Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е"

Transkript

1 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Медиана Ниш за годину II Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Медиана Ниш за 2014.годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Братислав Вучковић, директор ЈКП Медиана Ниш. Број: 130-7/ У Нишу, године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић

2 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/2012) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш (''Службени лист Града Ниша'', бр.51/2013) Скупштина Града Ниша, на седници одржаној.2014 године, донела је Р Е Ш Е Њ Е I Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Медиана" Ниш за годину, усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП "Медиана" Ниш, Одлуком број 328/НО/10 од године. II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана" Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Министарству грађевинарства и урбанизма, Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Министарству финансија и Министарству развоја и локалне самоуправе. Број: У Нишу, године СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Миле Илић

3 О б р а з л о ж е њ е Надзорни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, Одлуком број 328/НО/10 од године, усвојио је Програм пословања за годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача. Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/2012), који предвиђа обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку календарску годину, за свако јавно предузеће, као и обавезне елементе програма. Програм пословања садржи следеће целине: Мисију, визију и циљеве, Организациону структуру, Основе за израду програма пословања за годину, Физички обим активности за годину, Финансијске пројекције, Политику зарада и запошљавања, Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, Цене и Управљање ризицима. Структуру предузећа чине следећи сектори и то: Сектор правних послова, Сектор економских послова, Сектор информационих технологија, Сектор техничког одржавања, Сектор управљања отпадом и Сектор одржавања хигијене. Јавно комунално предузеће ''Медиана'' Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду. План прихода за годину износи ,00 и већи је од процењених прихода за годину за 13%. Планирани раст прихода базира се на увођењу накнаде за депоновње смећа, расту физичког обима услуга и корекцији цена од 5,5%. У години планирани расходи износе ,00 динара, тако да се у години планира добит од ,00 динара. Програм пословања садржи и критеријуме за расподелу средстава и то за разне врсте помоћи физичким лицима, за спортске активности, за репрезентацију као и критеријуме за исплату осталих накнада. Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. НАЧЕЛНИК Миодраг Брешковић

4

5 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш

6 С А Д Р Ж А Ј 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА ЦИЉЕВИ стр ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА стр ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ стр ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ стр ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ стр аналитички преглед прихода - аналитички преглед трошкова 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА стр ИНВЕСТИЦИЈЕ стр ЗАДУЖЕНОСТ стр ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ стр ЦЕНЕ стр УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА стр ПРИЛОГ стр. 66 1

7 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Јавно комунално предузеће Медиана" Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду. Мисија ЈКП Медиана Ниш за год. је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника. Визија ЈКП Медиана Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја. ЈКП Медиана Ниш има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника, дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета: - Реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада, одржавање јавне хигијене и димничарских услуга; - Смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад за 5% у односу на постојеће стање на годишњем нивоу; - Повећање квалитета пружања услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, за 10% на годишњем нивоу; - Увођење нових корисника услуге у систем организованог сакупљања и транспорта отпада на сеоском подручју на територији града Ниша и повећање броја корисника за 10% на годишњем нивоу; - Повећање задовољства корисника и запослених за 10% сваке године, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга корисницима у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама; - Смањивање идентификоване виталне мањине значајних грешака у процесима за 10% сваке године у односу на предходну, са крајњим циљем достизања процеа best-in-class ; - Побољшање перформанси пословних процеса кроз њихову аутоматизацију, имплементацију информационе подршке и примену алата и метода квалитета у циљу континуалног побољшања система менаџмента квалитетом; и - Обнављање возног парка и осавремењивање постојеће опреме за 5% на годишњем нивоу. 2

8 Ради остваривања циљева квалитета ЈКП Медиана Ниш успоставља, одржава и конитинуално побољшава систем менаџмента квалитетом у складу да захтевима стандарда ISO 9001:2008. Та иницијатива и нове које ће уследити, допринеће да испунимо и превазиђемо захтеве наших корисника брзо и без грешке при свакој интервенцији. 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА Организациону структуру предузећа у години чине следећи послови: 1. Правно економски послови - сектор правних послова - сектор економских послова 2. Технички послови - сектор информационих технологија - сектор техничког одржавања 3. Оперативни послови - сектор управљања отпадом - сектор одржавања хигијене 3

9 Јавно комунално предузеће МЕДИАНА - НИШ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 4

10 Јавно комунално предузеће МЕДИАНА - НИШ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Нови Правилник о организацији и систематизацији послова биће усвојен у години. ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА ЈКП МЕДИАНА НИШ НАДЗОРНИ ОДБОР ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЗА МЕН И К ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА С е ктор е кономс кофинанс иј ских послова С е ктор правних и кадровских пос лова С е ктор развоја и техничких пос лова С е ктор с а ку пљ а њ a отпа да С е ктор одржавања хигијене С е ктор ре цикла ж e и де понова њ a отпа да С л ужба рачуновод ства С л ужба правних послова С л ужба од ржавања возила и опреме Логистичк о- -д испечерски центар С л ужба прања јавних површ. / зимска служба / Центар за р ецик л аж у и производ њ у С л ужба финансијск е оперативе С л ужба кадровских и општих послова С л ужба о инвестиција и д ржав. објек ата С л ужба транспорта отпад а С л ужба чишћења јав. површ. и одрж. јав. тоалета Центар за депоновање отпад а С л ужба пл анирања, пореза и цена С л ужба напл ате потраживања С л ужба развоја и квалитета С л ужба евид енциј е корисника услуга С л ужба одржавања хигијене у објек тима С л ужба заштите животне сред ине С л ужба јавних набавки С л ужба БИ ЗН Р и П П З И Т центар Ko нтакт центар С л ужба д имничарских усл уга С л ужба оперативне набавк е С л ужба обезбеђења и к онтрол е С л ужба уск л ад иштења С л ужба зоо-хигијене С л ужба марк етинга 5

11 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 3.1 Процена физичког обима активности у години СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ Ред. бр НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА Сакупљање м отпада бр физичка лица корис Сакупљање м , отпада правна бр лица корис Укупна количина 3 депонованог м отпада 4 Отпадно гвожђе кг ПЕТ амбалажа кг Обим пружених услуга сакупљања и транспорта отпада бележи раст у односу на предходну годину за просторно ширење територије града. Међутим, планирани обим био је заснован на пружању услуга и ван територије града што није остварено у години. Сакупљање и прерада секундарних сировина, отпадног гвожђа и ПЕТ амабалаже, бележи значајан пад и у односу на предходну годину и у односу на План. Као разлог за овакав пад, нарочито у делу ПЕТ амбалаже истичемо пре свега уништавање и насилно пражњење мрежастих контејнера чија је намена била примарна селекција отпада. 6

