Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

2 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Zaměření školy 7 Pedagogický sbor 9 Žáci 9 Charakteristika Školního vzdělávacího programu 11 Výchovné a vzdělávací strategie 12 Začlenění průřezových témat 16 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 21 Hodnocení žáků 29 Autoevaluace školy 33 Přehled použitých zkratek 36 Jazyk a jazyková komunikace 39 Český jazyk 39 Anglický jazyk 89 Německý jazyk 101 Matematika a její aplikace 108 Matematika 108 Informační a komunikační technologie 141 Informatika 141 Člověk a jeho svět 151 Prvouka 151 Přírodověda 169 Vlastivěda 178 Člověk a společnost 191 Dějepis 191 Občanská výchova 209 Člověk a příroda 233 Fyzika 233 2

3 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Chemie 255 Přírodopis 267 Zeměpis 290 Umění a kultura 302 Hudební výchova 302 Výtvarná výchova 318 Člověk a zdraví 336 Tělesná výchova 336 Výchova ke zdraví 338 Člověk a svět práce 369 Pracovní výchova 369 Povinně volitelné předměty 385 Přírodovědná praktika 385 Informatika 388 Domácnost 391 3

4 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ELIŠKA - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 0109/2007 Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Kottová Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Elišky Přemyslovny 10, Brno Jméno ředitele: Mgr. Margita Kotásková Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec Klobásova 9, Brno IČO: telefon: Web: Zařazení do sítě škol: IČO: IZO: Platnost dokumentu od Školní vzdělávací program byl schválen školskou radou dne Aktualizace dokumentu: platný od , školská rada seznámena dne Mgr. Margita Kotásková ředitelka školy 4

5 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Charakteristika školy Plně organizovaná ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 je již od svého založení úzce spjata se životem brněnské městské části Starý Lískovec. Svým posláním dodnes naplňuje svoji historickou úlohu vzdělává se v ní již čtvrtá generace starolískoveckých dětí i dětí z blízkého okolí. Pevné mezilidské vazby, vytvořené v minulosti, se upevňují účastí školy na akcích organizovaných dalšími právními subjekty obce. V letech se uskutečnila generální oprava školy, která se netýkala jen celkové renovace školy, ale přibylo nové hřiště pro mateřskou školu, hřiště pro základní školu a vybavila se počítačová učebna. Významné bylo i přizpůsobení školy požadavkům Evropské unie ve smyslu bezbariérového vstupu i bezproblémových bezbariérových přesunů po budově. Svou otevřeností vůči dětem s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření se tak škola stala významnou protiváhou velkým sídlištním školám. V roce 2011 proběhla další rekonstrukce, při níž byla jedna učebna základní školy přidána mateřské školce. Pozitivní je i skutečnost vzájemné propojenosti základní a mateřské školy a bezprostřední návaznost předškolního vzdělávání na první třídu ZŠ. Ve školní budově jsou provozovány odpolední volnočasové aktivity dětí, vedené jak pedagogy, tak i jinými subjekty. Škola nedisponuje tolika učebnami, kolik by potřebovala. V současné době je v budově školy 12 učeben. Děvět z nich je kmenovými třídami, ale některé z nich jsou zároveň odbornými učebnami (interaktivní učebna). Tři ostatní učebny jsou samostatnými odbornými učebnami počítačová učebna, cvičná kuchyně, jazyková učebna. Interaktivní učebna je vybavena interaktivní tabulí, ozvučnou aparaturou, notebookem, digitálním fotoaparátem a dvěma dataprojektory. V sousední počítačové učebně je umístěno 13 ks PC připojených k internetu, celá učebna je nově vybavena pomocí peněz z projektu EU. (Z omezeného počtu PC vycházíme při sestavování rozvrhu. Třídy je potřeba půlit, a proto kombinujeme výuku informatiky s pracovní výchovou.) Další technika, využívaná dětmi i pedagogy, je ve sborovně, kancelářích a kabinetech (12 přípojek PC, 4 tiskárny, 2ks multifunkčního kopírovacího zařízení včetně scanneru, 5 notebooků, dva přenosné dataprojektory s plátnem, další dataprojektor je natrvalo umístěn v kmenové učebně). Ve vyučování jsou využívány radiomagnetofony, televizní projekce a DVD, umístěné v učebnách. Průběžně se doplňuje vybavení sbírek obrazy, mapami, přehledy, encyklopediemi, pomůckami pro činnostní učení, modely apod.. Součástí školy je tělocvična s nářaďovnou. Za školou je hřiště vhodné zejména pro míčové hry. Škola nedisponuje hřištěm pro lehkou atletiku využíváme možnosti v blízkém okolí školy. 5

