Část B - Údaje o projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část B - Údaje o projektu"

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu M Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Práce s klienty v konfliktu se zákom Realizace poradenské činnosti a podpory pro uživatelé drog, kteří se dostali do konfliktu se zákom Projekt realizován od 1/2002 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 1/2002 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře M Olomouc, Mírov Dolní náměstí 51, Olomouc OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Mgr. Petr Vymazal, DiS. vedoucí programu Telefon CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby odborné sociální poradenství, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Nebytové prostory Programu práce s klienty v konfliktu se zákom, Dolní náměstí 51, Olomouc Pronajaté bytové prostory v centru města Olomouc jsou dobře dosažitelné z většiny míst našeho regionu. Umístění v centru města je výbornou lokací zejména dosažitelností návazných služeb poskytovaných klientům. Prostory jsou umístěny v 1. patře budovy s okny na náměstí. Jedná se o dvě místnosti o celkové výměře 55 m2, kde jedna místnost slouží zejména jako kancelář a druhá slouží k individuální práci s klienty. Místnost pro individuální práci s klienty je mimo jiné vybavená počítačem s připojením na intert. K prostorám náleží i WC umístěné na stejném patře v budově. Prostory shledáváme jako ideální pro výkon naší služby. Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, Olomouc K poskytování služeb osobám ve vězení (obvinění i odsouzení) máme v daných časech vyhrazenu místnost (cca 30 m2), která současně slouží i k realizaci jiných odborných aktivit (programy zacházení, duchovní služby). Služby osobám vazebně stíhaným jsou poskytovány v rámci běžných bo mimořádně schválených návštěv v místnosti k tomu určené. Věznice Mírov, Mírov K poskytování služeb odsouzeným bývá vyhrazena společenská místnost (cca 20m²), která slouží i k realizaci dalších odborných a volnočasových aktivit. Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, Ostrava K poskytování služeb odsouzeným bývá vyhrazena společenská místnost (cca 30m²), která slouží i k realizaci dalších odborných a volnočasových aktivit. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Hlavním cílem programu je poskytování služeb a podpory lidem, kteří se v souvislosti s návykovým chováním dostali do konfliktu se zákom. Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem vyšetřovaným na svobodě, v prostředí věznice a lidem po výstupu z výkonu trestu. U našich klientů usilujeme o to, aby se prohlubovala jejich tíživá životní situace, podporujeme je v motivaci ke změně životního stylu a v usnadnění návratu do běžného života. Dílčími cíli programu je: Kontaktování klientů v předrozsudkové fázi, ve vazbě bo ve výkonu trestu. Zlepšení informovsti uživatelů služby o trestním řízení, jejich roli v tomto řízení a jeho důsledcích. Poskytnout klientům pomoc a podporu zvládnout obtížnou fázi přechodu z prostředí věznice zpět do života a zátěžové situace vyplývající z této změny Odhalování tzv. skryté populace, vč. jejího začlenění do systému péče o uživatele návykových látek Rozšíření stávající spolupráce s institucemi (soudy, PMS, magistráty, OSPOD, Policie ČR apod.), které sehrávají roli v aktuální situaci uživatele služby

3 Cíle služby pro rok 2015 Udržení si samostatných prostor pro poskytování sociálních služeb Minimálně udržení počtu úvazků jako v roce 2014, jlépe však rozšíření pracovního týmu o sociálního pracovníka Udržení kvalitně poskytovaných služeb pro klienty (např. navýšení poradenských hodin pro klienty v před-rozsudkové fázi a postpenitenciární péče) Rozvoj nových služeb pro mladistvé odsouzené, rozvoj služeb ve věznici Opava či jiné věznici Rozvoj přidružené pobytové služby pro osoby vracející se z výkonu trestu do Olomouckého regionu b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Cílová skupina: Cílovou skupinou programu jsou zejména uživatelé návykových látek a osoby ohrožené návykovým chováním, kteří se dostali do konfliktu se zákom a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, výkonu trestu bo jsou z vězení propouštěni. V rámci dané cílové skupiny se zaměřujeme především na: Klienty na svobodě: - u kterých probíhá trestní řízení vedené na svobodě - na počátku bo v průběhu občansko-právního řízení (pohledávky, exekuce, žaloby o vyklizení bytu atd.) - v pracovně právním konfliktu - u kterých probíhá přestupkové řízení - odsouzení k některému z alternativních trestů, podmíněně odsouzení klienti

