UMELÁ OBNOVA TOPOĽOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMELÁ OBNOVA TOPOĽOV"

Transkript

1 UMELÁ OBNOVA TOPOĽOV Ladislav Varga Abstrakt Kultúry so šľachteným topoľom sa zakladajú umelými spôsobom, pričom obnovu je možné v zmysle platného zákona jednorázovo realizovať do 5 ha. Mimo záplavových území riek sa aplikujú intenzívne spôsoby pestovania, kde rozhodujúcu úlohu zohráva produkčná schopnosť stanovišťa a voľba vhodného klonu. Na rast a zdravotný stav porastu má pozitívny vplyv celoplošná príprava pôdy a pravidelná kultivácia v prvých rokoch. Kľúčové slova umelá obnova, topole, klon, celoplošná príprava pôdy ÚVOD Nížinné lesy na Slovensku sa vyznačujú vysokou produkčnou schopnosťou. Úlohou vlastníka resp. správcu lesov je využiť túto produkčnú schopnosť pri zabezpečení ostatných celospoločenských funkcií lesov. Pomerne široké uplatnenie nachádzajú rýchlorastúce dreviny, z ktorých najväčší praktický význam majú topole. Nížinné a pahorkatinné oblasti boli pôvodne zastúpené topoľom čiernym (Populus nigra ssp. nigra), topoľom bielym (Populus alba) a topoľom sivým (Populus canescens). Začiatkom 20. storočia sa autochtónne topole na nížinách postupne nahrádzali spontánnymi a umelými euroamerickými hybridmi, (Populus deltoides x Populus nigra), ktoré intenzitou rastu, odolnosťou voči biotickým a abiotickým činiteľom a vlastnosťami dreva predstihli domáce topole (tab. 1). Balzamové topole a ich hybridy nachádzajú praktické uplatnenie len v podhorských oblastiach. Poznamenávame, že pestovaním povolených /uznaných/ topoľov sa bez zmeny plošnej výmery zvýšila za posledných 50 rokov produkcia topoľovej hmoty dvojnásobne a výťažnosť vzrástla z pôvodných 29 % na 97 %. VÝBER KLONOV TOPOĽOV Pre topole platia rovnaké zákony ako pre ostatné kultúrne rastliny. Z nich jednoznačne vyplýva, že čím je určitá rastlina na vyššom stupni šľachtenia, tým je síce produktívnejšia, ale sa jej musí venovať zvýšená pozornosť. Nakoľko sa topole okrem skupiny Leuce pomerne ľahko rozmnožujú autovegetatívnym spôsobom môžeme pestovanie topoľov založiť na monokultúrnom spôsobe, čiže venovať pozornosť len jednému povolenému klonu. Potvrdzujú to doteraz získané teoretické poznatky a praktické skúsenosti, ktoré ukázali, že: - v monokultúre toho istého genetického zloženia je nebezpečenstvo premnoženia hubových chorôb a škodcov, - podobne ako pri poľnohospodárskych plodinách (zemiaky, repa) sa musí počítať s degeneráciou, - v rozsiahlych šľachtiteľských prácach, ktoré sa zakladajú najmä na novošľachtení je trvalá záruka, že potreby lesného hospodárstva bude vždy k dispozícii dostatočný počet rezistentných a vysoko produktívnych klonov topoľov, - najväčšie rezervy sú v multiklonálnych varietach. 1

