Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 3 květen - červen 2012 ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 SLOVO STAROSTKYSLOVOSTAROSTKYSLOV Vážení spoluobčané, v rubrice slovo starosty jsou vám předkládány aktuální informace o hospodaření města, připravovaných investičních záměrech, informace o tom, co se podařilo, co nás čeká, ale také to, jaké problémy je třeba řešit. Nedávno byly do místních obchodů (obě prodejny COOP a potraviny u Machů) umístěny schránky pro vaše podněty směrované k vedení města. Dnes se dostávám k tomu abych na většinu z nich reagovala. Kromě těch, které byly formulovány neslušně nebo nebyly podepsané, zde byly podány takové dotazy, které je třeba vzít na zřetel a hledat k nim řešení. Vnímám je jako dobrý zájem občanů o veřejné dění a zároveň i jako účinnou pomoc při správě našeho města. Některé podněty jsou podány velmi kriticky, jiné s pochopením složitosti daného problému. Ke všem vašim sdělením bylo provedeno vedením města místní šetření a předáno odpovědným pracovníkům k dořešení a následné předložení výsledků. Mnohým z vás se možná bude zdát, že náprava věcí se děje pomalu. Zde prosím o vaši trpělivost a toleranci, která pomáhá předejít mnoha nedorozuměním, osočování a v některých případech i zbytečným hádkám. Budování chodníků je do rozpočtu města zařazováno každoročně, je plněno a bude tomu tak i nadále. Rozsah této práce je odvislý od výše finančních zdrojů, které má město k dispozici. To platí i pro pořízení či dovybavení dětských hřišť i pro vybudování nového SKATE parku. Město si může dovolit jen to na co má. Na začátku roku byla podána žádost o spolufinancování dětského hřiště na Fabiáně a hracích prvků do městském parku ke kašně. Nebyla však bohužel poskytovatelem zařazena k realizaci. Proto bude letos z vlastních zdrojů pořízena jen část prvků do městského parku a vybavení pro nejmenší děti na hřiště na Fabiáně a na ul. Revoluční. Pro letošní a příští rok je naplánována i postupná rekonstrukce autobusového nádraží, kde se počítá také se zastřešením nástupních ostrůvků. Vaším dalším častým podnětem je požadavek na úklid katastru města Velké Bílovice. I na tuto činnost je v rozpočtu každoročně pamatováno. Úklid remízků, alejí, větrolamů a polních cest včetně sečení trávy je běžnou záležitostí spadající do úseku místního hospodářství a veřejné zeleně. Nelze však uklízet nepořádek na pozemcích jiných vlastníků za peníze z rozpočtu města! Majitelé takových pozemků budou znovu písemně vyzváni k úklidu ve stanoveném termínu. Nebudeli v dané lhůtě na požadavek města reagováno, bude přistoupeno k dalšímu opatření. Nesplnitelný není ani požadavek, který je směrován k častějšímu zametání frekventovaných silnic vedoucích přes město. Tento podnět bude předložen k projednání radě města. Pokud bude přijat návrh na častější zametání, bude zvýšený náklad na údržbu silnic předložen k projednání zastupitelstvu města. Podněty poukazují i na nekázeň některých občanů, kteří vědomě porušují předpisy o ochraně životního prostředí. To není žádným novým sdělením. S některými již bylo jednáno, k jiným je směrováno první písemné sdělení s upozorněním na tyto skutečnosti. Nebude-li z jejich strany na tyto informace brán zřetel, bude s těmito občany vedeno správní řízení a uděleny pokuty. V souvislosti s možností regulace hazardu na území města bude předložen radě města návrh na možné omezení, popř. úplné zrušení hazardu. Po jeho projednání bude tento návrh předložen k posouzení příslušnému oddělení ministerstva vnitra a následně může být předložen zastupitelstvu města. Několik vašich podnětů se týkalo i stížnosti na chování nepřizpůsobivých občanů. Tato záležitost je běžným tématem při setkávání starostů mikroregionů a problémem každé obce. Snad pro její zlehčení může být dobrým sdělením, že naše město je na tom oproti okolním obcím ještě dobře. Kromě toho, že se tito občané pohybují po městě a nemají čím zaplatit poplatek za svého psa, nekradou ani naše občany nijak neobtěžují. K dotazu, který je směrován k zajištění smluvního vztahu na odvoz papíru sděluji, že město Velké Bílovice má smlouvu s odběratelem řádně sjednánu. V souvislosti s úpravou smluvních vztahů mezi naším městem a spol. Hantály a.s. se sídlem ve Velkých Pavlovicích bude nově řešena dodávka všech surovin (papír, plasty, sklo) této společnosti a to po vypršení stanovených výpovědních lhůt vyplývajících ze smluv se stávajícími odběrateli. Zřízení cukrárny v prostorách bývalého JESSY baru a pořádný obchod s oblečením byla další připomínka. Zajištění těchto požadavků není bohužel v kompetenci města. Budova bývalého JESSY baru není majetkem města a o zřízení obchodu s oblečením vedení města ani zastupitelstvo neuvažuje. O provozu kavárny a cukrárny je uvažováno v prostorách kulturního domu po dokončení třetí etapy rekonstrukce. Vedle těchto požadavků byly ve schránkách i další, mnohdy optimističtější podněty, které povzbudily i potěšily. Už dávno není aktuální téma proč je v nově rekonstruovaných prostorách zakázáno kouřit, naopak je tento zákaz občany, ba i obsluhujícím personálem vnímán jako velmi dobrý a pozitivní. Rodiče, kteří denně vozí své děti do mateřské či základní školy si pochvalují nová parkovací místa a bezpečnější provoz na ulici Fabian. S dobrým ohlasem byla přijata výsadba třešňové aleje a realizace nového chodníku vedle cesty ke sklepům v trati Pod Předníma. Dobrým přínosem pro naši práci jsou i vaše osobní sdělení se kterými na úřad přicházíte. Ať už třeba oznámení, že někdo ztratil po cestě na skládku Hantály starou pohovku, nebo že na terasách pod Hradišťkem je vysypána stavební suť, plastové obaly nebo použité betonové sloupky z vinic. Likvidace černých skládek a úklid odložených věcí v katastru jsou jen dalšími výdaji z rozpočtu města, které by mohly být použity účelověji. Třeba právě na chybějící prvky na dětská hřiště! Jsem ráda, že se občané o dění v obci zajímají a že jim není lhostejné kde a jak žijí... Problémy, které se nás a našeho města dotýkají, byly vždy přijímány se snahou o věcné řešení vedoucí k naší spokojenosti a věřím, že tomu tak bude i nadále. Proto všem, kteří se ochotně a obětavě podílejí na udržení kvality kulturního a společenského života v našem městě, patří můj upřímný dík. Marie Vlková, starostka Vážená LB autorko článku NEJEN PEJSKAŘŮM Tak začíná článek, který byl vyvěšen několik dnů v obchodě potravin LIMA p. Machová. Nechci zde tento článek rozebírat, ale sdělit, že tato anketa byla akcí redakční rady, nikoliv úředníků úřadu a měla poukázat na znečišťování zahrádek, chodníků a veřejných prostranství psími exkrementy. Jestliže je v článku něco špatně, lze to napsat nebo sdělit na městský úřad. Zároveň chci upozornit na to, že vedení města se bude vážně zabývat pouze dopisy podepsanými. Marie Vlková, starostka 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2011PLNĚNÍROZPOČTUROKU2 PŘÍJMY /2011 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a fčních. požitků 5 600, ,00 31, Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 1 000, ,00 67, Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 500, ,00 38, Daň z příjmů právnických osob 5 750, ,00 36, Daň z příjmů právnických osob za obce 1 500,00 0,00 0, DPH , ,00 25, Poplatky z likvidaci kom. odpadu 1 790, ,00 94, Poplatek ze psů 61, ,00 92, Poplatek za užívání veřej. prostranství 180, ,00 2, Poplatek z ubytovací kapacity 70, ,00 94, Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 80,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 0, , Správní poplatky 200, ,00 7, Daň z nemovitostí 3 900, ,00 2, Nein. přij. transfery ze SR v rámci dot. vztahu 2 475, ,00 25, Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 0, , Nein. přij. transfery od krajů 0, , Převody z rozpočtových účtů 255, ,00 27, Nein. přij. transfery od krajů 1 590, ,91 100, Převody z rozpočtových účtů 270, ,97 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , ,57 32, Zem. pozemky - pronájmy 200, ,00 13, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 500, ,00 61, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 18, ,00 11, Ostatní služby 70, ,00 51, Silnice 0, , Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 14, ,00 25, Odvádění a čištění odpad. vod 0, , Základní školy 210, ,00 8, Činnosti knihovnické 35, ,00 27, Činnosti muzeí a galerií 10, ,00 49, Místní rohlas - hlášení 25, ,00 24, Zpravodaj 25, ,60 11, Zájmová činnost v kultuře 661, ,17 30, Ost. zál. kultury - ples 81, ,00 123, Sportovní zařízení v majetku obce - spor. areál 47, ,64 36, Využití volného času dětí - vstupné akce 40, ,00 96, Zdravotní středisko 198, ,93 25, Bytové hospodářství 1 110, ,01 25, Nebytové hospodářství 522, ,67 21, Pohřebnictví 10, ,00 51, Komunální služby a územní rozvoj j. n , ,65 40, Sběr a svoz ost. odpadů 557, ,80 31, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77, ,00 10, Domov pro seniory 2 700, ,30 29, Bezpečnost a veřejný pořádek 15,00 0,00 0, Činnost místní správy 35, ,00 52, Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 150, ,90 29, Ostatní čin. jinde nezařazené 0,00-60,00 Kč PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ , ,67 33,95 PŘÍJMY CELKEM /včetně transferů/ , ,24 32,79 Zpracoval: ing. Radim Spěvák Dne: VÝDAJE /2011 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zem. pozemky - výkupy, daně 20, ,00 105, Platba útulku pro zvířata 39, ,00 4, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 285, ,00 11, Ostatní služby 5,00 0, Silnice 656, ,00 1, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 2 421,30 650,00 0, Provoz veř. silniční dopravy 194,00 0,00 0, Pitná voda 30,00 0,00 0, Odvád. a čístění odp. vod a náklad. s kaly 2 165, ,16 4, Předškolní zařízení 1 000, ,00 55, Základní školy 3 196, ,93 68, Školní strav. při předšk. a zákl. vzdělávání 1 974, ,00 39, Základní umělecká škola 361, ,44 21, Činnosti knihovnické 625, ,13 25, Činnosti muzeí a galerií 416, ,54 0, Ost.záležitosti kultury 6,00 0,00 0, Pořízení, zachov. a obnova kult. památek 100, ,00 9, Místní rohlas 94, ,00 5, Zpravodaj 120, ,00 16, Zájmová činnost v kultuře 5 820, ,56 21, Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostř. 335, ,50 51, Sportovní zařízení v majetku obce - spor. areál 239, ,00 5, Ostatní tělovýchovná činnost 448, ,00 84, Využití volného času dětí a mládeže 329, ,25 15, Ostatní zájmová činnost 25,00 0,00 0, Zdravotní středisko 271, ,72 20, Bytové hospodářství 426, ,68 30, Nebytové hospodářství 304, ,95 29, Veřejné osvětlení 1 265, ,07 20, Pohřebnictví 124, ,59 14, Územní plánování 1 356, ,00 6, Komunální služby a územní rozvoj j. n , ,59 19, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 032, ,00 21, Sběr a svoz ost. odpadů 530, ,47 23, Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 60, ,00 92, Ostatní nakládání s odpady j. n. 70, ,48 9, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 491, ,27 15, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 37,00 0,00 0, Domov pro seniory 5 225, ,49 24, Ochrana obyvatelstva 1,00 0,00 0, Městská policie 638, ,45 19, Požární ochrana - jednotka SDH 1 442, ,43 3, Zastupitelstva obcí 1 555, ,00 22, Činnost místní správy 6 125, ,62 26, Obecné výdaje z finančních operací 45, ,54 28, Převody vl. fondům - sociální fond 255, ,00 27, Ost.finanční operace 2 000, ,00 7, Finanční vypořádání min. let 20, ,00 99,68 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,86 23,34 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 8115 Přebytek hospodaření minulých let 5 986, ,44-50, Uhraz. spl. dlouhodob. přij. půj. prostředků , ,00 18,59 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS , ,38-84,95 3

