Část B - Údaje o projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část B - Údaje o projektu"

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Drogové služby ve vězení a následná péče Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči. Projekt realizován od 1/1998 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 1/1998 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře J, B Brno, Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou Křenová 64, Brno OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Bc. Olga Šustrová vedoucí služby Telefon CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby odborné sociální poradenství, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Zázemí služby se nachází mimo prostory věznic na ulici Křenová 64 Brno ve středu města v blízkosti hlavního vlakového nádraží, sídla sociálních kurátorů, Odtud pracovníci dojíždí do jednotlivých věznic služebním vozem Škoda Fabia bo MHD či IDOS. Pro práci s klienty po výstupu z vězení a s rodinnými příslušníky či s osobami blízkými klientů jsou zde k dispozici 2 samostatné konzultační místnosti pro individuální práci. V každé z těchto místností je počítač, který mohou klienti využívat v rámci hledání práce či bydlení, samostatně či s asistencí pracovníků služby. Dále je zde kout pro orientační testování klientů na VHC, VHB a HIV vybavena dřezem, místem pro testování, kontejrem na inf. materiál (likvidace je zajištěna přes Terénní programy Brno), ledničkou (na kontejry s inf. materiálem), posezení na před-testové a po-testové poradenství. Zde se také provádějí i testy na přítomnost drog v moči a ze slin opět orientační k léčebným účelům, u klientů s probačním dohledem i naplňování ussení podmíněného propuštění jako přiměřená povinnost. Prostory pro realizaci služby jsou vyhovující samostatná vstupní chodba, ze které se vchází jak na WC klientů, tak na WC pracovníků a do obou konzultačních místností a kanceláří. Vlastník budovy, event. prostor: Majitelem celého objektu je soukromý vlastník a smlouva je uzavřena od na dobu určitou. Přímá práce s klienty ve vězení se uskutečňuje v prostorách věznic, do kterých pravidelně dochází pracovníci projektu: Věznice Kuřim - k dispozici místnost v suterénu věznice, která je vyčleněna pouze pro pracovníky SPR, uskutečňují se zde individuální konzultace s odsouzenými. Tato místnost je vybavena jako terapeutická poradna s kancelářským koutkem vybaveným PC a telefom po věznici. Pro skupinovou práci máme možnost využívat další terapeutické místnosti či učebny ve věznici dle rozpisu na daný měsíc. Vazební věznice Brno k dispozici vybavená poradenská místnost s telefom po věznici Věznice Rapotice vyčleněná místnost pro individuální práci Věznice Znojmo kulturní místnosti (pro skupinové aktivity), individuální konzultace se uskutečňují dle aktuálních možností věznice Věznice Světlá nad Sázavou- dvě terapeutické místnosti pro individuální i skupinovou práci (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Poslání Drogových služeb ve vězení a následné péče (dále jen DSV NP): DSV a následná péče je zaměřena na sociální, poradenskou a terapeutickou podporu a pomoc osobám, které se v důsledku svého drogového a kriminálního životního stylu ocitly v příznivé sociální situaci. Prohloubením drogové závislosti, sociálním propadem způsobeným pobytem ve vězení, ztrátou bydlení a zaměstnání, rozbitím rodinných vazeb a celkovou společenskou degradací díky kriminální minulosti tyto osoby jsou schopny často svoji situaci řešit samy, nacházejí se na okraji společnosti a potřebují odbornou pomoc. DSV NP je zaměřena na podporu změny životního scénáře a jejího udržování, charakterizovaného subjektivní spokojeností klientů, přijetím společenských norem a vedením života v souladu s nimi.

3 Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči. Právě prvních 48 hodin po výstupu se ukazuje jako jrizikovější pro recidivu kriminální i závislostní. Pro rok 2015 plánujeme intenzivnější přípravu klientů na výstup z vězení formou skupinových informačně vzdělávacích seminářů podrobněji viz bod c). Postupnými kroky služby je: - kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody, - reagovat na jejich aktuální drogovou, sociální a kriminální situaci, - motivovat je k abstinci, k léčbě a ke změně dosavadního způsobu života jak ve vězení, tak po výstupu na svobodu, - poskytovat bo zprostředkovat po propuštění z vězení následnou péči podporou abstince a řešením problémů spojených se závislostí přispět k prevenci recidivy kriminálního chování. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Primárně se jedná o problémové uživatele drog a osoby závislé na drogách, kteří se v důsledku svého životního stylu dostali do konfliktu se zákom a následně do vazby či do výkonu trestu odnětí svobody: klienti ve vězení (vazba a výkon trestu odnětí svobody) a klienti po výstupu z vězení rodiče, děti a partři/partrky uvězněných, kterým nabízíme pomoc a podporu v krizové situaci a k obnově rozbitých rodinných vztahů, což je často podporou změny jejich blízkých ve vězení, případně po výstupu. Vzhledem k časté kombinované závislosti u klientů ve vězení (jčastěji kombinace drogové závislosti a gamblingu, kdy právě trestnou činností financovali hazardní hry), nabízíme odborné služby všem těmto osobám, protože jsme jediní, kdo tyto služby ve věznicích poskytují. Služby bez omezení nabízíme i kuřákům marihuany; lidem v problémech s pitím alkoholických nápojů v omezené míře s ohledem na kapacitu služby. Specifické údaje o cílové skupině vycházející z průběžných a závěrečných zpráv služby:

4 Cca 75% klientů služby DSV NP mají trvalé bydliště v Brně a Jihomoravském kraji (JMK). Cca 20 25% klientů je VHC pozitivní Cca 40 % klientů má vedle problému s užíváním návykových látek a kriminalitou problém s patologickým hraním Cca 45-50% našich klientů bylo dříve v kontaktu s žádnou sociální a adiktologickou službou. V tomto ohledu je tento typ služby možno považovat za významný z pohledu základních principů drogových služeb Ochrany veřejného zdraví a Harm Reduction. Předpokládané počty klientů: Věznice Kuřim: 70 klientů Vazební Věznice Brno: klientů Věznice Rapotice: 50 klientů Věznice Znojmo: 50 klientů Věznice Světlá nad Sázavou: 50 klientek Věznice po celé ČR korespondenční kontakt: 30 klientů Následná povýstuní péče (klienti po výstupu z vězení): 50 klientů Osoby blízké a rodinní příslušníci: osob c) Popis plánovaných aktivit projektu Drogové služby ve vězení a následná péče (DSV NP) služba je rozdělena do dvou oblastí poskytování služeb ve vězení a mimo vězení (následná péče o osoby po výstupu z vězení a osoby blízké a rodinní příslušníci:

5 A/ Práce s klienty ve vězení: Pro rok 2015 plánujeme rozšířit nabídku služeb ve věznicích pro klienty ve výkonu trestu o realizaci cyklů informačně vzdělávacích seminářů (skupinové poradenství) zaměřených na: oblast závislostí (látkových i látkových, legálních i legálních) připravovaná témata: drogy, alkohol, léky, gambling riziko předávkování, prevence šíření infekčních chorob ve vězení kruh změn, práce s motivací a ambivalencí cravig bažení, urobiochemie mozku x závislost, laps, relaps, jak tyto situace zvláda vysoce rizikové situace ve vězení vnitřní spouštěče - úzkosti a deprese, jak je zvládat asertivita x odmítání drog myšlenkové chyby a pasti návratu k užívání drog rozhodnutí ke změně, myšlenkové mapy oblast přípravy na odchod z vězení, tzn. skupinové předvýstupní poradenství vysoce rizikové situace po výstupu z vězení, jak je zvládat rizika předávkování po výstupu z vězení, HARM REDUCTION pravidla bezpečného návratu na svobodu zisky a ztráty plánování, systém péče, předléčebné poradenství povýstupní péče, včetně příkladů z praxe harmonie životního stylu oblasti k řešení bydlení, práce, dluhy,atd. Počet klientů na seminářích: v jednom běhu, polootevřená, případně uzavřená, skupina dle možností v konkrétní věznici. Frekvence cca 1 x měsíčně. Plán pro rok 2015: v každé věznici (Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou) zrealizovat 1x oba běhy info vzdělávacích seminářů, tzn. celkem cca klientů absolvujících toto skupinové poradenství s cílem zefektivnění přípravy na výstup z vězení a získání klíčových informací z oblasti adiktologie a změny životního stylu.

