TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY POZNÁM ZA ČAS KRATIČKÝ. Hlavní motto: Kamarády kolem sebe mám, To je dobře, že nejsem sám Hlavní cíl : - rozvíjení práce v programu Začít spolu - budovat základy integrovaného učení hrou - podporovat ochranu přírody - čerpat moudrosti z pohádek Česko čte dětem - vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života - vést děti k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci - posilovat vazby dítěte na rodinu, na místo, kde žije - hravou formou připravovat děti na školu 1

2 Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školy/ září / Co je malé, to je milé Dva jsou víc než jeden Školka, to je legrace/ říjen / Poklady podzimu Po pěšině k lesíčku Barevný svět / listopad / Malířova paleta Barevné cinkání Čas plný kouzel / prosinec / Předvánoční skotačení Pohádkové vánoce Smích a zábava / leden / Karnevalové běsnění Zimní snění Hola, hola škola volá Veselá mysl půl zdraví / únor / Abychom neměli rýmy, potřebujeme vitamíny Cesta ke hvězdám Živá příroda / březen / Kniha a já Komu se nelení, tomu se zelení (Velikonoce 5.4.) Dívej se a uvidíš / duben / Překvapení každý den Když se ruce potkají 2

3 Čarodějnice pokaždé jinak Máj, lásky čas / květen / Poznej Staré Město Jak se žilo kdysi Ten dělá to a ten zas tohle Zábava a hry venku / červen, červenec / Co se děje pod hladinou Co už všechno umím Týden dětských radovánek Vše je zázrak, co se stane, nic nemáme zakázané 3

4 1. Integrovaný blok : Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky/ září / Podtémata : Co je malé, to je milé Dva jsou víc než jeden Záměrem je (charakteristika bloku): adaptace, pocit bezpečí, získávání důvěry, rozvoj identity, rozvoj posilování vzájemných vztahů, vzájemné respektování, navazování nových kontaktů, rozvoj řeči, naslouchání, seznamování se s prostředím, postupné chápání a zapojování se do činností, seznámení se s pravidly, znát své jméno, příjmení, věk, seznámení se s značkou, seznámení se s jmény kamarádů, odstraňovat strach dětí z neznámého prostředí, učit se pojmenovat prostory v MŠ, jejich účel Kompetence : - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí Dílčí vzdělávací cíle : - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, apod.) - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině, apod.) - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvoření pozitivního vztahu k němu Očekávané výstupy : - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - navazovat kontakty s dospělým - pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí - postupovat a učit se podle instrukcí Konkretizované výstupy : přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 4

5 udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa) projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat nechat se získat pro záměrné učení zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí) přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) spolupracovat s dospělým respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště) chápat základní pravidla chování pro chodce 5

6 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM ZÁŘÍ 2014/2015 Pohybová aktivita : - procvičovat chůzi se správným držením těla, chůze mezi překážkami - procvičovat reakci na míč - skoky snožmo na místě a z místa - běh ve skupině za vedoucím dítětem i se změnami směru TV chvilka : - PH Na kočku a myš - koulení míče v kruhu - chytání předmětů nohama - chůze po kuličkovém hadovi - lezení v podporu dřepmo - PH Na Elišku - PH Na bublinu - PH Na zajíčka - motivační cvičení mláďátka Nabídka aktivit : - navlékání korálků různých tvarů - co dělá hračka - jak se jmenuje kamarád, učitelka - vítací básnička třídy a pozdrav - hádejte, hádejte, co já dělám - práce s pohádkou O Palečkovi - výroba Palečků ořechové skořápky (111 námětů pro tvořivou hru dětí str.64) - máslová kresba na chleba (111 námětů pro tvořivou hru dětí str.28) - zvířátka a jejich mláďátka - práce s písní Maličká su - pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat - jak se jmenuješ - rytmizace své jméno - kolik x tolik - úklid hraček do košíků třídění, rozeznávání barev, tvarů - jaké jméno máš? - motivační hry moje značka - tiskátka - obkreslování rukou, otisky, malování - loutkové divadlo dětem - kalendář počasí - třídní vlajka - moje oblíbená hračka ve školce - najdi stejný předmět různé velikosti - poslech známých pohádek - obkreslování, vystřihování - zatloukání tvarů - co je a není moje - malování u poslechu hudby - DH Poznej, odkud zvuk přichází 6

