Část B - Údaje o projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část B - Údaje o projektu"

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu M Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Práce s klienty v konfliktu se zákom Realizace poradenské činnosti a podpory pro uživatelé drog, kteří se dostali do konfliktu se zákom Projekt realizován od 1/2002 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 1/2002 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře M Olomouc, Mírov Dolní náměstí 51, Olomouc OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Mgr. Petr Vymazal, DiS. vedoucí programu Telefon CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby odborné sociální poradenství, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Nebytové prostory Programu práce s klienty v konfliktu se zákom, Dolní náměstí 51, Olomouc Pronajaté bytové prostory v centru města Olomouc jsou dobře dosažitelné z většiny míst našeho regionu. Umístění v centru města je výbornou lokací zejména dosažitelností návazných služeb poskytovaných klientům. Prostory jsou umístěny v 1. patře budovy s okny na náměstí. Jedná se o dvě místnosti o celkové výměře 55 m2, kde jedna místnost slouží zejména jako kancelář a druhá slouží k individuální práci s klienty. Místnost pro individuální práci s klienty je mimo jiné vybavená počítačem s připojením na intert. K prostorám náleží i WC umístěné na stejném patře v budově. Prostory shledáváme jako ideální pro výkon naší služby. Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, Olomouc K poskytování služeb osobám ve vězení (obvinění i odsouzení) máme v daných časech vyhrazenu místnost (cca 30 m2), která současně slouží i k realizaci jiných odborných aktivit (programy zacházení, duchovní služby). Služby osobám vazebně stíhaným jsou poskytovány v rámci běžných bo mimořádně schválených návštěv v místnosti k tomu určené. Věznice Mírov, Mírov K poskytování služeb odsouzeným bývá vyhrazena společenská místnost (cca 20m²), která slouží i k realizaci dalších odborných a volnočasových aktivit. Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, Ostrava K poskytování služeb odsouzeným bývá vyhrazena společenská místnost (cca 30m²), která slouží i k realizaci dalších odborných a volnočasových aktivit. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Hlavním cílem programu je poskytování služeb a podpory lidem, kteří se v souvislosti s návykovým chováním dostali do konfliktu se zákom. Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem vyšetřovaným na svobodě, v prostředí věznice a lidem po výstupu z výkonu trestu. U našich klientů usilujeme o to, aby se prohlubovala jejich tíživá životní situace, podporujeme je v motivaci ke změně životního stylu a v usnadnění návratu do běžného života. Dílčími cíli programu je: Kontaktování klientů v předrozsudkové fázi, ve vazbě bo ve výkonu trestu. Zlepšení informovsti uživatelů služby o trestním řízení, jejich roli v tomto řízení a jeho důsledcích. Poskytnout klientům pomoc a podporu zvládnout obtížnou fázi přechodu z prostředí věznice zpět do života a zátěžové situace vyplývající z této změny Odhalování tzv. skryté populace, vč. jejího začlenění do systému péče o uživatele návykových látek Rozšíření stávající spolupráce s institucemi (soudy, PMS, magistráty, OSPOD, Policie ČR apod.), které sehrávají roli v aktuální situaci uživatele služby

3 Cíle služby pro rok 2015 Udržení si samostatných prostor pro poskytování sociálních služeb Minimálně udržení počtu úvazků jako v roce 2014, jlépe však rozšíření pracovního týmu o sociálního pracovníka Udržení kvalitně poskytovaných služeb pro klienty (např. navýšení poradenských hodin pro klienty v před-rozsudkové fázi a postpenitenciární péče) Rozvoj nových služeb pro mladistvé odsouzené, rozvoj služeb ve věznici Opava či jiné věznici Rozvoj přidružené pobytové služby pro osoby vracející se z výkonu trestu do Olomouckého regionu b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Cílová skupina: Cílovou skupinou programu jsou zejména uživatelé návykových látek a osoby ohrožené návykovým chováním, kteří se dostali do konfliktu se zákom a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, výkonu trestu bo jsou z vězení propouštěni. V rámci dané cílové skupiny se zaměřujeme především na: Klienty na svobodě: - u kterých probíhá trestní řízení vedené na svobodě - na počátku bo v průběhu občansko-právního řízení (pohledávky, exekuce, žaloby o vyklizení bytu atd.) - v pracovně právním konfliktu - u kterých probíhá přestupkové řízení - odsouzení k některému z alternativních trestů, podmíněně odsouzení klienti

