Část B - Údaje o projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část B - Údaje o projektu"

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Drogové služby ve vězení a následná péče Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči. Projekt realizován od 1/1998 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 1/1998 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře J, B Brno, Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou Křenová 64, Brno OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Bc. Olga Šustrová vedoucí služby Telefon CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby odborné sociální poradenství, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Zázemí služby se nachází mimo prostory věznic na ulici Křenová 64 Brno ve středu města v blízkosti hlavního vlakového nádraží, sídla sociálních kurátorů, Odtud pracovníci dojíždí do jednotlivých věznic služebním vozem Škoda Fabia bo MHD či IDOS. Pro práci s klienty po výstupu z vězení a s rodinnými příslušníky či s osobami blízkými klientů jsou zde k dispozici 2 samostatné konzultační místnosti pro individuální práci. V každé z těchto místností je počítač, který mohou klienti využívat v rámci hledání práce či bydlení, samostatně či s asistencí pracovníků služby. Dále je zde kout pro orientační testování klientů na VHC, VHB a HIV vybavena dřezem, místem pro testování, kontejrem na inf. materiál (likvidace je zajištěna přes Terénní programy Brno), ledničkou (na kontejry s inf. materiálem), posezení na před-testové a po-testové poradenství. Zde se také provádějí i testy na přítomnost drog v moči a ze slin opět orientační k léčebným účelům, u klientů s probačním dohledem i naplňování ussení podmíněného propuštění jako přiměřená povinnost. Prostory pro realizaci služby jsou vyhovující samostatná vstupní chodba, ze které se vchází jak na WC klientů, tak na WC pracovníků a do obou konzultačních místností a kanceláří. Vlastník budovy, event. prostor: Majitelem celého objektu je soukromý vlastník a smlouva je uzavřena od na dobu určitou. Přímá práce s klienty ve vězení se uskutečňuje v prostorách věznic, do kterých pravidelně dochází pracovníci projektu: Věznice Kuřim - k dispozici místnost v suterénu věznice, která je vyčleněna pouze pro pracovníky SPR, uskutečňují se zde individuální konzultace s odsouzenými. Tato místnost je vybavena jako terapeutická poradna s kancelářským koutkem vybaveným PC a telefom po věznici. Pro skupinovou práci máme možnost využívat další terapeutické místnosti či učebny ve věznici dle rozpisu na daný měsíc. Vazební věznice Brno k dispozici vybavená poradenská místnost s telefom po věznici Věznice Rapotice vyčleněná místnost pro individuální práci Věznice Znojmo kulturní místnosti (pro skupinové aktivity), individuální konzultace se uskutečňují dle aktuálních možností věznice Věznice Světlá nad Sázavou- dvě terapeutické místnosti pro individuální i skupinovou práci (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Poslání Drogových služeb ve vězení a následné péče (dále jen DSV NP): DSV a následná péče je zaměřena na sociální, poradenskou a terapeutickou podporu a pomoc osobám, které se v důsledku svého drogového a kriminálního životního stylu ocitly v příznivé sociální situaci. Prohloubením drogové závislosti, sociálním propadem způsobeným pobytem ve vězení, ztrátou bydlení a zaměstnání, rozbitím rodinných vazeb a celkovou společenskou degradací díky kriminální minulosti tyto osoby jsou schopny často svoji situaci řešit samy, nacházejí se na okraji společnosti a potřebují odbornou pomoc. DSV NP je zaměřena na podporu změny životního scénáře a jejího udržování, charakterizovaného subjektivní spokojeností klientů, přijetím společenských norem a vedením života v souladu s nimi.

