Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

2 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Zaměření školy 7 Pedagogický sbor 9 Žáci 9 Charakteristika Školního vzdělávacího programu 11 Výchovné a vzdělávací strategie 12 Začlenění průřezových témat 16 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 21 Hodnocení žáků 29 Autoevaluace školy 33 Přehled použitých zkratek 36 Jazyk a jazyková komunikace 39 Český jazyk 39 Anglický jazyk 89 Německý jazyk 101 Matematika a její aplikace 108 Matematika 108 Informační a komunikační technologie 141 Informatika 141 Člověk a jeho svět 151 Prvouka 151 Přírodověda 169 Vlastivěda 178 Člověk a společnost 191 Dějepis 191 Občanská výchova 209 Člověk a příroda 233 Fyzika 233 2

3 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Chemie 255 Přírodopis 267 Zeměpis 290 Umění a kultura 302 Hudební výchova 302 Výtvarná výchova 318 Člověk a zdraví 336 Tělesná výchova 336 Výchova ke zdraví 338 Člověk a svět práce 369 Pracovní výchova 369 Povinně volitelné předměty 385 Přírodovědná praktika 385 Informatika 388 Domácnost 391 3

4 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ELIŠKA - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 0109/2007 Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Kottová Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Elišky Přemyslovny 10, Brno Jméno ředitele: Mgr. Margita Kotásková Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec Klobásova 9, Brno IČO: telefon: Web: Zařazení do sítě škol: IČO: IZO: Platnost dokumentu od Školní vzdělávací program byl schválen školskou radou dne Aktualizace dokumentu: platný od , školská rada seznámena dne Mgr. Margita Kotásková ředitelka školy 4

5 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Charakteristika školy Plně organizovaná ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 je již od svého založení úzce spjata se životem brněnské městské části Starý Lískovec. Svým posláním dodnes naplňuje svoji historickou úlohu vzdělává se v ní již čtvrtá generace starolískoveckých dětí i dětí z blízkého okolí. Pevné mezilidské vazby, vytvořené v minulosti, se upevňují účastí školy na akcích organizovaných dalšími právními subjekty obce. V letech se uskutečnila generální oprava školy, která se netýkala jen celkové renovace školy, ale přibylo nové hřiště pro mateřskou školu, hřiště pro základní školu a vybavila se počítačová učebna. Významné bylo i přizpůsobení školy požadavkům Evropské unie ve smyslu bezbariérového vstupu i bezproblémových bezbariérových přesunů po budově. Svou otevřeností vůči dětem s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření se tak škola stala významnou protiváhou velkým sídlištním školám. V roce 2011 proběhla další rekonstrukce, při níž byla jedna učebna základní školy přidána mateřské školce. Pozitivní je i skutečnost vzájemné propojenosti základní a mateřské školy a bezprostřední návaznost předškolního vzdělávání na první třídu ZŠ. Ve školní budově jsou provozovány odpolední volnočasové aktivity dětí, vedené jak pedagogy, tak i jinými subjekty. Škola nedisponuje tolika učebnami, kolik by potřebovala. V současné době je v budově školy 12 učeben. Děvět z nich je kmenovými třídami, ale některé z nich jsou zároveň odbornými učebnami (interaktivní učebna). Tři ostatní učebny jsou samostatnými odbornými učebnami počítačová učebna, cvičná kuchyně, jazyková učebna. Interaktivní učebna je vybavena interaktivní tabulí, ozvučnou aparaturou, notebookem, digitálním fotoaparátem a dvěma dataprojektory. V sousední počítačové učebně je umístěno 13 ks PC připojených k internetu, celá učebna je nově vybavena pomocí peněz z projektu EU. (Z omezeného počtu PC vycházíme při sestavování rozvrhu. Třídy je potřeba půlit, a proto kombinujeme výuku informatiky s pracovní výchovou.) Další technika, využívaná dětmi i pedagogy, je ve sborovně, kancelářích a kabinetech (12 přípojek PC, 4 tiskárny, 2ks multifunkčního kopírovacího zařízení včetně scanneru, 5 notebooků, dva přenosné dataprojektory s plátnem, další dataprojektor je natrvalo umístěn v kmenové učebně). Ve vyučování jsou využívány radiomagnetofony, televizní projekce a DVD, umístěné v učebnách. Průběžně se doplňuje vybavení sbírek obrazy, mapami, přehledy, encyklopediemi, pomůckami pro činnostní učení, modely apod.. Součástí školy je tělocvična s nářaďovnou. Za školou je hřiště vhodné zejména pro míčové hry. Škola nedisponuje hřištěm pro lehkou atletiku využíváme možnosti v blízkém okolí školy. 5

