1 ZT 35/ V Praze dne U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ZT 35/2014-28 V Praze dne 22.4.2014 U S N E S E N Í"

Transkript

1 Obvodní státní zastupitelství pro Prahu Praha 5, nám. 14. října 12, tel. č , fax č.: , ID datové schránky e85ahqb, 1 ZT 35/ V Praze dne U S N E S E N Í Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 rozhodl dnešního dne ve věci obviněné jméno fyzické osoby, datum narození, adresa, t a k t o : Podle 172 odst. 1 písm. b) tr. řádu s e z a s t a v u j e trestní stíhání obviněné jméno fyzické osoby pro skutek, v němž byl spatřován trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, dílem ve stádiu pokusu podle 21 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že v postavení vedoucí úřednice územního samosprávného celku a to vedoucí Odboru styku s médii a veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje, sídlo Praha 5, Zborovská 11/81 poté, co na základě jejího věcného záměru rozhodla o realizaci projektu Komunikační kanál pro mladé Středočechy Rada Středočeského kraje usnesením č /2011/RK ze dne , kterým jí byla zároveň uložena odpovědnost za zajištění realizace tohoto projektu zahrnující i vypsání a podíl na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, nesplnila povinnosti pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, řádně hospodařit se svěřenými prostředky a ochraňovat majetek Středočeského kraje, uložené ustanovením 16 odst. 2 písm. a), c) z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které ji byly také uloženy v čl. II. odst. 2 s ní uzavřené pracovní smlouvy a v čl. 9. písm. f), g) pracovního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, když nesplnila povinnost stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění nebo na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem, uloženou ustanovením 13 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a současně uvedenou v čl. 2 odst. 7 Směrnice č. 64 upravující zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem, který výslovně odkazuje na povinnost stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky postupem stanoveným v ustanoveních 13 až 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť ve formuláři veřejné zakázky Komunikační kanál pro mladé Středočechy s předmětem zakázky zajištění vyhotovení webových stránek a k tomu i rámcové grafické návrhy, s požadavkem zajištění hostingu a serveru pro návštěvnost cca unikátů denně, který vyhotovila a podepsala dne , stanovila předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky ve výši ,- Kč bez DPH pouze proto, aby byla tato veřejná zakázka klasifikována jako veřejná zakázka malého rozsahu, tedy nikoliv postupem podle 13 až 16 zákona o veřejných zakázkách, ač je na uvedený postup přímo ve formuláři odkazováno, a ani později do doby odeslání výzvy vybraným uchazečům k předložení nabídky, neučinila žádný úkon ke korekci předpokládané hodnoty této veřejné zakázky na základě parametrů, které předávala referentům odboru finančního a investic, čímž umožnila vítěznému uchazeči, společnosti Koch & Koch, a. s., IČ, předložit nabídku s nadhodnocenou celkovou cenou ve výši ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH), ze které činila částka ,- Kč bez DPH (72.000, - Kč s DPH) cenu za tvorbu internetových stránek <www.tojecool.cz> a částka ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH) měsíční platbu za provoz serveru, redaktorské práce, grafické práce - 1 -

2 a další práce dle požadavku zadavatele, načež poškozený Středočeský kraj, IČ., na základě smlouvy o dílo uzavřené dne mezi objednatelem Středočeským krajem a zhotovitelem společností Koch & Koch, a. s., s harmonogramem plnění a plateb na dobu určitou v období měsíce květen 2011 až červen 2012, uhradil ve prospěch účtu zhotovitele celkovou částku ve výši ,- Kč s DPH za provoz serveru, redaktorské práce, grafické práce a další práce dle požadavku objednatele za období měsíce květen 2011 až květen 2012, ač by při dodržení postupu podle 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách činila tato částka maximálně ,- Kč s DPH měsíčně, tj. celkem ,- Kč s DPH, přičemž požadavek na zajištění provozu a správy internetových stránek, tj. požadavek na aktualizaci obsahu internetových stránek, redaktorské a grafické práce, nebyl obsahem výzvy k podání nabídky, čímž způsobila poškozenému Středočeskému kraji škodu v celkové výši ,- Kč včetně DPH, kdy její jednání směřovalo ke způsobení další škody ve výši ,- Kč včetně DPH, tj. ke způsobení celkové škody ve výši ,- Kč včetně DPH, k čemuž nedošlo pouze proto, že poškozený Středočeský kraj z důvodu předčasného ukončení tohoto projektu k neuhradil zhotoviteli vystavené faktury za červen 2012 ve výši ,- Kč včetně DPH s předmětem plnění provoz serveru, redaktorské práce, grafické práce a další práce, neboť uvedený skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci. O d ů v o d n ě n í Dne zahájil policejní orgán OŘ Praha II, SKPV OHK Praha 5 úkony trestního řízení podle 158 odst. 3 tr. řádu a to na základě oznámení fyzických osob poukazujících zejména na neúčelnost projektu tojecool.cz, na hodnotu veřejné zakázky související s uvedeným webem a na skutečnost přidělení této zakázky spol. Koch a Koch. Policejní orgán SKPV OHK Praha 5 po provedeném prověřování v jehož průběhu zejména opatřil listiny vztahující se k veřejné zakázce (dále VZ) malého rozsahu týkající se vyhotovení webu provedl šetření k průběhu realizace zadávacího řízení, provedl šetření týkající se plateb poskytovaných Středočeským krajem spol. Koch a Koch, a.s., která byla na základě hodnocení nabídek vybrána jako vítěz, a se kterou poté byla uzavřena Smlouva o dílo, a také vyslechl zaměstnance Krajského úřadu Středočeského kraje, dospěl na základě vyhodnocení skutečností zjištěných prověřováním k závěru o existenci podezření ze spáchání konkrétního trestného činu a to tr. činu porušení povinnosti při správě cizího majetku konkrétní osobou, tehdejší vedoucí Odboru styku s médii a veřejností Krajského úřadu, jméno fyzické osoby, a dne vydal usnesení čj. ORII-17676/TČ- 2012, kterým zahájil dne trestní stíhání jméno fyzické osoby jako obviněné z výše uvedeného trestného činu. Obviněná jméno fyzické osoby k jednání jí kladenému za vinu ve výpovědi uvedla zejména, že se ničeho nedopustila, postupovala podle interních směrnic a zavedených postupů krajského úřadu, zakázku realizovala na základě usnesení Rady kraje /2011, která odsouhlasila záměr, zajištěním průběhu realizace VZ byl pověřen vedoucí odboru finančního a investic jméno fyzické osoby, VZ které realizoval její odbor vždy procházely radou, byly radou schvalovány a realizovány až poté. V hodnotící komisi byla s dalšími 2 členy z oddělení malých zakázek, nikdo v průběhu řízení neupozornil na pochybení, byl vybrán nejlevnější uchazeč, nikdo nebyl vyřazen a nepodal námitku, protokol o vyhodnocení podepsal i jméno fyzické osoby, poté ekonomický náměstek jméno fyzické osoby s doporučením podepsat smlouvu s vítězným uchazečem, poté se přikročilo ke sjednání smlouvy o dílo, která prošla právním oddělením bez připomínek a následně ji podepsal náměstek jméno fyzické osoby. Bod 3 usnesení rady jasně ukládá povinnost za zajištění - 2 -

