TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY POZNÁM ZA ČAS KRATIČKÝ. Hlavní motto: Kamarády kolem sebe mám, To je dobře, že nejsem sám Hlavní cíl : - rozvíjení práce v programu Začít spolu - budovat základy integrovaného učení hrou - podporovat ochranu přírody - čerpat moudrosti z pohádek Česko čte dětem - vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života - vést děti k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci - posilovat vazby dítěte na rodinu, na místo, kde žije - hravou formou připravovat děti na školu 1

2 Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školy/ září / Co je malé, to je milé Dva jsou víc než jeden Školka, to je legrace/ říjen / Poklady podzimu Po pěšině k lesíčku Barevný svět / listopad / Malířova paleta Barevné cinkání Čas plný kouzel / prosinec / Předvánoční skotačení Pohádkové vánoce Smích a zábava / leden / Karnevalové běsnění Zimní snění Hola, hola škola volá Veselá mysl půl zdraví / únor / Abychom neměli rýmy, potřebujeme vitamíny Cesta ke hvězdám Živá příroda / březen / Kniha a já Komu se nelení, tomu se zelení (Velikonoce 5.4.) Dívej se a uvidíš / duben / Překvapení každý den Když se ruce potkají 2

3 Čarodějnice pokaždé jinak Máj, lásky čas / květen / Poznej Staré Město Jak se žilo kdysi Ten dělá to a ten zas tohle Zábava a hry venku / červen, červenec / Co se děje pod hladinou Co už všechno umím Týden dětských radovánek Vše je zázrak, co se stane, nic nemáme zakázané 3

4 1. Integrovaný blok : Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky/ září / Podtémata : Co je malé, to je milé Dva jsou víc než jeden Záměrem je (charakteristika bloku): adaptace, pocit bezpečí, získávání důvěry, rozvoj identity, rozvoj posilování vzájemných vztahů, vzájemné respektování, navazování nových kontaktů, rozvoj řeči, naslouchání, seznamování se s prostředím, postupné chápání a zapojování se do činností, seznámení se s pravidly, znát své jméno, příjmení, věk, seznámení se s značkou, seznámení se s jmény kamarádů, odstraňovat strach dětí z neznámého prostředí, učit se pojmenovat prostory v MŠ, jejich účel Kompetence : - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí Dílčí vzdělávací cíle : - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, apod.) - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině, apod.) - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvoření pozitivního vztahu k němu Očekávané výstupy : - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - navazovat kontakty s dospělým - pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí - postupovat a učit se podle instrukcí Konkretizované výstupy : přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 4

5 udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa) projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat nechat se získat pro záměrné učení zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí) přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) spolupracovat s dospělým respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště) chápat základní pravidla chování pro chodce 5

6 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM ZÁŘÍ 2014/2015 Pohybová aktivita : - procvičovat chůzi se správným držením těla, chůze mezi překážkami - procvičovat reakci na míč - skoky snožmo na místě a z místa - běh ve skupině za vedoucím dítětem i se změnami směru TV chvilka : - PH Na kočku a myš - koulení míče v kruhu - chytání předmětů nohama - chůze po kuličkovém hadovi - lezení v podporu dřepmo - PH Na Elišku - PH Na bublinu - PH Na zajíčka - motivační cvičení mláďátka Nabídka aktivit : - navlékání korálků různých tvarů - co dělá hračka - jak se jmenuje kamarád, učitelka - vítací básnička třídy a pozdrav - hádejte, hádejte, co já dělám - práce s pohádkou O Palečkovi - výroba Palečků ořechové skořápky (111 námětů pro tvořivou hru dětí str.64) - máslová kresba na chleba (111 námětů pro tvořivou hru dětí str.28) - zvířátka a jejich mláďátka - práce s písní Maličká su - pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat - jak se jmenuješ - rytmizace své jméno - kolik x tolik - úklid hraček do košíků třídění, rozeznávání barev, tvarů - jaké jméno máš? - motivační hry moje značka - tiskátka - obkreslování rukou, otisky, malování - loutkové divadlo dětem - kalendář počasí - třídní vlajka - moje oblíbená hračka ve školce - najdi stejný předmět různé velikosti - poslech známých pohádek - obkreslování, vystřihování - zatloukání tvarů - co je a není moje - malování u poslechu hudby - DH Poznej, odkud zvuk přichází 6