12 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ Ред. бр НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА ЗИМСКА СЛУЖБА 1 * ДЕЖУРСТВО сат * РАД сат * УТРОШАК СОЛИ кг ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 1 * ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА сат ПРАЊЕ УЛИЦА - 2 НОЋУ м ПРАЊЕ УЛИЦА - 3 ДАЊУ м ВОДОЗАХВАТ- 4 ДЕЖУРСТВО сат УЛИЧНО СМЕЋЕ м МАШИНСКИ УТОВАР м ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА ком ком. 9 МАШ.ЧИШЋЕЊЕ м МАШИНСКО ПРАЊЕ м РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ м ПРАЖ.КОРПИ ЗА ОТПАД ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАДАМА сат сат бр.ст ЗОО ХИГИЈЕНА 1 РАД ЕКИПЕ сат 2 РАД НК РАДНИКА сат Одржавање хигијене се обавља на основу Програма јавне хигијене и рада зимске службе, као и Програма рада зоохигијенске службе и опредељен је позицијама Одлуке о буџету Града Ниша,а на евентуалне промене у реализацији Програма могу утицати само временске прилике ( пример, мања потрошња соли и сл.). 7

13 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ОСТВАРЕНО Р. НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. ПЛАН ПРОЦЕНА Бр. мере ФИЗИЧКА ЛИЦА број димњака Ком ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. БР.УСЛ. (СКАРЕ) бр.кор ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ БР.УСЛ У ПЕКАРАМА бр.кор. 4 ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У БР.УСЛ. КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ бр.кор ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). БР:УСЛ ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ бр.кор Пружање димничарских услуга се креће у границама планираних, али се мора истаћи да број корисника наших услуга показује тенденцију пада сваке године за 1%. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА СЛУЖБЕ ОДБРЖАВАЊА ВОЗИЛА Р. бр. НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица Бр.усл. 2 ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица Бр.усл. 3 ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА Бр.усл Одржавање возила према трећим лицима у физичком обиму прати и планирани и остварени обим у предходној години, али у обиму извршених интервенција по возилу значајно пада у односу на предходну годину. 8

14 3.2 Процена финансијских показатеља за годину Приходи у години бележе раст у односу на предходну годину 1%. План је остварен са 98% што прати пад физичког обима услуга. Расходи у години бележе раст у односу на предходну годину 4%, као и у односу на план 1%. Потребно је истаћи да су директни трошкови пратили обим пружених услуга и мањи су у односу на планиране. У делу расхода, највећи раст бележе трошкови ненаплаћених потраживања. Мора се истаћи да је сам проблем наплате потраживања изузетно изражен и поред свих предузетих мера Биланс стања на дан план и процена у хиљадама динара Група рачун рачуна, П О З И Ц И Ј А АОП План Износ Процена АКТИВА A.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ II. GOODWILL без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ,022,023,026, 027(дeo), 024,027(дeo),02 8(дeo) 021,025,027дeo, 028дeo 030 дo 032, 039(дeo) 033дo038,039(д eo)-037 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) Некретнине, постројења и опрема Инвестиционе некретнине Биолошка средства 008 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) Учешћа у капиталу Остали дугорочни финансијски пласмани

15 B. OБРТНА ИМОВИНА ( ) дo 13, 15 I. ЗАЛИХЕ , 21 i 22 осим минус II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ( ) Потраживања Потраживања за више плаћен порез на добитак 3. Kраткорочни финансијски пласмани 4. Готовински еквиваленти и готовиниа и 28 осим ПДВ и АВР IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА D. УКУПНА АКТИВА ( ) Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА A. KАПИТАЛ ( ) I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ III. РЕЗЕРВЕ и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК VIII. ГУБИТАК и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 111 ОБАВЕЗЕ ( ) I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( )

16 414, Дугорочни кредити без 414 i Oстале дугорочне обавезе 115 III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , осим Kраткорочне финансијске обавезе Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава 118 пословања које се обуставља 43 i Oбавезе из пословања , Oстале краткорочне обавезе и 48, осим 481 и 49 осим Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР 6. Oбавезе по основу пореза на добит IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ В.V. УКУПНА ПАСИВА 124 ( ) Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Биланс успеха у периоду план и процена у хиљадама динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Износ План 2013 Процена А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 201 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) и Приходи од продаје Приходи од активирања учинака и робе Повећање вредности залиха учинака 4. Смањење вредности залиха учинака 64 и 65 Остали пословни приходи II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 207 (208 ДО 212) Набавна вредност 208 продате робе Трошкови материјала Трошкови зарада, накнада зарада и остали 210 лични расходи

17 54 4. Трошкови амортизације и 211 резервисања и Остали пословни расходи III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 213 ( ) IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) V. ФИНАНСИЈСКИ 215 ПРИХОДИ VI. ФИНАНСИЈСКИ 216 РАСХОДИ , 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ , 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК Порески расход периода Одложени порески расходи периода 3. Одложени порески приходи периода Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ Ђ. НЕТО ДОБИТАК ( ) Е. НЕТО ГУБИТАК ( ) Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

18 Анализа прихода и расхода по подбилансима у билансу успеха исказује следеће: Ред. План у 2013.год. Процена у год. бр. у хиљадама дин. у хиљадама дин Пословни приходи Пословни расходи Пословни добитак Остварени пословни добитак већи је од планираног, као последица мера штедње у делу материјала, алата и горива. Ред. План у 2013.год. Процена у год. бр. у хиљадама дин. у хиљадама дин Финансијски приходи Финансијски расходи Финансијски губитак Финансијски губитак је мање остварен у односу на планирани из разлога одобрених повољних кредита за текућу ликвидност и стабилног курса евра. Ред. План у 2013.год. Процена у год. бр. у хиљадама дин. у хиљадама дин Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода Највећи утицај на остврење губитка у износу од динара, изражен је у делу осталих расхода, односно у делу трошкова ненаплаћених потраживања. 13

19 3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду план и процена ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од до године ПОЗИЦИЈА AOП у хиљадама дина Износ План 2013 Процена А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 305 АКТИВНОСТИ Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зараде и остали лични 307 расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 311 АКТИВНОСТИ НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ 312 АКТИВНОСТИ Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 313 ИНВЕСТИРАЊА Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких 315 средстава 3. Остали финансијски пласмани (нето 316 приливи) Примљене камате из активности 317 инвестирања 5. Примљене дивиденде ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 319 ИНВЕСТИРАЊА Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких 321 средстава

20 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Увећање основног капитала Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Откуп сопствених акција и удела Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 333 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 334 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 339 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

21 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Р б р СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 П Л А Н 2014 ПРОЦЕНА 2013 I-III IV-VI VII-IX X-XII Сакупљање отпада физичка 1 лица Сакупљање отпада 2 правна лица Укупна количина 3 депонованог отпада 4 Отпадно гвожђе 5 ПЕТ амбалажа м 2 бр. корис м 2 бр. корис , м кг кг Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта отпада, планиран је у обиму процене за годину. Повећање физичког обима у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, отпадног гвожђа и ПЕТ амбалаже, планирано је на основу отварања новог рециклажног центра, почетком априла године. Повећање физичког обима, код прераде отпадног гвожђа, планира се за 26,94%, а код ПЕТ амбалаже за 13,33%. 16

