KONSTRUKCE STAVEB SYSTÉMY - STĚNOVÉ, SKELETOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKCE STAVEB SYSTÉMY - STĚNOVÉ, SKELETOVÉ"

Transkript

1 KONSTRUKCE STAVEB SYSTÉMY - STĚNOVÉ, SKELETOVÉ

2 Požadavky na pozemní stavby Prvotním úkolem každé stavby je plnit funkci pro kterou byla vybudována. Základní požadavky mající obecnou platnost: 1. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb (stav.zákon.) 2. Odolnost konstrukcí vůči vnějším vlivům 3. Požadavky na pohodu vnitřního prostředí 4. Technologické požadavky 5. Ekologické požadavky 6. Ekonomické požadavky 7. Architektonické požadavky

3 Konstrukční systém Stabilita prostorová tuhost Vzájemným propojením konstrukčních prvků (stěna či sloup, strop, základ) - vytvoříme KONSTRUKČNÍ SYSTÉM, který musí splňovat základní požadavky Vhodnou volbou KS zajistíme STABILITU objektu jako celku. STABILITA stavebního objektu je tedy schopnost konstrukcí vzdorovat vnějším účinkům zatížení (stálá+nahodilá+mimořádná) aniž při tom dojde k nepřípustným deformacím (změně tvaru) objektu nebo poklesu objektu. Rozhodujícím kritériem (měřítkem) stability je PROSTOROVÁ TUHOST systému. Prostorovou tuhost systému zajišťují svislé prvky (stěny, sloupy) spojené s vodorovnými prvky (strop, průvlak) a ztužující konstrukce. Dle spoje vytváříme prostorově - tuhý celek - netuhý celek REDUKCE TUHOSTI vazeb při velkých objemových změnách dilatační spáry - nestejný pokles základových konstrukcí posuvné spáry

4

5

6

7

8

9

10 Konstrukční systém dle zvolených svislých nosných konstrukcí: A. Stěnové B. Skeletové (sloupové) B.1 rámové (průvlakové) B.2 hlavicové (hřibové) B.3 deskové (bezprůvlakové) C. Kombinované - stěnové a skeletové D. Superkonstrukce (zvláštní systém) E. Jednopodlažní halové KS (strop tvoří střechu objektu) dle uspořádání svislých nosných konstrukcí: 1. Podélné 2. Příčné 3. Obousměrné (kombinované)

11 KS dle uspořádání svislých nosných prvků Podélný Příčný Obousměrný

12 Prvky skeletového (sloupového) KS ocel, beton, dřevo

13 Typy skeletových KS

14 Ad B.1/ Rámové skelety Jednotlivé sloupy (stojky, rámové stojky) jsou spojeny průvlaky (příčel, rámová příčel) a tvoří RÁM - (rámová konstrukce), která zajišťuje stabilitu budovy. Rámy - situovány - podélně - příčně Stropní deska je podepřená průvlaky. - obousměrně k podélné ose objektu. Pro zvýšení tuhosti (ohybové tuhosti) rámového systému se používají ztužující stěny štítová stěna, vnitřní jádro apod. (betonové či cihelné). Jejich rozmístění v půdoryse musí být souměrné.

15 Přenášení účinků zatížení (tzn. Uspořádání rámů): -příčné (dobrá tuhost, variabilnost členění fasády, komplikace při provádění instalací) výška budovy větší než 2 x šířka (5 až 6 podlaží) -podélné (snadné provedení instalací, omezení variability fasády, rámy zastiňují místnosti = menší výška okenních pásů) - rozpon 4,5 6 m, výška budovy max. 2 x šířka (2 až 4 podlaží) - obousměrné (velmi vysoká tuhost, budovy nepříznivě namáhané obzvláště výškové)

16 Typy rámových systémů

17

18

19 Ad B.2/ Hlavicové skelety rozpon 6 9 m Průvlaky jsou redukovány do silně vyztužených prvků hlavic, uložených na sloupech. Zatížení stropní konstrukce - přenášeno prostřednictvím těchto hlavic do sloupů. Hlavice zajišťují propíchnutí desky sloupem a zkracují rozpětí desky tzn. menší průhyby desky. Tvar hlavice je pravoúhlý, kruhový, mnohoúhelníkový. Výhoda vysoká únosnost (pro objekty skladování a výroby). Nevýhoda - obtížně provádění instalací, které hlavicí nesmí procházet.

20

21 Ad B.3/ Deskové skelety (bezprůvlakový) rozpon do 6 m Zatížení je ze stropu přenášeno přímo do sloupů formou skrytých průvlaků tzv. bodově podepřená deska. V místě desky nad sloupem vyšší % vyztužení proti propíchnutí. Výhody rovný podhled, snadný rozvod instalací, dispoziční variabilita. Nevýhody malá tuhost systému. Používají se v budovách s malým užitným zatížením.

22

23 Redukce tuhosti: Mezi prvky KS v případě, že není vysoká tuhost žádoucí provádíme: -dilatační spáry značné objemové změny vyvolané kolísáním teploty a vlhkosti -posuvné spáry nestejným pokles základových konstrukcí. - vzdálenost spár (celky) po max. 40 m - šířka posuvné spáry 15 až 50 mm - výplň spáry pružný materiál

24 Prefabrikované a prefa-monolitické ŽB sloupové konstrukční systémy

25 Výhody: volné řešení dispozice objektu vzhledem k půdorysným rozměrům sloupů. Použití: Návrh dispozice je ovlivněn rozmístěním sloupů a jejich osovou vzdáleností. Občanské stavby, stavby pro bydlení, průmyslové a zemědělské stavby.

26 Skladba: Svislé nosné konstrukce sloupy. Stropní konstrukce můře být v montované nebo monolitické technologii. Velice výhodná je pro tento systém prefamonolitická technologie. Ztužující prvky - stěny, táhla

27 B.1 Vývoj prefa ŽB sloupových systémů Princip sloupového systému (kombinace sloupů a průvlaků) vychází z principu konstruování dřevěných kcí (už v antice byl používán v kamenné variantě) prefa ŽB sloupový systém se vyvinul z monolitického systému - snaha o zvýšení produktivity výstavby Rozvoj prefa systémů začal v 50-tých letech 20. stol.

28 V 60-tých letech se objevila řada montovaných skeletů. V 70-tých letech byl vyvinut typový podklad pro unifikaci KS. V tých letech se projevila tvarová a technologická uzavřenost většiny KS (Výjimka - systém INTEGRO) omezení z hlediska architektonického, konstrukčního a technologického. V 90-tých letech se vyvinulo několik otevřených soustav tvarově a technologicky, to umožňovalo variabilitu konstrukce( LKS,PREMO,LOB).