7 - modelování - slavíme narozeniny a svátek - uspáváme panenku - malá máselnice (Od báboviček k magnetům str. 119) - otisky prstů - jak se voda vsakuje (Od báboviček k magnetům str. 103) - plovoucí a neplovoucí předměty - pečujeme o zuby správné zásady - já jako miminko výstava fotografií - povídání s maňáskem - hledáme cestu - stavíme cestu pro - dovolená na cestách - hra kdo je kamarád - poslech pohádky O pejskovi a kočičce O pyšné noční košilce - co všechno dokážu - pohádka Jak včelička zachránila králíčka poslech, dramatizace - píseň Veselý den (Malým zpěváčkům str. 157) Logopedické chvilky : - Říkanky s pohybem Paci, paci, pacičky (str.123) - sova houká hů, hů, hů - Cvičení motoriky mluvidel olíznout horní ret, dolní ret oběma směry, ústa jsou otevřená - Cvičení motoriky mluvidel široký úsměv střídat se stažením rtů do kroužku - Cvičení motoriky mluvidel hry s barevným peřím - děti spí pomalý nádech a výdech Grafický cvik : houpání houpání, kývání Pozdrav : V kruhu spolu sedíme, za ruce se držíme, Popřejem si dobrý den, ať je každý spokojen. Ať se máme všichni rádi, protože jsme kamarádi. Báseň : Cestička k domovu (do školky), známě se vine, hezčí je krásnější, než všechny jiné. A kdybych ve světě daleko zašel, cestičku k domovu (do školky), vždycky bych našel. 7

8 2. Integrovaný blok : Školka, to je legrace/ říjen / Podtémata : Poklady podzimu Po pěšině k lesíčku Záměrem je (charakteristika bloku) : rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj spolupráce a zodpovědnosti, smyslová vnímavost, podpora fantazie a představivosti, posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj jemné a hrubé motoriky, pozorování a zaznamenávání proměn v přírodě, využití rozmanitosti přírodnin, rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, seznamování s dalšími pravidly, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, podněcovat děti k navazování nového kontaktu při improvizovaném výstupu Kompetence : - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Dílčí vzdělávací cíle : - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, apod.) - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Očekávané výstupy : - zachovávat správné držení těla - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) - orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování - uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 8

9 - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomit si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Konkretizované výstupy : postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou) zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed orientovat se v prostoru podle slovních pokynů reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit) přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci přijímat pokyny přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování cítit se plnohodnotným členem skupiny projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice) 9

10 mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, významné svátky a události) uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu) spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 10

11 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM ŘÍJEN 2014/2015 Pohybová aktivita : - převaly na žíněnce - lezení v podporu dřepmo po zvýšené ploše - běh v rozptylu a rychlá reakce na změnu pohybu - provedení poloh na smluvený signál - házet a chytat míč TV chvilka : - Všechno lítá, co má peří - výskok ze dřepu - překonávání překážek - chůze po zvýšené rovině - jízda na koni - přenášení předmětů na různých částech těla a v různých polohách - cvičení s overbaly - chůze po zvýšené rovině - prolézání strachovým pytlem Nabídka aktivit : - narozeninová oslava - jakou má chuť ochutnávání, porovnávání, poznávání - rozesměj se (snaha o rozesmání) - posloucháme hlasy ptáků (magnetofonová nahrávka) - den a noc - seznámení s písničkou Kukačka (Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími str.52 - podzimní hádání - pohádka O budce a práce s ní (Velký rádce prvňáčkastr.94 I.třída) - domeček pro lesní zvířátka-hra a výtvarné činnosti (kniha Výtvarné náměty pro čtvero ročních období projekt les str. 105) - skrýš na lesní poklady (kniha Výtvarné náměty pro čtvero ročních období projekt les str. 112) - vyrobíme a sníme výtvarná zvířátka (Strašidla a pohádkové bytosti str.79) - sběr předmětů na vycházce - seřazení předmětů podle předlohy - hry se světlem (baterka) - trhání papíru - hudební hra Můj kamarád (Třída plná pohody str.46) - práce s přírodninami - hledej cestu - počítání a přiřazování - ovoce a zelenina nejen k jídlu (na co všechno se dá použít) - cvičení na zapamatov. viděného (Předcházíme poruchám učení str. 45) - cesta od strachu k odvaze (Třída plná pohody str.59) - netradiční technika - seznámení se stroji, které pracují na poli - skládání z papíru, šipka, vlaštovka - hmatové vnímání, co je kulaté 11

