Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

2 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Zaměření školy 7 Pedagogický sbor 9 Žáci 9 Charakteristika Školního vzdělávacího programu 11 Výchovné a vzdělávací strategie 12 Začlenění průřezových témat 16 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 21 Hodnocení žáků 29 Autoevaluace školy 33 Přehled použitých zkratek 36 Jazyk a jazyková komunikace 39 Český jazyk 39 Anglický jazyk 89 Německý jazyk 101 Matematika a její aplikace 108 Matematika 108 Informační a komunikační technologie 141 Informatika 141 Člověk a jeho svět 151 Prvouka 151 Přírodověda 169 Vlastivěda 178 Člověk a společnost 191 Dějepis 191 Občanská výchova 209 Člověk a příroda 233 Fyzika 233 2

3 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Chemie 255 Přírodopis 267 Zeměpis 290 Umění a kultura 302 Hudební výchova 302 Výtvarná výchova 318 Člověk a zdraví 336 Tělesná výchova 336 Výchova ke zdraví 338 Člověk a svět práce 369 Pracovní výchova 369 Povinně volitelné předměty 385 Přírodovědná praktika 385 Informatika 388 Domácnost 391 3

4 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ELIŠKA - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 0109/2007 Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Kottová Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Elišky Přemyslovny 10, Brno Jméno ředitele: Mgr. Margita Kotásková Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec Klobásova 9, Brno IČO: telefon: Web: Zařazení do sítě škol: IČO: IZO: Platnost dokumentu od Školní vzdělávací program byl schválen školskou radou dne Aktualizace dokumentu: platný od , školská rada seznámena dne Mgr. Margita Kotásková ředitelka školy 4

5 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Charakteristika školy Plně organizovaná ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 je již od svého založení úzce spjata se životem brněnské městské části Starý Lískovec. Svým posláním dodnes naplňuje svoji historickou úlohu vzdělává se v ní již čtvrtá generace starolískoveckých dětí i dětí z blízkého okolí. Pevné mezilidské vazby, vytvořené v minulosti, se upevňují účastí školy na akcích organizovaných dalšími právními subjekty obce. V letech se uskutečnila generální oprava školy, která se netýkala jen celkové renovace školy, ale přibylo nové hřiště pro mateřskou školu, hřiště pro základní školu a vybavila se počítačová učebna. Významné bylo i přizpůsobení školy požadavkům Evropské unie ve smyslu bezbariérového vstupu i bezproblémových bezbariérových přesunů po budově. Svou otevřeností vůči dětem s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření se tak škola stala významnou protiváhou velkým sídlištním školám. V roce 2011 proběhla další rekonstrukce, při níž byla jedna učebna základní školy přidána mateřské školce. Pozitivní je i skutečnost vzájemné propojenosti základní a mateřské školy a bezprostřední návaznost předškolního vzdělávání na první třídu ZŠ. Ve školní budově jsou provozovány odpolední volnočasové aktivity dětí, vedené jak pedagogy, tak i jinými subjekty. Škola nedisponuje tolika učebnami, kolik by potřebovala. V současné době je v budově školy 12 učeben. Děvět z nich je kmenovými třídami, ale některé z nich jsou zároveň odbornými učebnami (interaktivní učebna). Tři ostatní učebny jsou samostatnými odbornými učebnami počítačová učebna, cvičná kuchyně, jazyková učebna. Interaktivní učebna je vybavena interaktivní tabulí, ozvučnou aparaturou, notebookem, digitálním fotoaparátem a dvěma dataprojektory. V sousední počítačové učebně je umístěno 13 ks PC připojených k internetu, celá učebna je nově vybavena pomocí peněz z projektu EU. (Z omezeného počtu PC vycházíme při sestavování rozvrhu. Třídy je potřeba půlit, a proto kombinujeme výuku informatiky s pracovní výchovou.) Další technika, využívaná dětmi i pedagogy, je ve sborovně, kancelářích a kabinetech (12 přípojek PC, 4 tiskárny, 2ks multifunkčního kopírovacího zařízení včetně scanneru, 5 notebooků, dva přenosné dataprojektory s plátnem, další dataprojektor je natrvalo umístěn v kmenové učebně). Ve vyučování jsou využívány radiomagnetofony, televizní projekce a DVD, umístěné v učebnách. Průběžně se doplňuje vybavení sbírek obrazy, mapami, přehledy, encyklopediemi, pomůckami pro činnostní učení, modely apod.. Součástí školy je tělocvična s nářaďovnou. Za školou je hřiště vhodné zejména pro míčové hry. Škola nedisponuje hřištěm pro lehkou atletiku využíváme možnosti v blízkém okolí školy. 5