6 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny pro žáky prvního stupně. Pro nedostatek prostorových kapacit jsou umístěny do dvou tříd prvního stupně. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou. Pro vyřešení prostorových problémů je nutné realizovat uvažované stavební záměry. Škola je umístěna v klidném prostředí bez silnějších rušivých vlivů s dobrou dopravní dostupností. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Eliška - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.0109/2007 6

7 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Zaměření školy Vzdělávací nabídka žákům činnostní učení blokové vyučování projektové vyučování výuka cizích jazyků angličtina, němčina práce s výpočetní technikou sportovní výchova nabídka volitelných předmětů volnočasové aktivity žáků zařazení kulturních, vědecko-technických a jiných programů do výuky účast v olympiádách a soutěžích využití výukových programů CVČ Lužánky, CVČ Lány, CVČ Linka keramická dílna CVČ Lány Dům ekologické výchovy Lipka výukové programy Knihovny J.Mahena v Brně spolupráce s Městskou policii Brno v projektu Prevence kriminality účast v projektu Empík cyklista vzdělávání postižených dětí spolupráce s PPP Zachova, PPP Hybešova, Speciální pedagogické centrum Kociánka, Střediskem výchovné péče Hlinky pobyt v ŠD školy v přírodě v tuzemsku i v zahraničí vzdělávací výjezdy do Anglie Činnostní učení, blokové vyučování Uplatňujeme ve výuce efektivní metody, kterými vedeme děti k samostatnosti, spolupráci jako základu týmové práce, vzájemné pomoci, zodpovědnosti, k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení, tvořivosti. Jazykové vyučování Posílením a zkvalitněním výuky jazyků o cizojazyčného lektora zvyšujeme možnosti budoucího uplatnění dětí na trhu práce v Evropské unii. Práce s výpočetní technikou Podporujeme využití výpočetní techniky i v dalších předmětech. Sportovní výchova Akcentujeme pohybové aktivity dětí jako součást zdravého životního stylu. Děti se zúčastňují sportovních soutěží (florbal, plavání, vybíjená, fotbal) i dalších nabízených aktivit (např.lanové centrum, orientační závod v CVČ Ulita, branný závod Městské policie Železný Empík ). Dětem prvního stupně umožňujeme o velkých přestávkách za příznivého počasí pobyt na školním hřišti, tělovýchovné chvilky ve vyučování jsou samozřejmostí. Nabídka volitelných předmětů 7

