IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů"

Transkript

1 IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1

2 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost obhospodařující Fond strana 5 Článek 3. Investiční cíle a způsob investování strana 7 Článek 4. Rizikový profil strana 12 Článek 5. Zásady hospodaření s Fondu strana 15 Článek 6. Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a půjček Fondu strana 15 Článek 7. Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku Fondu strana 16 Článek 8. Údaje o osobě Depozitáře strana 18 Článek 9. Techniky a nástroje k obhospodařování Fondu strana 19 Článek 10 Repooperace strana 20 Článek 11. Údaje o svěření obhospodařování majetku Fondu nebo jeho části strana 21 nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním třetím osobám Článek 12. Informace o vydávání a odkupování podílových listů a oceňování majetku ve Fondu strana 22 Článek 13. Statut strana 26 Článek 14. Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace strana 27 Článek 15. Ostatní informace a upozornění strana 29 Přílohy Příloha 1. Tabulka Prezentace poplatků strana 35 Příloha 2. Čestné prohlášení podílníka I strana 31 Příloha 3.. Čestné prohlášení podílníka II strana 32 2

3 Článek 1. Základní údaje 1.1. Název Fondu Název podílového fondu je IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. (dále jen Fond ). Zkrácený název Fondu je IMP OPF WMS Povolení k vytvoření Fondu Česká národní banka (dále jen ČNB ), která je orgánem dohledu Fondu, se sídlem Na Příkopě 28 Praha 1, PSČ , telefon: , ová adresa: internetová adresa udělila povolení k vytvoření Fondu v rozhodnutí č.j. 2009/ 9578/ 570 Sp / 2009/ 323 /571 ze dne 3. prosince 2009 jež nabylo právní moci dne Doba, na kterou je Fond vytvořen Fond je vytvořen na dobu neurčitou Parametry Fondu Druh cenných papírů a informace o kótaci Fond vydává podílové listy, které nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném oficiálním trhu Forma cenných papírů Podílové listy fondu jsou cennými papíry na jméno Podoba cenných papírů Podílové listy Fondu jsou cennými papíry v zaknihované podobě Počet podílníků Fond musí mít vždy alespoň 2 podílníky a jejich nejvyšší počet je 100. Fond však může požádat ČNB o navýšení počtu podílníků ve Fondu Výše investice Výše minimální vstupní investice jednoho podílníka je ,-Kč ( slovy: jedenmilionkorunčeských ), další investice minimálně 1,-Kč ( slovy: jednakorunačeská). 3

4 Převoditelnost cenných papírů Podílové listy mají zaknihovanou podobu na jméno a jejich převoditelnost je podmíněna souhlasem představenstva investiční společnosti, jež udělí souhlas nebo nesouhlas podílníkovi písemnou formou na základě jeho písemné žádosti Přechod vlastnického práva V případě přechodu vlastnického práva k podílovým listům Fondu je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat investiční společnost o předmětné změně vlastníka Jmenovitá hodnota cenných papírů Fond emituje podílové listy v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jednakorunačeská) Měna, ve které je uváděna hodnota cenných papírů Měna podílového listu je Kč (CZK) Identifikační označení cenných papírů podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů Podílový list má přiděleno identifikační označení cenných papírů podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) CZ Evidence cenných papírů Podílové listy jsou evidovány v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené v samostatné evidenci investičních nástrojů a dokumentů na účtech vlastníků podílových listů, vedené obhospodařující Investiční společnosti Práva spojená s cennými papíry, způsob a lhůty k jejich uplatnění Podílové listy Fondu zakládají stejná práva podílníků. Podílník má právo na odkoupení svého podílového listu Investiční společností, která je povinna tento podílový list odkoupit za podmínek stanovených v Zákoně, pokud nebylo odkupování podílových listů pozastaveno. Investiční společnost odkupuje podílové listy s použitím majetku Fondu. Podílníci nejsou oprávněni požadovat rozdělení majetku ve Fondu ani zrušení Fondu. Podílník nemá v souladu s tímto Statutem právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem Fondu, neboť Fond je fondem růstovým. Investiční společnost, respektive Fond nezřizuje shromáždění podílníků Prokázání vlastnického práva k podílovým listům Vlastnické právo k podílovým listům se prokazuje na základě výpisu z účtu podílníka nebo z registru emitenta, které osvědčují vlastnické právo podílníka k vydaným podílovým listům, a dokladem totožnosti. 4