2 Výber klonov topoľov pre prírodné podmienky Slovenska sa vykonáva na trvalých výskumných plochách a porovnávacích plochách na všetkých typoch stanovíšť, reprezentovaných lesnými typmi. Na trvalých výskumných plochách sa pravidelne vykonáva biometrické meranie výšok a hrúbok, ďalej sa hodnotí tvar kmeňa a koruny a sleduje zdravotný stav. Z biotických činiteľov sa sleduje najmä odolnosť voči hubovým (Melampsora sp., Chondroplea populea, Marssonina brunnea) a bakteriálnym chorobám (Erwinia cancerogena), ďalej škodcom asimilačných orgánov (Melasoma sp., Byctiscus sp.) a technickým škodcom dreva (Saperda sp.). Klony, ktoré dosahujú lepšie rastové parametre ako štandardný topoľ Robusta a majú znaky rezistencie sa označia ako tzv. nádejné. U nádejných klonov sa vykonáva rozbor mechanických (dĺžka vlákien, špecifická hmotnosť) a chemických vlastností dreva (obsah celulózy a lignínu). Klony, ktoré spĺňajú kritériá výberu (rast, zdravotný stav a majú vyhovujúce vlastnosti dreva) sa označia ako rajonizované (uznané) a sú v zmysle platnej legislatívy povolené na pestovanie v prírodných podmienkach Slovenska. V súčasnosti sa môže pestovať 5 euroamerických hybridov (I-214, Robusta, Pannonia, Gigant, Blanc du Poitou), 1 európsky čierny topoľ (Baka), 1 biely topoľ (Palárikovo), 1 americký (Cifra) a 1 balzamový (Liptov). Prehľad o vhodnosti pestovania klonov topoľov udáva tab. 2. Tab. 1: Základná charakteristika topoľov Domáce topole Euroamerické topole - široká ekologická amplitúda - široká ekologická amplitúda - intenzívny rast len v juvenilnom štádiu - intenzívny rast v priebehu celej rubnej doby - nízka reprodukčná schopnosť autovegetatívnym spôsobom - výborná reprodukčná schopnosť autovegetatívnym spôsobom - nízka odolnosť voči biotickým činiteľom - ľahká krížiteľnosť - nevyhovujúce mechanické a chemické - odolnosť voči chorobám a škodcom vlastnosti dreva - vyhovujúce vlastnosti dreva ZAKLADANIE TOPOĽOVÝCH KULTÚR Šľachtené topole sa na Slovensku pestujú na výmere ha, z toho na lesný pôdny fond pripadá ha. Najväčšia koncentrácia je v zaplavovaných územiach vodných tokov na dolnom toku a na podmáčaných, ťažkých oglejených pôdach na nížinách. Pomerne vysoké zastúpenie je aj vo forme rozptýlenej vysokej zelene (vetrolamy, líniové a skupinové výsadby) na poľnohospodárskej pôde v nížinných oblastiach. Za základné kritériom pestovania sa považuje priemerný ročný objemový prírastok, ktorý nesmie klesnúť pod 14 m 3 ha -1. Samotné zakladanie topoľových kultúr je závislé od spôsobu pestovania, ktoré sa rozdeľuje do dvoch základných skupín: a) Tradičný spôsob pestovania topoľov, resp. pestovanie v silvokultúrach b) Intenzívne spôsoby pestovania topoľov 2