22 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ Р б р НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕ НО 2012 ПЛАН 2013 П Л А Н 2014 ПРОЦЕНА 2013 I-III IV-VI VII-IX X-XII ЗИМСКА СЛУЖБА 1 * ДЕЖУРСТВО сат * РАД сат * УТРОШАК 3 СОЛИ кг ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ * ЧИШЋЕЊЕ 1 УЛИЦА сат ПРАЊЕ УЛИЦА 2 - НОЋУ м ПРАЊЕ УЛИЦА 3 - ДАЊУ м ВОДОЗАХВАТ- 4 ДЕЖУРСТВО сат УЛИЧНО 5 СМЕЋЕ м МАШИНСКИ 6 УТОВАР м ПРАЖЊЕЊЕ 7 КОНТЕЈНЕРА ком ПРАЖЊЕЊЕ 8 САНДУКА ком МАШ.ЧИШЋЕЊ 9 Е м МАШИНСКО 10 ПРАЊЕ м РУЧНО 11 ЧИШЋЕЊЕ м ПРАЖ.КОРПИ 12 ЗА ОТПАД сат ДЕЖУРСТВО У ЈАВНИМ ТОАЛЕТ. сат ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ.ЗГРАД ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ 1 У СТАМБ.ЗГРАД. бр.ст ЗОО ХИГИЈЕНА 1 РАД ЕКИПЕ сат РАД НК 2 РАДНИКА сат Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу, планиран је на основу Одлуке о буџету града Ниша за годину. Како су предвиђена иста средства за послове јавне хигијене као у години, то је условило и физички обим услуга на нивоу године. 17

23 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ ОСТВАРЕНО ПЛАН 2014 Р НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. ПЛАН ПРОЦЕНА бр мере I-III IV-VI VII-IX X-XII ФИЗИЧКА ЛИЦА број димњака Ком. 2 ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. БР.УСЛ (СКАРЕ) бр.кор ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ БР.УСЛ. У ПЕКАРАМА бр.кор ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У БР.УСЛ. 5 КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА бр.кор (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР). БР:УСЛ ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ бр.кор Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем 5% у односу на годину. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА П Л А Н 2014 Р б р НАЗИВ ПРОИЗВОДА Јед. мере ОСТВАРЕНО 2012 ПЛАН 2013 ПРОЦЕНА 2013 I-III IV-VI VII-IX X-XII 1 ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица 2 ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица 3 ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА Бр.усл Бр.усл. Бр.усл Раст физички обима у делу услуга одржавања возила, планиран је од 5-10%, зависно од врсте услуга. 18

24 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ Планирани приходи за годину увећани су у односу на годину за 13%, а највећи пораст прихода је планиран у делу прераде секундарних сировина и наплате накнаде за депоновање отпада. Планирани расходи бележе раст од 10% у односу на годину. 5.1 Биланс стања план кварталне пројекције БИЛАНС СТАЊА на дан Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП План Износ План План План АКТИВА A.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ II. GOODWILL без ,022, 023,026, 027(дeo), 024,027( дeo),028( дeo) 021,025, 027дeo, 028дeo 030 дo 032, 039(дeo) 033дo03 8,039(дe o) дo 13, 15 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) Некретнине, постројења и опрема 2. Инвестиционе некретнине Биолошка средства 008 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) Учешћа у капиталу 2. Остали дугорочни финансијски пласмани B. OБРТНА ИМОВИНА ( ) I. ЗАЛИХЕ

25 14 20, 21 i 22 осим минус и 28 осим II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 014 III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ( ) 1. Потраживања 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак Kраткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовиниа ПДВ и АВР IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 D. УКУПНА АКТИВА ( ) Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА A. KАПИТАЛ ( ) I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ III. РЕЗЕРВЕ 330 и IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 107 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК VIII. ГУБИТАК и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( )

26 40 41 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , Дугорочни кредити 41 без 414 i Oстале дугорочне обавезе III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , осим Kраткорочне финансијске обавезе 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља i Oбавезе из пословања , Oстале краткорочне обавезе и 48, осим 481 и Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР осим Oбавезе по основу пореза на добитак IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ V. УКУПНА ПАСИВА ( ) G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

27 5.2 Биланс успеха - план кварталне пројекције БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП План План План План План и и и А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) 1. Приходи од продаје 2. Приходи од активирања учинака и робе 3. Повећање вредности залиха учинака 4. Смањење вредности залиха учинака Остали пословни приходи II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212) 1. Набавна вредност продате робе 2. Трошкови материјала 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 4. Трошкови амортизације и резервисања 5. Остали пословни расходи III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

28 67, 68 57, VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 1. Порески расход периода 2. Одложени порески расходи периода 3. Одложени порески приходи периода Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ Ђ. НЕТО ДОБИТАК ( ) Е. НЕТО ГУБИТАК ( ) Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

29 План прихода и расхода за годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе. Ред. План у 2014.год. бр. у хиљадамa дин Пословни приходи Пословни расходи Пословни добитак Пословне приходе дате у подбилансу чине приходи остварени од продаје робе и услуга као и приходи од активирања сопствених учинака. Пословне расходе чине расходи неопходни за остварење пословних прихода и то: трошкови набавне вредности продате робе, трошкови зарада и осталих личних расхода запослених, амортизација опреме и резервисања очекиваних трошкова, ПТТ услуга, одржавање возила и објеката, рекламе и пропаганде као и трошкови осталих услуга у којима највећи део чине трошкови обједињене наплате. Ред. План у 2014.год. бр. у хиљадамa дин Финансијски приходи Финансијски расходи Финансијски губитак Финансијске приходе чине приходи од камата из пословања и приходи од ефеката курсних разлика по основу кретања курса евра, а који се односи на дугорочне кредите за набавку опреме. Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима, раходи од ефеката курсних разлика по основу кретања курса евра, а који се односи на дугорочне кредите за набавку опреме, као и камате по основу пресуђених штета причињених трећим лицима (штетан утицај депоније и уједи паса). 24

30 Ред. План у 2014.год. бр. у хиљадамa дин Остали приходи Остали расходи Губитак у делу осталих прихода и расхода Остале приходе и расходе чине сви напред непоменути приходи и расходи а као највећи издвајају се расходи по основу ненаплаћених потраживања у износу од динара. Следи аналитички преглед (табеларно). прихода и аналитички преглед расхода 25

31 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОСТВАРЕНО ПЛАН ПРОЦЕНА ПЛАН Р. Конто П О З И Ц И Ј А бр. позиц за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 5:4 6:5 7:6 индекс индекс индекс Приход од продаје трг.робе , , , , Приход од продаје пр.и врш.усл , , , , Прих.од актив.сопст.учинака пр , , , , и ( услуге осигурања) Остали приходи (донације) Финансијски приходи - камате , , , , Финансијски приходи - кур.разл , , , , Прих.по основ.еф.вал.клауз , , Остали финансијски приходи , , , , Доб.од прод.дуг.харт.од вред Приходи од вишкова по попису , , , Приходи од наплаћ.отпис.потр , , , Укидање дугороч.резерв.отп Остали непоменути приходи , , Прих.од усклађив..фин.средст. ревалориз.стамбених кредита 2.315, , , , Остали прих.-из ранијих.год , , , , У К У П Н О: П Р И Х О Д И , ,