4 - klienti odsouzení k trestu odnětí svobody, kteří byli odsouzeni na svobodě - s nařízeným ochranným opatřením např. ve formě ústavní léčby - kteří obdrželi rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, v rámci přestupkového řízení apod. Klienty na vazbě: - jedná se o klienty, proti kterým je aktuálně vedeno trestní stíhání a jež se ocitli na vazbě z některého z důvodů uvedených v trestním řádu. Na základě konkrétního vazebního důvodu a druhu trestného činu je možné tyto klienty též rozdělit na klienty očekávající propuštění z vazby na svobodu a klienty očekávající podmíněný trest odnětí svobody bo nařízení léčby. Klienty ve výkonu trestu odnětí svobody: - klienti, kteří se nacházejí ve věznici pro výkon trestu v Olomouci na eskortním oddělení a očekávají převoz do jiné věznice či byli přivezeni z jiné věznice na soudní jednání. - klienti ve výkonu trestu v Olomouci, kteří vykonávají trest v této věznici. - klienti ve výkonu trestu na Mírově na bezdrogové zóně, specializovaném oddělení a výstupním oddělení. - klienti ve výkonu trestu v jiných věznicích v rámci České republiky Klienti propuštěni z výkonu trestu: - klienti směřující po propuštění do Olomouckého regionu - klienti, kteří nastupují zprostředkovu dobrovolnou léčbu

5 - klienti, kteří nastupují následnou soudem nařízenou léčbu - klienti, kteří se rozhodli po propuštění z vězení abstinovat, případně jsou motivovaní ke změně dosavadního životního stylu Specifickou skupinu tvoří: - rodiče, přátelé a příbuzní uživatelů, jež se ocitají v krizové situaci, kdy zjistili bo se obávají, že někdo z jejich blízkých užívá drogy a má problémy se zákom. - personál věznice - žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, odborná i laická veřejnost V průběhu roku pracujeme průměrně s 250 klienty v rámci individuálních a skupinových aktivit. Dalších cca 200 potenciálních klientů oslovíme v rámci besed a dalších aktivit programu. Převažují klienti, kteří uvádějí jako primární drogu pervitin, případně tuto látku kombinují s alkoholem bo medikamenty. V roce 2015 předpokládáme navýšení počtu klientů na cca 300 klientů. Vycházíme z předpokladu, že se nám podaří minimálně udržet, ale jlépe navýšit počet úvazků. c) Popis plánovaných aktivit projektu Poskytované služby celého programu mají tři fáze, které v podstatě kopírují proces řešení překročení zákona odpovídajícími státními institucemi 1. první fází (tzv. před-rozsudkové) jsou služby osobám na svobodě obviněným ze spáchání přestupku bo trestného činu, 2. druhou fázi tvoří služby poskytované přímo na vazbě a výkonu trestu 3. a třetí fáze je zaměřena na osoby, které opustily vězení

6 ad 1) Klienti, kteří pobývají na svobodě (jsou trestně stíháni, odsouzeni k alternativnímu trestu atp.) se s pracovníkem programu Práce s klienty v konfliktu se zákom kontaktují přímo v rámci provozu Kontaktního centra či jiným způsobem. Pracovníci programu poskytují odborné služby klientům na svobodě v prostorách kontaktního centra 2x týdně v celkovém rozsahu 6 hod a v dalších hodinách dle domluvy. Klient se s pracovníkem programu setkává na základě: 1. společného setkání v kontaktní místnosti. Může se jednat o setkání plánované, předem dohodnuté či plánované. 2. zprostředkování setkání pracovníkem Kontaktního centra, popř. přeposláním klienta z Kontaktního centra či jiné služby na pracoviště programu Práce s klienty v konfliktu se zákom. Základními poskytovanými službami jsou: individuální poradenství, sociální práce, informační servis, tematické vzdělávací besedy, práce s krizí, asistenční služba, doprovod, dluhové poradenství, služba streetpappers. ad 2) Služby poskytované přímo na vazbě a výkonu trestu V případě vzetí klienta do vazby bo jeho odsouzení k podmíněnému trestu odnětí svobody je tento klient předán do péče pracovníka programu, který působí přímo vevazební věznici Olomouc bo Věznici Mírov. Tyto osoby jsou informovány o možnosti využití služeb programu především na základě: 1. odkazu pracovníka programu Práce s klienty v konfliktu se zákom, kterého klient kontaktoval v průběhu trestního řízení 2. informačního letáku či materiálů vyvěšených na nástěnkách v prostorách věznice 3. odkazu odborného personálu věznice 4. účasti na pravidelně pořádaných tematických besedách či skupinách