6 Individuálně poskytované služby: informační servis, individuální poradenství a terapie, motivační trénink, adiktologické poradenství předléčebné poradenství, sociálně právní poradenství, sociální práce, HR poradenství, včetně problematiky inf. chorob, prevence relapsu, předvýstupní poradenství, zprostředkování či zajištění adresné následné povýstupní péče. B/ Mimo vězení je služba poskytována: a) klientům po výstupu z vězení předpokládaný počet cca 50 klientů. Důraz klademe především na kontinuální sociální a poradenskou práci. Abstince je považována za prostředek celkové změny, nikoliv za cíl. Naší snahou je v prvním období po propuštění především pomoci klientovi stabilizovat se v sociální oblasti (sociální rozměr postpenitenciární péče bydlení, práce, dluhy, volný čas, atd.), ale také mu po celou dobu poskytovat podporu a pokračovat v motivační práci, která je zbytná pro celkovou změnu. Terapeutický rozměr individuálních konzultací nabývá na významu s délkou spolupráce. Poskytování adresné postpenitenciární péče a následné léčby drogové závislosti ambulantní formou (abstinčně orientovaný přístup) pravidelný kontakt s klientem 1 x týdně 1 x za 14 dní, v počáteční fázi po propuštění z vězení dle potřeby i častěji. Formy programu a jejich délka: jednorázové či krátkodobé postpenitenciární poradenství (do 3-5 konzultací) intenzivní program: 6-12 měsíců, dle potřeby i déle tento typ spolupráce doporučujeme: 1. fáze: 1.měsíc po propuštění z vězení existenční stabilizace klienta plánování následné péče dle aktuálních potřeb klienta motivace k abstinci, řešení otázky bydlení, soc. dávky, chráněná dílna Eikon, hledání práce, mapování dluhů, atd. 2. fáze: 5-6 měsíců po propuštění fáze stabilizační a poradensko terapeutická, řešení naplánovaných kroků v oblasti dluhů, práce, bydlení abstince, rodiny, aj. 3. fáze: 6-12 měsíců od propuštění fáze udržovací, podpůrná, dle potřeby klienta může trvat i déle, případně má terapeutický rozměr V rámci této formy poskytování služeb úzce spolupracujeme s chráněnou dílnou EIKON a Přechodovými byty Pasáž (obě tyto služby provozuje naše organizace), do kterých klienty při plánování následné péče ještě ve vězení odkazujeme, a v těchto službách včetně naší následně po propuštění probíhá souběžná péče. Pracujeme metodou Case managementu koordinovaná péče. Pro rok 2015 plánujeme propracování koncepce této spolupráce.

7 Poskytované služby v rámci následné péče: Individuální poradenství a terapie Informační servis aktuální informace z oblasti sociální, zdravotní, trestně právní, adiktologické, atd.. Podporu v abstinci, pom v krizových situacích Pomoc a podpora v prvních dch po výstupu z vězení Zprostředkování ošacení. Pomoc při hledání práce, ubytování. Pomoc při řešení dluhů a pohledávek. Bezplatné využití telefonu a intertu Pomoc při jednání s úřady, kurátorem, soudy, probační a mediační službou atd. Asistenční služby, doprovod na instituce. Zprostředkování léčby bo doléčování; v případě relapsu a návratu k užívání NL je klientům nabídnuto zprostředkování vhodného léčebného programu např. v TK, PL či jiné. Socioterapie: u spolupracujících klientů pro podporu rozvoje nových dovedností a poznávání jiného způsobu života ž je kriminální a rizikový. Jedná se o podporu využití volného času pozitivním způsobem - vstupenky do posilovny, výstavy, koncerty, plavenky, atd. dle zájmu klientů. V konzultačních místnostech jsou k dispozici počítače a dle potřeby je klienti mohou využít, případně nabízíme asistenci pro vytvoření ové adresy a základy práce na PC, sepsání životopisu, atd. Služby klientům - jedná se příspěvek na ubytování, cestovné, MHD, atd. dle potřeby Sociálně materiální pomoc - materiální pomoc pro klienty po výstupu z vězení - mýdlo, holení, kartáček na zuby, zubní pasta, sprchový gel, šampony, vložky,dle potřeby i oblečení, atd. Do věznic zasíláme balíčky potřebným klientům na základě ověření so. prac. věznice. Provoz webových strák: informační web pro širokou a odbornou veřejnost, v roce 2015 plánujeme rozšíření provozu. b) rodinným příslušníkům a osobám blízkým klientům nacházející se ve výkonu trestu bo následně po výstupu, ať již jsou tyto osoby (ve vězení či po výstupu) s námi v kontaktu či nikoliv. Poskytované služby: individuální poradenství, práce s rodinou rodinné poradenství, informační servis, sociálně právní poradenství d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) A/ Frekvence působení v jednotlivých věznicích: a) Vazební věznice Brno: Současný stav: 2 x týdně 1 pracovník v čase 7:30 15:00