29 B.2.Konstrukční principy: Charakteristickým rysem jednotlivých typů je způsob podepření stropní kce. 1. Deskové systémy - stropní deska lokálně podepřena sloupy přímé podepření stropních panelů sloupy (do 3,6m, výhodou je rovný podhled) podepření panelů pomocí deskových hlavic

30

31 2. průvlakové systémy: stropní panely jsou podepřeny průvlaky (průvlaky spočívají na sloupech) Obdélníkové průvlaky - zasahují svou staticky účinnou výškou pod stropní panely (nerovný podhled) T průvlaky - (průvlaky s úložnými ozuby) - stropní desky jsou uloženy na ozub průvlaku, nevystupuje celou svojí výškou ze stropní konstrukce. Deskové průvlaky - rovný podhled, strop a průvlak mají stejnou tloušťku, stropní deska se ukládá na ozub průvlaku

32

33 Prefa-monolitická varianta Systém se skládá z prefabrikovaných sloupů, průvlaků a prefamonolitického stropu, ten je tvořen filigránovými stropními deskami s nabetonovanou monolitickou deskou. výhoda - spřažená konstrukce desky s průvlakem je staticky výhodnější část výšky průvlaku se schová ve výšce stropní konstrukce

34

35 B.3. Prostorová tuhost sloupových systémů Svislá nosná konstrukce tvořená sloupy má malou ohybovou tuhost ve srovnání se stěnami. rozhodující je horizontální tuhost stropní desky panely jsou přivařeny k průvlakům boky panelů jsou profilovány a do spáry je vložena zálivková výztuž styk sloupů a nosné konstrukce Konzolové působení sloupů a kloubové připojení stropní desky - možné jen pro 1 podlažní objekty, výjimečně dvoupodlažní. Tuhý rám - konstrukce odolává vodorovným silám tuhým stykem sloupů s průvlaky (pracné provedení - svařuje se velké množství výztuže - v místě styku je značné momentové, smykové i normálové namáhání průřezu). Ekonomické do 5 podlaží

36

37 Pro vyšší objekty je nutné skelet vyztužit pomocí ztužujících stěn (tuhým jádrem) diagonálními ztužidly, vyplněním rámů ztužujícími stěnami. Aby se snížilo namáhání v místě styku (tím se sníží i staveništní pracnost), stykují se prvky některých soustav v místě minimálního namáhání v konstrukci - příkladem je systém MS 71

38 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 systém s deskovými průvlaky léta 20. stol. modulové rozpětí 2,4m - 7,2m krajní průvlak může tvořit konzolu s vyložením 1,2m v příčném směru je rozteč sloupů po 0,6m, od 3,6m do 7,2m Konstrukční výška je 3m; 3,3m; 4,2 m, u hal 6,9m

39 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71

40 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 Použití: Bez ztužujících stěn kolmých na směr průvlaků do 1-2 podlaží. Bez ztužujících stěn ve směru průvlaků do 4 podlaží. Počet podlaží závisí na rozponu, zatížení, vyztužení sloupů. Při ztužujících stěnách lze použít i do 12 podlaží. Uplatňuje se pětitunová technologie, max. rozměr dílce je 6x2,4m.

41 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 Sloup: Svislý nosný prvek, železobetonový, rozměry sloupu jsou 390x390mm, 390x590mm, 590x590mm. Pata sloupu je opatřena ocelovou botkou pro stykování sloupů Z horní části sloupu vystupují pruty nosné výztuže, která se protáhne otvory v průvlaku a přivaří k botce následujícího sloupu.

42 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71

43 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 Průvlak: Je deskový plný železobetonový tl. 250mm, šířky 1200mm s ozubem po celé délce včele je také ozub pro styk dvou průvlaků. V boku ozub slouží pro ukládání stropních panelů. Styk průvlakových dílů je kloubový, a je umístěn ne nad sloupem, ale 1200mm od osy sloupu. (Styk je kloubový, přenáší N,Q, nepřenáší ohybový moment)

44

45

46 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 Stropní panely: Jsou železobetonové dutinové tl. 250mm. Šířka panelů je 600, 1200, 2400mm. Čela panelů mají ozub, kterým se ukládají na průvlak nebo stěnu. V dutinách lze vysekat prostup pro instalace. Na ozub průvlaku se uloží malta, do ní se osadí panel, ten se pomocí příložek zaháknutých do oka včele panelu přivaří k průběžné pásovině, která je při výrobě zabetonovaná v průvlaku. Existují i instalační stropní panely.

47 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 Schodiště: V systému může být použito schodnicové nebo deskové. Mezipodesta je podporována schodišťovými stěnami v polovině podlaží. Schodnicové schodiště má šířku schodnice 600mm, na ní se pomocí svaření zabetonovaných destiček připojují stupně deskové nebo s podstupnicí. Deskové schodiště se ukládá na ozub podestových panelů.

48 B.4. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 Obvodový plášť: U systému lze použít více typů obvodového pláště keramicko-betonový, keramzito-betonový. Štítové panely jsou celostěnové na výšku podlaží. Průčelí tvoří parapetní pásy panelů s meziokenními vložkami.

49

50 B.5.Soustavy s tyčovými (T) průvlaky U skeletů jsou nejčastěji používány tyčové průvlaky. Nevýhoda: Průvlaky jsou viditelné, omezují dispozici a vedení instalací. (vedení instalací, světlá výška) Používaly se dva typové systémy S1.2 a S1.3 (S1.3 je tvarové Používaly se dva typové systémy S1.2 a S1.3 (S1.3 je tvarové a skladebně podobný, má větší dimenze prvků, je určen pro větší zatížení a rozpony). Typické pro tuto soustavu jsou průvlaky ve tvaru obráceného T. Stykování průvlaků se provádí nad sloupem.

51 Systém S 1.2

52 Systém S 1.2 Systém je tvořen tuhými rámy které vzniknou spojením jednopodlažních sloupů a tyčových průvlaků. Stykování se provádí nad sloupem. Systém je určen pro vícepodlažní objekty občanské, průmyslové a zemědělské výstavby. Modulová vzdálenost ve směru průvlaků je 3; 4,8; 6; 7,2m. Průvlak lze vykonzolovat o 1900mm. Vzdálenost rámů kolmo na průvlaky je 2,4-12m. Konstrukční výška 2,7-6m.