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESE Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE,Z9.ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA konaného dne 26. dubna 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicíchkonanéhodne26. dubna 2012vzasedacímístnostiMěstskéhoúřad Přítomni: Mgr. Svatava Balgová, Bc. Lenka Grofová, Mgr. Josef Kralovič, Ing. Karel Osička, MBA, MUDr. Jan Palaj, Mgr. Jitka Pfeiferová, Karel Rybecký, Ing. Josef Skoupil, Ing. Antonín Svoboda, MgA. Michal Tetur, Marie Vlková, Jiří Zachovalý, Omluveni: Mgr. Radka Čechová, Ing. Milan Damborský, Ph.D., Ing. Lubomír Maťák, Usnesení č. 9/1: ZM schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 9/2: ZM určuje ověřovateli zápisu Bc. Lenku Grofovou a Ing. Antonína Svobodu. Usnesení č. 9/3: ZM určuje členy návrhové komise Ing. Karla Osičku, MBA, Ing. Josefa Skoupila a MgA. Michala Tetura. Usnesení č. 9/4: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. I/2012. Usnesení č. 9/5: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města za rok 2011; závěrečný účet Města Velké Bílovice se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Usnesení č. 9/6: ZM schvaluje vyřazení pozemku parc. č. PK 5258/1 v obci a k. ú. Velké Bílovice z majetku města z důvodu duplicitního zápisu. Usnesení č. 9/7: ZM schvaluje investiční záměr stavby Zemědělská bioplynová stanice Velké Bílovice" na pozemcích parc. č. 915/9, 915/229, 915/265, 915/266, 915/267, 915/268, 915/269, 915/277, 915/284, 915/285, 915/286, 915/287 a 915/288 v obci a k. ú. Velké Bílovice, jejímž investorem bude společnost Zemědělské družstvo Velké Bílovice, IČ , Podivínská 1236, Velké Bílovice, a to po splnění těchto podmínek: 1) územní řízení proběhne v rozsahu podle ustanovení 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., (a nikoliv tzv. zjednodušené územní řízení podle ustanovení 95 tohoto zákona); 2) Zemědělské družstvo Velké Bílovice uzavře s městem Velké Bílovice před vydáním kladného územního rozhodnutí smlouvu upravující následující práva a povinnosti: a) povinnost Zemědělského družstva Velké Bílovice předložit městu Velké Bílovice kompletní mapu svozových tras s uvedením parcelních čísel jednotlivých cest, po kterých bude dopravován materiál pro provoz bioplynové stanice (BPS) a vývoz digestátu, přičemž tyto trasy musí vést mimo centrum města Velké Bílovice; b) povinnost Zemědělského družstva Velké Bílovice provádět pravidelně úklid cest, po kterých povedou svozové trasy pro dopravu materiálu pro provoz BPS; c) povinnost Zemědělského družstva Velké Bílovice provádět pravidelnou údržbu, úpravy a opravy svozových tras pro dopravu materiálu pro provoz BPS a vývoz digestátu; d) notifikační povinnost Zemědělského družstva Velké Bílovice o tom, kdy bude realizován svoz materiálu pro provoz BPS a vývoz digestátu; e) povinnost Zemědělského družstva Velké Bílovice provést výsadbu nové vzrostlé zeleně, která oddělí BPS a silážní žlaby od státní silnice a vytvoří tak akustickou a estetickou clonu těchto staveb; f) povinnost Zemědělského družstva Velké Bílovice provést oplocení BPS; g) součástí smlouvy bude schválený provozní řád BPS; h) povinnost Zemědělského družstva Velké Bílovice zřídit ručitelský závazek v případě, že dojde ke změně vlastnictví BPS, kterým Zemědělské družstvo Velké Bílovice bude ručit za splnění povinností uvedených výše pod písm. a) - f); 3) stavba BPS bude provedena tak, aby svým vzhledem nenarušovala estetický ráz města Velké Bílovice a nenarušovala turistický ruch ve městě, resp. návštěvníky města. Tato smlouva podléhá schválení Zastupitelstvem města Velké Bílovice a zastupitelstvo si vyhrazuje právo k všem změnám. Usnesení č. 9/8: ZM ukládá starostce města vyzvat žadatele, tj. společnost Jiřuj sklep a.s., Lipová 49, Velké Bílovice, IČ , k dořešení záležitosti spojené s pořízením změny č. 2 územního plánu Velké Bílovice, a to nejpozději v termínu do ; nedojde-li v této době k uzavření smlouvy a úhradě sjednaných nákladů, pořízení změny č. 2 územního plánu Velké Bílovice bude zastaveno. Usnesení č. 9/9: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 164 m 2 p. Ludmily Zemánkové, Záhumní 1088, za část pozemku města parc. č. st. 204/3 zbořeniště o výměře 164 m 2 (celková výměra 226 m 2 ) v obci a k. ú. Velké Bílovice, žadatelka uhradí geometrický plán, město správní poplatek a daň z převodu nemovitostí, a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 9/10: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku parc. č. 3049/6 ostatní plocha o výměře 122 m 2 p. Zdenky Polachové, Široká 444, za pozemek města parc. č. 3019/14 orná půda o výměře 48 m 2 v obci a k. ú. Velké Bílovice, město uhradí správní poplatek a daň z převodu nemovitostí, a za předpokladu převodu pozemku parc. č. 3019/11 na p. Zdenku Polachovou a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 9/11: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej ideální 1/2 pozemku parc. č. 3396/106 orná půda o celkové výměře 158 m2 v obci a k. ú. Velké Bílovice manželům Marku a Evě, DiS., Osičkovým, Morávky 1453, za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 9/12: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 3396/116 orná půda o výměře 242 m 2 v obci a k. ú. Velké Bílovice. 4

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform Usnesení č. 9/13: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 5218/2 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2 v obci a k. ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 9/14: ZM neschvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 3048/3 ostatní plocha o výměře 272 m 2 v obci a k. ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 9/15: ZM neschvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 5333/90 zahrada o výměře 888 m 2 v obci a k. ú. Velké Bílovice. Velké Bílovice dne 3. května 2012 Marie Vlková, starostka ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD ZA OBDOBÍ DUBEN AŽ KVĚTEN 2012ZAOBDOBÍDUBENAŽKVĚTEN2012ZA Rada města schválila: vyhodnocení výběrového řízení na nejvhodnějšího dodavatele na zakázku Rekonstrukce provozních prostor KD Velké Bílovice a uzavření smlouvy o dílo se společností PARDOSA - technik, s.r.o., IČ , Dubňany, žádost Zemědělského družstva Velké Bílovice o vyjádření ke stavbě bioplynové stanice v areálu živočišné výroby v ul. Podivínská k projednání zastupitelstvu města, úpravu nájemní smlouvy na pronájem rychlého občerstvení a sociálního zařízení na sportovním areálu Fabian, podání žádosti o dotaci na projekt Regenerace fotbalových hřišť v rámci programu Zkvalitnění sportovního prostředí, vyhlášeného Jihomoravským krajem. Rada města vzala na vědomí: žádost rodičů dětí z druhých ročníků ZŠ Velké Bílovice o dotaci platu jedné učitelky a postupuje záležitost k projednání zastupitelstvu města, informaci o pokračování odstraňování havarijního stavu stropů v budově ZUŠ. Rada města uložila: zajistit všechny potřebné doklady pro dojednání veřejné služby s Úřadem práce Břeclav. Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města DOPRAVADOPRAVADO V OBYTNÉ ZÓNĚVOBY Přestože je povinností každého řidiče znát pravidla provozu na pozemních komunikacích a dodržovat je, a přestože tato pravidla vyplývají přímo ze zákona č. 361/2000, jehož znění je veřejně dostupné, třeba na internetu, množí se dotazy občanů, jakže se to v té obytné zóně vlastně má s dopravními předpisy. Zde je zjednodušený, avšak výstižný výtah ze znění zákona: obytná zóna je zastavěná oblast, označená dopravní značkou v obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny v obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu to platí i pro děti hrající si v obytné zóně maximální povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/h řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci. uvnitř obytné zóny platí pravidlo pravé ruky STALO SE VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHSTALOSEVEVELK letošního putování za vínem Ze sklepa do sklepa se i přes nepříliš přívětivé počasí zúčastnilo 5335 návštěvníků na místní výstavě vín bylo možno ochutnat 795 vzorků od místních i okolních vinařů, šampionem mezi bílými víny se stalo Rulandské šedé, výběr z bobulí 2008 od Hrdina&dcera; šampionem mezi červenými víny se stalo André, jakostní 2010 od Vinařství Petr Skoupil, a.s. ve druhé polovině dubna bylo opraveno veřejné osvětlení na ulicích Záhumní, U Hřiště, Fabian, byly natřeny sloupy a byly vyměněny lampy, pokračuje oprava chodníku na ul. Široká proběhla oprava kašny poškozené v loňském roce na sběrném dvoře byla nainstalována nová brána pro výjezd vozidel inzerce 5

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform KDE SI VYŘÍDÍTE NOVÝ OBČANSKÝ PRŮKAZKDESIVYŘÍDÍTENOVÝ Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. v okrese Břeclav na Městském úřadě Břeclav, Městském úřadě Hustopeče a Městském úřadě Mikulov), v hlavním městě Praha u úřadu městské části Prahy 1 až 22 v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři za těchto podmínek: lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je: obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praha úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit Převzetí občanského průkazu občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy 6

