СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА"

Transkript

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Србије, бр. 107/05, 72/09 др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), на предлог а Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 286. седници од 17. марта године, доноси ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЗА ГОДИНУ I. Овим програмом утврђују се инвестиционе актаивности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за годину. II. За реализацију овог програма планирана су у буџету Града Новог Сада за годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма 12: Примарна здравствена заштита, којима ће се финансирати програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите, у износу од ,00 динара. III. тачке II. овог програма распоређују се за инвестициону активност набавке опреме, и то: - анализатора отпадних гасова из стационарних емитера, 1 комад. IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера, и то до износа средстава планираних овим програмом. Уколико се приходи и примања Града Новог Сада не остварују у планираном износу, из тачке II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог Сада. V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма Завод доставља Градској управи за здравство након спроведеног поступка јавне набавке у складу са законом, уз приложену документацију за набавку добра, са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке са правом на поврат пореза на додату вредност, за које Завод доставља захтев за пренос средстава без износа пореза на додату вредност. Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима. VI. Завод се обавезује да ће активност из тачке III. овог програма бити изведена стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима и нормативима који важе за ову врсту опреме. VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља Градска управа за здравство. VIII. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава. IX. Овај програм објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА Број: 51-16/2016-II 17. март године Милош Вучевић, с.р. 155 На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), на предлог а Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 286. седници од 17. марта године доноси РЕШЕЊЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЗА ГОДИНУ I Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог решења. II Програм обухвата инвестиционе активности на зградама и грађевинским објектима, набавку машина и опреме и нематеријалне имовине.

2 266. страна Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. март III Средства за реализацију Програма планирана су у буџету Града Новог Сада за годину, у оквиру Програма 13: Развој културе, за реализацију Пројекта: Инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад у укупном износу од ,00 динара, од чега из износе ,00 динара, а из а износе ,00 динара, и користиће се у складу са оствареним приходима и оствареним додатним приходима, на начин утврђен у овом програму. IV Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад ( у даљем тексту: Установе). V Установе доносе план јавних набавки и по добијању претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада, доносе одлуке о покретању поступака јавних набавки за које су планирана у буџету Града Новог Сада, односно у Финансијском плану Градске управе за културу за годину. VI Захтев за пренос средстава из из тачке III. овог решења, Установе достављају Градској управи за културу (у даљем тексту: Градска управа), након спроведених поступака јавних набавки, уз приложену документацију. Пренос средстава на рачун Установа врши се на основу захтева које припрема Градска управа, у складу са прописима. Уколико Установе не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих средстава неће се извршавати на терет општих. VII Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа. VIII Установе подносе Градском већу Града Новог Сада и Градској управи годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно набављеној опреми и нематеријалној имовини. IX Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА Број: 4-3/ II 17. март године Милош Вучевић, с.р. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЗА ГОДИНУ I Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад у укупном износу од ,00 динара, односно из, у износу од ,00 динара и из а у износу од ,00 динара, распоређују се по следећим наменама: 1. економскa класификацијa Зграде и грађевински објекти ,00 динара, и то: - износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а, - економска класификација 5113 Капитално одржавање зграда и објеката ,00 динара - из, - економска класификација 5114 Пројектно планирање ,00 динара и то: износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а, 2. економскa класификацијa 512 Машине и опрема ,00 динара, и то: износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а, - економска класификација 5121 Опрема за саобраћај ,00 динара - из - економска класификација 5122 Административна опрема ,00 динара, и то: износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а, - економска класификација 5125 Медицинска и лабораторијска опрема ,00 динара из, - економска класификација 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт ,00 динара и то: износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а, - економска класификација 5128 Опрема за јавну безбедност ,00 динара и то: износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а, и 3. економскa класификацијa 515 Нематеријална имовина ,00 динара, и то: износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а, - економска класификација 5151 Нематеријална имовина ,00 динара, и то: износ од ,00 динара - из и износ од ,00 динара - из а.