53 Systém S 1.2

54 Systém S 1.2 Prostorová tuhost Ve směru průvlaků je zajištěna tuhým spojením sloupu a průvlaku. Ve směru kolmém na průvlaky je zajištěna rámovým působením ztužidel se sloupy. Bez dalšího ztužení lze systém užít až do 5 poschodí, pro vícepodlažní objekty se tuhost zajistí ztužujícími stěnami tl.200mm. Tuhost stropní konstrukce je zajištěna vložením zálivkové výztuže do spár mezi panely a vyplněním spáry betonovou zálivkou.

55 Systém S 1.2

56 Systém S 1.2 Sloup Železobetonový, jednopodlažní Stykují se přes průvlaky nebo ztužidla - výztuž, která prochází otvory průvlaku a je přivařena k botce sloupu (viz předchozí). Ztužidla Železobetonová, obdélníkového průřezu, (290x440mm, 390x440mm). Ztužidla jsou uložena na ozub průvlaku, nebo se stykují nad vloženými mezisloupy Ztužidla na obvodu objektu jsou opatřena ocelovými deskami pro upevnění obvodového pláště.

57 Systém S 1.2 Průvlaky Železobetonové, tyčové prvky, tvaru převráceného T. Výška je 440mm, šířka včetně ozubu 590mm. Obvodový průvlak má tvar L, zvýroby má ocelové kotvy pro připojení obvodového pláště. Dílce průvlaků jsou vnitřní, koncové Bez konzoly s konzolou vyloženou 1900mm od osy sloupu.

58 Systém S 1.2

59 Systém S 1.2 Stropní panely Železobetonové dutinové nepředpjaté tl. 250mm, šířky mm, předpjaté dutinové SPIROLLY tl.250mm nebo 300mm, šířky 1200mm. Součástí systému je také instalační panel.

60 Systém S 1.2 Schodiště schodiště je deskové uložené na podestě na schodišťovém trámu na průvlaku. Mezipodesta je vynášena schodišťovými bloky tl. 390mm s ozubem.

61 Systém S 1.2

62 Systém S 1.2

63

64 B.6. KS s lokálně podepřenými stropy Stropní konstrukce je složena ze stropních panelů, které jsou přímo podepřeny sloupy. Způsoby podepření mohou být různé: desky podepřené v rozích desky podepřené na okraji desky podepřené uprostřed pole Stropní konstrukce má konstantní tloušťku, rovný podhled, bez omezení vnitřní dispozice, možnost vedení instalací pod podhledem.

65

66 Deskové systémy s přímým podepřením stropních panelů Používají se na menší rozpony vzhledem k omezené velikosti dílců dopravními možnostmi. Kratší rozměr nepřesahuje 3,3-3,6m menší modulová vzdálenost sloupů. Rohy sloupů jsou osazeny speciálními ocelovými rohy s kotevními otvory. Ve zhlaví sloupů vystupuje výztuž, na kterou se navleče ocelová kotevní spojka. Panely se osazují ocelovými rohy na kotevní výztuž vyčnívající v hlavě sloupu. Shora se nasadí do kotevní spojky výztuž sloupu vyššího patra.

67

68 Systém lokálně podepřených hlavic Na tomto principu je založen systém prefabrikovaných hřibových hlavic. Sloup (mívá zesílené zhlaví) vynáší čtvercovou prefabrikovanou hlavici, na kterou jsou v obou směrech uloženy zdvojené deskové průvlaky. Mezi deskové průvlaky je vložena obousměrně pnutá deska. Sloupy se nastavují ve 2/3 výšky sloupu. Nad hlavicí se provede dobetonování na tloušťku deskových průvlaků.

69

70

71 B.7.Soustavy ŽB prefabrik. hal Některé prefa sloupové soustavy umožňují při použití velkorozponových stropních prvků návrh halových objektů (S1.2, S1.3, INTEGRO, PREMO, LKS) Existují i soustavy určené výhradně pro konstrukci halových objektů.

72 B.7.1. Systémy ŽB prefabrikovaných bezvazníkových hal Systém halový H1 určený pro jednopodlažní objekty s podvěsnou dopravou nebo bez ní. Skládá se z podélných rámů, které tvoří sloup a průvlak. Na průvlaky se v kolmém směru ukládají předpjaté panely TT Haly mají rozpon 12,15,18m. Rozteč vnitřních sloupů v podélném směru je 6 nebo 12m. Po obvodu jsou sloupy po 6m. Světlá výška haly je od 4,2 do 9,6m. Systém má dvě varianty H1.1 a H1.2.

73

74 Sloup: H1.1 má obdélníkové sloupy rozměrů 400x600mm, 500x600mm. H1.2 má členěné sloupy (Vierendeelovy) s konzolou pro uložení mostového jeřábu s nosností do 12,5t. Průvlak: Zhlaví mají otvory, které se navléknou na ocelové trny vyčnívající ze sloupu, otvor se zainjektuje, vzniká zde kloubový spoj Na 6m jsou ŽB obdélníkového průřezu, rozměru 300x600mm. Na 12m jsou ŽB předpjaté I průvlaky 600x1200

75 Střešní panely: Jsou osazeny na průvlaky do pryžových ložisek (eliminace účinků objemových změn). Jsou předpjaté tvaru TT šířka 1200, 1800, 2400m a výšky 600mm.

76 B.7.2.Soustavy ŽB prefabrikovaných vazníkových hal Soustava H2 určená pro jednopodlažní objekty s podvěsnou dopravou H 2.2 (sloupy mají konzolu pro uložení jeřábové dráhy) nebo bez ní H2.1. Hlavní nosný systém je tvořený příčnými rámy ze sloupů a vazníků Na vazníky jsou uloženy v podélném směru střešní dílce (panely) Světlá výška 4,2m - 9,6m

77

78 Vazníky: Předpjaté, sedlové, plnostěnný I průřez; sklon 5% Rozpon 12m, 15m, 18m, 24m vzdálenost vazníků v podélném směru je 6m U hal s osovou vzd. vnitřních sloupů 12m jsou na sloupy osazeny podélné předepnuté průvlaky, které podepírají vazníky min. výška u podpory je 900mm; uprostřed 1200mm mm - podle rozpětí Spoj sloupu a vazníku je kloubový. Sloupy Shodný průřez jako u soustavy H1 Střešní panely: ŽB žebírkové, šířka 1200mm a 1500mm, tloušťka 290mm, délka 6000mm.