6 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny pro žáky prvního stupně. Pro nedostatek prostorových kapacit jsou umístěny do dvou tříd prvního stupně. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou. Pro vyřešení prostorových problémů je nutné realizovat uvažované stavební záměry. Škola je umístěna v klidném prostředí bez silnějších rušivých vlivů s dobrou dopravní dostupností. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Eliška - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.0109/2007 6

7 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Zaměření školy Vzdělávací nabídka žákům činnostní učení blokové vyučování projektové vyučování výuka cizích jazyků angličtina, němčina práce s výpočetní technikou sportovní výchova nabídka volitelných předmětů volnočasové aktivity žáků zařazení kulturních, vědecko-technických a jiných programů do výuky účast v olympiádách a soutěžích využití výukových programů CVČ Lužánky, CVČ Lány, CVČ Linka keramická dílna CVČ Lány Dům ekologické výchovy Lipka výukové programy Knihovny J.Mahena v Brně spolupráce s Městskou policii Brno v projektu Prevence kriminality účast v projektu Empík cyklista vzdělávání postižených dětí spolupráce s PPP Zachova, PPP Hybešova, Speciální pedagogické centrum Kociánka, Střediskem výchovné péče Hlinky pobyt v ŠD školy v přírodě v tuzemsku i v zahraničí vzdělávací výjezdy do Anglie Činnostní učení, blokové vyučování Uplatňujeme ve výuce efektivní metody, kterými vedeme děti k samostatnosti, spolupráci jako základu týmové práce, vzájemné pomoci, zodpovědnosti, k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení, tvořivosti. Jazykové vyučování Posílením a zkvalitněním výuky jazyků o cizojazyčného lektora zvyšujeme možnosti budoucího uplatnění dětí na trhu práce v Evropské unii. Práce s výpočetní technikou Podporujeme využití výpočetní techniky i v dalších předmětech. Sportovní výchova Akcentujeme pohybové aktivity dětí jako součást zdravého životního stylu. Děti se zúčastňují sportovních soutěží (florbal, plavání, vybíjená, fotbal) i dalších nabízených aktivit (např.lanové centrum, orientační závod v CVČ Ulita, branný závod Městské policie Železný Empík ). Dětem prvního stupně umožňujeme o velkých přestávkách za příznivého počasí pobyt na školním hřišti, tělovýchovné chvilky ve vyučování jsou samozřejmostí. Nabídka volitelných předmětů 7