7 forinformace radniceinfo informaceradniceinform TŘÍDĚNÍ ODPADŮTŘÍDĚNÍODPADŮTŘÍDĚNÍODPADŮTŘÍDĚNÍODPAD Při placení poplatku za popelnice obdržel každý občan 6 ks bezbarvých průhledných pytlů. Nově bude jeden z pytlů určen na směsný plast - igelitové pytle, sáčky, fólie, kelímky, obaly od mycích prostředků Upozorňujeme, že PET lahve budou vybírány stále ve zvláštním pytli! Budeme tedy mít : 1.pytel na zbytkový papír 2.pytel na tetrapack 3.pytel na PET 4.pytel na směsný plast Způsob třídění je popsán v tabulce. V loňském roce občané Velkých Bílovic vytřídili 28,48 t plastů, 74,84 t papíru, 70,6 t skla a 54,34 t kovu. Za vytříděné odpady město získalo ,40 Kč, z toho , 50 Kč od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. UPOZORŇENÍ Svoz popelnic v době červencových svátků proběhne v pondělí a v úterý 3. 7., jak je uvedeno v kalendáři svozů. Sedlová PAPÍR SKLO TetraPack PET láhve PLAST ANO 1. Noviny, časopisy, knihy - svázané 2. Lepenka svázaná 3. Zbytkový papír do pytlů Svoz od domů jedenkrát za čtrnáct dnů, nebo odevzdání přímo ve sběrném dvoře 1. Bílé sklo 2. Barevné sklo 3. Tabulové sklo Kontejnery na bílé a barevné sklo ve sběrném dvoře a u Univerzálu. Na tabulové sklo jen ve sběrném dvoře. Vypláchnuté vícevrstevné krabice od nápojů, smetany, protlaků Další pytel, svoz pytlů jedenkrát za čtrnáct dnů. Lze odevzdat ve sběrném dvoře. Samostatně v pytlích Svoz pytlů od domů jedenkrát za čtrnáct dnů. Lze odevzdat ve sběrném dvoře. Igelitové pytle, sáčky, folie, kelímky, tácky, příbory, nádoby od mycích prostředků. Další pytel, svoz pytlů od domů jedenkrát za čtrnáct dnů. Lze odevzdat ve sběrném dvoře. NE Mokrý, mastný i jinak znečištěný papír, celofán, obvazy, použité papírové kapesníčky, voskový a uhlový papír Drátěné sklo, autoskla, plexisklo, keramika, porcelán, zrcadla, sklo od postřiků a jiných chemikálií Špinavé obaly od nápojů PVC, guma, linolea, molitan, plastové trubky, plastové obaly od chemikálií - postřiků PVC, guma, linolea, molitan, plastové trubky, plastové obaly od chemikáliípostřiků inzerce Česká Pojišťovna a.s. otevřela svou pobočku ve Velkých Bílovicích na administrativní budově ZD, druhé patro, otvírací doba každé pondělí od 16:00 do 19:00 a dále dle telefonické domluvy s p. Strouhalem na tel , možnost sjednání a revize smluv. Od 15. června bude k dispozici kontejner na železný odpad. Bude umístěn u Zámečnictví Strýček na živočišné. Vhazovat je možné vše kovového původu, kromě elektrospotřebičů, televizí a autobaterií. Sbor dobrovolných hasičů VYHODNOCENÍ ANKETYVYHODNOCE Vinařská turistika je sport, který se ve Velkých Bílovicích rychle rozvíjí. Neformálním zahájením sezóny je akce Ze sklepa do sklepa, na kterou navazuje akce Za vinařem do Velkých Bílovic. Městem, sklepními uličkami i vinohrady prochází množství cyklostezek, hospody a penziony rostou samoobsluhou v cizím ovocném sadu nebo vinohradě. Spíše se však dotazovaní pozastavovali nad problematikou alkoholu a cyklistiky. Tu upravuje vyhláška. Nakonec i situace, při kterých si turisté fotí některé z nás při práci ve vinohradě, brali dotazovaní s úsměvem i pochopením: jako houby po dešti a turistů, i těch zahraničních, Vždyť my, když přijedeme do neznámého rychle přibývá. Vše má vždy své výhody i nevýhody, avšak v tomto případě, jak ukázala anketa, výhody v očích našich respondentů jasně vítězí. Na otázku Jaký je Váš názor na vinařskou turistiku jakožto obyvatele našeho města tentokrát odpovídalo 45 respondentů. Vinařská turistika je podle nich velice přínosná, a to jak pro městskou prostředí, tak si taky fotíme a říkáme júúú. Pražáci by si vyfotili i slepicu, protože ani neví, jak vypadá (tak je to i s prací). Člověk tyto typy lidí musí brát s nadhledem. Alespoň lidé vědí, jak to chodí, než si otevřou tu sedmičku. Velké Bílovice se hodně změnily. Staly se žádanou pokladnu, tak pro místní vinaře. Oběma poskytuje vinařskou atrakcí pro naše známé reklamu a zviditelnění se v republice i ve světě. Je to i neznámé. Ti starší z nás si musí zvykat na to, že je vizitka celé naší obce. A jak zněla jedna z večerního ticha občas vyruší halekání typu: Hele, z odpovědí: Ruku na srdce - komu z Bílovčáků se nelíbí, když turisté dotáhnou korunky? Jediná výtka, která zazněla z úst jediného respondenta, byla založena pouze na možnosti, že si partička cyklistů splete moravskou pohostinnost se koukej, tady roste víno, a to sou jiný bobulky, než u nás v krámě. Ti mladší to za chvíli budou brát jako samozřejmost. V takové situaci nezbývá, než povzdechnout, zavzpomínat na kouzlo starých časů a věřit v dobré zítřky. Redakční rada KALENDÁŘ AKCÍ KAL Den dětí - sportovní areál Ferbi-Fest Křástelka Závěrečný koncert ZUŠ Dětská krojová slavnost Folkový festival Úlety Koncert Romano Stylo Country večer Pod Předníma Zpívání pro radost na Belegradech Večer při dechovce na Belegradech Setkání Pod Předníma Letní kino Křástelka Zahrávání hodů 7

8 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR S ROZHOVORS ROZHOVORS ROZHOVO TOMÁŠEM TETUREMTOMÁŠEMTETUREMTOMÁŠEMTETUREM Vystudoval hotelovou školu ve Velkém Meziříčí, ale jako každý ve Velkých Bílovicích si odmalička pěstoval vztah k vínu. Zpočátku drobný prodej vína se začal pomalu stupňovat. Přelom nastal v roce 2004, kdy již ve spolupráci se synem Alešem založil firmu Vinařství Tomáš Tetur. V současné době firma nese název Sing Wine. Proč Sing Wine? Když jsme měli vybírat jméno pro vinařství, nebylo to lehké a těch názvů jsme měli připraveno víc. Nakonec jsme ale zvolili Sing Wine, abychom se trošku odlišili. Kdo nás zná, tak ví, že ten vztah k folklóru, k muzice a ke zpěvu máme, takže proto zpívající vinařství. Jednou jsme seděli s přáteli a s přáteli těch přátel u sklenky vína a pozvali jsme i cimbálku, zpívali jsme, pěkná atmosféra. Když jsme někdy o půlnoci končili, tak za mnou přišla paní, kterou jsem vůbec neznal, a řekla: Tak teď jsem konečně pochopila, proč se jmenujete Sing Wine. Nebo jsme dělali degustaci v Teplicích a přišel pán a říká: A pane Teture, zazpíváte nám, když jste to zpívající vinařství? A já říkám: Jo, proč ne. A zvykli si lidé nebo se stále setkáváte z otázkou, co název znamená? Zpočátku se ptali. Teď už trochu míň, už si na to zvykli. Když vysvětlíme, proč vznikl tady ten název, a umíme jej obhájit, tak to chápou, schvalují to a nemají s tím problém. Ze začátku jsme si mysleli, že s tím problém trošku bude, protože to není zrovna český název. Alespoň je to něco jiného. Jak se vám pod tímto názvem tedy daří? Firma jde určitě dopředu, nijak nestagnuje. Nemáme ambice být v každém obchodě, to v žádném případě. Spíše klademe důraz na kontakt se zákazníkem, abychom mu mohli představit víno osobně a ochutnat ho s ním. Mám totiž pocit, že takový styl prodeje lidé lépe berou, a když si na ně uděláte v tom vinařství čas, rádi se vrací. Nechceme objíždět celou republiku a nabízet víno všem. Spíše si zakládáme na doporoučení našich zákazníků dalším lidem. A co Sing Wine a výstavy vín? Určitě se účastníme, ať jsou to místní výstavy vín, celorepubliková přehlídka vín nebo výstava s účastí zahraničních vystavovatelů. Nebráníme se tomu a rádi tam dáváme vína, protože je to zase prezentace před širší veřejností. Naši zákazníci pak mají možnost si na výstavách zjistit, jak si naše vína stojí, a také je můžou porovnat s konkurencí. Když se třeba umístíme, tak se nám také stává, že nám naši zákazníci pošlou esemesku s gratulací. Jednu jsme dostali i z Kanárských ostrovů. Mohl byste jmenovat jedno ocenění, ze kterého máte největší radost a kterého si opravdu vážíte? Každý rok naše víno na nějaké soutěži zaboduje, někdy je to třeba jenom diplom, jindy je to nějaká medaile, ale čeho si hodně považujeme, to je každá medaile na Valtických vinných trzích. Ta je takovým naším hnacím motorem. A potom také loňská účast našich dvou vín, Veltlínu zeleného a Zweigeltrebe rosé, na výstavě v San Franciscu. Poslali jsme tam tato dvě vína a obě hned získala medaili. Dále si například vážíme loňského vítězství Zweigeltrebe rosé v kategorii růžových vín na nominační výstavě do Salonu vín ČR tady ve Velkých Bílovicích. Máte v podstatě rodinné vinařství. Jaké funkce kdo zastává? Funkce (smích). Funkce máme rozděleny, ale určitě má každý na starosti ten úsek, ve kterém se opravdu vyzná. Hlavním technologem je Aleš. Ten má na starost činnosti od zpracování hroznů až po lahvování. Michal má na starost kontakt se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej, reklamu atd. Saša pak takovou tu nejpopulárnější práci, to znamená papíry, papíry a papíry. No, a já dohlížím na organizaci práce třeba při sklizni nebo určuji, čím se bude stříkat ve vinicích. Samozřejmě také jezdím dělat degustace pro větší skupiny zákazníků, ale tam jezdí i kluci. A chodí nám pomáhat už i Anička. Na jaké odrůdy se vaše vinařství specializuje? Zastoupení odrůd je hodně široké. Máme asi dvanáct odrůd bílých a deset červených, ale oblíbená jsou spíše vína ne úplně suchá, tedy polosuchá, polosladká s alkoholem někde do 12 %. Nebráníme se vyrobit sladší víno právě na úkor alkoholu. Takové víno je pak svěží ve vůni i v chuti, a když člověk tu skleničku dopije, tak dostane chuť na další. Slyšela jsem, že teď chystáte novinku. Můžete nám o ní něco prozradit? Jistě myslíte frizzante. Řadí se mezi tichá vína a objevili jsme je já s Alešem při exkurzi po italských vinařstvích. Koupili jsme je, ochutnali a řekli si, že bychom něco podobného mohli zkusit. Navíc bublinky máme rádi. Vybrali jsme na to zase jen lehká vína, která mají kolem 11 % alkoholu a nabízíme suchou a polosladkou alternativu. Jste mezi velkobílovickými vinaři první, kdo přišel s tímto typem vína? Ano, myslím si, že jsme první. A vidím, že je o to i zájem. Tím, že už známe své zákazníky a víme, co jim chutná, tak jsme tušili, že děláme dobře. Jakou odrůdu máte osobně nejraději? To je opravdu těžké, abych vybral jednu odrůdu. Určitě mám rád Veltlínské zelené, mám rád i Rulandské šedé. Spíše dávám přednost bílým vínům, ale záleží to opravdu na okolnostech, třeba v zimě sáhnu i po červeném vínu. Co si myslíte o vinařské turistice a jak je důležitá pro Sing Wine? Pro vinaře je to jistě přínos a je vidět, že i mezi lidmi je hodně populární. Je dobře, že Spolek velkobílovických vinařů propaguje akce typu Ze sklepa do sklepa nebo Za vinařem do Velkých Bílovic. Turisté, kteří navštíví Moravu, mají zajištěný program a ocení, že mají kam zajít. A to je vlastně náš cíl. Aby mohl zákazník zajít až k nám do sklepa. A dalo by se na tom něco vylepšit? Já sám jezdím na kole ven a vidím, že zdaleka to není takové jako tady. Ta síť služeb je tady hodně dobrá. Jen si tak někdy říkám, že zase všeho moc škodí. Jak je těch lidí hodně, tak to potom ztrácí své kouzlo. Ale tomuto se dá těžko ubránit. A teď na vážné téma, co říkáte na spotřební daň z vína? To asi neřeknu nic nového. Toto podporovat rozhodně nebudeme a chystáme, jak naše sdružení, tak naši představitelé ve vinařském fondu, nějaká opatření, podpisové akce. Myslím, že by to bylo nefér vůči vinařům a všemu, co jsme budovali, i co se týče turistiky, protože by se to určitě na ceně vína projevilo. Už teď je to jakýsi strop, co jsou lidé ochotni za víno dát. Proč něco zavádět, když to nikde jinde v Evropě není. Tím se pouze negativně ovlivní konkurenceschopnost ve vinařství. 8