5 Informace o rozhodném jazyku statutu Cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování nejsou prodávány v zahraničí, rozhodným jazykem statutu je Český jazyk Druh Fondu Fond je speciálním fondem shromažďujícím prostředky od kvalifikovaných investorů, podle 56 a násl. zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon ) Auditor Fondu Auditorem Fondu je APOGEO Audit, s.r.o. Koněvova 2660/141. IČO , licence KAČR č Internetová adresa, jejímž prostřednictvím Fond zveřejňuje informace. Fond na internetové adrese jako speciální fond kvalifikovaných investorů neuveřejňuje informace v souladu s obecnou informační povinností fondů kolektivního investování Poskytování informací podílníkům Veškerým poskytováním informací podílníkům dle tohoto statutu se rozumí poskytování informací prostřednictvím klientského vstupu nebo prostřednictvím www stránek (viz. bod 3.3. statutu). Článek 2. Investiční společnost obhospodařující majetek ve Fondu 2.1. Údaje o osobě investiční společnosti Majetek ve Fondu obhospodařuje WMS investiční společnost, a.s., IČ: , se sídlem Praha1,Josefov, Břehová 208/8, PSČ (dále jen Investiční společnost ) Výše základního kapitálu a jeho splacení Základní kapitál Investiční společnosti je ,-- Kč (slovy: jedenáctmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských), splaceno je 65 % základního kapitálu Datum vzniku Investiční společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne

6 2.4. Rozhodnutí o povolení k činnosti Investiční společnost získala povolení k činnosti rozhodnutím ČNB č.j. Sp/541/25/2007/4, ze dne 30. dubna 2007, jež nabylo právní moci dne 10. května Seznam vedoucích osob Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou: a) Ing. Martin Folprecht předseda představenstva b) Ing. Jan Drápal člen představenstva c) Ing. Jan Slosiarik člen představenstva 2.6. Hlavní činnosti, které vedoucí osoby vykonávají mimo Investiční společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu Vedoucí osoby nevykonávají mimo Investiční společnost žádnou hlavní činnost, která by měla význam ve vztahu k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu Předmět podnikání a poskytované služby Předmětem podnikání Investiční společnosti a jí poskytovanými službami jsou: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů; b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování Údaje o konsolidačním celku, ke kterému Investiční společnost patří Investiční společnost nepatří ke konsolidačnímu celku Seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných Investiční společností Investiční společnost obhospodařuje: otevřený podílový fond Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s., IMP otevřený podílový fond,wms investiční společnost,a.s. speciální fond kvalifikovaných investorů, IMP Energo otevřený podílový fond,wms investiční společnost,a.s. speciální fond kvalifikovaných investorů. 6

7 Článek 3. Investiční cíle a způsob investování 3.1. Investiční cíle fondu kolektivního investování Popis cílů sledovaných Fondem Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků podílníků na základě příjmů založených na odkupu pohledávek, poskytování úvěrů/půjček, na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí. Za účelem dosažení investičního cíle bude Fond kupovat především nemovitosti a podíly na nemovitostních a obchodních společnostech. Vedle toho bude pořizovat do portfolia i jiná aktiva. Zisky generované Fondem budou reinvestovány Záruky poskytované třetími osobami za účelem ochrany investorů Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany investorů Sledování určitého indexu nebo ukazatele Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel Kopírování určitého indexu Fond nekopíruje žádný určitý index Investiční cíle a způsob investování Podrobnější označení Fondu Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů. Z hlediska druhů pořizovaných aktiv má fond středně rizikový profil a zaměřuje se na poskytování úvěrů/půjček, nabývání pohledávek, účastí v nemovitostních i obchodních společnostech a na investice do nemovitostí na území České republiky Podrobné vymezení druhů aktiv, do nichž Fond investuje Fond investuje do následujících druhů aktiv: Nabývání pohledávek, poskytování úvěrů/půjček, investice do nemovitostí a do účastí v nemovitostních a obchodních společnostech představují a budou představovat hlavní formu aktiv Fondu. Investice do cenných papírů budou tvořit vedlejší formu aktiv Fondu. A. Nemovitosti Nemovitosti, pozemky, stavby (v jakémkoli stádiu rozestavěnosti) a jejich příslušenství, včetně staveb spojených se zemí pevným základem, nespojených se zemí pevným základem a podzemních staveb, byty a nebytové prostory (v jakémkoli stádiu rozestavěnosti) vymezené jako jednotky ve stavbách podle Zákona o vlastnictví bytů, včetně jejich 7