8 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Děti 7. 9.ročníku si podle svého zájmu vybírají ze škály volitelných předmětů dle aktuální nabídky (povinně volitelných i nepovinných) sportovní výchova, informatika, domácnost, matematika, německý jazyk, anglická konverzace, přírodovědná praktika Dětem na 1.stupni je kromě volnočasových aktivit nabídnuta možnost navštěvovat nepovinný předmět anglický jazyk. Volnočasové aktivity Nabídkou volnočasových aktivit umožňujeme dětem rozvíjet jejich zájmy. Děti I. stupně se mohou zúčastňovat prací v kroužku výtvarném (Barvička), keramickém, dyslektickém, kroužku angličtiny, v kroužku deskových her, kroužku sportovních her a florbalu. Na II. stupni je dětem nabídnuta možnost práce v kroužku informatiky, pěveckém kroužku a kroužku floorbalu, anglické konverzace Kulturní, vědecko technické a jiné programy ve výuce Výuku zpestřujeme návštěvou divadelních představení, koncertů, výstav, muzeí, výlety, exkurzemi. Spoluprací s dalšími subjekty (Městská policie, CVČ Lužánky, CVČ Lány,CVČ Linka SVP, CPIV) umožňujeme dětem účastí v projektech lépe se poznat, zlepšit vzájemné vztahy ve třídě i mimo ni, chápat potřebnost dodržování pravidel, připravovat se na svou budoucí roli rodiče. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami Na škole běžně pracujeme s žáky s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami s žáky s vývojovými poruchami učení a chování, s žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, také s žáky nadanými. Škola využívá výukové metody vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, vychází ze zájmů, zkušeností, možností a potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola pružně a operativně reaguje na přítomnost žáků se sociálním znevýhodněním (mj. cizinců) ve třídách tím, že zařazuje do výuky témata vztahující se s pojmům národnost, etnicita, multikulturalita, svébytnost, respekt k osobnosti druhého. Učitelé vytváří a formují hodnotovou orientaci všech žáků školy k respektování a toleranci kulturních a sociálních rozdílů. K tomuto účelu slouží také průžezová témata MKV a OSV (příp. další), která jsou realizována kromě integrace do předmětu také formou školních projektů. Pedagogové se průběžně vzdělávají v tematice práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě doporučení PPP, případně i ve spolupráci s OSPOD jsou vypracovány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plány. Úzkou spoluprací s pedagogicko psychologickými poradnami, se Speciálním pedagogickým centrem Kociánka a v posledních letech i zapojeným do výzkumného záměru PdF MU, zkvalitňujeme péči o žáky se speciálními potřebami. Ve školním roce 2011/2012 jsme navázali úzkou spolupráci s Centrem pro inkluzivní vzdělávání 8

9 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 (CPIV), které nám v rámci evropského projektu umožňuje školení pedagogického sboru, programy pro žáky, mapování tříd. Školní projekty Škola se zúčastnila těchto projektů: Jak na mezilidské vztahy - diagnostikování a řešení šikany Jsme různí-a přece stejní - multikulturní výchova, porozumění odlišnému způsobu života lidí jiných kultur každoroční projekt organizování výtvarné soutěže školních družin pod záštitou MČ Starý Lískovec - navazování a rozvíjení spolupráce s dalšími školami všichni vyučující prvního stupně jsou zapojeni do dlouhodobého projektu PdF MU v Brně Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV a spolupracují s katedrou pedagogiky na výzkumných záměrech do výuky jsou zařazovány projekty k učivu, k významným dnům nebo lidovým tradicím, které se staly součástí výchovných a vzdělávacích strategií školy Sídliště žije partnerská škola CVČ Linka Dlouhodobé projekty Ve školním roce 2011/2012 získala škola peníze z projektu EU Peníze školám, V současné době není škola zapojena do žádného mezinárodního projektu. Zvažujeme e-learningovou spolupráci s některou malou školou v zahraničí. Pedagogický sbor Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilizovaný, převážná většina pedagogů má pedagogickou i odbornou způsobilost a dlouholetou praxi. Pedagogové se v rámci svého osobního rozvoje účastní nejen individuálních seminářů, zaměřených na jejich odbornost, ale i dalšího vzdělávání, které zajišťuje vedení školy pro tzv.celou sborovnu, především v oblasti, pedagogiky, psychologie, ict gramotnosti, aktuálních trendů. Zkušenosti si předávají i formou vzájemných hospitací. Všichni vyučující využívají ve výuce nových trendů a metod, jsou flexibilní, ochotní ke změnám, připraveni se nadále vzdělávat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, potřebám a požadavkům současné společnosti. Ve spolupráci s mateřskou školou se učitelky prvních tříd aktivně účastní Edukativně stimulačních skupinek. Optimální vzájemné vztahy mezi členy pedagogického sboru a jejich ochota spolupracovat vytvářejí bezpečné a příznivé klima pro vzdělávání žáků. Pedagogický sbor je složen z ředitelky školy, zástupkyně, učitelů pro 1. a 2. stupeň, asistentek pedagoga a vychovatelek ve školní družině. Učitelé se zúčastňují akcí 9