6 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny pro žáky prvního stupně. Pro nedostatek prostorových kapacit jsou umístěny do dvou tříd prvního stupně. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou. Pro vyřešení prostorových problémů je nutné realizovat uvažované stavební záměry. Škola je umístěna v klidném prostředí bez silnějších rušivých vlivů s dobrou dopravní dostupností. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Eliška - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.0109/2007 6

7 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Zaměření školy Vzdělávací nabídka žákům činnostní učení blokové vyučování projektové vyučování výuka cizích jazyků angličtina, němčina práce s výpočetní technikou sportovní výchova nabídka volitelných předmětů volnočasové aktivity žáků zařazení kulturních, vědecko-technických a jiných programů do výuky účast v olympiádách a soutěžích využití výukových programů CVČ Lužánky, CVČ Lány, CVČ Linka keramická dílna CVČ Lány Dům ekologické výchovy Lipka výukové programy Knihovny J.Mahena v Brně spolupráce s Městskou policii Brno v projektu Prevence kriminality účast v projektu Empík cyklista vzdělávání postižených dětí spolupráce s PPP Zachova, PPP Hybešova, Speciální pedagogické centrum Kociánka, Střediskem výchovné péče Hlinky pobyt v ŠD školy v přírodě v tuzemsku i v zahraničí vzdělávací výjezdy do Anglie Činnostní učení, blokové vyučování Uplatňujeme ve výuce efektivní metody, kterými vedeme děti k samostatnosti, spolupráci jako základu týmové práce, vzájemné pomoci, zodpovědnosti, k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení, tvořivosti. Jazykové vyučování Posílením a zkvalitněním výuky jazyků o cizojazyčného lektora zvyšujeme možnosti budoucího uplatnění dětí na trhu práce v Evropské unii. Práce s výpočetní technikou Podporujeme využití výpočetní techniky i v dalších předmětech. Sportovní výchova Akcentujeme pohybové aktivity dětí jako součást zdravého životního stylu. Děti se zúčastňují sportovních soutěží (florbal, plavání, vybíjená, fotbal) i dalších nabízených aktivit (např.lanové centrum, orientační závod v CVČ Ulita, branný závod Městské policie Železný Empík ). Dětem prvního stupně umožňujeme o velkých přestávkách za příznivého počasí pobyt na školním hřišti, tělovýchovné chvilky ve vyučování jsou samozřejmostí. Nabídka volitelných předmětů 7