8 příslušenství; případné příslušenství nemovitosti musí přispívat k hodnotě nemovitosti a nesmí ji zatěžovat nepřiměřenými náklady; příslušenství představuje zejména mobiliář, zařízení technického zázemí (klimatizace, síťová vedení), vnitřní vybavení apod. Fond může nabývat do svého majetku nemovitosti včetně jejich příslušenství. Příslušenstvím nemovitosti jsou samostatné movité a nemovité věci, které náleží vlastníkovi nemovitosti a jsou určeny k tomu, aby byly užívány společně s nemovitostí (například nábytek a jiné vybavení nutné pro provozování dané nemovitosti, topná tělesa, kotle, zabezpečovací zařízení, ploty, drobné stavby apod.). Nemovitosti nabývané do majetku Fondu nebo do majetku nemovitostních společností, na kterých má Fond účast, budou využívány komerčním způsobem, a to v souladu s účelem, pro který byly kolaudovány. Cílem nabývání nemovitostí je především jejich dlouhodobé držení za účelem získání pravidelného výnosu a následná reinvestice těchto výnosů. Fond investuje přímo, či prostřednictvím účasti v nemovitostních společnostech, zejména do existujících kvalitních nemovitostí umístěných v atraktivních lokalitách, kde investiční společnost vidí příležitost k růstu výnosů a ke kapitálovým ziskům. Jedná se o tyto druhy nemovitostí generujících pravidelné výnosy: a) obytné domy a rezidenční projekty b) bytové domy a jednotlivé byty c) pozemky d) administrativní budovy a centra; e) maloobchodní budovy a centra; f) multifunkční centra; g) logistické a industriální objekty, včetně skladů, výrobních prostor, garáží a parkovišť; h) hotely a hotelové komplexy; i) sportovní a zábavní centra Při výběru vhodných nemovitostí nabývaných do majetku Fondu zohlední Investiční společnost zejména polohu nabývaných nemovitostí v oblastech České republiky, kde lze důvodně předpokládat, že v krátkodobém nebo střednědobém horizontu dojde k pozitivnímu cenovému vývoji. Nemovitosti zatížené zástavním právem, věcným břemenem, resp. užívacími právy třetích osob mohou být pořizovány do majetku Fondu toliko při zachování ekonomické výhodnosti takové operace (tedy např. je-li cena pořízení odpovídající existenci konkrétního věcného práva, resp. nemovitost dlouhodobě generuje odpovídající nájemné apod.) a pouze pokud to podstatně nesnižuje jejich využitelnost. Stejně tak i v případě již stávající Nemovitosti v majetku Fondu je možné její zatížení právy třetích osob pouze při zachování shora uvedených pravidel. O zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva či užívacího práva k nemovitostem v majetku Fondu rozhoduje představenstvo Investiční společnosti. Práva třetích osob však mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či 8

9 správního orgánu. Nemovitost v majetku Fondu je možno zatížit právem třetí osoby, resp. takto zatíženou nemovitost nabýt do majetku Fondu, jen s předchozím souhlasem depozitáře v souladu s příslušnými ustanoveními depozitářské smlouvy. Tento odstavec se obdobně vztahuje i na nemovitostní společnosti. Fond investuje přímo nebo prostřednictvím účasti v nemovitostní společnosti pouze do nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky. Do budoucna se předpokládá rozšíření investiční politiky Fondu též na investice do nemovitostí na území jiných členských států Evropské unie. Podmínkou tohoto rozšíření investiční politiky je změna Statutu, která stanoví bližší podrobnosti (zejména investiční limity pro investice do nemovitostí na území jednoho cizího státu a celkový limit pro investice na území jiných států) a dále uzavření dodatku k depozitářské smlouvě, ze kterého bude vyplývat připravenost depozitáře vykonávat svou funkci ve vztahu k těmto investicím. B. Nemovitostní společnosti Fond může do svého majetku nabývat účasti v nemovitostních společnostech. Nemovitostní společnost je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným nebo obdobná právnická osoba podle zahraničního práva, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování nemovitostí včetně jejich příslušenství, provozování nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku. Fond je oprávněn nabývat i takovou Účast, která, jde-li o Účast ve společnosti s ručením omezeným, představuje obchodní podíl alespoň 90% nebo se k ní váže vklad ve výši alespoň 90% základního kapitálu příslušné společnosti, nebo, jde-li o Účast v akciové společnosti, představuje podíl na základním kapitálu přesahující 90% základního kapitálu příslušné společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady příslušné akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a Fondu může dojít k jejímu zrušení a převodu jmění do majetku Fondu. C. Obchodní společnosti Fond může do svého majetku nabývat účasti v obchodních společnostech. Fond může přebírat jmění obchodních společností do rozvahy Fondu. Obchodní společností je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným nebo obdobná právnická osoba, s jakýmkoli předmětem podnikání. Rozsah účastí v obchodních společnostech není omezen, fond může nabývat podíl minoritní i podíl 100%. D. Pohledávky Fond může do svého majetku nabývat pohledávky. Jedná se o pohledávky, které na trhu s pohledávkami odkoupil do svého portfolia nebo o pohledávky, které fondu vznikly v souvislosti s poskytováním úvěrů a půjček. Tyto pohledávky mohou být zajištěné i nezajištěné. Rating dlužníků není omezen stejně jakožto titul, na základě kterého vznikly. 9