10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 DVPP k rozšíření svých znalostí a získávání nových informací ve svém oboru. Ve škole pracuje dvě výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Žáci Skladba žákovských kolektivů Když naše škola začala v roce 1934 plnit jako obecná škola své poslání, vzdělávaly se v ní pouze děti ze Starého Lískovce. Dnes jsou jejími žáky nejen děti ze staré zástavby, ale i děti ze spádové části sídliště, a také dojíždějící děti z Ostopovic, z Popůvek, z Troubska, z Moravan a také z jiných brněnských částí. Škola má zkušenosti se žáky z rozlišného sociálně kulturního prostředí. Naše škola se snaží uznat právo na vzdělávání všech žáků v místě jejich bydliště. Vytváříme podmínky pro kvalitní začlenění žáků se SVP. Spolupráce s rodiči a širší veřejností Spolupráce s rodiči Rodiče jsou seznámeni se základní koncepcí školy prostřednictvím webových stránek školy a také prostřednictvím výboru SRPŠ. O plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jsou informováni na třídních schůzkách, hovorových hodinách nebo při individuálních konzultacích. Učitelé považují za jednu z priorit spolupráci s rodiči a věnují tomu patřičnou pozornost. Respektují specifika rodinného prostředí žáků, tím podporují atmosféru důvěry a pozitivní přístup ke všem rodičům Dobrá komunikace s rodiči, předcházení problémům a vytváření vztahů vzájemné důvěry je jedním z hlavních cílů, které škola má. Ve zřízené tříčlenné Školské radě je jeden zástupce rodičů. Akce pro rodiče: Dny otevřených dveří Sportovní dny pro rodiče s žáky Vánoční tvoření s rodiči Školní akademie Vánoční besídka Velikonoční besídka Dětské divadlo 10

11 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní ples Akce uskutečňované za přispění rodičů: Školy v přírodě LVVZ Poznávací zájezdy Den dětí Olympijský den Lanové centrum Projektové dny Vyhodnocování úspěšných žáků školy Spolupráce s širší veřejností V rámci rozvíjení sociálních postojů i všeobecného rozhledu dětí již mnoho let úzce spolupracujeme s těmito subjekty: Stacionář Naděje Domov důchodců na ulici Kosmonautů ELPIS Záchranný hasičský sbor MČ Starý Lískovec Poradenská zařízení PPP Zachova, PPP Hybešova, SPC Kociánka, SVP Hlinky Spolupráce s Městskou a Dopravní policií PdF MU Brno SZŠ Jaselská, SZŠ Grohova Střední zahradnická škola Lány MČ Starý Lískovec Knihovna Jiřího Mahena v Brně O svých aktivitách a záměrech informuje škola širší veřejnost prostřednictvím webových stránek školy a Starolískoveckého zpravodaje. Charakteristika školního vzdělávacího programu Kam směřujeme Klademe důraz na poskytování kvalitního základního vzdělávání v příjemném prostředí malé školy, které je dětem přípravou pro budoucí život. Nabízíme jim nejen vědomosti, ale pomáháme jim přemýšlet o sobě samých, umožňujeme jim zvyšování sebedůvěry, zvyšování pozitivního nahlížení na sebe i na svět, nabízíme jim hlubší poznání mezilidských vztahů, provokujeme je problémy, podporujeme jejich obrazotvornost, intuici a tvořivost. Živý aktivizující proces vzdělávání rozvíjí a posiluje sociální dovednosti a postoje dětí, zvláště pak jejich schopnost spolupráce na základě vzájemného respektu. 11