3 24. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 17 Страна КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА Новосадско позориште -Ujvideki Szinhaz Aдаптација дела магацина у фундус за костиме , , Позориште младих Наставак (друга фаза) радова на адаптацији и санацији свих електроинсталација у Великој сали Позоришта са неопходним грађевинским радовима у Великој сали и кулама , ,00 Укупно: , ,00 2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ Градска библиотека у Новом Саду Израда пројектно-техничке документације за доградњу објекта у Дунавској бр. 1 у Новом Саду , , Новосадско позориште -Ujvideki Szinhaz Израда пројектно-техничке документације за радове на адаптацији дела магацина у фундус за костиме , , Позориште младих Израда пројектне документације за наставак (другу фазу) радова на адаптацији и санацији свих електроинсталација у Великој сали Позоришта ,00 Израда пројектне документације за наставак (другу фазу) радова на адаптацији и санацији свих електроинсталација у Великој сали Позоришта , , Кисач Кисач Израда потребне документације за издавање грађевинске дозволе за изградњу бине и амфитеатра за потребе организовања Дечијег фолклорног фестивала Zlatá brána , ,00 Укупно: , , ,00

4 268. страна Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. март ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ Музеј Града Новог Сада Набавка теретног возила за превоз музејских предмета , , Младост Футог Набавка аутомобила , ,00 Укупно: , ,00 4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА Музеј Града Новог Сада Набавка клима уређајa, тепих стазa, лустера, полицa, металних ормана, картотечких ормана, покретне алуминијумске скеле, пројектора, пројекторског платна, плазма телевизора, музичке линије, рачунара, лап-топова, скенера, штампача, фотоапарата, фотокопир апарата, ТА пећи и уљних радијатора ,00 Набавка опреме за домаћинство , , Градска библиотека у Новом Саду Набавка рачунара и рачунарске опреме, клима уређаја и опреме за домаћинство , , Историјски архив Града Новог Сада Набавка рачунара, витрина за изложбе и архивских полица , , Завод за заштиту споменика кулуре Набавка кухињских елемената, дистомата, рачунара и рачунарске опреме, фотокопир апарата , , Новосадско позориште -Ujvideki Szinhaz Набавка радних столица, рачунарске опреме, фотокопир апарата и професионалне пегле ,00 Набавка комуникационе опреме - бежични телефони , , Позориште младих Набавка штампача, компјутера, лаптопова, двд плејера, канцеларијског намештаја, уградне опреме (клима) и опреме за домаћинство , , Стеријино позорје Набавка компјутера и екстерног хард диска , ,00

5 24. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 17 Страна Новог Сада Набавка норвешких радијатора , , Установа за израду таписерија Атеље 61 Набавка штампача , , Младост Футог Набавка опреме за уградњу система за вентилацију, клима уређаја за играчку салу и свлачионице и канцеларијске опреме и намештаја за објекат Сима Шолаја , , Кисач Кисач Набавка рачунара са пратећом опремом и ласерског штампача , ,00 Укупно: , , ,00 5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Музеј Града Новог Сада Набавка вакум сушаре, исправљача за електролизу, дигестора за електролитичко чишћење метала,металних ормана , ,00 Укупно: , ,00 6. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ Музеј Града Новог Сада Набавка изложбених витрина , , Градска библиотека у Новом Саду Набавка полица,ормана, застакљених витрина за књиге, пултова за библиотекаре, читалачких столова, столица, сточића и столица за децу, табуреа , , Новосадско позориште -Ujvideki Szinhaz Позориште младих Новог Сада Младост Футог Набавка галеријских шина, изложбених паноа и тонске опреме Набавка цд плејера, активних звучника, појачала, микрофонског статива, рефлектора и ргб лампи за рефлекторе Набавка опреме за расвету и озвучење и клавира Набавка народних ношњи , , ,00 Набавка цд плејера, видео бима, тонског миксера, активних звучника, појачала, микрофонског статива, рефлектора и ргб лампи за рефлекторе , , , , , ,00

6 270. страна Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. март Кисач Кисач Набавка опреме за озвучење (микрофони, сталци за микрофоне, каблови и лаптоп ) , ,00 Укупно: , , , Музеј Града Новог Сада Позориште младих Установа за културу и образовање Младост Футог Кисач Кисач 7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ Набавка опреме за видео надзор, опреме за противпровалну заштиту и против-пожарних апарата Набавка противпожарних апарата и паник лампи Набавка опреме за видео надзор Набавка аутоматског система за дојаву пожара, опреме за противпровалну заштиту и громобранске инсталације , , ,00 Набавка противпожарних апарата и паник лампи , , , , , ,00 Укупно: , , ,00 8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА Градска библиотека у Новом Саду Завод за заштиту споменика кулуре Града Новог Сада Новосадско позориште -Ujvideki Szinhaz Набавка књига, остале књижне и некњижне грађе и лиценцираних софтвера Набавка софтвера за улазнице и софтвера за обраду звука и видео материјала , ,00 Набавка књига и некњижне грађе , ,00 Надоградња софтверског решења ЗИМУС за непокретна културна добра, набавка лиценце за програм PHOTOSHOP , , , Стеријино позорје Набавка софтвера , Новог Сада Набавка лиценце за програме Adobe rider и PHOTOSHOP ,00 Набавка књига и откуп ауторских права , , ,00 Укупно: , , ,00