79 B.8.Otevřené ŽB prefabrik. a prefamonolit. sloupové systémy Po uzavřených soustavách 60-tých a 80-tých let se objevují otevřené nosné soustavy. Hlavním představitelem je systém INTEGRO. Na počátku 90-tých let se používají systémy prefabrikované a prefamonolitické (NAPŘ. PREMO, LKS, LOB). otevřenost ve výběru prvků různých průřezů, délek a tvarů Je možnost výběru prvků i technologie (variabilita konstrukcí) v závislosti na požadavcích architektonických, nákladech na stavbu a času na výstavbu.

80 INTEGRO velkorozponový montovaný sloupový systém Jedná se o otevřený prefa skeletový systém Je určený pro jedno a vícepodlažní budovy s větším užitným zatížením a většími rozpony stropů Otevřenost systému (variabilita tvaru a výběr technologie) výběr rozměru prvků možnosti kombinace prefa a monolitických prvků, Délky prvků - Základní modul 1,2m, vedlejší m.0,3m, doplňkový m. 0,1m Výšky prvků - modul 0,3m, a 0,15m Skladebné rozměry ve směru nosníků od 6 do 13,2m. Skladebné rozměry kolmo na nosníky 7,2-18m, pro střešní konstrukce 24m.

81 INTEGRO

82

83 Prostorová tuhost zajištěna konzolovým působením sloupů propojených stropními tabulemi rámovým působením ztužujícími stěnami

84

85 Sloup: Hlavní nosný prvek je sloup -má dvě tvarové varianty: 1. dělený sloup průřezu H. Dílce se umístí na sebe, do jejich průběžných dutin se osadí výztuž a dutiny se monolitní. Rozměry prvku jsou 1,2x1,2m, výška dílce 1,05-2,1m. Na výšku podlaží se užívají 2-3 dílce.

86

87 2. průběžný sloup přes 1 a více podlaží sloup má v úrovní stropní konstrukce z obou stran konzolky pro uložení průvlaků. Sloupy se nastavují přivařením výztuže sloupu nižšího podlaží ke sloupu vyššímu. Sloup je obdélníkový - 0,6x0,6m, 0,6x0,3m. Maximální výška sloupu je 18m. Uložení nosníků na sloupy je kloubové, spojení pomocí ocelových kotevních trnů

88 Stropní nosník průvlak: užívá se zdvojených nosníků ŽB nebo ŽB předpjatých. lichoběžníkový tvar výška je 600mm nebo 750mm. Obvodový nosník je výšky 600mm tvaru obráceného U s vloženou tepelnou izolací. Průvlaky jsou navlečené na výztuž vyčnívající z konzoly sloupu, spojení se sloupem je kloubové. Mezi průvlaky je volný prostor, zde je možné vést instalace.

89

90 Stropní panel: dutinové předpjaté panely SPIROLL tl. 0,25m a 0,3m, šířka 1,2m, maximální délka 12m žebrové předpjaté panely tvaru U šířky 1,2m výšky 0,45m, 0,6m, 0,75m. TT šířky 1,5m,1,8m,2,4m výšky 0,45m, 0,6m, 0,75m. Ukládají se na horní plochu průvlaků přes pryžová ložiska (eliminace nepřesnosti a objemových změn). U žebrových panelů lze snížením výšky žebra v uložení snížit tloušťku stropní konstrukce.

91

92

93 PREMO středněrozponový montovaný sloupový systém Otevřený systém vycházející ze systému Integro. Umožňuje kombinovat prefabrikáty s monolitem i užití atypických prvků. Optimální rozpon stropní konstrukce je 7,2x7,2m. Při použití zdvojených nosníků je vzdálenost až 9,6m. Max. rozpon ve směru stropních nosníků je 12m. Půdorysný modul se mění v násobcích 300mm. Strop lze vykonzolovat v obou směrech max. do ¼ délky přilehlého modulu. Konstrukční výška je libovolná, mění se po 150mm. Použití optimálně do 12 podlaží. Systém používá prefabrikované prvky sloupy a stropní panely a lze použít i monolitické nebo prefamonolitické stropy.

94

95

96 Sloup: 2 typy: 1) Jednopodlažní průřezového tvaru U, umožňují různou sestavu, ve vzniklých otvorech lze vést instalace 2) vícepodlažní obdélníkového půdorysu s konzolou max. délky 18,6m, stejný u systému Integro.

97

98 Stropní konstrukce: Stropní konstrukci lze vytvořit v různých variantách prefabrikovanou, monolitickou, prefamonolitickou. 1. Prefabrikovaný dutinový panel typu SPIROLL, nebo žebrové panely TT. Uložení závisí na tvarování čel v uložení. 2. Monolitická konstrukce používá se systémového bednění pro stropní desky, rovný podhled, stálá tl. desky. 3. Prefamonolitická konstrukce skládá se z panelů typu filigrán a nabetonované vyztužené desky Prosté stropní nosníky se ukládají na pryžová ložiska, tím se vyrovnávají nepřesnosti a zamezuje se účinkům objemových změn.

99

100 LKS otevřený lehký konstrukční systém Jedná se o otevřený systém technologicky i tvarově. Běžné rozpony 12m za použití předpjatých prvků. Sloupy a průvlaky jsou prefabrikované, stropní konstrukce prefamonolitická

101

102 Stykování prvků: Prefa sloup a průvlak se stykují pomocí ocelové nožové konzoly vyčnívající ze zhlaví průvlaku. Ve sloupu je ocelové pouzdro, do kterého se zasune nožová konzola. Styk se zalije cementovou maltou. Způsob stykování prvků umožňuje libovolné půdorysné uspořádání prvků, jejich směr i sklon v prostoru.

103

104 Sloup: ŽB, prefabrikovaný, průběžný max. délky 18m. základní rozměr je 300x300mm. Lze navrhnout i libovolné atypické tvary

105 Průvlaky: předpjaté šířka 250 a 300mm, výšky průvlaků jsou 300, 400, 500, 600, 750, 900mm. Délka průvlaků 2-15m. V horní části průvlaků jsou oka pro spřažení se stropní konstrukcí

106 Stropní deska: konstrukce stropu je prefamonolitická spřažená Šířka prefa desek je mm. Tloušťka je 100,120, 140, 180mm, Délka je libovolná, tvarování čel také. Horní líc desek je drsný, opatřený spřahovacími oky (spřažení s nabetonovanoučástí).