3 ad a) Zakladanie topoľových kultúr v silvokultúrach Inundačné územia riek na dolnom toku bývajú pravidelne zaplavované. Dĺžka záplav sa pohybuje od 2 (5) dní až 3 týždňov. V zátopovom území prebieha počas záplav proces sedimentácie a erózie. Sedimenty obsahujú vysoký podiel organickej zložky, čím je zabezpečené pravidelné hnojenie celej inundácie na prírodnej báze. Vzhľadom na špecifičnosť záplavového územia sa celoplošná príprava pôdy nevykonáva. Vitálny krovitý a bylinný podrast sa pred obnovou odstraňuje valivým sekáčom, ťažkými diskami, alebo buldozérskou radlicou. Jamy pred výsadbou sa vŕtajú pomocou pôdnych vrtákov zavesených hydraulicky na traktor do hĺbky 60 až 80 cm. Na výsadbu sa používajú jednoročné (+2,5 m), alebo dvojročné sadenice o minimálnej výške 3,0 m. Výsadba sa realizuje v sponoch 3x2, event. 3x3 m. Vzhľadom na pravidelné škody zverou (ohryz, polom) sa bežne vykonáva individuálna ochrana. Najlepšie sa osvedčilo rákosové pletivo. V prvých 2 (3) rokoch sa vykonáva vyžínanie. V uvedenom časovom období sa vykoná aj úprava korún, ktorou sa sleduje odstránenie dvojákov a tvarovanie koruny poškodenej jeleňou zverou. Prvý výchovný zásah má charakter negatívneho výberu a vykonáva sa medzi 7 (10) rokom. Základné údaje o pestovaní topoľov tradičným spôsobom udáva tab. 4. ad b) Technologické postupy zakladanie topoľových kultúr pri intenzívnych spôsoboch pestovania topoľov Predpokladom intenzívnych spôsobov pestovania je predovšetkým vhodnosť prírodných pomerov. Intenzívne pestovanie zásadne použijeme na nezaplavovaných plochách. Na zaplavovaných územiach hrozí stále nebezpečenstvo erózie záplavovou vodou, takže je stále vysoké riziko odplavenia vrchnej, humóznej vrstvy pôdy. Uvedený spôsob pestovania možno úspešne aplikovať v rámci skupiny lesných typov Querceto- Fraxinetum, Ulmeto-Fraxinetum populeum a na vlhších lesných typoch v rámci skupiny lesných typov Ulmeto-Fraxinetum carpineum. Z pôdnej stránky sú to najmä pôdne typy fluvizem typická, pelická, šiernica a černozem. Pri sústavnom celoplošnom ošetrovaní pôdy je však možné aplikovať intenzívne spôsoby pestovania aj na ťažkých ílovito hlinitých až ílovitých pôdach za predpokladu, že sa v pôdnom profile nevyskytujú nepriaznivo pôsobiace vrstvy (štrkové, glejové). Na základe súčasných poznatkov môžeme intenzívne spôsoby pestovania charakterizovať komplexom niektorých opatrení, akými sú: - celoplošná príprava pôdy - výber, výsadba a pestovanie vysoko produkčných klonov topoľov - celoplošné mechanické prepracovanie pôdy 1 až 3 krát počas vegetačného obdobia, podľa možnosti vo dvoch smeroch. Technologický postup sa aplikuje minimálne prvé tri roky po výsadbe Pred samotným zakladaním topoľových kultúr intenzívnymi spôsobmi sa vykonáva celoplošná mechanická príprava pôdy, ktorá je podmienkou pri aplikácii uvedenej pestovnej technológii. Samotná príprava pôdy pritom pozostáva z odstránenia pniakov, úpravy terénu a diskovania pôdy. K dispozícii je sústava rôznych mechanizmov (tab. 3), pričom niektoré operácie je možné vykonať naraz. Poznamenávame, že aplikáciou celoplošnej prípravy pôdy sa výrazne zlepšuje vodo-vzdušný režim v zóne koreňového systému a výrazne sa obmedzuje aktivita technických škodcov dreva. 3

4 Tab. 2: Prehľad uznaných klonov topoľov vhodných na pestovanie v prírodných podmienkach Slovenska Číslo lesného typu Jamková sadba Hospodárske porasty Názov klonu Silvi-kultúry Intenzívne kultúry Lignikultúry Kultúry na vlákninu Energetické porasty I-214 (EU) Robusta (EU) Blan du Poitou (EU) Pannonia (EU) Gigant (EU) Cifra (D) Baka (AČ) Liptov (B) Palárikovo (TB) Hľbková sadba I-214 (EU) Gigant (EU) Pannonia (EU) Pozn.: + vhodný na pestovanie, EU - euroamerický hybrid, AČ - autochtónny čierny topoľ, B - balzamový hybrid, TB - topoľ biely 4

5 Tab. 3: Odporúčané technológie a mechanizmy na celoplošnú prípravu pôdy Pracovný úkon Odporúčané mechanizmy Potrebný výkon traktora, otáčky Výkon strojového zariadenia Informatívne tech. údaje Odstránenie pňov Pňový vrták TRITACEP-TI kw, 750 ot./min. Odstráni 1 peň za 40 s. Pňová fréza STUMP GRINDER TM kw, 540 ot./min. Odstráni 1 peň za 40 s. Šírka záberu valca 330 mm Pňová fréza STUMP GRINDER TM kw, ot./min. Ø 60 cm peň za 14 s. Šírka záberu valca 635 mm Zubové klčovače D-210, D-496, D-513, K-2A kw Ø 60 cm peň za 7 min. Radlica buldozéra Zarovnanie terénu Radlica buldozéra kw Vykonáva sa podľa potreby Vyčesanie koreňov Vyčesávač koreňov ERTI (maď.) 74 kw 0,3 ha/hod. Hľbka záberu mm Šírka 288 mm Hmotnosť kg Počet zubov 2-6 Hľbkové kyprenie Pluh PPU-50 A 74 kw 0,2 ha/hod. Hľbka orby 600 mm, Hmotnosť kg Hľbkový kyprič ERTI (maď.) 74 kw 0,3 ha/hod. Hľbka nakyprenia do mm 5