4 - klienti odsouzení k trestu odnětí svobody, kteří byli odsouzeni na svobodě - s nařízeným ochranným opatřením např. ve formě ústavní léčby - kteří obdrželi rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, v rámci přestupkového řízení apod. Klienty na vazbě: - jedná se o klienty, proti kterým je aktuálně vedeno trestní stíhání a jež se ocitli na vazbě z některého z důvodů uvedených v trestním řádu. Na základě konkrétního vazebního důvodu a druhu trestného činu je možné tyto klienty též rozdělit na klienty očekávající propuštění z vazby na svobodu a klienty očekávající podmíněný trest odnětí svobody bo nařízení léčby. Klienty ve výkonu trestu odnětí svobody: - klienti, kteří se nacházejí ve věznici pro výkon trestu v Olomouci na eskortním oddělení a očekávají převoz do jiné věznice či byli přivezeni z jiné věznice na soudní jednání. - klienti ve výkonu trestu v Olomouci, kteří vykonávají trest v této věznici. - klienti ve výkonu trestu na Mírově na bezdrogové zóně, specializovaném oddělení a výstupním oddělení. - klienti ve výkonu trestu v jiných věznicích v rámci České republiky Klienti propuštěni z výkonu trestu: - klienti směřující po propuštění do Olomouckého regionu - klienti, kteří nastupují zprostředkovu dobrovolnou léčbu

5 - klienti, kteří nastupují následnou soudem nařízenou léčbu - klienti, kteří se rozhodli po propuštění z vězení abstinovat, případně jsou motivovaní ke změně dosavadního životního stylu Specifickou skupinu tvoří: - rodiče, přátelé a příbuzní uživatelů, jež se ocitají v krizové situaci, kdy zjistili bo se obávají, že někdo z jejich blízkých užívá drogy a má problémy se zákom. - personál věznice - žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, odborná i laická veřejnost V průběhu roku pracujeme průměrně s 250 klienty v rámci individuálních a skupinových aktivit. Dalších cca 200 potenciálních klientů oslovíme v rámci besed a dalších aktivit programu. Převažují klienti, kteří uvádějí jako primární drogu pervitin, případně tuto látku kombinují s alkoholem bo medikamenty. V roce 2015 předpokládáme navýšení počtu klientů na cca 300 klientů. Vycházíme z předpokladu, že se nám podaří minimálně udržet, ale jlépe navýšit počet úvazků. c) Popis plánovaných aktivit projektu Poskytované služby celého programu mají tři fáze, které v podstatě kopírují proces řešení překročení zákona odpovídajícími státními institucemi 1. první fází (tzv. před-rozsudkové) jsou služby osobám na svobodě obviněným ze spáchání přestupku bo trestného činu, 2. druhou fázi tvoří služby poskytované přímo na vazbě a výkonu trestu 3. a třetí fáze je zaměřena na osoby, které opustily vězení

6 ad 1) Klienti, kteří pobývají na svobodě (jsou trestně stíháni, odsouzeni k alternativnímu trestu atp.) se s pracovníkem programu Práce s klienty v konfliktu se zákom kontaktují přímo v rámci provozu Kontaktního centra či jiným způsobem. Pracovníci programu poskytují odborné služby klientům na svobodě v prostorách kontaktního centra 2x týdně v celkovém rozsahu 6 hod a v dalších hodinách dle domluvy. Klient se s pracovníkem programu setkává na základě: 1. společného setkání v kontaktní místnosti. Může se jednat o setkání plánované, předem dohodnuté či plánované. 2. zprostředkování setkání pracovníkem Kontaktního centra, popř. přeposláním klienta z Kontaktního centra či jiné služby na pracoviště programu Práce s klienty v konfliktu se zákom. Základními poskytovanými službami jsou: individuální poradenství, sociální práce, informační servis, tematické vzdělávací besedy, práce s krizí, asistenční služba, doprovod, dluhové poradenství, služba streetpappers. ad 2) Služby poskytované přímo na vazbě a výkonu trestu V případě vzetí klienta do vazby bo jeho odsouzení k podmíněnému trestu odnětí svobody je tento klient předán do péče pracovníka programu, který působí přímo vevazební věznici Olomouc bo Věznici Mírov. Tyto osoby jsou informovány o možnosti využití služeb programu především na základě: 1. odkazu pracovníka programu Práce s klienty v konfliktu se zákom, kterého klient kontaktoval v průběhu trestního řízení 2. informačního letáku či materiálů vyvěšených na nástěnkách v prostorách věznice 3. odkazu odborného personálu věznice 4. účasti na pravidelně pořádaných tematických besedách či skupinách

