HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum"

Transkript

1 HRAD CIMBURK Stavebně historický průzkum 1

2 HRAD CIMBURK k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž Podrobný povrchový stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Vedoucí elaborátu: PhDr. Jan O. E l i á š Zpracoval a fotografoval: PhDr. Jan O. E l i á š Spolupráce: Bc. Marta Balážiková Marie Mezlíková Objednatel: POLYPEJE o.s. Společnost pro obnovu a využití historických památek, Brno BRNO PhDr. Jan ELIÁŠ, text, foto, grafické vyhodnocení,

3 OBSAH Úvod Architektonický popis a rozbor Situace, dispozice, polohopis s číselnou legendou...8 Vnitřní hrad (1) - exteriéry Západní čelo pláště Severní zeď pláště a paláce (4) Jižní obvodová zeď paláce (4) Východní obvodová zeď paláce (4) Vnitřní hrad (1) - interiéry Západní trakt paláce (4) Střední a východní trakt paláce (4) Severovýchodní rohový prostor paláce (4) Severní plášťová zeď Bergfrit (2) Západní zeď pláště Terén vnitřního dvora (3) Jižní a východní parkán vnitřního hradu (12), j. bašta (14) Zdi parkánu Severovýchodní bašta (13) Hláska (7) a sousedící objekty Vstupní bašta pod hláskou (15) Hláska (7) Branka (11) a bašta s břitem (10) západně až sz. pod hláskou Tarasní zeď ve svahu jižně pod hláskou (16)

4 Spojovací zeď (6) a předbraní (5) vnitřního hradu...41 Severní dvůr (17) a parkán Hradba severního dvora a pětiboká bašta (18) Severní parkán (9), zrušená brána (8) Stupavská bašta (20) Dějiny a stavební historie hradu Historický přehled Stavební historie Prameny Ikonografie Mapy a plány Literatura PLÁNY STAVEBNĚ HISTORICKÉHO VÝVOJE...78 Zhodnocení Obrazové přílohy Fotodokumentace z archivu SPÚ v Brně Pozn.: Stať Doporučení pro sanaci objektu je na webu vynechána. 4

5 Úvod Následující elaborát stavebně historického průzkumu zříceniny hradu Cimburka má sloužit objednateli a institucím Státní památkové péče jako odborný podklad i návod. Vznikl díky nadšení a nevšednímu pochopení objednatele pro daný předmět SHP a pro jeho adekvátní obnovu i rekonstrukci. Konkrétním důvodem vypracování a ovšem archivace elaborátu SHP byla potřeba přehledné, co možná detailní dokumentace stavu zříceniny před prováděním dalších sanačních zásahů a stavebních úprav. Je známo, že dokumentace a archivace stavu a poznatků na určitém chronologickém stupni je neopominutelnou nutností, neboť i nejšetrněji provedená památková úprava znamená ztrátu části autenticity a vypovídací schopnosti postižené konstrukce či situace. T. Durdík, J. Štulc, Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin..., SUPP Praha, Odborné a metodické publikace 17, příloha časopisu Zprávy památkové péče 58/1998). Plánovou oporou elaborátu bylo geodetické zaměření Cimburka vypracované Inženýrskou geodézií n.p. Brno v r pro tehdejší KSSPPOP v Brně. Z potřeby přehledného podání elaborátu SHP byly jednotlivé části zříceniny rozčleněny do numericky označených objektů (č. 1 21), při čemž orientaci v nich umožňuje stať Situace a dispozice s polohopisným plánem hradu. Textová část elaborátu je ilustrována barevnou fotodokumentací stávajícího stavu zříceniny a provázena oddílem Obrazových příloh zejména s reprodukcemi směrodatné historické fotodokumentace. Dále je vybavena grafickým vyhodnocením stavebně historického vývoje v půdorysech o čtyřech výškových úrovních podlažích. Na pohledových plánech je samostatně vyneseno památkově architektonické hodnocení, zaměřené hlavně na evidenci pozoruhodných architektonických a konstrukčních detailů, neboť požadavek zachování všech existujících historických konstrukcí se rozumí samo sebou. Jsou vyznačeny i destrukce, ke kterým došlo od doby zhotovení zaměření v r. 1970, při čemž záznam destrukce líce existujícího historického zdiva je současně doporučením pro jeho znovuvyzdění. Elaborát je zpracován v intencích metodiky standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu, kterou v r doporučil Státní ústav památkové péče v Praze (Zprávy památkové péče 57/1997, příloha).... Jde o metodiku univerzální, jež se v míře podrobnosti zpracování přizpůsobuje věcnému i hodnotovému obrazu zkoumané architektury, což se prokázalo i v tomto do značné míry průzkumově specifickém případě. Do stati Doporučení pro sanaci a rekonstrukci samozřejmě byly vtěleny Metodické instrukce publikované Státním ústavem památkové péče v Praze (J. Sokol, Zvláštní dík náleží již zesnulému moravskému historiku Rudolfu Hurtovi, jenž na základě širokého heuristického záběru opakovaně zpracoval historii objektu (R. Hurt, K. Svoboda, Hrad Cimburk u Koryčan, jeho dějiny (Hurt) a stavební vývoj (Svoboda), Přerov 1940) a rozšířené rukopisné dílo (Dějiny hradu Cimburka) dal autorovi elaborátu počátkem 70. let laskavě k dispozici pro tehdejší stavebně historický pasport SURPMO (J.O. Eliáš, Dějiny hradu Cimburka jako 5

