ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ročník Komunikační a slohová výchova 1. Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova 1. Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení Komunikační a slohová výchova 1.Čtení - hlasité, tiché, s porozuměním 1. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení smysl. vnímání, dovednosti zapamatování) 2. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 2.Respektuje písemné a mluvené pokyny. 3. Opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost dle pokynů dospělého 2. Čtení s porozuměním, praktické naslouchání 3. Základní techniky mluveného projevu, logopedická cvičení, říkanky 2. OSV kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 3. OSV komunikace (řeč těla, zvuků, slov, technika řeči, prosba, žádost, odmítnutí, omluva) 4. OSV kreativita (originalita) 4. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 5. Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 4. Tvoří krátké vyprávění. 5. Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 4. Krátké vyprávění zpaměti a podle obrázků. 5. Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku. 5. OSV psychohygiena (organizace času, dovednosti zvládání stresových situací) 6.Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 7.Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 8. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 6.Zvládne správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 7.Prakticky naslouchá a píše krátké texty (10 slov) 8. Je schopen vypravovat podle obrázku (pohádky i příběhy) 6.Písemný projev, technika psaní 7.Písemný projev opis, přepis, diktát 8. Vypravování na základě obrazového materiálu Literární výchova Literární výchova 9. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 10. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Literární výchova 9. Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i předčítat nahlas 10. Snaží se tvořivě pracovat s textem podle pokynů učitele (dramatizuje texty) 9. Č tení, přednášení textů 10. Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání

2 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ročník Jazyková výchova 11. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Jazyková výchova 11.Dokáže rozlišit zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky a slabiky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, Jazyková výchova 11. Zvuková a grafická stránka jazyka vyvození všech hlásek a písmen abecedy kromě w, x, q sluchová analýza a syntéza náslovná hláska, dělení slov na slabiky,, počet slabik, skládání slov ze slabik počet slov ve větě, větná intonace, pravopis věty rýmy ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. ročník

3 Komunikační a slohová výchova 1.Plynula čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova 1.Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i předčítat nahlas Žák vybere z nabídky vhodný nadpis Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku Využívá četbu jako zdroj poznatků a čte s porozuměním Komunikační a slohová výchova 1.Praktické čtení, věcné a zážitkové čtení, čtení vyhledávací 2. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3.Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru 4. Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 5.. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 2.Respektuje písemné a mluvené pokyny. 3.Seznamuje se se základními komunikačními pravidly v rozhovoru 4. Opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost dle pokynů dospělého 5. Zvládá techniky mluveného projevu. 2.Čtení s porozuměním, praktické naslouchání 3.Komunikační pravidlaoslovení,zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, dialog na základě obrazového materiálu Komunikační žánry- pozdrav, oslovení,omluva, prosba 4. Základní techniky mluveného projevu, logopedická cvičení, říkanky, modulace souvislé řeči tempo, intonace, přízvuk 5. Mluvený projev - základní techniky mluveného projevu Komunikační žánry- pozdrav, oslovení,omluva, prosba 3.OSV sebepoznání, sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem) 3. OSV hodnoty, postoje, praktická etika (pomáhající a prosociální chování) 4. OSV komunikace (technika řeči, výraz řeči, řešení konfliktů, pravda, lež ) 6. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 7. Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 8.Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 9.Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 10. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 6. Tvoří krátké vyprávění 7. Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 8. Zvládne správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 9. Sestaví jednoduchý slohový útvaradresa, omluvenka, pozdrav na pohlednici 10. Je schopen vypravovat podle osnovy a obrázku (pohádky i příběhy. 6. Krátké vyprávění zpaměti a podle obrázků. 7. Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku. 8.Písemný projev, technika psaní Opis přepis, diktát 9.Písemný projev adresa, omluvenka, pozdrav na pohlednici 10. Vypravování na základě obrazového, nebo písemného materiálu Jazyková výchova Jazyková výchova 11. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená Jazyková výchova 11. Zvládne porovnat významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená 11. Význam slov slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. ročník