8 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Děti 7. 9.ročníku si podle svého zájmu vybírají ze škály volitelných předmětů dle aktuální nabídky (povinně volitelných i nepovinných) sportovní výchova, informatika, domácnost, matematika, německý jazyk, anglická konverzace, přírodovědná praktika Dětem na 1.stupni je kromě volnočasových aktivit nabídnuta možnost navštěvovat nepovinný předmět anglický jazyk. Volnočasové aktivity Nabídkou volnočasových aktivit umožňujeme dětem rozvíjet jejich zájmy. Děti I. stupně se mohou zúčastňovat prací v kroužku výtvarném (Barvička), keramickém, dyslektickém, kroužku angličtiny, v kroužku deskových her, kroužku sportovních her a florbalu. Na II. stupni je dětem nabídnuta možnost práce v kroužku informatiky, pěveckém kroužku a kroužku floorbalu, anglické konverzace Kulturní, vědecko technické a jiné programy ve výuce Výuku zpestřujeme návštěvou divadelních představení, koncertů, výstav, muzeí, výlety, exkurzemi. Spoluprací s dalšími subjekty (Městská policie, CVČ Lužánky, CVČ Lány,CVČ Linka SVP, CPIV) umožňujeme dětem účastí v projektech lépe se poznat, zlepšit vzájemné vztahy ve třídě i mimo ni, chápat potřebnost dodržování pravidel, připravovat se na svou budoucí roli rodiče. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami Na škole běžně pracujeme s žáky s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami s žáky s vývojovými poruchami učení a chování, s žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, také s žáky nadanými. Škola využívá výukové metody vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, vychází ze zájmů, zkušeností, možností a potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola pružně a operativně reaguje na přítomnost žáků se sociálním znevýhodněním (mj. cizinců) ve třídách tím, že zařazuje do výuky témata vztahující se s pojmům národnost, etnicita, multikulturalita, svébytnost, respekt k osobnosti druhého. Učitelé vytváří a formují hodnotovou orientaci všech žáků školy k respektování a toleranci kulturních a sociálních rozdílů. K tomuto účelu slouží také průžezová témata MKV a OSV (příp. další), která jsou realizována kromě integrace do předmětu také formou školních projektů. Pedagogové se průběžně vzdělávají v tematice práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě doporučení PPP, případně i ve spolupráci s OSPOD jsou vypracovány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plány. Úzkou spoluprací s pedagogicko psychologickými poradnami, se Speciálním pedagogickým centrem Kociánka a v posledních letech i zapojeným do výzkumného záměru PdF MU, zkvalitňujeme péči o žáky se speciálními potřebami. Ve školním roce 2011/2012 jsme navázali úzkou spolupráci s Centrem pro inkluzivní vzdělávání 8

9 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 (CPIV), které nám v rámci evropského projektu umožňuje školení pedagogického sboru, programy pro žáky, mapování tříd. Školní projekty Škola se zúčastnila těchto projektů: Jak na mezilidské vztahy - diagnostikování a řešení šikany Jsme různí-a přece stejní - multikulturní výchova, porozumění odlišnému způsobu života lidí jiných kultur každoroční projekt organizování výtvarné soutěže školních družin pod záštitou MČ Starý Lískovec - navazování a rozvíjení spolupráce s dalšími školami všichni vyučující prvního stupně jsou zapojeni do dlouhodobého projektu PdF MU v Brně Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV a spolupracují s katedrou pedagogiky na výzkumných záměrech do výuky jsou zařazovány projekty k učivu, k významným dnům nebo lidovým tradicím, které se staly součástí výchovných a vzdělávacích strategií školy Sídliště žije partnerská škola CVČ Linka Dlouhodobé projekty Ve školním roce 2011/2012 získala škola peníze z projektu EU Peníze školám, V současné době není škola zapojena do žádného mezinárodního projektu. Zvažujeme e-learningovou spolupráci s některou malou školou v zahraničí. Pedagogický sbor Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilizovaný, převážná většina pedagogů má pedagogickou i odbornou způsobilost a dlouholetou praxi. Pedagogové se v rámci svého osobního rozvoje účastní nejen individuálních seminářů, zaměřených na jejich odbornost, ale i dalšího vzdělávání, které zajišťuje vedení školy pro tzv.celou sborovnu, především v oblasti, pedagogiky, psychologie, ict gramotnosti, aktuálních trendů. Zkušenosti si předávají i formou vzájemných hospitací. Všichni vyučující využívají ve výuce nových trendů a metod, jsou flexibilní, ochotní ke změnám, připraveni se nadále vzdělávat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, potřebám a požadavkům současné společnosti. Ve spolupráci s mateřskou školou se učitelky prvních tříd aktivně účastní Edukativně stimulačních skupinek. Optimální vzájemné vztahy mezi členy pedagogického sboru a jejich ochota spolupracovat vytvářejí bezpečné a příznivé klima pro vzdělávání žáků. Pedagogický sbor je složen z ředitelky školy, zástupkyně, učitelů pro 1. a 2. stupeň, asistentek pedagoga a vychovatelek ve školní družině. Učitelé se zúčastňují akcí 9