8 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Děti 7. 9.ročníku si podle svého zájmu vybírají ze škály volitelných předmětů dle aktuální nabídky (povinně volitelných i nepovinných) sportovní výchova, informatika, domácnost, matematika, německý jazyk, anglická konverzace, přírodovědná praktika Dětem na 1.stupni je kromě volnočasových aktivit nabídnuta možnost navštěvovat nepovinný předmět anglický jazyk. Volnočasové aktivity Nabídkou volnočasových aktivit umožňujeme dětem rozvíjet jejich zájmy. Děti I. stupně se mohou zúčastňovat prací v kroužku výtvarném (Barvička), keramickém, dyslektickém, kroužku angličtiny, v kroužku deskových her, kroužku sportovních her a florbalu. Na II. stupni je dětem nabídnuta možnost práce v kroužku informatiky, pěveckém kroužku a kroužku floorbalu, anglické konverzace Kulturní, vědecko technické a jiné programy ve výuce Výuku zpestřujeme návštěvou divadelních představení, koncertů, výstav, muzeí, výlety, exkurzemi. Spoluprací s dalšími subjekty (Městská policie, CVČ Lužánky, CVČ Lány,CVČ Linka SVP, CPIV) umožňujeme dětem účastí v projektech lépe se poznat, zlepšit vzájemné vztahy ve třídě i mimo ni, chápat potřebnost dodržování pravidel, připravovat se na svou budoucí roli rodiče. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami Na škole běžně pracujeme s žáky s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami s žáky s vývojovými poruchami učení a chování, s žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, také s žáky nadanými. Škola využívá výukové metody vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, vychází ze zájmů, zkušeností, možností a potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola pružně a operativně reaguje na přítomnost žáků se sociálním znevýhodněním (mj. cizinců) ve třídách tím, že zařazuje do výuky témata vztahující se s pojmům národnost, etnicita, multikulturalita, svébytnost, respekt k osobnosti druhého. Učitelé vytváří a formují hodnotovou orientaci všech žáků školy k respektování a toleranci kulturních a sociálních rozdílů. K tomuto účelu slouží také průžezová témata MKV a OSV (příp. další), která jsou realizována kromě integrace do předmětu také formou školních projektů. Pedagogové se průběžně vzdělávají v tematice práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě doporučení PPP, případně i ve spolupráci s OSPOD jsou vypracovány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plány. Úzkou spoluprací s pedagogicko psychologickými poradnami, se Speciálním pedagogickým centrem Kociánka a v posledních letech i zapojeným do výzkumného záměru PdF MU, zkvalitňujeme péči o žáky se speciálními potřebami. Ve školním roce 2011/2012 jsme navázali úzkou spolupráci s Centrem pro inkluzivní vzdělávání 8

9 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 (CPIV), které nám v rámci evropského projektu umožňuje školení pedagogického sboru, programy pro žáky, mapování tříd. Školní projekty Škola se zúčastnila těchto projektů: Jak na mezilidské vztahy - diagnostikování a řešení šikany Jsme různí-a přece stejní - multikulturní výchova, porozumění odlišnému způsobu života lidí jiných kultur každoroční projekt organizování výtvarné soutěže školních družin pod záštitou MČ Starý Lískovec - navazování a rozvíjení spolupráce s dalšími školami všichni vyučující prvního stupně jsou zapojeni do dlouhodobého projektu PdF MU v Brně Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV a spolupracují s katedrou pedagogiky na výzkumných záměrech do výuky jsou zařazovány projekty k učivu, k významným dnům nebo lidovým tradicím, které se staly součástí výchovných a vzdělávacích strategií školy Sídliště žije partnerská škola CVČ Linka Dlouhodobé projekty Ve školním roce 2011/2012 získala škola peníze z projektu EU Peníze školám, V současné době není škola zapojena do žádného mezinárodního projektu. Zvažujeme e-learningovou spolupráci s některou malou školou v zahraničí. Pedagogický sbor Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilizovaný, převážná většina pedagogů má pedagogickou i odbornou způsobilost a dlouholetou praxi. Pedagogové se v rámci svého osobního rozvoje účastní nejen individuálních seminářů, zaměřených na jejich odbornost, ale i dalšího vzdělávání, které zajišťuje vedení školy pro tzv.celou sborovnu, především v oblasti, pedagogiky, psychologie, ict gramotnosti, aktuálních trendů. Zkušenosti si předávají i formou vzájemných hospitací. Všichni vyučující využívají ve výuce nových trendů a metod, jsou flexibilní, ochotní ke změnám, připraveni se nadále vzdělávat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, potřebám a požadavkům současné společnosti. Ve spolupráci s mateřskou školou se učitelky prvních tříd aktivně účastní Edukativně stimulačních skupinek. Optimální vzájemné vztahy mezi členy pedagogického sboru a jejich ochota spolupracovat vytvářejí bezpečné a příznivé klima pro vzdělávání žáků. Pedagogický sbor je složen z ředitelky školy, zástupkyně, učitelů pro 1. a 2. stupeň, asistentek pedagoga a vychovatelek ve školní družině. Učitelé se zúčastňují akcí 9