4 12. Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost 12. Porovná a třídí známá slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost 12.Porovnávání slov, zobecněný význam slov (děj, věc, osoba, zvíře, vlastnost, okolnost) 13.Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 13.Dokáže rozlišit zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 13.Krátké a dlouhé samohlásky, dělení slov na hlásky a slabiky, psaní souhlásek uprostřed a na konci slov vyvození hlásek a písmen abecedy w, x, q Abeceda 14. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 14. Dokáže spojit věty do jednodušších souvětí. 14. Věta jednoduchá a souvětí. 15. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 15. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 15. Věty podle postoje mluvčího 16. Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ů/ú mimo morfologický šef, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Literární výchova 17. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 18. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu 19. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. 16. Píše správně se zdůvodněním slova s : i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,ů,ú, hlásková spodoba-mimo morfologický šef Používá velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Literární výchova 17. Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i předčítat nahlas 18. Žák popíše, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí/ 19. Snaží se tvořivě pracovat s textem podle pokynů učitele (dramatizuje texty) 16. Pravopis (měkké, tvrdé souhlásky, ú/ů, dě, tě, ně, velká písmena, slabiky bě-, pě-, vě- mě-, hlásková spodoba) Literární výchova 17. Čtení, přednášení textů 18. Diskuse o ukázkách z knih - tvořivé činnosti s literárním textem 19. Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání 17. OSV komunikace (řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků) 18. OSV kreativita (pružnost nápadů) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3. ročník

5 Komunikační a slohová výchova 1.Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 2.Plynula čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova 1.Respektuje písemné a mluvené pokyny. 2.Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i předčítat nahlas Žák vybere z nabídky vhodný nadpis Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku Komunikační a slohová výchova 1.Čtení s porozuměním, praktické naslouchání 2..Praktické čtení, věcné a zážitkové čtení, čtení vyhledávací 1. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování) 3.Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru 4.. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 3.Seznamuje se se základními komunikačními pravidly v rozhovoru 4. Zvládá techniky mluveného projevu. 3.Komunikační pravidlaoslovení,zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, dialog na základě obrazového materiálu Komunikační žánry- pozdrav, oslovení,omluva, prosba, vzkaz 4. Mluvený projev - základní techniky mluveného projevu Komunikační žánry- pozdrav, oslovení,omluva, prosba, vzkaz 5. Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 5. Snaží se hovořit spisovnou češtinou v běžné komunikaci. Používá vhodné mimojazykové prostředky. 5. Mluvený projev - základní komunikační pravidla - mimojazykové prostředky ( mimika, gesta ) 6. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 7.Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 8. Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Jazyková výchova 9. Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená 6. Tvoří krátké vyprávění. 7. Sestaví jednoduchý slohový útvaradresa,vyprávění, popis osoby, popis činnosti, popis zvířete, pozdrav z výletu 8. Je schopen vypravovat podle osnovy a obrázku (pohádky i příběhy) Jazyková výchova 9. Zvládne porovnat významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená 6. Krátké vyprávění zpaměti a podle obrázků. 7. Písemný projev - adresa,vyprávění, popis osoby, popis činnosti, popis zvířete, pozdrav z výletu 8. Vypravování na základě obrazového nebo písemného materiálu Jazyková výchova 9. Význam slov slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma., slova a pojmy 10. Kořen slova, slova příbuzná 10. Vyhledá v textu slova příbuzná. 11. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 10. Vyhledá v textu slova příbuzná. Určí jejich kořen 11. Určí některé slovní druhy /podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, předložky, spojky/ Vyjmenuje slovní druhy 11. Tvarosloví vybrané slovní druhy ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3. ročník 12. Užívá v mluveném projevu správné 12. Používá v mluveném projevu 12. Tvarosloví podstatná jména,

6 gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 13. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves a užívá je v běžném projevu. 13. Dokáže spojit věty do jednodušších souvětí. přídavná jména, slovesa tvary v mluveném projevu 13. Věta jednoduchá a souvětí.- spojování vět 14. Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ů,ú, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šef, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 14. Používá vyjmenovaná slova a jejich pravopis Píše správně se zdůvodněním slova se slabikami bě pě vě mě /mimo morfologický šef/ Používá správně ú/ů Píše správně se zdůvodněním i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 14.Vyjmenovaná slova Slova se slabikami bě, pě, vě,mě, dě, tě, ně Slova s ú/ů Vlastní jména jednodušší tvary Tvrdé a měkké souhlásky Literární výchova 15. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 16. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu 17. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od ostatních vyprávění 18. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Literární výchova 15. Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i předčítat nahlas 16. Žák řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí 17. Žák rozhodne, zda ukázka je poezie, nebo próza. Žák rozhodne, zda ukázka je pohádka 18. Snaží se tvořivě pracovat s textem podle pokynů učitele (dramatizuje texty) Literární výchova 15. Čtení, přednášení textů 16. Diskuse o ukázkách knih - tvořivé činnosti s literárním textem, ilustrace, vlastní výtvarný doprovod 17. Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Pohádka 18. Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 18. OSV kreativita (tvořivost v mezilidských vztazích) 18. MKV kulturní diference (jedinečnost každého člověka) 18. MKV lidské vztahy (podílet se na spolupráci, tolerance, umění vžít se do role druhého) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4. ročník Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova

7 1. Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. 2.Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru. 3. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený projev nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. 4. Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 5. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 6. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 1.Čte nahlas i potichu Žák vybere z nabídky vhodný nadpis Žák posoudí na základě přečteného textu pravdivost / nepravdivost tvrzeni Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 2. Kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu. Žák se vhodně představí ostatním dětem, dospělému 3. Vypravuje podle osnovy, při vypravování užívá výstižná slova. Žák k zadanému textu přiměřené délky vytvoří jeho osnovu (nejméně o třech bodech) 4. Žák sestaví jednoduchý slohový útvar ( zpráva, vzkaz, oznámení, pozvánka, dopis ) Žák posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou úplné, či zda něco chybí 5. Žák rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou výslovnost Žák při veřejné komunikační situaci využívá spisovnou výslovnost 6. Žák píše správně po stránce obsahové i formální vyprávění Žák sestaví popis předmětu a popis pracovního postupu Žák napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi 1. Čtení - praktické čtení- technika čtení,čtení pozorné,plynulé, věcné čtení čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova 2. Mluvený projev - základy techniky mluveného projevu - základní komunikační pravidla - mimojazykové prostředky ( mimika, gesta ) 3. Vyjadřovací schopnosti Vypravování, osnova 4. Dopis, vzkaz, zpráva, oznámení, pozvánka 5. Komunikační prostředky, spisovný a nespisovný jazyk 6.Vypravování, popis předmětu, popis pracovního postupu, dopis Jazyková výchova 7..Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Jazyková výchova 7. Rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově zabarvená, používá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená. Žák vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže k zadanému slovu Žák nahradí v textu slovo slovem významem protikladným, významem stejným nebo podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným Jazyková výchova 7. Slovo, význam slov, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, opozita, slova citově zabarvená, slova spisovná, výstižná ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4. ročník Žák vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy

8 Žák rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou podmínku (pro opozita) 8. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 8. Určí správně slovotvorný základ, určí kořen slova, část příponovou, předponovou, koncovku rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary téhož slova 8. Tvoření slov slovotvorný základ (slovo základové a odvozené) Předpona-kořen-přípona-koncovka 9. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 9.Určí všechny slovní druhy kromě částic, rozlišuje slova ohebná a neohebná. určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na základě této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu Pravopis koncovek podstatných jmen určí osobu, číslo, čas u slovesa, užívá slovesa ve správných tvarech mluveném i psaném projevu 9. Slovní druhy (kromě částic) pád, číslo, rod, vzor podstatných jme n Pravopis koncovek podstatných jmen slovesa- osoba, číslo, čas 10.Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 10. Žák vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného a přídavného jména a slovesa a nahradí ho tvarem spisovným 10. Slovní zásoba, tvoření slov spisovných tvarů podstatných a přídavných jmen a sloves 11.Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 12. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 11. Určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché. 12. Žák správně píše/doplní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných Žák píše správně z hlediska pravopisu lexikálního a morfologického Pravopis koncovek podstatných jmen 11. Skladba základní skladební dvojice (podmět a přísudek), základ věty 12. Základy morfologického a lexikálního pravopisu Pravopis koncovek podstatných jmen Literární výchova 13. Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 14. Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na vlastní téma Literární výchova 13. Žák zpracuje stručné sdělení (referát) o přečtené knize, prezentuje ho spolužákům, zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku Žák řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí 14. Žák přednese a volně reprodukuje text Žák vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma Literární výchova 13..Čtenářský deník, diskuse o ukázkách knih Tvořivé činnosti s literárním textem- vlastní výtvarný doprovod 14. Přednes textu Tvořivé činnosti s literárním textempřednes vhodných textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného, dramatizace 13. OSV mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc) 13. OSV kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci, konkurence) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4. ročník 15. Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 15. Žák rozhodne, zda ukázka je poezie, próza nebo divadelní představení. Po přečtení literární 15. Základní pojmy - Poezie, próza, divadelní představení

9 ukázky rozpozná jednoduché literární žánry ( rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka). Pracuje s pojmy básník, spisovatel, kniha, čtenář, herec, režisér, přirovnání. rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, básník, spisovatel, kniha, čtenář, herec, režisér přirovnání Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ročník Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova

10 1. Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. 1. Žák vybere z nabídky vhodný nadpis, posoudí na základě přečteného textu pravdivost / nepravdivost tvrzení, posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá z textu, vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku, vystihne hlavní myšlenku textu. 1. Čtení vyhledávací, klíčová slova Čtení textů, otázky k textu, informace z textu 2.Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 2 Žák vybere z nabídky slov slova klíčová vztahující se k zadanému textu, rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro smysl (vyznění) textu, vypíše požadovanou informaci z textu, utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta 2. Čtení vyhledávací, klíčová slova 3.Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 3. Kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu. Žák na základě zadání předvede s náležitou intonací, přízvukem a tempem řeči různá sdělení - oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a respektuje při tom rozdílného adresáta Žák se vhodně představí ostatním dětem, dospělému Používá přímou řeč ve vypravování. 3. Mluvený projev - základní techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) - základní komunikační pravidla - mimojazykové prostředky ( mimika, gesta ) -přímá řeč 4.Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 4.Žák sestaví jednoduchý slohový útvar (adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, pozvánka) Posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou úplné, či zda něco chybí. Sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a příčinné souvislosti příběh, sdělení Žák vybere z nabídky větu, která je vhodná jako závěr k dané ukázce 4.Adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, pozvánka Vypravování 5. Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 5. Žák vyslechne sdělení a reprodukuje / napíše /jeho obsah/smysl/ vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě 5. Vytvoří zkrácený zápis sdělení Reprodukce sdělení, vzkazu 6. Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku 6. Žák na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor (s kamarádem, s dospělým), zanechá vzkaz na záznamníku posoudí, zda v uvedené ukázce, dialogu, telefonickém rozhovoru 6. Oslovení, zahájení a ukončení dialogu,střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, vzkaz 6. OSV hodnoty, postoje, praktická etika (prosociální chování) 6. MKV lidské vztahy (vztahy mezi kulturami) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ročník nebo vzkazu na záznamníku něco chybí nebo zda je úplný ČJ změní dialog na vzkaz apod. 7. MDV kritické čtení a vnímání

11 7. Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 8.. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 9.Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev Jazyková výchova 10. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech 7. Žák vybere z předložených ukázek tu, která výrazně ovlivňuje rozhodování člověka vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama dosáhnout 8. Žák píše správně po stránce obsahové i formální vyprávění Žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního postupu Žák napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi Žák v ukázce dopisu doplní, co chybí 9. Žák k zadanému textu přiměřené délky vytvoří jeho osnovu (nejméně o třech bodech) Žák zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text na vhodné místo Jazyková výchova 10. Žák určí slovní druh vyznačeného slova ve větě (kromě částic), vybere z krátkého textu větu, která obsahuje / neobsahuje určený slovní druh, určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na základě této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu rozliší přídavné jméno tvrdé a měkké, ve spojení přídavného a podstatného jména určí u přídavného jména jeho pád, číslo, rod a na základě této znalosti používá přídavná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu Vyhledá zájmena a číslovky, používá správně zájmena osobní a přivlastňovací, číslovky základní a řadové určí osobu, číslo, způsob (u způsobu oznamovacího čas) u slovesa, užívá slovesa ve správných tvarech mluveném i psaném projevu rozliší, zda věta je/není napsaná gramaticky správně 7. Média noviny, novináři, televize, reportéři 8. a/vypravování, b/popis,c/ popis děje, d/návod,e/ dopis f/ jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník, poštovní poukázky) 9.Vypravování, osnova Jazyková výchova 10.Slovní druhy a podstatná jména, přídavná jména,slovesa mediálních sdělení (hledání rozdílu mezi sděleníminformativním, zábavním, reklamním, pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě) 7. MDV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (rozdíl mezi reklamou a zprávou) 8. MDV tvorba mediálního sdělení (uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení) 11.Vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 11.Žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, všeobecný) Vyhledá ve větě určovací skladební dvojice (bez terminologie) 11.Základní skladební dvojice, základ věty Určovací skladební dvojice (bez terminologie) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ročník 12.. Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 12.. Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku 12. Věta jednoduchá a souvětí, větný vzorec

12 13. Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 14. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 15. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 13. Žák nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal zachován Žák spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu 14. Žák správně píše/doplní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných Žák píše správně z hlediska pravopisu lexikálního a morfologického 15. Žák na základě znalosti shody přísudku s podmětem používá správné tvary příčestí minulého činného v mluveném i psaném projevu Žák doplní správně čárky do zadaného textu (oslovení, několikanásobný větný člen podmět a přísudek) 13. Souvětí a spojovací výrazy 14. Základy morfologického a lexikálního pravopisu 15. Základy syntaktického pravopisu (shoda přísudku s holým podmětem), čárka oslovení, několikanásobný větný člen podmět a přísudek 16.Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 17. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 16. Žák vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného a přídavného jména a slovesa a nahradí ho tvarem spisovným, doplní zadaný tvar podstatného jména do věty tak, aby to bylo mluvnicky a pravopisně správně (1. a 4. pád rod mužský životný). 17. Žák určí kořen slova, část příponovou, předponovou rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary téhož slova rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem a která ne, k danému slovu uvede slova příbuzná Na základě stavby slova se seznamuje s pravopisem předpon, skupin mně/mě, -n-, -nn-. Používá pravopisné přehledy 16.Slova spisovná, nespisovná 17. Stavba slov Pravopis předpony s-,z-,vzskupin mě-, mně- -n-, -nn- ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ročník Literární výchova 18. Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na vlastní téma Literární výchova 18. Žák přednese a volně reprodukuje text, vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma, pokusí se napsat pohádku, bajku, Literární výchova 18. Přednes textu, pohádka, bajka Tvořivé činnosti s literárním textempřednes vhodných textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného, dramatizace