10 E. Doplňkový likvidní majetek a cenné papíry Fond dále investuje do těchto druhů doplňkového likvidního majetku a těchto cenných papírů: a) vklady v bankách b) dluhové cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu c) akcie obchodovatelné přijaté k obchodování na regulovaném trhu d) cenné papíry vydané standardním fondem nebo speciálním fondem nebo speciálním fondem fondů nebo speciálním fondem kvalifikovaných investorů. e) pokladniční poukázky ČNB, státní pokladniční poukázky a obdobné zahraniční cenné papíry Limity pro omezení a rozložení rizika Fondu Základními limity Fondu pro omezení a rozložení rizik jsou následující: a) Maximální limit investic do jedné nemovitosti činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 50% hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. Pokud po nabytí nemovitosti jsou tyto limity překročeny o více než 10 %, je Fond povinen uvést rozložení svého majetku do souladu s tímto Statutem do 3 let od tohoto překročení. b) Maximální limit investic do jedné nemovitostní společnosti činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 50% hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. c) Maximální limit investic do jedné obchodní společnosti činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 50% hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. d) Maximální limit investic do jedné pohledávky činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 40% hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. Přičemž maximální limit investice na jednotlivou zajištěnou pohledávku činí 40% hodnoty majetku ve fondu, maximální limit na jednotlivou nezajištěnou pohledávku činí 20% hodnoty majetku ve fondu. Maximální limit investic do všech nezajištěných pohledávek činí 40% hodnoty majetku ve fondu. e) Podíl likvidního majetku bude zpravidla nižší než 30% a pouze krátkodobě může po prodeji významného aktiva z majetku Fondu být vyšší. Fond je povinen za účelem zajištění svého vnitřního provozu držet minimální likvidní prostředky ve výši 3% 10

11 hodnoty majetku Fondu, nejvýše však do hodnoty ,- Kč. Pokud bude mít Fond zřízenu kontokorentní linku u banky do výše ,- Kč nepotřebuje držet likviditu ve Fondu. f) Maximální limit investic do příslušenství jedné nemovitosti ve vztahu k hodnotě této jedné nemovitosti jakožto věci hlavní činí zásadně 50 % hodnoty věci hlavní. V odůvodněných případech, kdy příslušenství věci hlavní má zásadní vliv na hodnotu či využití nemovitosti jako celku (tj. věci hlavní a příslušenství společně, typicky se může jednat o logistická centra, hotely, sportovní areály apod.), je možno tento limit překročit až do výše 70 % ceny věci hlavní Výjimky z povinnosti dodržovat investiční limity: a) Fond není povinen dodržovat investiční limity uvedené v Článku po dobu 3 (tří) let od vzniku Fondu; v tomto období je Fond povinen dodržovat limity dle následujícího Článku b). b) Po dobu uvedenou v předchozím Článku a) budou uplatňovány tyto investiční limity: Maximální limit investic do jedné nemovitosti (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnosti) v případě, kdy je v majetku Fondu pouze jedna nemovitost (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnost), činí 97% hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. Maximální limit investic do jedné nemovitosti (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnosti) v případě, kdy jsou v majetku Fondu pouze dvě nemovitosti (resp. obchodní a nemovitostní společnosti), včetně kombinace nemovitosti a společnosti, činí 95% hodnoty majetku ve Fondu na jednu nemovitost (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnost), v době jejího pořízení. Maximální limit investic do všech pohledávek činí 97% hodnoty majetku ve Fondu. c) Fond je povinen uvést rozložení svého majetku do souladu s investičními limity stanovenými tímto Statutem do 4 let ode dne vzniku Fondu Pravidla poskytování informací Informace budou poskytovány všem podílníkům, a to v elektronické podobě na internetové adrese a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro oceňování v rozsahu: Údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu (i) (i) Údaj o aktuální hodnotě podílového listu Údaj o struktuře majetku ve Fondu k poslednímu dni příslušného období 11