107 Prefabrikované stěnové systémy vícepodlažních budov Podle způsobu převažujícího rozmístění a funkčního uspořádání svislých nosných prvků se stěnové systémy prefabrikovaných vícepodlažních budov kategorizují na: příčné - s převažujícím uspořádáním stěn ve směru příčném; podélné - s převažujícím uspořádáním stěn ve směru podélném; obousměrné - s obousměrným uspořádáním stěn. Vedle těchto systémů, jejichž nosnou konstrukci přenášející zatížení ve vertikálním směru představují stěny, které zpravidla umožňují výškovým budovám zajistit i dostatečnou prostorovou tuhost v horizontálním směru, se pro tyto objekty používají systémy umožňující větší uvolnění vnitřní dispozice: systémy kombinované - stěny + sloupy; systémy jádrové - jádro + sloupy; systémy obvodové - nosný obvodový plášť + sloupy.

108 Charakteristika prefabrikovaných stěnových systémů Nosná konstrukce prefabrikovaných stěnových systémů je tvořena velkorozměrovými betonovými nebo železobetonovými plošnými dílci. Vzájemným spojením jednotlivých dílců ve stycích je vytvořena prostorová soustava, složená ze svislých stěnových prvků a vodorovných stropních desek. Prostorovou tuhost a stabilitu systému zajišťují stěny rozmístěné v příčném a podélném směru Stěnové prvky jsou zpravidla převážně uspořádané v příčném směru budovy. Prefabrikované montované systémy s podélně nebo obousměrně uspořádanými nosnými stěnami jsou méně častým případem.

109

110 Zásady skladby a modulové koordinace Modulová síť - zajistit, aby hlavní rozměry konstrukčních částí byly násobkem zvoleného rozměru (tzv. modulu). nejmenší modul - m = 50 mm - zpravidla se ale používá modulů větších, např. 300 mm apod. (jsou však vždy násobkem 50 mm). Rozměry stěnových dílců je nutné navrhnout z hlediska optimálního využití a možností zvedacích prostředků a vzájemné vazby mezi jednotlivými dílci. Stěna sestávající z velkorozměrových dílců má nižší staveništní pracnost než při použití malých dílců, neboť čas potřebný k montáži dílce není prakticky na jeho rozměrech závislý. Příznivý je i nižší počet spár (styků), které mohou být zdrojem estetických i jiných funkčních závad. Z tohoto hlediska lze za optimální šířku stěnových dílců považovat šířku rovnou např. hloubce místnosti, popř. podle možností i hloubce objektu.

111 Stropní dílce mají nejčastěji šířku v násobku 300 mm ---- omezena především přepravními možnostmi Protože se stropní dílce většinou přepravují v horizontální poloze, obvykle jejich šířka nepřesahuje rozměr 2,4 m až 2,7 m. Optimální velikostí stropního dílce je rozměr celé místnosti, který vylučuje ze strany interiéru spáru v místě styku dílců. Progresivní technologie, zejména variabilní formovací technika, umožňují výrobu tvarově a rozměrově rozmanitých dílců podle individuálních požadavků projektanta. Unifikace moderních prefabrikovaných systémů spočívá "pouze" v jednotném řešení styků a vazeb a konstrukčně skladebných zásadách, které určují podmínky pro návrh dílců, jejich tvaru, rozměrů, povrchových úprav, provádění prostupů, zabudování kotevních přípravků apod., včetně návaznosti na subsystémy kompletačních konstrukcí, technických zařízení apod.

112 Prvky a díly nosné konstrukce Nosné stěnové dílce Tloušťka nosných stěnových dílců - závisí především na statických požadavcích (příp. i akustických) - z technologických důvodů - zpravidla v tloušťce od 120 mm - až do 200 mm. Maximální rozměr stěnových dílců - omezený výrobními a přepravními možnostmi a především únosností montážních mechanizmů. Mohou být plné nebo s jedním či více dveřními otvory, prostupy apod. Povrch může být hladký, profilovaný, žebrový či opatřený výstupky (konzolami) pro ukládání vodorovných prvků apod. Stěnové dílce - z betonu nebo železobetonu kvality nejméně C 25/20.

113 Specifickými dílci jsou tzv. filigránové dvojité stěny pro prefamonolitické konstrukce. Zhlaví stěnových dílců bývají opatřena tzv. montážními (osazovacími, rektifikačními) šrouby v patě zápustnými otvory pro osazovací šrouby nižších stěnových dílců (viz obr. 5); tyto šrouby slouží pro rektifikaci uložení stěnového dílce a zajištění jeho výškové polohy v době, kdy výplň styku nemá dostatečnou pevnost; po zatvrdnutí malty nebo betonu ve styku je nutné matice šroubů uvolnit tak, aby zatížení bylo přenášeno v ploše výplní styku. Kromě toho se do dílců zabudovávají manipulační kotvy nebo montážní závitová pouzdra, kotevní desky, dveřní zárubně, chráničky pro elektrovodiče apod.

114 Schéma vyztužení stěnového dílce - panelu

115 Nosné stropní dílce převážně prefabrikované železobetonové stropní panely ve velmi omezené míře se používají stropní trámy, zejména pouze jako doplňkové ŘEZ FILIGRÁNOVÝM STROPEM prvky. Další možností, v současné době dynamicky se rozvíjející, jsou kombinované, prefamonolitické stropní konstrukce. /filigrán/ Tloušťka stropních panelů dle statických požadavků a dle rozpětí Dílce se vyrábějí jako plné do rozponu 4,8 m, výjimečně až 6,0 m, nejčastěji tloušťky 150 až 200 mm, vyztužené svařovanou sítí případně vázanou výztuží. Pro rozpon 6,0 m a větší - dílce zpravidla vylehčené kruhovými otvory

116 ŘEŠENÍ ISO NOSNÍKU PRO FILIGRÁNOVÉ STROPY A BALKONY

117 PODÉLNÉ VYZTUŽENÍ FILIGRÁNOVÉHO STROPU

118 Základové konstrukce Prefabrikované stěnové konstrukce se zakládají zpravidla na betonových nebo železobetonových základových pasech nebo roštech, spíše monolitických než prefabrikovaných. Prefabrikované základové konstrukce jsou skládány z dílčích bloků, buď na sraz a propojené kotevními prvky, nebo s mezerami. Předností prefabrikovaných základů oproti monolitickým je materiálová úspora, daná možností jejich vylehčení, nevýhodou je poněkud komplikovanější ukládání jednotlivých bloků ve srovnání s prostým vylitím betonové směsi do základových rýh. Prefabrikované základové dílce se ukládají obvykle na štěrkové lože nebo podkladní beton.