3 Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči. Právě prvních 48 hodin po výstupu se ukazuje jako jrizikovější pro recidivu kriminální i závislostní. Pro rok 2015 plánujeme intenzivnější přípravu klientů na výstup z vězení formou skupinových informačně vzdělávacích seminářů podrobněji viz bod c). Postupnými kroky služby je: - kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody, - reagovat na jejich aktuální drogovou, sociální a kriminální situaci, - motivovat je k abstinci, k léčbě a ke změně dosavadního způsobu života jak ve vězení, tak po výstupu na svobodu, - poskytovat bo zprostředkovat po propuštění z vězení následnou péči podporou abstince a řešením problémů spojených se závislostí přispět k prevenci recidivy kriminálního chování. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Primárně se jedná o problémové uživatele drog a osoby závislé na drogách, kteří se v důsledku svého životního stylu dostali do konfliktu se zákom a následně do vazby či do výkonu trestu odnětí svobody: klienti ve vězení (vazba a výkon trestu odnětí svobody) a klienti po výstupu z vězení rodiče, děti a partři/partrky uvězněných, kterým nabízíme pomoc a podporu v krizové situaci a k obnově rozbitých rodinných vztahů, což je často podporou změny jejich blízkých ve vězení, případně po výstupu. Vzhledem k časté kombinované závislosti u klientů ve vězení (jčastěji kombinace drogové závislosti a gamblingu, kdy právě trestnou činností financovali hazardní hry), nabízíme odborné služby všem těmto osobám, protože jsme jediní, kdo tyto služby ve věznicích poskytují. Služby bez omezení nabízíme i kuřákům marihuany; lidem v problémech s pitím alkoholických nápojů v omezené míře s ohledem na kapacitu služby. Specifické údaje o cílové skupině vycházející z průběžných a závěrečných zpráv služby:

4 Cca 75% klientů služby DSV NP mají trvalé bydliště v Brně a Jihomoravském kraji (JMK). Cca 20 25% klientů je VHC pozitivní Cca 40 % klientů má vedle problému s užíváním návykových látek a kriminalitou problém s patologickým hraním Cca 45-50% našich klientů bylo dříve v kontaktu s žádnou sociální a adiktologickou službou. V tomto ohledu je tento typ služby možno považovat za významný z pohledu základních principů drogových služeb Ochrany veřejného zdraví a Harm Reduction. Předpokládané počty klientů: Věznice Kuřim: 70 klientů Vazební Věznice Brno: klientů Věznice Rapotice: 50 klientů Věznice Znojmo: 50 klientů Věznice Světlá nad Sázavou: 50 klientek Věznice po celé ČR korespondenční kontakt: 30 klientů Následná povýstuní péče (klienti po výstupu z vězení): 50 klientů Osoby blízké a rodinní příslušníci: osob c) Popis plánovaných aktivit projektu Drogové služby ve vězení a následná péče (DSV NP) služba je rozdělena do dvou oblastí poskytování služeb ve vězení a mimo vězení (následná péče o osoby po výstupu z vězení a osoby blízké a rodinní příslušníci:

5 A/ Práce s klienty ve vězení: Pro rok 2015 plánujeme rozšířit nabídku služeb ve věznicích pro klienty ve výkonu trestu o realizaci cyklů informačně vzdělávacích seminářů (skupinové poradenství) zaměřených na: oblast závislostí (látkových i látkových, legálních i legálních) připravovaná témata: drogy, alkohol, léky, gambling riziko předávkování, prevence šíření infekčních chorob ve vězení kruh změn, práce s motivací a ambivalencí cravig bažení, urobiochemie mozku x závislost, laps, relaps, jak tyto situace zvláda vysoce rizikové situace ve vězení vnitřní spouštěče - úzkosti a deprese, jak je zvládat asertivita x odmítání drog myšlenkové chyby a pasti návratu k užívání drog rozhodnutí ke změně, myšlenkové mapy oblast přípravy na odchod z vězení, tzn. skupinové předvýstupní poradenství vysoce rizikové situace po výstupu z vězení, jak je zvládat rizika předávkování po výstupu z vězení, HARM REDUCTION pravidla bezpečného návratu na svobodu zisky a ztráty plánování, systém péče, předléčebné poradenství povýstupní péče, včetně příkladů z praxe harmonie životního stylu oblasti k řešení bydlení, práce, dluhy,atd. Počet klientů na seminářích: v jednom běhu, polootevřená, případně uzavřená, skupina dle možností v konkrétní věznici. Frekvence cca 1 x měsíčně. Plán pro rok 2015: v každé věznici (Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou) zrealizovat 1x oba běhy info vzdělávacích seminářů, tzn. celkem cca klientů absolvujících toto skupinové poradenství s cílem zefektivnění přípravy na výstup z vězení a získání klíčových informací z oblasti adiktologie a změny životního stylu.