10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 DVPP k rozšíření svých znalostí a získávání nových informací ve svém oboru. Ve škole pracuje dvě výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Žáci Skladba žákovských kolektivů Když naše škola začala v roce 1934 plnit jako obecná škola své poslání, vzdělávaly se v ní pouze děti ze Starého Lískovce. Dnes jsou jejími žáky nejen děti ze staré zástavby, ale i děti ze spádové části sídliště, a také dojíždějící děti z Ostopovic, z Popůvek, z Troubska, z Moravan a také z jiných brněnských částí. Škola má zkušenosti se žáky z rozlišného sociálně kulturního prostředí. Naše škola se snaží uznat právo na vzdělávání všech žáků v místě jejich bydliště. Vytváříme podmínky pro kvalitní začlenění žáků se SVP. Spolupráce s rodiči a širší veřejností Spolupráce s rodiči Rodiče jsou seznámeni se základní koncepcí školy prostřednictvím webových stránek školy a také prostřednictvím výboru SRPŠ. O plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jsou informováni na třídních schůzkách, hovorových hodinách nebo při individuálních konzultacích. Učitelé považují za jednu z priorit spolupráci s rodiči a věnují tomu patřičnou pozornost. Respektují specifika rodinného prostředí žáků, tím podporují atmosféru důvěry a pozitivní přístup ke všem rodičům Dobrá komunikace s rodiči, předcházení problémům a vytváření vztahů vzájemné důvěry je jedním z hlavních cílů, které škola má. Ve zřízené tříčlenné Školské radě je jeden zástupce rodičů. Akce pro rodiče: Dny otevřených dveří Sportovní dny pro rodiče s žáky Vánoční tvoření s rodiči Školní akademie Vánoční besídka Velikonoční besídka Dětské divadlo 10

11 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní ples Akce uskutečňované za přispění rodičů: Školy v přírodě LVVZ Poznávací zájezdy Den dětí Olympijský den Lanové centrum Projektové dny Vyhodnocování úspěšných žáků školy Spolupráce s širší veřejností V rámci rozvíjení sociálních postojů i všeobecného rozhledu dětí již mnoho let úzce spolupracujeme s těmito subjekty: Stacionář Naděje Domov důchodců na ulici Kosmonautů ELPIS Záchranný hasičský sbor MČ Starý Lískovec Poradenská zařízení PPP Zachova, PPP Hybešova, SPC Kociánka, SVP Hlinky Spolupráce s Městskou a Dopravní policií PdF MU Brno SZŠ Jaselská, SZŠ Grohova Střední zahradnická škola Lány MČ Starý Lískovec Knihovna Jiřího Mahena v Brně O svých aktivitách a záměrech informuje škola širší veřejnost prostřednictvím webových stránek školy a Starolískoveckého zpravodaje. Charakteristika školního vzdělávacího programu Kam směřujeme Klademe důraz na poskytování kvalitního základního vzdělávání v příjemném prostředí malé školy, které je dětem přípravou pro budoucí život. Nabízíme jim nejen vědomosti, ale pomáháme jim přemýšlet o sobě samých, umožňujeme jim zvyšování sebedůvěry, zvyšování pozitivního nahlížení na sebe i na svět, nabízíme jim hlubší poznání mezilidských vztahů, provokujeme je problémy, podporujeme jejich obrazotvornost, intuici a tvořivost. Živý aktivizující proces vzdělávání rozvíjí a posiluje sociální dovednosti a postoje dětí, zvláště pak jejich schopnost spolupráce na základě vzájemného respektu. 11