13 19.Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 20.Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů básničku 19.Žák zpracuje stručné sdělení (referát) o přečtené knize, prezentuje ho spolužákům, zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku Žák řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí 19.Čtenářský deník, diskuse o ukázkách knih Tvořivé činnosti s literárním textemvlastní výtvarný doprovod 20.Práce s úryvky různých žánrů 21. Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 20. Žák rozhodne, z kterého druhu / žánru je úryvek řešení v nabídce (úryvek z poezie, komiksu, z naučného textu encyklopedie, z návodu k použití, z pohádky 21. Žák rozhodne, zda ukázka je poezie, próza nebo divadelní představení. Po přečtení literární ukázky rozpozná jednoduché literární žánry ( rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, pověst, povídka). Pracuje s pojmy básník, spisovatel, kniha, čtenář, herec, režisér, přirovnání. 21. Základní pojmy - Poezie, próza, divadelní představení rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, básník, spisovatel, kniha, čtenář, herec, režisér přirovnání Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 6. ročník Komunikační a slohová výchova 1. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. Komunikační a slohová výchova 1. Čte pozorně, přiměřeně rychle, orientuje se v textu, vyhledává v textu informace přiměřené věku a ověřuje si je z dostupných informačních zdrojů. Soustředěně naslouchá. Komunikační a slohová výchova 1. Vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, kritické čtení, čtení praktické /pozorné, přiměřeně rychlé/, práce s informačními materiály 1. MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních, hodnotící prvky ve

14 sdělení-výběr slov) 2. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 2. Seznámí se se základními dorozumívacími prostředky, dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity a vcítit se do sdělení druhých 2. Subjektivní a objektivní sdělení, naslouchání, záměr mluvčího. 1. MDV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti) 3. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. 3. Komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných situacích. Rozvíjí kultivovaný ústní i písemný projev,užívá jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci. Osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu. 3. Sloh a slohové útvary, vlastní tvořivé psaní /vypravování, popis, dopis, zpráva, oznámení, výpisky, výtah, tiskopisy, / 4. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. 5. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, neverbálních i paralingválních prostředků řeči. 4. Dbá na dodržování spisovného jazyka a jazykových prostředků vhodných ke komunikačnímu záměru. Pracuje s jazykovými příručkami. 5. Dbá na vhodné využívání slovních, mimoslovních a mimojazykových prostředků řeči v projevu připraveném /použití poznámek/ a nepřipraveném. Předvádí činnost pomocí mimojazykových prostředků.. 4. Spisovný jazyk a zásady kultivovaného projevu /výslovnost, technika mluveného projevu/ Jazykové příručky 5. Připravený a nepřipravený jazykový projev, slovní, mimoslovní a mimojazyková komunikace./její znaky a uplatnění v jazykovém projevu/. 5. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování, dovedností pro učení) 5. OSV komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) 5. OSV kooperace a kompetice (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 6. ročník 6. Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, vytvoří výpisky a výtah, formuluje hlavní myšlenky textu 6. Vyhledá klíčová slova z jednoduchého naučného textu v učebnici, formuluje hlavní myšlenku, vytvoří jednoduché výpisky a výtah. 6. Výpisky, výtah 6. MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (identifikování základních orientačních prvků v textu) 7. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Využívá poznatků o jazyce a 7. Sestaví osnovu,dodrží časovou posloupnost vypravování, dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč. 7. Vypravování 7. MDV tvorba mediálního sdělení (uplatnění a výběr výrazových