32 АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА О п и с СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОСТВАРЕНО ПЛАН ПРОЦЕНА ПЛАН Инд. Инд. Инд. за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 3:2 4:3 5: Стамбени простор , , , , Нак.за депонов.смећа - стамб.пр ,00 Пословни простор , , , , Нак.за депонов.смећа - посл.пр ,00 Ванредне и остале услуге , , , , Услуге депоније , , , , Санација дивљ.депонија ,62 Прих.сект.секундар.сировине , , , , ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ , , , , СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ Одржавање стамб.зграда , , , Одрж.јавне хигиј.и зимске сл , , , , ЗОО хигијеничарска служба , , ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ , , , ТЕХНИЧКИ СЕКТОР Димничарске услуге , , ,

33 Приходи од услуга осигурања , , , , Остале услуге - одржавање , , Приходи од сопствен.производ , , , , ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА , , , ОСТАЛИ ПРИХОДИ Приходи од камата и ост.фин.пр , , , , Донације Добици од продаје дуг.харт.од вр. Остали приходи , , ОСТАЛИ ПРИХОДИ , , УКУПНО: ПРИХОДИ , ,

34 АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА Ред Остварено План Процена План Инд. Инд. Инд. бр. Конто О п и с за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 5:4 6:5 7: Набав.вред.трг.робе , , , , Трош.матерјала за израду , , , , Трош.матер.и ХТЗ опреме , , , , Трош.ел.енергије и горива , , , , БРУТО ЗАРАДА , , , , Доп.на зар.на тер.посло , , , , Трошкови уговора о делу 6.024, , , Добровољни пензијски фонд Нак.физ.лиц.за закуп и тр.новч.пр.вој , , , , Нак.чл. Управ.и Надзорног одбора , , , , Свега лич.расх.и нак , , , , Трошк.ПТТ и ост.ком.везе , , , , Услуг.одрж.возила и објеката , , , Трошкови закупнина , , , , Трошкови рекламе и пропаг , , , , Трошкови пројекта Трошкови ИСО стандарда , , , , Трошкови осталих услуга , , , , Трошкови амортизације , , , , Трош.рез.за накн.и др.бенеф.запос , , , ,

35 Трошк.ост.дугороч.резервис , , , , Свега остали трошкови , , , , Трошкови репрезентације , , , , Трошкови премије осигурања , , , , Трош. плат.промета (бан.усл) , , , , Трошкови чланарина , , , , Трошкови пореза , , , , Трошкови доп. (ком.бен.стаж) , , , , Немат.трошкови (суд.тр.вешт.) , , , , Финан.расходи од камата , , , , Негативне курсне разлике , , , , Расх.по осн.вал.клауз.и лиз , , , , Сма.вред.основ.средстава , , , , Мањак по поп.основ.средст , , , , Расх.по основ.ефект.угов.ризика , , , , Расх.по осн.дир.отпис потр , , , , Расходи матер.и роба , , , , Остали расходи , , , , Обезвређивање (испр.вред.) , , , , Расходи из ранијих година , , , , С В Е Г А : , , , ,

36 АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА Ред. Остварено План Процена План Инд. Инд. Инд. бр. Конто О п и с за 2012.год. за 2013.год. за 2013.год. за 2014.год. 5:4 6:5 7: Набав.вред.трг.робе , , , , Трош.сировине и материјала , , , Трошкови воде , , , , Трош.сировина."Сл.одржав." Трош.сировина"Депонија" Трош.сировина магац."инос" , , , , Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2-6) , , , УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7) , , , Трош.канцелар.матерјала , , , , Трош.резервних делова , , , , Трошкови ситног инвент , , , , Трош.заштитне опреме , , , , Трошкови ауто гума , , , Трошкови амбалаже 5.000, , , Трошкови послов.инвентара , , , , Тр.рез.делова-маг.резерве , , , , Свега: тр.мат.хтз(од рб.9-16) , , , , Трошкови дизел горива , , , , Трошкови БМБ , , , , Трошкови уља за ложење , , , , Трошкови мазива за возила , , , , Трошкови моторних уља , , , ,

37 Трош.осталих горива и мазива , , , , Тр.погонског горива (од 18-23) , , , , Трошкови електрич.енерг , , , УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(24+25) , , , , Трошкови нето зарада , , , , Трошкови пореза на зараде , , , , Трошкови доприноса ПИО , , , , Трошкови допр.зо радн , , , , Трошкови допр.за незапосл , , , , БРУТО ЗАРАДА 1 (od 27-31) , , , , Доп.ПИО на терет послодав , , , , Доп.ЗО на терет послодавца , , , , Доп.за осигурање незапосл , , , , Доп.на зар.на тер.посло.(33-35) , , , , Трошкови уговора о делу 6.024, , , Добровољни пензијски фонд Трош.накн.физичких лица закуп , , , , Нак. нов.прим.војника Нак.чланова Надзор.одбора , , , Трошкови отпремнина , , , Трошкови помоћи и стипенд , , , , Трош.јубиларних награда , , , , Допр. по ПКУ Синдикат , , , , Трошк.превоза на сл.пут , , ,00 7 ##### Трошк.превоза са и на раду , , , , Трошк.спортских активности , , , , Трошк.днев.за службени пут , , , ,

38 Остали трошкови накнада , , , , Свега: лич.расх.и нак.(42-50) , , , Трошк.ПТТ и ост.ком.везе , , , , Услуг.одрж.возила и објеката , , , , Адаптација рециклажног центра Трошкови закупнина , , , , Трошкови рекламе и пропаг , , , , Трошкови ИСО стандарда , , , , Трошкови осталих услуга , , , , Трошкови ОНА , , , , Трошкови амортизације , , , , Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап , , , , Трошк.ост.дугороч.резервис , , , , Трош.послов.тех.сарадње , , , , Трошк.спонз.и донатор , , , , Остали трошкови , , , , Свега: остали трошк.(63-65) , , , , Трошкови репрезентације , , , , Трошкови премије осигурања , , , , Трошкови платног промета , , , , Трошкови чланарина , , , , Трошкови пореза , , , , Трошкови доп. (коморе) , , , , Нематеријални трошкови , , , , Фин.расходи од камата , , , , Негативне курсне разлике , , , , Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз , , , , Сма.вред.основ.средстава , , , , Мањак по поп.основ.средст , , , ,

39 Расх.по основ.ефект.уговор.ризика , , , , Расходи по осн.директног отписа , , , , Расходи матер.и роба , , , , Остали расходи , , , , Обез.вредн."неплаћ.потражив" , , Расходи из ранијих година , , , , С В Е Г А: , ,

40 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 5.3 План добити Планирана добит за 2014.годину износи динара и датa је у приказу табеле која следи: (у дин. без пара.) Р б р. Опис Остварено у 2012 год. План за 2013 год. Процена за 2013.год. План за год Укупан приход Укупни расход Инд 4:3 Инд 5:4 Инд 6:5 3 4 Добит Губитак План расподеле добити У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.62/2013), чланом 49 Закона о Јавним предузећима и "Сл.гласник бр.119/2012 и Статутом ЈКП "Mедиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин: - део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада; - део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака и - део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода. Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за годину. 35