6 I. etapa in Státní hrad Cimburk, Stavebně historický průzkum a architektonicko památkové zhodnocení moravských hradních zřícenin. SÚRPMO Praha, strp. 1971). Text se po doplnění citacemi znění příslušných pramenů stal nejdůležitější pomůckou také pro sestavení následujícího historického přehledu. R. Hurtovi náleží rovněž dík za laskavé zapůjčení novější podrobné nepojmenované rukopisné studie K. Svobody o stavebním vývoji Cimburka. Dlužno připomenout, že Karel Svoboda náleží stále k nedoceněným pracovníkům bývalého Státního památkového úřadu v Brně. Bez jeho mimořádného úsilí by mimo jiné téměř neexistoval vzácný historický fotoarchiv SPÚ z meziválečného a válečného období. V neposlední řadě zvláštním díkem jsem povinován pracovníkům Státního památkového ústavu v Brně za laskavé poskytnutí novodobých podkladových materiálů, pramenů a dokumentace, potřebných pro dokončení průzkumového díla. T z á v ě s p a ř i l a í S g i e v l y l m b p n k o l ý v o r v h á a t j í j k á t l u c S d S í m o e i r g á P p r á v n n a d u y š a a v p o o r r r r n a í v i i o s z g a k á l e e i z o s ž n o r t o i t p o v n u o ž v í r ů e t i n č á c o á é z j m c ě š p a p u a r e i á t é n p o y d k a k l a o d r y e a k t l n i t e ě r u a t v u r e d e c e a n y. ě j ž o i m n, u p n i s n u t j t b o a u j h m n l r ř t o h e ý h a c b p a ů a ě ě p b n d ů e n e l a c s r e l e á o ž h n m H o P t, b k u m o ý u m m o H t a a á e o y n v t t n z á n h e e n o e é ž c s m n e í ý h s e j r o c m n o ý e, r r m u á b e é a t S b n n á t t s š a á. a u r k ě z o a a l o E p n s b m, d P e m v a v e z k i u m o v a, j n n o z n á s k e l i a s t y u a u k m m n t o o ž t i o b j á d v y s l j u h j u o o o r a n a z e d e u d b e k s s t n ř á o e o e í n p v t n y r a o a t v š y e á á d á n m a n a c h 8 7 é h o o h o. í č v l e ř a h k l p r s l. t m v u š 2 o i 0 ř / e z n ý 1 9 n t. 6

7 ARCHITEKTONICKÝ POPIS A ROZBOR foto 1) celkový pohled od severozápadu 7

8 Situace, dispozice (6). Původní přední brána hradu (8), zaústěná do dnes už obtížně rozeznatelného příjezdního parkánu (9) a situovaná SZ při patě hlásky, byla po přeložení předního vjezdu více k severu a SV nahrazena komplikovaným fortifikačním útvarem, v němž lze zevně rozeznat mělkou baštu s břitem (10) a při ní v torzu dvojlisté oblé bašty těsnou branku pro pěší (11). Na jižní a východní straně vnitřní jádro hradu provází užší jižní a východní parkán (12), při SV rohu Zřícenina hradu Cimburka leží v k.ú. Koryčany jižně centrální části Chřibů nad říčkou Stupavkou (dnes oficiálně Kyjovkou), v nadmořské výšce 420 m, na ostrohu přibližně od západu k východu běžícího horského hřbetu na severu, východě a jihu ohraničeném strmějšími jádra zesílený SV polygonální baštou (13) na třičtvrtěválcové podstavě. Torzo dodatečné podkovovité bašty (14) se nachází v jižním parkánu blíž předbraní. Do mladšího fortifikačního předpolí hradu patří dovnitř otevřená půloválná přední, resp. vstupní bašta (15) JZ pod hláskou, spolu s hradebním tarasem (16) na svahu srázy, na JZ poněkud povlovnějším. Stavební soubor vykazuje hradní jádro (1) relativně pravidelné, mírně lichoběžníkové dispozice o vnějších příčkách 40 a 17 m, ovládané velkou okrouhlou věží (2) o vnějším průměru 8,5 m vetknutou do SZ rohu. Obvodová zeď z litého lomového zdiva je na třech stranách, považovaných za přístupnější, silná průměrně 2 metry, na bezpečnější severní straně, jdoucí po hraně skalního srázu, má o něco slabší, přibližně 1,5 m dimenzi. jižně hlásky. Dále je to rozšířený hrazený severní dvůr (17) s mírně rozevřenou pětibokou baštou (18) vysunutou do cesty a konečně původně také hrazený velký dvůr (19) na severu a východě vnitřního hradu, na opyši zajištěný dvojlistým dovnitř otevřeným útvarem tzv. Stupavské bašty (20). Ze západního návrší za šíjovým příkopem hrad zabezpečovala dnes už takřka nezřetelná bašta předsunutá (21). Hlavní obytný objekt uvnitř pláště jádra představuje vedle vnitřního dvora (3) na jihu a východě k obvodové zdi přiložený čtyřpodlažní dvojkřídlý palác (4), se čtyřmi prostory ve spodním podlaží a původně dvěma sály v podlaží druhém. K ochraně příjezdu od jádra k západu byla na polygonální podnož vysunuta válcová hláska (7), spojená s předbraním (5) jádra mocně dimenzovanou spojovací hradbou 8