3 realizace projektu panu jméno fyzické osoby, jako úředník nemohla způsobit škodu Středočeskému kraji, tu může způsobit pouze rada nebo zastupitelstvo, každý návrh do rady mají všichni radní dopředu k dispozici, v této věci nebyly žádné připomínky, členem komise byla automaticky jako zástupce věcně příslušného odboru. Účelem projektu bylo zapojit mladé Středočechy do dění v kraji, kde proběhly i soutěže, na tento web byly upozorněni ředitelé středních škol a to i na možnost aby studenti psali články, videa a reportáže, což se stalo. Záměr tohoto projektu vyplynul obecně z diskuzí i na radě, od počátku se hovořilo o vyrobení stránek, včetně zprávy, redaktorské činnosti a propojení na sociální sítě, o realizaci projektu rozhodla rada kraje, za obsahové naplnění projektu odpovídala ona, za zajištění průběhu realizace zadávacího řízení odpovídal pan jméno fyzické osoby, jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena. Předpokládanou hodnotu VZ stanovili tak, že zjišťovali cenu výroby i měsíčních nákladů, přihlíželo se k tomu, že správa stránek kraje stojí cca 160 tisíc Kč, cenu diskutovala s podřízenými a dalšími kolegy v rámci úřadu, zjišťovala jak to funguje na dalších úřadech, dotazovala se i soukromých subjektů, ze své činnosti i sama znala přibližné náklady na redaktora, grafické práce, poplatky za nákup fotografií, jaké subjekty oslovila si nepamatuje. Formulář VZ připravila její podřízená jméno fyzické osoby, předala ji ústní informace a usnesení rady a po vypracování formuláře ho podepsala, věděli, že cena nesmí překročit 2 miliony Kč, kdo stanovil technické parametry zakázky si nepamatuje, předpokládá, že někdo z IT oddělení, celý projekt byl kolektivní prací celého úřadu, každý se podílel na nějaké části v oblasti jeho kompetence, ona sama technickou specifikaci nevymyslela a nepsala. Neumí odpovědět zda byly technické parametry promítnuty do předpokládané hodnoty VZ. Z její strany byl požadavek na redaktorskou práci dáván od samého počátku, výzvu k podání nabídek zpracovávalo oddělení veřejných zakázek. K výběru uchazečů o VZ uvedla, že spol. Koch a Koch, a.s. a INFO GATE k.s. byly vybrány náhodným výběrem jejich zástupce neznala, spol. RG MEDIA s.r.o. byla oslovená po předchozích dobrých zkušenostech, náhodný výběr byl proveden z databáze firem, který si na odboru založili v průběhu let. Podepisovala nějaký předávací protokol, o obsahu webu rozhodovala ona, fakticky zajišťoval provoz webu, tj. administraci obsahu, vkládání článků, fotografií apod. prováděl vítězný uchazeč, její kolegyně posílaly jí určené články redakci na ové adresy, které dostaly od pana jméno fyzické osoby (Koch a Koch). Domnívá se, že na DVD zálohách webu provedených policií nejsou všechny články, není reflektováno propojení s facebookem a také záloha facebookového profilu, který byl denně aktualizován, záloha profilu není u spisu. Není reflektována redaktorská činnost, která prokazatelně proběhla denně, a za kterou byla placena měsíční odměna sjednána ve smlouvě o dílo, na projekt a na cenu si nikdo z kraje nestěžoval. Domnívá se, že kdyby nebyla tiskovou mluvčí, tak by ani nebyla obviněna. K výpovědi obviněná doložila listinný soubor příloh (svazek II), a to : doklad o úhradě 162 tisíc Kč dne z účtu kraje, dále statistiky návštěvnosti domény tojecool.cz od září 2011 do poloviny května 2012, návštěvnost od 26 tisíc do 145 tisíc, dále souhrn aktivit prováděných a zajišťovaných prostřednictvím spol. Kocha Koch, a.s. (pravidelná aktualizace, mapa zábavy, tipy na výlety, publikace článků studentů a externistů, adresář středních škol, soutěže). Dále předložila rozsáhlý soubor článků a fotografií jako část souborů publikovaných za období od do na uvedeném webu, ovšem bez dalších částí celého projektu (facebookový profil a na něm publikované články, fotografie a videa, interaktivní mapa kraje). Jedná se o celkem 309 článků různého rozsahu, kde jsou jako autoři uvedeny jména fyzických osob, a další osoby, přičemž o některých z nich se ve své výpovědi (viz níže) jako o redaktorech zmiňuje pan jméno fyzické osoby