12 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Naše škola respektuje žáky jako osobnosti s různými vlastnostmi a schopnostmi. V našem pojetí ŠVP usilujeme o to, aby škola byla místem, ve kterém se žáci cítí bezpečně, zažívají úspěch, a také je motivovala a podporovala k aktivnímu učení se. Velkou pozornost věnujeme prevenci jakýchkoliv negativních společenských jevů. Ve škole je podrobně rozpracován metodičkou prevence Minimální preventivní program, Dlouhodobý plán prevence, i Krizový plán proti šikaně Vzdělávací priority školy poskytovat kvalitního základního vzdělávání na základě činnostního učení se zaměřením na využití v praxi zavádět do výuky efektivní vyučovací metody směřující k výchově k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a vzájemné pomoci rozvíjet komunikační dovednosti v jazycích, v informačních technologiích, v mezilidských vztazích klást důraz na vytváření bezpečného klimatu eliminací všech projevů ponižování dětí zajištěním specifických pomůcek usnadňovat postiženým dětem zvládání školní práce a jejich začleňování mezi zdravé děti na základě pochopení nastolených společenských principů vést děti k řešení praktických problémů a životních situací, pozitivnímu přístupu k lidem, životnímu prostředí a kulturním hodnotám vést děti k uvědomělé ochraně zdraví svého i druhých umožnit dětem poznat jejich reálné možnosti a odvíjet od nich vlastní rozvoj a profesní přípravu Profil absolventa naší školy Absolvent: shromažďuje, třídí, zpracovává, prezentuje a aplikuje získané informace zvládá komunikaci se svým okolím chápe osobní zodpovědnost za zdraví své i ostatních je samostatný, umí se rozhodovat je pozitivně motivovaný pro další studium, které bere jako samozřejmou osobní potřebu pro úspěšné uplatnění se v životě Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společně uplatňované postupy, metody, formy práce a další aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu jsou uplatňovány všemi pedagogy. 12

13 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Klíčové kompetence jsou souborem znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických činnostech a situacích. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Vzhledem k tomu, že klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, odvíjí se vyučování takovými metodami a formami práce, aby byly klíčové kompetence osvojovány ve své provázanosti, aby byla osobnost dítěte rozvíjena jako celek. Kompetence k učení a jejich naplňování (Umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivují je pro celoživotní vzdělávání. Konkrétní podoba cílů a výchovně vzdělávacích strategií je vyjádřena v oddílu zpracování učebních osnov.) vyučujeme prostřednictvím zkušeností a tvořivých činností dětí s využitím manipulačních předmětů, knih a PC předkládáme učivo přiměřené obtížnosti, klademe důraz na jeho zodpovědné zpracování volíme rozsah s přihlédnutím k reálným možnostem dětí poskytujeme dostatek času k trvalému osvojení učiva nabídkou zajímavých prací rozvíjíme zájem a vnitřní motivaci dětí umožňujeme dětem realizovat touhu objevitelů umožňujeme dětem zažít úspěch rozvíjíme jejich samostatnost ve volbě a organizaci práce vedeme k hodnocení sebe i druhých rozvíjíme kultivovanou komunikaci učíme děti pracovat s informacemi, rozumět grafům a tabulkám Preferujeme činnostní ráz učení, mezipředmětovou provázanost, kooperativní učení, práci s chybou. Výuka je postavena na čtení s porozuměním, od kterého se odvíjí práce s informacemi. Poskytujeme dětem prostor pro vlastní vyjádření a seberealizaci. Umožňujeme jim projevit uspokojení nebo nelibost nad kvalitou své práce. Rozvíjíme tak hodnocení a sebehodnocení dětí. Kompetence k řešení problémů a jejich naplňování (Podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.) vedeme děti k objevování vztahů a příčin uplatňujeme mezipředmětovou provázanost učíme děti uvádět věci do souvislostí, vyvozovat závěry rozvíjíme logické uvažování a volbu vhodných způsobů řešení 13