12 Článek 4. Rizikový profil Fondu 4.1. Informace pro investory Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Relevantními riziky spojenými s investiční politikou Fondu, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu, jsou zejména rizika související s investičním zaměřením Fondu na nemovitostní trh Riziko spojené s investicemi do nemovitostí Obecně u investic do nemovitostí existuje riziko investic do nemovitostí, na kterých váznou zástavní nebo jiná práva třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. V prvních třech letech existence Fondu může být až 97% majetku Fondu tvořeno jedinou nemovitostí. Toto dočasné snížení diverzifikace rizik zvyšuje závislost hodnoty majetku Fondu na této jediné nemovitosti S ohledem na povahu rozhodné části majetku Fondu, jež bude tvořena nemovitostmi, probíhá jeho oceňování v souladu se zákonem jednou za 12 měsíců. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu nemovitostí v majetku Fondu by tak mohla nastat situace, kdy aktuální hodnota akcie Fondu stanovená na základě posledního provedeného ocenění, nekoresponduje s reálnou hodnotou nemovitostí v majetku Fondu. Dojde-li k takovéto náhlé změně okolností ovlivňující cenu nemovitostí v majetku Fondu by tak mohla nastat situace, kdy aktuální hodnota akcie Fondu stanovená na základě posledního provedeného ocenění, nekoresponduje s reálnou hodnotou nemovitostí v majetku Fondu. Dojde-li k takovéto náhlé změně okolností ovlivňujících cenu nemovitostí v majetku Fondu, zajistí Investiční společnost mimořádné znalecké ocenění nemovitosti. Rizika spojená se stavebními vadami, spočívající v tom, že nemovitosti mohou být dotčeny stavebními vadami, které mohou být např. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším časovém období. Eliminace tohoto rizika je zajištění smluvní odpovědnost za vady. Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod Riziko spojené s investováním do nemovitostních a obchodních společností Výše rizika spojená s investováním do nemovitostních a obchodních společností souvisí s výší podílu ve společnostech a schopností obhájit zájmy Fondu před ostatními akcionáři společností. 12

13 4.4. Riziko spojené s investováním do úvěrů Výše rizika spojená s nabýváním a poskytováním úvěrů závisí na vhodném výběru obchodního partnera, výši přijímané nebo poskytované částky a zajištění rizik příslušnými smluvními ujednáními a nebo finančními instrumenty Riziko spojené s investováním do derivátů Vzhledem k tomu, že finanční deriváty smí být do majetku Fondu nabývány jak za účelem zajišťování aktiv v portfoliu fondu tak i ke spekulaci riziko Fondu je tím zvýšené Riziko spojené s nabýváním pohledávek Rizika spojená s investováním do pohledávek jsou do velké míry eliminována znalostí postupů a zvyklostí na trhu pohledávek obhospodařovatele Fondu Ostatní relevantní rizika, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu Riziko nestálé aktuální hodnoty akcií vydaných Fondem v důsledku změn skladby či hodnoty majetku ve Fondu Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum fondu kolektivního investování nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond kolektivního investování z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování Operační riziko ztráta majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí Riziko vypořádání transakce majetku ve Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu Riziko právních vad hodnota majetku ve Fondu se může snížit v důsledku právních vad nemovitostí nabytých do majetku ve Fondu, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene, nájemního vztahu, resp. předkupního práva. Toto riziko se vztahuje i na účasti v nemovitostních společnostech Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, například z důvodu vlastního kapitálu nižšího než ,- Kč nebo podání žádosti o odnětí povolení 13

14 k činnosti Fondu apod Rizika spojená s možností selhání nemovitostní společnosti, ve které má Fond účast - Nemovitostní společnosti jsou obchodními společnosti a mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v nemovitostní společnosti či jeho úplnému znehodnocení (úpadek nemovitostní společnosti) resp. nemožnosti prodeje podílu v nemovitostní společnosti Riziko restitučních a podobných vlastnických nároků k nemovitostem - vzhledem k zásadním změnám ve vlastnické struktuře nemovitostí, ke kterým zejména v České republice došlo v průběhu 20. století (konfiskace majetku nacisty, poválečné restituce, znárodňování v době komunistické totality, restituce v 90. letech), existuje zvýšené riziko restitučních a podobných vlastnických nároků třetích osob k nemovitostem v majetku Fondu či nemovitostních společností, v nichž má Fond účast. Fond se toto riziko snaží minimalizovat důslednou právní prověrkou nabývaných nemovitostí a nemovitostních společností a kvalitním právním zastoupením v případných sporech, případně pojištěním právního titulu k nemovitostem Živelní a bezpečnostní rizika - Nemovitosti v majetku Fondu či nemovitostních společností, v nichž má Fond účast, jsou vystaveny živelním rizikům (záplavy, požáry apod.), jakož i bezpečnostním rizikům (ozbrojený konflikt, terorismus). Tato rizika se Fond snaží omezit sjednáním pojištění v přiměřeném rozsahu za přiměřenou cenu. V závislosti na vývoji bezpečnostní situace však takové pojištění nemusí být dostupné nebo dostačující Rizika vyplývající z omezení kontrolních činností depozitáře: v souladu s ustanovením 21 odst. 4 Zákona jsou z kontroly depozitáře vyloučeny následující činnosti: kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 d) Zákona stran toho, zda je aktuální hodnota akcie Fondu vypočítána v souladu se Zákonem a statutem Fondu, kontrola pokynů Investiční společnosti, Fondu nebo jiné osoby obhospodařující majetek Fondu podle ustanovení 21 odst. 1 e) Zákona, zda nejsou v rozporu se Zákonem a statutem Fondu, kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 g) Zákona stran toho, zda je výnos z majetku Fondu používán v souladu se Zákonem a statutem Fondu, kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 h) Zákona stran toho, zda je majetek Fondu nabýván a zcizován v souladu se Zákonem a statutem Fondu, vč. kontroly dodržování pravidel rozložení a omezení rizika daným statutem Fondu, kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 i) Zákona stran toho, zda je postup při oceňování majetku Fondu v souladu se statutem Fondu a Zákonem. Z důvodu vyloučení těchto kontrolních činností může při činnosti fondu nastat pochybení, k němuž by nedošlo v případě, že by depozitář byl těmito kontrolními činnostmi pověřen. Takové pochybení může nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku fondu, hodnotu podílového listu fondu i schopnost fondu dále dostát svým závazkům. Náhradní kontrola není zajištěna. 14

