Část B - Údaje o projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část B - Údaje o projektu"

Transkript

1 Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání cílové skupiny služby, včasným kontaktem minimalizovat rizika, kontaktní a poradenskou prací zlepšit zdravotní stav a sociální situaci cílové skupiny, případně indikovat a motivovat klienty k léčbě. Projekt realizován od 11/2006 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 11/2006 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře B Vyškov a jeho spádová oblast, Ivvice na Hané, Bučovice Palák 74, Vyškov OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Zuzana Krátká, DiS. vedoucí projektu Telefon CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby TP Číslo certifikátu 231/2011 Datum udělení certifikátu Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 12/2013 terénní programy, č Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby

2 B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Zázemí programu se nachází ve Vyškově na adrese Palák 74. V prostorách o rozloze 65 m2 je kancelář sloužící jako zázemí pracovníků, sklad zdravotního materiálu, tyto 2 místnosti slouží i pro běžný kontakt s klientem, a poradenská místnost, která je využívána pro individuální poradenství s klientem. Vlastník budovy, event. prostor: Bytové hospodářství s.r.o., Palák 74, Vyškov, společnost zřízená a kontrolovaná městským úřadem Vyškov. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání cílové skupiny služby, včasným kontaktem minimalizovat rizika, kontaktní a poradenskou prací zlepšit zdravotní stav a sociální situaci cílové skupiny, případně motivovat klienty k léčbě. Hlavním cílem služby v příštím roce stabilizovat zázemí, což závisí na finanční podpoře. Konkrétní cíle: Změny chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpora ve vyhledávání pomoci spojené s abstincí u těch, kteří ji potřebují). Přispět ke zjištění a transparentnosti epidemiologických ukazatelů (VHB + VHC, HIV) v regionu, především prací se skupinami i.v.uživatelů s rizikovým chováním. Včasnou zdravotní a sociální pomocí (včetně poradenství) předcházet rozvoji problému. Monitoring dění na drogovém poli v regionu, spolupráce v programech práce s veřejností trendy, vyvážené informace, včasná varování. Program vychází z přístupu harm reduction, který je jednou z jpoužívanějších definic (dle Backes 97) stven takto: HR prokazuje, že některé způsoby užití drog jsou bezpečnější ž jiné HR prosazuje, že abstince ní vždy jvhodnějším bo jdůležitějším cílem HR pracuje s lidmi v situaci, ve které se právě nacházejí HR prosazuje, že uživatelé drog jsou schopni řídit své životy a změny chování HR angažuje uživatele drog do plánování poskytování služeb tvorby strategií pomoci HR bere v úvahu prostředí uživatelů, cílem je efektivita intervence Vzhledem k tomu, že se jedná o malé město, cílem projektu je provozovat účelnou lokální drogovou službu s důrazem na aktivní vyhledání klientů na skryté drogové scéně, poskytnutí služeb minimalizace rizik a základního poradenství a motivační podpory klientům a jejich blízkým. Konkrétnímu klientovi, který je v kontaktu s terénním programem, jsou v rámci přístupu Harm Reduction nabízeny tyto možné cíle, na kterých s ním chceme primárně spolupracovat (řazeno hierarchicky). Jde o základní zjednodušující osnovu pro kontraktování s klientem a tvorbu individuálních plánů (přičemž jsou samozřejmě reflektovány i jiné cíle, o které má klient zájem usilovat): 1. ukončení sdílení injekčního materiálu