6 Individuálně poskytované služby: informační servis, individuální poradenství a terapie, motivační trénink, adiktologické poradenství předléčebné poradenství, sociálně právní poradenství, sociální práce, HR poradenství, včetně problematiky inf. chorob, prevence relapsu, předvýstupní poradenství, zprostředkování či zajištění adresné následné povýstupní péče. B/ Mimo vězení je služba poskytována: a) klientům po výstupu z vězení předpokládaný počet cca 50 klientů. Důraz klademe především na kontinuální sociální a poradenskou práci. Abstince je považována za prostředek celkové změny, nikoliv za cíl. Naší snahou je v prvním období po propuštění především pomoci klientovi stabilizovat se v sociální oblasti (sociální rozměr postpenitenciární péče bydlení, práce, dluhy, volný čas, atd.), ale také mu po celou dobu poskytovat podporu a pokračovat v motivační práci, která je zbytná pro celkovou změnu. Terapeutický rozměr individuálních konzultací nabývá na významu s délkou spolupráce. Poskytování adresné postpenitenciární péče a následné léčby drogové závislosti ambulantní formou (abstinčně orientovaný přístup) pravidelný kontakt s klientem 1 x týdně 1 x za 14 dní, v počáteční fázi po propuštění z vězení dle potřeby i častěji. Formy programu a jejich délka: jednorázové či krátkodobé postpenitenciární poradenství (do 3-5 konzultací) intenzivní program: 6-12 měsíců, dle potřeby i déle tento typ spolupráce doporučujeme: 1. fáze: 1.měsíc po propuštění z vězení existenční stabilizace klienta plánování následné péče dle aktuálních potřeb klienta motivace k abstinci, řešení otázky bydlení, soc. dávky, chráněná dílna Eikon, hledání práce, mapování dluhů, atd. 2. fáze: 5-6 měsíců po propuštění fáze stabilizační a poradensko terapeutická, řešení naplánovaných kroků v oblasti dluhů, práce, bydlení abstince, rodiny, aj. 3. fáze: 6-12 měsíců od propuštění fáze udržovací, podpůrná, dle potřeby klienta může trvat i déle, případně má terapeutický rozměr V rámci této formy poskytování služeb úzce spolupracujeme s chráněnou dílnou EIKON a Přechodovými byty Pasáž (obě tyto služby provozuje naše organizace), do kterých klienty při plánování následné péče ještě ve vězení odkazujeme, a v těchto službách včetně naší následně po propuštění probíhá souběžná péče. Pracujeme metodou Case managementu koordinovaná péče. Pro rok 2015 plánujeme propracování koncepce této spolupráce.

7 Poskytované služby v rámci následné péče: Individuální poradenství a terapie Informační servis aktuální informace z oblasti sociální, zdravotní, trestně právní, adiktologické, atd.. Podporu v abstinci, pom v krizových situacích Pomoc a podpora v prvních dch po výstupu z vězení Zprostředkování ošacení. Pomoc při hledání práce, ubytování. Pomoc při řešení dluhů a pohledávek. Bezplatné využití telefonu a intertu Pomoc při jednání s úřady, kurátorem, soudy, probační a mediační službou atd. Asistenční služby, doprovod na instituce. Zprostředkování léčby bo doléčování; v případě relapsu a návratu k užívání NL je klientům nabídnuto zprostředkování vhodného léčebného programu např. v TK, PL či jiné. Socioterapie: u spolupracujících klientů pro podporu rozvoje nových dovedností a poznávání jiného způsobu života ž je kriminální a rizikový. Jedná se o podporu využití volného času pozitivním způsobem - vstupenky do posilovny, výstavy, koncerty, plavenky, atd. dle zájmu klientů. V konzultačních místnostech jsou k dispozici počítače a dle potřeby je klienti mohou využít, případně nabízíme asistenci pro vytvoření ové adresy a základy práce na PC, sepsání životopisu, atd. Služby klientům - jedná se příspěvek na ubytování, cestovné, MHD, atd. dle potřeby Sociálně materiální pomoc - materiální pomoc pro klienty po výstupu z vězení - mýdlo, holení, kartáček na zuby, zubní pasta, sprchový gel, šampony, vložky,dle potřeby i oblečení, atd. Do věznic zasíláme balíčky potřebným klientům na základě ověření so. prac. věznice. Provoz webových strák: informační web pro širokou a odbornou veřejnost, v roce 2015 plánujeme rozšíření provozu. b) rodinným příslušníkům a osobám blízkým klientům nacházející se ve výkonu trestu bo následně po výstupu, ať již jsou tyto osoby (ve vězení či po výstupu) s námi v kontaktu či nikoliv. Poskytované služby: individuální poradenství, práce s rodinou rodinné poradenství, informační servis, sociálně právní poradenství d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) A/ Frekvence působení v jednotlivých věznicích: a) Vazební věznice Brno: Současný stav: 2 x týdně 1 pracovník v čase 7:30 15:00