41 5.4 Извештај о токовима готовине план кварталне пројекције ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од до године у хиљадама динара AOП ПОЗИЦИЈА План План План План План А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 301 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 313 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Продаја акција и удела (нето приливи) 2. Продаја нематеријалних 315 улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Куповина акција и удела (нето одливи) 36

42 2. Куповина нематеријалних 321 улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) 323 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 325 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Увећање основног капитала Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне и краткорочне обавезе 329 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Откуп сопствених акција и удела 2. Дугорочни и краткорочни 331 кредити и остале обавезе (нето одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 341 РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ 342 РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 343 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

43 5.5 Субвенције - план СУБВЕНЦИЈЕ у динарима Ред. број година година година година година година 1. Планирано Уговорено Повучено Исказане субвенције остварене у години као и планиране за годину, приказане су на основу Уговора о суфинансирању пројекта Адаптација рециклажних дворишта. Завршетак адаптације рециклажног дворишта планира се за године када ће и отпочети са радом. 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Планирање зарада за годину засновано је на Фискалној стратегији Владе Републике Србије год. и Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору. План зараде сачињен је на основу процењене исплаћене масе зарада за год. која износи дин. Овако процењена исплаћена маса зараде увећана је за 2% и износи дин. Од године потребно је ангажовање нових 10 радника за рад у рециклажном центру о чему је сачињен Програм сакупљања и прераде рециклабилног отпада, који је саставни део Програма пословања. У току године планира се отварање новог рециклажног центра. 38

44 Пријем нове радне снаге усагласиће се са чл. 27е, Закона о буџетском систему ( Сл.Гласник Р.С бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 испр. и 108/13), уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министра, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија. Зарада новозапосленх радника (2 радника четвртог степена и 8 радника трећег степена) износи дин. тако да укупна маса зарада износи дин. Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираном масом зарада запослених. 6.1 Трошкови запослених - Трошкови запослених нето и бруто, дати су у табелама које следе: 39

45 тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима Р. бр. Трошкови запослених План године Процена године План План План План План Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) Број запослених по кадровској евиденцији Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години) Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију Накнаде по уговору о делу / Број прималаца накнаде по уго 2 / Просечан износ накнаде (9/10) Накнаде по ауторским 12. уговорима Број прималаца наканде по 13. ауторским уговорима Просечан износ накнаде 14. (12/13) Накнаде по уговору о 15. привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по 16. уговору о привременим и повременим пословима Просечан износ накнаде (15/16) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора Број прималаца наканде по ос Просечан износ накнаде (18/19) Накнаде члановима управног одбора Број чланова управног одбора Наканде члановима надзорног одбора Број чланова надзорног одбора Превоз запослених на посао и са посла / / Дневнице на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу 28. Отпремнина за одлазак у пензију / Број прималаца / Јубиларне награде / Број прималаца Смештај и исхрана на терену 33. Помоћ радницима и породици радника Стипендије Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима * позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 40

46 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима Р. бр. Трошкови запослених План Процена План План План План План Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим 1 порезима и доприносима на терет запосленог) Број запослених по кадровској евиденцији - стање 2 на последњи дан извештајног периода Накнаде по уговору о делу / Број прималаца накнаде по уговору о делу 2 / Накнаде по ауторским уговорима / 6 Број прималаца наканде по ауторским уговорима / 7 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 8 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и/ 9 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора / Број прималаца наканде по основу осталих уговора Накнаде члановима управног одбора Број чланова управног одбора Накнаде члановима скупштине / 14 Број чланова скупштине / 15 Наканде члановима надзорног одбора / Број чланова надзорног одбора / Превоз запослених на посао и са посла Дневнице на службеном путу ,100, Накнаде трошкова на службеном путу / 20 Отпремнина за одлазак у пензију ,327, / Број прималаца / Јубиларне награде ,962, / Број прималаца Смештај и исхрана на терену / 25 Помоћ радницима и породици радника Стипендије Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима * позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 6.2 Динамика запошљавања Динамика запошљавања у години планирана је у циљу остваривања планираних прихода. Као што је већ наведено у планирању прихода у току године, односно од год. очекује се отварање новог рециклажног центра са новим постројењима, за чији ће рад бити неопходно додатно ангажовање радне снаге. За рад на преради секундарних сировина потребно је ангажовати 17 радника, од чега ће 7 бити замењено радницима којима буде престао радни однос (пензија) и пријем 10 нових радника квалификационих структура (2 радника са средњим степеном стручне спреме и 8 са трећим степеном стручне спреме). Запошљавање 17 радника усагласиће се са чл.27е Закона о буџетском систему ( Сл.Гласник Р.С бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 испр. и 108/13), уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министра, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија. 41

47 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш тачка 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан године 912 Стање на дан године Одлив кадрова у периоду / 1. Одлив кадрова у периоду / 2. навести основ 2. навести основ Пријем кадрова у периоду / 6. Пријем кадрова у периоду навести основ 7. навести основ рад на одеђено време Стање на дан године 912 Стање на дан године 922 Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан године 912 Стање на дан године Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду навести основ пензија 3 2. навести основ пензија Пријем кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду навести основ рад на неодеђено време 3 7. навести основ рад на неодеђено време навести основ рад на одеђено време 4 Стање на дан године 912 Стање на дан године

48 6.3 Планирана структура запослених тачка 6.3. Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених ВСС До 30 година До 5 година ВС до 40 година до ВКВ до до ССС до до КВ Преко до ПК УКУПНО до НК Просечна старост до УКУПНО Преко УКУПНО

49 6.4 Исплаћене зараде у години и план зарада за годину Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину** ИСПЛАТА УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених I II III IV V VI VII VIII IX X ,612 XI ,468 XII / / / ,612 маса зарада УКУПНО просечна зарада ПРОСЕК * старозапослени у години су они запослени који су били у радном односу у децембру године ** исплата са проценом до краја године 44

50 I ,273,580 48, ,131,112 48, , ,468 II ,651,806 48, ,509,338 48, , ,468 III ,594,351 47, ,453,871 47, , ,480 IV ,172,978 49, ,029,798 49, , ,180 V ,336,388 49, ,193,208 49, , ,180 VI ,782,245 49, ,639,065 48, , ,180 VII ,242,816 47, ,639,516 47, ,120 46, , ,180 VIII ,242,816 47, ,639,516 47, ,120 46, , ,180 IX ,273,156 48, ,669,856 47, ,120 46, , ,180 X ,714,556 48, ,105,263 48, ,681 46, , ,612 XI ,412,723 49, ,803,430 49, ,681 46, , ,612 XII ,722,189 48, ,112,896 48, ,681 46, , ,612 УКУПНО 535,419, ,926,869 2,774,403 1,718,332 ПРОСЕК Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за годину УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ПЛАН број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број запослених ново запослени маса зарада *старозапослени у години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру године просечна зарада 45