12 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Naše škola respektuje žáky jako osobnosti s různými vlastnostmi a schopnostmi. V našem pojetí ŠVP usilujeme o to, aby škola byla místem, ve kterém se žáci cítí bezpečně, zažívají úspěch, a také je motivovala a podporovala k aktivnímu učení se. Velkou pozornost věnujeme prevenci jakýchkoliv negativních společenských jevů. Ve škole je podrobně rozpracován metodičkou prevence Minimální preventivní program, Dlouhodobý plán prevence, i Krizový plán proti šikaně Vzdělávací priority školy poskytovat kvalitního základního vzdělávání na základě činnostního učení se zaměřením na využití v praxi zavádět do výuky efektivní vyučovací metody směřující k výchově k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a vzájemné pomoci rozvíjet komunikační dovednosti v jazycích, v informačních technologiích, v mezilidských vztazích klást důraz na vytváření bezpečného klimatu eliminací všech projevů ponižování dětí zajištěním specifických pomůcek usnadňovat postiženým dětem zvládání školní práce a jejich začleňování mezi zdravé děti na základě pochopení nastolených společenských principů vést děti k řešení praktických problémů a životních situací, pozitivnímu přístupu k lidem, životnímu prostředí a kulturním hodnotám vést děti k uvědomělé ochraně zdraví svého i druhých umožnit dětem poznat jejich reálné možnosti a odvíjet od nich vlastní rozvoj a profesní přípravu Profil absolventa naší školy Absolvent: shromažďuje, třídí, zpracovává, prezentuje a aplikuje získané informace zvládá komunikaci se svým okolím chápe osobní zodpovědnost za zdraví své i ostatních je samostatný, umí se rozhodovat je pozitivně motivovaný pro další studium, které bere jako samozřejmou osobní potřebu pro úspěšné uplatnění se v životě Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společně uplatňované postupy, metody, formy práce a další aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu jsou uplatňovány všemi pedagogy. 12

13 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Klíčové kompetence jsou souborem znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických činnostech a situacích. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Vzhledem k tomu, že klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, odvíjí se vyučování takovými metodami a formami práce, aby byly klíčové kompetence osvojovány ve své provázanosti, aby byla osobnost dítěte rozvíjena jako celek. Kompetence k učení a jejich naplňování (Umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivují je pro celoživotní vzdělávání. Konkrétní podoba cílů a výchovně vzdělávacích strategií je vyjádřena v oddílu zpracování učebních osnov.) vyučujeme prostřednictvím zkušeností a tvořivých činností dětí s využitím manipulačních předmětů, knih a PC předkládáme učivo přiměřené obtížnosti, klademe důraz na jeho zodpovědné zpracování volíme rozsah s přihlédnutím k reálným možnostem dětí poskytujeme dostatek času k trvalému osvojení učiva nabídkou zajímavých prací rozvíjíme zájem a vnitřní motivaci dětí umožňujeme dětem realizovat touhu objevitelů umožňujeme dětem zažít úspěch rozvíjíme jejich samostatnost ve volbě a organizaci práce vedeme k hodnocení sebe i druhých rozvíjíme kultivovanou komunikaci učíme děti pracovat s informacemi, rozumět grafům a tabulkám Preferujeme činnostní ráz učení, mezipředmětovou provázanost, kooperativní učení, práci s chybou. Výuka je postavena na čtení s porozuměním, od kterého se odvíjí práce s informacemi. Poskytujeme dětem prostor pro vlastní vyjádření a seberealizaci. Umožňujeme jim projevit uspokojení nebo nelibost nad kvalitou své práce. Rozvíjíme tak hodnocení a sebehodnocení dětí. Kompetence k řešení problémů a jejich naplňování (Podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.) vedeme děti k objevování vztahů a příčin uplatňujeme mezipředmětovou provázanost učíme děti uvádět věci do souvislostí, vyvozovat závěry rozvíjíme logické uvažování a volbu vhodných způsobů řešení 13