4 V průběhu prověřování byly formou svědeckých výpovědí před zahájením trestního stíhání nebo formou podání vysvětlení slyšeny následující osoby. Jméno fyzické osoby, referentka tiskového oddělení krajského úřadu, ve výpovědi uvedla zejména, že jejím úkolem je naplňování obsahu oficiálních stránek kraje, píše články, pokud shledala článek jako zajímavý pro mladé lidi, případně na základě pokynu obviněné, odeslala článek na spol. Big Bank Media, pak se článek objevil na stránkách tojecool.cz, články zpravidla předtím upravili i rozšířili, úkoly ji zadávala obviněná, jinak se na projektu nepodílela., ví, že na tom webu proběhly i nějaké soutěže. Jméno fyzické osoby, člen představenstva spol. Koch a Koch, ve výpovědi uvedla, že je povšechně informoval pan jméno fyzické osoby o účasti na této zakázce, více o tom neví, funkci ji nabídl pan jméno fyzické osoby, který je akcionářem, společnost se zabývá reklamou a propagací, má zaměstnance 3 osoby členy představenstva, nabídku na základě výzvy vypracoval pan jméno fyzické osoby, na tvorbu webových stránek byl subdodavatel, vše měl na starosti pan jméno fyzické osoby, více o věci neví. Jméno fyzické osoby, investiční technik oddělení VZ krajského úřadu, ve výpovědi a vysvětlení uvedla, že se této zakázky účastnila jako administrátor, tj. podílela se na zpracování výzev uchazečům, zpracování nabídek, zajištění protokolu komise a po výběru vítěze zajišťovala podpisy odpovědných pracovníků. Odbor který chce vypsat a realizovat zakázku vydá vnitřní sdělení podle směrnice č. 64 s požadavky na zakázku včetně ceny, ona podle pokynů oslovila vybrané firmy, které dostala od obviněné, jak si ty firmy sehnali neví, je naprosto standardní, že jakýkoliv odbor, který chce realizovat VZ malého rozsahu určí firmy, které chce oslovit, její oddělení pak tyto firmy osloví. Po doručení nabídek vyzvala komisi k zasedání, v komisi zasedala obviněná, členem komise je vždy zástupce konkrétního odboru. Po podpisu smlouvy uzavřela administrativně zakázku a materiály předala odboru styku s médii. Jednala na základě pokynů nadřízených. Výzvu k předložení nabídky k VZ vypracovala ona jako referentka, podklady dostala buď vnitřním sdělením, nebo byly přílohou tohoto sdělení, což je interní dokument příslušného odboru, který po nich požaduje administrování konkrétní zakázky, dokument obsahuje veškeré údaje, včetně údajů technických. Rubriku 1.1. stručný textový popis zakázky, technické specifikace vyplnila tak, že tyto údaje byly součástí toho vnitřního sdělení, popis technických parametrů zakázky ji poskytl odbor styku s medii, sdělení bylo podepsáno obviněnou, kdo ho konkrétně vytvořil neví. Jméno fyzické osoby, referent tiskového oddělení krajského úřadu, ve výpovědi a vysvětlení uvedla, že se záměrem realizace projektu přišla obviněná, že úkol dostala od hejtmana, v usnesení rady jí byl takový úkol přidělen, to znamená, že obviněná dostala za úkol zpracovat a předložit radě záměr projektu, rada kraje potvrdila záměr a uložila obviněné úkol realizovat projekt, na základě toho předložila odboru finančnímu a investic požadavek realizace zakázky a celou zakázku pak administroval uvedený odbor, z jejího odboru neměl nikdo možnost zasahovat do výběrového řízení, ona sama nemohla zasahovat do toho koho oslovit. Její oddělení zpracovala pouze obecný záměr tohoto projektu, kde je chybně uvedeno, že je vedoucí odboru, tím byla obviněná, jediným kritériem byla cena VZ do 2 milionu Kč, kdo a jak kalkuloval předpokládanou cenu neví, ví, že se projekt rozběhl, o tom byli vyrozuměni i ředitelé středních škol, souvislosti s realizací projektu i po spuštění portálu s nikým nekomunikovala, v této souvislosti jí nebyly zadávány žádné dílčí úkony. Podklady ke zpracování věcného záměru projektu, které byly předloženy radě, ji ke zpracování poskytla - 4 -