14 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 učíme shromažďovat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů podporujeme netradiční způsoby učení dáváme příležitost k obhájení postupu řešení podporujeme rozvoj sebedůvěry a pozitivního myšlení, které snižují potřebu dominance a vznik konfliktu Zaměřujeme se na řešení problémových úkolů z praktického života. V úkolech, které jsou mezipředmětově provázány, jde především o objevování vztahů a příčin, tedy o učení v souvislostech. Děti vyhledávají a zpracovávají informace z více zdrojů, vyvozují závěry a prezentují výsledky svých snažení. Podporujeme netradiční způsoby řešení, které se mohou rozvíjet v projektovém vyučování, v kooperativním učení nebo v zajímavých netradičních úkolech, využíváme nabídky souborů RAABÍK, KAFOMET, zúčastňujeme se v Klokánku a Klokanu, pracujeme se SCIO testy a Kalibro testy. Kompetence komunikativní a jejich naplňování (Vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci.) vedeme děti ke vhodné komunikaci ve škole i mimo ni utváříme u dětí schopnost naslouchat druhému a respektovat jeho názor rozvíjíme schopnost a dovednost rozumět, domluvit se, číst a psát ve více jazycích pěstujeme schopnost empatie nabízíme možnosti mluvit na veřejnosti (prezentovat svou práci) vedeme ke kultivovanému obhájení vlastního názoru logickými argumenty učíme děti formulovat své myšlenky výstižně a souvisle formou kooperativního učení rozvíjíme spolupráci dětí Při naplňování komunikativních kompetencí vycházíme z možných forem komunikace (ústní, písemná, hudba, výtvarná díla, technické prostředky). Dodržujeme pravidla komunikace (naslouchání, vzájemný respekt, tolerance, věcnost, přijetí názoru jiného, kultivovanou argumentaci při obhajování svého názoru.) Při prezentaci projektů, vyjadřování názoru, nebo při obhajování postupu řešení dbáme na přesné, výstižné, obratné vyjadřování. Zaměřujeme se na kultivovanou komunikaci dětí mezi sebou, s učiteli i dalšími dospělými. Kompetence sociální a personální a jejich naplňování (Rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a vážit si práce své i druhých.) využíváme formu skupinové práce jako přípravu na týmovou práci (spolupráce, role ve skupině) dbáme na dodržování nastavených pravidel akcentujeme empatii 14

15 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 podporujeme kultivovanou účast v diskusi podněcujeme děti k sebekontrole a sebehodnocení odmítáme vše, co narušuje dobré vztahy, preferujeme vstřícnou a přátelskou atmosféru posilujeme vzájemné vazby nabídkou práce na společných projektech vedeme děti k aktivnímu podílu na plánování práce (rozhodování, samostatnost, zodpovědnost, spolupráce) spolupracujeme s Městskou policií Brno v projektu Prevence kriminality Tyto kompetence jsou naplňovány prostřednictvím besed, kooperativního učení, blokového vyučování a skupinové práce, které jsou postaveny na dodržování dohodnutých pravidel. Využíváme schopnosti empatie, vzájemné pomoci a spolupráce dětí. Stavíme na přátelských vztazích dětí i pedagogů, upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Kompetence občanské a jejich naplňování (Utvářejí žáky coby svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti.) společně s žáky stanovujeme pravidla chování dbáme na dodržování nastavených pravidel rozvíjíme sebedůvěru dětí, jejich pozitivní vidění sebe i druhých jako předpoklad objektivního hodnocení na modelových příkladech učíme děti zvládat konfliktní situace upevňujeme vědomí řádu v rodině, škole, společnosti i práv a povinností občana učíme porozumět odlišnému způsobu života lidí jiných kultur odmítáme projevy ponižován, opovrhování, rasismu vedeme k vzájemnému respektu, včetně přesvědčení a názorů pěstujeme vědomí sounáležitosti s obcí, vlastí, Evropou, světem vedeme děti k ochraně přírody a kulturního a duchovního dědictví Vycházíme z toho, že se děti postupně dopracovávají k poznání sebe sama, svých možností, mají co nejvyšší míru sebedůvěry, pozitivně přistupují k sobě i svému okolí. Vedeme děti k odpovědnosti za jejich postoje a skutky. Uvědomují si, že každá reakce na jejich projevy se dotýká jich samých a v širším měřítku i života celé společnosti. Uvědoměním si této skutečnosti jsou děti vedeny k tomu, aby nebyly jen bezmocným kolečkem v soukolí vývoje kolem nich, ale vybízí je k aktivnímu ovlivňování jejich životních osudů i okolního světa. Jsou vedeny k respektování a dodržování stanovených pravidel chování. Váží si přírodního, kulturního i duchovního bohatství. 15