7 24. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 17 Страна На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада број 43/08) члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада за годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 62/15), а у складу са главом VII. тачком 1. подтачка 1.1. Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2016.години ( Службени лист Града Новог Сада, број 11/16), на предлог а Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 286. седници од 17. марта године, доноси ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ МИЛАН ПЕТРОВИЋ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ГОДИНУ I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Школе за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика Нови Сад ( У даљем тексту : Школа ) за годину, за који су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за годину ( Службени лист Града Новог Сада,број 62/15) за раздео 15. Глава Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Пројекат: ,П: Школа Милан Петровић са домом ученика. II. За реализацију овог програма планирана су у буџету Града Новог Сада за годину, у укупном износу од ,00 динара као капитални трансфери осталим нивоима власти, и то: 1. Средства у износу од ,00 динара планирана за реализацију обавеза из године из тачке IV. подтачкa 5. алинеја прва и друга Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за годину ( Службени лист Града Новог Сада бр.10/15 и 38/15), и тачке II. алинеја прва и друга Програма инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика Нови Сад за годину ( Службени лист Града Новог Сада" бр.35/15 и 39/15). 2. Средства у износу од ,00 динара планирана су за следеће намене: ,00 динара за набавку опреме, за прилагођавање простора у објектима за реализацију програма Дневни боравак за одрасле и старије е са тешкоћама у Кисачу, Каћу и Ковиљу, ,00 динара за набавку опреме за базен у објекту Ладислава Демшара 10. у Сремској Каменици за реализацију програма Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју, ,00 динара за постављање громобранске инсталације, ограде око објекта, надстрешнице у дворишту, адаптације нуспросторије и уређење дворишта у објекту у Кисачу за реализацију програма Дневни боравак за одрасле и старије е са тешкоћама, ,00 динара за постављање громобранске инсталације, претресање дела крова, замена олука и гаражних врата на објекту у улици Ладислава Демшара бр.6 у Сремској Каменици, за реализацију програма Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју, ,00 динара за громобранску инсталацију, преградна врата и унутрашње кречење објекта у Ивана Франка бр.10. у Сремској Каменици за реализацију програма Мале кућне заједнице. III. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог програма, уз приложену документацију о спроведеном поступку јавне набавке, у складу са законом, Школа доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун Школе врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа, у складу са прописима којима се уређује буџетски систем. IV. Школа је у обавези да активности у вези са набавком опреме и радова из овог програма изведе стручно и квалитетно у складу са законом, стандардима и нормативима који важе за ову врсту опреме и радова. V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће Градска управа. VI. Школа подноси Градском већу Града Новог Сада и Градској управи извештај о реализацији овог програма. VII. Овај програм објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА Број: 5-487/2016-II 17. март године Милош Вучевић, с.р. 157 На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сад пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08), а поводом Захтева број III 402-2/16-29/1 од 10. марта године, који је Градска управа за комуналне послове доставила Градској управи за финансије, Града Новог Сада доноси Р Е Ш Е Њ Е 1. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 62/15), у члану 13. у оквиру Раздела 04- ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, Глава ЈП Завод за изградњу Града, у Функцији 451-Друмски саобраћај, за Програм 1: Локални развој и просторно