7 5. odkazu pracovníka spolupracující instituce (PMS, Policie, programy drogových služeb ve vězení či jiní poskytovatelé sociálních služeb) Služby na vazbě Služby vazebně stíhaným osobám umístěným v olomoucké vazební věznici probíhají formou mimořádných návštěv tzv. návštěv za dobu kratší (jedná se o odborný termín věznice, kdy návštěva s pracovníkem programu následuje v jbližším možném termínu po návštěvě s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami), případně na základě klasické navštívenky. Zprostředkováním kontaktu klienta s námi je pověřen pracovník vězeňské poradny drogové prevence, na kterého se klient obrací v případě zájmu o naše služby. Pokud je klient ve vazbě z důvodu možného ovlivňování svědků, žádá si klient o povolení návštěvy příslušný orgán činný v trestním řízení. Jednotlivé návštěvy jsou plánovány průběžně vzhledem k aktuálním možnostem věznice a daného pracovníka programu. Poskytované služby mají především formu podpůrných rozhovorů. Jsou zaměřeny na adaptaci klienta na prostředí věznice, získání náhledu na aktuální životní situaci a motivaci ke změně životního stylu. Nedílnou součástí nabídky služeb pro tyto klienty jsou také informační servis a poradenství zaměřené na zvládání nucené abstince, na orientaci se v systému péče o uživatele návykových látek, dále na informace z oblasti zdravotní (hepatitidy a jiné infekční choroby a možnosti léčby), dluhové a trestněprávní oblasti. Skupinové aktivity na tzv. vazbě s volným režimem - tyto aktivity probíhají 1x za měsíc v rozsahu 60 min. Obviněné o této aktivitě informuje odborný personál. Jde o otevřenou skupinu zaměřenou na poradenství, práci s motivací a prevenci relapsu. Skupinové aktivity na tzv. vazbě pro mladistvé - tyto aktivityprobíhají 1x za měsíc v rozsahu 60 min. Obviněné o této aktivitě informuje odborný personál. Jde o otevřenou skupinu zaměřenou na poradenství, práci s motivací a prevenci relapsu. Služby ve výkonu trestu

8 VTOS ve Vazební věznici Olomouc Služby osobám ve výkonu trestu odnětí svobody v olomoucké věznici jsou poskytovány v pevně stvených časech. Individuální konzultace probíhají každou středu od 18:00 do 20:00 hod). Zájemce o službu se obrací na pracovníka programu buď osobně v průběhu pořádaných tematických besed, které se konají 1x za čtvrtletí na každém oddělení bo prostřednictvím odborného personálu věznice či korespondenčně. Cílem služeb je poskytovat informace a průběžnou péči o du cílovou skupinu. Dlouhodobější spolupráce s klientem vede k vytvoření realistického plánu života po výstupu z vězení orientovaného na zvýšení kvality jeho života a abstinci prostřednictvím pozitivních změn životního stylu. Zhruba dva měsíce před plánovaným výstupem klienta v rámci před/výstupního servisu a návazné péče probíhá realizace konkrétních kroků vytvořeného plánu. VTOS ve Věznici Mírov Pravidelně docházíme 1x za měsíc do věznice Mírov na výstupní oddělení (skupina cca osob), na bezdrogovou zónu (skupina cca 4-6 osob) a na specializovaném oddělení pro odsouzené s duševními poruchami a poruchami chování. Tyto skupiny mají standardní dobu trvání 60 minut. V rámci skupinových aktivit poskytujeme odsouzeným informace z oblasti drogové problematiky, z oblasti zdravotní problematiky, systému péče o uživatele návykových látek, základní právní poradenství a předvýstupní poradenství a také reagujeme na témata, která přináší na skupinu klienti sami. Individuální konzultace probíhají 1x za měsíc v rozsahu do 30 minut na jeden rozhovor. Jedná se o odsouzené vybrané dle jejich zájmu ve spolupráci s odborným personálem. Dále se snažíme mapovat potřeby klientů na výstupním oddělení, kteří za sebou mají dlouhé tresty, a nabízíme jim spolupráci po výstupu z vězení. VTOS ve Věznici Heřmanice Skupinové aktivity s odsouzenými, kteří jsou vybíráni odbornými pracovníky věznice na základě kritérií: osoby ohrožené návykovým chováním, osoby vracející se po výstupu z vězení do Olomouckého regionu. Pracovníci dojíždí do věznice 3-4 ročně. Informační a tematické besedy.