9 9

10 Vnitřní hrad (1) - exteriéry Západní čelo pláště Západní čelo užší, vpravo vymezené pískovcovou kvádrovou armaturou ztuženým nárožím vlevo pak půlválcovou vypnulinou, již vyplnila válcová věž - bergfrit. Pravá do roviny lícovaná část průčelí vpravo bergfritu v místě půdorysného lomu prolomena hlavním vstupem armovaným dvakrát vyžlabeným sedlovým portálem s málo zřetelným trojúhelným výběhem profilace nad soklem. Slohové znaky řadí gotický portál k přelomu 14. a 15. století. Líc zdiva se zbytky roztírané vápenné omítky. Zdivo ryze lomové, ve spodní části zřetelně řádkované. Nad portálem kapsy po subtilnějších trámcích naznačují dodatečné zastropení prostoru před vstupem (strážnice). Vlevo portálu plášť bergfritu ve velkém rozsahu destruován, takže odhalena litá lomová výplň. Na koruně čelní zdi dodatečná předělávka střílnovité poprsně patrně na místě štěrbinových střílen, event. gotického cimbuří. V písemnostech 20. stol. vlevo portálu doložena existence vrátnice či strážnice, jíž příslušel krb, po němž zachován očazený líc a cihlová obezdívka v místě komína. Se strážnicí a k ní patřícím arkýřovým prevétem zřejmě souvisí jednoduchý podvalkový krakoreček na hraně skaliska vedle věže. Spodní část zachovaného líce věžového tubusu dosud se zbytky roztírané, silně písčité vápenné omítky. foto 2) vnitřní hrad z koruny hlásky, snímek F. Manoušek, editace JOE 10

11 foto 3-5) na snímcích bergfrit, západní čelo a portál hlavního vstupu 11

12 Severní zeď pláště a paláce (4) Zeď sevřená vpravo tubusem věže a vlevo mírně předstupujícím severním průčelím paláce, nad skalisko vysazena na řadě hranolových krakorců, resp. konzol bez profilace. Vpravo v místě skalních trhlin spočívá na dvou lomových vynášecích pasech, pod nimiž trhliny vyplněny lomovou vyzdívkou. Nároží paláce ve spodních dvou třetinách armována tesanými pískovcovými kvádry, v horní třetině armatura lomová, včetně vyzdívky z odlišného šedého pískovce (dole žlutavý pískovec). Líc mezi věží a koutem sevřeným s palácem horizontálně předělen zřetelným ústupkem, oddělujícím zdivo dvojí struktury, horní nepořádněji ložená lomová část je zřetelně mladší, včetně pokračování v horní části palácového průčelí, kde nad cihlami novodobě zazděným otvorem s lomovým záklenkem foto 6) od SV spatřujeme ve zbytcích trojici jednoduše podvalkových konzol (krakorců), jakožto pozůstatků již neexistujícího arkýře. Vlevo dole na konzolách vysazeného vnějšího líce jen zhruba opracovanými kvádry armovaný téměř čtvercový odpadní kanál umístěný vedle skalní zející ze dvora. Průčelí paláce v existujících dvou etážích prolomeno novodobě vyzděnými otvory, z nichž spodní se zřejmě otevíral do již neexistujícího gotického prevétu, jenž v 16. nebo nejpozději 17. století nahradil ze smíšeného zdiva vyzděný kubus záchodového odpadu, nedávno objeveného pod kuželem sutě. Předpokládaná nástavba záchodové odpadní šachty již dávno chybí. Vybírací otvor těsně nad terénem druhotně přeložen kusem gotického ostění profilovaným oblounem kolmo dosedajícím na hranolový soklík. foto 7) od SZ 12