3 2. ukončení sdílení dalšího nádobí pro užívání drog 3. ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog 4. používání méně rizikových způsobů aplikace drog 5. odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.) 6. redukce trestné činnosti 7. navázání bo udržení vazeb a vztahů s rodinou, partrem, dětmi apod. 8. stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození 9. stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce) 10. stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz léčba apod.) 11. upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků Cílem je dosáhnout větší a objektivnější informovsti veřejnosti o drogové problematice a závislostech, podporovat životní styl bez drog, posilování přirozených sociálních sítí podporujících pozitivní vývoj komunit. Významným cílem je předcházet sociálnímu vyloučení uživatelů drog. Základním nástrojem je podávání pravdivých a zkreslených informací o drogách a důsledcích spjatých s braním drog, stejně jako informování o lokální drogové situaci. Novým prvkem v této oblasti je naše účast a spolupráce v komisi prevence kriminality města Vyškova. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) problémoví uživatelé drog (dle definice EMCDDA) na území města Vyškov a jeho spádové oblasti osoby závislé na návykových látkách, ve městě Vyškov se jedná hlavně o pervitin osoby experimentující s návykovými látkami rodiče a osoby blízké uživatelů drog abstinující uživatelé V praxi se jedná zejména o injekční uživatele pervitinu. Město Vyškov má cca obyvatel. Po přepočtu národního průměru 0,35% PUD v populaci vychází, že by ve Vyškově mělo být cca 77 PUD. Toto číslo považujeme za minimální odhad Víceúčelová drogová služba Vyškov je v kontaktu s cca 80 PUD. c) Popis plánovaných aktivit projektu Mapování drogového prostředí - mapování a monitoring je základní a trvalou součástí terénní sociální práce. Součástí mapování je jednání o spolupráci a návaznosti služeb s dalšími institucemi. V praxi se jedná se o aktivní oslovování potencionálních uživatelů a spolupráci s lékárnami ve městě Vyškov. Kontaktování uživatelů drog - je výsledkem aktivního vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí, jedná se o nízko-prahovou službu, která v prvotní fázi klade žádné nároky na klienta a změnu jeho situace. Služby jsou poskytovány nymně a bývají obvykle vůbec prvním typem kontaktu uživatelů drog s pomáhajícími institucemi. Jako taková je terénní sociální práce vhodná pro položení základů budoucí institucionalizované formy služeb pro uživatele drog. Výměnný program i.j. (včetně základního drogového poradenství) cílem je zamezit šíření infekčních omocnění v populaci i.v. uživatelů a jejich průniku k většinové populaci, rozvoj zodpovědného chování vůči sobě a okolí u klienta. A zachání opakovaného používání materiálu k užívání drog.

4 Poradenskou činnost v oblasti drogových závislostí - terénní pracovníci mají k dispozici kancelářské prostory, které slouží jako zázemí pro terénní pracovníky ( i pro kontakt s klienty) a jedna místnost zde slouží jako poradenská místnost. V těchto prostorách jsou pracovníci klientům v pravidelné době k dispozici. Místnost je využívána jako prostor pro práci s klienty, je zde k dispozici také počítač s připojením na intert. Případová sociální práce intenzivní je práce s klientem na řešení jeho aktuální situace, potřebné intervence přímo v přirozeném prostředí, případně intenzivní motivační práce s cílem předání klienta do zařízení návazné péče. Zakázku k účelné intervenci v terénu přijímají terénní pracovníci i od jiných služeb a aktivně s nimi spolupracují. Základní zdravotní ošetření a testování - základní diagnostika, poradenství, základní ošetření, první pomoc, doprovod a zprostředkování odborné péče. Testování na infekční moci z kapilární krve (HVB, HVC, HIV), v případě pozitivního výsledku zprostředkování kontaktu s odborným zařízením. Distribuce dávek vitamínů a mirálů. Odborné psychologické a zdravotní poradenství - dvě hodiny týdně jsou v pravidelnou dobu klientům k dispozici zdravotní sestra a psycholožka. Reference do dalších zařízení zprostředkování kontaktu a předání klienta do péče dalších odborných zařízení, usnadnění využívání služeb dalšími institucemi s cílem co jrychlejší kvalitativní změny v životě klienta. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Plánovaná provozní doba pro klienty D. S. Vyškov je od pondělí do pátku a to v čase od 12:00 do 18:00. Provozní dobu jsme byli nuceni zkrátit z dostatku finančních prostředků v roce 2013 a no na pondělí čtvrtek a zaměstnancům byly zkráceny pracovní úvazky, doufáme, že dotační podpora pro rok 2014 nám umožní standartní provoz a práci zaměstnanců na plný úvazek. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit D.S Vyškov je jedinou službou pro problémové uživatele drog, která v rámci přístupu Harm reduction ve Vyškově a jeho spádových oblastech eliminuje rizika spojená se škodlivým zužíváním návykových látek a chrání společnost před šířením závažných infekčních chorob (HIV, VHB, VHC). Existence takové služby je součástí definované sítě minimální péče v rámci krajské protidrogové strategie. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Žádost je v celkové výši na úrovni předešlého roku, k výrazným změnám dochází ani ve výši jednotlivých položek. Rozpočet projektu považujeme za přiměřený. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony

5 Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů Počet kontaktů Počet distribuovaných injekčních setů Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění

6 část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok (Kč) Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP MPSV Úřady práce MŠMT MZ MV MS Individuální projekt (IP v rámci ESF) Ostatní rezorty státní správy STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM Kraj (vč. Hl.m.Prahy) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Města, obce a městské části ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) Individuální projekt (IP v rámci ESF) Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) Zahraniční nadace ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM Fondy zdrav. pojišťoven Nadace tuzemské Sbírky Sponzorské a jiné dary Individuální projekt (IP v rámci ESF) Příjmy od klientů Ostatní (specifikujte) OSTATNÍ ZDROJE CELKEM CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU % spoluúčast RVKPP % spoluúčast státních zdrojů 67.09