14 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 učíme shromažďovat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů podporujeme netradiční způsoby učení dáváme příležitost k obhájení postupu řešení podporujeme rozvoj sebedůvěry a pozitivního myšlení, které snižují potřebu dominance a vznik konfliktu Zaměřujeme se na řešení problémových úkolů z praktického života. V úkolech, které jsou mezipředmětově provázány, jde především o objevování vztahů a příčin, tedy o učení v souvislostech. Děti vyhledávají a zpracovávají informace z více zdrojů, vyvozují závěry a prezentují výsledky svých snažení. Podporujeme netradiční způsoby řešení, které se mohou rozvíjet v projektovém vyučování, v kooperativním učení nebo v zajímavých netradičních úkolech, využíváme nabídky souborů RAABÍK, KAFOMET, zúčastňujeme se v Klokánku a Klokanu, pracujeme se SCIO testy a Kalibro testy. Kompetence komunikativní a jejich naplňování (Vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci.) vedeme děti ke vhodné komunikaci ve škole i mimo ni utváříme u dětí schopnost naslouchat druhému a respektovat jeho názor rozvíjíme schopnost a dovednost rozumět, domluvit se, číst a psát ve více jazycích pěstujeme schopnost empatie nabízíme možnosti mluvit na veřejnosti (prezentovat svou práci) vedeme ke kultivovanému obhájení vlastního názoru logickými argumenty učíme děti formulovat své myšlenky výstižně a souvisle formou kooperativního učení rozvíjíme spolupráci dětí Při naplňování komunikativních kompetencí vycházíme z možných forem komunikace (ústní, písemná, hudba, výtvarná díla, technické prostředky). Dodržujeme pravidla komunikace (naslouchání, vzájemný respekt, tolerance, věcnost, přijetí názoru jiného, kultivovanou argumentaci při obhajování svého názoru.) Při prezentaci projektů, vyjadřování názoru, nebo při obhajování postupu řešení dbáme na přesné, výstižné, obratné vyjadřování. Zaměřujeme se na kultivovanou komunikaci dětí mezi sebou, s učiteli i dalšími dospělými. Kompetence sociální a personální a jejich naplňování (Rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a vážit si práce své i druhých.) využíváme formu skupinové práce jako přípravu na týmovou práci (spolupráce, role ve skupině) dbáme na dodržování nastavených pravidel akcentujeme empatii 14

15 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 podporujeme kultivovanou účast v diskusi podněcujeme děti k sebekontrole a sebehodnocení odmítáme vše, co narušuje dobré vztahy, preferujeme vstřícnou a přátelskou atmosféru posilujeme vzájemné vazby nabídkou práce na společných projektech vedeme děti k aktivnímu podílu na plánování práce (rozhodování, samostatnost, zodpovědnost, spolupráce) spolupracujeme s Městskou policií Brno v projektu Prevence kriminality Tyto kompetence jsou naplňovány prostřednictvím besed, kooperativního učení, blokového vyučování a skupinové práce, které jsou postaveny na dodržování dohodnutých pravidel. Využíváme schopnosti empatie, vzájemné pomoci a spolupráce dětí. Stavíme na přátelských vztazích dětí i pedagogů, upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Kompetence občanské a jejich naplňování (Utvářejí žáky coby svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti.) společně s žáky stanovujeme pravidla chování dbáme na dodržování nastavených pravidel rozvíjíme sebedůvěru dětí, jejich pozitivní vidění sebe i druhých jako předpoklad objektivního hodnocení na modelových příkladech učíme děti zvládat konfliktní situace upevňujeme vědomí řádu v rodině, škole, společnosti i práv a povinností občana učíme porozumět odlišnému způsobu života lidí jiných kultur odmítáme projevy ponižován, opovrhování, rasismu vedeme k vzájemnému respektu, včetně přesvědčení a názorů pěstujeme vědomí sounáležitosti s obcí, vlastí, Evropou, světem vedeme děti k ochraně přírody a kulturního a duchovního dědictví Vycházíme z toho, že se děti postupně dopracovávají k poznání sebe sama, svých možností, mají co nejvyšší míru sebedůvěry, pozitivně přistupují k sobě i svému okolí. Vedeme děti k odpovědnosti za jejich postoje a skutky. Uvědomují si, že každá reakce na jejich projevy se dotýká jich samých a v širším měřítku i života celé společnosti. Uvědoměním si této skutečnosti jsou děti vedeny k tomu, aby nebyly jen bezmocným kolečkem v soukolí vývoje kolem nich, ale vybízí je k aktivnímu ovlivňování jejich životních osudů i okolního světa. Jsou vedeny k respektování a dodržování stanovených pravidel chování. Váží si přírodního, kulturního i duchovního bohatství. 15