9 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor PRO PAMĚTNÍKYPROPAMĚTNÍKYPROPAMĚTNÍKYPROPAMĚTNÍK Před několika týdny, 16. března, zemřel poslední potomek početné, rozvětvené rodiny Zapletalů, pocházející z domu č. 41 na Svárově, pan Karel Zapletal. V současné době žil na Čejkovské ulici, v domě č Narodil se v r a letos v červnu by se dožil krásných 94 let. S manželkou Ludmilou, roz. Svobodovou, vychovali 2 syny a 1 dceru. Byl jedenáctým dítětem z dvanácti, manželů Františka, nar. r. 1871, zemř a Marie, roz. Pálkové, nar. r. 1876, zemř. r Do manželství vstoupili v r Náplní jejich života byla práce, výchova dětí a dodržování lidských a Božích zákonů. Narodilo se jim 18 dětí, z nichž 6 nepřežilo jeden rok života. Dvanáct dětí se dožilo dospělosti. Nejstarší byla dcera Anežka, , pak Julie , Marie , Jan (zemř. tragicky), Ferdinand , Josef , Ludmila , Hedvika , František , Antonín , Karel a Růžena Všichni sourozenci si byli ve své době velmi blízcí. Za pomoci rodičů, zvláště otce, byli dobře vybaveni do života a ve svých rodinách šli ve stopách svých rodičů. Žili poctivě, svorně a bohabojně, spjati s rodnou půdou a prací na ní. Stopa jejich existence zůstává v potomcích až do dnešních dnů. Strýc Karel byl povahy přívětivé a veselé. Od malička miloval koně a své lásce zůstal věrný do pozdních let svého života. Na své půdě pracoval jako soukromý zemědělec až do stáří, nezlomený a svůj. Lidé ho měli rádi a při jeho poslední cestě k místu věčného odpočinku jej přišlo vyprovodit velké množství příbuzných a známých. Dojemným aktem byla přítomnost koní Vaška Moravčíka. Jejich klapot kopyt a ržání doplnilo atmosféru rozloučení se zemřelým, kterého by tato pozornost jistě potěšila. Rodina Zapletalova má mnoho pokračovatelů ve vnucích a pravnucích. V minulosti bylo mnoho takových rodin v naší obci, bohatých na potomky. Vzpomínejme s úctou na své předky, na to dobré, pro co žili, jejich lásku k rodnému kraji a touhu, předat svoje poselství dalším generacím. Neteř M. Fotografie rodiny Zapletalových z r. asi , kdy otec rodiny František byl povolán c.k.mocnářstvím do války SETKÁNÍ CHRÁMOVÝCH SBORŮSETK V neděli 22. dubna 2012 proběhlo v kostele Narození Panny Marie tradiční setkání chrámových sborů. Akce, kterou pořádal místní chrámový sbor, se uskutečnila již počtvrté. Velkobílovický chrámový sbor působí pod vedením sbormistra Luboše Řehánka více než deset let. Už název napovídá, že do jeho repertoáru patří především duchovní hudba. Svým zpěvem doprovází různé církevní slavnosti a svátky během celého roku. A protože je dobré slyšet zpívat i jiné sbory podobného zaměření, vznikl před lety nápad uspořádat jednou ročně setkání chrámových sborů. Během minulých let se v Bílovicích představily především sbory z blízkého okolí, konkrétně z Dolních Bojanovic, Mutěnic a Mikulčic. Na letošní setkání se sbormistrovi Luboši Řehánkovi podařilo pro vystoupení zajistit smíšený pěvecký sbor Smetana z Hulína. Téměř čtyřicetičlenný sbor, který vznikl v roce 1999, vede sbormistryně Lenka Polášková. Sbor koncertuje po celém Česku a účastní se také řady mezinárodních soutěží. Na úvod koncertu vystoupil místní sbor, který zazpíval několik nově nastudovaných skladeb ze svého repertoáru, včetně tří částí Requiem Luboše Řehánka. Také hulínský sbor představil výběr skladeb duchovní hudby, jmenujme například Pie Jesu Andrewa Lloyda Webbera či Jubilate Deo Orlanda di Lassa. Na závěr koncert vygradoval společnými skladbami Bogorodice djevo a Alta Trinita v podání obou sborů. Věříme, že návštěvníci koncertu odcházeli domů s dobrým pocitem z uměleckého i duchovního prožitku. Škoda jen, že posluchačů těchto koncertů je rok od roku méně. Chceme tímto poděkovat P. Liboru Salčákovi, který setkání sborů podpořil, a všem, kteří koncert navštívili. Ostatní lze jen litovat, že se sami ochudili o jedinečný kulturní zážitek. Po skončení koncertu následovalo posezení na faře, kde si oba sbory s chutí zazpívaly také řadu lidových písní. Se členy hulínského sboru jsme navázali nová přátelství a dostalo se nám pozvání vystoupit na oplátku s naším sborem v příštím roce v Hulíně. MH ZNÁTE DVOUMĚSÍČNÍKZNÁTEDVOU MALOVANÝ KRAJ?MALOVANÝKRAJ Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor svého domova. Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Velkých Bílovic a okolí. Stejně tak může být článek o Velkých Bílovicích uveřejněn v některém z příštích vydání periodika Malovaný kraj - to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na kde jsou podrobnější informace o časopise, či na kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě. Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, Břeclav (tel ; Vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region. 9

10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, RODIČE,VÁŽENÍAMILÍSPOLUOBČ PRARODIČE A ZEJMÉNA PAK MLÁDEŽI!PRARODIČEAZEJMÉNAPA Ráda bych Vás oslovila jménem Slováckého krúžku Hrozen, působícího ve Velkých Bílovicích s přestávkami již 63 let. Přesto, že se jedná o tak dlouhou dobu, spousta občanů o našem folklorním uskupení ví pramálo či dokonce vůbec. Slovácký krúžek (později nazván Hrozen) byl založen pro rozvíjení folklorního nadšení u krojované mládeže, uchování místních tradic a vůbec pro pozitivní přístup k národnímu bohatství naší země. Krúžek se různě vyvíjel, obměňoval nejen členskou základnu, ale také svůj repertoár. Hlavním cílem ale bylo vždy zpracování regionu hanácké Slovácko, do kterého spadá i naše město. Kvůli rozvíjení tanečního umění tanečníků a větší rozmanitosti repertoáru se začaly tančit i jiné regiony moravské, potažmo slovenské. Folklor se neustále vyvíjí po celém světě, oko i ucho diváka je stále náročnější, snažíme se o větší atraktivitu našich pásem. Vzhledem k tomu, že aktivní příznivce nacházíme stále častěji v sousedním Moravském Žižkově a ostatních obcích, chtěla bych apelovat i na místní mládež, zejména krojovanou chasu. Přesto, že se snažíme oslovovat mladé lidi ve svém okolí, nesetkává se to s úspěchem, protože většina z nich se nechce nikde uvázat k pravidelnému navštěvování zkoušek a k aktivní činnosti vůbec. Přitom právě z našich krúžkovských řad vyšla a stále vychází spousta dobrých tanečníků a zpěváků, kteří nabyté zkušenosti zúročí nejen při hodové zábavě. Folklor a vůbec udržování tradic není přece jen o tom, že se obleču třikrát do roka do kroje. Mnozí znají pouze dechovku a o cimbálce moc neví. Nebo by možná chtěli, jen nemají kde a od koho se to naučit. Proto rádi rozšíříme náš kolektiv o další nové členy a členky, přijďte mezi nás! Zapotíme se, zatančíme si a zazpíváme, ale také se pobavíme a společně zasmějeme! Myslím, že pouhé 3 hodiny týdně nikomu čas neukradnou. Nebojte, krojů máme plno, žádné školné se neplatí! Je to jen o chuti a nadšení, můžete pro své město přece udělat víc! Ne nadarmo jezdíme vystupovat široko daleko, potěšit diváky svým uměním v době, která více přeje modernímu vyjádření tance a písní. Přijďte nás podpořit a také se inspirovat na naše každoroční tradiční velikonoční vystoupení v kulturním domě. Můžete se rovněž přijít podívat na naše zkoušky, a třeba i si folklor zkusit na vlastní kůži. Vězte, že to nemusí být nuda, tanců a písní je nepřeberné množství, možná Vás překvapí, co vše se dá tančit a jak dobře se u toho pobavit S úctou a také nadějí na změnu, Veronika Mádlová vedoucí Slováckého krúžku Hrozen AKTIVITY MUZEJNÍCH KROUŽKŮAKTIVITYMUZEJNÍCHKROUŽKŮ Činnost obou muzejních kroužků neustává ani na jaře, kdy veškeré koníčky a zájmy většinou ustupují do pozadí před jarními pracemi. V sobotu 25. března se uskutečnila plánovaná exkurze k Brnu. Necelá desítka členů obou kroužků se vydala na výlet do Rajhradu u Brna, kde si prohlédla chrám sv. Petra a Pavla a poté i samotný benediktýnský klášter s expozicí Památníku písemnictví na Moravě. Druhý cíl exkurze byl tzv. pratecký kopec, který leží nedaleko Slavkova u Brna. Na něm a v jeho okolí se udála slavná bitva tří císařů - francouzského Napoleona, ruského Alexandra I. a rakouského Františka I. Muzeum bitvy u Slavkova je nově zrekonstruované a přizpůsobené moderní době. Audiovizuální projekce jeho návštěvníkům umožní cítit se, jako by byli přímo ve středu bitvy. Nakonec nesměla chybět prohlídka Mohyly míru, o jejíž stavbu se zasloužil brněnský kněz Alois Slovák. Památník byl postaven na místě, kde francouzský IV. armádní sbor rozhodl 2. prosince 1805 kolem 11. hodiny dopoledne o vítězství Francouzů nad ruskými a rakouskými šiky. Další akce se uskutečnila zejména díky panu Maděřičovi, který domluvil VÝSTAVA PŘIBLÍŽÍ ŽIVOT DĚTÍVÝSTA Městské vlastivědné muzeum připravuje na měsíc červen novou výstavu s názvem Život dětí na dědině. Cílem výstavy je připomenout každodenní i sváteční život dětí na Slovácku, a to od narození až po dokončení povinné školní docházky, především v první polovině 20. století. Zájemci o tuto tematiku se dozví o dětských hrách během celého roku, školních i domácích povinnostech, odívání a dalších zajímavostech dětského života. To vše bude doplněné o řadu informací a vzpomínek přímo z bílovského prostředí. Prosíme proto všechny, kteří doma najdou dětské hračky, hry, učebnice, školní pomůcky, dětský nábytek či typické oděvní součásti a vybavení s datem výroby do roku 1960, aby nám je na výstavu zapůjčili. Předměty se budou přijímat první červnový týden v odpoledních hodinách v muzeu. Všem ochotným zapůjčitelům předem děkujeme. s panem farářem návštěvu žerotínské hrobky pod bílovským kostelem. V sobotu dopoledne se tedy sešlo něco přes třicet zájemců, kteří, obohaceni krátkou přednáškou pana Maděřiče, mohli po příkrých schodech sestoupit do úzké chodbičky (nic pro klaustrofobiky), na kterou se asi po dvou metrech napojuje nízká, klenutá místnost. Tam v pěti rakvích odpočívají ostatky Žerotínů a dvou kněží. Byl to neopakovatelný zážitek, za který je nutné poděkovat zejména panu faráři za jeho ochotu a porozumění zájmu o historii. Pro zájemce o historii hrobky i kostela odkazuji na Zpravodaj č. 2 z roku 2009, kde naleznete krátkou studii pana Maděřiče. Dosud poslední akcí nazvanou Záhada Velké Moravy, tentokrát pořádnou vlastivědným kroužkem, byla přednáška spisovatele Jana Bauera, který se mimo jiné zabývá také záhadami v historii Moravy. Pan Bauer hovořil o problematice vzniku Velké Moravy, kdo mohl být ve skutečnosti Sámo, zda byly Mikulčice samotným centrem Velké Moravy atd. Celkově z přednášky vyvstalo snad více dalších otázek, než odpovědí, ale o tom vlastně veškerá bádání jsou. IZ inzerce ing. Bc. Stanislav Sládek autorizovaný inženýr ve stavebnictví nabízí zpracování: smlouvy na převod nemovitosti vč. vyřízení zákonných povinností (daňové přiznání, v případě nutnosti úřední odhad) smlouvy o dílo, která zajistí plnění za sjednanou cenu řešení sporů z realizovaného plnění řešení veškeré problematiky související s nemovitostmi (pozemky, stavby) adresa: Čejkovská 422 tel , , 10