10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 DVPP k rozšíření svých znalostí a získávání nových informací ve svém oboru. Ve škole pracuje dvě výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Žáci Skladba žákovských kolektivů Když naše škola začala v roce 1934 plnit jako obecná škola své poslání, vzdělávaly se v ní pouze děti ze Starého Lískovce. Dnes jsou jejími žáky nejen děti ze staré zástavby, ale i děti ze spádové části sídliště, a také dojíždějící děti z Ostopovic, z Popůvek, z Troubska, z Moravan a také z jiných brněnských částí. Škola má zkušenosti se žáky z rozlišného sociálně kulturního prostředí. Naše škola se snaží uznat právo na vzdělávání všech žáků v místě jejich bydliště. Vytváříme podmínky pro kvalitní začlenění žáků se SVP. Spolupráce s rodiči a širší veřejností Spolupráce s rodiči Rodiče jsou seznámeni se základní koncepcí školy prostřednictvím webových stránek školy a také prostřednictvím výboru SRPŠ. O plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jsou informováni na třídních schůzkách, hovorových hodinách nebo při individuálních konzultacích. Učitelé považují za jednu z priorit spolupráci s rodiči a věnují tomu patřičnou pozornost. Respektují specifika rodinného prostředí žáků, tím podporují atmosféru důvěry a pozitivní přístup ke všem rodičům Dobrá komunikace s rodiči, předcházení problémům a vytváření vztahů vzájemné důvěry je jedním z hlavních cílů, které škola má. Ve zřízené tříčlenné Školské radě je jeden zástupce rodičů. Akce pro rodiče: Dny otevřených dveří Sportovní dny pro rodiče s žáky Vánoční tvoření s rodiči Školní akademie Vánoční besídka Velikonoční besídka Dětské divadlo 10

11 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní ples Akce uskutečňované za přispění rodičů: Školy v přírodě LVVZ Poznávací zájezdy Den dětí Olympijský den Lanové centrum Projektové dny Vyhodnocování úspěšných žáků školy Spolupráce s širší veřejností V rámci rozvíjení sociálních postojů i všeobecného rozhledu dětí již mnoho let úzce spolupracujeme s těmito subjekty: Stacionář Naděje Domov důchodců na ulici Kosmonautů ELPIS Záchranný hasičský sbor MČ Starý Lískovec Poradenská zařízení PPP Zachova, PPP Hybešova, SPC Kociánka, SVP Hlinky Spolupráce s Městskou a Dopravní policií PdF MU Brno SZŠ Jaselská, SZŠ Grohova Střední zahradnická škola Lány MČ Starý Lískovec Knihovna Jiřího Mahena v Brně O svých aktivitách a záměrech informuje škola širší veřejnost prostřednictvím webových stránek školy a Starolískoveckého zpravodaje. Charakteristika školního vzdělávacího programu Kam směřujeme Klademe důraz na poskytování kvalitního základního vzdělávání v příjemném prostředí malé školy, které je dětem přípravou pro budoucí život. Nabízíme jim nejen vědomosti, ale pomáháme jim přemýšlet o sobě samých, umožňujeme jim zvyšování sebedůvěry, zvyšování pozitivního nahlížení na sebe i na svět, nabízíme jim hlubší poznání mezilidských vztahů, provokujeme je problémy, podporujeme jejich obrazotvornost, intuici a tvořivost. Živý aktivizující proces vzdělávání rozvíjí a posiluje sociální dovednosti a postoje dětí, zvláště pak jejich schopnost spolupráce na základě vzájemného respektu. 11