16 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Kompetence pracovní a jejich naplňování (Pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v praxi.) vedeme děti k osvojování základních pracovních dovedností a návyků a k jejich využití v praktických činnostech rozvíjíme schopnost pracovat v týmu učíme děti poskytovat účinnou pomoc podle svých možností zdůrazňujeme nezbytnost chránit a rozvíjet zdraví své i druhých nabízíme povinně volitelné předměty jako součást možné profesní přípravy učíme děti poznat své reálné možnosti a uplatnit je při rozhodování o vlastní profesní orientaci stanovujeme strategie k volbě povolání organizujeme exkurze do škol a učilišť vypracováváme výstupní hodnocení dětí V průběhu celého základního vzdělávání stavíme na tvořivosti a zájmu dětí. Využíváme forem projektového vyučování, skupinové nebo samostatné práce, ve kterých se mohou prolínat prakticky všechny kompetence. Učíme děti pracovním postupům a jejich následným uplatněním v praktických činnostech. Učíme je zacházet s pracovními nástroji, dbát o zdraví své i ostatních a předcházet úrazům. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení na základě reálného posouzení svých možností. Pomáháme jim orientovat se v nabídce světa práce. Začlenění průřezových témat 1. stupeň Průřezová témata prostupují celým vzděláním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Na 1. stupni jsou běžnou součástí vyučování, objevují se ve všech vyučovacích předmětech. Realizujeme je formou rozhovorů, scének, miniprojektů, projektů, návštěvou divadel, koncertů, výstav, historických památek, pobytem v přírodě v republice i mimo ni, ale i výtvarným vyjádřením, zpěvem nebo poslechem hudby, či vytvořením výrobku. Realizují se aktuálně při každé využitelné příležitosti. Proto upouštíme od jejich tabulkového zpracování. 16

17 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 K naplnění některých průřezových témat bezděčně dochází také integrací postižených dětí do tříd mezi zdravé děti. V běžných denních situacích si děti utvářejí své sociální postoje a prezentují je. 2. stupeň Vzhledem k tomu, že tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích oborů a jsou využitelné v příslušném učivu toho kterého vzdělávacího oboru. Obsah průřezových témat můžeme realizovat podobnými formami práce jako na 1. stupni, tedy formou rozhovorů, scének, návštěvou divadel, koncertů, výstav, historických památek, pobytem v přírodě v republice i mimo ni, výtvarným vyjádřením, zpěvem nebo poslechem hudby, vytvořením výrobku, nejčastěji je však realizujeme formou projektů. Děti při jejich vypracovávání využívají znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oborů. Osobnostní a sociální výchova Tématické okruhy 2.stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1)Rozvoj schopností poznávání M,Př,Z,Ov,Čj,Hv,D,Aj,Fy,Vv,Tv M,Př,Z,Ov,Čj,Hv,D, Aj,Fy,Vv,Tv M,Z,Čj,Hv,D,Aj, CH,Fy,Vv,Tv M,Př,Z,Čj,Hv,D,Aj, CH,Fy,Vv,Tv 2)Sebepoznání a sebepojetí Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv 3)Seberegulace, sebeorganizace M,Z,Ov,Čj,D,Fy,Tv M,Z,Ov,Čj,D,Fy,Tv M,Př,Z,Čj,CH,Fy, Tv M,Z,Čj,CH,Fy,Tv 4)Psychohygiena M,Čj,Aj,Fy,Tv M,Ov,Čj,Aj,Fy,Tv M,Čj,Aj,Fy,Tv M,Čj,Aj,Fy,Tv 5)Kreativita M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv, M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv M,Čj,Hv,Fy,Vv 17