8 272. страна Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. март планирање (1101), у оквиру Програмске активности: Уређивање грађевинског земљишта ( ), распореде средстава из Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од ,86 динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сад за годину, а која су одобрена Одлуком о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине наставити да финансира у години, а чија је реализација започета, односно настављена у години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист АП Војводине, бр. 6/16 и 7/16-испр.), а користиће се у складу са Програмом за реализацију средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду за годину ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 9/16 и 15/16). II. Задужује се Градска управа за финасије да, у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13- испр. 108/13 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) изврши распоређивање наменских трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења у разделу Градске управе за комуналне полове, у оквиру Главе ЈП Завод за изградњу Града, у Функцији 451 Друмски саобраћај, за Програм 1: Локални развој и просторно планирање (1101), за Програмску активност: Уређивање грађевинског земљишта ( ), у извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, и то на позицији 151, за апропријацију економске класификације 511- Зграде и грађевински објекти, тако да укупан план средстава из за ову апропријацију износи ,86 динара. III. У складу са тачком II. овог решења, извршити одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за годину. IV. Задужује се Градска управа за комуналне послове да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене Финансијског плана и примања и расхода и издатака Градске управе за комуналне послове за годину ради укључивања наменских трансферних срестава од Аутономне Покрајине Војводине у финансирању расхода ЈП Завод за изградњу Града. V. Решење доствити: - Градској управи за финансије и - Градској управи за комуналне послове. VI. Oво решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА Број: 4-9/2016-II 17. март године Заменик а Борко Илић, с.р. 158 На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15. др. закон и 103/15) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 62/15), Града Новог Сада доноси РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 62/15) за раздео 09, главу ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту. Програм 15 Локална самоуправа (шифра 0602), Праграмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (шифра ), са позиције 333, економска класификација 499 Средства резерве Текућа резерва, а по Финансијском плану и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за годину, са позиције , одобравају се Градској управи за комуналне послове у износу од: ,00 динара (тридесетмилионадинара 00/100) на име обезбеђивања непланираних средстава за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде за годину. 2. тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04-Градска управа за комуналне послове, глава ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА, у оквиру функције 451- Друмски саобраћај, на позицију 149, економска класификација 424-Специјализоване услуге, за Програмску активност Одржавање путева (шифра ), у оквиру Програма 7- Путна инфраструктура (шифра 0701), тако да укупан план средстава из за ову апропријацију износи ,00 динара, а у тачки 1. Програм одржавања објеката путне привреде, износ: ,00 замењује се износом , У складу са овим решењем извршити одговарајуће измене у Општем, Посебном и Програмском делу. 4. За реализацију овог решења задужују се: - Градска управа за финансије и - Градска управа за комуналне послове. 5. Решење доставити: - Градској управи за финансије: - Сектору за буџет, - Сектору за трезор, и - Градској управи за комуналне послове. 6. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА Број: /2016-II 23. март године Милош Вучевић, с.р.

9 24. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 17 Страна На основу члана 5. став 4. Одлуке о раскопавању површина јавне намене ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 12/11, 56/12, 13/14 и 69/14) Града Новог Сада доноси РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ГОДИНУ I. Даје се сагласност на План раскопавања површине јавне намене за годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за изградњу града у Новом Саду на 18. седници одржаној 26. фебруара године. II. Oво решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДОНАЧЕЛНИК Број:34-716/2016-II 23. марта године Милош Вучевић, с.р. 160 На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08) а у вези са чланом 28. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Службени гласник Републике Србије, бр. 36/09, 88/10, и 38/15), Града Новог Сада, доноси РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА I У Решењу о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 51/12), у тачки III. став 1. мења се и гласи: Савет се састоји од предствника Града, Националне службе за запошљавање Филијала Нови Сад, Универзитета у Новом Саду, удружења послодаваца и репрезентативних синдиката. II Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА Број: 3-95/2016-II 23. марта године Милош Вучевић, с.р. 161 На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ( Службени лист Града Новог Сада, број 43/08) а у вези са чланом 30. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Службени гласник Републике Србије, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Града Новог Сада, доноси РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА I У Савет за запошљавање Града Новог Сада именују се: - за председника Мр Горан Сечујски, члан Градског већа за привреду - за заменика председника: Милан Ђурић, члан Градског већа за управу и прописе - за чланове Савета: 1. Александра Радак, члан Градског већа за буџет и финансије 2. Проф. др Маријана Дукић Мијатовић, шеф Канцеларије за локални економски развој 3. Љубица Савић, в.д. начелника Градске управе за привреду 4. Милован Амиџић, в.д. заменика начелника Градске управе за опште послове 5. Ненад Ћирић, извршилац за правне послове у Градској управи за социјалну и дечију заштиту Канцеларија за особе са инвалидитетом 6. Татјана Видовић, директор Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад 7. Проф. др Саша Орловић, проректор за финансије и организацију Универзитета у Новом Саду 8. Славко Новаковић, председник Уније послодаваца Новог Сада 9. Владимир Гвозденовић, председник Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина. II Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савеза за запошљавање Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 7/15). III Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА Број:3-94/2016-II 23. марта године Милош Вучевић,с.р.