5 obviněná. Kdo dával odboru finančnímu a investic konkrétní technické parametry zakázky neví, to byla starost obviněné. Jméno fyzické osoby, vedoucí odboru finančního a investic krajského úřadu, ve výpovědi uvedl zejména, že do činnosti odboru patří i veřejné zakázky, ve věci bylo standardně soutěženo v režimu malých zakázek, o důvod realizace se nezajímal, zakázka byla schválena radou kraje, odbor, který projekt zadával zpracovával cca 90% zadávací dokumentace, za realizaci projektu odpovídal odbor styku s medií, za zajištění průběhu realizace VZ odpovídal jeho odbor, předpokládaná hodnota VZ byla stanovena odborem styku s medii, který také dodal portfolio firem, které se mají obeslat, což je zcela běžný postup. Předávání dokumentace se děje na úrovni vedoucích odborů, ověřování obvyklé ceny za tvorbu a administraci webových stránek je věcí odboru styku s médii. Za vlastní realizaci projektu odpovídá odbor styku s medii, který také dává příkaz k platbě. Jméno fyzické osoby, referent tiskového oddělení krajského úřadu, ve výpovědi uvedla zejména, že o projektu se dověděla od obviněné, jí to přišlo jako dobrý nápad, žádnou agendu v této věci nezajišťovala, s vítězem zakázky nekomunikovala, osobně předávala k rozeslání dopis ředitelům škol, aby bylo o webu povědomí, dopis jí předávala obviněná. Jméno fyzické osoby, referentka tiskového oddělení krajského úřadu ve výpovědi uvedla zejména, že se o projektu dověděla až když byl web v provozu, v rámci tohoto projektu komunikovala s redakcí, která měla na starosti web, s panem jméno fyzické osoby a panem jméno fyzické osoby, například řešila vyhlašování výsledku soutěže. O projektu nic nevěděla, kolegyně jméno fyzické osoby snad přeposílala redakci webu nějaké články. Jméno fyzické osoby, zaměstnanec oddělení informatiky krajského úřadu, které zajišťuje správu IT techniky a informačních systémů, ve vysvětlení uvedla zejména, že oficiální webovou prezentaci kraje dodal externí dodavatel, který ji také administruje, IT oddělení čítá kolem 15 osob, nemají specialisty na tvorbu webových stránek a vlastními silami nejsou schopni vytvořit a administrovat tyto stránky, na dané VZ jejich oddělení nějak neparticipovalo, nikdo s nimi nic nekonzultoval, ani neměl dotazy ohledně např. technické specifikace, celý projekt si řídila obviněná, tento postup není standardní, z pravidla pokud jiné odbory zadávají zakázku z oblasti IT technologií, s jejich oddělením aspoň konzultují technické specifikace zadání, v případě projektu tomu tak nebylo, o projektu se dověděli až ex post. Jméno fyzické osoby, předseda představenstva spol. Koch a Koch. a jediný akcionář, ve výpovědi uvedl zejména, že spol. koná PR služby, překlady, zakládání společností a další, nemá zaměstnance, vznikla v únoru Ve věci VZ byla oslovena písemně Středočeským krajem, nabídku vypracoval on, projekt společnost realizovala prostřednictvím subdodavatelů, cena zahrnovala vše co bylo předmětem zadání, tj. tvorbu i provoz, následný provoz domény zajišťoval on, administrace domény zabrala denně do 5 hodin, byl aktualizován obsah, vkládány nové články, fotografie, realizovány soutěže atd. Obviněnou zná, byla za Středočeský kraj odpovědná za daný projekt. Součástí spisu je vyjádření Středočeského kraje, ze kterého se podává, že v době realizace předmětné VZ nevykonával jméno fyzické osoby jako advokát pro Středočeský kraj žádnou činnost, která by zavdávala domněnku střetu zájmů

6 Jméno fyzické osoby, vykonávající ve spol. RG MEDIA s.r.o. práva společníka, ve výpovědi uvedl zejména, že si k této VZ pamatoval, že byl stanoven nějaký finanční limit, společnosti se ta cena zdála nedostatečná, určitě vyšší cenu než byla stanovená zadavatelem nabídli proto, že byla pro jejich řešení nedostatečná, více si nevybavuje. Jméno fyzické osoby, bývalá jednatelka spol. RG MEDIA s.r.o., k věci uvedla, že vše řídil jméno fyzické osoby, její funkce byla formální, o projektu kanálu pro mladé středočechy nic moc neví, zpětně se dozvěděla, že společnost snad měla nabídnout vyšší cenu než mohla, kdo vypracoval nabídku neví, ona se na tom nijak nepodílela, ačkoliv nabídku a ostatní listiny podepisovala. Společnost byla schopná vlastními prostředky vytvořit webové stránky na zakázku. Jméno fyzické osoby, jednatel spol. RG MEDIA s.r.o., ve výpovědi uvedl, že o předmětné zakázce nic neví. Ve společnosti mají pouze jednoho grafika, webové stránky nejsou schopni vytvořit. Jméno fyzické osoby, zástupce komplementáře spol. INFO GATE k.s., ve výpovědi k zakázce uvedl zejména, že byli osloveni tiskovou mluvčí Středočeského kraje, jak přesně si již nepamatuje, s kolegy si říkali, že požadovaná cena je podhodnocena, i přesto předložili nabídku, zakázku nezískali, cenu ,- Kč bez DPH nabídli jako nejnižší reálnou cenu, Jméno fyzické osoby, jednatel spol. Big Bang Media s.r.o., ve vysvětlení uvedl zejména, že byli osloveni společností Koch a Koch, bylo jim řečeno zadání a výše odměny, zadání znělo na tvorbu webu a jeho administraci, tj. zprávu po technické i obsahové stránce včetně facebooku, a také redakčního systému pro vkládání článků a fotografií. Reálně práci prováděl on, jeho kolega jméno fyzické osoby a spolupracovníci (externisté), denně napsali několik článků vážících se ke Středočeskému kraji, k tomu prováděli vlastní novinářskou činnost, denně 5-8 článků, zpravovali facebook, kde vkládali odkazy, pořádali soutěže, oslovili i začínající redaktory. Při tvorbě, resp. administraci stránek komunikovali se spol. Koch a Koch i se Středočeským krajem. Jednalo se o první spolupráci se spol. Koch a Koch. Webovou prezentaci vytvořila spol. Big., měsíčně fakturovali spol. Koch a Koch. 80 tisíc Kč, administrace probíhala soustavně. Celý web realizovali pro spol. Koch a Koch sami, tato spol. do tvorby obsahu nezasahovala a ani nepomáhala, z počátku pouze odsouhlasila podobu webu, občas jim zaslala podmět na nějakou akci v rámci kraje, následné redaktorské pokrytí tvorba článku až po finální uveřejnění na webu ovšem zajišťovala sama spol. Big Bang Media. Jméno fyzické osoby, spolupracující se spol. Big Bang Media, ve vysvětlení uvedl, že v září 2011 byl již projekt na smlouvaný, web existoval, byl denně aktualizován, dohlížel na redaktorku jméno fyzické osoby a jméno fyzické osoby, odpovídal za obsah a aktualizaci webu, dohlížel na externisty z řad studentů, podněty na články si obstarávali sami, dále jim z kraje chodili přehledy různých akcí, občas zaslala podnět spol. Koch a Koch, a to za celou dobu v řádu desítek, a to prostřednictvím u, s nikým z této společnosti se nesetkal, ani s nimi nic nekonzultoval, tato společnost jim do redakce zaslala cca 2 y měsíčně, projektu se věnovali denně, po dobu zhruba jednoho roku. K projektu se písemně vyjádřil ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje, z vyjádření se podává, že důvodem byla potřeba informovat mladší generaci o dění v kraji, o realizaci projektu rozhodla rada , za realizaci projektu odpovídá odbor styku s medii a veřejností v čele s vedoucí jméno fyzické osoby, za zajištění průběhu realizace VZ - 6 -