12 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Naše škola respektuje žáky jako osobnosti s různými vlastnostmi a schopnostmi. V našem pojetí ŠVP usilujeme o to, aby škola byla místem, ve kterém se žáci cítí bezpečně, zažívají úspěch, a také je motivovala a podporovala k aktivnímu učení se. Velkou pozornost věnujeme prevenci jakýchkoliv negativních společenských jevů. Ve škole je podrobně rozpracován metodičkou prevence Minimální preventivní program, Dlouhodobý plán prevence, i Krizový plán proti šikaně Vzdělávací priority školy poskytovat kvalitního základního vzdělávání na základě činnostního učení se zaměřením na využití v praxi zavádět do výuky efektivní vyučovací metody směřující k výchově k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a vzájemné pomoci rozvíjet komunikační dovednosti v jazycích, v informačních technologiích, v mezilidských vztazích klást důraz na vytváření bezpečného klimatu eliminací všech projevů ponižování dětí zajištěním specifických pomůcek usnadňovat postiženým dětem zvládání školní práce a jejich začleňování mezi zdravé děti na základě pochopení nastolených společenských principů vést děti k řešení praktických problémů a životních situací, pozitivnímu přístupu k lidem, životnímu prostředí a kulturním hodnotám vést děti k uvědomělé ochraně zdraví svého i druhých umožnit dětem poznat jejich reálné možnosti a odvíjet od nich vlastní rozvoj a profesní přípravu Profil absolventa naší školy Absolvent: shromažďuje, třídí, zpracovává, prezentuje a aplikuje získané informace zvládá komunikaci se svým okolím chápe osobní zodpovědnost za zdraví své i ostatních je samostatný, umí se rozhodovat je pozitivně motivovaný pro další studium, které bere jako samozřejmou osobní potřebu pro úspěšné uplatnění se v životě Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společně uplatňované postupy, metody, formy práce a další aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu jsou uplatňovány všemi pedagogy. 12

13 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Klíčové kompetence jsou souborem znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických činnostech a situacích. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Vzhledem k tomu, že klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, odvíjí se vyučování takovými metodami a formami práce, aby byly klíčové kompetence osvojovány ve své provázanosti, aby byla osobnost dítěte rozvíjena jako celek. Kompetence k učení a jejich naplňování (Umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivují je pro celoživotní vzdělávání. Konkrétní podoba cílů a výchovně vzdělávacích strategií je vyjádřena v oddílu zpracování učebních osnov.) vyučujeme prostřednictvím zkušeností a tvořivých činností dětí s využitím manipulačních předmětů, knih a PC předkládáme učivo přiměřené obtížnosti, klademe důraz na jeho zodpovědné zpracování volíme rozsah s přihlédnutím k reálným možnostem dětí poskytujeme dostatek času k trvalému osvojení učiva nabídkou zajímavých prací rozvíjíme zájem a vnitřní motivaci dětí umožňujeme dětem realizovat touhu objevitelů umožňujeme dětem zažít úspěch rozvíjíme jejich samostatnost ve volbě a organizaci práce vedeme k hodnocení sebe i druhých rozvíjíme kultivovanou komunikaci učíme děti pracovat s informacemi, rozumět grafům a tabulkám Preferujeme činnostní ráz učení, mezipředmětovou provázanost, kooperativní učení, práci s chybou. Výuka je postavena na čtení s porozuměním, od kterého se odvíjí práce s informacemi. Poskytujeme dětem prostor pro vlastní vyjádření a seberealizaci. Umožňujeme jim projevit uspokojení nebo nelibost nad kvalitou své práce. Rozvíjíme tak hodnocení a sebehodnocení dětí. Kompetence k řešení problémů a jejich naplňování (Podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.) vedeme děti k objevování vztahů a příčin uplatňujeme mezipředmětovou provázanost učíme děti uvádět věci do souvislostí, vyvozovat závěry rozvíjíme logické uvažování a volbu vhodných způsobů řešení 13