51 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 6.5 Планиране накнаде члановима Управног/Скупштине и надзорног одбора Висину накнада председника и чланова надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.19 Закона о комуналним делатностима. Како до дана израде Програма пословања ЈКП Медиана Ниш за годину, оснивач није донео Одлуку о накнадама председника и чланова надзорног одбора, накнада исказана у табели која следи утврђена је на основу предлога Надзорног одбора ЈКП Медиана Ниш. Одлуком Надзорног одбора ЈКП Медиана Ниш предложена је висина накнаде на следећи начин: Утврђује се аконтациони износ накнаде у нето износу од динара за председника и по динара за чланове надзорног одбора. На основу овако утврђеног нето аконтативног износа накнаде извршен је обрачун бруто износа накнада. На истој седници констатовано је да ће коначан износ накнада председнику и члановима надзорног одбора бити обрачунаван у складу са просечно исплаћеном зарадом у ЈКП Медиана Ниш, који ће бити коригован са бројем одржаних седница. 46

52 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу План 2014 Управни одбор/скупштина број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председника УО Накнада заменика УО УКУПНА маса за УО Надзорни одбор број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса УКУПНО-број УО и НО УКУПНО УКУПНО маса за УО и НО I 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 II 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 III 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 IV 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 V 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 VI 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 VII 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 VIII 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 IX 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 X 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 XI 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 XII 3 95,000 31,667 35,000 60,000 95, ,000 УКУПНО 1,140, , ,000 1,140,000 1,140,000 ПРОСЕК 47

53 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу План 2014 Управни одбор/скупштина Надзорни одбор УКУПНО број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председника УО Накнада заменика УО УКУПНА маса за УО број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса УКУПНО-број УО и НО УКУПНО маса за УО и НО I 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 II 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 III 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 IV 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 V 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 VI 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 VII 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 VIII 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 IX 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 X 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 XI 3 146,604 48,868 54,012 92, , ,604 XII 3 146,615 48,872 54,023 92, , ,615 УКУПНО 3 1,759, ,155 1,111,104 1,759,259 1,759,259 ПРОСЕК 48

54 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 7.1 Буџет капиталних улагања БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду године Приоритет Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са године Након Збрињавање отпада на градској депонији Бубањ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима)

55 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш План инвестиција за годину Ниво предузећа редни број Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Израда планске документације Набавка и монтажа ПВЦ столарије Израда фасаде зградe радионице Адаптација објеката-мраморска Адаптација објекта рециклажног центра Израда крова и надстрешнице на објекту Мраморска 10 Адаптација и надградња објеката Мраморска Изградња надстрешнице и рампе на улазу у комлекс-мраморска Изградња пријемног објекта-мраморска Радови на изради постројења за прераду отпадних вода за депонију Бубањ Канцеларијски намештај Антивирусни програм Бар код шифрирање Елементи мрежне опреме ИТ опрема Проширење система видео надзора Елементи система ГПС мониторинга Легализација софтвера Стручна литература и часописи Контролно преиспитивање за ИСО Путнички аутомобили УКУПНО:

56 Технички послови редни број Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Конзолна дизалица Опрема за одржавање акумулатора Уређај за прање и чишћење делова Сегментна врата Ваздушна завеса Опремање канала за технички преглед Уређај за уградњу прикључница на крајевима црева ВП Алат Уређај за пескарење са пратећом опремом Тахограф електрични Опрема за дијагностику Аутоматизација интерне пумпне станице Мотокултиватор са прикључним уређајима Теретно возило - димничарске услуге Уређај за прање под високим притиском Уређај за мерење промаје у димњаку Уређај за мерење састава димних гасова УКУПНО: Оперативни послови редни број Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Специјално возило за сакупљање и транспорт комуналног отпада Надградња специјалног возила за 2 самоутовар Мало теретно возило са дуплом вучом Надградња специјалног возила за превоз 4 животиња Сандуци за кабасти отпад 5 m Контејнер 1.1 m Канте за смеће 120 л УКУПНО:

57 Пројекат "Системи управљања отпадом-размена искустава и добре праксе у пограничном региону БГ-СР" редни број ДОБРА Назив инвестиције ком Јед. цена (дин.) Укуп. цена (дин.) 1 Аутосмећар Пластичне канте за рециклабилни отпад 120 л Пластичне кесе за рециклабилни отпад УСЛУГЕ УКУПНО: Снимање и емитовање ТВ спотова Анализа отпада и ангажовање експерата Изнајмљивање сале и смештај учесника 3 трибине УКУПНО: УКУПНО: РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Ниво предузећа Технички послови Оперативни послови Пројекат "Системи управљања отпадом-размена искустава и добре праксе у пограничном региону БГ-СР" УКУПНО:

58 8. ЗАДУЖЕНОСТ 8.1 Кредитна задуженост Кредитна задуженост као последица отежане наплате показује тенденцију раста у наредној години. Обавезе по кредитима се процењују на дан године у износу од динара. Кредити за текућу ликвидност из године отплаћују се у месечним ануитетима и биће отплаћени у уговореним роковима. Планирана кредитна задуженост на дан године износи динара. Повећање кредитне задужености односи се у већем делу на текућу ликвидност, а део кредита биће усмерен на набавку опреме. Динамика задужења и отплате кредита дата је у табелама које следе: 53

59 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Тачка 8.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно RAIFFEISEN BANK залога 2, ,332 RAIFFEISEN BANK залога 1, , RAIFFEISEN BANK залога 1, ,147 1, ,144 RAIFFEISEN BANK залога , ,652 RAIFFEISEN BANK залога 2, ,332 *Унети назив кредитора и основ задужења Напомена: курс EUR-a - 115,

60 ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара МЕСЕЦ ОПИС* КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно AIK BANKA- ликвидност менице 33,333 1,891 35,224 INTESA BANCA -ликвидност залога 29,167 1,892 31,059 SBERBANK-ликвидност меница, залога 20, ,562 AIK BANKA- ликвидност меница, залога 12, ,808 INTESA BANCA-инвестициони залога 2, ,137 AIK BANKA- ликвидност менице 20, ,601 12,500 1,123 13,623 INTESA BANCA -ликвидност залога 16, ,433 12,500 1,127 13,627 SBERBANK-ликвидност меница, залога 8, ,476 12, ,087 AIK BANKA- ликвидност меница, залога 12, ,808 INTESA BANCA-инвестициони залога 1, , нове обавезе менице 50,000 6,000 56,000 50,000 6,000 56,000 AIK BANKA- ликвидност менице 8, ,472 25,000 1,75 26,750 INTESA BANCA -ликвидност залога 4, ,302 25,000 1,758 26,758 SBERBANK-ликвидност меница, залога 20, ,562 INTESA BANCA-инвестициони залога 1, , ,068 нове обавезе менице 195,000 23, , ,000 23, ,000 AIK BANKA- ликвидност менице 33,333 1,891 35,224 INTESA BANCA-инвестициони залога 29,167 1,892 31,059 INTESA BANCA-инвестициони залога , ,603 нове обавезе менице 160,000 20, , ,000 20, ,000 INTESA BANCA-инвестициони залога 2, ,137 нове обавезе менице 45,000 6,000 51,000 45,000 6,000 51,000 *Унети назив кредитора и основ задужења Напомена: курс EUR-a - 115,