6 Intenzívne spôsoby pestovania sa v závislosti od hospodárskeho cieľa, dĺžky rubnej doby a veľkosti východiskového sponu rozdeľujú na (tab. 4): a) Lignikultúry b) Intenzívne topoľové kultúry c) Kultúry na produkciu vlákniny d) Energetické porasty ad a) Lignikultúry Lignikultúry predstavujú najvyšší stupeň intenzifikácie pestovania topoľov. Zameriavajú sa na dopestovanie výrezov zvláštnej akosti (I., II. trieda) pri rubnej dobe rokov. Preto sa zakladajú do celoplošne pripravenej pôdy v definitívnom rubnom spone, najmenej 6x6 m. Na výsadbu sa používajú silné odrastky (½, 2/2, 2/3) s dobre vyvinutým koreňovým systémom. Pri samotnom zalesňovaní platí zásada zo zeme do zeme. Prehľad klonov topoľov vhodných na zakladanie lignikultúr udáva tab. 2. V lignikultúre je každý kmeň cieľový a preto každému kmeňu treba venovať intenzívnu starostlivosť z pestovnej i ochranárskej stránky. So zreteľom na použitie rubných sponov sa prebierkové zásahy v lignikultúrach nevykonávajú. ad b) Intenzívne topoľové kultúry Produkčným cieľom v intenzívnych topoľových kultúrach sú guľatinové sortimenty (tab. 4). Rubná doba sa pohybuje v medziach od 18 do 25 rokov, v závislosti od produkčnej schopnosti pôdy a rastu pestovaných klonov topoľov. Na pestovanie v intenzívnych kultúrach sú vhodné tie isté klony, ktoré sa odporúčali v lignikultúrach. Intenzívne topoľové kultúry sa zakladajú v stredných sponoch 4x4 až 5x5 m. Celoplošná mechanická kultivácia pôdy po výsadbe sa uskutočňuje 4 až 5 rokov. Na suchších lesných typoch v rámci skupiny lesných typov Ulmeto-Fraxinetum carpineum sa pôda prepracováva minimálne 10 rokov. V prvých rokoch treba zabezpečiť, aby sa pôda okopávala okolo jednotlivých stromčekov. So zreteľom na použitie stredných sponov sa v intenzívnych topoľových kultúrach uskutočňujú prebierky o sile 25, resp. 50 % z počtu stromov. Pri pestovaní topoľov intenzívnych kultúrach sa na stanovištiach s výrazným poklesom hladiny podzemnej vody aplikuje tzv. technológia hĺbkovej sadby. Pre uvedenú technológiu platia nasledovné zásady: -optimálny východiskový spon je 4x4 m, na sterilných štrkoch sa aplikuje spon 5x5 m -na výsadbu môžu použiť len klony, ktoré majú tendenciu vytvárať tzv. totálny koreňový systém (tab. 2) -faktorom minima je pôdny kyslík, maximálna hĺbka výsadby na štrkových pôdach je do 4 m hĺbky a hrubozrnných pieskoch do 3 m -výsadba sa realizuje na priemernú hladinu podzemnej vody počas vegetačného obdobia -na výsadbu sa používajú topoľové odrastky. Najlepšie sa osvedčili odrastky s 3-ročným koreňovým systém a 2-ročnou nadzemnou časťou -celoplošná mechanická príprava a ošetrovanie pôdy sa nevykonáva Poznamenávame, že technológia hĺbkovej sadby sa bežne aplikuje v lesnej prevádzke. Nedostatok živín v v sterilných piesčitých a štrkových laviciach je kompenzovaný živinami z podzemnej vody, ktorá je silne mineralizovaná. Celý systém funguje na princípe hydropónie. 6