13 foto 9) patrně renesanční záchodová šachta pod průčelím paláce foto 8) severní prúčelí východního traktu paláce nad SV baštou foto 10) gotické detaily severního pláště - konzoly a vynášecí pas 13

14 NÁLEZY, KVĚTEN - ČERVEN 2001 foto 13) fragmenty gotického okoseného oblouk. nadpraží - násyp kolem šachty foto 11) šachta záchodu pod severním průčelím paláce foto 12) druhotně použitý fragment gotického ostění shranou převedenou do oblounu, překlad vybíracího otvoru šachty foto 14) fragment olištovaného renesančního ostění - násyp tamtéž 14

15 Jižní obvodová zeď paláce (4) Levý, jihozápadní roh paláce spolu s větší částí jeho západní průčelní zdi podlehl destrukci v poválečných desetiletích. Pravý roh armován tesaným neprofilovaným pískovcem, přičemž přibližně od úrovně podlahy třetího podlaží vzhůru je tato armatura z drobnějších kusů, méně pečlivě opracovaná a zřetelně méně pečlivě lícovaná, což naznačuje jinou stavební etapu než u armatury v úrovni spodních dvou podlaží. Obvodová zeď většinou zachována až po úroveň dezolátních lomových záklenků čtvrtého podlaží. Soklová část vyzděna z větších, místy i zhruba přitesávaných kusů lomového pískovce. Zdivo po třetí podlaží zřetelně řádkované, s nezřetelnými prvků náležejících zrušenému arkýři hradní kaple, jež představovala filigránskou, dnes bohužel jen fragmentálně dochovanou kamenickou práci. Detaily skládá hrotitý (triumfální) oblouk, provázený po křídlech na konzolové římse vysazeným lícem zdi k zvětšení vnitřního kaplového prostůrku. Vlastní lomený oblouk profilován výžlabkem převedeným do oblounu. Z dochovaných výběhů oblounových klenebních žeber a z jejich pozice lze usuzovat spíše na křížové než šestidílné zaklenutí arkýře, jenž podle úhlu nasazení výběhů žeber musel být poměrně hluboký, nejpravděpodobněli rovně uzavřený. Z krakorců, resp. konzol, nesoucích zmizelé těleso arkýře, dochovány jen neforemně osekané kusy, dno arkýře chybí. Líc zazdívky omítaný, trojdílný prostor kaple zbytky roztírané vápenné omítky a mladšího omítkového jádra patrně barokního. Z tří os v úrovni druhého podlaží - levé dvě s vybouranou armaturou - odpovídají široce nálevkovitým gotickým špaletám popsaným v interiéru. Střední okno podle omítky položené až po vybourávce gotického ostění, i podle velikosti a šířky takto omítnutého otvoru, bylo dodatečně předěláno na širší vstup patrně na vyhlídkovou barokní pavlač, s níž snad konstrukčně souvisely smíšeně zazděné, vpravo osy rozložené kapsy, vyhloubené v gotickém líci průčelí (schody na pavlač? strážnice v parkánu?). v síle zdi zaplněn smíšenou, převážně lomovou vyzdívkou, jak to vyplynulo z utilitární nápravy důsledků předpokládané válečné destrukce kaple nejpozději v druhé polovině 15. století. Gotická okna asymetricky prolomená po stranách kaple s arkýřem pravoúhlá, s okoseným a vyžlabeným ostěním a s kořeny kamenného prutu o profilu poměrně masivního seříznutého hruškovce; slohový původ stejně jako u detailů kaple odpovídá rámcově druhé polovině 14. století. Autentické gotické ostění dochované v pravé krajní ose je štíhle Vlevo nad levým oknem vedle kaplového arkýře v úrovni horního obdélné, zevně s jednoduše okosenými hranami i s dodatečně podlaží osazena trojice krakorců z druhotně použitých profilovaných osekaným kamenným parapetem, uvnitř s mělkou ústupkovou a kusů gotických ostění označuje zmizelý mladší, zřejmě renesanční výžlabkovou profilací. arkýř povýtce užitkového provedení. Nejzajímavější detaily zachovány v úrovni třetího podlaží v podobě 15

16 foto 15) celkový pohled na jižní průčelí paláce a zeď parkánu foto 17) ostění okna sálu ve 2. podlaží foto 16) detaily kaple ve 3. podlaží foto 19) kapsa pod oknem, 2. podlaží foto 18) krakorce z druhotně použ. prvků, 4. podl. 16