61 8.2 Низмирена дуговања и ненаплаћена потраживања НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ Р. бр. СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН СТАЊЕ НА ДАН Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене Ненаплаћена Неизмирене потраживања обавезе потраживања обавезе потраживања обавезе потраживања обавезе потраживања обавезе (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) (конто 20-24, 27) (конто 43-46) 1. Физичка лица Привредни субјекти Привредна друштва са већинским државним власништвом Државни органи и органи локалне власти Установе (здравство,образо вање,култура...) Остало УКУПНО ,228,248,433 71,848,779 56

62 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Из табеле неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања може се закључити да ненаплаћена потраживања далеко превазилазе неизмирена дуговања. Као разлог за овакав однос, јасно се наводи поступање ЈКП Медиана по Закону о роковима плаћања, док корисници наших услуга не поступају у складу са Законом. Истичемо да највећа ненаплаћена потраживања имају субјекти на које се овај Закон не односи: - грађани и корисници јавних средстава. 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене - Следи табела планираних финансијских средстава 57

63 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш Р.бр ПОЗИЦИЈА Реализација у Планирано за План за 1. квартал План за 2. квартал План за 3. квартал План за 4. квартал ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ I ДОБРА 1 Електроматеријал , , , , ,000 2 Боје и лакови , , , , ,000 3 Индустријска со 4 Челичне табле и цеви 5 Црева, спојке и остало 6 Средства за личну хигијену 7 Хемијски и санитарни материјал 8 Лична и заштитна опрема 9 Резервни делови 10 Канцеларијски материјал 11 Алати 12 ИТ опрема 13 Уља, мазива и тех. течности 8,400,000 10,000,000 6,000, ,000,000 1,100,000 1,500, , , , ,000 1,012,000 1,300, , , , ,000 1,390,000 1,700, , , , ,000 2,015,000 2,200, , , , ,000 4,332,000 4,500, ,000 1,000, ,000 2,000,000 19,785,000 20,500,000 5,125,000 5,125,000 5,125,000 5,125,000 2,600,000 3,800, , , ,000 1,700, ,000, , , ,000 1,767,000 2,400,000-1,200,000 1,200,000-2,847,000 3,500, , , , , Гориво 53,054,000 64,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000, Индустријски гасови , , , , , Електрична енергија 17 Роба за ресторане 18 Новогодишњи пакетићи 19 Путнички аутомобили 5,000,000 5,400,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,660,000 2,000, , , , ,000 1,000,000 1,000, ,000,000-2,000, ,000,000-58

64 20 Сегментна врата 21 Ваздушна завеса 22 Конзолна дизалица - 1,000, ,000, , , , , Аутоматиз. инт.пумпне станице - 600, , Набавка и монтажа ПВЦ 24 столарије - 500, , Канцеларијски намештај 26 Тахограф - 500, , , , Теретно возило - 1,000, ,000, Специјално возило за сакупљање и транспорт комуналног отпада - 15,000,000 15,000, Надградња специјалног возила за самоутовар - 3,500,000-3,500, Надградња специјалног возила за превоз животиња - 2,500,000-2,500, Мало теретно возило са дуплом вучом - 6,000, ,000, Контејнер 1,1 м 3 33 Сандуци за кабасти отпад 5 м3 II УСЛУГЕ Укупно добра: 34 Одржавање возила и опреме 35 Услуге осигурања 36 Угоститељске услуге - 3,000,000-1,000,000 1,000,000 1,000, , , ,090, ,320,000 2,000,000 7,600,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 4,500,000 4,500, , ,000 2,625, ,000-2,000, , , , , Израда планске документације - 1,000,000-1,000, Здравствени прегледи 38 запослених 760, , , , , ,000 59

65 39 Адвокатске услуге 40 Услуге извршитеља 41 Ветеринарске услуге 42 Услуге сервисирања - 1,000, , , , ,000-1,500, , , , ,000 1,745,000 1,500, , , , ,000 1,048,667 1,000, , , , , Бар код шифрирање - 600, , Контролно преиспитивање за 44 ИСО , , Закуп пословног простора - 4,300,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 Поштанске и 46 телекомуникационе услуге 6,300,000 9,300,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325, Пројекат за отварање поља S5 48 Кредит за текућу ликвидност 49 Инвестициони кредит - 2,900,000 2,900, ,188,000 44,500,000 11,125,000 11,125,000 11,125,000 11,125,000-3,500, , , , Процена имовине предузећа - 600, , Мониторинг параметара утицаја 51 "Депоније" Бубањ - 2,900,000 2,900, Укупно услуге: 53,541,667 90,000,000 - III РАДОВИ - Изградња пријемног објекта - Мраморска 10-2,600,000-2,600, Изградња надстрешнице и рампе на улазу у комплекс - Мраморска 10-1,800,000-1,800, Адаптација објекта рециклажног центра - 2,500,000-2,500, Израда фасаде на згради радионице - 500, , Адаптација објеката - Мраморска 13-2,000,000-2,000,

66 Адаптација и надградња објеката - Мраморска 10-10,600,000-10,600, Грађевински радови за отварање поља S5 за потребе депоновања комуналног отпада - 66,000,000-66,000, Радови на изради постројења за прераду отпадних вода за "Депонију" Бубањ - 60,000,000-60,000, Израда крова и надстрешнице на објекту - Мраморска 10-1,400, ,400,000 - Укупно радови: - 147,400,000 - УКУПНО добра, услуге и радови: 161,631, ,720,000 Р.бр ПОЗИЦИЈА Реализација у Планирано за План за 1. квартал План за 2. квартал План за 3. квартал План за 4. квартал НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ I ДОБРА 1 Набавка секундарних сировина 2,100,000 3,200, , , , ,000 2 Набавка и монтажа противпожарних врата - 300, ,000-3 Проширење система видео надзора - 350, ,000-4 Елементи система ГПС мониторинга - 390, , Канте за смеће 120л - 150, ,000-6 Аутосмећар, из пројекта - 8,500,000 8,500, Пластичне канте за рециклабилни отпад 120л, из пројекта - 39,582, ,000 8 Пластичне кесе за рециклабилни отпад, из пројекта - 662, ,400 9 Набавка ПП апарата 350, ,000 98,750 98,750 98,750 98,750 61

67 10 Стручна литература и часописи - 300,000 75,000 75,000 75,000 75, Уређај за прање и чишћење делова - 80, , Уређај за прање под високим притиском - 200, , Уређај за мерење промаје у димњаку - 40, , Уређај за мерење састава димних гасова - 40, , Опрема за дијагностику - 150, , Опрема за одржавање акумулатора - 100, , Мотокултиватор са прикључним уређајима - 120, , Антивирусни програм 277, , , Легализација софтвера 172, , , Уређај за уградњу прикључница на крајевима црева ВП - 100, , Уређај за пескарење са пратећом опремом - 200, ,000 - Укупно добра: 2,899,000 55,409,400 II УСЛУГЕ 22 Ревизија финансијских извештаја 172, , , Услуге оглашавања у Службеном гласнику 270, ,000 87,500 87,500 87,500 87, Прегледи опреме за рад 27,500 10,000 10, Стручно оспособљавање запослених 111,000 70,000-70, Испитивање услова радне околине 52,000 60,000-60, Контрола громобранске инсталације 40,000 70,000-70, Преглед електроинсталација 36,000 50,000-50, Допуна акта процене ризика 29 (рад са екраном) - 100, , Технички преглед возила 100, , Снимање и емитовање ТВ 31 спотова за потребе пројекта ,

