poslední s ním dělá krok do cíle náš celý rok. 19

20 5. Integrovaný blok : Smích a zábava / leden / Podtémata : Karnevalové běsnění Zimní snění Hola, hola škola volá Záměrem je (charakteristika bloku): tvořivé myšlení, řešení problémů, rozvoj paměti, verbální x neverbální komunikace, zachycení a vyjádření svých prožitků, vytváření zdravých životních návyků, zdokonalovat sluchové rozlišovací schopnosti, učit napodobovat hudební i nehudební zvuky, podporovat pohybovou improvizaci dětí, dbát na pohybovou koordinaci s hudbou, na konkrétních textech poznávat životní moudrost v pohádkách, učit děti sluchově vnímat hlásky na začátku slova, pěstovat muzikálnost, cit pro rytmus Kompetence : - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - spolupodílí se na společenských rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Dílčí vzdělávací cíle : - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj komunikativní dovednosti (verbálních i neverbálních) - rozvoj paměti a pozornosti, představivosti, fantazie - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - rozvoj společenského i estetického vkusu Očekávané výstupy : - rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí - vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním - porozumět slyšenému - nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Konkretizované výstupy : uvědomovat si, co je nebezpečné bránit se projevům násilí používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky chápat jednoduché hádanky a vtipy 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Jen si děti všimněte

Jen si děti všimněte Motto: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já pochopím. Jen si děti všimněte Náš ŠVP PV je zpracován do deseti ucelených částí integrovaných bloků, které zahrnují podtémata,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠKOLKA NA LODI PLÁN VÝCHOVY

ŠKOLKA NA LODI PLÁN VÝCHOVY ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI, Jánská 868, Liberec ŠKOLKA NA LODI PLÁN VÝCHOVY Plán výchovy se zaměřuje na kvalitu předškolního vzdělávání v té míře, aby děti postupně nabývaly a zkvalitňovaly své schopnosti, dovednosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Školská 280, 281 02 Cerhenice, tel.321 793 373, mobil:603544417, email: skola@skolacerhenice.cz IČO 75034654, DIČ CZ 75034654,

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

III. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV. Materiál pro PV, č.j.msmt-9482/2012-22

III. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV. Materiál pro PV, č.j.msmt-9482/2012-22 KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV III. Materiál očekávané doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). očekávané rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Desatero pro rodiče předškoláka

Desatero pro rodiče předškoláka Desatero pro rodiče předškoláka 1) Dítě je dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, umí ovládat své tělo a je samostatné v sebeobsluze: koordinované pohyby, hází, chytá míč, udrží rovnováhu, běhá, skáče,

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011)

Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Náš rok se Zajíčkem (2010/2011) Dílčí záměry našeho programu jsou začleněny do různých období, ve kterých budeme pracovat s určenými tématy. Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova Příloha č. 2 RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální 2. díl Obsah: 5 Učební osnovy 5.1 Člověk a komunikace 5.1.1 Rozumová výchova 5.1.2 Řečová výchova 5.2. Člověk a jeho svět 5.2.1 Smyslová výchova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více