7 5. odkazu pracovníka spolupracující instituce (PMS, Policie, programy drogových služeb ve vězení či jiní poskytovatelé sociálních služeb) Služby na vazbě Služby vazebně stíhaným osobám umístěným v olomoucké vazební věznici probíhají formou mimořádných návštěv tzv. návštěv za dobu kratší (jedná se o odborný termín věznice, kdy návštěva s pracovníkem programu následuje v jbližším možném termínu po návštěvě s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami), případně na základě klasické navštívenky. Zprostředkováním kontaktu klienta s námi je pověřen pracovník vězeňské poradny drogové prevence, na kterého se klient obrací v případě zájmu o naše služby. Pokud je klient ve vazbě z důvodu možného ovlivňování svědků, žádá si klient o povolení návštěvy příslušný orgán činný v trestním řízení. Jednotlivé návštěvy jsou plánovány průběžně vzhledem k aktuálním možnostem věznice a daného pracovníka programu. Poskytované služby mají především formu podpůrných rozhovorů. Jsou zaměřeny na adaptaci klienta na prostředí věznice, získání náhledu na aktuální životní situaci a motivaci ke změně životního stylu. Nedílnou součástí nabídky služeb pro tyto klienty jsou také informační servis a poradenství zaměřené na zvládání nucené abstince, na orientaci se v systému péče o uživatele návykových látek, dále na informace z oblasti zdravotní (hepatitidy a jiné infekční choroby a možnosti léčby), dluhové a trestněprávní oblasti. Skupinové aktivity na tzv. vazbě s volným režimem - tyto aktivity probíhají 1x za měsíc v rozsahu 60 min. Obviněné o této aktivitě informuje odborný personál. Jde o otevřenou skupinu zaměřenou na poradenství, práci s motivací a prevenci relapsu. Skupinové aktivity na tzv. vazbě pro mladistvé - tyto aktivityprobíhají 1x za měsíc v rozsahu 60 min. Obviněné o této aktivitě informuje odborný personál. Jde o otevřenou skupinu zaměřenou na poradenství, práci s motivací a prevenci relapsu. Služby ve výkonu trestu

8 VTOS ve Vazební věznici Olomouc Služby osobám ve výkonu trestu odnětí svobody v olomoucké věznici jsou poskytovány v pevně stvených časech. Individuální konzultace probíhají každou středu od 18:00 do 20:00 hod). Zájemce o službu se obrací na pracovníka programu buď osobně v průběhu pořádaných tematických besed, které se konají 1x za čtvrtletí na každém oddělení bo prostřednictvím odborného personálu věznice či korespondenčně. Cílem služeb je poskytovat informace a průběžnou péči o du cílovou skupinu. Dlouhodobější spolupráce s klientem vede k vytvoření realistického plánu života po výstupu z vězení orientovaného na zvýšení kvality jeho života a abstinci prostřednictvím pozitivních změn životního stylu. Zhruba dva měsíce před plánovaným výstupem klienta v rámci před/výstupního servisu a návazné péče probíhá realizace konkrétních kroků vytvořeného plánu. VTOS ve Věznici Mírov Pravidelně docházíme 1x za měsíc do věznice Mírov na výstupní oddělení (skupina cca osob), na bezdrogovou zónu (skupina cca 4-6 osob) a na specializovaném oddělení pro odsouzené s duševními poruchami a poruchami chování. Tyto skupiny mají standardní dobu trvání 60 minut. V rámci skupinových aktivit poskytujeme odsouzeným informace z oblasti drogové problematiky, z oblasti zdravotní problematiky, systému péče o uživatele návykových látek, základní právní poradenství a předvýstupní poradenství a také reagujeme na témata, která přináší na skupinu klienti sami. Individuální konzultace probíhají 1x za měsíc v rozsahu do 30 minut na jeden rozhovor. Jedná se o odsouzené vybrané dle jejich zájmu ve spolupráci s odborným personálem. Dále se snažíme mapovat potřeby klientů na výstupním oddělení, kteří za sebou mají dlouhé tresty, a nabízíme jim spolupráci po výstupu z vězení. VTOS ve Věznici Heřmanice Skupinové aktivity s odsouzenými, kteří jsou vybíráni odbornými pracovníky věznice na základě kritérií: osoby ohrožené návykovým chováním, osoby vracející se po výstupu z vězení do Olomouckého regionu. Pracovníci dojíždí do věznice 3-4 ročně. Informační a tematické besedy.