7 odpovídal vedoucí odboru finančního a investic jméno fyzické osoby, o doméně byli informováni ředitelé škol, ve věci bylo vedeno zadávací řízení na VZ malého rozsahu, kdy byli osloveny tři společnosti, hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na zákon o VZ, které stanoví maximální cenu do 2 mil. Kč, tvorba domény stála 60 tisíc Kč, měsíční provoz pak 135 tisíc Kč a to z prostředků kraje, na základě usnesení rady byla spol. Koch a Koch vyzvána dne k ukončení provozu webové stránky tojecool.cz. K vyjádření kraj doložil soubor listin vztahujících se k této VZ a to: 1) předkládací zprávu radě kraje z , kde je uveden účel projektu, zprávu zpracovala obviněná a jméno fyzické osoby, 2) důvodovou zprávu k projektu z s podpisem stejných osob, 3) zápis z jednání č. 11/2011 rady kraje ze obsahující usnesení, kterým rada schvaluje záměr vytvoření moderního webového a facebookového kanálu sdružujícího především mladé lidi, dále ukládá obviněné zajištění realizace vytvoření nového webového a facebookového kanálu a ukládající vedoucímu odboru finančního a investic zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na vytvoření webového a facebookového kanálu, 4) formulář veřejné zakázky z podepsaný obviněnou, ze kterého se podává předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč bez DPH s realizací na dobu určitou od května 2011 do června 2012 s předmětem zajištění vytvoření nového moderního informačního webového a facebookového kanálu sdružujícího převážně mladé lidi Středočeského kraje, požadavky: propojení s facebookem, cool design, rubriky, napojení na školy, možnost publikování příspěvků studentů, soutěže, návštěvnost minimálně 10 tisíc unikátů denně, grafika návrhu až po realizaci. Pod poznámkou 3 je uvedeno, že předpokládaná hodnota VZ má být stanovena v souladu s 3-16 z.č. 137/20006 o veřejných zakázkách. 5) Výzvy k podání nabídky adresované spol. Koch a Koch, a.s., spol. RG MEDIA s.r.o. a spol. INFO GATE k.s., z nabídek se podává, že předmětem zakázky je zajištění vyhotovení webových stránek a k tomu i rámcové grafické návrhy, požadujeme zajisti hosting a server pro návštěvnost cca unikátů denně. Technické parametry : - analýzy použitelnosti, - grafika návrhu až po realizaci, - systém pro správu a vkládání reklamy, - distribuce reklamy na webu, - sestavení redakčního systému a publikační jádro, - CMS systém, - vytvoření modulu pro správu videí, - zabezpečení proti napadení, - aplikace pro mobilní přístup do publikačního systému, - zajištění propojení na facebook a synchronizace dat ze serveru na facebook, - napájení na další sociální sítě, - v ceně musí být zahrnuto programování a testování celého webu. Jako kontaktní osoba je uvedená jméno fyzické osoby a jméno fyzické osoby. Základním kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší nabídková cena, požadovaná nabídková cena by neměla přesáhnout 2 miliony Kč bez DPH. 6) Seznam doručených a přijatých nabídek, ze kterého se podává, že všechny nabídky byly doručeny do 10 hod. dne ) Ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek z ) Nabídky oslovených uchazečů, spol. Info Gate nabídla cenu ,- Kč bez DPH, spol. Koch a Koch nabídla ,- Kč bez DPH, k nabídce spol. předložila návrh smlouvy o dílo s harmonogramem plnění a předpokládaným finančním plněním (60 tisíc Kč výroba webových stránek, 135 tisíc Kč měsíčně za provoz serveru, redaktorské práce, grafické práce + další práce dle požadavku objednatele), spol. RG MEDIA nabídla cenu ,- Kč bez DPH s položkovým rozpočtem, ze kterého vyplývají náklady na vytvoření předmětu zakázky ve výši ,- Kč bez DPH a roční náklady zajištění provozu ,- Kč