15 stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. Stylizuje dopis a rozvíjí kultivovaný písemný projev,užívá jazykové prostředky vhodné pro dopis. Dbá na výběr vhodných jazykových prostředků při nácviku popisu. Korespondence / Dopis osobní a úřední, pohled/ Popis předmětu, místnosti, jednoduchý popis osoby, popis pracovního postupu prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení) Podá informaci stručně a zřetelně. Zpráva a oznámení, SMS,vzkaz, objednávka,inzerát, Jazyková výchova 8. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, morfologický a slovotvorný Jazyková výchova 8. Zvládá pravopis v kořenu slova, v souhláskových skupinách, v předponách, příponách i koncovkách v běžně používaných slovech Jazyková výchova 8. Pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný 9. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 9. Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev, zařadí češtinu mezi slovanské jazyky 9. Obecné poučení o jazycerozvrstvení národního jazyka, jazyk národní a mateřský, útvary národního jazyka 9. MKV etnický původ základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v ČR) 10. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spis.češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 10. Seznámí se se základními jazykovými příručkami /Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Přehledná mluvnice češtiny/ - a dokáže s nimi pracovat, vyhledává informace, základní jazyková pravidla 10. Jazykové příručky: Pravidla, Slovník spis. češtiny, Přehledná mluvnice češtiny// 11. Spisovně vyslovuje česká slova Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 11. Rozpozná zvukovou a písemnou podobu českých hlásek, slov a vět, správně intonuje, rozezná věty podle postoje mluvčího a využívá jich podle komunikační situace 11. Zvuková stránka jazyka /hlásky znělé a neznělé, spisovná a nespisovná výslovnost, zvuková stránka slova, zvuková stránka věty, věty podle postoje mluvčího 12. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě 12. Vyhledá základní a rozvíjející větné členy, zdůvodní shodu a rozliší větu jednoduchou a souvětí, znázorní souvětí větným vzorcem 12. Skladba základní větné členy/podmět a přísudek/ - podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, přísudek slovesný a jmenný, vyjádření podmětu a přísudku různými slovními druhy, rozvíjející větné členy /předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu a míry/. Věta jednoduchá a souvětí základní rozlišení, větný vzorec ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 6. ročník 13. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. 13. Správně třídí slovní druhy, skloňuje ohebné druhy slov, určuje u nich mluvnické významy, rozlišuje podst.j. konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, rozlišuje druhy přídavných jmen, a stupňuje je, skloňuje přídavná jména přivlastňovací, rozlišuje druhy zájmen a číslovek a skloňuje je. Vyhledává v textu slovesa, tvoří slovesné tvary, určuje osobu, číslo, 13. Slovní druhy, ohebné druhy slov /podstatná jménakonkrétní,abstraktní,pomnožná, hromadná, látková, jednoslovná obecná a vlastní jména, nepravidelné skloňování přídavná jména-přivlastňovací, jmenné tvary, stupňování, odvozování příd.jmen příponou -ský,-ští, druhy zájmen, skloňování osobních, přivlastňovacích a

16 Literární výchova 14. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla způsob a čas. Správně odliší jednoslovné obecné a vlastní jméno. Literární výchova 14. Čte s porozuměním. Volně reprodukuje přečtený text. Vyhledá hlavní postavy, zaznamená si a reprodukuje hlavní myšlenky, zvládá dramatizaci jednoduchého textu, k literárním textům vytváří vlastní výtvarný doprovod. Přednáší-recituje vhodná literární díla přiměřená věku. ukazovacích zájmen, druhy číslovek a jejich skloňování, slovesa osoba, číslo, způsob, čas/ Literární výchova 14. Interpretace literárních děl, tvořivé činnosti s literárním textem /přednes, dramatizace, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům/ 14. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování, dovedností pro učení) 14. OSV komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) 15. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie 16. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. 15. Vytvoří a prezentuje vlastní jednoduchý literární text. 16. Prezentuje vlastní četbu, vyjádří své pocity, navštíví divadelní a filmové představení pro děti a mládež a formuluje vlastní názory. 15. Vlastní jednoduchý literární text /báseň, pohádka, pověst, bajka/- výběr z možností 16. Kulturní pořady školy, referáty z vlastní četby, divadelní a filmové zpracování děl. 16. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, soustředění) 16. OSV kreativita (cvičení pozornosti a emfatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) 16. MKV multikulturalita (multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování) 16. MKV princip sociálního smíru a solidarity (nekonfliktní život v multikulturní společnosti) 16. VMEGS Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6. ročník 17. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. 17. Orientuje se ve školní mediatéce, pracuje s encyklopediemi, v knihovně 17. Encyklopedie, knihovna školní a městská, naučná a zábavná literatura 18. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. 18. Rozlišuje vyjadřování v próze i ve verších. Rozliší báje, mýty, pohádky, pověsti, bajky, příběhy ze života dětí a na základě práce s textem uvede jejich základní charakteristiku. Přiřadí literární text k příslušnému žánru. Uvede příklad spisovatelů 18. Poezie, próza, dramatické žánry, lyrika, epika. Báje, mýty, pohádky, pověsti, bajky, příběhy ze života dětí