7 - modelování - slavíme narozeniny a svátek - uspáváme panenku - malá máselnice (Od báboviček k magnetům str. 119) - otisky prstů - jak se voda vsakuje (Od báboviček k magnetům str. 103) - plovoucí a neplovoucí předměty - pečujeme o zuby správné zásady - já jako miminko výstava fotografií - povídání s maňáskem - hledáme cestu - stavíme cestu pro - dovolená na cestách - hra kdo je kamarád - poslech pohádky O pejskovi a kočičce O pyšné noční košilce - co všechno dokážu - pohádka Jak včelička zachránila králíčka poslech, dramatizace - píseň Veselý den (Malým zpěváčkům str. 157) Logopedické chvilky : - Říkanky s pohybem Paci, paci, pacičky (str.123) - sova houká hů, hů, hů - Cvičení motoriky mluvidel olíznout horní ret, dolní ret oběma směry, ústa jsou otevřená - Cvičení motoriky mluvidel široký úsměv střídat se stažením rtů do kroužku - Cvičení motoriky mluvidel hry s barevným peřím - děti spí pomalý nádech a výdech Grafický cvik : houpání houpání, kývání Pozdrav : V kruhu spolu sedíme, za ruce se držíme, Popřejem si dobrý den, ať je každý spokojen. Ať se máme všichni rádi, protože jsme kamarádi. Báseň : Cestička k domovu (do školky), známě se vine, hezčí je krásnější, než všechny jiné. A kdybych ve světě daleko zašel, cestičku k domovu (do školky), vždycky bych našel. 7

8 2. Integrovaný blok : Školka, to je legrace/ říjen / Podtémata : Poklady podzimu Po pěšině k lesíčku Záměrem je (charakteristika bloku) : rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj spolupráce a zodpovědnosti, smyslová vnímavost, podpora fantazie a představivosti, posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj jemné a hrubé motoriky, pozorování a zaznamenávání proměn v přírodě, využití rozmanitosti přírodnin, rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, seznamování s dalšími pravidly, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, podněcovat děti k navazování nového kontaktu při improvizovaném výstupu Kompetence : - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat Dílčí vzdělávací cíle : - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, apod.) - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Očekávané výstupy : - zachovávat správné držení těla - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) - orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování - uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 8

9 - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomit si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Konkretizované výstupy : postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou) zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed orientovat se v prostoru podle slovních pokynů reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit) přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci přijímat pokyny přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování cítit se plnohodnotným členem skupiny projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice) 9

10 mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, významné svátky a události) uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu) spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 10

11 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM ŘÍJEN 2014/2015 Pohybová aktivita : - převaly na žíněnce - lezení v podporu dřepmo po zvýšené ploše - běh v rozptylu a rychlá reakce na změnu pohybu - provedení poloh na smluvený signál - házet a chytat míč TV chvilka : - Všechno lítá, co má peří - výskok ze dřepu - překonávání překážek - chůze po zvýšené rovině - jízda na koni - přenášení předmětů na různých částech těla a v různých polohách - cvičení s overbaly - chůze po zvýšené rovině - prolézání strachovým pytlem Nabídka aktivit : - narozeninová oslava - jakou má chuť ochutnávání, porovnávání, poznávání - rozesměj se (snaha o rozesmání) - posloucháme hlasy ptáků (magnetofonová nahrávka) - den a noc - seznámení s písničkou Kukačka (Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími str.52 - podzimní hádání - pohádka O budce a práce s ní (Velký rádce prvňáčkastr.94 I.třída) - domeček pro lesní zvířátka-hra a výtvarné činnosti (kniha Výtvarné náměty pro čtvero ročních období projekt les str. 105) - skrýš na lesní poklady (kniha Výtvarné náměty pro čtvero ročních období projekt les str. 112) - vyrobíme a sníme výtvarná zvířátka (Strašidla a pohádkové bytosti str.79) - sběr předmětů na vycházce - seřazení předmětů podle předlohy - hry se světlem (baterka) - trhání papíru - hudební hra Můj kamarád (Třída plná pohody str.46) - práce s přírodninami - hledej cestu - počítání a přiřazování - ovoce a zelenina nejen k jídlu (na co všechno se dá použít) - cvičení na zapamatov. viděného (Předcházíme poruchám učení str. 45) - cesta od strachu k odvaze (Třída plná pohody str.59) - netradiční technika - seznámení se stroji, které pracují na poli - skládání z papíru, šipka, vlaštovka - hmatové vnímání, co je kulaté 11