68 32 Анализа отпада и ангажовање експерата за потребе пројекта - 1,920, , Изнајмљивање сале и смештај 33 за учеснике трибине за потребе пројекта - 300, Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 210, ,000 97,500 97,500 97,500 97,500 Услуга сервисирања ПП 35 апарата и испитивање хидрантске инсталације 300, ,500 97,500 97,500 97, Куповина времена за емитовање програма 720,000 1,000, , , , , Уговор о делу 20, ,000-30,000 70, Услуге баждарења 391, ,000 97,500 97,500 97,500 97, Сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - 30,000-30, Укупно услуге: 2,450,000 6,210,000 III РАДОВИ Инсталирање противпожарног система 414, , ,000 - Опремање канала за технички преглед - 250, ,000 - Укупно радови: 414, ,000 УКУПНО добра, услуге и радови: 5,763,884 62,259,400 УКУПНО (Јавне набавке и набавке на које се не примењује ЗЈН: 463,979,400 Напомена: Извор финансирања: 04-сопствени приходи 63

69 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 9.2 Средства за посебне намене СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима Ред. П о з и ц и ј а Реализација у Планирано за План за први План за други План за трећи План за четврти бр год год. квартал 2014.г. квартал квартал 2014.г. квартал 2014.г Спонзорство Донације 2 Хуманитарне активности 3 Спортске активности 4 Репрезентација 5 Реклама и пропаганда 6 Остало , , , , , , , , , , ,00 64

70 Програм пословања за 2014 год. ЈКП Медиана - Ниш 65

71 12. ПРИЛОГ Програм сакупљања и прераде рециклабилног отпада ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕДИАНА Ниш, Године 66

72 Садржај I Уводни део постојеће стање I.I Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР II Третман рециклабилног отпада II.I Процедура рада у Центру за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада III Закључак

73 I Уводни део постојеће стање Актуелни европски трендови у области управљања отпадом који се односе на део третмана отпада налажу нам неопходност бављења примарном селекцијом на месту настанка. У ту сврху ЈКП ''Медиана'' Ниш је покренуто неколико иницијатива и то: I. Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР II. Пројекат ''Унапређење управљања рециклабилним отпадом на територији Града Ниша кроз увођење примарне сепарације отпада Очистимо Ниш кроз рециклажу!'' III. Потписивање низа уговора са генераторима амбалажног-рециклабилног отпада IV. Отварање Центра за сортирање рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада који је пројектован да преузме све количине рециклабилног отпада које су настале у сваком од поједина три више наведена основа. Даља анализа сагледаће количине рециклабилног отпада које су настале у сваком од поједина три основа I.I Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР. ЈКП ''Медиана'' Ниш је почела са реализацијом пројекта ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у прекограничном региону БГ-СР а завршетак тј. имплементација пројекта очекује се током задњег квартала године. По уговору Федерације Рома и градске власти у претходном сазиву предвиђена је сарадња на сакупљању рециклабилног отпада на територији ГО Пантелеј, ГО Црвени Крст и ГО Нишка Бања а ЈКП ''Медиана'' ће фокусирати пажњу на имплементацију свих својих пројеката само у преостале две градске општине. 68

74 Табела 1: Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа на годишњем нивоу Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа Количина (t/god) Ред. Бр Назив пројекта ПЕТ Отпадно гвожђе 1 Пројекат ''Системи управљања отпадом подељена искуства и добре праксе у 55 0 прекограничном региону БГ-СР 2 Пројекат ''Унапређење управљања рециклабилним отпадом на територији Града Ниша кроз увођење примарне 4 0 сепарације отпада Очистимо Ниш кроз рециклажу!'' 3 Потписивање низа уговора са генераторима амбалажног-рециклабилног 3 0 отпада 4 Остало Укупно: Табела 2: Процењене количине отпадне ПЕТ амбалаже и отпадног гвожђа по кварталима Квартал Укупно (t) ПЕТ амбалажа Отпадно гвожђе Процењене количине дате у табелама 1 и 2 изводе се из морфолошког састава отпада датог на слици 1 а који се утврђује у ЈКП ''Медиана'' Ниш квартално Морфолошки састав отпада у Нишу за годину, просек три мерења 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Град индивидуално становање Град колективно становање Сеоско подручје Слика 1: Морфолошки састав отпада 69

БИЛАНС СТАЊА на дан године - у хиљадама динара -

БИЛАНС СТАЊА на дан године - у хиљадама динара - 6.5.2015. Detaljnije - APR Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07098561 Шифра делатности 2599 ПИБ 101349457 Назив PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB Седиште Уб, 7. Јула 2 БИЛАНС

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО Година XX Рудо, 24. март 2017. године Број 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1... На основу члана 53 б. Изборног закона Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 34/02,

Více

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad Na osnovu odredbe člana 490. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), Odbor direktora Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad, sa

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе о продаји капитала

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број 15 02 новембар 2017 године На основу члана 47. став (1) Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, 40/13, 106/15 и 3/16),

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018.

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. Инструменти заштите од девизног ризика у Србији Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. САДРЖАЈ: I Стратегија динаризације II Заштита од ризика промене девизног курса III Нормативни

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Година XL Србобран, 21.12.2017. _Брoj: 27. Излази по потреби 296. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године Грађевинска дирекција Србије 1 oд 62 МЈН 13/17 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар 2017. године На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА МИРИЈЕВО. Година LVII Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА МИРИЈЕВО. Година LVII Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVII Број 70 20. децембар 2013. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 19. децембра 2013. године, на основу члана

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН октобар 2017. године С А Д Р Ж А Ј 1. Основни подаци о Информатору о раду Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла Зрењанин...2

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVII Број 32 26. јун 2013. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 2013. године, на основу члана 35. став 7. Закона

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Меморандум наручиоца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШЉИВОВИЦИ JНВВ 13/17 Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700,

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od Čj.: SŠ-VL/8/016/INT Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od 1. 9. 016 Školní vzdělávací program Ruský jazyk Kód a název vzdělávacího programu 65-51-H/01 Kuchař - číšník Délka

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Школски развојни план за 2013-2016 август, 2013. године 1 Назив школе АдресСАДРЖАЈ УВОД... 3 КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ... 3 Основни подаци о школи... 3 Историјат

Více

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я Р Г к х Т Т БЛ Й Ф и ь Б п Пя Д Го ол Л ше ц Д н С к Р Р л Т БЛ Й Ф и ЛЬ ГБ ЛЯ ц Го д Липецк т Ди н к л ш е цул У шп ко потовьй ц к вяаяъя ч щ Д к П к Г к м кн по л л пцшт т фо им ф ко т ршй б и Л жни

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více