Část B - Údaje o projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část B - Údaje o projektu"

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení primárního preventivního programu Stacked Deck do praxe Projekt realizován od 2014 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 2014 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře B, M, Z Brno, Olomouc, Zlín Svatoplukova 84, Brno OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Ing. Radovan Voříšek Vedoucí projektu Telefon CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby PP Číslo certifikátu 000/2014 Datum udělení certifikátu Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 00/2014 odborné sociální poradenství, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Vlastníkem movitostí, kde projekt probíhá je MmB. Společnost Podané ruce je zde v pronájmu. Jde o objekt v bývalých kasárnách armády ČR. (Svatoplukova 84, Brno Židenice) a další v Centru prevence (Hapalova 22, Brno Řečkovice). Zázemí je vhodné jak pro vzdělávání, supervizi a intervizi lektorů, tak pro provádění programů samotných. Využíváme prostory, které sestávají z jedné kanceláře -18 m2, jedné poradenská místnost - 12m2 a jedné místnost pro práci se skupinou - 60 m2. Programová místnost je vybavena audiovizuální technikou a potřebným materiálním zázemím pro realizaci preventivních lekcí. Programy budou probíhat také v prostorách škol. K dispozici jsou kanceláře a zasedací místnost s odpovídajícím vybavením. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Projekt započal v roce 2014 a pokračuje druhou fází v roce Celkovým cílem projektu je zavádění takových primárně-preventivních aktivit v oblasti patologického hráčství, které se osvědčily v zahraničí. Naším záměrem je zavedení konkrétního preventivního programu, který vychází z metodiky Stacked Deck autorů Roberta Williamse, Ph.D., Roberta Wooda, Ph.D. (vydáno v roce 2010, Hazelden, Center City, Minsota) a je aplikovat jej na české prostředí. Cíle projektu jsou logický vyústěním následující situace: V posledních dvaceti letech se v ČR vyprofiloval efektivní systém primární prevence užívání legálních drog. V poslední době je kladen stále větší důraz také na oblast alkoholu. Kromě zmíněné problematiky se však jako velmi riziková jeví také oblast látkových závislostí (resp. závislostního chování), representovaná především patologickým hráčstvím (gamblingem). Tento trend dokládá např. letos finalizovaná Studie o sociálně-patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR (viz Prevence patologického hráčství v našem prostředí prakticky existuje.

3 Současná situace v ČR v číslech: Účastníci hazardních her (bez drobných sázek a loterií) Rizikoví hráči Patologičtí hráči Srovnání Počet hazardních hráčů (14% populace schopné hazardních her): se blíží uživatelům tabákových výrobků (pouze o 7% méně)! převyšuje počet každodenních konzumentů alkoholu ( o 5,8%) několikanásobně převyšuje počty uživatelů jakéhokoli druhu legálních drog. Počet všech hazardních hráčů tvoří celkem 14% populace (populace schopné hazardní hry hrát)! 5 % populace (7,5 % mužů a 2,8 % žen, celkem obyvatel) hraje hazardní hry pravidelně takovým způsobem, že je jimi ohroženo! 0,6 % populace (1,2 % mužů a 0,01 % žen,celkem osob) trpí patologickým hráčstvím, tedy je ve stádiu závislosti (Zdroj - PGSI Problem Gambling Severiny Index). Z výše uvedených čísel je patrné, že gambling se stává epidemií. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Primární cílovou skupinou jsou pracovníci v oblasti primární prevence, kteří realizují preventivní aktivity zaměřené na školní a středoškolskou mládež.

4 Sekundární cílovou skupinou jsou pak podle věku žáci a studenti všech typů škol a školských zařízení od 13 do 19 let; cílová skupina podle náročnosti klienta: zasažené* bez výrazné sociální zátěže zasažené* s výraznou sociální zátěží zasažené* bez výrazné sociální zátěže zasažené* s výraznou sociální zátěží * patologickým hráčstvím Poznámka: těžiště programů směřujeme ke zvýrazněným cílovým skupinám K sekundární cílové skupině patří také učitelé, vychovatelé a rodiče. c) Popis plánovaných aktivit projektu Vytvoření metodiky Stacked Deck pro české prostředí a vytvoření vzdělávacího programu - Stáž zástupců pracovní skupiny na pracoviště autorů původní metodiky - Finalizace přizpůsobení textových podkladů do českého prostředí - Grafická příprava a tisk publikace - Sestavení a finalizace vzdělávacího curricula včetně akreditace vzdělávacího programu - Šíření informací o metodice mezi tuzemskou odbornou veřejnost (zahrnující odborný seminář) - Metodická podpora pracovní skupiny směrem k absolventům vzdělávání Uplatnění metodiky Stacked Deck v praxi