11 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško PROJEKT LEGO VE VÝUCE INFORMATIKYPROJEKTLEGOVEVÝUCE A FYZIKY SE BLÍŽÍ KE KONCIAFYZIKYSEBLÍŽÍKEKONCIAFYZIKYS Na Základní škole Velké Bílovice a na Gymnáziu T. G. Masaryka v Hustopečích končí po dvou a půl letech projekt Lego ve výuce informatiky a fyziky. Učitelé se svými žáky ukončili v předmětech informatiky a fyziky inovativní výuku s využitím lego souprav, s nimiž si názorně vysvětlovali probírané učivo. Na základě odučených hodin se nyní tisknou výukové materiály a žáci na workshopech prezentují, co všechno s roboty dokáží. Projekt si kladl za cíl především zvýšení gramotnosti žáků v používání ICT technologií, zatraktivnění výuky, rozvoj zájmu studentů o techniku a vědu, rozvoj jejich kompetencí k učení, k rozvoji praktických dovedností, k řešení problémů a obecně ke zvýšení úrovně vzdělávání. O tom, že zaujal, svědčí fakt, že místo plánovaných 169 žáků se do realizace aktivně zapojilo 217 žáků. Průběh a výsledky projektu budou prezentovány na hodnotícím semináři ve středu 30. května od 10 do 12 hod. v prostorách ZŠ Velké Bílovice. Současně budou žáci v prostorách školy předvádět modely robotů a fyzikální modely. Toutu cestou srdečně zveme na jejich výstavku širokou veřejnost. Všechny výše zmíněné aktivity jsou financovány z projektu Lego ve výuce informatiky a fyziky, jehož příjemcem je ZŠ Velké Bílovice. Gymnázium jí je v tomto projektu, realizovaném v období , partnerem. Projekt je zabezpečován pracovníky ze strany příjemce dotace, partnera a ve spolupráci s externími odborníky. Realizace probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. D.L., R.J. FYZIKÁLNÍ WORKSHOPFYZIKÁLNÍWORKSHOPFYZIKÁLNÍWORK Dne se vydalo pár dívek a chlapců z osmých tříd ZŠ Velké Bílovice pod vedením pí učitelky Taťány Bajákové na fyzikální LEGO workshop do Moravského Žižkova. Jeli žákům tamní ZŠ ukázat některé vybrané fyzikální LEGO modely, se kterými žáci naší školy pracují v hodinách fyziky. Každý z našich žáků měl na starost jedno stanoviště, kde se LEGO modely představovaly v praxi. Žáci vysvětlovali principy a funkce modelů, fyzikální zákony s nimi spojené a využití v běžném životě. Na modelech předváděli, jak nám pomáhají jednoduché stroje (např. ozubená kola a vačky) a hydraulika nebo pneumatické systémy. Důležitou součástí byly druhy energií a jejich vzájemné přeměny. Všechny modely žáci rozpohybovali a různě je přeskládávali k lepšímu pochopení. Komunikovali se žáky osmé a deváté třídy z Moravského Žižkova, kteří daná stanoviště postupně obcházeli. Kladli si vzájemně otázky, které vedly k porozumění fyzikálních zákonů. Co obsahovala jednotlivá stanoviště? Využití jednoduchých strojů bylo krásně vidět u modelu vrat a dveří, auta na setrvačník a kyvadlových hodin. Robotický pes a mravenec ukazovali, jak se dá měnit pohyb v závislosti na posunutí jednotlivých dílů modelů. Jak závisí stabilita tělesa na rozložení hmoty, to ukázal model měnící polohu svého těžiště. Práci tekutin bylo možné spatřit na modelech hydraulické ruky, vysokozdvižného vozíku a hydraulického ramena. Pomocí auta se šikmým podvozkem a otočnou zátěží mohli žáci pozorovat přeměny mechanické energie. Katapult využíval energii pružnosti, překvapením pro mnohé bylo auto poháněné větrnou vrtulí. Zajímavostí bylo auto na ruční generátor, které mělo vlastní úložiště energie. Ukázky přinesly plno nových informací a umožnily rozvíjet fyzikální představivost. Pro všechny, kteří modely předváděli, to byla nová velká zkušenost. Museli znát fyzikální zákony a vše dobře vysvětlit. Zhostili se tohoto úkolu výtečně! Dne proběhl ještě jeden fyzikální LEGO workshop, tentokrát jsme modely představili žákům ZŠ v Podivíně. Taťána Bajáková 11

12 VB-zpravodaj qxp :57 Stránka 12 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZLYŽAŘSKÝVÝCVIKOVÝKURZ V neděli 26. února 2012 jsme se všichni žáci ze 7.A a 7.B sešli před školou. V devět hodin jsme odjížděli a na místo jsme přijeli kolem jedné hodiny. Autobus nás vysadil v obci Vysoký Potok a na chatu jsme museli jít pěšky asi 6 km. Kufry nám vyvezlo nákladní auto. Zmožení jsme přišli na Severomoravskou chatu a ubytovali jsme se. Po ubytování jsme se vydali na svah, který jsme měli hned za chatou. Tam nás rozdělili do družstev. První družstvo měl pan ředitel, druhé pan učitel Jirásek, třetí paní vychovatelka Kateřina Skoupilová a poslední naše třídní, paní učitelka Dana Hemzová. Po lyžování nás čekala večeře. Vařili tam velmi dobře a pan kuchař byl příjemný a usměvavý. Na vleku byli také všichni příjemní. Svah byl dlouhý jenom 500 metrů, ale začátečníkům to stačilo. Většina žáků neuměla lyžovat, ale naučili se to všichni. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet běžky s paní učitelkou Hemzovou. Bylo to super. Ve středu bylo nepříznivé počasí a sníh byl mokrý, tak jsme se vydali na procházku ke kapličce. Odpoledne jsme stavěli sněhuláky a různé věci ze sněhu. Každý večer byly společenské hry, u kterých jsme se velmi pobavili. Největší sranda byla vždycky na pokoji. Lyžařský výcvikový kurz byl úžasný a každý by si ho určitě rád zopakoval. Příštím sedmákům se tam bude určitě moc líbit, tak jako nám. Lucie Opluštilová, 7.A SOUTĚŽ POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ SOUTĚŽ POŽ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěž Požární ochrana očima dětí, do které se, stejně jako v loňském roce, zapojila i naše základní škola. Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie a má dvě části - literární a výtvarnou. Za každou věkovou kategorii nás budou zastupovat tři práce. Věříme, že budeme úspěšní jako minule a některá díla postoupí do krajského kola. Na ukázku předkládáme tři díla k přečtení a k posouzení i některé výtvarné práce. K. Sečkářová, 3.B M. Svoboda, 6.A POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA M. Malhocký, 4.A F. Opluštil, 6.B 12 Město Velké Bílovice si vás dovoluje pozvat na dětskou krojovanou slavnost, která se koná v neděli 17. června 2012 na hodovém sóle. Po loňském roce, kdy se nepodařilo zorganizovat dětské hody, vzešel z jednání kulturní komise návrh na uspořádání krojované slavnosti pro děti a jejich rodiče. Zveme všechna děvčata a chlapce, krojované i nekrojované k účasti na této slavnosti. Krojovaný průvod vyjde ve hod. od základní školy na hodové sólo, kde bude pokračovat taneční zábava za doprovodu dechové hudby Bílovčanka. V rámci připravovaného programu vystoupí místní dětský folklorní soubor Hrozínek, folklorní soubor Bílovčánek a jako host vystoupí dětský folklorní soubor ŠENKVIČÁRIK z družební slovenské obce Šenkvice. Věříme, že tato slavnost plně nahradí loňskou mezeru. Vedení města má zájem na udržení našich lidových tradic, podporovat krásné lidové zvyky, písně a tance. Proto vedle dětí zveme i jejich rodiče a prarodiče, příbuzné, známé, přátele a všechny příznivce. Pěstujme v dětech lásku k těmto krásným zvyklostem, které jsou zároveň i vzácným věnem a důležitým odkazem pro další pospolitý život našeho města. V případě nepříznivého počasí se slavnost koná ve velkém sále Kulturního domu. Těšíme se na setkání s vámi se všemi. Vedení města

13 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško LITERÁRNÍ SOUTĚŽLITERÁRNÍSOUTĚŽLITERÁRNÍSOUTĚŽLIT Naši hasiči Rozhlas hlásí: Dobré jitro. Zprávy zase: Něco chytlo. Co to hoří? Domy, stromy, nebo to jsou blesky, hromy? Siréna hlasitě houká, vyděšená sova kouká. Hasiči rychle jedou, u požáru brzo budou. Je to zmatek, chaos, křik těžko by si někdo zvyk na oblaka dýmu všude kdy už tomu konec bude? Na silnici pod strání už je slyšet houkání. A už jsou tu hasiči, natahují hadici. Hasiči požár rychle hasí, to říkáme bez emocí. Protože jsou odvážní, pochvalu si zaslouží. Autoři: Karolína Spěváková, Martin Sláma, Vít Kachyňa, Telmen Tamir, Ondřej Knápek, 5.A Hasičské auto Moje jméno je Pepík. Jsem velké hasičské auto. Moje barva je červeno - bílá s velkým tučným nápisem HASIČI. Když mě někdo potřebuje, tak volá na číslo 150. Dokonce mám 6 kol. Z jedné strany jsou 3 kola a z druhé strany jsou také 3 kola. Jsem velmi výjimečné auto, které pomáhá lidem z okolí. K různým hasičským akcím mi pomáhá také hasičská hadice, která má 40 metrů na délku. Jezdí ve mně také skupina velmi šikovných hasičů, kteří se mnou umí dokonale zacházet. Hasičů jezdí minimálně sedm. Je hodně druhů hasičských aut, ale hodně známá je Tatra. Bydlím ve velké Hasičské zbrojnici ve Velkých Bílovicích. Když vyjíždím na nějakou akci, tak na kapotě auta začne hlasitě houkat siréna. Jezdím na různé soutěže, jako jsou dětské dny. Většinou uděláme dětem radost tím, že je postříkáme hasičskou vodou z hadice. Musím být pořád ve střehu. Pořád někomu zachraňuji život. Už několikrát se mi stalo, že hořelo nějaké vysoké patro v paneláku a zrovna tam byli lidé, kteří se báli o svůj život. Tak abych je zachránil, tak jsem musel vytáhnout velkou, pružnou, roztahovací plachtu, do které ti lidé skočili. Živím se benzinem nebo naftou. Když jedu na nějakou akci, tak jedu sice rychle, ale hlavně opatrně. Jsem velmi chytré, rychlé a hlavně bezpečné hasičské auto Pepík. Autorka: Sabina Václavovičová, 6.B Krotitelé ohně Položme si otázku, co všechno musí hasič zastat? Většina lidí si myslí, že jen hasí požáry, ale mají toho na práci mnohem víc. Zachraňují lidské životy, vyprošťují osoby při autonehodách z aut, staví protipovodňové hráze, odčerpávají vodu ze zatopených sklepů, zabraňují šíření nebezpečných látek ve vodě a mnoho dalších věcí. Jsou to podle mě nejvytíženější záchranáři lidských životů. Ale proč?...může za to příroda, ale také lidská nedbalost a neopatrnost. I když já myslím, že skoro za všechno můžou lidé přeci jen přírodu ničí lidský druh. Přírodě se poručit nemůže. Má na svědomí například zemětřesení nebo tsunami. Tedy spíš ta tsunami, která nevznikla pomocí testování zbraní. Ovšem lidská neopatrnost má na svědomí to, že malé děti zapálí dům, když si hrají se zápalkami nebo například to, že při pálení klestí začne hořet les. Myslím si, že každý z nás by je měl obdivovat, protože jejich práce je velice fyzicky a mnohdy i psychicky náročná. A také velice nebezpečná. Řekla bych, že mnoho lidí by odvahu dělat toto povolání, jak říkám já, poslání nemělo. Vrhnout se do nebezpečného ohně pro cizí osobu a vědět, že se nemusím vrátit a můžu uhořet nebo se na mě může sesypat dům, proč vlastně ne?... já bych to klidně udělala. Bohužel mi to, ale zdraví nikdy nedovolí a nikdy si nesplním sen o tom, že budu hasičem. Hana Snovická, 9. A POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA Základní umělecká škola Vás zve na Den otevřených dveří v ZUŠ Velké Bílovice v pondělí 4. června 2012 od 14:00-18:00 V tuto dobu mohou uchazeči se svými rodiči nahlédnout do výuky všech oborů, které se na naší škole vyučují. Základní umělecká škola Velké Bílovice oznamuje, že talentové zkoušky do všech oborů pro školní rok 2012/2013 budou probíhat 11. a 12. června 2012 od 16:00-18:00 v budově ZUŠ. Základní umělecká škola Velké Bílovice zve srdečně všechny své příznivce na ZÁVĚREČNÝ KONCERT a absolventský koncert tanečního oboru a absolventskou vernisáž výtvarného oboru koncert se koná 15. června 2012 v 18:00 v sále KD ve Velkých Bílovicích 13