9 NOVÉ - V roce 2015 bychom chtěli začít spolupracovat s věznicí v Opavě, kam podle nám dostupným informacím dochází žádná služba našeho typu. Naše představa je navštěvovat věznici 1x za dva či tři měsíce a nabízet odsouzeným směřujícím po výstupu do Olomouckého kraje služby formou individuálních a skupinových aktivit. Rozvoj programu a nabídky služeb ve věznicích je podmíněn finanční podporou ze strany donátorů. Při následném umístění klienta do jiné věznice pokračuje další kontakt formou korespondence, která má zejména motivační a podpůrný charakter. V případě možnosti (a zájmu klienta) je klient předán do péče jiného specializovaného programu zajišťujícího stejnou či návaznou péči. Aktivně tedy spolupracujeme s organizacemi nabízející adekvátní služby pro klienty směřující do jiných regionů. ad 3) Služby pro klienty po výstupu z vězení směřují v ideálním případě k postupné integraci klienta do běžného života ve společnosti a k abstinci (tzv. postpenitenciární péče). Podkladem je plán vytvořený pokud možno již během pobytu klienta ve vězení. Podmínkou zařazení klienta do těchto služeb je především jeho motivace ke změně dosavadního životního stylu. Naší snahou je především stabilizovat klienta během rozhodujícího období po propuštění z vězení a vybavit ho schopnostmi a dovednostmi praktického charakteru. Za úspěch považujeme, když je klient schopen postupně přijímat a udržet směr započatých změn životního stylu. Do služeb návazné péče jsou zařazováni jednak klienti předaní pracovníkem programu ve vězení, ale také klienti odkázaní odborným pracovníkem jiné věznice, sociálním kurátorem, probačním bo jiným pracovníkem. K základním službám patří informační servis, poradenství (prevence relapsu, síť zdravotních a sociálních služeb a jejich využití apod.), krizová intervence, podpůrné rozhovory, asistence, podpora abstince. Poskytované služby: individuální poradenství informační servis korespondenční práce intervence v krizi asistenční služby, doprovod základní právní poradenství sociální práce skupinové aktivity besedy služba street-papers telefonické, písemné a intertové poradenství úkony potřebné pro zajištění práce s klientem přímá práce vzdělávací semináře pro personál věznice i veřejnost individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům zprostředkování detoxu, ambulantní a rezidenční léčby motivační trénink prevence relapsu d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Provozní doba se v roce 2015 bude odvíjet od míry finanční podpory, s návazností na rozvoj služeb pro klienty na svobodě a

10 ve výkonu trestu ve věznici Olomouc, Mírov, Heřmanice a popř. Opava. Služba je poskytována 5 dní v týdnu od 9:00-17:00 hod (ve středu od 9hod do 20:00hod) s vymezenými konzultačními hodinami pro jednotlivé fáze projektu. - viz. tabulka. Mimo konzultační hodiny je poradenství možné po předchozí domluvě. Konzultační hodiny: předpoklad pro rok 2015 Klienti v před-rozsudkové fázi Věznice Klienti po výstupu z vězení Pondělí 13:00-16:00 09:00-12:00 vazba 13:00 16:00 věznice Olomouc Úterý 13:00 16:00 09:00-12:00 vazba 13:00 16:00 věznice Olomouc Středa 13:00 16:00 18:00-20:00 výkon trestu věznice Olomouc 13:00 16:00 Čtvrtek 13:00 16:00 09:00-12:00 vazba 13:00 16:00 Pátek 09:00-16:00 věznice Mírov x věznice Opava Skupinové aktivity ve věznici Mírov jsou realizovány 1x za měsíc, ve věznici Heřmanice 3-4 ročně a v Opavě počítáme s realizací 1x za 2-3 měsíce. Nastavení pracovní doby závisí na výši obdržených finančních prostředků na rok 2015.

