Část B - Údaje o projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část B - Údaje o projektu"

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Drogové služby ve vězení a následná péče Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči. Projekt realizován od 1/1998 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 1/1998 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře J, B Brno, Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou Křenová 64, Brno OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Bc. Olga Šustrová vedoucí služby Telefon CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby odborné sociální poradenství, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Zázemí služby se nachází mimo prostory věznic na ulici Křenová 64 Brno ve středu města v blízkosti hlavního vlakového nádraží, sídla sociálních kurátorů, Odtud pracovníci dojíždí do jednotlivých věznic služebním vozem Škoda Fabia bo MHD či IDOS. Pro práci s klienty po výstupu z vězení a s rodinnými příslušníky či s osobami blízkými klientů jsou zde k dispozici 2 samostatné konzultační místnosti pro individuální práci. V každé z těchto místností je počítač, který mohou klienti využívat v rámci hledání práce či bydlení, samostatně či s asistencí pracovníků služby. Dále je zde kout pro orientační testování klientů na VHC, VHB a HIV vybavena dřezem, místem pro testování, kontejrem na inf. materiál (likvidace je zajištěna přes Terénní programy Brno), ledničkou (na kontejry s inf. materiálem), posezení na před-testové a po-testové poradenství. Zde se také provádějí i testy na přítomnost drog v moči a ze slin opět orientační k léčebným účelům, u klientů s probačním dohledem i naplňování ussení podmíněného propuštění jako přiměřená povinnost. Prostory pro realizaci služby jsou vyhovující samostatná vstupní chodba, ze které se vchází jak na WC klientů, tak na WC pracovníků a do obou konzultačních místností a kanceláří. Vlastník budovy, event. prostor: Majitelem celého objektu je soukromý vlastník a smlouva je uzavřena od na dobu určitou. Přímá práce s klienty ve vězení se uskutečňuje v prostorách věznic, do kterých pravidelně dochází pracovníci projektu: Věznice Kuřim - k dispozici místnost v suterénu věznice, která je vyčleněna pouze pro pracovníky SPR, uskutečňují se zde individuální konzultace s odsouzenými. Tato místnost je vybavena jako terapeutická poradna s kancelářským koutkem vybaveným PC a telefom po věznici. Pro skupinovou práci máme možnost využívat další terapeutické místnosti či učebny ve věznici dle rozpisu na daný měsíc. Vazební věznice Brno k dispozici vybavená poradenská místnost s telefom po věznici Věznice Rapotice vyčleněná místnost pro individuální práci Věznice Znojmo kulturní místnosti (pro skupinové aktivity), individuální konzultace se uskutečňují dle aktuálních možností věznice Věznice Světlá nad Sázavou- dvě terapeutické místnosti pro individuální i skupinovou práci (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Poslání Drogových služeb ve vězení a následné péče (dále jen DSV NP): DSV a následná péče je zaměřena na sociální, poradenskou a terapeutickou podporu a pomoc osobám, které se v důsledku svého drogového a kriminálního životního stylu ocitly v příznivé sociální situaci. Prohloubením drogové závislosti, sociálním propadem způsobeným pobytem ve vězení, ztrátou bydlení a zaměstnání, rozbitím rodinných vazeb a celkovou společenskou degradací díky kriminální minulosti tyto osoby jsou schopny často svoji situaci řešit samy, nacházejí se na okraji společnosti a potřebují odbornou pomoc. DSV NP je zaměřena na podporu změny životního scénáře a jejího udržování, charakterizovaného subjektivní spokojeností klientů, přijetím společenských norem a vedením života v souladu s nimi.