7 Tab. 4: Spôsoby pestovania topoľov v prírodných podmienkach Slovenska Spôsob pestovania Spon Rubná doba Hospodársky cieľ Celková objemová produkcia (m) (roky) (zastúpenie sortimentov v %) (m 3.ha) Tradičný spôsob pestovania Silvokultúry 3x2 18 (25) I., II. tr (600) 3x3 III. tr. 42 Vláknina 50 Intenzívne spôsoby pestovania Lignikultúry 5x5 15 (25) I., II. tr (450) III. tr. 50 Vláknina 35 Intenzívne kultúry 3x3 18 (25) I., II. tr (500) 4x4 III. tr. 45 5x5 Vláknina 45 Kultúry na produkciu vlákniny 3x3 12 (15) III. tr (250) Vláknina 85 Energetické porasty 1,0x0,8 2 (4) Energetická štiepka 10 (13) t.ha -1 rok -1 v suchom stave 1,0x0,7 1,0x0,6 7

8 ad c) Kultúry na produkciu vlákniny Produkčným cieľom je vlákninové drevo. Rubná doba sa pohybuje v rozmedzí 10 až 15 rokov a závisí od úrodnosti pôdy a rastových vlastností pestovaných klonov topoľov. Z uznaných klonov je vhodný najmä topoľ Robusta, ktorý z rajonizovaných klonov má najdlhšie vlákna a najvyšší obsah celulózy (tab. 2). Nakoľko, ide o kultúry na produkciu vlákniny a energetickú štiepku, zakladajú sa na menej úrodných topoľových stanovištiach v rámci súboru c.ako východiskový spon sa bežne aplikuje 3x3 m. Na výsadbu sa používajú 1-ročné kvalitné sadenice (+2,2 m), ktorá sa realizuje do celoplošne pripravenej pôdy. Kultivácia pôdy sa vykonáva prvé štyri roky. Základné údaje o uvedenom spôsobe pestovania udáva tab. 4. ad d) Energetické porasty Hlavnými atribútmi pre pestovanie topoľov s veľmi krátkou rubnou (do 10 roku) je maximálna produkcia dendromasy. Na výsadbu sa môžu použiť klony, ktoré: -intenzívne rastú ihneď po výsadbe -ľahko sa rozmnožujú zimnými osovými odrezkami -majú výbornú reprodukčnú schopnosť z pňových a koreňových výmladkov -vyznačujú sa znakmi rezistencie -podiel kôry na kmeni má byť čo najmenší -vytvárajú úzku, resp. stredne širokú korunu -majú širokú ekologickú amplitúdu Z rajonizovaných klonov topoľov sa na zakladanie energetických porastov najlepšie osvedčili klony I-214, Gigant a Pannonia. Ako perspektívne sa ukazujú niektoré balzamové topole resp. klony zo skupiny interamerických topoľov. Energetické porasty sa zakladajú do dôkladne pripravenej pôdy (jesenná orba, smykovanie, diskovanie) zimnými osovými odrezkami (30 cm), event. jednoročnými topoľovými sadenicami (+ 1,7 m) v sponoch 1,5x0,4 až 1,5x1,0 m. Priemerný ročný hmotnostný prírastok sa na najprodukčnejších pôdach pohybuje okolo 12 (14) t.ha -1 v suchom stave. Opodstatnenosť pestovania topoľov s veľmi krátkou rubnou dobou je rentabilné za predpokladu, že ročný hmotnostný prírastok neklesne pod 8 t.ha -1. ZÁVER Z rýchlorastúcich drevín majú na Slovensku najväčší praktický význam šľachtené topole. Pravidelným doplňovaním povolených klonov topoľov o nové klony, je stále k dispozícii niekoľko vysoko produktívnych a odolných klonov s vyhovujúcimi vlastnosťami dreva. Pri zakladaní topoľových kultúr intenzívnymi spôsobmi dôležitú úlohu zohráva celoplošná príprava pôdy, výber vhodného klonu, ochrana a pravidelné kultivácia pôdy. Špecifickým prípadom pestovania sú energetické porasty na produkciu energetickej štiepky. Najväčšie rezervy aplikácie uvedenej technológie sú ale na poľnohospodárskej pôde. 8