17 Východní obvodová zeď paláce (4) je zachována těsně nad úroveň druhého podlaží, nad to zůstává jednak výběžek již zmíněného jihovýchodního nároží a strmý střed sahající vpravo prstem do úrovně čtvrtého podlaží. Okno v druhém podlaží armováno stejným jednoduše okoseným štíhlým obdélným ostěním jak na jižním průčelí, zde však autentický neporušený parapet dokládá okosení po všech čtyřech stranách armatury. O gotickém původu není pochyb. Ani zde charakter a skladba zdiva v návaznosti na zřetelně odlišnou skladbu horní části armatury jihovýchodního nároží nevylučují nástavbu třetího podlaží s kaplí v samostatné gotické stavební etapě. foto 20) východní průčelí paláce za SV baštou Vpravo nabíhající zeď polygonální nástavby severovýchodní bašty byla po destrukci nově vyzděna a opatřena novým bočním vstupem. foto 21) detail ostění okna sálu ve 2. podlaží 17

18 Vnitřní hrad (1) - interiéry Na záklenkem gotické špalety druhého podlaží podstatný konstrukčně provázaný fragment stříškovitého vynášecího pasu v šířce zmíněné špalety. Vpravo okna z líce vystupující podvalkový profilovaný krakorec event. konzola je pozůstatkem někdejšího gotického krbu. Až nad záklenek kamenem armované okenní špalety Západní trakt paláce (4) zdivo lomové, vyrovnávané do řádků, nad záklenkem lomové s cihlovými bloky. Zdivo v úrovni čtvrtého podlaží zřetelně smíšené, z odlišného šedavého pískovce, to na rozdíl od dole převažujícího Jižní obvodová zeď (vnitřní líc) Jihozápadní nároží včetně příslušné vnitřní zdi destruováno. V koruně odhaleného profilu levá část kvádrové armatury někdejšího pískovce žlutého. Koruna zdi vpravo nepravidelně ubouraná, se zbytkem okenní špalety čtvrtého podlaží. Vnitřní líc zdi nad novodobě přespárovaným soklem v celé ploše gotického okna v úrovni mezi druhým a třetím podlažím. Nad poměrně pečlivě lícovanou i pečlivě v celé délce zděnou substrukcí až k dělící zdi zeje podélná kapsa po odstraněném polštáři, nad nímž částečně zachované kapsy po trámech označují nejstarší rozrušený, s vypadanými bloky zdiva. Vápnem bílené omítky zachovány jen v nepatrných ploškách, jež nelze slohově uchopit. Dělící zeď úroveň trámového stropu spodního podlaží, která byla dodatečně na straně středního prostoru paláce zachována po úroveň čtvrtého posunuta výš, jak naznačují dvě kapsy vpravo okenní špalety, podlaží s nepravidelně ubouranou korunou, vůči jižní průčelní zdi přibližně v úrovni bankálu. Vlevo druhého podlaží líc probrán paláce sice dodatečná (na spáru), avšak s výjimkou horního podlaží gotickou široce nálevkovitou okenní nikou armovanou hladce rovněž gotická. Až po úroveň podlahy třetího podlaží smíšená s tesaným pískovcem, včetně segmentového stoupajícího záklenku. velkou převahou lomového kamene, nad tím ve třetím a zbytku Levá část niky překryta kolmo nabíhající mladší dělící zdí ze čtvrtého podlaží smíšená s větším zastoupením cihel, navíc smíšeného materiálu, podle jednoho z portálků (druhé podlaží) však proložená cihlovými bloky. Ve spodním podlaží patrně dodatečný rovněž gotickou alespoň po druhé podlaží včetně. Těsně nad prostup s přímým překladem, směřující do středního prostoru paláce. záklenkem širokého okna do líce zdi vložen dubový polštář, jemuž V úrovni druhého podlaží vpravo shora probouraná zazdívka cihlami odpovídají většinou už vybourávkami porušené kapsy, označující obezděného staršího otvoru. Vlevo nálevkovitá špaleta se úroveň trámového stropu třetího podlaží. stříškovitým záklenkem náležející ve východním líci osazenému 18