11 e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Služba poskytuje poradenské služby osobám, jak ve výkonu trestu ve 2 věznicích v Olomouckém kraji a v 1 v kraji Moravskoslezském, tak i korespondenčně osobám v jiných věznicích v ČR. Služby jsou oddělitelně zaměřeny i na klienty na svobodě a po výstupu z vězení. Reaguje na potřeby klientů a významně se podílí na znovuzačleňování klientů do společnosti a na prevenci kriminality. Služba je jediná tohoto typu v Olomouckém kraji. Význam a potřebnost služby se odráží i v komunitních plách jak na místní, tak na krajské úrovni. Význam služby, potřebnost služby: - odhalovaní skryté populace ve věznicích a zapojení těchto osob do systému péče - nastartování procesu změny u lidí ve výkonu trestu a umožnění realizace jednotlivých kroků ke změně po výstupu z výkonu trestu. - aktivní zapojení klientů ve výkonu trestu odnětí svobody do řešení svých problémů a hlavně jejich uvědomění si (drogová problematika, dluhová problematika, ohrožení rodinných příslušníků) - v rámci před-rozsudkové fáze - včasnou intervencí se u řady klientů daří zabránit nahromadění problémů souvisejících s konfliktem se zákom. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Žádost na RVKPP Kč Žádost na RVKPP Kč Tým je kvalifikovaný, pracovníci mají vystudovu vysokou školu, průběžně se dále vzdělávají a rozvíjí dle možností rozpočtu programu. Z dlouhodobého hlediska chceme udržet počet úvazků v současné podobě a vzhledem k předpokládanému rozvoji služeb by se služba s nižším počtem úvazku dala v takové míře poskytovat. V roce 2011 a 2012 jsme byli nuceni snížit úvazky, což byl velký zásah do služeb. Navýšení úvazků bylo možné v průběhu roku 2013, a to díky zvýšené dotaci MSp. V roce 2014 se služba ustálila na 3 pracovnících s celkovým úvazkem 2,16 vyhrazeným na přímou péči. Žádost odpovídá potřebám programu a jeho důstojnému fungování s ohledem na plánovaný rozvoj služeb. V rozpočtu jsme také vyčlenili DPP či DPČ pro studenty. Rádi bychom spolupracovali se studenty, kteří jsou studenty místních vyšších odborných či vysokých škol. Myšlenkou je, aby nám byli nápomocni v nárazových činnostech podporující

12 naši činnost jako např. korespondenční práce s odsouzenými, pomoc při tvorbě aplikace pro chytré telefony, úprava a roznos letáků do spolupracujících institucí, rozesílání letáků do věznic, vytváření informačních katalogů pro klienty apod. Tato varianta se nám zdá daleko úspornější, ž přijímat dalšího člověka do služby. Studenti by zároveň mohli dělat aktivity v rámci svých seminárních či závěrečných studentských prácí. Položka nájemné + ergie - program funguje v pronajatých samostatných prostorách. Je zapotřebí provést nutné opravy a úpravy prostor a popřípadě dokoupit část nového vybavení. S ohledem na přijetí nových pracovníků přímo úměrně vzrostou náklady na povinné vzdělávání+zajištění pracovního prostoru pro ně (stůl, PC, telefon atd.). Vzhledem k finančním možnostem byly v předchozích letech podhodnoceny také některé provozní a materiálové položky jako např. vzdělávání zaměstnanců, cestovné a tisk aktuálních informačních materiálů pro zájemce a uživatele služby. V roce 2014 jsme byli nuceni, vzhledem k výpadku financování ze strany MPSV, tyto náklady ponížit či téměř financovat. Snažíme se oslovovat různé dárce s žádostí o sponzorský dar, což se daří v menší míře. Naše cílová skupina je však na okraji zájmů donátorů a případných sponzorů. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Poznámka/komentář Netýká se tohoto typu služby. Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch Počet výkonů: skutečnost v r , , skutečnost k , odhad r , plán na r Výkony, kontakty a počet klientů v 1. polovině roku je ve velké míře ovlivněn stabilním a kvalitním personálním obsazením programu, který se nám i přes výpadek finanční podpory ze strany MPSV podařil udržet na kvalitní provozní úrovni. U plánovaného počtu intervencí na rok 2015 vycházíme z předpokladu, že se nám podaří udržet a zároveň navýšit počet úvazků. Díky očekávanému rozvoji aktivit ve věznici Mírov a věznici Heřmanice a uskutečněné spolupráci s věznicí v Opavě předpokládáme nárůst klientů, kontaktů i výkonů. B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

13 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok (Kč) Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 69.74