12 - procvičování znalosti ročního období - rozlišování pojmů více-méně-stejně - hry se světlem stínové loutky (Zábavné výtvarné nápady str. 15) - otisky přírodnin - herbář lisování listů - objevujeme horniny a nerosty prohlížení pod lupou - sušíme přírodniny - navlékání přírodnin - práce s pohádkou Perníková chaloupka - co se změnilo - pohádka O řepě (první x poslední) - kdo ti stojí za zády poznej kamaráda - Zavírám, zavírám les (K.J.Erben) - Proč maminka Adámka nechce (Čteme a recitujeme v MŠ str.27) - píseň Na podzim (Ve školce je bezva str.70) - hledání cesty labyrint - podzimní módní přehlídka - vaříme čokoládové listy - co je to poklad - maminko, tatínku, nakresli se mnou les a ty, co tam bydlí Logopedické chvilky : - zvýrazněná artikulace ma, me, mi, mo - Cvičení motoriky mluvidel olíznout rty dokola oběma směry, ústa jsou otevřená - Cvičení motoriky mluvidel nadouvat tváře, rty jsou u sebe, střídavě - Cvičení motoriky mluvidel - foukání do peříčka Grafický cvik : kývání mletí, vinutí Narozeninová : Copak se dnes slaví, čí to dneska den? To náš milý (milá) Tak se dobře měj. Přejeme ti zdraví, hodně sluníčka, ať ti radost vzkvétá, u tvého srdíčka. Kruh : Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu se mnou kruh, naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát. Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda. Zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej. 12

13 3. Integrovaný blok : Barevný svět / listopad / Podtémata : Malířova paleta Barevné cinkání Záměrem je (charakteristika bloku): obohacovat citový život dítěte, rozvoj smyslového vnímání, vyjadřovat pocity, prožitky, rozvoj dramatických dovedností, posilování slušného chování ve vztahu k druhému, učit se tolerovat druhé, vést děti k vnímání barev v přírodě, podporovat děti pracovat s širší barevnou paletou, uplatňovat svůj vztah k barvě, vést děti k volbě barevné skladby charakterizující náladu, atmosféru situace, vést k přesnému pojmenování známých předmětů, jevů, činností, procvičování a rozlišování zvuků, vytváření zdravých životních návyků, pěstovat muzikálnost, cit pro rytmus, péče a ochrana zdraví Kompetence : - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární a matematické souvislosti - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost Dílčí vzdělávací cíle : - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivost, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.) - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Očekávané výstupy : - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit - záměrně se soustředit a udržet pozornost - spolupracovat s ostatními - zachytit a vyjádřit své prožitky - odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky Konkretizované výstupy : 13

14 běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu pohybovat se bezpečně ve skupině dětí pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii) pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek uplatňovat postřeh a rychlost odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc) Rozhodovat sám o sobě (o svém chování) aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému) vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu) pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) 14