14 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško LETOŠNÍ VÝSLEDKY ZUŠ ANEB SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ ZA NÁMILETOŠ Školní rok byl pro Základní uměleckou školu Velké Bílovice obzvláště náročný. Po třech letech byly vyhlášeny Národní soutěže ZUŠ pro sólový a komorní zpěv, hru na dechové a bicí nástroje i soutěžní přehlídka tanečního oboru, zkrátka pro nástroje a obory, které jsou v naší škole zastoupeny nejvíce. A tak jsme již od začátku školního roku věděli, že ten letošní nám dá opět zabrat. Čekala nás nejen příprava samotných soutěžních vystoupení, ale i organizace taneční přehlídky základních uměleckých škol břeclavského a znojemského okresu i okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje a bicí. S jednotlivými soutěžními výsledky i ostatními úspěchy máte možnost se seznámit i vy. Hudební obor: Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na zobcové flétny, Klobouky u Brna Sabina Vašíčková 2. kategorie - 3. místo (p. uč. L. Řehánek) Anna Semová 3. kategorie - 2. mísro (p. uč. L. Řehánek) Lucie Kršková 3. kategorie - 3. místo (p. uč. P. Hoďa) Jana Pálková 4. kategorie - 2. místo (p. uč. P. Hoďa) Michala Osičková 4. kategorie - čestné uznání (p. uč. P. Hoďa) Lucie Šupolíková 7. kategorie - 3.místo (p. uč. L. Řehánek) Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klarinet, Klobouky u Brna Lubomír Peš 1. kategorie - 3. místo (p. uč. P. Hoďa) Roman Matulík 7. kategorie - 1. místo s postupem do oblastního kola (p. uč. P. Hoďa) Jakub Sicha 8. kategorie - 1. místo s postupem do oblastného kola (p. uč. P. Hoďa) Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, Břeclav sólový zpěv Daniela Jeřelová 0. kategorie - 1. místo s postupem dooblastního kola (pí uč. D. Osičková) Martin Kachyňa 0. kategorie - 1. místo s postupem do oblastního kola (pí uč. D. Osičková) Tobias Osička 0. kategorie - 2. místo (pí uč. D. Osičková) Vendula Brůčková 1. kategorie - 2. místo (pí uč. J. Zachovalá) Eliška Vaňková 2. kategorie - 2. místo (pí uč. J. Zachovalá) Alžběta Průdková 2. kategorie - 3. místo (pí uč. J. Zachovalá) Eliška Průdková 4. kategorie - 2. místo (pí uč. J. Zachovalá) Radka Kovaříková 5. kategorie - 1. místo s postupem do oblastního kola (pí uč. D. Osičková) VanesaHurtíková8. kategorie- 1. místospostupemdooblastníhokola(píuč. J. Zachovalá) komorní zpěv AlžbětaPrůdková- VendulaBrůčková1. kategorie- 1. místospostupemdooblastníhokola (pí uč. J. Zachovalá) Radka Kovaříková - Eva Dardová 2. kategorie - 1. místo s postupem do oblastního kola (pí uč. D. Osičková) Eliška Vaňková - Eliška Průdková 2. kategorie - 1. místo s postupem do oblastního kola (pí uč. J. Zachovalá) Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje a bicí, Velké Bílovice VojtěchŠťavík0. kategorietrubka- 1. místospostupemdooblastníhokola(p. uč. R. Růžička) AdamVaněk1. kategorietrubka- 1. místospostupemdooblastníhokola(p. uč. L. Řehánek) Michal Šťavík 5. kategorie trubka - 3. místo (p. uč. L.Řehánek) PatrikMachů6. kategorietrubka- 1. místospostupemdooblastníhokola(p. uč. R. Růžička) Tomáš Kratochvíl 1. kategorie pozoun - 1. místo s postupem do oblastního kola (p.uč. R. Růžička) Petr Čermák 7. kategorie baskřídlovka - 2. místo (p. uč. R. Růžička) Martin Osička 4. kategorie tuba - 2. místo (p. uč. L. Řehánek) Tomáš Osička 7. kategorie tuba - 2. místo (p. uč. L. Řehánek) Oblastní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, Kyjov sólový zpěv Daniela Jeřelová 0. kategorie - 3. místo (pí uč. D. Osičková) Martin Kachyňa 0. kategorie - 3. místo (pí uč. D. Osičková) Radka Kovaříková 5. kategorie - 2. místo (pí uč. D. Osičková) Vanesa Hurtíková 8. kategorie - 2. místo (pí uč. J. Zachovalá) komorní zpěv Alžběta Průdková - Vendula Brůčková 1. kategorie - 3. místo (pí uč. J. Zachovalá) Radka Kovaříková - Eva Dardová 2. kategorie - 2. místo (pí uč D. Osičková) Eliška Vaňková - Eliška Průdková 2. kategorie - 1. místo s postupem do ústředního kola v Turnově (pí uč. J. Zachovalá) Oblastní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje, ZUŠ V. Kaprálové Brno, Roman Matulík 7. kategorie - 3. místo (p. uč. P. Hoďa) Jakub Sicha 8. kategorie - 2. místo (p. uč. P. Hoďa) Oblastní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje, ZUŠ J. Kvapila Brno, Vojtěch Šťavík 0. kategorie trubka - 3. místo (p. uč. L. Řehánek) Adam Vaněk 1. kategorie trubka - čestné uznání (p. uč. L. Řehánek) Patrik Machů 6. kategorie trubka - 2. místo (p. uč. R. Růžička) Tomáš Kratochvíl 1 kategorie pozoun - 1. místo (p. uč. R. Růžička) Ústřední kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Turnov EliškaVaňková- EliškaPrůdková2. kategorie- Čestnéuznání1.stupně(píuč. J. Zachovalá) Taneční obor: Přehlídka taneční oboru ZUŠ okresu Břeclav a Znojmo Velké Bílovice 1. kategorie - postup do krajského kola choreografie MÁME RÁDI ZVÍŘATA (2. a 3. ročník) (pí uč. L. Růžičková) 3. kategorie - postup do krajského kola choreografie DÝCHAT PRO TANEC (6. ročník) (pí uč. E. Osičková) choreografiejablíčko - oceněnízachoreografickéztvárněnínámětu, snávrhemnapostup (BALANC) (pí uč. L. Růžičková) choreografie S DOBROU NÁLADOU ocenění za taneční provedení a humor v tanci (4.ročník) (pí uč. L. Růžičková) choreografiezatoulaná HVĚZDA ocenění za prostorové cítění a technickou připravenost souboru (5. ročník) (pí uč. E. Osičková) choreografiekaždá JINÁ, PŘI TANCI V SOUHŘE ocenění za technickou připravenost souboru (nejstarší skupina) (pí uč. L. Růžičková a E. Osičková) Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru Blansko 1. kategorie - choreografie MÁME RÁDI ZVÍŘATA (2. a3. ročník) - ocenění za prožitek a provedení (pí uč. L. Růžičková) 3. kategorie - choreografie DÝCHAT PRO TANEC(6. ročník) - ocenění za kultivovaný taneční projev (pí uč. E. Osičková) Taneční soutěž v moderním tanci Hlinsko junioři - choreografie NEPŘESTÁVEJ (7. ročník) - 1. místo (pí uč. L. Růžičková) dospělí choreografie JABLÍČKO (taneční skupina Balanc) - 2. místo (pí uč. L. Růžičková) Výtvarný obor: Jitka Solaříková - ve školním roce 2011/2012 přijata na Soukromou střední průmyslovou školu Břeclav, spol. s.r.o. CULTUS (pí uč. J. Hodonská) Mirka Slámová - ve školním roce 2011/2012 přijata na Střední školu průmyslovou a uměleckou Hodonín (pí uč. J. Hodonská) Za všemi těmito výsledky stojí velký kus práce a pevných nervů nejen jednotlivých žáků, ale především jejich učitelů a korepetitorů, mnoho volného času navíc, kterého bylo třeba už od samotného výběru repertoáru, choreografií až po doladění k co nejlepšímu výsledku přes časovou minutáž a motivaci k danému termínu soutěžního vystoupení. Všemzúčastněnýmvyučujícíminašimúspěšnýmžákůmgratuluji, děkujijimzazdařilé výkony i za reprezentaci školy na okrese, v kraji i republice. Doufám a věřím zároveň, že s nimi na uměleckém poli můžeme i s dalšími dorůstajícími žáky dál počítat. Mgr. Jana Zachovalá - ředitelka školy 14

15 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško VELIKONOČNÍ TVOŘENÍVELIKONOČ NÁVŠTĚVA PLANETÁRIANÁVŠTĚVAPL Ve středu 21. března se v mateřské škole uskutečnila akce s názvem Velikonoční tvoření. Přišli tatínci, maminky i babičky a společně s dětmi si tvořili velikonoční dárečky. Navozenou velikonoční atmosféru jsme si zpestřili i několika říkankami, písničkami a tanečky. Při tvoření vznikly opravdu krásné výrobky, které si děti odnesly domů nebo si je vystavily v prostorách mateřské školy. Rodiče i děti odcházeli příjemně naladěni po pěkném společně prožitém odpoledni. V pondělí 30. dubna jsme se s dětmi z mateřské školy vydali do Brna na návštěvu PLANETÁRIA. Děti zhlédly zajímavou a poučnou pohádku o planetách, hvězdách a mimozemšťanech. Velký prostor při promítání děti velmi zaujal a překvapil. Děti si přivezly mnoho zajímavých poznatků a dojmů. inzerce Školní jídelna Velké Bílovice oznamuje všem příznivcům internetu, že tato příspěvková organizace má v provozu své internetové stránky, a to na adrese Najdete zde např. jídelníček s možností internetových objednávek, dále se nabízí možnost tisku dokumentů, jako jsou přihlášky ke stravování nebo smlouva pro ty, kterým zajišťujeme dovoz obědů do domu. Zveřejněná je také fotodokumentace nebo ceník jídel. Na uvedené kontakty nám můžete posílat své připomínky, či dotazy. Budeme rádi, když naše internetové stránky navštívíte Radmila Stachovičová, vedoucí školní jídelny 15