9 NOVÉ - V roce 2015 bychom chtěli začít spolupracovat s věznicí v Opavě, kam podle nám dostupným informacím dochází žádná služba našeho typu. Naše představa je navštěvovat věznici 1x za dva či tři měsíce a nabízet odsouzeným směřujícím po výstupu do Olomouckého kraje služby formou individuálních a skupinových aktivit. Rozvoj programu a nabídky služeb ve věznicích je podmíněn finanční podporou ze strany donátorů. Při následném umístění klienta do jiné věznice pokračuje další kontakt formou korespondence, která má zejména motivační a podpůrný charakter. V případě možnosti (a zájmu klienta) je klient předán do péče jiného specializovaného programu zajišťujícího stejnou či návaznou péči. Aktivně tedy spolupracujeme s organizacemi nabízející adekvátní služby pro klienty směřující do jiných regionů. ad 3) Služby pro klienty po výstupu z vězení směřují v ideálním případě k postupné integraci klienta do běžného života ve společnosti a k abstinci (tzv. postpenitenciární péče). Podkladem je plán vytvořený pokud možno již během pobytu klienta ve vězení. Podmínkou zařazení klienta do těchto služeb je především jeho motivace ke změně dosavadního životního stylu. Naší snahou je především stabilizovat klienta během rozhodujícího období po propuštění z vězení a vybavit ho schopnostmi a dovednostmi praktického charakteru. Za úspěch považujeme, když je klient schopen postupně přijímat a udržet směr započatých změn životního stylu. Do služeb návazné péče jsou zařazováni jednak klienti předaní pracovníkem programu ve vězení, ale také klienti odkázaní odborným pracovníkem jiné věznice, sociálním kurátorem, probačním bo jiným pracovníkem. K základním službám patří informační servis, poradenství (prevence relapsu, síť zdravotních a sociálních služeb a jejich využití apod.), krizová intervence, podpůrné rozhovory, asistence, podpora abstince. Poskytované služby: individuální poradenství informační servis korespondenční práce intervence v krizi asistenční služby, doprovod základní právní poradenství sociální práce skupinové aktivity besedy služba street-papers telefonické, písemné a intertové poradenství úkony potřebné pro zajištění práce s klientem přímá práce vzdělávací semináře pro personál věznice i veřejnost individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům zprostředkování detoxu, ambulantní a rezidenční léčby motivační trénink prevence relapsu d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Provozní doba se v roce 2015 bude odvíjet od míry finanční podpory, s návazností na rozvoj služeb pro klienty na svobodě a

10 ve výkonu trestu ve věznici Olomouc, Mírov, Heřmanice a popř. Opava. Služba je poskytována 5 dní v týdnu od 9:00-17:00 hod (ve středu od 9hod do 20:00hod) s vymezenými konzultačními hodinami pro jednotlivé fáze projektu. - viz. tabulka. Mimo konzultační hodiny je poradenství možné po předchozí domluvě. Konzultační hodiny: předpoklad pro rok 2015 Klienti v před-rozsudkové fázi Věznice Klienti po výstupu z vězení Pondělí 13:00-16:00 09:00-12:00 vazba 13:00 16:00 věznice Olomouc Úterý 13:00 16:00 09:00-12:00 vazba 13:00 16:00 věznice Olomouc Středa 13:00 16:00 18:00-20:00 výkon trestu věznice Olomouc 13:00 16:00 Čtvrtek 13:00 16:00 09:00-12:00 vazba 13:00 16:00 Pátek 09:00-16:00 věznice Mírov x věznice Opava Skupinové aktivity ve věznici Mírov jsou realizovány 1x za měsíc, ve věznici Heřmanice 3-4 ročně a v Opavě počítáme s realizací 1x za 2-3 měsíce. Nastavení pracovní doby závisí na výši obdržených finančních prostředků na rok 2015.