19 pravoúhlému gotickému portálku s vyžlabenou profilací. Nad záklenkem špalety vstupu rozložena řada drobných kapsiček zřejmě po lešení. V třetím podlaží pod lomovým stříškovitým záklenkem foto 22) průhled destruovaným záp. průčelím do záp. traktu a na dělící zeď paláce osazeno pravoúhlé lištové ostění se znakem Horeckých v nadpraží, zafasované do cihlové obezdívky. Šikmo vpravo nad ním zazdívka drobného krátce obdélného okna nebo niky. V úrovni čtvrtého podlaží těsně nad jeho někdejší podlahou v líci druhotně osazen fragment blíže neidentifikovatelného gotického okoseného ostění. Zeď severního průčelí dnes ve větším rozsahu zachovaná toliko v popisovaném prostoru, při sv. koutě prolomena nálevkovitou špaletou vstupu zevně armovaného pozdně gotickým stříškovitým pískovcovým portálkem, na jehož stojině mělce vyhlouben ltp Armatury oken v úrovni druhého podlaží hrubě vylámané. V úrovni třetího a čtvrtého podlaží zachován jen prst zdiva severozápadního nároží, přičemž na místě foto 23) raně barok. portálek se znakem Horeckých v záp. líci dělící zdi, 3. podl. někdejšího okna hledícího k severu byl v raném baroku pod římsovou supraportu osazen pravoúhlý lištový portálek (se znakem manželů Horeckých v nadpraží), v šikmo vpravo posunuté cihlami obezděné špaletě. Vnitřní líc průčelní zdi i v úrovni druhého podlaží smíšený, mírně smíšený event. v plentové vyrovnávce líce smíšený se jeví i fragment západní boční průčelí zdi u sz. nároží. Toto nároží je zevně opatřeno raně barokní štukovou bosáží. 19

20 foto 25) stříškovitý portálek do spodního podl. západního traktu paláce foto 26) ltp na stojině téhož portálku (rozeznal R. Vrla) foto 24) západní část severního průčelí paláce foto 27) raně barokní portál pavlače se znaky manželů Horeckých, sever. průčelí 20

21 foto 29) gotická krbová konzola na vnitř. líci jižního průčelí, 2. podl. západ. traktu foto 30) okenní špaleta někdejšího gotic. sálu v 2. podl. tamtéž, sečená mladší gotickou dělící zdí foto 28) SZ nároží a interiér záp. traktu paláce 21

22 Střední a východní trakt paláce (4) gotický portálek vnitřního vstupu s vyžlabenou hranou a trojúhelným výběhem výžlabku (rámcově 2/2 14. stol.). Z příslušné části severní průčelní a z východní dělící zdi respektive střední dělící zdi zachována jen torza přibližně do úrovně podlahy někdejšího prvního podlaží. Dělící zeď sahala po strop třetího podlaží, jak naznačují v ubouraném profilu zachované Jižní obvodová zeď zachována až po záklenky čtvrtého podlaží, jež odlišeno zřetelným ústupkem v úrovni někdejší podlahy. Substrukce obvodové zdi pečlivě vyzděná, druhé podlaží prolomeno dvěma široce nálevkovitými okny se segmentovými záklenky jak předešle. Bankál levého okna vyplněn novodobou vyzdívkou. Zdivo pravého okna kamenné vazáky. Ve třetím podlaží dělící zeď chyběla nebo byla odstraněna při vytvoření rozsáhlejšího sálového prostoru vybaveného v síle jižního průčelí zřízenou kaplí, obracející se do sálu trojicí otvorů armovaných tesaným pískovcovým ostěním. Uprostřed je to hrotitý zevně neprofilovaný portálek flankovaný vzdor velké vybourávce zachováno v autentičtějším stavu i s kapsou po vytrženém polštáři a jí příslušejícími kapsami po stropních trámech. Ve špaletě levého nálevkovitého okna zachováno pravoúhlé výžlabky a ústupky mělce profilované ostění se závrty po odstraněné mříži, s prasklým překladem, vyztužené provizorně trámkem. Nad záklenky široce nálevkovitých oken do líce průčelí zapuštěny zbytky dubových polštářů, nad oknem vpravo nad polštářem umístěny relativně mělké kapsy odstraněných stropních trámů. Zeď přibližně v úrovni podlahy třetího podlaží vynášena širokými segmentovými až tupě stříškovitými lomovými vynášecími pasy, konstrukčně souvisejícími se širokými špaletami oken druhého podlaží. Zdivo po úroveň těchto pasů takřka ryze lomové, nad těmito pasy v úrovni třetího podlaží smíšené. V úrovni druhého podlaží západní dělící zdi osazen pravoúhlý dvěma portálky sedlovými s vyžlabenou hranou, odkazujícími na gotiku pokročilejší druhé pol. 14. století. Obezdívka portálkových armatur cihlová včetně vynášecího segmentového pasu. Prostor kaple v síle zdi dodatečně vyplněn smíšenou zazdívkou. V nestejné vzdálenosti po stranách kaplových portálků prolomeny v půdorysu téměř rovnoběžné okenní špalety se segmentovými cihlovými záklenky, zevně armované pískovcovým kvádrovým ostěním bez profilace; ve špaletách zachovány vyzděné bankály - lavice s kamennými podkosenými sedačkami. Ze dvou oken ve čtvrtém podlaží zachovány jen erodované hrubé konstrukce špalet s lomovými záklenky. Mělké kapsy cca 30 cm nad kapsami spodního trámového stropu prvního podlaží naznačují, že i zde byla úroveň stropu dodatečně posunuta výše. 22