7 část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti (Kč) Celkový rozpočet na rok (Kč) Požadavek na dotaci od RVKPP na rok (Kč) Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) 1.1 Materiálové náklady celkem z toho: potraviny zdravotnický materiál Injekční jehly, desinfekce, ependorfy, buničiny, filtry, masti, vitamíny, těhotenské testy, kondomy, sety na testování infekčních omocnění (HBV,HCV, HIV), vody pro injekční aplikaci a jiné, dle potřeby projektu hygienický materiál kancelářské potřeby Kancelářské papíry, psací potřeby, izolepy a jiné, dle potřeby projektu a poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení DDHM* Notebook a jiné DDHM dle pořeby projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení pohonné hmoty benzin, nafta, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní materiálové náklady poměrná část celkových nákladů: drogerie a úklidové prostředky (papírové ručníky, toaletní papír, čistící prostředky, mýdlo, prášek na praní,aj.), odpadkové pytle, odborná literatura, ochranné pomůcky, materiál na údržbu a jiné drobné nákupy dle akt. potřeb projektu, poměrná část ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem Ergie z toho: elektřina poměrná část celkových nákladů na el. ergii dle 2013, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení plyn poměrná část celkových nákladů na plyn dle 2013, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení vodné, stočné poměrná část celkových nákladů na vodu dle 2013, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení jiné - konkretizujte poměrná část celkových nákladů na páru dle 2013, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Opravy a udržování z toho: opravy a udržování budov zasklívání, a jiné dle potřeb centra včetně poměrné části nákladů ekonomicko-správního oddělení opravy a udržování aut ostatní konkretizujte opravy a údržba kancelářské techniky a jiné dle potřeby projektu včetně podílu ekonomicko-správního odd Cestovné z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, stáže, výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení tuzemské cestovné klientů zahraniční služební cesty Ostatní služby z toho: telefony telefonní a intertové poplatky včetně podílu ekonomicko-správního odd poštovné poměrná část celkových nákladů dle 2013, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení intert je součástí telefonu nájemné nájemné budovy včetně podílu ekonomicko-správního odd. pojištění leasing právní služby poměrná část celkových nákladů právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ekonomické a účetní služby poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení účetní audit školení a vzdělávání poměrná část celkových nákladů na kurzy a dlouhodobé výcviky, konference pracovníků a jiné vzdělávání podle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení supervize poměrná část celkových nákladů na supervize: týmová, individuální, managerská zátěžové pobyty DDNM* jiné ostatní služby konkretizujte Poměrná část celkových nákladů na služby: tisk letáků,vizitek a graf.práce, laminování, výroba klíčů, odvoz odpadu, revize hasicích přístrojů, očkování a jiné zdravotnické služby, ostraha objektu, předplatné, kopírování, inzerce, přezutí pu, mytí auta, propagace - osvěta, BOZP a PO, webové služby, IT služby, MS Windows, MS Office, multilicence, upgrade antiviru, aj. služby dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení

8 1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: daně a poplatky certifikace členské poplatky/příspěvky bankovní poplatky Provozní náklady celkem Mzdové náklady z toho: hrubé mzdy rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ rozepsáno v C4 OON na DPP rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU

9 část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání MUDr. Jiří Dolák Odborný ředitel 0.05 Dr. Jiří Valnoha Bc. Zuzana Krátká, DiS. Bc. Zuzana Krátká, DiS. vedoucí oddělení, odborné vedení vedoucí služby, terénní a sciální pracovník vedoucí služby, terénní a sciální pracovník Jan Skála, DiS. terénní a sociální pracovník 1.00 Bc. Lubomír Nový (N) terénní a sociální pracovník 0.40 Pavel Novák ředitel 0.02 ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom 0.07 ekonomicko-správní oddělení administrativní pracovníci, PR, účetní 0.24 VŠ VŠ VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) VOŠ VŠ (Bc.) VŠ VŠ Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku Celková mzda v Požadavek organizaci dotace na mzdu (včetně příplatků) od RVKPP na rok pro rok (Kč) (bez odvodů) (Kč) Celkem 3.88 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

10 část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč) Pozice ředitel Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč) Karel Nový poradenský pracovník, VŠ webový administrátor Celkem 0.01 Součet celkem Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení Funkce Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok (Kč) Dotace RVKPP na rok (požadavek) (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) (pracovní pozice) Tomáš Bolek psycholog psycholog Petr Nový aministrativa administrativa Renata Ihmová úklid úklid Součet celkem

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu GB-04-14 Typ služby PP Název projektu Cíl projektu Přenos dobré praxe v oblasti prevence patologického hráčství Zavedení

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I2 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura o. s. Agarta... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní centrum Klíč...

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany Roční zpráva o realizaci projektu ZRS Podpora trojstranných

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více