16 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Kompetence pracovní a jejich naplňování (Pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v praxi.) vedeme děti k osvojování základních pracovních dovedností a návyků a k jejich využití v praktických činnostech rozvíjíme schopnost pracovat v týmu učíme děti poskytovat účinnou pomoc podle svých možností zdůrazňujeme nezbytnost chránit a rozvíjet zdraví své i druhých nabízíme povinně volitelné předměty jako součást možné profesní přípravy učíme děti poznat své reálné možnosti a uplatnit je při rozhodování o vlastní profesní orientaci stanovujeme strategie k volbě povolání organizujeme exkurze do škol a učilišť vypracováváme výstupní hodnocení dětí V průběhu celého základního vzdělávání stavíme na tvořivosti a zájmu dětí. Využíváme forem projektového vyučování, skupinové nebo samostatné práce, ve kterých se mohou prolínat prakticky všechny kompetence. Učíme děti pracovním postupům a jejich následným uplatněním v praktických činnostech. Učíme je zacházet s pracovními nástroji, dbát o zdraví své i ostatních a předcházet úrazům. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení na základě reálného posouzení svých možností. Pomáháme jim orientovat se v nabídce světa práce. Začlenění průřezových témat 1. stupeň Průřezová témata prostupují celým vzděláním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Na 1. stupni jsou běžnou součástí vyučování, objevují se ve všech vyučovacích předmětech. Realizujeme je formou rozhovorů, scének, miniprojektů, projektů, návštěvou divadel, koncertů, výstav, historických památek, pobytem v přírodě v republice i mimo ni, ale i výtvarným vyjádřením, zpěvem nebo poslechem hudby, či vytvořením výrobku. Realizují se aktuálně při každé využitelné příležitosti. Proto upouštíme od jejich tabulkového zpracování. 16

17 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 K naplnění některých průřezových témat bezděčně dochází také integrací postižených dětí do tříd mezi zdravé děti. V běžných denních situacích si děti utvářejí své sociální postoje a prezentují je. 2. stupeň Vzhledem k tomu, že tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích oborů a jsou využitelné v příslušném učivu toho kterého vzdělávacího oboru. Obsah průřezových témat můžeme realizovat podobnými formami práce jako na 1. stupni, tedy formou rozhovorů, scének, návštěvou divadel, koncertů, výstav, historických památek, pobytem v přírodě v republice i mimo ni, výtvarným vyjádřením, zpěvem nebo poslechem hudby, vytvořením výrobku, nejčastěji je však realizujeme formou projektů. Děti při jejich vypracovávání využívají znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oborů. Osobnostní a sociální výchova Tématické okruhy 2.stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1)Rozvoj schopností poznávání M,Př,Z,Ov,Čj,Hv,D,Aj,Fy,Vv,Tv M,Př,Z,Ov,Čj,Hv,D, Aj,Fy,Vv,Tv M,Z,Čj,Hv,D,Aj, CH,Fy,Vv,Tv M,Př,Z,Čj,Hv,D,Aj, CH,Fy,Vv,Tv 2)Sebepoznání a sebepojetí Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv Př,Aj,Vv,Tv 3)Seberegulace, sebeorganizace M,Z,Ov,Čj,D,Fy,Tv M,Z,Ov,Čj,D,Fy,Tv M,Př,Z,Čj,CH,Fy, Tv M,Z,Čj,CH,Fy,Tv 4)Psychohygiena M,Čj,Aj,Fy,Tv M,Ov,Čj,Aj,Fy,Tv M,Čj,Aj,Fy,Tv M,Čj,Aj,Fy,Tv 5)Kreativita M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv, M,Čj,Hv,Aj,Fy,Vv M,Čj,Hv,Fy,Vv 17