10 274. страна Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. март Градска управа за саобраћај и путеве 162 Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Новог Сада, број 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13, 28/14 и 11/15), доноси Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ АНЂЕ РАНКОВИЋ У РЕЖИЈСКОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ КОД К.БР. 5 У НОВОМ САДУ I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Анђе Ранковић у режијској саобраћајници код к.бр. 5 у Новом Саду. II. Налаже се Јавном комуналном предузећу Паркинг сервис Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 9798 од 7. марта године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа Завод за изградњу Града у Новом Саду. III. Налаже се Јавном предузећу Завод за изградњу Града у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења врши Јавно предузеће Завод за изградњу Града у Новом Саду. V. Рок за извршење овог решења је 29. март године. VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ Број: IV / март године в.д. Начелника Викторија Пауновић, с.р. 163 Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника ( Службени лист Града Новог Сада, број 60/10), доноси Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 19, КЛИСА ЦЕНТАР - ПЕТРОВАРАДИН I. Одређује се линија јавног превоза путника, број 19, Клиса Центар Петроварадин, која се у оба смера пружа трасом: од аутобуске окретнице на Сентандрејском путу, Сентандрејским путем, Кисачком улицом, Улицом Јована Суботића, Шафариковом улицом, Успенском улицом, Булеваром Михајла Пупина, Варадинским мостом, Београдском улицом, Прерадовићевом улицом, до аутобуске окретнице у Петроварадину. II. На траси линије из тачке I. овог решења користиће се постојећа стајалишта јавног превоза путника. III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу Нови Сад Нови Сад, да: - аутобусе који саобраћају на линији из тачке I. овог решења обележи бројем 19, - на стајалиштима за линију из тачке I. овог решења, постави стајалишну таблу са назнаком BUS, извод из реда вожње, назив стајалишта, надстрешницу и корпу за отпатке, - путем средстава јавног информисања обавести е аутобуског превоза о увођењу нове линије јавног превоза путника. IV. Рок за извршење овог решења је 1. април године. V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ Број: IV / март године в.д. Начелника Викторија Пауновић, с.р. 164 Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника ( Службени лист Града Новог Сада, број 60/10), доноси Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 18a, НОВО НАСЕЉЕ ДЕТЕЛИНАРА ЦЕНТАР ЛИМАН НОВО НАСЕЉЕ, И 18б, НОВО НАСЕЉЕ ЛИМАН ЦЕНТАР ДЕТЕЛИНАРА НОВО НАСЕЉЕ I. Одређује се линија јавног превоза путника, број 18а, Ново насеље Детелинара Центар Лиман Ново насеље, и 18б, Ново насеље Лиман Центар Детелинара Ново насеље, која се у оба смера пружа трасом: од аутобуске окретнице на Булевару Јована Дучића, Булеваром Јована Дучића, Булеваром Слободана Јовановића, Булеваром војводе Степе, Улицом Корнелија Станковића, Руменачком улицом, Булеваром краља Петра I, Булеваром ослобођења, Јеврејском улицом до терминала у Шафариковој, Булеваром Михајла Пупина, Стражиловском улицом, Булеваром цара Лазара, Булеваром патријарха Павла, Булеваром кнеза Милоша до аутобуске окретнице на Булевару Јована Дучића. II. На траси линије из тачке I. овог решења користиће се постојећа стајалишта јавног превоза путника.

11 24. март СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 17 Страна 275. III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу Нови Сад Нови Сад, да: - аутобусе који саобраћају на линији из тачке I. овог решења обележи бројем 18а и 18б, - на стајалиштима за линије из тачке I. овог решења, постави стајалишну таблу са назнаком BUS, извод из реда вожње, назив стајалишта, надстрешницу и корпу за отпатке, - путем средстава јавног информисања обавести е аутобуског превоза о увођењу нове линије јавног превоза путника. IV. Рок за извршење овог решења је 1. април године. V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада". ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ Број: IV / март године в.д. Начелника Викторија Пауновић, с.р. Редакција Службеног листа Града Новог Сада На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката ( Службени лист Града Новог Сада, број 5/93), даје се ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРОШИРЕЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ I. У Одлуци о приступању проширењу Слободне зоне Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада број 62/15), у тачки II став 1., уместо речи: укупне површине 14 ha, 12 а и 98 m 2, треба да стоје речи: укупне површине 14 ha, 21 а и 98m 2. II Ову исправку бјавити у Службеном листу Града Новог Сада. СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Број: 288/2016-I 24. март године Секретар Марко Радин, с.р.