17 jednotlivých žánrů /báje mýty, pohádky, pověsti, bajky, příběhy ze života dětí/. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 7. ročník Komunikační a slohová výchova 1. Odlišuje ve čteném neb slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. Komunikační a slohová výchova 1. Čte pozorně, přiměřeně rychle, orientuje se v textu, vyhledává v textu důležité informace a ověřuje si je z dostupných informačních zdrojů. Komunikační a slohová výchova 1. Čtení praktické /pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu/, věcné /studijní, vyhledávací/, kritické /hodnotící/, prožitkové 1. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování) 1. OSV komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, cvičení aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i

18 neverbální) 1. OSV seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly) 2. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 2. Seznámí se se základními dorozumívacími prostředky, dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity a vcítit se do sdělení druhých. Dokáže rozpoznat manipulativní působení projevu 2. Subjektivní a objektivní sdělení, naslouchání, záměr mluvčího 2. OSV mezilidské vztahy (empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc) 3. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. 3. Komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných situacích. Rozvíjí kultivovaný ústní i písemný projev, užívá jazykové prostředky pro danou komunikační situaci. Osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá grafickou úpravu textu. Procvičuje sestavování samostatných souvislých projevů mluvených i psaných. 3. Sloh a slohové útvary, vlastní tvořivé psaní /popis uměleckých děl, pracovního postupu, děje, předmětu, charakteristika, líčení, výtah, vypravování/ Zásady kultivovaného projevu 4. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. 4. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem. 4. Jazyk a styl 5. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, neverbálních i paralingválních prostředků řeči. 5. Vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluvené a psané formě, vhodně využívá prostředků řeči. /přiměřeně k věku/ 5. Připravený a nepřipravený jazykový projev, slovní a mimoslovní komunikace. 6. Využívá základy studijního čtení, vytvoří výtah z přečteného textu. 6. Formuluje základní myšlenku textu, vytvoří jednoduchý výtah z přečteného textu 6. Výtah 7. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. 7a) Volí vhodné jazykové prostředky popisu, umí sestavit různé druhy popisu. 7b)Rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní, dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy osoby. 7c)Rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže popsat své city, pocity a nálady. 7d)Napíše jednoduchou žádost 7e)Zjistí základní informace z vlastního životopisu a napíše ho. Vyhledá informace o živote významné osobnosti. 7a) Popis uměleckých děl, popis pracovního postupu, předmětu, děje 7b)Charakterisrika osoby / přímá, nepřímá/ 7c)Subjektivní popis 7d) Žádost 7e) Životopis ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 7. ročník

19 Jazyková výchova 8. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a souvětí. Jazyková výchova 8. Zvládá pravopis v kořenu slova, v souhláskových skupinách, v předponách, příponách i koncovkách v běžně používaných slovech. Ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché a v jednodušších souvětích. /interpunkce/ Správně užívá pravidla pravopisu velkých písmen v jednoslovných i víceslovných vlastních názvech. Jazyková výchova 8. Pravopis lexikální, morfologický, slovotvorný, syntaktický. Pravopis velkých písmen ve vlastních jménech 9. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. 9. Skloňuje zájmena, používá složitější tvary. Nepoužívá nadbytečně ukazovacích zájmen, rozlišuje vhodné používání zájmen vztažných. Převádí slovesa z rodu činného do rodu trpného a naopak. Vyhledává v textu neohebné druhy slov, stupňuje příslovce, seznámí se s příslovečnými spřežkami. Volí vhodné spojky v souvětích. 9. Skloňování zájmen, zájmena vztažná - jenž Slovesný rod činný a trpný Neohebné druhy slov. /příslovce-předložky-spojky-částicecitoslovce/ 10. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. 10. Rozlišuje větné členy, větu hlavní a vedlejší, jednočlennou a dvojčlennou,orientuje se v různých typech vět vedlejších Nahrazuje vedlejší větu větným členem a naopak 10. Větné členy(podmět,přísudek,předmět, přívlastek,doplněk,příslovečné určení),přístavek, věty jednočlenné a dvojčlenné, věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět, graf jednoduchého souvětí, nahrazování vedlejší věty větným členem 11. Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech. Literární výchova 12. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. 11. Rozlišuje věcný a mluvnický význam slov a sousloví, slova jednoznačná a mnohoznačná, tvoří synonyma, antonyma a homonyma a začleňuje je do souvislého textu. Používá slovníky pro určení významu slova. Uvede způsoby obohacování slovní zásoby Literární výchova 12. Čte s porozuměním. Volně reprodukuje přečtený text. Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Přednáší báseň nebo ukázku z prózy. 11. Slovo a sousloví, význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, odborné názvy, synonyma, antonyma, homonyma,slova citově zabarvená. Práce se slovníky Odvozování, skládání, zkracování, přejímání slov z jiných jazyků Literární výchova 12. Tvořivé činnosti s literárním textem /reprodukce, přednes, dramatizace, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, výtvarný doprovod k literárním textům/ 12. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení) 12. OSV komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) 12. OSV seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly, sebeovládání) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 7. ročník 13. Tvoří vlastní literární text podle svých 13. Vytvoří a prezentuje vlastní 13. Báseň, pohádka, pověst,