16 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort 150 LET V POHYBU150LETVPOHYBU150LETVPOHYBU150 Česká obec sokolská v roce 2012 oslaví 150. výročí svého založení. Nejdůležitější z akcí, které se budou při této příležitosti konat, je XV. všesokolský slet. Ten je již čtvrtým sletem od obnovy sokola v roce To dokazuje správný směr současných sokolských myšlenek, které jsou postaveny na šíření programu sport pro všechny a propagaci zdravého životního stylu pro všechny věkové kategorie. Vzpomeňme nejdůležitější události, které mají letos v Sokole svá významná výročí: 150 let od jeho vzniku (16. února 1862), 190 let od narození Jindřicha Fügnera, 180 let od narození jeho ideového tvůrce Dr. Miroslava Tyrše (17. září 1832) nebo 130 let od konání prvního všesokolského sletu (1882). Je proto přirozené, že se vedení Sokola rozhodlo pro tento rok připravit řadu událostí, které by propagačně posílily sokolské povědomí v myslích občanů naší země, ale i seznámily domácí i mezinárodní veřejnost s ideály a cíli tohoto nejstaršího tělocvičného spolku. Tyto události cíleně gradují k události největší, kterou je všesokolský slet, fenomén, kterým je Sokol na domácí scéně i v zahraničí právem většinou charakterizován. Letos už bude v pořadí patnáctý. Oslavy 150. výročí od založení Sokola začaly slavnostním zahajovacím ceremoniálem v aule budovy slavného Karolina Univerzity Karlovy v sobotu 10. března. Ten byl pojat jako slavnostní zasedání výboru ČOS. Zahájení, na které byl pozván i prezident republiky Václav Klaus, začalo příchodem historických sokolských praporů a nástupem předsednictva ČOS a čestných hostů tvořících čestné předsednictvo. V čestném předsednictvu zasedli a přednesli své projevy starostka ČOS Hana Moučková, předseda Senátu Milan Štech, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, zástupce Světového svazu sokolstva a generál v.v. Tomáš Sedláček. Minutou ticha za padlé a umučené sokoly a pozdravným poselstvím prezidenta republiky pokračoval ceremoniál, následovaly projevy a na závěr zazněly sokolské sbory. Z dalších událostí uvádíme Pražské sokolské slavnosti, které se v režii všech tří pražských žup uskutečnily ve dnech května. V červnu se uskuteční Pražská muzejní noc, dny otevřených dveří Tyršova domu, výstava Sokolská symbolika nebo pocta zakladatelům. Jak již bylo řečeno na začátku, vyvrcholením oslav bude XV. všesokolský slet, který se uskuteční ve dnech července na stadionu SYNOT Tip aréna ve vršovickém Edenu. Záštitu nad oslavami 150. výročí založení Sokola a všesokolského sletu převzal prezident ČR Václav Klaus a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. Mezi hromadné skladby, které cvičenci předvedou patří: Muzikantova písnička, Člověče, nezlob se, Ať žijí duchové, Návštěvníci, Jonatán, Dávej, ber, Kontrasty, Česká suita, Nebe nad hlavou, Jen pro ten dnešní den, Chlapáci III a folklorní skladba. Z tělocvičné jednoty Sokol Velké Bílovice se všesokolského sletu zúčastní 11 cvičenců a jeden praporečník. Minulého sletu v roce 2006 se zúčastnilo celkem 20 tisíc cvičenců. Program hlavního sletového týdne 1. července Sletový průvod Prahou (z Václavského náměstí, ul. 28. října, Národní třídou, Smetanovým nábřežím, ulicí Křižovnickou, nám. Jana Palacha, ulicemi Širokou a Pařížskou na Staroměstské náměstí) Pódiová vystoupení sokolských jednot a hostů - Staroměstské náměstí Mše v chrámu sv. Víta na Pražském hradě (celebruje arcibiskup Dominik Duka) spojená s prohlídkou chrámu Divadelní představení Poprask na Laguně (divadlo Rokoko) Pódiová vystoupení - areál Tyršova domu Slavnostní zahájení sletu: Prodaná nevěsta (Divadlo ABC v provedení 4 sokolských souborů) Se Sokolem na rozhledny (s lampiony) - Petřínská rozhledna 2. července Zkoušky hromadných skladeb - SYNOT TIP ARÉNA Praha Vystoupení pěveckých sborů v Tyršově domě Pódiová vystoupení - Staroměstské náměstí Divadelní představení Poprask na Laguně (divadlo Rokoko) Divadelní představení Prodaná nevěsta (Divadlo ABC) Divadelní představení Tetička z Radějova (divadlo Rokoko) 3. července Zkoušky hromadných skladeb Pódiová vystoupení - Staroměstské náměstí Sokol Gala - kulturní programy a sportovní soutěže - Tesla Aréna, Praha 7 4. července 8.00 Zkouška I. programu hromadných skladeb Zkoušky hromadných skladeb II. programu Pódiová vystoupení - Eden u stadionu Pódiová vystoupení - areál Tyršova domu Generálka I. programu hromadných skladeb 5. července 8.00 Zkouška II. programu hromadných skladeb Generálka II. programu hromadných skladeb Pódiová vystoupení - Eden u stadionu I. program hromadných skladeb 6. července II. program hromadných skladeb a slavnostní zakončení sletu Společenské setkání účastníků na závěr XV. všesokolského sletu s kulturním programem v Tyršově domě 7. července Odjezd účastníků T. J. Sokol Velké Bílovice inzerce Naučte se ANGLICKY! Máte mezery ve znalostech světového jazyka - angličtiny? Nyní máte jedinečnou příležitost přihlásit se do kurzu, který probíhá každý školní rok ve Velkých Bílovicích. ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE Kurzy angličtiny již od roku 2002 Kurzy pro všechny věkové skupiny Úroveň začátečník až výše středně pokročilý (Upper-Intermediate) Firemní kurzy přesně pro vaše potřeby Příprava na státní maturitu Obchodní angličtina Podrobnější informace: tel: (Jana Leblochová) 16

17 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort AKTUALITY Z ODDÍLU VZPÍRÁNÍAKT Členové oddílu vzpírání JUNGGYM zahájili přípravnou sezónu, aby se tak nachystali na letošní zimní soutěž a dosáhli opět skvělých výsledků, jako tomu bylo v letech minulých. Svými výkony již přesvědčil zejména všestranný závodník, vzpěrač Lukáš Dorazil, který pod vedením trenéra Radka Svačiny vybojoval v páce nádherné 1. místo na mistrovství ČR v ARMWRESTLINGU, a stal se tak mistrem republiky pro rok V tomto roce by si měl na cenný kov sáhnout také Bronislav Osička, který v minulém ročníku skončil na čtvrtém místě. Bude soutěžit v kategorii veteránů, kde má díky své skvělé fyzičce předpoklady na medailové umístění. Jedním z největších talentů oddílu Velké Bílovice je junior Vladimír Kučera. Ten patří mezi nejmladší účastníky závodů a již od svých patnácti let závodí v kategoriích, které jsou pro něj věkově a váhově nevyrovnané. Přesto si s nimi vždy velice dobře poradí. Jeho výkon, 150 kg v mrtvém tahu, je na jeho věk a váhu 75 kg velmi obdivuhodný a zaslouží si uznání. Vladimír je velký talent do budoucna. Doufejme, že nejen jemu, ale i všem závodníkům vydrží forma a letní přípravu využijí k nabrání co největší síly. Pro inspiraci přidáváme odkaz na video ze závodů, které pořádal spřátelený oddíl POWER BŘECLAV a na němž jsme samozřejmě nemohli chybět: fr. PRVOMÁJOVÝ SPORTOVNÍ DENPRV V nádherném, téměř letním počasí se odehrál v prvomájový den již 9. ročník turnaje v malé kopané na letním cvičišti Křástelka ve Velkých Bílovicích. Podruhé v historii turnaje se ho zúčastnilo šest družstev, které byly rozděleny do dvou trojčlenných skupin. K atraktivnějšímu pojetí hry a především většímu množství vstřelených branek mělo přispět snížení počtu hráčů v poli ze šesti na pět včetně brankáře. A tato změna pravidla se velice osvědčila. Všechna utkání se hrála 2 x 10 minut s poločasovou výměnou stran. Po odehrání všech zápasů základních skupin se týmy z druhých míst utkaly v penaltovém rozstřelu o konečné třetí místo. Nejtěsnějším rozdílem zvítězili domácí hráči Sokola Velké Bílovice, když porazili Sokol Podivín. Ve finále se poprvé proti sobě střetla dvě družstva Sokola Čejkovic. Po základní hrací době utkání skončilo výsledkem 2:2, a rozhodnout tak musel opět penaltový rozstřel. Vítěz nebyl znám ani po vystřelení všech pěti pokusů na každé straně, a tak se o dramatickou koncovku postarala další série pokutových kopů. V nich bylo šťastnější béčko Sokola Čejkovic a poprvé v historii si jako vítěz turnaje přebralo hlavní cenu v podobě poháru. Jubilejní desátý ročník se odehraje opět 1. května 2013 od 9 hodin. Od 15 hodin se za rekordní účasti soutěžících uskutečnil XII. ročník běhu bílovickým vinohradem, kterého se zúčastnilo celkem 37 závodníků v devíti různých kategoriích (V. Bílovice 14 závodníků, Břeclav, Dubňany a Podivín 7, Strážnice 2). Nejmenší předškolní děti běžely 1 kolo na hřišti, stejně jako mladší žákyně I, které měly o jedno kolo navíc. Ostatní běželi jedno nebo dvě kola podle kategorie terénem v areálu Křástelka. Před vyhlášením a předáním cen včetně medailí prvním třem z každé kategorie si účastníci krátili čas opékáním u táborového ohně. Věříme, že se každému toto krásné slunečné odpoledne líbilo a děkujeme všem závodníkům za účast a skvělé výkony a ostatním přihlížejícím za doprovod. T. J. Sokol Velké Bílovice Fotografie členů oddílu JUNGGYM s Radovanem Kaděrou, několikanásobným vicemistrem světa v silovém trojboji a držitelem světových rekordů. Zleva Václav Kohout, Vladimír Kučera, Bronislav Osička, Kamil Jung, Radovan Kaděra, Aleš Osička, Lukáš Dorazil. ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮZÁVODY Rok se s rokem sešel a opět tu máme závody v požárním sportu mládeže. Třetí ročník soutěže o pohár starosty SDH se konal Za jasného počasí se na sportovní areál na Fabianě sjelo 9 družstev mladších a 8 družstev starších žáků. Zúčastnila se mužstva Tvrdonic, Vel. Bílovic, Cvrčovic, Strachotína, Starovic, Valtic, Poštorné, Sedlece a Šitbořic. Nejdříve se začalo soutěžit ve štafetě požárních dvojic. Jedná se o soutěž pětičlenných hlídek, které mají za úkol ve štafetovém stylu rozvinout hadici, napojit ji na hydrant, poté ji svinout a donést do cíle. Po ukončení štafet se soutěžilo v požárním útoku. Tato disciplína je velmi oblíbená, jelikož se jede tzv. namokro s vodou, a to děti velmi baví. Soutěží se dvoukolově, přičemž nejlepší čas se započítává do celkového hodnocení. Bohužel počasí bylo proti, a tak každé družstvo absolvovalo pouze jeden útok. Časy z obou disciplín se sčítaly a nakonec vyšlo toto pořadí: mladší žáci: 1. Tvrdonice A, 2. Strachotín, 3. Velké Bílovice, starší žáci 1. Velké Bílovice, 2. Starovice, 3. Tvrdonice. Za uskutečnění a pomoc při akci bychom chtěli poděkovat Městu Velké Bílovice, SDH Moravský Žižkov, panu Emilu Pollákovi, panu Karlu Osičkovi za koně a členům SDH za zdárný průběh akce. Petr Osička, jednatel 17