15 Článek 5. Zásady hospodaření Fondu 5.1. Účetním obdobím Fondu je stanoveno od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována z vlastního kapitálu Fondu zjištěného pro příslušné období. Investiční společnost stanovuje aktuální hodnotu podílového listu Fondu jednou za 3 měsíce k 31.1.,30.4.,31.7. a Majetek a závazky z fondu se oceňují reálnou hodnotou. Reálná hodnota nemovitostí v majetku minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním. Způsob stanovení reálné hodnoty ostatního majetku a závazků Fondu v případech, které neupravuje zvláštní právní předpis upravující účetnictví, a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu stanoví prováděcí právní předpis. Znalecké ocenění reálné hodnoty nemovitostí v majetku Fondu provede Investiční společnost k tomu oprávněnými osobami V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu nemovitostí (příp. cenu obchodních podílů) v majetku Fondu provede Investiční společnost ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku ve Fondu (dále jen mimořádné ocenění ). Na základě mimořádného ocenění provede Investiční společnost rovněž mimořádné stanovení aktuální hodnoty podílového listu, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem podílníkům Fondu ve smyslu Článku 3.3. Statutu Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných na základě a v souladu s uděleným povolením ČNB a náklady na zajištění činnosti Fondu. Výnosy z majetku Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tento Statut jinak. Účetní zisk ve Fondu bude reinvestován s cílem zvýšení hodnoty podílových listů jednotlivých podílníků Fondu. Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu Schválení Účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, náleží do působnosti statutárního orgánu Investiční společnosti obhospodařující majetek Fondu. Článek 6. Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a půjček 6.1. Fond může uzavírat smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky se splatností až na 10 let, a to do souhrnné výše představující dvacetinásobek majetku ve Fondu, maximálně však ve výši 97% hodnoty pořizované nemovitosti (uvedené limity platí bez ohledu na počet věřitelů). Fond může rovněž poskytovat půjčky, a to až do 100% hodnoty majetku ve Fondu (rovněž bez ohledu na počet dlužníků), a to obchodním společnostem, jejichž obchodní podíly v rozsahu umožňujícím jejich ovládání jsou v majetku Fondu i nespřízněným subjektům. Půjčky musí být zajištěny některou ze standardních technik zajišťování (např. zástavou movité či nemovité věci, ručením, směnkou apod.). Maximální limit poskytnuté půjčky na jednoho dlužníka je 50% hodnoty majetku ve Fondu. 15

16 6.2 Fond může ze svého majetku poskytnout zajištění přijatých úvěrů či půjček třetích stran za podmínky, že má poskytnutí takové zástavy pozitivní ekonomický dopad Fond může uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, do kterých může investovat podle Zákona, ale které nemá ve svém majetku, pouze za předpokladu, že jejich sjednání slouží k efektivnímu obhospodařování jeho majetku. Fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů nebo cenných papírů, do kterých nesmí investovat podle tohoto zákona a které nemá ve svém majetku. Článek 7. Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku ve Fondu 7.1. Úplata za obhospodařování Fondu Úplata Investiční společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu se skládá z pevné roční úplaty a proměnlivé roční úplaty. Maximální pevná roční úplata Investiční společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu je 2% z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu, která se vypočte jako průměr hodnot vlastního kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Procentuální výši pevné roční úplaty v rámci tohoto limitu stanoví představenstvo Investiční společnosti. Pevná roční úplata je hrazena v měsíčních zálohách vždy k poslednímu dni uplynulého kalendářního měsíce. Konečné vyúčtování pevné roční úplaty Investiční společnosti se provede do třiceti (30) dnů po skončení účetního období. Aktuální výše pevné roční úplaty Investiční společnosti za obhospodařování Fondu je uveřejněna na internetové adrese Investiční společnosti podle pravidel článku 3.3. Statutu a v sídle Investiční společnosti. V závislosti na meziročním růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list se proměnlivá roční úplata Investiční společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu stanoví jako součin průměrného počtu podílových listů Fondu a hodnoty vyjádřené v Kč vypočtené jako maximálně 20 % z růstu hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list. Průměrný počet podílových listů Fondu se stanoví jako aritmetický průměr z počtů podílových listů Fondu na konci jednotlivých kalendářních měsíců účetního období. Růst hodnoty vlastního kapitálu na jeden podílový list se stanoví jako rozdíl aktuální hodnoty podílového listu na konci účetního období a aktuální hodnoty podílového listu na začátku účetního období. Na proměnlivou roční úplatu vznikne Investiční společnosti nárok jen v tom případě, pokud aktuální hodnota podílového listu na konci účetního období je o více než 10% vyšší než aktuální hodnota podílového listu na začátku účetního období. Proměnlivá roční úplata se vypočte za každé celé účetní období (má-li na ni Investiční společnost nárok podle předchozí věty) a je splatná do třiceti (30) dnů od skončení účetního období Úplata za služby depozitáře 16