8 9) Protokol o vyhodnocení zakázky z , kdy na základě nejnižší nabídkové ceny byla zakázka přidělena uchazeči Koch a Koch a.s., protokol je podepsán jméno fyzické osoby a jméno fyzické osoby. Dne podpisem stvrdil souhlas s výběrem firmy pro provedení této zakázky s doporučením uzavření smlouvy o dílo náměstek hejtmana. 10) Smlouvu o dílo sjednanou mezi Středočeským krajem a spol. Koch a Koch dne včetně harmonogramu plnění a harmonogramu plateb. 11) Dopis jméno fyzické osoby adresovaný ředitelům škol kraje o portálu tojecool.cz. Usnesením z po projednání Rada kraje souhlasila s připojením se Středočeského kraje jako poškozeného v uvedeném trestním řízení s tím, že kraj není schopen škodu vyčíslit. Součástí vyšetřovacího spisu jsou oznámení učiněná jak osobami soukromými tak spolkem, ve kterých poukazují jednak na přidělení zakázky spol. Koch a Koch, tj. spol. bez referencí, dále na pochybnosti o ceně zakázky a účelnosti zakázky, na skutečnost, že desítky fotografií pocházely z fotobank. Z dalších opatřených důkazů zařazených ve vyšetřovacím spise se podává zejména níže uvedené : Výpis z účtu spol. Koch a Koch prokazují platby z účtu Středočeského kraje na základě smlouvy o dílo (SOD), výpis z účtu spol. Bing Bang Media (zhotovitel) prokazují platby z účtu spol. Koch a Koch a to na základě SOD sjednané mezi uvedenými společnostmi s předmětem díla provést pro objednatele a dodat objednateli vyhotovení webových stránek a k tomu i rámcové grafické návrhy, zajištění hostingu a serveru pro návštěvnost cca unikátů denně, se závazkem zhotovit dílo dle harmonogramu plnění za cenu ve výši ,- Kč bez DPH. Součástí harmonogramu plnění (příloha č. 1 SOD) jsou také redaktorské a grafické práce, z přílohy č. 2 (předpokládané finanční plnění) se podává, že náklady na výrobu webových stránek mají činit ,- Kč, náklady na měsíční provoz serveru, redaktorské práce, grafické práce + další práce dle harmonogramu a požadavku objednatele mají činit ,- Kč. Spol. Kocha Koch se vyjádřila písemně k vyúčtování projektu a činnosti subdodavatele (spol. Bing Bang Media), spol. Koch a Koch zajišťovala komunikaci se zadavatelem, PR, obsahovou náplň webových stránek, provozní náklady, licence, připomínkovala grafické návrhy, prováděla korektury textů, zajišťovala krizovou komunikaci a monitoring médií, proaktivně vyhledávala příležitosti pro prezentaci, navrhovala vhodná témata a dále je obsahově zpracovávala. K vyjádření spol. Kocha Koch doložila faktury vystavené pro odběratele Středočeský kraj od (fa na částku ,- Kč) do (12 faktur na částku vždy ,- Kč, tj ,- Kč bez DPH) a výpisy z účtu o úhradách, dále předložila SOD mezi Středočeským krajem (objednatelem) a spol. Koch a Koch (zhotovitelem) ze dne s předmětem definovaným v čl. II smlouvy 2.2. provedením a dodáním díla : vyhotovení webových stránek a k tomu i rámcové grafické návrhy, zajištění hostingu a serveru pro návštěvnost cca unikátů denně, s danými technickými parametry včetně programování a testování celého webu, dle 2.4. Dílo začne být realizováno bezprostředně po podpisu smlouvy dle Harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Cena za provedení díla činí ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Z přílohy č. 1 harmonogramu plnění se podává, že předmět plnění zahrnuje kromě vytvoření webových stránek, modulů a aplikací i každoměsíční aktualizaci webu, redaktorské a grafické práce, správu facebookového profilu, hosting a administraci serveru, z přílohy č. 2 harmonogramu plateb se podává cena výroby webových stránek ,- Kč a náklady za každoměsíční činnost včetně redaktorské a - 8 -

9 grafické práce ve výši ,- Kč/měsíčně (bez DPH). Spol. Koch a Koch také doložila faktury vystavené jejím subdodavatelem, spol. Big Bang Media. Ze směrnice č. 64 schválené unesením rady Středočeského kraje zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem závazné i pro zaměstnance Středočeského kraje zařazené do Krajského úřadu se podává zejména, že v čl stanoví, že stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je upraveno v ustanovení 13 až 16 zákona o VZ, dle čl. 9 zabezpečují věcně příslušné odbory podklady k zadání veřejné zakázky a předávají je odboru finančními a investic (odbor FI), zadávací dokumentaci kompletuje odbor FI a to ve spolupráci s věcně příslušným odborem, realizaci zadávacích řízení včetně zadávání VZ malého rozsahu zabezpečuje odbor FI, který zabezpečuje i zpracování podkladů pro jednání orgánů kraje. Podle čl. 10 u VZ malého rozsahu je zadavatel povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3 zájemce formou písemné poptávky. Jako příloha č. 2 této směrnice je Formulář veřejné zakázky, kde je i poznámka 3) pro stanovení předpokládané hodnoty VZ s odkazem na ustanovení 13 až 16 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ze znaleckého posudku č. 2457/2012 oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika opatřeného pol. orgánem k posouzení obsahu stránek provedeného na základě zálohy dat se podávají závěry znalce : portál tojecool.cz byl vytvořen pomocí volně šiřitelného nástroje pro správu obsahu Wordpress, který spadá do kategorie volně šiřitelných, znalec stanovil časovou náročnost tvorby www stránek na hodin, za období od do činil průměrný čas administrace 8 minut 44 sekund a celkový součet nepřesahuje 4 hodiny. Časovou náročnost přípravy článků a úprav fotografií před vložením do systému WordPress nelze posoudit. Ze znaleckého posudku č. 056/2013 oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace informační a výpočetní technika, opatřeného pol. orgánem k objektivnímu stanovení ceny stránek, ceny měsíčního provozu a přínosu spol. Koch a Koch se podávají následující závěry znalce : 1) stanovení ceny za vytvoření internetových stránek na základě specifikace uvedených ve výzvě k předložení nabídky při sestavení stránek z komponent odhaduje cenu na cca ,- Kč při měsíčních provozních nákladech 990,- Kč, pokud by se jednalo o vývoj všech komponent systému na zakázku včetně grafického návrhu, mohla by cena dosáhnout částky ,- Kč (za podstatný nedostatek výzvy považuje znalec, že zde není uveden požadavek na zajištění provozu systému), 2) částku potřebnou na vytvoření předložených www. stránek tojecool.cz odhaduje na Kč až Kč, 3) cenu měsíčního provozu, webhostingu a provozu portálu a řízení obsahu, tj. náklady na provoz portálu (webhosting a správu obsahu) odhaduje znalec na ,- Kč měsíčně. Znalec dále uvedl v poznámce, že v dokumentu Výzva k podání nabídek není nikde formulován požadavek na zajištění provozu a správy dodávaného portálu, předmětem dodávky tedy neměly být činnosti jako aktualizace webu, redaktorské a grafické práce, administrace serveru a správa facebookového profilu, 4) K ocenění přínosu spol. Koch a Koch k sestavení portálu považuje znalec vzhledem k přeloženým dokumentům za minimální, z pohledu měsíčního provozu portálu prakticky zanedbatelný, přičemž poukazuje na shodný předmět smluv o dílo uzavřených mezi Středočeským krajem a spol. Koch a Koch a mezi touto společností a spol. Big Bang Media, u spol. Koch a Koch lze uvažovat o manažerském vedení a přenosu informací. Součástí spisu jsou také vyjádření pol. orgánem oslovených společností, aby na základě údajů z výzvy k předložení nabídky sdělily cenu za vytvoření a správu stránek dle specifikace v nabídce. Oslovené společnosti uvedly : spol. Logout.cz - cena dle údajů - 9 -