14 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 učíme shromažďovat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů podporujeme netradiční způsoby učení dáváme příležitost k obhájení postupu řešení podporujeme rozvoj sebedůvěry a pozitivního myšlení, které snižují potřebu dominance a vznik konfliktu Zaměřujeme se na řešení problémových úkolů z praktického života. V úkolech, které jsou mezipředmětově provázány, jde především o objevování vztahů a příčin, tedy o učení v souvislostech. Děti vyhledávají a zpracovávají informace z více zdrojů, vyvozují závěry a prezentují výsledky svých snažení. Podporujeme netradiční způsoby řešení, které se mohou rozvíjet v projektovém vyučování, v kooperativním učení nebo v zajímavých netradičních úkolech, využíváme nabídky souborů RAABÍK, KAFOMET, zúčastňujeme se v Klokánku a Klokanu, pracujeme se SCIO testy a Kalibro testy. Kompetence komunikativní a jejich naplňování (Vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci.) vedeme děti ke vhodné komunikaci ve škole i mimo ni utváříme u dětí schopnost naslouchat druhému a respektovat jeho názor rozvíjíme schopnost a dovednost rozumět, domluvit se, číst a psát ve více jazycích pěstujeme schopnost empatie nabízíme možnosti mluvit na veřejnosti (prezentovat svou práci) vedeme ke kultivovanému obhájení vlastního názoru logickými argumenty učíme děti formulovat své myšlenky výstižně a souvisle formou kooperativního učení rozvíjíme spolupráci dětí Při naplňování komunikativních kompetencí vycházíme z možných forem komunikace (ústní, písemná, hudba, výtvarná díla, technické prostředky). Dodržujeme pravidla komunikace (naslouchání, vzájemný respekt, tolerance, věcnost, přijetí názoru jiného, kultivovanou argumentaci při obhajování svého názoru.) Při prezentaci projektů, vyjadřování názoru, nebo při obhajování postupu řešení dbáme na přesné, výstižné, obratné vyjadřování. Zaměřujeme se na kultivovanou komunikaci dětí mezi sebou, s učiteli i dalšími dospělými. Kompetence sociální a personální a jejich naplňování (Rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a vážit si práce své i druhých.) využíváme formu skupinové práce jako přípravu na týmovou práci (spolupráce, role ve skupině) dbáme na dodržování nastavených pravidel akcentujeme empatii 14

15 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 podporujeme kultivovanou účast v diskusi podněcujeme děti k sebekontrole a sebehodnocení odmítáme vše, co narušuje dobré vztahy, preferujeme vstřícnou a přátelskou atmosféru posilujeme vzájemné vazby nabídkou práce na společných projektech vedeme děti k aktivnímu podílu na plánování práce (rozhodování, samostatnost, zodpovědnost, spolupráce) spolupracujeme s Městskou policií Brno v projektu Prevence kriminality Tyto kompetence jsou naplňovány prostřednictvím besed, kooperativního učení, blokového vyučování a skupinové práce, které jsou postaveny na dodržování dohodnutých pravidel. Využíváme schopnosti empatie, vzájemné pomoci a spolupráce dětí. Stavíme na přátelských vztazích dětí i pedagogů, upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Kompetence občanské a jejich naplňování (Utvářejí žáky coby svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti.) společně s žáky stanovujeme pravidla chování dbáme na dodržování nastavených pravidel rozvíjíme sebedůvěru dětí, jejich pozitivní vidění sebe i druhých jako předpoklad objektivního hodnocení na modelových příkladech učíme děti zvládat konfliktní situace upevňujeme vědomí řádu v rodině, škole, společnosti i práv a povinností občana učíme porozumět odlišnému způsobu života lidí jiných kultur odmítáme projevy ponižován, opovrhování, rasismu vedeme k vzájemnému respektu, včetně přesvědčení a názorů pěstujeme vědomí sounáležitosti s obcí, vlastí, Evropou, světem vedeme děti k ochraně přírody a kulturního a duchovního dědictví Vycházíme z toho, že se děti postupně dopracovávají k poznání sebe sama, svých možností, mají co nejvyšší míru sebedůvěry, pozitivně přistupují k sobě i svému okolí. Vedeme děti k odpovědnosti za jejich postoje a skutky. Uvědomují si, že každá reakce na jejich projevy se dotýká jich samých a v širším měřítku i života celé společnosti. Uvědoměním si této skutečnosti jsou děti vedeny k tomu, aby nebyly jen bezmocným kolečkem v soukolí vývoje kolem nich, ale vybízí je k aktivnímu ovlivňování jejich životních osudů i okolního světa. Jsou vedeny k respektování a dodržování stanovených pravidel chování. Váží si přírodního, kulturního i duchovního bohatství. 15