17 Úplata je v souladu s depozitářskou smlouvou 7.000,- Kč měsíčně. Na úplatu je aplikována DPH, dle platných předpisů Další náklady na obhospodařování majetku ve Fondu hrazené z majetku ve Fondu náklady vznikající v souvislosti s pořizováním, provozem nebo prodejem nemovitostí včetně jejich příslušenství a obhospodařovací náklady (zejména se jedná o související právní služby, poplatky katastru nemovitostí, náklady na realitní zprostředkovatele, energie, služby, údržbu, opravy, pojištění, provozní náklady, náklady na due diligence); náklady vznikající s účastmi v Obchodních společnostech (zejména se jedná o související due diligence, právní služby, audit, apod.); náklady cizího kapitálu; náklady vznikající v souvislosti s pořizováním, provozem a prodejem majetkových hodnot z příslušenství nemovitostí (zejména se jedná o související právní služby, obnovu, údržbu, opravy, energie apod.); poplatky Depozitáři za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky; úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu; účetní a daňový audit; notářské, soudní a správní poplatky; daně; náklady na znalecké posudky; náklady spojené s běžným provozem Fondu a administrací činností Fondu; 7.4. Ukazatel celkové nákladovosti fondu za předchozí účetní období Ukazatel TER za rok 2012 se rovná 2,20% - příloha č. 1 Statutu TER v procentním vyjádření se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční 17

18 hodnotě vlastního kapitálu, přičemž celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu, který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu. Článek 8. Údaje o osobě Depozitáře Název: Česká spořitelna Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: Identifikační číslo: Depozitář je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Při výkonu činnosti Depozitáře ve smyslu části čtvrté Zákona a v souladu a za podmínek stanovených smlouvou o výkonu činnosti Depozitáře eviduje Depozitář majetek ve Fondu a kontroluje, zda Fond nakládá s majetkem v souladu se Zákonem a tímto Statutem. Při této činnosti Depozitář zejména: zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo v případě, že to povaha majetku Fondu vylučuje, jiné opatrování majetku Fondu. Předmětem investic Fondu však mohou být jen taková aktiva, vůči kterým může Depozitář svou činnost vykonávat, a dále aktiva, která umožňují oceňování, jednoznačnou identifikaci apod., eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Fondu, kontroluje, zda podílové listy Fondu jsou vydávány v souladu se Zákonem a tímto Statutem, zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě, uděluje souhlas k nakládání a všem právním úkonům s aktivy v majetku Fondu, Investiční společnost může nabýt nebo pozbýt do/z majetku Fondu nemovitost (ať již prostou jakýkoli práv třetích osob, či takovými právy zatíženou), resp. zatížit nemovitost v majetku Fondu zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným, užívacím právem třetí osoby, příp. některého z těchto práv zřízeného ve prospěch Fondu se vzdát, pouze s předchozím souhlasem depozitáře Předchozí souhlas depozitáře je tak nezbytný i ke všem právním úkonům, na jejichž základě dochází k zápisu, resp. k výmazu kteréhokoli z uvedených práv Fondu do katastru 18