12 - procvičování znalosti ročního období - rozlišování pojmů více-méně-stejně - hry se světlem stínové loutky (Zábavné výtvarné nápady str. 15) - otisky přírodnin - herbář lisování listů - objevujeme horniny a nerosty prohlížení pod lupou - sušíme přírodniny - navlékání přírodnin - práce s pohádkou Perníková chaloupka - co se změnilo - pohádka O řepě (první x poslední) - kdo ti stojí za zády poznej kamaráda - Zavírám, zavírám les (K.J.Erben) - Proč maminka Adámka nechce (Čteme a recitujeme v MŠ str.27) - píseň Na podzim (Ve školce je bezva str.70) - hledání cesty labyrint - podzimní módní přehlídka - vaříme čokoládové listy - co je to poklad - maminko, tatínku, nakresli se mnou les a ty, co tam bydlí Logopedické chvilky : - zvýrazněná artikulace ma, me, mi, mo - Cvičení motoriky mluvidel olíznout rty dokola oběma směry, ústa jsou otevřená - Cvičení motoriky mluvidel nadouvat tváře, rty jsou u sebe, střídavě - Cvičení motoriky mluvidel - foukání do peříčka Grafický cvik : kývání mletí, vinutí Narozeninová : Copak se dnes slaví, čí to dneska den? To náš milý (milá) Tak se dobře měj. Přejeme ti zdraví, hodně sluníčka, ať ti radost vzkvétá, u tvého srdíčka. Kruh : Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu se mnou kruh, naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát. Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda. Zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej. 12

13 3. Integrovaný blok : Barevný svět / listopad / Podtémata : Malířova paleta Barevné cinkání Záměrem je (charakteristika bloku): obohacovat citový život dítěte, rozvoj smyslového vnímání, vyjadřovat pocity, prožitky, rozvoj dramatických dovedností, posilování slušného chování ve vztahu k druhému, učit se tolerovat druhé, vést děti k vnímání barev v přírodě, podporovat děti pracovat s širší barevnou paletou, uplatňovat svůj vztah k barvě, vést děti k volbě barevné skladby charakterizující náladu, atmosféru situace, vést k přesnému pojmenování známých předmětů, jevů, činností, procvičování a rozlišování zvuků, vytváření zdravých životních návyků, pěstovat muzikálnost, cit pro rytmus, péče a ochrana zdraví Kompetence : - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární a matematické souvislosti - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost Dílčí vzdělávací cíle : - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivost, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.) - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Očekávané výstupy : - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit - záměrně se soustředit a udržet pozornost - spolupracovat s ostatními - zachytit a vyjádřit své prožitky - odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky Konkretizované výstupy : 13

14 běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu pohybovat se bezpečně ve skupině dětí pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii) pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek uplatňovat postřeh a rychlost odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc) Rozhodovat sám o sobě (o svém chování) aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému) vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu) pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) 14

15 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM LISTOPAD 2014/2015 Pohybová aktivita : - chůze ve dvojicích základy tanečních kroků - lezení v podporu dřepmo, překonávání Stachových zábran - přeskok překážky (přes gumu) - převaly se vzpažením na měkké podložce - chytání míče, hod do koše TV chvilka : - poskoky snožmo skákání v pytli - podávání míče v sedě na zemi - Čáp ztratil čepičku - běh za vedoucím dítětem - Had leze z díry - HPH Na šáteček - procvičení klenby nohy - PH Na ježka - skáčeme panáka - koberec Nabídka aktivit : - seznámení s geometrickými tvary - přiřaď barvu motanice, Logico, picolo - pojmenování barevných odstínů - orientace v prostoru (před, za, vedle, aj. - poznáte, co si zpívám - malý podzimní muzikál (Ve školce je bezva str.78) - výroba krmítka pro ptáčky - práce s písní Na podzim (Ve školce je bezva str.70) - práce s pohádkou O Budulínkovi - jak se kreslí liška (Učíme se malovat str.33) - hrajeme na bubínek, housličky - poslední vyhrává-co nejpomalejší pohyby do cíle - malování vaječnou barvou (200 výtvarných činností str.205) - křída a tekutý škrob (200 výtvarných činností str.21) - výroba stolního prostírání (111 námětů pro tvořivou hru str.61) - výroba zvukových nástrojů a hry na ně - práce stříkanou technikou (111 námětů pro tvořivou hru str.31) - zvukové pexeso - seznámení s písní Barevná písnička (J.Horáčková) - hra Na ticho (Rozvíjíme hudební vnímání str.20) - oblékáme se podle počasí - paleta barev v krabičce (Od báboviček k magnetům str. 99) - všímat si detailů (Třída plná pohody str. 66) - prstové cvičení (Cvičení pro rozvoj psychomotoriky str.46) - otisky různých materiálů (Co mám umět, než půjdu do školy str. 122) - spojovat zpěv s pohybem - hra na koberci Člověče, nezlob se - skládání papíru (Co budu dnes dělat str. 92) - hádanky - rozeznávání zvuků v přírodě 15