8 Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu docházení b) Věznice Kuřim: Současný stav: 2-3 x týdně 2 pracovníci Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu působení pro klienty standardního výkonu trestu, působení na SPO ve vymezené oblasti následné péče pro klienty po ukončení programu na SPO; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů c) Věznice Rapotice Současný stav spolupráce: 2 x měsíčně 1 pracovník v čase 9 16 hod Plán na rok 2015: info- vzdělávacích seminářů možnost navýšení na 3 4 x měsíčně, 1 2 pracovníci; zahájení realizace cyklů tematických d) Věznice Znojmo Současný stav: 3x do roka 2 pracovníci v čase 9 12 hod Plán na rok 2015: 6-10x do roka, 2 pracovníci v čase 9 16 hod, rozšíření individuálního předvýstupního poradenství; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů Skupinová práce je tč. Zaměřena na klienty na oddělení TOXI a Bezdrogové zóny; individuelně je možný kontakt i s klienty standardního výkonu trestu

9 e) Věznice Světlá nad Sázavou Současný stav: 1x měsíčně 2 dny, 2 pracovníci Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu působení Zejména zaměřeno na klientky z Jihomoravského kraje, dle kapacity možno i z jiných regionů ČR; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů f) Věznice po celé ČR korespondenční práce Pro klienty zejména v ostatních věznicích ČR s cílem poskytnutí informací o možnostech následné péče, podpůrný kontakt s klienty navázanými ve VV Brno s plám návratu do Brna či Jihomoravského kraje (dle místa bydliště) a pokračování spolupráce po výstupu v následné péči. B/ Následná péče a poradenství pro osoby blízké klientů: Kontaktní hodiny: PO, ST hod pro objednané klienty, mimo tento čas se uskutečňují konzultace na základě předchozí domluvy s konkrétními pracovníky služby. Rozsah poskytování služeb se vždy odvíjí od výše získaných finančních prostředků na realizaci projektu na daný kalendářní rok. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Drogové služby ve vězení a následná péče představují vstupní bránu do služeb pro velice problémovou skupinu osob, kteří by jinak drogové služby vyhledali a bez spolupráce se službami mohou být zdrojem závažných problémů ve společnosti.

10 Navázáním kontaktu již ve vězení mohou i po výstupu ve spolupráci pokračovat či některou ze služeb v případě potřeby vyhledat. V oblasti poskytování služeb ve věznicích se jedná o jedinou službu daného typu v regionu, v rámci následné péče se zaměřujeme výhradně na osoby s problémem závislostí vracející se z výkonu trestu či vazby. Výsledky služby navyšující počet klientů, kteří dříve několik let (cca let) páchali trestnou činnost a užívali drogy, nyní vedou řádný život pracují, splácí dluhy, zakládají rodiny, abstinují. Ukazuje se význam a efektivita v dlouhodobé a kontinuální péči o jednotlivého klienta poskytováním adresné, kontinuální a profesionální péče. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Celkový rozpočet žádosti v roce 2014: Kč Celkový rozpočet žádosti v roce 2015: Kč Celkový rozpočet na rok 2015 je tedy o Kč vyšší ž v Žádosti na rok Na rok 2015 žádáme na RVKPP Kč, částka žádaná od RVKPP je oproti předchozímu roku snížena o Kč. Zdůvodnění navýšení rozpočtu: existence pořadníků klientů ve stávajících věznicích bylo by vhodné zkrátit čekací dobu nyní je např. ve věznici Kuřim a Světlá nad Sázavou cca 1-2 měsíce čekací doba, což u některých klientů před termím Výstupu či podání žádosti o podmíněné propuštění může být pro efektivní přípravu na odchod z vězení problematické zahájením ve Věznici Světlá nad Sázavou se rozšiřuje péče o klientky ženy, ostatní věznice. Kde působíme, jsou mužské, pouze ve vazební věznici je malé procento žen gender problematika Rozšíření kapacity následné povýstupní péče, včetně podpory bezpečného způsobu trávení volného času Se zvyšující intenzitou a frekvencí dojíždění do věznic se navyšuje položka cestovních příkazů