10 v nabídce na tvorbu webu činí ,- Kč, náklady na správu do 5.000,- Kč, náklady na správu obsahu prezentace činí dle rozsahu od 1.000,- Kč měsíčně do ,- Kč, spol. SPWEb nálady na tvorbu ,- Kč (použití open source) nebo ,- Kč (použití licencovaného řešení), spol. E-solutions ceny za tvorbu ,- Kč bez DPH. Ze zprávy spol. WINSITE a.s. podané dle 8 odst. 1 tr. řádu se podává, zakázka na návrh a vývoj webové prezentace pro mladé Středočechy (poté pojmenovaná tojecool.cz ) byla zadána dne na základě objednávky spol. Bing Bang Media s.r.o. za cenu ,- Kč bez DPH, k nebyla dosud uhrazena druhá faktura z ceny na částku ,- Kč. Ze zprávy spol. Gransy s.r.o. se podává, že je registrátorem domény tojecool.cz, majitelem domény je spol. Koch a Koch, cena hostingu je 3.000,- Kč + DPH měsíčně. K osobě obviněné se podává, že nebyla řešena pro přestupek, nemá záznam v rejstříku trestů. Dne uzavřela obviněná se Středočeským krajem pracovní smlouvu se zařazením tiskový mluvčí, s účinností od byla pověřena zastupováním vedoucího Odboru styku s médii a veřejností, ode dne byla jmenována vedoucím tohoto odboru, dle pracovní náplně ze dne patřily mezi její hlavní úkoly i zajištění provozu portálu kraje a jeho funkčnost a zodpovědnost za obsahovou a grafickou náplň internetových stránek kraje. Z čl. 9 bod f) a g) pracovního řádu Středočeského kraje se podává, že zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, a řádně hospodařit se svěřenými prostředky, ochraňovat majetek Středočeského kraje před poškozením, ztrátou, zničením či zneužitím. Obviněné je kladeno za vinu, že nesplněním povinností řádně ochraňovat majetek Středočeského kraje, umožnila jako vedoucí úřednice, aby vítězný oslovený uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu, tj. spol. Koch a Koch, mohl účtovat měsíční náklady na provoz webu tojecool.cz ve výši ,- Kč, ač tyto náklady činí dle znalce ,- Kč. U stanovení ceny tvorby tohoto webu a měsíčních nákladů na zajištění samotného provozu je z posudku znalce a harmonogramu spol. Koch a Koch zřejmé, že samotná výše nákladů na tvorbu tohoto webu, kterou znalec udává v rozmezí ,- Kč až ,- Kč není dle harmonogramu spol. Koch a Koch předražená. U seznámení s výsledky vyšetřování předložila obviněná rozsáhlý soubor článků a fotografií publikovaných na daném webu, přičemž z obsahu článků a uvedení autorů je zřejmé, že jsou v souladu s vysvětlením pana jméno fyzické osoby a pana jméno fyzické osoby, tj. osob reálně zajišťujících měsíční provoz webu tojecool.cz a také z naprosté většiny naplňujících samotný obsah webu formou článků, reportáží, fotografií, videí, odkazů. To znamená, že součástí fakturované odměny pro spol. Koch a Koch ve výši ,- Kč měsíčně jsou jednak samotné náklady na provoz webu, které činí dle znalce ,- Kč měsíčně a další odměna ve výši ,- Kč měsíčně, která zahrnuje jednak manažerskou činnost spol. Koch a Koch (z prostého matematického výpočtu hodnocenou částkou ,- Kč měsíčně, tj. ve výši 1.800,- Kč za jeden pracovní den) a jednak vlastní redakční činnost spol. Big Bang Media (subdodavatele) ve výši ,- Kč měsíčně zajišťovanou externími spolupracovníky, která prakticky zahrnuje náklady na vyhotovení reportáží, článků, fotografií, editování, odměny externistům a další náklady obvyklé při zajištění vlastního obsahu webu, přičemž z obstaraných výpovědí a vysvětlení je prokázáno, že samotný Středočeský kraj, respektive odbor pro styk s médii a veřejností vyhotovoval články publikované na dané stránce tojecool.cz zcela výjimečně (v materiálech předaných obviněnou je pouze jednou jako autor článku uvedena jméno fyzické osoby). V průběhu prověřování a následujícího vyšetřování byla vzata do úvahy pouze samotná hodnota (cena) vyhotovení webu a samotné náklady na zajištění provozu webu tojecool.cz, ovšem bez hodnoty (nákladů) na zajištění vlastního obsahu tohoto webu, tj