16 - tvoříme rýmy - převleky podle barev (Velká kniha skvělých nápadů str. 50) - barevné tekutiny, potraviny - zakreslujeme písničku délka not - seznamujeme se s notovou osnovou - barevná koláž - rozlišujeme hudební nástroje nahrávka - tiskátka hudebních nástrojů - seznamujeme se s dětskými hudebními nástroji - pohyb. ztvárnění písně Červený šátečku (Písničky a říkadla str. 45) - pečeme chleba - zpívající láhve (Zábavné výtvarné nápady str.74) - tvoříme ze sušených přírodnin - vyrábíme větrník - foukání brčkem do vody - píseň Ježci (CD Maminkám) - O veverce Zrzce (Příběhy z měsíční houpačky str.83) - hra na listí šustíme - semtamdřívko kapela v přírodě - vyprávěj krátkou pohádku - míchání barev - práce s písní Tluče bubeníček Logopedické chvilky : - Zpěv jednotlivých samohlásek (Rozvíjíme hudební vnímání str.54) - kreslení pomocí foukání brčkem (Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími str.25) - nádech, zadržet dech, výdech - Cvičení motoriky mluvidel vycenit zuby a jazykem se dotýkat plošek zubů počítání zubů - Cvičení motoriky mluvidel zpěvák zpívá la-la-la - foukáme na ruce Grafický cvik : mletí, vertikální a horizontální linie Listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora zima už jde do dvora. Lístek - Srdíčko se překulilo? Nevím, jak ho číst. Ale ne, to není srdce, že by to byl list? Poraďte, co ještě chybí, stopa se mi daří. Teď už se mi vážně líbí, list vesele září. 16

17 4. Integrovaný blok : Čas plný kouzel / prosinec / Podtémata : Předvánoční skotačení Pohádkové vánoce Záměrem je (charakteristika bloku) : prohlubovat sounáležitost s českými tradicemi, porozumět neverbální komunikaci, odstraňovat strach z nadpřirozených bytostí, rozvoj komunikativních dovedností, vytvářet estetické vztahy ke kultuře, rozvoj fantazie a vlastních nápadů Kompetence : - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.) - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dílčí vzdělávací cíle : vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte Očekávané výstupy : - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - domluvit se slovy - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Konkretizované výstupy : dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) předat vzkaz zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku) rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin) verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle) přicházet s vlastními nápady přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.) mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 17