119

120 Schodiště Schodišťový prostor prefabrikovaných montovaných stěnových konstrukcí je obvykle tvořen minimálně dvěma nosnými stěnami, zpravidla protilehlými, a dále stěnou se sloučenou funkcí ztužující a akusticky dělící a stěnou průčelního obvodového pláště. V závislosti na výšce objektu je ve schodišťovém prostoru často umístěno i výtahové jádro pro jeden nebo více výtahů.

121

122 Schodiště v běžných prefabrikovaných stěnových systémech jsou nejčastěji navrhována jako desková dvouramenná. Konstrukčně a skladebně jsou nejobvyklejšími následující řešení schodišťová ramena + hlavní + vedlejší podesta; schodišťová ramena spojená s polovinou hlavní a vedlejší podesty; schodišťová ramena spojená s polovinou vedlejší podesty + hlavní podesta.

123

124 Uložení mezipatrové podesty - příklady

125 PRINCIPY ULOŽENÍ

126 PRINCIPY ULOŽENÍ PŘÍČNÉ ULOŽENÍ STUPŇŮ

127 STYKY PANELŮ

128 STYKY PANELŮ

129 STYKY PANELŮ

130 Konstrukce a systémy z betonových prostorových jednotek Prostorové jednotky jsou produktem vyšší formy prefabrikace konstrukčně i provozně ucelené celky Z hlediska provozního mohou být prostorové jednotky realizovány jako část místnosti, celá místnost nebo několik místností v jednom konstrukčním celku, sestaveném a případně i kompletizovaném ve výrobní hale, dovezeném na stavbu a zabudovaném do systému. PŮVODNĚ - určeny pro bytovou výstavbu - využítí přesností použité technologie a maximální míru kompletizace náročných částí bytových objektů zpravidla řešeny v koncepci jedna prostorová jednotka = jedna místnost popř. celý byt později se začalo uplatňovat dělení prostorových jednotek na menší části - moduly, sekce - například sanitární a servisní sekce, lodžiová sekce, schodišťová sekce apod. Toto řešení umožňuje variabilnější řešení dispozice a relativně příznivější podmínky pro přepravu a montáž.

131 Příklady skladby - DNES TZV. KONTEJNEROVÁ VÝSTAVBA

132 Příklady skladby - DNES TZV. KONTEJNEROVÁ VÝSTAVBA

133

134 Příklady PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ - DNES TZV. KONTEJNEROVÁ VÝSTAVBA - MODULÁRNÍ

135

136

137

138

139

140

141

142

143 KONSTRUKCE STAVEB SYSTÉMY - REKAPITULACE OPAKOVÁNÍ

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192 STĚNOVÉ A SKELETOVÉ KONSTRUKCE

193 STĚNOVÉ KONSTRUKCE STĚNOVÉ KONSTRUKCE JSOU SMONTOVÁNY Z PŘEDEM VYROBENÝCH ŽB DÍLCŮ (STĚNOVÉ PANELY, STROPNÍ PANELY, SCHODIŠŤOVÉ DÍLCE) SPOLUPŮSOBENÍ PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ JE ZAJIŠTĚNO PROSTŘEDNICTVÍM STYKŮ A SPOJŮ

194 MALOROZPONOVÉ STĚNOVÉ SOUSTAVY CHARAKTERISTICKÉ JSOU ROZPONY MENŠÍ NEŽ 6m ROZPONY STROPŮ JSOU OD 2,4m DO 5,4m VZHLEDEM K MENŠÍM ROZPONŮM JSOU VNITŘNÍ NOSNÉ ŽB STĚNY TLOUŠŤKY 150mm

195 STŘEDNĚROZPONOVÉ STĚNOVÉ SOUSTAVY CHARAKTERISTICKÉ ROZPONY STROPŮ JSOU 6m A VĚTŠÍ STĚNOVÉ PANELY MAJÍ TLOUŠŤKU 190mm

196 SKELETOVÉ KONSTRUKCE DĚLENÍ SKELETŮ: ŽELEZOBETONOVÉ SKELETY OCELOVÉ SKELETY DŘEVĚNNÉ SKELETY

197 VZHLEDEM K MALÝM PŮDORYSNÝM ROZMĚRŮM SVISLÉ KONSTRUKCE NABÍZÍ VOLNÉ ŘEŠENÍ DISPOZICE OBJEKTU NÁVRH JE POUZE OVLIVNĚN ROZMÍSTĚNÍM

198 SKELET MS 71 TENTO SKELET JE URČEN PŘEDEVŠÍM PRO OBČANSKOU VÝSTAVBU S MENŠÍM ZATÍŽENÍM A ROZPONY DO 7,2m PRŮVLAKY SE SLOUPY TVOŘÍ RÁMOVOU KONSTRUKCI S MODULOVÝM ROZPĚTÍM OD 2,4m DO 7,2m SOUSTAVA JE NAVRŽENA PRO VÝŠKY 3m, 3,3m a 4,2m U HAL 6,9m

199 PRŮVLAKY JSOU STYKOVÁNY SE STROPNÍMI DESAKMI VE VZDÁLENOSTI 1,2m OD OSY SLOUPU SOUSTAVA OBSAHUJE PRVKY: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ, OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, PREFA ZÁKLADY SOUSTAVA MS 71 JE NAVRŽENA V PĚTITUNOVÉ TECHNOLOGII (maximální rozměr dílce je 6 x 2,4m) PRŮVLAKY JSOU DESKOVÉ, PLNÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, TLOUŠŤKY 250 A ŠÍŘKY 120 STYKOVÁNÍ JE PROVÁDĚNO SVAŘOVANÝMI SPOJI

200 ZÁKLADOVÉ PATKY

201 SLOUPY VÝZTUŽ PROCHÁZÍ SKRZ PRŮVLAK A JE PŘIVAŘENA K DALŠÍMU SLOUPU K MALÝM VÝŠKÁM SE POUŽÍVÁ SLOUP VCELKU A U VELKÝCH VÝŠEK JE SLOUP ZE DVOUCH ČÁSTÍ (vcelku by byl příliš těžký, pětitunová technologie) STROPNÍ PANELY ŠÍŘKA 1200, DOPLŇKOVÉ 600 ZAZUBENÍ PRO ULOŽENÍ NA PRŮVLAKY