20 schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. literní text. povídka, bajka /podle výběru a možností žáků/ 14. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. 14. Prezentuje vlastní četbu, vyjádří své pocity, navštíví divadelní nebo filmové představení pro mládež a formuluje vlastní názory a dojmy. 14. Kulturní pořady, referáty z četby, divadelní a filmové zpracování děl. Příběhy ze života dětí a mládeže 14. MDV fungování a vliv médií ve společnosti (vliv médií na kulturu, role filmu a televize) 15. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. 15. Orientuje se ve školní mediatéce, vyhledává informace v encyklopediích, na internetu, v knihovně. 15. Encyklopedie, knihovna, internet 16. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. 16. Rozlišuje vyjadřování v próze i ve verších. Rozliší báje, eposy, balady, povídky, cestopisy, lyriku, epiku a dramatické žánry a na základě práce s textem uvede jejich hlavní charakteristiku, příklad spisovatelů jednotlivých žánrů /báje, eposy, balady, lyriku, epiku, dramatické žánry/. 16. Lyrika, epika, dramatické žánry. Báje, eposy, balady, pohádka ve filmové a televizní tvorbě, povídka, bajka 16. MKV multikulturalita (multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování) 16. MKV kulturní diference (poznávání vlastního kulturního zakotvení) 16. MKV lidské vztahy (vztahy mezi kulturami-vzájemné obohacování) 16. VMEGS Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost) 17. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora. 17. Poznává hlavní vývojová období české a světové literatury, její významné osobnosti od nejstarší literatury po středověk. Přečte krátké ukázky z jednotlivých období. Posoudí úlohu lidové slovesnosti 17. Hlavní vývojová období národní a světové literatury od nejstarší doby do středověku. /počátky slovesného umění, starověká literatura, staroslověnská literatura, středověká literatura Kosmova kronika, Dalimilova kronika Husitská literatura 17. MKV kulturní rozdíly (poznávání vlastního kulturního zakotvení) 17. MKV lidské vztahy (vztahy mezi kulturami-vzájemné obohacování) 17. MKV etnický původ (rovnocennost všech etnických skupin a kultur, různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 8. ročník Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova

21 1. Odlišuje ve čteném neb slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. 1. Čte pozorně, přiměřeně rychle, orientuje se v textu, vyhledává v textu důležité informace a ověřuje si je z dostupných informačních zdrojů. 1. Čtení praktické /pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu/, věcné /studijní, vyhledávací/, kritické /hodnotící/, prožitkové 1. OSV rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování) 1. OSV komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, cvičení aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) 1. OSV seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly) 2. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 2. Dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity a vcítit se do sdělení druhých. Rozpozná manipulativní působení projevu 2. Subjektivní a objektivní sdělení, naslouchání, záměr mluvčího 2. OSV mezilidské vztahy (empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc) 3. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. 3. Komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných situacích. Rozvíjí kultivovaný ústní i písemný projev, užívá jazykové prostředky pro danou komunikační situaci. Osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá grafickou úpravu textu. Procvičuje sestavování samostatných souvislých projevů mluvených i psaných. 3. Sloh a slohové útvary, vlastní tvořivé psaní /výklad, výtah, objednávka, inzerát, nabídka, žádost, stížnost, pozvánka, charakteristika, úvaha, diskuze/ Zásady kultivovaného projevu 4. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. 4. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem. 4. Jazyk a styl, jazykové styly, slohové postupy a slohové útvary 5. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, neverbálních i paralingválních prostředků řeči. 5. Vyjadřuje se souvisle a výstižně v mluvené a psané formě, vhodně využívá prostředků řeči. /přiměřeně k věku/ 5. Připravený a nepřipravený jazykový projev, slovní a mimoslovní komunikace. /mluvní cvičení k jednotlivým slohovým útvarům, vyprávění o přečtené knížce/ 6. Využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. 6. Zpracuje výklad na základě osnovy, vytvoří výtah z textu, využívá vhodné odborné názvosloví. 6. Výklad ústní, písemný Výtah ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 8. ročník 7. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 7. Objedná časopis, sestaví inzerát, využije nabídky, poznává formy 7. Objednávka, inzerát, nabídka, stížnost, žádost, pozvánka /praktické 7. MDV kritické čtení a vnímání

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více