11 náklady na vlastní redakční činnost (články, reportáže, fotografie, apod.). Opatřené důkazy svědčí o tom, že předmětné dílo bylo vyhotoveno, a že až do , tj. do doby, kdy Středočeský kraj požádal spol. Koch a Koch o ukončení činnosti webu, byly stránky tojecool.cz v provozu a byly zde publikovány stovky článků a reportáží. Z obsahu spisu vyplývá, že pod předmět veřejné zakázky, který nebyl definován jako pouhé vyhotovení webových stránek, ale jako zajištění vyhotovení webových stránek což umožňuje, aby v této věci vybraný oslovený zájemce se na zakázce podílel manažerským vedením, přičemž pod uvedenou veřejnou zakázku spadala i vlastní redakční činnosti spočívající v naplnění stránek tojecool.cz obsahem (články, reportáže a další) o čemž svědčí jak výpověď obviněné, tak harmonogram i položkový rozpočet nabídky soutěžitelů, spol. Koch a Koch a spol. RG Media, ve kterých jsou součástí nabídkové ceny redaktorské práce a zajištění standardního provozu a agenturních a subdodavatelských činností. Na základě těchto zjištěných skutečností tak nelze celkovou hodnotu této veřejné zakázky malého rozsahu zahrnující zajištění vyhotovení webových stránek + zajištění provozu stránek + zajištění vlastní redakční činnosti ve výši ,- Kč (bez DPH), považovat po odečtení nákladů na tvorbu webu a nákladů na provoz, které jsou v mezích hodnot vyjádření znalce, považovat za škodu na majetku Středočeského kraje, neboť spol. Koch a Koch, prokazatelně s nejnižší nabídkou ze tří vyzvaných zájemců o tuto veřejnou zakázku, uvedené činnosti dílem subdodavatelsky zajistila u spol. Big Bang Media což znamená, že prostředky Středočeského kraje byly užity na úhradu výše uvedených činností, které se reálně uskutečnily. V průběhu prověřování a vyšetřování nebyly, s jedinou výhradou, zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že průběh této veřejné zakázky proběhl v rozporu se Směrnicí č. 64 zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem, konkrétně s ustanoveními článku 10. Uvedenou výhradou je to, že předmět veřejné zakázky byl nedostatečně definován, neboť stručný textový popis zakázky a technická specifikace umožňují popis předmětu zakázky vyložit tak, že neobsahuje požadavek na provádění vlastní redakční činnosti vybraným uchazečem. I v případě takového výkladu je však nezbytné vycházet z opatřených důkazů, které svědčí o tom, že prostředky Středočeského kraje byly vynaloženy na skutečně vyhotovený web, na skutečné náklady na jeho provoz a na reálně prováděnou rozsáhlou redakční činnost. V případě posuzování jednání obviněné z pohledu naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle 248 odst. 2 alinea druhá trestního zákoníku je nezbytné vycházet z ustanovení 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále pouze zákon ) ve spojení s 13 zákona a 6 zákona a směrnicí Středočeského kraje č. 64, neboť v dané věci se jednalo o zakázku malého rozsahu, která nebyla zadávána podle zákona, ale v rámci Směrnice č. 64, přičemž i v takovém případě na stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dopadá ustanovení 13 zákona. V dané věci opatřené důkazy svědčí o tom, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebyla stanovena způsobem, který by nezavdával pochybnosti o splnění ustanovení 13 odst. 1, odst. 2 zákona, neboť jednotlivé činnosti spadající do předmětu veřejné zakázky nebyly oceněny samostatně, pouze v celkovém souhrnu. Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky měl zahrnovat i rozporuplně definovanou vlastní redakční činnost (viz výše) je dán důvod považovat uvedenou zakázku za netransparentní ve smyslu 6 zákona. Samotná pochybnost o stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle 13 zákona však není jednáním, které by spočívalo v porušení závažným způsobem závazných pravidel zadávacího řízení. Opatřené důkazy u jednání obviněné nesměřují k podezření, že by obviněná sjednala některému ze soutěžících výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů (oslovených uchazečů o veřejnou zakázku), neboť všechny oslovené společnosti obdržely totožnou výzvu k podání nabídky se stejně vymezeným předmětem veřejné zakázky a stejnými parametry. Jednání obviněné vymezené skutkem tak nelze podřadit pod skutkovou podstatu trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle 256 tr. zákoníku

12 Opatřené důkazy rovněž nesměřují k podezření, že by se obviněná dopustila některé z alternativ jednání vymezených v ustanovení 257 odst. 1 písm. a) až písm. d) tr. zákoníku. Trestní stíhání obviněné jméno fyzické osoby proto bylo s odkazem na výše uvedené skutečnosti zastaveno podle 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu, neboť skutek není trestným činem. Zastavení trestního stíhání nebrání poškozenému Středočeskému kraji domáhat se ochrany svých práv podáním civilní žaloby. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost. Stížnost může podat poškozený a obviněný. Stížnost lze podat do tří dnů od oznámení rozhodnutí k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5. Stížnost má odkladný účinek a rozhoduje o ní Městské státní zastupitelství v Praze ( 141 odst. 2 tr. řádu ve spojení s 172 odst. 3 tr. řádu). Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Mgr. Michal Hanych, v.r. Za správnost vyhotovení : Krtičková

Středočeský kraj. Mgr.Berill Mascheková, Odbor styku s médii a veřejností. Praha: 30.dubna 2012. Vážený pane Zandle,

Středočeský kraj. Mgr.Berill Mascheková, Odbor styku s médii a veřejností. Praha: 30.dubna 2012. Vážený pane Zandle, Středočeský kraj KRAJSKÝ Mgr.Berill Mascheková, Odbor styku s médii a veřejností ÚŘAD Praha: 30.dubna 2012 Č.j.: 054745/2012/KUSK 051747/2012/KUSK Poskytnutí informace žadateli ( 14 odst. 5 písm. d) zákona

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Vrchní soud v Olomouci R o z h o d n u t í Kárný senát Vrchního soudu v Olomouci pro řízení ve věcech soudců rozhodl mimo ústní jednání dne 20. října 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. I. K.

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00515MZ* UOHSX00515MZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk Brno 2. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. 8. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Veřejná zakázka malého rozsahu na akci KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném ust. 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

3 ZT 48/2012-1129 Ve Frýdku-Místku dne 11.2.2014 O B Ž A L O B A

3 ZT 48/2012-1129 Ve Frýdku-Místku dne 11.2.2014 O B Ž A L O B A 3 ZT 48/2012-1129 Ve Frýdku-Místku dne 11.2.2014 Okresní soud ve Frýdku-Místku O B Ž A L O B A Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku podává podle ust. 176 odst. 1 trestního

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup licencí Microsoft Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2012

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více