12 276. страна Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 24. март С А Д Р Ж А Ј Рег. бр. Предмет Страна Рег. бр. Предмет Страна Градско веће 154 Програм инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за годину Решење о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за годину, са Програмом Програм инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика Нови Сад за годину Решење о одобравању да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада распореде из Аутономне Покрајине Војводине Градској управи за комуналне послове Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Решење о давању сагласности на План раскопавања површина јавне намене за годину Решење о измени Решења о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за запошљавање Града Новог Сада 273 Градска управа за саобраћај и путеве 162 Решење о одређивању једног паркинг- -места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Анђе Ранковић у режијској саобраћајници код к.бр. 5 у Новом Саду Решење о одређивању линије јавног превоза путника број 19, Клиса центар - - Петроварадин Решење о одређивању линије јавног превоза путника број 18a, Ново насеље детелинара центар Лиман Ново насеље, и 18б, Ново насеље Лиман центар Детелинара Ново насеље 274 Редакција Службеног листа Града Новог Сада Исправка Одлуке о приступању проширењу Слободне зоне Нови Сад 275 Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало. Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/ Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: ; По моделу 97 са позивом на број , Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад. Прималац: Приходи градских органа управе Сврха плаћања: За Службени лист Града Новог Сада. Рачунарска обрада и штампа: Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, Нови Сад, телефон: 021/

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН октобар 2017. године С А Д Р Ж А Ј 1. Основни подаци о Информатору о раду Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла Зрењанин...2

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЊА У СРПСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ. Година 2004.

ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЊА У СРПСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ. Година 2004. Пројект: Х Р О Н О Л О Г И Ј А С Р П С К Е Ф О Т О Г Р А Ф И Ј Е ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЊА У СРПСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ (састављен на основу документарне грађе која је доступна у архиву Националног центра за фотографију.

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА 2011-2031 (приједлог плана) Бањалука, октобар 2013. г. ПРЕДМЕТ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОЗАРА 2011-2031

Více

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ ТУРИЗАМ 26. и 27 МАЈ 2017. ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ 2 26. и 27 мај 2017. Инвестициона конференција,,инвестирај у Требиње Требиње Република Српска, БиХ

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.);

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.); ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ Циљ наставе чешког језика са елементима националне културе јесте да ученици овладају законитостима чешког књижевног језика на ком ће се писмено

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

За роботе нема граница

За роботе нема граница За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Данас на Позорју 19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене Јован Ђорђевић 15. изложба позоришног плаката и графичког обликовања Отварање изложбе, уручење награда 20.00 часова / СНП, Сцена Јован Ђорђевић Свечано

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

. a v i F e s t, П о д г о р и ц а М О З А И К Г Е О П О Л И Т И К Е п о в о д о м к њ и г е М и л о ш а К н е ж е в и ћ а П А М Е Т Н И К

. a v i F e s t, П о д г о р и ц а М О З А И К Г Е О П О Л И Т И К Е п о в о д о м к њ и г е М и л о ш а К н е ж е в и ћ а П А М Е Т Н И К Илустрација: Вања Крстић 1 2 М Е С Е Ц И А Л Х Е М И Ј Е концерт Вељка Николића Папа Ника И З Л О Ж Б А Н А С Л О В Н И Х С Т Р А Н А И И Л У С Т Р А Ц И Ј А К О Р Н Е Т О В И Х И З Д А Њ А и Г Р И Н Г

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери НЕДЕЉКО АНТИЋ Вишегодишње успјешно пословање ШГ Лисина ОГЊЕН КОПУЗ Најпродуктивнији сам кад добијем тешке и захтјевне улоге 2 ЗОРАН ДРАГИШИЋ Форсирање младих играча из погона Слободе 15 9 БИЛТЕН ОПШТИНЕ

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více