9 Adresa autora: Ing. Ladislav Varga, CSc. Lesy Slovenskej republiky, š.p. Nám. SNP 8, Banská Bystrica tel.:

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy 18/10/2012, Banská Bystrica Konferencia ENEF Konferencia ENEF je podporovaná Programom Inteligentná

Více

Pěstování dřevin na zemědělské půdě

Pěstování dřevin na zemědělské půdě Pěstování dřevin na zemědělské půdě přednáška 6.11.2013 Ing. Luďka Čížková Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa

Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa Ing. Lieskovský Martin Katedra lesnej ťažby a mechanizácie TU vo Zvolene Obsah prednášky Biomasa pre energetické účely Spôsoby energetického využitia biomasy

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method)

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method) na riešenie úloh celočíselného lineárneho programovania Úloha plánovania výroby s nedeliteľnosťami Podnikateľ vyrába a predáva zemiakové lupienky a hranolčeky

Více

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity.

Borosan Forte. Forma : Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. Borosan Forte Obsah živín : B 11,0 % Kvapalný koncentrát bóru, ph zriedeného roztoku 5 8, obsah rizikových prvkov spĺňa zákonom stanovené limity. K preventívnemu aj kuratívnemu odstraňovaniu nedostatku

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys. Lesy SR š.p.

Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys. Lesy SR š.p. Prebudova rovnovekých smrekových porastov cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu. Ing. Pavol Dendys Lesy SR š.p., OZ Námestovo 1 Národný lesnícky program Ekologické obhospodarovanie lesov

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV Traktor znamená každý motorový, kolesový alebo pásový poľnohospodársky alebo lesný traktor s minimálne dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Milan OLŠOVSKÝ KAUČUKY VÝROBA VLASTNOSTI POUŽITIE PÚCHOV, 2012 Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Recenzenti: Prof. RNDr. Ignác CAPEK, DrSc. Ústav polymérov Slovenskej

Více

PREHĽADOVÉ TABUĽKY PRE LC

PREHĽADOVÉ TABUĽKY PRE LC PREHĽADOVÉ TABUĽKY PRE LC PLATNOSŤ LHP: - A1 Sumárne údaje z LHP za LC Príloha PP HÚL č 27 Základné údaje Plocha lesných porastov Zásoba Ihličnaté Listnaté Ťažba celkom Z toho kalamita Ťažba celkom ihlič

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Od myšlienky po realizáciu stavby - presné vymedzenie predmetu obstarávania. Juraj Nagy

Od myšlienky po realizáciu stavby - presné vymedzenie predmetu obstarávania. Juraj Nagy Od myšlienky po realizáciu stavby - presné vymedzenie predmetu obstarávania Juraj Nagy ÚVOD Cena v stavebníctve sa uzatvára dohodou z myšlienky pretvorenej do formy projektu. Obsahuje projekt všetky informácie,

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Poľnohospodárstvo. Katalóg výrobkov. Poľnohospodárstvo. K a t a l ó g v ý r o b k o v

Poľnohospodárstvo. Katalóg výrobkov. Poľnohospodárstvo.  K a t a l ó g v ý r o b k o v Katalóg výrobkov www.betafence.com CASANET sieť Casanet pozinkovaná (rola 5 bm) 12,5 x 12,5 0,65 50 1,20 0,65 100 2,38 12,7 x 12,7 1,00 51 2,78 1,00 102 5,52 19,00 x 19,00 1,00 50 1,78 1,40 101 6,62 sieť

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

SÚČASNÝ STAV VÝSADIEB PINUS BANKSIANA (LAMB.) A PINUS CONTORTA (DOUGL. EX LOUD.) V ARBORÉTE BOROVÁ HORA. Ivan Lukáčik, Ivana Sarvašová

SÚČASNÝ STAV VÝSADIEB PINUS BANKSIANA (LAMB.) A PINUS CONTORTA (DOUGL. EX LOUD.) V ARBORÉTE BOROVÁ HORA. Ivan Lukáčik, Ivana Sarvašová SÚČASNÝ STAV VÝSADIEB PINUS BANKSIANA (LAMB.) A PINUS CONTORTA (DOUGL. EX LOUD.) V ARBORÉTE BOROVÁ HORA Ivan Lukáčik, Ivana Sarvašová MATERIÁL v roku 1965 boli v Arboréte Borová hora založené výsadby:

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

REGULAČNÉ TECHNOLÓGIE V PRODUKČNOM PROCESE POĽNÝCH A ZÁHRADNÍCKYCH PLODÍN (Seminárna práca)

REGULAČNÉ TECHNOLÓGIE V PRODUKČNOM PROCESE POĽNÝCH A ZÁHRADNÍCKYCH PLODÍN (Seminárna práca) SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Katedra trvalo udržateľného rozvoja REGULAČNÉ TECHNOLÓGIE V PRODUKČNOM PROCESE POĽNÝCH A ZÁHRADNÍCKYCH PLODÍN

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Územnoplánovacia dokumentácia

Územnoplánovacia dokumentácia Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou Rozvoj miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy, Trnava 29-30.1.2015 Územnoplánovacia dokumentácia - riadiaca dokumentácia v komplexnom procese zmierňovania

Více

DREVNÁ HMOTA PRE BIOMASU

DREVNÁ HMOTA PRE BIOMASU CENNÍK SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA - LESY SR š.p., OZ Čadca Pre ihličnaté sortimenty surového dreva podľa Technických podmienok dodávok dreva v LESY SR š.p. platných od 1.1.2012 a STN 480055 (apríl 2007),

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

skúsenosti, inovácie, tipy a výsledky z praxe Ing. Richard Lošonský

skúsenosti, inovácie, tipy a výsledky z praxe Ing. Richard Lošonský skúsenosti, inovácie, tipy a výsledky z praxe Ing. Richard Lošonský výber vhodnej lokality alebo parcely intenzita pestovania vyvážené základné hnojenie N,P,K na základe rozborov pôdy doplnkové hnojenie

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

INDIVIDUÁLNA OCHRANA INDIVIDUÁLNA OCHRANA Ochrana obyvateľstva a jeho bezpečnosť v najširšom význame slov patrí k prioritám každej vyspelej spoločnosti či štátu. Realizuje sa najrôznejšími spôsobmi v každodennom živote obyvateľstva.

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s. European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej

Více

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú v už pracujúcich alebo

Více

Pěstování dřevin na. zemědělské půdě

Pěstování dřevin na. zemědělské půdě PĚSTOVÁNÍ DŘEVIN Pěstování dřevin na NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ zemědělské půdě L. Čížková L. Čížková 2012 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou zs1.bn@pbi.sk Nastaviteľný zdroj Keďže som doma pri rôznych pokusoch a experimentoch často potreboval nastaviteľné

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM Dizajn manuál Logo UCM Logo univerzity UCM je navrhnuté jednotne pre všetky súčasti UCM. Jeho používanie je záväzné pre všetkých (fakulty, inštitúty, katedry, ako aj iné súčasti univerzity). Iné varianty

Více

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Anna Tlučáková Roman Cibulka tlucakova@vuvh.sk; roman.cibulka@vuvh.sk

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA

PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA PRÍLOHA 5: PODKLADY PRE OPATRENIE 5.3.2.1.3.1.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA 5.3.2.1.3.1.2.2 INTEGROVANÁ PRODUKCIA V OVOCINÁRSTVE Rozsah zisťovaných údajov a zoznam technických zariadení na zisťovanie teploty

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Dostupné vo farebnom prevedení: Skupina I farby: Skupina II farby:

Dostupné vo farebnom prevedení: Skupina I farby: Skupina II farby: Okno Ovlo: Moderná výstavba vyžaduje čoraz vyššie štandardy okien. OVLO okná sú odpoveďou na najnáročnejšie očakávania. To kombinuje najvyššiu kvalitu, estetiku, odolnosť, bezpečnosť a pohodlie. OVLO -

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Výstavba jahodovej pyramídy

Výstavba jahodovej pyramídy Výstavba jahodovej pyramídy Podľa viacerých autorov je najvhodnejší čas na presádzanie jahôd mesiac apríl a máj alebo august a september. Neváhajte a využite tento čas na vybudovanie vlastnej jahodovej

Více

Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie)

Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie) Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie) www.eurofluid.sk 2015-1 Hydrostatické riadiace jednotky typu XY Hydrostatické riadiace jednotky XY sú určené pre vozidlá, ktorých rýchlosť jazdy neprekročí

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Čo prináša digitalizácia TV

Čo prináša digitalizácia TV TÚ SR a jeho úloha v procese digitalizácie Ing. Juraj Michňa, podpredseda TÚ SR Čo prináša digitalizácia TV vysielania? Digitalizácia v TV vysielaní prináša : významnú úsporu frekvenčného spektra, ktoré

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla Ing. Ladislav Truchlík KKH spol. s r.o. Bratislava Hlavné témy prednášky Efektívnosť plynových

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Operačná analýza 2-12

Operačná analýza 2-12 Operačná analýza 2-12 Teória zásob Úvod Zásoby - skladovaný substrát- predmety, ktoré sú v procese výroby uschované na neskoršiu spotrebu. História 1888 - hľadanie optimálnej výšky peňažných zásob v peňažnom

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP www.uksup.sk Benovska.Katarina@uksup.sk Biologická intenzifikácia poľnohospodárstva prostredníctvom pestovania

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Názov kvalifikácie: Referent pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Názov kvalifikácie: Referent pre pestovateľskú činnosť v lesníctve Názov kvalifikácie: Referent pre pestovateľskú činnosť v lesníctve Kód kvalifikácie C3143004-00330 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SK ISCO-08 3143004 Technik

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy Potenciál a produkcia drevnej biomasy v Slovenskej republike a v Žilinskom a v Trenčianskom kraji doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Blanka Giertliová Zuzana Dobšinská Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR Národné lesnícke centrum Lesnícky

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android.

2. Nahratie mapy pre Locus Map - formát sqlite alebo mbtiles do zariadenia (telefón, tablet) s OS Android. 1. Inštalácia aplikácie Locus Map - free alebo pro verzia cez Google Play Pred inštaláciou je doporučené vložiť do prístroja microsd kartu pre zvýšenie kapacity pamäti zariadenia. Všetky mapy a namerané

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Postup registrácie certifikátov do Windows

Postup registrácie certifikátov do Windows Postup registrácie certifikátov do Windows Obsah Registrácia certifikátu do Windows... 2 1. Správa čipovej karty SecureStore... 2 1.1 Zmena PINu na čipovej karte... 5 2. Odregistrovanie certifikátu...

Více

Autorské práva na softvér a licencie

Autorské práva na softvér a licencie Autorské práva na softvér a licencie Všeobecná definícia autorského práva Všeobecne môžeme autorské právo definovať ako súhrn právnych noriem, ktoré sa viažu k vytvoreniu istého diela, a práv, ktoré z

Více

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE

OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE OBNOVA TOPOLŮ Z PAŘEZOVÝCH VÝMLADKŮ NA LZ ŽIDLOCHOVICE Zdeněk Vícha Abstrakt Pěstování topolů má u LZ Židlochovice dlouhodobou tradici. První zmínky o pěstování topolů na Židlochovicku pocházejí z r. 1818.

Více

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund 16 PRÍSLUŠENSTVO 594 siegmund 16 Vozík na náradie / Panel na náradie 596 Modulárna stena na náradie / Ochranná stena 598 Strana Kefka / Držiak horáku 600 Imbusový kľúč / Uzemnenie 602 Prepravný držiak

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany

PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany PD Jarovnice: chovy Hermanovce, Uzovské Pekľany Územie v danej oblasti je exponované na všetky svetové strany, geograficky je súčasťou výbežkov Šarišskej a Ondavskej vrchoviny, kataster Renčišov je na

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR Page 1 Mineral Water Doctor DISTRIBÚTOR Mineral Water Doctor Riešenie nie len pre vodný kameň TEL. E-MAIL S MALOU INVESTÍCOU VEĽKÉ VÝSLEDKY w w w. e n e r g y w a t e r. s k Ušetrite až 25% nákladov! Page

Více

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál Voda je základná súčasť každého živého organizmu. Aj v rastlinách je voda základným rozpúšťadlom, je potrebná pre fotosyntézu a iné metabolické procesy. Kolobeh vody v rastlinnom tele sa označuje ako vodný

Více