202 PRŮVLAKY HLAVICOVÉ OTVOR PRO PROSTUP VÝSTUŽE UPROSTŘED PRŮVLAKU

203 UKONČUJÍCÍ PRŮVLAKY MAJÍ ROVNÉ ČELO A OTVORY NA KRAJI PRŮVLAKY BEZ OTVORŮ MEZILEHLÉ MEZI DVA HLAVICOVÉ SPECIÁLNÍ PRŮVLAKY SE ZASLEPENÝMI OTVORY PRO VEDENÍ INSTALACÍ SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ JE BUĎ SCHODNICOVÉ NEBO DESKOVÉ KONSTRUKCE SCHODNICE JSOU ŽELEZOBETONOVÉ ŠÍŘKY 600mm

204 ZÁKLADOVÝ PRÁH UKLÁDÁ SE NA PATKY TVOŘÍ ZÁKLAD POD ZDMI VNITŘNÍ ZDI PRÁH A ZEĎ NAPROTI SLOUPU OBVODOVÉ ZDI PRÁH A ZEĎ NEBO SKLENĚNÁ FASÁDA NA OKRAJI(kvůli zamezení tepelných mostů)

205 OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ SYSTÉMY UZAVŘENÉ SYSTÉMY OMEZUJÍ ARCHITEKTONICKÝ A KONSTRUKČNÍ NÁVRH, A PROTO V 80. LETECH SE ZAČAL VYVÍJET OTEVŘENÝ NOSNÝ SYSTÉM OTEVŘENÉ SYSTÉMY JEJICH NESPORNOU VÝHODOU JE OTEVŘENOST PŘI VÝBĚRU PRVKŮ RŮZNÝCH PRŮŘEZŮ, DÉLEK A TVARŮ. Z OTEVŘENÝCH SYSTÉMŮ JE MOŽNO NAVRHOVAT KONSTRUKCE TÉMĚ LIBOVOLNÝCH TVARŮ(musí být splněny základní podmínky rozpony, zatížení). HLAVNÍM PŘEDSTAVITELEM JSOU SYSTÉMY INTEGRO A PREMO.

206 SYSTÉM INTEGRO TENTO SYSTÉM JE URČEN PRO VÝSTAVBU JEDNOPODLAŽNÍCH A VÍCEPODLAŽNÍCH OBČANSKÁCH A PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ S VELKÝM UŽITNÝM ZATÍŽENÍM A VĚTŠÍMI ROZPONY STROPŮ DÉLKY PRVKŮ SE VOLÍ V NÁSOBCÍCH A KOMBINACÍCH ZÁKLADNÍHO MODULU 1200mm, VEDLEJŠÍHO MODULU 300mm A DOPLŇKOVÉHO MODULU 100mm ROZPONY VE SMĚRU NOSNÍKŮ JSOU V ROZMEZÍ OD 6 DO 13,2m A VE SMĚRU STROPNÍCH PANELŮ 7,2 AŽ 18m(U STŘEŠNÍ KOSTRUKCE AŽ 24m) HLAVNÍ NOSNÝ SYSTÉM JE TVOŘEN SLOUPY PRŮŘEZU H NEBO SLOUPY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU A STROPNÍMI ZDVOJENÝMI LICHOBĚŽNÍKOVÝMI NOSNÍKY

207 SYSTÉM PREMO JE VYVINUT ZE SYSTÉMU INTEGRO OPTIMÁLNÍ ROZPONY JSOU 7,2x7,2m OPTIMÁLNÍ VÝŠKA JE DO 12-TI PODLAŽÍ TYPY PREFABRIKOVANÝCH SLOPŮ: OBR 123

208 OCELOVÝ SKELET PATŘÍ JEŠTĚ SE DŘEVEM DO SKUPINY LEHKÉ PREFABRIKACE VZHLEDEM K VELKÉ ÚNOSNOSTI OCELI V TAHU, TALKU A OHYBU SE POUŽÍVAJÍ ZEJMÉNA PRO VÝŠKOVÉ OBJEKTY S VELKÝMI ROZPONY A S VELKÝM ZATÍŽENÍM OCEL SE POUŽÍVÁ V KOMBINACI S BETONEM A OCEL SE POUŽÍVÁ V TAŽENÉ OBLASTI A BETON V TLAČENÉ VELIKOU NEVÝHODOU JE MALÁ PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOT A KOROZE OCELI (OCEL PŘI TEPLOTÁCH VYŠŠÍCH JAK 350 C SNIŽUJE SVOJI PEVNOST A PŘI PROHŘÁTÍ NA 500 C KOLABUJE)

209 OCELOVÝ SLOUPOVÝ SYSTÉM KORD SYSTÉM KORD JE UNIVERZÁLNÍ MONTOVANÝ SYSTÉM OCELOVÝCH PRKŮ UMOŽŇUJÍCÍ VÝSTAVBU HALOVÝCH NEBO MAXIMÁLNĚ TŘÍPODLAŽNÍCH SKELETŮ PRO OBČANSKOU A PRŮMYSLOVOU VÝSTAVBU ROZPONY PRŮVLAKŮ JSOU 2,4 AŽ 5,4m U PŘÍHRADOVÝCH PRŮVLAKŮ AŽ 7,2m

210

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b ) Míra tuhosti styku sloupu a příčle = M p : M t 1 Moment příčle (průvlaku) při tuhém styku M tab = k(2 a + b ) + M ab při pružném připojení M pab = k(2 a + b ) + M ab M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) +

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

Skeletové konstrukce 2

Skeletové konstrukce 2 Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce 2 Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. vyvinuly se z monolitických ŽB skeletů první výskyt 30-léta 20.století (ve světě) v ČR prvnívýskyt v 50-týchlétech 20.st do

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm.