15 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM LISTOPAD 2014/2015 Pohybová aktivita : - chůze ve dvojicích základy tanečních kroků - lezení v podporu dřepmo, překonávání Stachových zábran - přeskok překážky (přes gumu) - převaly se vzpažením na měkké podložce - chytání míče, hod do koše TV chvilka : - poskoky snožmo skákání v pytli - podávání míče v sedě na zemi - Čáp ztratil čepičku - běh za vedoucím dítětem - Had leze z díry - HPH Na šáteček - procvičení klenby nohy - PH Na ježka - skáčeme panáka - koberec Nabídka aktivit : - seznámení s geometrickými tvary - přiřaď barvu motanice, Logico, picolo - pojmenování barevných odstínů - orientace v prostoru (před, za, vedle, aj. - poznáte, co si zpívám - malý podzimní muzikál (Ve školce je bezva str.78) - výroba krmítka pro ptáčky - práce s písní Na podzim (Ve školce je bezva str.70) - práce s pohádkou O Budulínkovi - jak se kreslí liška (Učíme se malovat str.33) - hrajeme na bubínek, housličky - poslední vyhrává-co nejpomalejší pohyby do cíle - malování vaječnou barvou (200 výtvarných činností str.205) - křída a tekutý škrob (200 výtvarných činností str.21) - výroba stolního prostírání (111 námětů pro tvořivou hru str.61) - výroba zvukových nástrojů a hry na ně - práce stříkanou technikou (111 námětů pro tvořivou hru str.31) - zvukové pexeso - seznámení s písní Barevná písnička (J.Horáčková) - hra Na ticho (Rozvíjíme hudební vnímání str.20) - oblékáme se podle počasí - paleta barev v krabičce (Od báboviček k magnetům str. 99) - všímat si detailů (Třída plná pohody str. 66) - prstové cvičení (Cvičení pro rozvoj psychomotoriky str.46) - otisky různých materiálů (Co mám umět, než půjdu do školy str. 122) - spojovat zpěv s pohybem - hra na koberci Člověče, nezlob se - skládání papíru (Co budu dnes dělat str. 92) - hádanky - rozeznávání zvuků v přírodě 15

16 - tvoříme rýmy - převleky podle barev (Velká kniha skvělých nápadů str. 50) - barevné tekutiny, potraviny - zakreslujeme písničku délka not - seznamujeme se s notovou osnovou - barevná koláž - rozlišujeme hudební nástroje nahrávka - tiskátka hudebních nástrojů - seznamujeme se s dětskými hudebními nástroji - pohyb. ztvárnění písně Červený šátečku (Písničky a říkadla str. 45) - pečeme chleba - zpívající láhve (Zábavné výtvarné nápady str.74) - tvoříme ze sušených přírodnin - vyrábíme větrník - foukání brčkem do vody - píseň Ježci (CD Maminkám) - O veverce Zrzce (Příběhy z měsíční houpačky str.83) - hra na listí šustíme - semtamdřívko kapela v přírodě - vyprávěj krátkou pohádku - míchání barev - práce s písní Tluče bubeníček Logopedické chvilky : - Zpěv jednotlivých samohlásek (Rozvíjíme hudební vnímání str.54) - kreslení pomocí foukání brčkem (Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími str.25) - nádech, zadržet dech, výdech - Cvičení motoriky mluvidel vycenit zuby a jazykem se dotýkat plošek zubů počítání zubů - Cvičení motoriky mluvidel zpěvák zpívá la-la-la - foukáme na ruce Grafický cvik : mletí, vertikální a horizontální linie Listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora zima už jde do dvora. Lístek - Srdíčko se překulilo? Nevím, jak ho číst. Ale ne, to není srdce, že by to byl list? Poraďte, co ještě chybí, stopa se mi daří. Teď už se mi vážně líbí, list vesele září. 16

17 4. Integrovaný blok : Čas plný kouzel / prosinec / Podtémata : Předvánoční skotačení Pohádkové vánoce Záměrem je (charakteristika bloku) : prohlubovat sounáležitost s českými tradicemi, porozumět neverbální komunikaci, odstraňovat strach z nadpřirozených bytostí, rozvoj komunikativních dovedností, vytvářet estetické vztahy ke kultuře, rozvoj fantazie a vlastních nápadů Kompetence : - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.) - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dílčí vzdělávací cíle : vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte Očekávané výstupy : - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - domluvit se slovy - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Konkretizované výstupy : dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) předat vzkaz zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku) rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin) verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle) přicházet s vlastními nápady přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.) mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 17