3 Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči. Právě prvních 48 hodin po výstupu se ukazuje jako jrizikovější pro recidivu kriminální i závislostní. Pro rok 2015 plánujeme intenzivnější přípravu klientů na výstup z vězení formou skupinových informačně vzdělávacích seminářů podrobněji viz bod c). Postupnými kroky služby je: - kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody, - reagovat na jejich aktuální drogovou, sociální a kriminální situaci, - motivovat je k abstinci, k léčbě a ke změně dosavadního způsobu života jak ve vězení, tak po výstupu na svobodu, - poskytovat bo zprostředkovat po propuštění z vězení následnou péči podporou abstince a řešením problémů spojených se závislostí přispět k prevenci recidivy kriminálního chování. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Primárně se jedná o problémové uživatele drog a osoby závislé na drogách, kteří se v důsledku svého životního stylu dostali do konfliktu se zákom a následně do vazby či do výkonu trestu odnětí svobody: klienti ve vězení (vazba a výkon trestu odnětí svobody) a klienti po výstupu z vězení rodiče, děti a partři/partrky uvězněných, kterým nabízíme pomoc a podporu v krizové situaci a k obnově rozbitých rodinných vztahů, což je často podporou změny jejich blízkých ve vězení, případně po výstupu. Vzhledem k časté kombinované závislosti u klientů ve vězení (jčastěji kombinace drogové závislosti a gamblingu, kdy právě trestnou činností financovali hazardní hry), nabízíme odborné služby všem těmto osobám, protože jsme jediní, kdo tyto služby ve věznicích poskytují. Služby bez omezení nabízíme i kuřákům marihuany; lidem v problémech s pitím alkoholických nápojů v omezené míře s ohledem na kapacitu služby. Specifické údaje o cílové skupině vycházející z průběžných a závěrečných zpráv služby:

4 Cca 75% klientů služby DSV NP mají trvalé bydliště v Brně a Jihomoravském kraji (JMK). Cca 20 25% klientů je VHC pozitivní Cca 40 % klientů má vedle problému s užíváním návykových látek a kriminalitou problém s patologickým hraním Cca 45-50% našich klientů bylo dříve v kontaktu s žádnou sociální a adiktologickou službou. V tomto ohledu je tento typ služby možno považovat za významný z pohledu základních principů drogových služeb Ochrany veřejného zdraví a Harm Reduction. Předpokládané počty klientů: Věznice Kuřim: 70 klientů Vazební Věznice Brno: klientů Věznice Rapotice: 50 klientů Věznice Znojmo: 50 klientů Věznice Světlá nad Sázavou: 50 klientek Věznice po celé ČR korespondenční kontakt: 30 klientů Následná povýstuní péče (klienti po výstupu z vězení): 50 klientů Osoby blízké a rodinní příslušníci: osob c) Popis plánovaných aktivit projektu Drogové služby ve vězení a následná péče (DSV NP) služba je rozdělena do dvou oblastí poskytování služeb ve vězení a mimo vězení (následná péče o osoby po výstupu z vězení a osoby blízké a rodinní příslušníci:

5 A/ Práce s klienty ve vězení: Pro rok 2015 plánujeme rozšířit nabídku služeb ve věznicích pro klienty ve výkonu trestu o realizaci cyklů informačně vzdělávacích seminářů (skupinové poradenství) zaměřených na: oblast závislostí (látkových i látkových, legálních i legálních) připravovaná témata: drogy, alkohol, léky, gambling riziko předávkování, prevence šíření infekčních chorob ve vězení kruh změn, práce s motivací a ambivalencí cravig bažení, urobiochemie mozku x závislost, laps, relaps, jak tyto situace zvláda vysoce rizikové situace ve vězení vnitřní spouštěče - úzkosti a deprese, jak je zvládat asertivita x odmítání drog myšlenkové chyby a pasti návratu k užívání drog rozhodnutí ke změně, myšlenkové mapy oblast přípravy na odchod z vězení, tzn. skupinové předvýstupní poradenství vysoce rizikové situace po výstupu z vězení, jak je zvládat rizika předávkování po výstupu z vězení, HARM REDUCTION pravidla bezpečného návratu na svobodu zisky a ztráty plánování, systém péče, předléčebné poradenství povýstupní péče, včetně příkladů z praxe harmonie životního stylu oblasti k řešení bydlení, práce, dluhy,atd. Počet klientů na seminářích: v jednom běhu, polootevřená, případně uzavřená, skupina dle možností v konkrétní věznici. Frekvence cca 1 x měsíčně. Plán pro rok 2015: v každé věznici (Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou) zrealizovat 1x oba běhy info vzdělávacích seminářů, tzn. celkem cca klientů absolvujících toto skupinové poradenství s cílem zefektivnění přípravy na výstup z vězení a získání klíčových informací z oblasti adiktologie a změny životního stylu.