Keramické vložky se ukládají na spodní přírubu nosníků. Prostor mezi nosníky a vložkami se dobetonuje. Horní betonová krycí deska je min. 30mm. Stropy keramické Keramické stropy jsou lehké, usnadňují povrchovou úpravu podhledu, mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, dobrou požární odolnost a použitelnost ve vlhkém prostředí. Stropy z keramických

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada

Prostorové prefabrikované systémy. HABITAT 67 - Montreal, Canada Prostorové prefabrikované systémy HABITAT 67 - Montreal, Canada HABITAT 67 - Montreal, Canada Prostorové jednotky Nakagin Tokyo (hotel, nyní domov důchodců, 1971) Prostorové jednotky New Jersey, USA

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Klenby Skeletové konstrukční systémy Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Klenby Základní rozdělení stropních konstrukcí Rozdělení stropních konstrukcí dle konstrukčně-statického řešení

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra Prostorová tuhost Nosná soustava podsystém gravitační přenáší zatížení vyplývající z působení gravitačních sil stropy, sloupy s patkami, základy podsystém stabilizační ztužidla, zavětrování, rámové vazby,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním Statické působení konstrukcí s převažujícím ohybovým namáháním Účinek zatížení a svislé reakce na oddělené části vyvolává ohybový moment M, který musí být v

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Pozemní stavitelství a technologie provádění I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Pozemní stavitelství a technologie provádění I 1. Rozdělení konstrukcí pozemních staveb Konstrukční systémy

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Vodorovné nosné konstrukce funkční a statické požadavky Monolitické železobetonové stropní konstrukce Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200

Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 KP1 2. úloha Úloha 2: Návrh konstrukčních systémů 1x A3, 1:200 Úloha je zadávána jako týmová práce pro 2-3 studenty. Na základě dispozičního schématu zadaného objektu (1:200) navrhněte 3 varianty konstrukčních

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha

VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha VÝŠKOVÝ SKLAD S PŘÍSTAVKEM fy ZENTIVA a.s., Praha Pavel Čížek, Zora Čížková, Zdeněk Burkoň 1 Úvod Zentiva a. s. je výrazně prosperující společnost ve farmaceutickém průmyslu s tuzemskými i zahraničními

Více

Pozemní stavitelství II. SKELETY IV.

Pozemní stavitelství II. SKELETY IV. Pozemní stavitelství II. SKELETY IV. KOMBINOVANĚ SKELETOVÉ SYSTÉMY 2. Ve skeletových konstrukcích mohou být kombinovány různé stavební materiály (např. železobeton a ocel) nebo různé výrobní technologie

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Pozemní stavitelství Konstrukční systémy vícepodlažních staveb Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená literatura Matoušková,D. Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993, Matoušková,D. Pozemní stavitelství II.,VUT

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost). 2.5 Schodiště 2.5.1 Všeobecné údaje o schodištích Tab. 2.5.1 Minimální šířka ramene Rodinné domy do dvou podlaží Ostatní běžné stavby (bytové, občanské) Vícepodlažní stavby Podřadná, málo používaná schodiště

Více

124PS01 (4+2) Zadání úloh

124PS01 (4+2) Zadání úloh 124PS01 Pozemní stavby 1 strana 1 124PS01 (4+2) Zadání úloh Harmonogram cvičení: Týden Výklad na cvičení 1. 2. Blok 1. Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace úvod, zásady zakreslování

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK30 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce? NK 1 Konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc. - Uspořádání konstrukce - Zásady

Více

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy

Vodorovné konstrukce. Funkce a požadavky kladeny na stropy Vodorovné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce B/ Převislé římsy, balkony, arkýře apod. zpravidla navazují na stropní

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky

Základní případy. Smyková odolnost. τ c je smyková pevnost desky [MPa] Patka, soustředěné zatížení. Bezhřibové stropní desky Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyková odolnost nevyztužené desky τ c je smyková pevnost desky [MPa] Smyková pevnost desky závislá na stupni

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Smyková odolnost na protlačení

Smyková odolnost na protlačení Smyková odolnost na protlačení Základní případy Sloup uložený na desce Patka, soustředěné zatížení Bezhřibové stropní desky Smyk protlačením myková odolnost evyztužené desky τ c je smyková pevnost desky

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení

Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení PŘEDNÁŠKY Účinky smršťování a dotvarování a opatření pro omezení jejich nepříznivého působení Pozemní stavby Pozemní stavby rámové konstrukce Vliv dotvarování a smršťování na sloupy a pilíře střední sloupy

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Vertikální komunikace (3)

Vertikální komunikace (3) ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Vertikální komunikace (3) Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 Zpracováno v návaznosti na přednášky Prof. Ing.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

Základní rozměry betonových nosných prvků

Základní rozměry betonových nosných prvků Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA R e k o n s t r u k c e M Š " U R y b i č e k " z a t e p l e n í o b j e k t u K o j e t i c k á 1 0 5 5, 277 11 N e r a t o v i c e Investor : Město N e r a t o v i c e, ul.

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2K - cvičení 2011/12. Konstrukce pozemních staveb 2 - K. Podklady pro cvičení. Úloha 1

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 KP2K - cvičení 2011/12. Konstrukce pozemních staveb 2 - K. Podklady pro cvičení. Úloha 1 Cíl úlohy Konstrukce pozemních staveb 2 - K Podklady pro cvičení Úloha 1 Návrh vnitřního schodiště Celkový návrh hlavního schodiště budovy, zahrnující konstrukčně-materiálové řešení schodišťových ramen,

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Schöck Isokorb typ K-UZ

Schöck Isokorb typ K-UZ Pro volně vyložené y, které navazují na průvlak nebo železobetonovou stěnu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. 65 Balkón s prvkem Schöck Isokorb typ K snížený oproti stropní desce

Více

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy.

5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. 5. Ocelové skelety budov. Dispozice, stropy. Patrové budovy: zásady návrhu, dispozice, způsob kreslení. Stropy: stropní desky, stropnice prosté a spojité, průvlaky, přípoj na železobetonové jádro, štíhlý

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ STROPY

VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ STROPY VODOROVNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ STROPY kurz stavitelství PS I zimní semestr 2013-14 Prof.Ing.Miloslav Pavlík, CSc Doc.Ing.Vladimír Daňkovský, CSc Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2013/2014 Str.

Více

Schöck Tronsole typ B s typem D

Schöck Tronsole typ B s typem D Schöck Tronsole typ B s typem D Schöck Tronsole typ B s prvkem Tronsole typ D Prvek Schöck Tronsole typ B slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovým ramenem a základovou deskou. Typ D lze použít

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu SCHODIŠTĚ - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu 1 podesta 2 mezipodesta (odpočívadlo) spojuje jednotlivé schodišťové

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Schodiště. Schodiště termíny

Schodiště. Schodiště termíny 133 Schodiště podesta odpočívadlo hlavní podesta mezipodesta schodišťové rameno nástupní výstupní zrcadlo stupeň stupnice podstupnice jalový stupeň výška, šířka stupně Schodiště termíny K133, či jsou volně

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ SOUSTAVY PODLAŽNÍCH OBJEKTŮ KOSTROVÉ (skelety) část B Ústav stavitelství I Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze IngVladimír Jirka, PhD

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 133 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více