18 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort PŘEBOR JIŽNÍ MORAVY SOKOLSKÝCH JEDNOTPŘEBORJIŽNÍMO V BASKETBALE STARŠÍCH ŽÁKŮVBASKETBALESTARŠÍCHŽÁKŮVB V rámci každoročního turnaje Osvobození a k výročí 150 let od založení České obce sokolské se ve dnech 14. a 15. dubna odehrál v sokolovně Podolí u Brna turnaj starších žáků v basketbale. Účastnilo se ho pět družstev: ze župy Dr. Jindry Vaníčka domácí družstvo a Sokol Husovice, župu Slováckou zastupovala družstva Sokol Velké Bílovice a Kyjov, Vyškov župu Dr. Bukovského. Vítězem turnaje, který byl rozdělen do dvou hracích dnů, se stalo bez jediné porážky družstvo Kyjova, druhé místo obsadil Sokol Husovice, třetí domácí Podolí a čtvrté místo obsadil Sokol Velké Bílovice s bilancí jedné výhry a tří porážek. Bez vítězství se na pátém místě umístilo družstvo Vyškova. Reportáž z tohoto turnaje byla odvysílána dne 19. dubna na programu ČT4 v magazínu Sokol, síla tradice, který mapuje současnou i minulou činnost České obce sokolské, která v tomto roce slaví 150 let od založení v roce Všechny díly jsou uloženy ve videoarchivu České televize. T.J. Sokol Podolí - T.J. Sokol Velké Bílovice 27:19 (2:8, 8:12, 13:19) Body: Žitný 10, Prokeš 8, Sitte 6, Vojtěch 2, Blažek 1 - Trebula 8, Pecha 5, Pálka 2, Hudyma 2, Poláček 2, trestné hody: 1/10 : 1/4, osobní chyby: 8:7, nejvyšší rozdíl ve vedení: 8-7 T.J. Sokol Velké Bílovice - Jiskra Kyjov 13:61 (4:10, 4:32, 12:40) Body: Trebula 7, Pecha 4, Pechová 2 - Tvarog 21, Prokeš 10, Robek Jak. 8, Robek Jan 8, Ryba 6, Čech 4, Pimek 4, trestné hody: 1/8 : 2/8, osobní chyby: 5:8, nejvyšší rozdíl ve vedení: 0-48 T.J. Sokol Velké Bílovice - Husovice 23:59 (0:16, 7:22, 13:47) Body: Pálka 10, Trebula 7, Pecha 6 - Holčák 22, Bartoněk 11, Josepi 10, Prchal 4, Hlásenský 2, Držík 2, Bartoň 2, Knos 2, Gábrhel 2, Špaček 2, trestné hody: 1/4 : 1/12, osobní chyby: 9:5, nejvyšší rozdíl ve vedení: 0-36 Vyškov - T.J. Sokol Velké Bílovice 12:30 (6:10, 10:18, 10:26) Body: Adamec 6, Golda 4, Ščudla 2 - Trebula 15, Pálka 8, Pecha 7, trestné hody: 0/4 : 4/18, osobní chyby: 16:9, nejvyšší rozdíl ve vedení: 2-20 Jaroslav Paul T. J. Sokol Velké Bílovice POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA Město Velké Bílovice a Sbor dobrovolných hasičů srdečně zvou všechny děti na Den dětí který se uskuteční v neděli od hod. na sportovním areálu. Hraje DJ Michal, připraveny jsou různé hry, trampolína, skákací hrad, malování na obličeji. Občerstvení zajištěno. Dětské rybářské závody Rybáři z Velkých Bílovic Vás zvou na Dětské rybářské závody, které proběhnou v neděli 3. června 2012 na nádrži Velký Bílovec, začátek je v 7 00 hod., ukončení v hod. Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno. inzerce Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice TEL. + FAX: , , LAST MINUTE na první odlety v červnu - letecky, autobusem i vlastní dopravou Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím. Stačí si zadat požadavek - denně dostávám aktuální nabídky prakticky ze všech CK na trhu českém, německém i slovenském. Mám dlouholeté zkušenosti, znám osobně pobytová místa i hotely. Pohlídám nabídku podle vašeho přání, porovnám. Pokud je stejná nabídka ve více CK, nabídnu vám tu nejvýhodnější. Všechno vyřídíte na jednom místě. Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje i jako na internetu. Díky osobním kontaktům mnohdy i nižší. Ušetříte za telefony, poštovné, bankovní poplatky i čas. Navíc ke každé přihlášce na letecký pobyt malý dárek bude cestovní agentura uzavřena z důvodu DOVOLENÉ K dispozici bude bude pouze služba na telefonu pro nutné případy Prov. doba. PO - PÁ: ÚT a ČT Mísní organizace Moravského rybářského svazu zve rybáře a příznivce Petrova cechu na noční rybářské závody, které se uskuteční na nádrži Velký Bílovec v sobotu 16. června 2012 od hod. do neděle 17. června 2012 do 9 00 hod. Na výherce čekají hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 18

19 lityvinařské aktualityvina řskéaktualitvvinařskéaktu TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 TITUL VINAŘSTVÍROKU2011 TIT ZÍSKAL MALÝ VINAŘ FRANTIŠKA A HANY MÁDLOVÝCHZÍSKAL Jak mnozí z čtenářů již ví, vítězem třetího ročníku soutěže Vinařství roku se stal místní vinař František Mádl. Při této příležitosti jsme jej požádali o krátký rozhovor zachycující bezprostřední dojmy. Františku, očekával jsi vítězství? Minulý rok jsem byl osobně přítomný vyhlašování výsledků. Byl jsi rovněž nominovaný a tehdy sis přál nevyhrát, naopak sis přál vyhrát až letos, v roce svých 50. narozenin. Titul jsme neočekávali až do posledních okamžiků a byli jsme úplně v šoku! V loňském roce jsem si samozřejmě dělal srandu Čím se zapíjelo vítězství a jaké vůbec oslavy byly? Ťukli jsme si po ceremoniálu v Lucerně sektem u koně na Václavském náměstí společně s padesáti gratulanty. Na druhý den jsme odjeli na další vinařskou akci do Litoměřic. Byl to náročný víkend! Co ti vítězství dalo? Je to v každém případě závazek dělat dobré víno, protože teď budeme ještě pod větším dohledem všech našich konzumentů. Může takový úspěch být inspirací pro další vinaře z Velkých Bílovic? Co stojí za takovým úspěchem? Určitě! Letos se ukázalo, že tento titul může získat i malá rodinná firma, a věřím, že tento titul se u nás brzo objeví! Není to však ani tak o medailích za víno jako za celoživotní přístup k tomuto oboru. Vedle vinic a technologií ve sklepě se hodnotí také postavení na trhu, přístup k zákazníkům, činnost v dalších společenských organizacích, vůbec je to celý komplex, co může být ohodnoceno. Jak dlouho se vínu věnuješ? Jaký je vlastně tvůj vinařský příběh? Tak jako většina vinařů v této obci, od mládí, i když ne vždy s nadšením pro odpolední a sobotní a někdy i nedělní práce ve vinohradě a ve sklepě. Na vysoké škole už to bylo však jasné rozhodnutí a pak jsem se zabýval šlechtěním na rezistenci, třeba to, že se tady dnes pěstuje odrůda Hibernal je taky trochu moje zásluha. Podnikat jsme začali naplno v roce 1992 v malých rodinných sklípcích, v roce 1996 jsme se přestěhovali na ulici Lůčky, kde jsme začali postupně budovat moderní vinařství. V loňském roce jsme se přestěhovali na ulici Sadová, kde budeme v areálu sklepů budovat novou firmu. Vína dodáváme především do restaurací a pro zbytek si přijedou obchodníci i zákazníci k nám do Bílovic. Aktuální téma - spotřební daň u vína. Hovoří se o tom, že je to nesmysl, že to poškodí tuzemské vinaře. Naopak, že i v zahraničí v některých zemích taková daň existuje. Jaký je tvůj pohled na toto téma? Jakékoliv doplňkové daně znevýhodňují podnikání. Spotřební daň na víno v takové výši, jak ji navrhuje současná vláda, by byla pro nás vinaře značně nevýhodná, protože v okolních státech taková daň není zavedena. Poškodilo by to především veškeré výstavy a s vinařstvím spojené akce. Určitě by nám ubyli i zákazníci. Navíc by tato daň postihla oblasti s nejvyšší nezaměstnaností, takže výsledný výtěžek pro stát je velmi sporný. Kde všude se můžeme s tvými víny setkat? Naše vína prodáváme především v České republice. Export je drahý, protože se přičítají následné náklady na dopravu, reklamu a prodejce. Pokud sem přijedou zahraniční zákazníci, tak nakupují za stejné ceny jako místní. Mohou k úspěchu pomáhat i vinařské akce typu Putování ze sklepa do sklepa? Jak dál třeba v rozvoji této akce? Nevím, jak bychom mohli pomoci jiným vinařům v prodeji. Každý má svůj recept a musí se snažit sám za sebe. Akce Ze sklepa do sklepa je pro mnohé vinaře výborná reklama a záleží na nich samotných, jak ji využijí. Pro obec i pro vinařství je to to nejdůležitější, co se podařilo za poslední roky vytvořit. Tvůj další cíl? Cíl nemáme, protože to je už vždycky konec. Snažíme se, abychom se poctivě uživili a předali dosažené zkušenosti našim následovníkům. Závěrem tvé poselství místním vinařům. Našim vinařům je potřeba projevit obdiv, jak se úspěšně snaží tento obor zemědělství rozvíjet. Do budoucnosti nás určitě nečeká nic lehčího, než bylo doposud. Uvědomme si, kde žijeme, co je naším bohatstvím a snažme se být tolerantní nejen k sobě samým, ale také k přírodě, která nám poskytuje obživu a veškerý blahobyt, který dnes máme k dispozici! Díky za rozhovor. Rovněž gratulujeme k zisku významné trofeje i k životnímu jubileu. Mnoho zdraví, osobních i profesních úspěchů. Ať se dlouho můžeme těšit z tvé společnosti i z tvého vína. Co říci závěrem? Asi nemá smysl nic nového vymýšlet a zopakujme jen moudrá slova Franty Mádla: Do budoucnosti nás určitě nečeká nic lehčího, než bylo doposud. Uvědomme si, kde žijeme, co je naším bohatstvím a snažme se být tolerantní nejen k sobě samým, ale také k přírodě, která nám poskytuje obživu a veškerý blahobyt, který dnes máme k dispozici! Nesmíme zapomenout ani na další stopu z Velkých Bílovic. Mezi nominovanými se již druhý rok objevil další velkobílovický vinař, a to Vladimír Tetur. I jeho nominace si zaslouží naši pozornost. Karel Osička inzerce 19

20 kaspolečenská kronikasp olečenskákronikakronik ČERVEN JUBILEA Hromková Jitka Široká Semová Libuše Lůčky Zapletalová Marie Široká Doneé Petr Lipová Macinka Antonín Svárov Hrdina Josef Mírová Kleiberová Anna Žižkovská Maršálková Růžena Mírová Oslzlá Františka Slíny ČERVENEC Spěvák Lubomír Fabian Osička Václav Lipová Kachyňa Antonín Široká Střižíková Zdeňka Mírová Fabikovičová Zdena Slíny Maťáková Helena Slíny Osička Jan Podivínská Osičková Anežka Slíny Osičková Leopoldina Mírová NARODILI SE Čechová Eliška Barouš Jakub Huňař Václav Oslzlý Teodor Herůfek Dominik Macinka Robert Malíková Hana Strýčková Barbora Šrámková Daniela ZEMŘELI Tihlaříková Olga Hroudný Vladimír Leblochová Vítězslava Strýček Jan Svoboda Petr Bukovský Jan Oslzlá Jitka inzerce se uskuteční vítání občánků - rodiče, kteří se budou chtít se svým dítětem tohoto obřadu zúčastnit, se mohou nahlásit do na matrice. Město Velké Bílovice děkuje mysliveckému sdružení a dětem ze základní školy za vydatnou pomoc při jarním úklidu krajiny. Maminky z ulice Morávky děkují městu Velké Bílovice za vyhovění jejich žádosti o zvýšení bezpečnosti dětí, a to umístěním značek Obytná zóna na tuto ulici. Morávky jsou nejnovější čtvrtí ve Velkých Bílovicích a žije zde nejvíce rodin s malými dětmi, které si i přes upozornění rodičů, rády hrají na silnici. Tím, že tady zatím nejsou zbudovány chodníky, musí jak dospělí, tak drobotina chodit po úzké silnici, kde je samozřejmě i vyšší riziko střetu s vozidlem. Věříme, že umístěním značek, omezujících rychlost vozidla na 20km/hod., alespoň částečně předejdeme bezohlednosti některých řidičů. I když záleží hlavně na člověku, jak bude dodržovat zákony a dbát tím na bezpečí našich dětí. VS Děkujeme paní učitelce Mgr. Šárce Johanidesové za trpělivost a citlivý přístup při práci s našimi dětmi, které provedla 1. a 2. třídou ZŠ. Přejeme pevné zdraví a v další pedagogické práci na novém působišti co nejvíce důvodů ke spokojenosti. Rodiče žáků třídy 2.A 20

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více