14 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na rok (Kč) Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál hygienický materiál kancelářské potřeby běžné spotřební kancelářské vybavení a jiné dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení DDHM* kancelářský stůl a židle, elektronické kancelářské vybavení a jiné vybavení dle potřeb programu, poměrná část nákladů pohonné hmoty pohonné hmoty na výjezdy do věznic a jiné dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní materiálové náklady materiál různý, odborná literatura, materiál na opravy, majetek a jiné dle potřeb programu poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina náklady na elektrickou ergii, poměrná část nákladů plyn náklady na plyn, poměrná část nákladů vodné, stočné náklady na celkovou spotřebu vodného a stočného, poměrná část nákladů jiné - konkretizujte poměrná část nákladů na ergii Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov malování a jiné opravy dle potřeb projektu, poměrná část nákladů opravy a udržování aut garanční prohlídka a průběžné opravy auta dle potřeby, poměrná část nákladů ostatní konkretizujte opravy vybavení projektu dle aktuálních potřeb, poměrná část nákladů Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců náklady na cestovné pracovníků na kurzy, vzdělávání, stáže, konference, do věznic a jiné cesty dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby z toho: telefony telefony pracovníků a intertové připojení a jiné náklady dle potřeb projektu, poměrná část nákladů poštovné korespondence s klienty ve věznicích, distribuce propagačních materiálů a jiné, poměrná část nákladů intert je součástí telefonu nájemné poměrná část nákladů na nájem, poměrná část nákladů pojištění leasing právní služby právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby ekonomické poradenství, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. účetní audit školení a vzdělávání poměrná část na vzdělávání, stáže, kurzy, výcviky, konference a jiné, poměrná část nákladů supervize náklady na supervize a intervize pracovníků, poměrná část nákladů zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte IT služby, očkování, tisk propagačních materiálů, směrnice PO, předplatné tisku, odvoz a likvidace odpadu, nákup software a jiné služby dle aktuálních potřeb programu, poměrná část nákladů 1.3 Jiné provozní náklady celkem

15 z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky dle 2014 bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4, poměrná část nákladů OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

16 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Lukáš Carlos Hrubý oblastní ředitel 0.05 David Bezdomnikov vedoucí oddělení 0.10 Petr Vymazal vedoucí centra 1.00 Jakub Nepejchal sociální pracovník 1.00 Lenka Pivčíková sociální pracovník 1.00 Josef Vyskočil sociální pracovník 1.00 Nový pracovník sociální pracovník 0.25 Pavel Novák ředitel 0.03 ekonomicko-správní oddělení ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom administrativní pracovníci, PR, účetní VŠ Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel SŠ (maturita) VŠ VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VŠ VŠ SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v Požadavek organizaci (včetně dotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (Kč) (bez odvodů) (Kč) Celkem 4.89 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

17 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.02 webový administrátor Dosažené vzdělání VŠ Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Celkem 0.02 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Dotace RVKPP na rok (požadavek) Ondřej Vyhlídal informační technikit služby Michal Bonisch informační technikspráva PC David Nový sociální pracovník výpomoc při dovolené, moci aj Petr Nový administrativa administrativa Jana Nová úklid úklid Součet celkem

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-02-04 Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Drogové služby ve vězení a následná péče Cílem služby je dosáhnout

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Eliška Vavrušová Systém léčebné péče o uživatele NL ve vazbě a VTOS Poradny drogové prevence Bezdrogové zóny (standardní

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0153/PP/2013/2014/2015 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2015 Realizace projektu (počet let): 1.1.2013-31.12.2018 (6

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Instrukce k vyplňování žádosti do výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče

Instrukce k vyplňování žádosti do výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče Instrukce k vyplňování žádosti do výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče Zpracovala: Mgr. Jana Müllerová září 2011 Bc. Vladana Skrbková OBSAH

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva 2006 Občanské sdružení Mana Výroční zpráva 1. Slovo předsedy Podoba obou základních pilířů činností sdružení, se během roku úspěšně ustálila a stala standardně poskytovaným servisem. Vážení přátelé, Výroční

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE SQ 8 Aktualizace předchozí verze z 1. 7. 2011 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2014 - program A - zdravotnictví A) Obecná část

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2011 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2013 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011 Sdružení Meta Výroční zpráva za rok 2011 Základní informace o sdružení Poslání: Sdruženi Meta, o. s., je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné a jiné podpoře zejména mladistvích osob, které by

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více