5 - Další vzdělávání lektorských adeptů v Stacked Deck a jejich uvedení do praxe - Aktivní vstupy lektorů na třídní schůzky spolupracujících škol (s touto činností máme již mnohaleté zkušenosti; rodiče vědí, na kam se mají v případě problémů obrátit a dělají to) Evaluace služby Jde o zjišťování efektivity programu Stacked Deck v českém prostředí. Tato činnost je zbytná pro případné zkvalitňování programu a následné zlepšování jeho účinnosti. Proces zahrnuje pozorování procesů a reakcí účastníků při programech a šetření (metoda Williams, Wood) vytvořené speciálně pro tento program. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Provozní doba v průběhu celého roku e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Nejvýznamnějším specifikem projektu je to, že takový program (v zahraničí ověřený a funkční) dosud v ČR ní. Realizace projektu umožní pracovníkům primární prevence v ČR realizovat programy založené na osvědčené metodice Stacked Deck. Podpoří vytvoření uceleného vzdělávacího programu včetně následné podpory pro tyto pracovníky. Tento vzdělávací program bude nabízen pracovníkům i po skončení financování projektu a bude tak zajištěna udržitelnost aktivit. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Žádost na RVKPP ,- Kč V rozpočtu jsou uvedeny osobní náklady adekvátně s výší plánovaných úvazků.

6 Na provoz žádáme pouze na zbytně nutné náklady. V provozních nákladech tvoří jvyšší položku jiné ostatní služby - ty zahrnují náklady na zahraniční stáž - ní žádáno na RVKPP, grafickou přípravu a tisk publikace. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby PP Jednotka Počet klientů skupinových aktivit Počet klientů individuálních aktivit Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

7 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 62.67

8 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný Celkový rozpočet na rok Požadavek na dotaci od RVKPP na rok Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) kalendářní rok ze žádosti 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál hygienický materiál kancelářské potřeby běžné spotřební kancelářské vybavení a jiné dle potřeb programu, poměrná část nákladů DDHM* pohonné hmoty pohonné hmoty dle potřeb programu, poměrná část nákladů ostatní materiálové náklady materiál různý, odborná literatura, materiál na opravy, a jiné dle potřeb programu poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina náklady na elektrickou ergii, poměrná část nákladů plyn náklady na plyn, poměrná část nákladů vodné, stočné náklady na celkovou spotřebu vodného a stočného, poměrná část nákladů jiné - konkretizujte poměrná část nákladů na ergii Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov drobné opravy dle potřeb projektu, poměrná část nákladů opravy a udržování aut průběžné opravy auta dle potřeby, poměrná část nákladů ostatní konkretizujte opravy vybavení projektu dle aktuálních potřeb, poměrná část nákladů Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců náklady na cestovné pracovníků na kurzy, vzdělávání, stáže, konference, a jiné cesty dle potřeb programu, poměrná část nákladů tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby z toho: telefony telefony pracovníků a intertové připojení a jiné náklady dle potřeb projektu, poměrná část nákladů poštovné náklady na okrespondenci, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. intert nájemné poměrná část nákladů na nájem, poměrná část nákladů pojištění leasing právní služby právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby účetní audit školení a vzdělávání kurz - programy primární prevence aj. dle potřeby programu, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. supervize supervize dle potřeby projektu zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte grafická příprava a tisk publikace, nákup software a jiné služby dle aktuálních potřeb programu, poměrná část nákladů 1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů OON na DPČ rozepsáno v C4 OON na DPP rozepsáno v C4 ostatní mzdové náklady 0 0 0

9 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

10 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Radovan Voříšek vedoucí projektu pracovník Brno lektor pracovník Olomouc lektor pracovník Zlín lektor 0.10 Pavel Novák ředitel 0.01 ekonomicko-správní oddělení ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom administrativní pracovníci, PR, účetní Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) kráceno dle úvazku Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok Celkem 0.65 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů)

11 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Margareta Hvižďová organizace preventivních programů Úvazek (na dvě desetinná místa) 0.09 Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel 18 SŠ (maturita) Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) Celková mzda v Požadavek dotace organizaci (včetně na mzdu od RVKPP příplatků) pro rok na rok (bez odvodů) Celkem 0.09 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok Lukáš Carlos Hrubý garant projektu garant projektu Šárka Licehammerová člen pracovní skupiny tvorba metodiky odborníci v oblasti dalšího vzdělávání (I.E.S.) členové pracovní skupinysestavení a finalizace vzdělávacího curricula Součet celkem Dotace RVKPP na rok (požadavek)

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více