23 Trhlinami narušené záklenky široce nálevkovitých gotických oken Východní průčelní zeď paláce zachována lépe jen po úroveň třetího podlaží, ze čtvrtého podlaží volají po bezpodmínečném zabezpečení, jež je generálně nutné ve všech konstrukcích od třetího podlaží vzhůru. zůstal jen menší nárožní a vedle prstovitý fragment. Substrukce založena na výchozu pískovcové skály. V úrovni prvního podlaží zachováno torzo východozápadní dělící zdi, nad níž v úrovni prvního podlaží spatřujeme zazdívkou zrušený otvor s pozůstatkem lomového záklenku, což naznačuje, že dělící zeď ve druhém podlaží neměla pokračování, byl tu po celé délce východního průčelí jdoucí sálový prostor. Při jv. koutě totéž široce nálevkovité okno jak předešle, s touže gotickou pískovcovou ústupkovou armaturou s mělkými výžlabky; bohužel i zde s přelomeným překladem a provizorně zabezpečenou trámkovou výztuží. Nad oknem lomová přezdívka novodobého zabezpečení, jen při koutě pozůstatek gotického lomového nízkého segmentového až tupě stříškovitého vynášecího pasu jak na průčelní zdi jižní. Blíž sv. kouta prolomen zřejmě dodatečný, naposled novodobě přepracovaný vstup do severovýchodní bašty. V úrovni třetího podlaží při levém koutě osazen druhé polovině 14. století rámcově odpovídající gotický hrotitý štíhlý a úzký portálek s vyžlabenou hranou, trojúhelně vybíhající nad soklem; nad ním blok cihlové vyzdívky a kolem něj novodobý maltový zámaz ze sanace počátku 30. let. Blíž pravému koutu poněkud šikmo nad široce nálevkovitým oknem druhého podlaží torzo pravé strany okenní špalety, provedené z profilovaných hladce přitesaných foto 31) pískovcových šedavých kamenů jak ve špaletách po stranách portálku kaple. 23

24 foto 32-35) JV kout paláce s gotickými detaily 24

25 foto 36) detaily kaple v síle zdi jižního průčelí, 3. podlaží foto 39) levý portálek kaple - zvětšeno foto 37-38) okenní špalety po stranách kaple ve 3. podlaží 25

26 foto 41) detail okenní špalety někdejšího gotického sálu v 2. podlaží foto 40) střední trakt paláce od SV foto 42) torzo sever. průčelí středního traktu paláce foto 43) gotic. portálek v 2. podl. dělící zdi 26

27 Severovýchodní rohový prostor paláce (4) Přísluší mu výše popsaná levá část východní průčelní zdi. Spodní foto 45) vnitřní líc severního průčelí paláce zabezpečený v r podlaží severovýchodního prostoru paláce bylo částečně zahloubeno do skály, jejíž výchozy lze sledovat jak v severovýchodním tak i severozápadním koutě prostoru. Severní průčelí, zachované tu po úroveň druhého podlaží, bylo na většině vnitřního líce v důsledku masivní eroze poč. 30. let 20. století z větší části nově přezděno s použitím autentického kamenného materiálu a při respektování lokalizace otvorů, z nichž v autentičtější podobě je zachován v prvním podlaží se nacházející vstup na patrně už gotický, hypoteticky renesančně zásadně přepracovaný prevet. Mírně nálevkovitou špaletu charakterizuje výrazně stříškovitý asymetrický lomový záklenek. foto 46) hrotitý gotický portálel ve 3. podl. východního průčelí, při SV koutě foto 44) 27

28 Severní plášťová zeď Vnitřní líc zděný do svislice v půdorysu vlevo mírně zaoblený do nárožního půltubusu s vestavbou bergfritu. Vpravo nepravidelný ústupek označuje dnes chybějící průčelí východního traktu paláce a ohraničuje novodobou sanaci při severovýchodním koutě. K východu mírně svažitá koruna celkem plynule srovnaná. Základová spára na výchozu pískovcové skály k východu se svažující. Gotické zdivo ve spodní polovině převážně zřetelně řádkované, v horní části až po úroveň cca cm pod korunou rovněž řádkované, avšak z poněkud odlišného drobnějšího kamene, naznačuje možnost dvou stavebních etap. Tomu příznačně v předělu uprostřed zdi umístěn asi druhotně použitý kus jednoduše okoseného gotického ostění. V foto 47) pohled od JZ pravé polovině zdi po celé výšce nepravidelněji vyzdívaný líc naznačuje mladší patrně pozdně gotickou obnovu vyvolanou válečnou destrukcí. Pata zdi při západním tarasu nad skalním průlomu vynášena fragmentem lomového roznášecího pasu, z větší části druhotně nahrazeného smíšenou zazdívkou. Pas koresponduje se stejným konstrukčním prvkem na vnějším líci. foto 49) asi druhotný fragment okoseného gotic. ostění ve vnitř. líci pláštové zdi foto 48) gotic. roznášecí pas, porušený dodatečnou smíš. zazdívkou, sokl plášťové zdi 28