11 e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Služba poskytuje poradenské služby osobám, jak ve výkonu trestu ve 2 věznicích v Olomouckém kraji a v 1 v kraji Moravskoslezském, tak i korespondenčně osobám v jiných věznicích v ČR. Služby jsou oddělitelně zaměřeny i na klienty na svobodě a po výstupu z vězení. Reaguje na potřeby klientů a významně se podílí na znovuzačleňování klientů do společnosti a na prevenci kriminality. Služba je jediná tohoto typu v Olomouckém kraji. Význam a potřebnost služby se odráží i v komunitních plách jak na místní, tak na krajské úrovni. Význam služby, potřebnost služby: - odhalovaní skryté populace ve věznicích a zapojení těchto osob do systému péče - nastartování procesu změny u lidí ve výkonu trestu a umožnění realizace jednotlivých kroků ke změně po výstupu z výkonu trestu. - aktivní zapojení klientů ve výkonu trestu odnětí svobody do řešení svých problémů a hlavně jejich uvědomění si (drogová problematika, dluhová problematika, ohrožení rodinných příslušníků) - v rámci před-rozsudkové fáze - včasnou intervencí se u řady klientů daří zabránit nahromadění problémů souvisejících s konfliktem se zákom. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Žádost na RVKPP Kč Žádost na RVKPP Kč Tým je kvalifikovaný, pracovníci mají vystudovu vysokou školu, průběžně se dále vzdělávají a rozvíjí dle možností rozpočtu programu. Z dlouhodobého hlediska chceme udržet počet úvazků v současné podobě a vzhledem k předpokládanému rozvoji služeb by se služba s nižším počtem úvazku dala v takové míře poskytovat. V roce 2011 a 2012 jsme byli nuceni snížit úvazky, což byl velký zásah do služeb. Navýšení úvazků bylo možné v průběhu roku 2013, a to díky zvýšené dotaci MSp. V roce 2014 se služba ustálila na 3 pracovnících s celkovým úvazkem 2,16 vyhrazeným na přímou péči. Žádost odpovídá potřebám programu a jeho důstojnému fungování s ohledem na plánovaný rozvoj služeb. V rozpočtu jsme také vyčlenili DPP či DPČ pro studenty. Rádi bychom spolupracovali se studenty, kteří jsou studenty místních vyšších odborných či vysokých škol. Myšlenkou je, aby nám byli nápomocni v nárazových činnostech podporující

12 naši činnost jako např. korespondenční práce s odsouzenými, pomoc při tvorbě aplikace pro chytré telefony, úprava a roznos letáků do spolupracujících institucí, rozesílání letáků do věznic, vytváření informačních katalogů pro klienty apod. Tato varianta se nám zdá daleko úspornější, ž přijímat dalšího člověka do služby. Studenti by zároveň mohli dělat aktivity v rámci svých seminárních či závěrečných studentských prácí. Položka nájemné + ergie - program funguje v pronajatých samostatných prostorách. Je zapotřebí provést nutné opravy a úpravy prostor a popřípadě dokoupit část nového vybavení. S ohledem na přijetí nových pracovníků přímo úměrně vzrostou náklady na povinné vzdělávání+zajištění pracovního prostoru pro ně (stůl, PC, telefon atd.). Vzhledem k finančním možnostem byly v předchozích letech podhodnoceny také některé provozní a materiálové položky jako např. vzdělávání zaměstnanců, cestovné a tisk aktuálních informačních materiálů pro zájemce a uživatele služby. V roce 2014 jsme byli nuceni, vzhledem k výpadku financování ze strany MPSV, tyto náklady ponížit či téměř financovat. Snažíme se oslovovat různé dárce s žádostí o sponzorský dar, což se daří v menší míře. Naše cílová skupina je však na okraji zájmů donátorů a případných sponzorů. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Poznámka/komentář Netýká se tohoto typu služby. Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch Počet výkonů: skutečnost v r , , skutečnost k , odhad r , plán na r Výkony, kontakty a počet klientů v 1. polovině roku je ve velké míře ovlivněn stabilním a kvalitním personálním obsazením programu, který se nám i přes výpadek finanční podpory ze strany MPSV podařil udržet na kvalitní provozní úrovni. U plánovaného počtu intervencí na rok 2015 vycházíme z předpokladu, že se nám podaří udržet a zároveň navýšit počet úvazků. Díky očekávanému rozvoji aktivit ve věznici Mírov a věznici Heřmanice a uskutečněné spolupráci s věznicí v Opavě předpokládáme nárůst klientů, kontaktů i výkonů. B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

