CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny na 1. stupni vytváří jazykové znalosti a dovednosti pro aktivní komunikaci v cizím jazyce přispívá k chápaní a objevování skutečností poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa snižuje jazykové bariéry umožňuje poznávat život a kulturu zemí používajících tento jazyk prohlubuje mezinárodní porozumění Časové vymezení ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Místo realizace: kmenová učebna, jazyková učebna, učebna VT Dělení: na smíšené skupiny, zpravidla v počtu do 18 žáků ve skupině Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vedeme žáky k práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem a výukovými programy pracujeme s texty (autentické, učebnice, časopisy, atd.) Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k porovnávání a třídění získaných informací vedeme žáky k práci podle pokynů učitele Kompetence komunikativní pracujeme ve dvojicích, ve skupinách, v týmech rozvíjíme diskuzi k daným tématům pracujeme s poslechovými texty dramatizujeme situace běžného života (pohádky) procvičujeme jednoduché promluvy na dané téma (rodina, škola, já ) Kompetence sociální a personální zadáváme práce pro týmy Kompetence občanské seznamujeme žáky se zvyky, kulturními a historickými tradicemi dané země 1

2 Kompetence pracovní vedeme žáky k práci na PC, k využívání různých zdrojů informací (např. internet) Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání vyučovací hodina skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná i ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty žáci na 2. stupni se učí z učebnic Messages 1-4, mají k dispozici Student s Book, k procvičování probíraného učiva jim slouží Workbook obsahující CD porozumění mluvenému slovu mohou tak soustavně trénovat i doma, nejen ve škole, kde poslechová cvičení tvoří neodmyslitelnou součást výuky ; učivo se během všech ročníků spirálovitě opakuje, což přispívá k jeho upevnění ; kromě učebnic pracují žáci s přiměřeně náročnými texty z časopisů (R & R, jsou využívány učební programy na PC i další doplňkové materiály příležitostné akce, např. při návštěvách družebních měst ze zahraničí Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata OSV: VDO: VMEGS: MKV: ENV: MDV: Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Společnost a stát Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy Multikulturalita Etnický původ Principy sociálního smíru a solidarity Lidské aktivity a problémy ŽP Vztah člověka k prostředí Práce v realizačním týmu 2

3 Ročník : 6. snaží se porozumět projevům našich i rodilých mluvčích (přímým i reprodukovaným) dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení snaží se porozumět pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat čte nahlas a foneticky přiměřeně správně jednoduché audio-orálně připravené texty orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky recituje zpaměti několik říkanek v rámci svých možností formuluje otázky a odpovídá na ně vyslovuje základní informace o sobě, své rodině a bydlišti písemně formuluje otázky a odpovědi na ně, graficky ztvární malý projekt má zákl. poznatky o zemích dané jazykové oblasti sloveso být a mít číslovky a data přivlastňovací pád frekvenční příslovce popsání každodenních zvyků a činností vazba there is/are vyjádření schopností a možností pomocí can vyjádření budoucnosti pomocí going to minulý čas slovesa být, pravidelných a několika vybraných nepravidelných sloves popis osoby a charakteru doplňkové a zjišťovací otázky popis zájmů ČJ - slovanské a germánské jazyky OSV Mezilidské vztahy VDO Společnost a stát VMEGS Evropa a svět nás zajímá MKV - Kulturní diference HV- skladba v angličtině (Vánoce) 3

4 Ročník : 7. dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout rozumí přiměřeně obtížné a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci vyhledá základní informace a myšlenky používá slovníky dvojjazyčné i výkladové dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů vyjadřuje jednoduše svůj názor napíše stručný osobní dopis má základní poznatky o anglicky mluvících zemích sestaví jednoduché sdělení ústní i písemné týkající se probíraných témat popsání denní rutiny, zvyků a životního stylu minulý čas prostý, nepravidelná slovesa popis prázdnin orientace ve městě podle mapy, určení směru vazba there was/were minulý čas průběhový stupňování přídavných jmen vazba going to budoucí čas will počitatelná a nepočitatelná podstatná jména zdvořilá žádost ČJ jazykové příručky a slovníky Z - anglicky mluvící země D - stará Anglie, Londýn VDO Občan, občanská společnost, stát VMEGS - Evropa a svět nás zajímá MKV Lidské vztahy, MKV - Kulturní diference 4

5 Ročník : 8. snaží se porozumět obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení reprodukuje hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se v úryvcích autentických textů, převážně informativního charakteru je schopen domluvit si setkání, společný program, nakupovat různé zboží, jízdenky, vstupenky apod. používá jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu, napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky, dojmy, přání, atd. vyplní běžný formulář a dotazník má všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi zeměmi minulý čas prostý a průběhový stupňování přídavných jmen vyjádření množství ( too much/many, not enough, a lot of ) budoucí čas vyjádřený pomocným slovesem will, vazbou going to a přítomných časem průběhovým podmínkové věty první a druhý typ předpřítomný čas a minulý čas ( ever, never, just, for, since) slovesa have to, don t have to, mustn t, should a shouldn t trpný rod přítomný a minulý nepřímá řeč dovětky nepravidelná slovesa ČJ - angličtí literární velikáni, slova přejatá Z - kolonialismus D - staré průmyslové oblasti HV-současná hudba v anglicky mluvících zemích VKO - svátky a tradice cizích zemí ENV Lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV Kooperace a kompetice VDO Formy participace občanů v politickém životě VMEGS - Objevujeme Evropu a svět MKV Multikulturalita, Etnický původ MDV Práce v realizačním týmu 5

6 Ročník : 9. snaží se porozumět souvislým projevům učitele, monologickým i dialogickým rodilých mluvčí, pronášeným v přirozeném tempu a obsahující několik neznámých výrazů snadno odhadnutelných kontextu formuluje otázky a odpovídá na ně pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje v dialogických situacích každodenního života samostatně vede jednoduchý dialog vyjadřuje vlastní názor reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text souvisle hovoří na známá témata včetně základních reálií používá slovníky a jazykové příručky napíše stručný životopis vyplní běžný formulář a dotazník odhaduje významy neznámých výrazů minulý čas prostý a průběhový zjišťovací otázky s předložkami vztažné věty přívlastkové modální slovesa trpný rod přítomný a minulý předpřítomný čas a minulý přídavná jména stupňování podmínkové věty (if, unless, ) užití vazby used to v minulosti budoucí čas vyjádřený pomocným slovesem will a vazbou going to vyjádření stupně pravděpodobnosti a budoucnosti otázky na podmět sloveso se dvěma předměty sloveso + -ing forma, sloveso + infinitiv vyjádření množství předminulý čas nepřímá řeč ČJ - současná literární tvorba v GB a USA, klasifikace jazyků Z - Commonwealth, OSN, NATO, EU D - studená válka HV -současná hudební tvorba VT zpracování projektu, prezentace na vybrané téma ENV - Vztah člověka k prostředí OSV Kooperace a kompetice VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS Jsme Evropané MKV Principy sociálního smíru a solidarity MDV Práce v realizačním týmu 6

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více