8 Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu docházení b) Věznice Kuřim: Současný stav: 2-3 x týdně 2 pracovníci Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu působení pro klienty standardního výkonu trestu, působení na SPO ve vymezené oblasti následné péče pro klienty po ukončení programu na SPO; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů c) Věznice Rapotice Současný stav spolupráce: 2 x měsíčně 1 pracovník v čase 9 16 hod Plán na rok 2015: info- vzdělávacích seminářů možnost navýšení na 3 4 x měsíčně, 1 2 pracovníci; zahájení realizace cyklů tematických d) Věznice Znojmo Současný stav: 3x do roka 2 pracovníci v čase 9 12 hod Plán na rok 2015: 6-10x do roka, 2 pracovníci v čase 9 16 hod, rozšíření individuálního předvýstupního poradenství; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů Skupinová práce je tč. Zaměřena na klienty na oddělení TOXI a Bezdrogové zóny; individuelně je možný kontakt i s klienty standardního výkonu trestu

9 e) Věznice Světlá nad Sázavou Současný stav: 1x měsíčně 2 dny, 2 pracovníci Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu působení Zejména zaměřeno na klientky z Jihomoravského kraje, dle kapacity možno i z jiných regionů ČR; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů f) Věznice po celé ČR korespondenční práce Pro klienty zejména v ostatních věznicích ČR s cílem poskytnutí informací o možnostech následné péče, podpůrný kontakt s klienty navázanými ve VV Brno s plám návratu do Brna či Jihomoravského kraje (dle místa bydliště) a pokračování spolupráce po výstupu v následné péči. B/ Následná péče a poradenství pro osoby blízké klientů: Kontaktní hodiny: PO, ST hod pro objednané klienty, mimo tento čas se uskutečňují konzultace na základě předchozí domluvy s konkrétními pracovníky služby. Rozsah poskytování služeb se vždy odvíjí od výše získaných finančních prostředků na realizaci projektu na daný kalendářní rok. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Drogové služby ve vězení a následná péče představují vstupní bránu do služeb pro velice problémovou skupinu osob, kteří by jinak drogové služby vyhledali a bez spolupráce se službami mohou být zdrojem závažných problémů ve společnosti.

10 Navázáním kontaktu již ve vězení mohou i po výstupu ve spolupráci pokračovat či některou ze služeb v případě potřeby vyhledat. V oblasti poskytování služeb ve věznicích se jedná o jedinou službu daného typu v regionu, v rámci následné péče se zaměřujeme výhradně na osoby s problémem závislostí vracející se z výkonu trestu či vazby. Výsledky služby navyšující počet klientů, kteří dříve několik let (cca let) páchali trestnou činnost a užívali drogy, nyní vedou řádný život pracují, splácí dluhy, zakládají rodiny, abstinují. Ukazuje se význam a efektivita v dlouhodobé a kontinuální péči o jednotlivého klienta poskytováním adresné, kontinuální a profesionální péče. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Celkový rozpočet žádosti v roce 2014: Kč Celkový rozpočet žádosti v roce 2015: Kč Celkový rozpočet na rok 2015 je tedy o Kč vyšší ž v Žádosti na rok Na rok 2015 žádáme na RVKPP Kč, částka žádaná od RVKPP je oproti předchozímu roku snížena o Kč. Zdůvodnění navýšení rozpočtu: existence pořadníků klientů ve stávajících věznicích bylo by vhodné zkrátit čekací dobu nyní je např. ve věznici Kuřim a Světlá nad Sázavou cca 1-2 měsíce čekací doba, což u některých klientů před termím Výstupu či podání žádosti o podmíněné propuštění může být pro efektivní přípravu na odchod z vězení problematické zahájením ve Věznici Světlá nad Sázavou se rozšiřuje péče o klientky ženy, ostatní věznice. Kde působíme, jsou mužské, pouze ve vazební věznici je malé procento žen gender problematika Rozšíření kapacity následné povýstupní péče, včetně podpory bezpečného způsobu trávení volného času Se zvyšující intenzitou a frekvencí dojíždění do věznic se navyšuje položka cestovních příkazů

11 Opakovaně máme problém udržet čtvrtý úvazek na dalšího pracovníka v průběhu roku dochází pravidelně k odchodu či přijímání s ohledem na výši získaných finančních prostředků. Tato stabilita se projevuje ve výkoch a v naplněnosti kapacity služby, pravidelně máme v aktuální péči více klientů ž pro kvalitní práci s klienty je odpovídající, což dlouhodobě je na úkor kvality práce s klienty. K bylo v pořadníku ve věznicích vedeno celkem 13 zájemců o službu, kterým bylo možné z kapacitních důvodů služby poskytnout. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Poznámka/komentář Netýká se tohoto typu služby. Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch Počet klientů zahrnuje:klienti v osobním kontaktu ve vězení a v následné péči po výstupu + osoby blízké, rodinní příslušníci. Individuální intervence zahrnují: individuální poradenství a terapii + vstupní zhodnocení stavu klienta, právní poradenství, práci s rodinnou, sociální práci, právní, Case management, testování, sociálně materiální pomoc, socioterapie, informační servis B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