18 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM PROSINEC 2014/2015 Pohybová aktivita : - plazení po rovné i šikmé ploše s přitahováním a vzpažením v lehu - přeskoky nízkých překážek plynule v běhu - hod do dálky horním obloukem - cvičení na správné držení těla zdravotní cviky na skoliózy, kyfózy, lordózy - čertoviny přes vidle TV chvilka : - Houpací křeslo (Relaxační hry s dětmi str. 30) - lezení na žebřík položený na zemi - PH Na Peška - leh na zádech svíčka - plazení po břiše ve vyznačeném prostoru - čertíci improvizace - svíčka relaxace - čertovská honička - skoky v pytlích - prolézání čertovským pytlem - mačkání papíru vyrábění koulí hod na cíl Nabídka aktivit : - rychlení větviček - hledání věcí příjemných na dotek - sluchově vnímat hlásku na začátku slova - předměty různé teploty přikládáme na tělo - poznávání jižního ovoce - kolik tolik - hry s barevnými tvary - co dělá led, sníh v teple - na rybáře - smyslové vnímání chuť sladký x slaný - poznávání různých zvuků (Od báboviček k magnetům str. 64) - různé druhy materiálů (Od báboviček k magnetům str. 92) - procvičit 2/4 rytmus - vystřihujeme vánoční hvězdy a jiné obrázky - vyrábíme adventní kalendář, věnec - netradiční techniky - zdobení oken přes šablonu - zpěv a poslech vánočních koled - prasátko pro štěstí - chytáme ryby - dopis Ježíškovi (adresa, jména rodičů) - vánoční netradiční řetěz z přírodnin (vázání uzlíků) - práce se sněhovými vločkami - odkrývací technika (inkoust, zmizík) - loupeme oříšky - rukavice z vlny - Rukavičková pohádka (Zima v MŠ str.44) 18

19 - maňásek z rukavice - jmelí pro štěstí (Lidové obyčeje str.30) - čert ze sušených švestek (Lidové obyčeje str.39) - čert na špejli - čert ze sáčku - sušení jablíček-křížaly - navlékání křížal - vánoční strom pro zvířátka - čtení Bajky o zvířatech, Vánoční příběh - vánoční cukroví - vánoční strom z kostek - čertův kotel - pouštění lodiček ze skořápek - krájení jablíček-hledáme hvězdičku - prskavky - šupinky pro štěstí - svícny ze skořápek, jablíčka, terakoty Logopedické chvilky :- Říkanky s pohybem Myška str Cvič. motor. mluv.-rychle vytah. a vtahovat jazyk dovnitř úst čertík - kapřík bouličky, přelévání vzduchu za líčky - hodně otevřít pusu ham jíme med - jazykem kreslíme balíček - pohyby rtů - kapřík Grafický cvik : vinutí vertikální a horizontální smyčky Báseň : Prosinec nám nese jmelí, stromek, dárky, co jsme chtěli. Poslední s ním dělá krok do cíle náš celý rok. 19

20 5. Integrovaný blok : Smích a zábava / leden / Podtémata : Karnevalové běsnění Zimní snění Hola, hola škola volá Záměrem je (charakteristika bloku): tvořivé myšlení, řešení problémů, rozvoj paměti, verbální x neverbální komunikace, zachycení a vyjádření svých prožitků, vytváření zdravých životních návyků, zdokonalovat sluchové rozlišovací schopnosti, učit napodobovat hudební i nehudební zvuky, podporovat pohybovou improvizaci dětí, dbát na pohybovou koordinaci s hudbou, na konkrétních textech poznávat životní moudrost v pohádkách, učit děti sluchově vnímat hlásky na začátku slova, pěstovat muzikálnost, cit pro rytmus Kompetence : - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - spolupodílí se na společenských rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Dílčí vzdělávací cíle : - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj komunikativní dovednosti (verbálních i neverbálních) - rozvoj paměti a pozornosti, představivosti, fantazie - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - rozvoj společenského i estetického vkusu Očekávané výstupy : - rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí - vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním - porozumět slyšenému - nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Konkretizované výstupy : uvědomovat si, co je nebezpečné bránit se projevům násilí používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky chápat jednoduché hádanky a vtipy 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více