16 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Kompetence pracovní a jejich naplňování (Pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v praxi.) vedeme děti k osvojování základních pracovních dovedností a návyků a k jejich využití v praktických činnostech rozvíjíme schopnost pracovat v týmu učíme děti poskytovat účinnou pomoc podle svých možností zdůrazňujeme nezbytnost chránit a rozvíjet zdraví své i druhých nabízíme povinně volitelné předměty jako součást možné profesní přípravy učíme děti poznat své reálné možnosti a uplatnit je při rozhodování o vlastní profesní orientaci stanovujeme strategie k volbě povolání organizujeme exkurze do škol a učilišť vypracováváme výstupní hodnocení dětí V průběhu celého základního vzdělávání stavíme na tvořivosti a zájmu dětí. Využíváme forem projektového vyučování, skupinové nebo samostatné práce, ve kterých se mohou prolínat prakticky všechny kompetence. Učíme děti pracovním postupům a jejich následným uplatněním v praktických činnostech. Učíme je zacházet s pracovními nástroji, dbát o zdraví své i ostatních a předcházet úrazům. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení na základě reálného posouzení svých možností. Pomáháme jim orientovat se v nabídce světa práce. Začlenění průřezových témat 1. stupeň Průřezová témata prostupují celým vzděláním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Na 1. stupni jsou běžnou součástí vyučování, objevují se ve všech vyučovacích předmětech. Realizujeme je formou rozhovorů, scének, miniprojektů, projektů, návštěvou divadel, koncertů, výstav, historických památek, pobytem v přírodě v republice i mimo ni, ale i výtvarným vyjádřením, zpěvem nebo poslechem hudby, či vytvořením výrobku. Realizují se aktuálně při každé využitelné příležitosti. Proto upouštíme od jejich tabulkového zpracování. 16

17 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 K naplnění některých průřezových témat bezděčně dochází také integrací postižených dětí do tříd mezi zdravé děti. V běžných denních situacích si děti utvářejí své sociální postoje a prezentují je. 2. stupeň Vzhledem k tomu, že tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích oborů a jsou využitelné v příslušném učivu toho kterého vzdělávacího oboru. Obsah průřezových témat můžeme realizovat podobnými formami práce jako na 1. stupni, tedy formou rozhovorů, scének, návštěvou divadel, koncertů, výstav, historických památek, pobytem v přírodě v republice i mimo ni, výtvarným vyjádřením, zpěvem nebo poslechem hudby, vytvořením výrobku, nejčastěji je však realizujeme formou projektů. Děti při jejich vypracovávání využívají znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oborů. Osobnostní a sociální výchova Tématické okruhy 2.stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1)Rozvoj schopností poznávání M,Př,Z,Ov,Čj,Hv,D,Aj,Fy,Vv,Tv M,Př,Z,Ov,Čj,Hv,D, Aj,Fy,Vv,Tv M,Z,Čj,Hv,D,Aj, CH,Fy,Vv,Tv M,Př,Z,Čj,Hv,D,Aj, CH,Fy,Vv,Tv 2)Sebepoznání a sebepojetí Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv 3)Seberegulace, sebeorganizace M,Z,Ov,Čj,D,Fy,Tv M,Z,Ov,Čj,D,Fy,Tv M,Př,Z,Čj,CH,Fy, Tv M,Z,Čj,CH,Fy,Tv 4)Psychohygiena M,Čj,Aj,Fy,Tv M,Ov,Čj,Aj,Fy,Tv M,Čj,Aj,Fy,Tv M,Čj,Aj,Fy,Tv 5)Kreativita M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv, M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv M,Čj,Hv,Fy,Vv 17