11 Opakovaně máme problém udržet čtvrtý úvazek na dalšího pracovníka v průběhu roku dochází pravidelně k odchodu či přijímání s ohledem na výši získaných finančních prostředků. Tato stabilita se projevuje ve výkoch a v naplněnosti kapacity služby, pravidelně máme v aktuální péči více klientů ž pro kvalitní práci s klienty je odpovídající, což dlouhodobě je na úkor kvality práce s klienty. K bylo v pořadníku ve věznicích vedeno celkem 13 zájemců o službu, kterým bylo možné z kapacitních důvodů služby poskytnout. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Poznámka/komentář Netýká se tohoto typu služby. Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch Počet klientů zahrnuje:klienti v osobním kontaktu ve vězení a v následné péči po výstupu + osoby blízké, rodinní příslušníci. Individuální intervence zahrnují: individuální poradenství a terapii + vstupní zhodnocení stavu klienta, právní poradenství, práci s rodinnou, sociální práci, právní, Case management, testování, sociálně materiální pomoc, socioterapie, informační servis B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

12 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem(kč) 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 69.94

13 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP dotaci od na rok (nutno vyplnit) RVKPP na rok (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál doplnění lékárničky, autolékárnička,slinné a močové testy na přítomnost metabolitů drog, rukavice aj. dle potřeby; vitamíny pro klienty atd dle aktuální potřeby hygienický materiál kancelářské potřeby kancelářské papíry, euro obaly, složky do kartotéky, diáře, šny, atd. dle potřeby + poměrná část nákladů DDHM* doplnění vybavení nových prostorů(křesla, stůl, kontejry, atd.), obnova IT vybavení dle aktuální potřeby+ poměrná část nákladů pohonné hmoty pro služební vůz na cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize, atd.+ poměrná část nákladů ostatní materiálové náklady odborná literatura, materiál na údržbu, materiál různý dle aktuální potřeby proj.,terapeutické pomůcky, sociálně materiální pomoc klientům,aj. + poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina ergie pro zázemí služby + poměrná část nákladů plyn náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů vodné, stočné náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů jiné - konkretizujte poměrná část nákladů na ergie Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov úpravy nových prostor - výmalba, drobné opravy dle potřeby v průběhu roku + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení opravy a udržování aut servisní prohlídky a opravy služebního vozu + poměrná část nákladů ostatní konkretizujte opravy-tiskárna, telefony,pc, atd. + poměrná část nákladů Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize atd. +poměrná část nákladů tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby

14 z toho: telefony telefonická komunikace v rámci provozu služby, konzultování s klienty, hledání ubytování, práce, řešení dluhů, jednání s úřady, zajišťování léčby a spolupráce s institucemi, intert, atd. + poměrná část nákladů poštovné korespondence s klienty ve vězení, písemná komunikace s úřady, atd. +poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení intert součástí poplatků za telefon nájemné pronájem prostorů pro zázemí služby a konzultačních místností pro klienty v následné péči + poměrná část nákladů pojištění leasing právní služby právní konzultace smluv se spolupracujícími subjekty, personálních záležitostí, atd. +poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby ekonomické a účetní služby dle potřeby, poměrná část nákladů účetní audit školení a vzdělávání dlouhodobé výcviky(kbt, KPT), motivační rozhovory, krizová intervence, dluhové poradenství, prevence relapsu, řízení služby, atd. dle vzdělávacího plánu jednotlivých pracovníků + poměrná část nákladů supervize pravidelná týmová a klientská supervize, odborné konzultace koncepce služby, manažerská supervize, atd.poměrná část nákladů zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte předplatné tisku, odvoz odpadu, tisky, grafika, korektury, IT služby, tvorba webových strák, služby klientům, přepravné klientů, pronájem prostorů, parkovné, myčka,atd. dle aktuální potřeby služby + poměrná část nákladů 1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky dle 2014 bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