13 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok (Kč) Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 69.74

14 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na rok (Kč) Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál hygienický materiál kancelářské potřeby běžné spotřební kancelářské vybavení a jiné dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení DDHM* kancelářský stůl a židle, elektronické kancelářské vybavení a jiné vybavení dle potřeb programu, poměrná část nákladů pohonné hmoty pohonné hmoty na výjezdy do věznic a jiné dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní materiálové náklady materiál různý, odborná literatura, materiál na opravy, majetek a jiné dle potřeb programu poměrná část nákladů 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina náklady na elektrickou ergii, poměrná část nákladů plyn náklady na plyn, poměrná část nákladů vodné, stočné náklady na celkovou spotřebu vodného a stočného, poměrná část nákladů jiné - konkretizujte poměrná část nákladů na ergii Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov malování a jiné opravy dle potřeb projektu, poměrná část nákladů opravy a udržování aut garanční prohlídka a průběžné opravy auta dle potřeby, poměrná část nákladů ostatní konkretizujte opravy vybavení projektu dle aktuálních potřeb, poměrná část nákladů Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců náklady na cestovné pracovníků na kurzy, vzdělávání, stáže, konference, do věznic a jiné cesty dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby z toho: telefony telefony pracovníků a intertové připojení a jiné náklady dle potřeb projektu, poměrná část nákladů poštovné korespondence s klienty ve věznicích, distribuce propagačních materiálů a jiné, poměrná část nákladů intert je součástí telefonu nájemné poměrná část nákladů na nájem, poměrná část nákladů pojištění leasing právní služby právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomické a účetní služby ekonomické poradenství, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. účetní audit školení a vzdělávání poměrná část na vzdělávání, stáže, kurzy, výcviky, konference a jiné, poměrná část nákladů supervize náklady na supervize a intervize pracovníků, poměrná část nákladů zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte IT služby, očkování, tisk propagačních materiálů, směrnice PO, předplatné tisku, odvoz a likvidace odpadu, nákup software a jiné služby dle aktuálních potřeb programu, poměrná část nákladů 1.3 Jiné provozní náklady celkem

15 z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky dle 2014 bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4, poměrná část nákladů OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

16 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Lukáš Carlos Hrubý oblastní ředitel 0.05 David Bezdomnikov vedoucí oddělení 0.10 Petr Vymazal vedoucí centra 1.00 Jakub Nepejchal sociální pracovník 1.00 Lenka Pivčíková sociální pracovník 1.00 Josef Vyskočil sociální pracovník 1.00 Nový pracovník sociální pracovník 0.25 Pavel Novák ředitel 0.03 ekonomicko-správní oddělení ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom administrativní pracovníci, PR, účetní VŠ Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel SŠ (maturita) VŠ VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VŠ VŠ SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v Požadavek organizaci (včetně dotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (Kč) (bez odvodů) (Kč) Celkem 4.89 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-02-04 Typ služby SV Název projektu Cíl projektu Drogové služby ve vězení a následná péče Cílem služby je dosáhnout

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013

Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013 Žádost nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 213 1. Identifikační údaje o poskytovateli sociálních služeb 1.1 Název: 1.2 Adresa: Sdružení Podané ruce,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí:

Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí: 2 Úvodní slovo ředitele Vážení donoři, přátelé a spolupracovníci, nevím, jestli máte podobný pocit: Sotva začne pondělí a než se nadějete, je tu pátek a po pracovním týdnu je veta. V takovémto duchu se

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE... 78 PROVOZNÍ ŘÁD TP... 79 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 79 DOKUMENTAČNÍ ŘÁD... 81 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 81 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Na tvorbě příručky spolupracovali: Alice Gojová, Petra Hortvíková, Klára Janoušková,

Více