6 Individuálně poskytované služby: informační servis, individuální poradenství a terapie, motivační trénink, adiktologické poradenství předléčebné poradenství, sociálně právní poradenství, sociální práce, HR poradenství, včetně problematiky inf. chorob, prevence relapsu, předvýstupní poradenství, zprostředkování či zajištění adresné následné povýstupní péče. B/ Mimo vězení je služba poskytována: a) klientům po výstupu z vězení předpokládaný počet cca 50 klientů. Důraz klademe především na kontinuální sociální a poradenskou práci. Abstince je považována za prostředek celkové změny, nikoliv za cíl. Naší snahou je v prvním období po propuštění především pomoci klientovi stabilizovat se v sociální oblasti (sociální rozměr postpenitenciární péče bydlení, práce, dluhy, volný čas, atd.), ale také mu po celou dobu poskytovat podporu a pokračovat v motivační práci, která je zbytná pro celkovou změnu. Terapeutický rozměr individuálních konzultací nabývá na významu s délkou spolupráce. Poskytování adresné postpenitenciární péče a následné léčby drogové závislosti ambulantní formou (abstinčně orientovaný přístup) pravidelný kontakt s klientem 1 x týdně 1 x za 14 dní, v počáteční fázi po propuštění z vězení dle potřeby i častěji. Formy programu a jejich délka: jednorázové či krátkodobé postpenitenciární poradenství (do 3-5 konzultací) intenzivní program: 6-12 měsíců, dle potřeby i déle tento typ spolupráce doporučujeme: 1. fáze: 1.měsíc po propuštění z vězení existenční stabilizace klienta plánování následné péče dle aktuálních potřeb klienta motivace k abstinci, řešení otázky bydlení, soc. dávky, chráněná dílna Eikon, hledání práce, mapování dluhů, atd. 2. fáze: 5-6 měsíců po propuštění fáze stabilizační a poradensko terapeutická, řešení naplánovaných kroků v oblasti dluhů, práce, bydlení abstince, rodiny, aj. 3. fáze: 6-12 měsíců od propuštění fáze udržovací, podpůrná, dle potřeby klienta může trvat i déle, případně má terapeutický rozměr V rámci této formy poskytování služeb úzce spolupracujeme s chráněnou dílnou EIKON a Přechodovými byty Pasáž (obě tyto služby provozuje naše organizace), do kterých klienty při plánování následné péče ještě ve vězení odkazujeme, a v těchto službách včetně naší následně po propuštění probíhá souběžná péče. Pracujeme metodou Case managementu koordinovaná péče. Pro rok 2015 plánujeme propracování koncepce této spolupráce.