15 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Dolák Jiří, MUDr. odborný ředitel 0.10 Přikryl Tomáš, Mgr. Šustrová Olga, Bc. vedoucí oddělení adiktologických služeb vedoucí služby, adiktolog, spec.pedagog Vraspír Jan, DiS. (N) sociální pracovník 1.00 Pilat Lidija, Bc. sociální pracovník, terapeut 1.00 Dejmek Martin, Mgr. (R) psycholog, terapeut 1.00 Podškůbková Alžběta, Mgr. (N) speciální pedagog, terapeut 0.40 Pavel Novák ředitel 0.05 ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom 0.14 ekonomicko-správní oddělení administrativní pracovníci, PR, účetní 0.52 VŠ VŠ VŠ (Bc.) VOŠ VŠ (Bc.) VŠ VŠ VŠ VŠ Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 5.36 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)

16 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.03 webový administrátor Dosažené vzdělání VŠ Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 0.03 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Ihmová Renata uklizečka úklid Odstrčil Jan právník právní poradenství Chládková Alena koterapeut skupinové poradenství a terapie Nový pracovník (N) socioterapeut socioterapie Petr Nový aministrativa administrativa Nová Jana úklid úklid Součet celkem Dotace RVKPP na rok (požadavek)

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GZ-03-13 Typ služby AL Název projektu Cíl projektu Ambulance adiktologie Zlín Poskytování ambulantní léčby pro hazardní

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-42-13 Typ služby AL, SL Název projektu Cíl projektu Terapeutické centrum Bratislavská Obecně je naším cílem podpora

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu Z-07-04 Typ služby KPS, TP Název projektu Cíl projektu Kontaktní centrum Charáč - víceúčelová drogová služba Poskytování

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu M-03-04 Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Práce s klienty v konfliktu se zákom Realizace poradenské činnosti

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-06-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Program pro pracovníky herního průmyslu v oblasti prevence patologického

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-05-04 Typ služby KPS, TP Název projektu Cíl projektu Kontaktní centrum Netopeer - víceúčelová drogová služba Cílem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-03-04 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu Terénní programy Brno Cílem projektu je provozování kvalitního programu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Drogové služby ve vězení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Měřín 2008

Drogové služby ve vězení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Měřín 2008 Drogové služby ve vězenv zení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružen ení Podané ruce, o.s. Měřín 2008 Projekt Začni jinak - osnova Základní informace o projektu Podrobné informace

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220

Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 015 č. P/2015/220 Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 15 č. P/215/22 1. Adresát žádosti: MPSV 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb

Více

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace

ŽÁDOST O DOTACI KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Údaje podatelny MÚ Kopřivnice: KÓD DOTAČNÍHO PROGRAMU 1/OSV/2013 TÉMA (1, 2) A. Obecná část souhrnné informace Žadatel o dotaci (název subjektu), právní forma (typ organizace): Adresa žadatele (shodná

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31

Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 015 č. P/2015/31 Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2 15 č. P/215/31 1. Adresát žádosti: Zlínský 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních

Více

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová

Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed. Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Adiktologická práce ve vězení aneb Mimo střed zpátky, vpřed Eva Mifková Eliška Vavrušová Dagmar Hrdinová Zpátky, jinak Od 1. 1. 2013, délka trvání projektu 30 měsíců 2 samostatné programy: Ambulantní služby

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-07-04 Typ služby RPTK Název projektu Cíl projektu Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Provozovat kvalitní službu terapeutické

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0108/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 14 fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV)

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Eliška Vavrušová Systém léčebné péče o uživatele NL ve vazbě a VTOS Poradny drogové prevence Bezdrogové zóny (standardní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V N 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, služba má nízkoprahový charakter, proto zde není žádná podmínka přijetí (kromě zákonných důvodů a ohrožení sebe a okolí) Služba má ambici navázat

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pracovní terapie v TK ADVAITA

Pracovní terapie v TK ADVAITA VII. AT seminář Libereckého kraje 26. 27. 11. 2015, Hotel Orion Pracovní terapie v TK ADVAITA Pavlína Iblová Jana Oktávcová Lucie Plíšková Představení komunity Dlouhodobá léčba 7-15 měsíců, průměrně 12

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Probační a mediační služba České republiky 1 Systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků PMS ČR (SDV) Systém vzdělávání v rámci Probační

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0153/PP/2013/2014/2015 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2015 Realizace projektu (počet let): 1.1.2013-31.12.2018 (6

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více