18 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 SOCIÁLNÍ ROZVOJ 6)Poznávání lidí Z,Čj,Vv,Tv Z,Čj,Vv,Tv Z,Čj,Tv Z,Čj,Tv 7)Mezilidské vztahy Př,Z,Ov,Čj,D,Aj Př,Z,Ov,Čj,D,Aj Př,Z,Čj,Aj,CH Př,Z,Čj,Aj,CH 8)Komunikace M,Ov,Hv,D,Aj,Vv,I nf,tv M,Ov,Čj,Hv,D,Aj,Vv, Inf,Tv M,Čj,Hv,D,Aj,Vv, Inf,Tv M,Čj,Hv,D,Aj,Vv,Inf, Tv 9)Kooperace, kompetice M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy, M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy,CH,Vv M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy, CH,Vv MORÁLNÍ ROZVOJ 10)Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M,Př,Z,Ov,Čj,Aj,Fy, Tv M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv,CH M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv, CH M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv 11)Hodnoty, postoje,praktická etika Z,Ov,Čj,Hv,D Z,Ov,Čj,Hv,D Z,Čj,Hv,D,Vv Z,Čj,Hv,D,Vv Výchova demokratického občana Tématické okruhy 2.stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1)Občanská společnost a škola M M M M 2)Občané, občanská společnost a stát Ov,D Ov,D D Z,D 3)Formy participace občanů v politickém životě Aj 4)Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov,D Ov,D D Z,D,Aj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 18

19 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Tématické okruhy 2. stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Evropa a svět nás zajímá Z,Ov,Hv,D,Aj,Inf Z,Ov,Hv,D,Aj,Inf Z,Hv,D,Aj,Vv,Inf Z,Hv,Aj,Vv,Inf 2) Objevujeme Evropu a svět Z,Ov,D,Aj Z,Ov,D,Aj Z,D,Aj Z,D,Aj 3) Jsme Evropané Ov,Hv,D,Fy Ov,Hv,D,Fy Hv,D,Fy Z,Hv,D,Fy Mediální výchova Tématické okruhy 2. stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení M,Z,Vv,Inf M,Z,Vv,Inf M,Z,Čj,CH,Inf M,Z,Čj,CH,Inf 2) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj,Vv Čj,Vv 3) Stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Čj 4) Vnímání autora mediálních sdělení Čj Čj 5) Fungování a vliv médii ve společnosti Fy Fy Fy,Čj Fy,Čj 6) Tvorba mediálních sdělení Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf 7) Práce v realizačním týmu Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf 19

20 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Multikulturní výchova Tématické okruhy 2.stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Kulturní diference Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv M,Z,Ov,Čj,Hv,D, Fy,Vv M,Z,Ov,Čj,Hv,D,Fy, Vv M,Z,Čj,Hv,Fy M,Z,Čj,Hv,D,Fy 2) Lidské vztahy 3) Etnický původ Z,Ov,D,Aj Z,Ov,D,Aj Z,D,Aj Z,D,Aj 4)Multikulturalita Z,Čj,Aj Z,Čj,Aj Z,Čj,D,Aj Z,Čj,D,Aj 5) Princip sociálního smíru a solidarity Z Z Z Z,D Enviromentální výchova Tématické okruhy 2.stupeň 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 1) Ekosystémy Př,Z,Ov,D Př,Z,Ov,D Z Z 2) Základní podmínky života Př,Z,Fy Z,Fy Z,Fy,CH Př,Z,Fy,CH 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př,Z,Ov,D,Fy Př,Z,Ov,D,Aj,Fy Př,Z,D,Aj,Fy,CH Př,Z,D,Fy,Aj,CH 4) Vztah člověka k prostředí Z,Fy Př,Z,Ov,Fy Z,Fy,CH Z,D,Fy,CH 20

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více