18 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 SOCIÁLNÍ ROZVOJ 6)Poznávání lidí Z,Čj,Vv,Tv Z,Čj,Vv,Tv Z,Čj,Tv Z,Čj,Tv 7)Mezilidské vztahy Př,Z,Ov,Čj,D,Aj Př,Z,Ov,Čj,D,Aj Př,Z,Čj,Aj,CH Př,Z,Čj,Aj,CH 8)Komunikace M,Ov,Hv,D,Aj,Vv,I nf,tv M,Ov,Čj,Hv,D,Aj,Vv, Inf,Tv M,Čj,Hv,D,Aj,Vv, Inf,Tv M,Čj,Hv,D,Aj,Vv,Inf, Tv 9)Kooperace, kompetice M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy, M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy,CH,Vv M,Př,Z,Čj,Hv,Aj,Fy, CH,Vv MORÁLNÍ ROZVOJ 10)Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M,Př,Z,Ov,Čj,Aj,Fy, Tv M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv,CH M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv, CH M,Př,Z,Čj,Aj,Fy,Tv 11)Hodnoty, postoje,praktická etika Z,Ov,Čj,Hv,D Z,Ov,Čj,Hv,D Z,Čj,Hv,D,Vv Z,Čj,Hv,D,Vv Výchova demokratického občana Tématické okruhy 2.stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1)Občanská společnost a škola M M M M 2)Občané, občanská společnost a stát Ov,D Ov,D D Z,D 3)Formy participace občanů v politickém životě Aj 4)Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov,D Ov,D D Z,D,Aj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 18

19 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Tématické okruhy 2. stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Evropa a svět nás zajímá Z,Ov,Hv,D,Aj,Inf Z,Ov,Hv,D,Aj,Inf Z,Hv,D,Aj,Vv,Inf Z,Hv,Aj,Vv,Inf 2) Objevujeme Evropu a svět Z,Ov,D,Aj Z,Ov,D,Aj Z,D,Aj Z,D,Aj 3) Jsme Evropané Ov,Hv,D,Fy Ov,Hv,D,Fy Hv,D,Fy Z,Hv,D,Fy Mediální výchova Tématické okruhy 2. stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení M,Z,Vv,Inf M,Z,Vv,Inf M,Z,Čj,CH,Inf M,Z,Čj,CH,Inf 2) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj,Vv Čj,Vv 3) Stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Čj 4) Vnímání autora mediálních sdělení Čj Čj 5) Fungování a vliv médii ve společnosti Fy Fy Fy,Čj Fy,Čj 6) Tvorba mediálních sdělení Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf 7) Práce v realizačním týmu Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf Čj,Aj,Inf 19

20 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Multikulturní výchova Tématické okruhy 2.stupeň 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 1) Kulturní diference Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv Z,Čj,Hv,Aj,Vv M,Z,Ov,Čj,Hv,D, Fy,Vv M,Z,Ov,Čj,Hv,D,Fy, Vv M,Z,Čj,Hv,Fy M,Z,Čj,Hv,D,Fy 2) Lidské vztahy 3) Etnický původ Z,Ov,D,Aj Z,Ov,D,Aj Z,D,Aj Z,D,Aj 4)Multikulturalita Z,Čj,Aj Z,Čj,Aj Z,Čj,D,Aj Z,Čj,D,Aj 5) Princip sociálního smíru a solidarity Z Z Z Z,D Enviromentální výchova Tématické okruhy 2.stupeň 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 1) Ekosystémy Př,Z,Ov,D Př,Z,Ov,D Z Z 2) Základní podmínky života Př,Z,Fy Z,Fy Z,Fy,CH Př,Z,Fy,CH 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př,Z,Ov,D,Fy Př,Z,Ov,D,Aj,Fy Př,Z,D,Aj,Fy,CH Př,Z,D,Fy,Aj,CH 4) Vztah člověka k prostředí Z,Fy Př,Z,Ov,Fy Z,Fy,CH Z,D,Fy,CH 20

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více