18 Vzdělávací nabídka : ROZPRACOVANÁ MĚSÍČNÍ NÁPLŇ K TÉMATŮM PROSINEC 2014/2015 Pohybová aktivita : - plazení po rovné i šikmé ploše s přitahováním a vzpažením v lehu - přeskoky nízkých překážek plynule v běhu - hod do dálky horním obloukem - cvičení na správné držení těla zdravotní cviky na skoliózy, kyfózy, lordózy - čertoviny přes vidle TV chvilka : - Houpací křeslo (Relaxační hry s dětmi str. 30) - lezení na žebřík položený na zemi - PH Na Peška - leh na zádech svíčka - plazení po břiše ve vyznačeném prostoru - čertíci improvizace - svíčka relaxace - čertovská honička - skoky v pytlích - prolézání čertovským pytlem - mačkání papíru vyrábění koulí hod na cíl Nabídka aktivit : - rychlení větviček - hledání věcí příjemných na dotek - sluchově vnímat hlásku na začátku slova - předměty různé teploty přikládáme na tělo - poznávání jižního ovoce - kolik tolik - hry s barevnými tvary - co dělá led, sníh v teple - na rybáře - smyslové vnímání chuť sladký x slaný - poznávání různých zvuků (Od báboviček k magnetům str. 64) - různé druhy materiálů (Od báboviček k magnetům str. 92) - procvičit 2/4 rytmus - vystřihujeme vánoční hvězdy a jiné obrázky - vyrábíme adventní kalendář, věnec - netradiční techniky - zdobení oken přes šablonu - zpěv a poslech vánočních koled - prasátko pro štěstí - chytáme ryby - dopis Ježíškovi (adresa, jména rodičů) - vánoční netradiční řetěz z přírodnin (vázání uzlíků) - práce se sněhovými vločkami - odkrývací technika (inkoust, zmizík) - loupeme oříšky - rukavice z vlny - Rukavičková pohádka (Zima v MŠ str.44) 18

19 - maňásek z rukavice - jmelí pro štěstí (Lidové obyčeje str.30) - čert ze sušených švestek (Lidové obyčeje str.39) - čert na špejli - čert ze sáčku - sušení jablíček-křížaly - navlékání křížal - vánoční strom pro zvířátka - čtení Bajky o zvířatech, Vánoční příběh - vánoční cukroví - vánoční strom z kostek - čertův kotel - pouštění lodiček ze skořápek - krájení jablíček-hledáme hvězdičku - prskavky - šupinky pro štěstí - svícny ze skořápek, jablíčka, terakoty Logopedické chvilky :- Říkanky s pohybem Myška str Cvič. motor. mluv.-rychle vytah. a vtahovat jazyk dovnitř úst čertík - kapřík bouličky, přelévání vzduchu za líčky - hodně otevřít pusu ham jíme med - jazykem kreslíme balíček - pohyby rtů - kapřík Grafický cvik : vinutí vertikální a horizontální smyčky Báseň : Prosinec nám nese jmelí, stromek, dárky, co jsme chtěli. Poslední s ním dělá krok do cíle náš celý rok. 19

20 5. Integrovaný blok : Smích a zábava / leden / Podtémata : Karnevalové běsnění Zimní snění Hola, hola škola volá Záměrem je (charakteristika bloku): tvořivé myšlení, řešení problémů, rozvoj paměti, verbální x neverbální komunikace, zachycení a vyjádření svých prožitků, vytváření zdravých životních návyků, zdokonalovat sluchové rozlišovací schopnosti, učit napodobovat hudební i nehudební zvuky, podporovat pohybovou improvizaci dětí, dbát na pohybovou koordinaci s hudbou, na konkrétních textech poznávat životní moudrost v pohádkách, učit děti sluchově vnímat hlásky na začátku slova, pěstovat muzikálnost, cit pro rytmus Kompetence : - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - spolupodílí se na společenských rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Dílčí vzdělávací cíle : - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj komunikativní dovednosti (verbálních i neverbálních) - rozvoj paměti a pozornosti, představivosti, fantazie - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - rozvoj společenského i estetického vkusu Očekávané výstupy : - rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí - vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním - porozumět slyšenému - nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Konkretizované výstupy : uvědomovat si, co je nebezpečné bránit se projevům násilí používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky chápat jednoduché hádanky a vtipy 20

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP Materiál očekávané výstupy doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP ). očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8.

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. Minimální preventivní program Mateřská škola Lidice, okres Kladno Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. 2015 Zpracovala: Mgr. Soňa Macháčková 24.8.2015 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2. charakteristika

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA - příloha ŠVP pro školní rok 2009/2010

ŠKOLNÍ DRUŽINA - příloha ŠVP pro školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA - příloha ŠVP pro školní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Co mají umět děti v mateřské škole

Co mají umět děti v mateřské škole Co mají umět děti v mateřské škole Zpracováno podle knihy: J. Bednářová V. Šmardová Diagnostika předškolního věku Co má umět 3-4 leté dítě Sebeobsluha Hygiena Aktivně hlásí potřebu, po použití WC si umyje

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více