7 Poskytované služby v rámci následné péče: Individuální poradenství a terapie Informační servis aktuální informace z oblasti sociální, zdravotní, trestně právní, adiktologické, atd.. Podporu v abstinci, pom v krizových situacích Pomoc a podpora v prvních dch po výstupu z vězení Zprostředkování ošacení. Pomoc při hledání práce, ubytování. Pomoc při řešení dluhů a pohledávek. Bezplatné využití telefonu a intertu Pomoc při jednání s úřady, kurátorem, soudy, probační a mediační službou atd. Asistenční služby, doprovod na instituce. Zprostředkování léčby bo doléčování; v případě relapsu a návratu k užívání NL je klientům nabídnuto zprostředkování vhodného léčebného programu např. v TK, PL či jiné. Socioterapie: u spolupracujících klientů pro podporu rozvoje nových dovedností a poznávání jiného způsobu života ž je kriminální a rizikový. Jedná se o podporu využití volného času pozitivním způsobem - vstupenky do posilovny, výstavy, koncerty, plavenky, atd. dle zájmu klientů. V konzultačních místnostech jsou k dispozici počítače a dle potřeby je klienti mohou využít, případně nabízíme asistenci pro vytvoření ové adresy a základy práce na PC, sepsání životopisu, atd. Služby klientům - jedná se příspěvek na ubytování, cestovné, MHD, atd. dle potřeby Sociálně materiální pomoc - materiální pomoc pro klienty po výstupu z vězení - mýdlo, holení, kartáček na zuby, zubní pasta, sprchový gel, šampony, vložky,dle potřeby i oblečení, atd. Do věznic zasíláme balíčky potřebným klientům na základě ověření so. prac. věznice. Provoz webových strák: informační web pro širokou a odbornou veřejnost, v roce 2015 plánujeme rozšíření provozu. b) rodinným příslušníkům a osobám blízkým klientům nacházející se ve výkonu trestu bo následně po výstupu, ať již jsou tyto osoby (ve vězení či po výstupu) s námi v kontaktu či nikoliv. Poskytované služby: individuální poradenství, práce s rodinou rodinné poradenství, informační servis, sociálně právní poradenství d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) A/ Frekvence působení v jednotlivých věznicích: a) Vazební věznice Brno: Současný stav: 2 x týdně 1 pracovník v čase 7:30 15:00

8 Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu docházení b) Věznice Kuřim: Současný stav: 2-3 x týdně 2 pracovníci Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu působení pro klienty standardního výkonu trestu, působení na SPO ve vymezené oblasti následné péče pro klienty po ukončení programu na SPO; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů c) Věznice Rapotice Současný stav spolupráce: 2 x měsíčně 1 pracovník v čase 9 16 hod Plán na rok 2015: info- vzdělávacích seminářů možnost navýšení na 3 4 x měsíčně, 1 2 pracovníci; zahájení realizace cyklů tematických d) Věznice Znojmo Současný stav: 3x do roka 2 pracovníci v čase 9 12 hod Plán na rok 2015: 6-10x do roka, 2 pracovníci v čase 9 16 hod, rozšíření individuálního předvýstupního poradenství; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů Skupinová práce je tč. Zaměřena na klienty na oddělení TOXI a Bezdrogové zóny; individuelně je možný kontakt i s klienty standardního výkonu trestu

9 e) Věznice Světlá nad Sázavou Současný stav: 1x měsíčně 2 dny, 2 pracovníci Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu působení Zejména zaměřeno na klientky z Jihomoravského kraje, dle kapacity možno i z jiných regionů ČR; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů f) Věznice po celé ČR korespondenční práce Pro klienty zejména v ostatních věznicích ČR s cílem poskytnutí informací o možnostech následné péče, podpůrný kontakt s klienty navázanými ve VV Brno s plám návratu do Brna či Jihomoravského kraje (dle místa bydliště) a pokračování spolupráce po výstupu v následné péči. B/ Následná péče a poradenství pro osoby blízké klientů: Kontaktní hodiny: PO, ST hod pro objednané klienty, mimo tento čas se uskutečňují konzultace na základě předchozí domluvy s konkrétními pracovníky služby. Rozsah poskytování služeb se vždy odvíjí od výše získaných finančních prostředků na realizaci projektu na daný kalendářní rok. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Drogové služby ve vězení a následná péče představují vstupní bránu do služeb pro velice problémovou skupinu osob, kteří by jinak drogové služby vyhledali a bez spolupráce se službami mohou být zdrojem závažných problémů ve společnosti.