12 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem(kč) 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 69.94

13 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP dotaci od na rok (nutno vyplnit) RVKPP na rok (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál doplnění lékárničky, autolékárnička,slinné a močové testy na přítomnost metabolitů drog, rukavice aj. dle potřeby; vitamíny pro klienty atd dle aktuální potřeby hygienický materiál kancelářské potřeby kancelářské papíry, euro obaly, složky do kartotéky, diáře, šny, atd. dle potřeby + poměrná část nákladů DDHM* doplnění vybavení nových prostorů(křesla, stůl, kontejry, atd.), obnova IT vybavení dle aktuální potřeby+ poměrná část nákladů pohonné hmoty pro služební vůz na cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize, atd.+ poměrná část nákladů ostatní materiálové náklady odborná literatura, materiál na údržbu, materiál různý dle aktuální potřeby proj.,terapeutické pomůcky, sociálně materiální pomoc klientům,aj. + poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina ergie pro zázemí služby + poměrná část nákladů plyn náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů vodné, stočné náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů jiné - konkretizujte poměrná část nákladů na ergie Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov úpravy nových prostor - výmalba, drobné opravy dle potřeby v průběhu roku + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení opravy a udržování aut servisní prohlídky a opravy služebního vozu + poměrná část nákladů ostatní konkretizujte opravy-tiskárna, telefony,pc, atd. + poměrná část nákladů Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize atd. +poměrná část nákladů tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby

14 z toho: telefony telefonická komunikace v rámci provozu služby, konzultování s klienty, hledání ubytování, práce, řešení dluhů, jednání s úřady, zajišťování léčby a spolupráce s institucemi, intert, atd. + poměrná část nákladů poštovné korespondence s klienty ve vězení, písemná komunikace s úřady, atd. +poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení intert součástí poplatků za telefon nájemné pronájem prostorů pro zázemí služby a konzultačních místností pro klienty v následné péči + poměrná část nákladů pojištění leasing právní služby právní konzultace smluv se spolupracujícími subjekty, personálních záležitostí, atd. +poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby ekonomické a účetní služby dle potřeby, poměrná část nákladů účetní audit školení a vzdělávání dlouhodobé výcviky(kbt, KPT), motivační rozhovory, krizová intervence, dluhové poradenství, prevence relapsu, řízení služby, atd. dle vzdělávacího plánu jednotlivých pracovníků + poměrná část nákladů supervize pravidelná týmová a klientská supervize, odborné konzultace koncepce služby, manažerská supervize, atd.poměrná část nákladů zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte předplatné tisku, odvoz odpadu, tisky, grafika, korektury, IT služby, tvorba webových strák, služby klientům, přepravné klientů, pronájem prostorů, parkovné, myčka,atd. dle aktuální potřeby služby + poměrná část nákladů 1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky dle 2014 bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

15 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Dolák Jiří, MUDr. odborný ředitel 0.10 Přikryl Tomáš, Mgr. Šustrová Olga, Bc. vedoucí oddělení adiktologických služeb vedoucí služby, adiktolog, spec.pedagog Vraspír Jan, DiS. (N) sociální pracovník 1.00 Pilat Lidija, Bc. sociální pracovník, terapeut 1.00 Dejmek Martin, Mgr. (R) psycholog, terapeut 1.00 Podškůbková Alžběta, Mgr. (N) speciální pedagog, terapeut 0.40 Pavel Novák ředitel 0.05 ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom 0.14 ekonomicko-správní oddělení administrativní pracovníci, PR, účetní 0.52 VŠ VŠ VŠ (Bc.) VOŠ VŠ (Bc.) VŠ VŠ VŠ VŠ Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 5.36 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)

16 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.03 webový administrátor Dosažené vzdělání VŠ Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 0.03 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Ihmová Renata uklizečka úklid Odstrčil Jan právník právní poradenství Chládková Alena koterapeut skupinové poradenství a terapie Nový pracovník (N) socioterapeut socioterapie Petr Nový aministrativa administrativa Nová Jana úklid úklid Součet celkem Dotace RVKPP na rok (požadavek)

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S o b s a h úvodní slovo 3 poděkování 4 poslání CPPT, o. p. s. 6 historie společnosti 8 co se povedlo v

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE... 78 PROVOZNÍ ŘÁD TP... 79 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 79 DOKUMENTAČNÍ ŘÁD... 81 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 81 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více