19 nemovitostí Fond může nabýt, zvýšit, snížit nebo pozbýt účast v obchodní společnosti pouze s předchozím souhlasem depozitáře Předchozího souhlasu depozitáře je dále třeba ke změnám zakladatelské nebo společenské smlouvy a stanov obchodních společností v majetku Fondu, přičemž bez tohoto souhlasu není změna zakladatelské nebo společenské smlouvy a stanov účinná, Předchozího souhlasu depozitáře ke všem dalším právním úkonům obchodních společností v majetku Fondu, na jejichž základě se do katastru nemovitostí zapisují práva k nemovitostem Investiční společnost předloží depozitáři jednou ročně seznam nemovitostí v majetku Fondu, resp. v majetku obchodních společností v majetku Fondu, neobstará-li si tento přehled depozitář sám Depozitář jedná při své činnosti s odbornou péčí a výhradně v zájmu podílníků Fondu. Depozitář odpovídá podílníkům Fondu za škodu způsobenou porušením povinnosti Depozitáře. Depozitář odpovídá Fondu za škodu, která Fondu vznikne v případě porušení povinností Depozitáře při úschově a jiném opatrování majetku ve Fondu, a to i v případě, že výkon příslušné činnosti deleguje na třetí osobu Depozitář je oprávněn prověřovat stav opatrovaného majetku i fyzickou kontrolou, kterou provede Depozitář, nebo třetí osoba písemně pověřená Depozitářem. Depozitář oznámí Fondu termín takové kontroly alespoň 10 pracovních dnů předem a Fond je povinen Depozitáři provedení této kontroly umožnit. O provedené kontrole pořizuje Depozitář zápis. Depozitář dále dle svého uvážení provádí kontrolu opatrovaného majetku ověřením jeho stavu dle výpisu z katastru nemovitostí nebo obdobné evidence a o takové kontrole pořizuje zápis. Článek 9. Techniky a nástroje k obhospodařování Fondu Investiční společnost používá při obhospodařování majetku ve Fondu zejména následující techniky a nástroje: 9.1. Nákup, prodej a pronájem aktiv podle článku Statutu 9.2. Využití finančních derivátů Fond může používat finanční deriváty jednak k efektivnímu obhospodařováním majetku i ke spekulaci. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů, nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké. Fond může využít 19

20 finanční deriváty i ke spekulaci s cílem zvýšit výnos fondu, přičemž expozice z těchto operací nemusí být vždy plně kryta majetkem Fondu. Součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty není omezen. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům mohou přesáhnout vlastní kapitál Fondu Druhy derivátových produktů Jako přípustné finanční deriváty smí být do majetku Fondu nabývány swapy, futures, forwardy a opce i další strukturované produkty. Podkladovými nástroji finančních derivátů mohou být investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady, finanční deriváty a cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, finanční indexy, úrokové sazby, zahraniční měnové kurzy a zahraniční měny, které mohou být podle tohoto Statutu nabývány do majetku Fondu. Přípustné je investovat pouze do těch finančních derivátů, jejichž podkladový nástroj odpovídá investiční politice a rizikovému profilu Fondu. Rizika spojená s použitím finančních derivátů jsou uvedena v rizikovém profilu Fondu (článek 4 Statutu). Při využívání finančních derivátů musí Fond splnit následující podmínky: a) protistrana má základní kapitál ve výši, který odsouhlasí představenstvo investiční společnosti; b) finanční derivát je oceňován spolehlivým a ověřitelným způsobem; c) došlo k uzavření dvoustranné dohody o závěrečném vyrovnání s protistranou. Článek 10. Repooperace Předmětem repooperací mohou být všechny investiční cenné papíry (zejména pak dluhopisy a akcie) nakoupené do majetku Fondu v souladu se Statutem Maximální limit všech otevřených repooperací na celkovým majetku ve Fondu není omezen. Repooperace a reverzní repooperace smí Fond uskutečňovat jak k efektivnímu obhospodařování majetku, tak i ke spekulaci. Podmínky repooperací, výběru protistran a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem těchto operací, jsou následující: a) sjednání repooperace lze řádně doložit; b) protistranou je instituce, která podléhá schválení představenstvu investiční společnosti; c) cenné papíry, které jsou předmětem repooperací odpovídají investiční politice a rizikovému profilu Fondu; po dobu trvání repooperace může Fond prodat a nebo půjčit cenné papíry, které jsou předmětem takové smlouvy, dříve, než protistrana využije svého práva na zpětnou koupi, nebo vrácení cenných papírů nebo než uplyne 20

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu MBI uzavřený investiční fond, a.s.: 1. V čl. 1.3. se text určitou, a to na 10 let

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

7. V části I. čl. 4.2 zní:

7. V části I. čl. 4.2 zní: Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Druhý realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost,

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Název a označení investičního fondu nově zní: IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

Název a označení investičního fondu nově zní: IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu MAO, uzavřený investiční fond, a.s.: Název a označení investičního fondu nově zní:

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s.

STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Název fondu: Conseq Transformovaný fond Conseq důchodové penzijní společnosti a.s. (dále jen

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 5 2. Informace o investicích... 5 3. Ekonomické

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Strana 2087 195 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Česká národní banka stanoví podle 139 odst. 2 zákona

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Změ na zákona o kolektivním investování ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Představenstvo společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s., IČO: 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, zapsané

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Strana 2579 246 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

STATUT. Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s.

STATUT. Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s. STATUT Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Název fondu: Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s. (dále jen transformovaný fond

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více