10 Navázáním kontaktu již ve vězení mohou i po výstupu ve spolupráci pokračovat či některou ze služeb v případě potřeby vyhledat. V oblasti poskytování služeb ve věznicích se jedná o jedinou službu daného typu v regionu, v rámci následné péče se zaměřujeme výhradně na osoby s problémem závislostí vracející se z výkonu trestu či vazby. Výsledky služby navyšující počet klientů, kteří dříve několik let (cca let) páchali trestnou činnost a užívali drogy, nyní vedou řádný život pracují, splácí dluhy, zakládají rodiny, abstinují. Ukazuje se význam a efektivita v dlouhodobé a kontinuální péči o jednotlivého klienta poskytováním adresné, kontinuální a profesionální péče. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Celkový rozpočet žádosti v roce 2014: Kč Celkový rozpočet žádosti v roce 2015: Kč Celkový rozpočet na rok 2015 je tedy o Kč vyšší ž v Žádosti na rok Na rok 2015 žádáme na RVKPP Kč, částka žádaná od RVKPP je oproti předchozímu roku snížena o Kč. Zdůvodnění navýšení rozpočtu: existence pořadníků klientů ve stávajících věznicích bylo by vhodné zkrátit čekací dobu nyní je např. ve věznici Kuřim a Světlá nad Sázavou cca 1-2 měsíce čekací doba, což u některých klientů před termím Výstupu či podání žádosti o podmíněné propuštění může být pro efektivní přípravu na odchod z vězení problematické zahájením ve Věznici Světlá nad Sázavou se rozšiřuje péče o klientky ženy, ostatní věznice. Kde působíme, jsou mužské, pouze ve vazební věznici je malé procento žen gender problematika Rozšíření kapacity následné povýstupní péče, včetně podpory bezpečného způsobu trávení volného času Se zvyšující intenzitou a frekvencí dojíždění do věznic se navyšuje položka cestovních příkazů

11 Opakovaně máme problém udržet čtvrtý úvazek na dalšího pracovníka v průběhu roku dochází pravidelně k odchodu či přijímání s ohledem na výši získaných finančních prostředků. Tato stabilita se projevuje ve výkoch a v naplněnosti kapacity služby, pravidelně máme v aktuální péči více klientů ž pro kvalitní práci s klienty je odpovídající, což dlouhodobě je na úkor kvality práce s klienty. K bylo v pořadníku ve věznicích vedeno celkem 13 zájemců o službu, kterým bylo možné z kapacitních důvodů služby poskytnout. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Poznámka/komentář Netýká se tohoto typu služby. Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch Počet klientů zahrnuje:klienti v osobním kontaktu ve vězení a v následné péči po výstupu + osoby blízké, rodinní příslušníci. Individuální intervence zahrnují: individuální poradenství a terapii + vstupní zhodnocení stavu klienta, právní poradenství, práci s rodinnou, sociální práci, právní, Case management, testování, sociálně materiální pomoc, socioterapie, informační servis B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

12 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem(kč) 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 69.94

13 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP dotaci od na rok (nutno vyplnit) RVKPP na rok (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál doplnění lékárničky, autolékárnička,slinné a močové testy na přítomnost metabolitů drog, rukavice aj. dle potřeby; vitamíny pro klienty atd dle aktuální potřeby hygienický materiál kancelářské potřeby kancelářské papíry, euro obaly, složky do kartotéky, diáře, šny, atd. dle potřeby + poměrná část nákladů DDHM* doplnění vybavení nových prostorů(křesla, stůl, kontejry, atd.), obnova IT vybavení dle aktuální potřeby+ poměrná část nákladů pohonné hmoty pro služební vůz na cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize, atd.+ poměrná část nákladů ostatní materiálové náklady odborná literatura, materiál na údržbu, materiál různý dle aktuální potřeby proj.,terapeutické pomůcky, sociálně materiální pomoc klientům,aj. + poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina ergie pro zázemí služby + poměrná část nákladů plyn náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů vodné, stočné náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů jiné - konkretizujte poměrná část nákladů na ergie Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov úpravy nových prostor - výmalba, drobné opravy dle potřeby v průběhu roku + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení opravy a udržování aut servisní prohlídky a opravy služebního vozu + poměrná část nákladů ostatní konkretizujte opravy-tiskárna, telefony,pc, atd. + poměrná část nákladů Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize atd. +poměrná část nákladů tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby

14 z toho: telefony telefonická komunikace v rámci provozu služby, konzultování s klienty, hledání ubytování, práce, řešení dluhů, jednání s úřady, zajišťování léčby a spolupráce s institucemi, intert, atd. + poměrná část nákladů poštovné korespondence s klienty ve vězení, písemná komunikace s úřady, atd. +poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení intert součástí poplatků za telefon nájemné pronájem prostorů pro zázemí služby a konzultačních místností pro klienty v následné péči + poměrná část nákladů pojištění leasing právní služby právní konzultace smluv se spolupracujícími subjekty, personálních záležitostí, atd. +poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby ekonomické a účetní služby dle potřeby, poměrná část nákladů účetní audit školení a vzdělávání dlouhodobé výcviky(kbt, KPT), motivační rozhovory, krizová intervence, dluhové poradenství, prevence relapsu, řízení služby, atd. dle vzdělávacího plánu jednotlivých pracovníků + poměrná část nákladů supervize pravidelná týmová a klientská supervize, odborné konzultace koncepce služby, manažerská supervize, atd.poměrná část nákladů zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte předplatné tisku, odvoz odpadu, tisky, grafika, korektury, IT služby, tvorba webových strák, služby klientům, přepravné klientů, pronájem prostorů, parkovné, myčka,atd. dle aktuální potřeby služby + poměrná část nákladů 1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky dle 2014 bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

15 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Dolák Jiří, MUDr. odborný ředitel 0.10 Přikryl Tomáš, Mgr. Šustrová Olga, Bc. vedoucí oddělení adiktologických služeb vedoucí služby, adiktolog, spec.pedagog Vraspír Jan, DiS. (N) sociální pracovník 1.00 Pilat Lidija, Bc. sociální pracovník, terapeut 1.00 Dejmek Martin, Mgr. (R) psycholog, terapeut 1.00 Podškůbková Alžběta, Mgr. (N) speciální pedagog, terapeut 0.40 Pavel Novák ředitel 0.05 ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom 0.14 ekonomicko-správní oddělení administrativní pracovníci, PR, účetní 0.52 VŠ VŠ VŠ (Bc.) VOŠ VŠ (Bc.) VŠ VŠ VŠ VŠ Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 5.36 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)

16 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.03 webový administrátor Dosažené vzdělání VŠ Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 0.03 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Ihmová Renata uklizečka úklid Odstrčil Jan právník právní poradenství Chládková Alena koterapeut skupinové poradenství a terapie Nový pracovník (N) socioterapeut socioterapie Petr Nový aministrativa administrativa Nová Jana úklid úklid Součet celkem Dotace RVKPP na rok (požadavek)

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu M-03-04 Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Práce s klienty v konfliktu se zákom Realizace poradenské činnosti

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0153/PP/2013/2014/2015 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2015 Realizace projektu (počet let): 1.1.2013-31.12.2018 (6

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Eliška Vavrušová Systém léčebné péče o uživatele NL ve vazbě a VTOS Poradny drogové prevence Bezdrogové zóny (standardní

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

Instrukce k vyplňování žádosti do výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče

Instrukce k vyplňování žádosti do výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče Instrukce k vyplňování žádosti do výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče Zpracovala: Mgr. Jana Müllerová září 2011 Bc. Vladana Skrbková OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011 Sdružení Meta Výroční zpráva za rok 2011 Základní informace o sdružení Poslání: Sdruženi Meta, o. s., je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné a jiné podpoře zejména mladistvích osob, které by

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2011 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2014 - program A - zdravotnictví A) Obecná část

Více