29 Bergfrit (2) Mohutný tubus s těsným vnitřním prostůrkem (prům. cca 1 m) v foto 51) sz. koutě vnitřního hradu, vložený do půlválcové vypnuliny pláště, je substrukcí dodatečně snížené gotické hlavní věže; vykazuje poněkud rozšířenou podnož odsazenou zkosenou průběžnou pískovcovou římsou. Zdivo z drobnějších pískovcových kusů a s druhotně použitým fragmentem ostění s odebranou hranou poměrně nepravidelně řádkované v horní části po rozsáhlejší destrukci evidentně druhotně znovu vyzděné. Koruna porostlá drnem a náletovou keřovou vegetací. foto 50) foto 52) 29

30 Západní zeď pláště zachována v celém rozsahu až po jz. roh vymezený torzem dál k východu zřícené jižní plášťové zdi. V horní etáži se zřetelným ústupkem zachován střep zřejmě opakovaně přezdívaného střílnového ochozu, dnes se zbytkem dvou střílen (smíšené, podstatně cihlové zdivo). Vnitřní líc vlastního gotického pláště ryze lomový, pečlivěji lícovaný strukturou zdiva zřetelně odlišený od tělesa bergfritu. Vnitřní strana špalety hlavního vstupu armována hladce tesaným pískovcem s nízkým segmentovým nadpražím. K levé stojině dodatečně přisazena poměrně masivní lomová zeď dochována do výšky 1-1,5 metru. Naproti v koutě u torza dál zřícené jižní zdi se nacházející kus cihlového zdiva se zmíněným foto 53) plášťová zeď k JZ rohu lomovým protějškem a kapsy po trámech potvrzují existenci druhotného krytého přístavku podle drobnějšího formátu cihel hypoteticky renesanční vnitřní vrátnice. foto 54) vnitřní armatura špalety hl. vstupu 30

(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ

(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ 1728 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ 2000 1 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Stavební opravy zříceniny hradu. Helfenburk

Stavební opravy zříceniny hradu. Helfenburk Stavební opravy zříceniny hradu Helfenburk Leden 2014 Obsah I. Šírší vazby a celkový situační plán... 3 II. Současný stav... 5 III. Popis jednotlivých objektů současný stav.... 5 IV. Akutní potřeby údržby

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

www.shpelias.cz / Knihovna průzkumů ZÁMEK POLICE (C) J A N E L I Á Š Stavebně historický průzkum

www.shpelias.cz / Knihovna průzkumů ZÁMEK POLICE (C) J A N E L I Á Š Stavebně historický průzkum ZÁMEK POLICE Stavebně historický průzkum 1 ZÁMEK POLICE OKR. TŘEBÍČ PODROBNÝ POVRCHOVÝ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Originál r. 1986 Digitalizace r. 2012 Zpracoval,

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu III. ETAPA jihozápadní křídlo (uliční) MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK

ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK Doplněk stavebně historického průzkumu 1 ZBOROVICE - STARÝ ZÁMEK okr. Kroměříž Doplněk stavebně historického průzkumu TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Zpracoval, fotografoval

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK Dosud nepublikovaný prospekt vyškovského zámku od jihu, přelom 18. a 19. století. Stav před demolicemi jižního a prostředního křídla. Stavebně historický průzkum 1 ZÁMEK VYŠKOV

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Rehabilitace areálu šlechtického sídla v Čečovicích

Rehabilitace areálu šlechtického sídla v Čečovicích zarůstající úvozová cesta ve višňovce Obec Čečovice má pozoruhodně zachovalou kulturní krajinu - jsou zde stále patrné úvozové cesty spojující sídlo s okolními vesnicemi. Cesty jsou lemovány celou řadou

Více

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 Velké projekty Evidenční číslo: FRO/VEP/008650/2011 Žadatel Název žadatele: Obec Třebešice IČ/RČ: 00473375 Druh žadatele: Právnická

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

Technická zpráva nosné konstrukce

Technická zpráva nosné konstrukce Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS

CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS Hrad Lietava - workshop: Speciální postupy při konzervaci historického zdiva torzální architektury 14.8. - 20. 8. 2006 a 11.9. - 17.9.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 E-Mail: projekce@stanion.cz Přístroj testo 875-2

Více

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: V Praze dne 14. ledna 2014 Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více