18 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 SOCIÁLNÍ ROZVOJ 6)Poznávání lidí Z,Čj,Vv,Tv Z,Čj,Vv,Tv Z,Čj,Tv Z,Čj,Tv 7)Mezilidské vztahy Př,Z,Ov,Čj,D,Aj Př,Z,Ov,Čj,D,Aj Př,Z,Čj,Aj,CH Př,Z,Čj,Aj,CH 8)Komunikace M,Ov,Hv,D,Aj,Vv,I nf,tv M,Ov,Čj,Hv,D,Aj,Vv, Inf,Tv M,Čj,Hv,D,Aj,Vv, Inf,Tv M,Čj,Hv,D,Aj,Vv,Inf, Tv 9)Kooperace, kompetice M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy, M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy,CH,Vv M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy, CH,Vv MORÁLNÍ ROZVOJ 10)Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M,Př,Z,Ov,Čj,Aj,Fy, Tv M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv,CH M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv, CH M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv 11)Hodnoty, postoje,praktická etika Z,Ov,Čj,Hv,D Z,Ov,Čj,Hv,D Z,Čj,Hv,D,Vv Z,Čj,Hv,D,Vv Výchova demokratického občana Tématické okruhy 2.stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1)Občanská společnost a škola M M M M 2)Občané, občanská společnost a stát Ov,D Ov,D D Z,D 3)Formy participace občanů v politickém životě Aj 4)Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov,D Ov,D D Z,D,Aj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 18

19 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Tématické okruhy 2. stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Evropa a svět nás zajímá Z,Ov,Hv,D,Aj,Inf Z,Ov,Hv,D,Aj,Inf Z,Hv,D,Aj,Vv,Inf Z,Hv,Aj,Vv,Inf 2) Objevujeme Evropu a svět Z,Ov,D,Aj Z,Ov,D,Aj Z,D,Aj Z,D,Aj 3) Jsme Evropané Ov,Hv,D,Fy Ov,Hv,D,Fy Hv,D,Fy Z,Hv,D,Fy Mediální výchova Tématické okruhy 2. stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení M,Z,Vv,Inf M,Z,Vv,Inf M,Z,Čj,CH,Inf M,Z,Čj,CH,Inf 2) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj,Vv Čj,Vv 3) Stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Čj 4) Vnímání autora mediálních sdělení Čj Čj 5) Fungování a vliv médii ve společnosti Fy Fy Fy,Čj Fy,Čj 6) Tvorba mediálních sdělení Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf 7) Práce v realizačním týmu Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf 19

20 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Multikulturní výchova Tématické okruhy 2.stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Kulturní diference Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv M,Z,Ov,Čj,Hv,D, Fy,Vv M,Z,Ov,Čj,Hv,D,Fy, Vv M,Z,Čj,Hv,Fy M,Z,Čj,Hv,D,Fy 2) Lidské vztahy 3) Etnický původ Z,Ov,D,Aj Z,Ov,D,Aj Z,D,Aj Z,D,Aj 4)Multikulturalita Z,Čj,Aj Z,Čj,Aj Z,Čj,D,Aj Z,Čj,D,Aj 5) Princip sociálního smíru a solidarity Z Z Z Z,D Enviromentální výchova Tématické okruhy 2.stupeň 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 1) Ekosystémy Př,Z,Ov,D Př,Z,Ov,D Z Z 2) Základní podmínky života Př,Z,Fy Z,Fy Z,Fy,CH Př,Z,Fy,CH 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př,Z,Ov,D,Fy Př,Z,Ov,D,Aj,Fy Př,Z,D,Aj,Fy,CH Př,Z,D,Fy,Aj,CH 4) Vztah člověka k prostředí Z,Fy Př,Z,Ov,Fy Z,Fy,CH Z,D,Fy,CH 20

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č.2 ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 11.ZŠ Plzeň, Baarova 31 Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Holá Účinnost dokumentu: od 1.9.2016 Dodatek k

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více