HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum"

Transkript

1 HRAD CIMBURK Stavebně historický průzkum 1

2 HRAD CIMBURK k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž Podrobný povrchový stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Vedoucí elaborátu: PhDr. Jan O. E l i á š Zpracoval a fotografoval: PhDr. Jan O. E l i á š Spolupráce: Bc. Marta Balážiková Marie Mezlíková Objednatel: POLYPEJE o.s. Společnost pro obnovu a využití historických památek, Brno BRNO PhDr. Jan ELIÁŠ, text, foto, grafické vyhodnocení,

3 OBSAH Úvod Architektonický popis a rozbor Situace, dispozice, polohopis s číselnou legendou...8 Vnitřní hrad (1) - exteriéry Západní čelo pláště Severní zeď pláště a paláce (4) Jižní obvodová zeď paláce (4) Východní obvodová zeď paláce (4) Vnitřní hrad (1) - interiéry Západní trakt paláce (4) Střední a východní trakt paláce (4) Severovýchodní rohový prostor paláce (4) Severní plášťová zeď Bergfrit (2) Západní zeď pláště Terén vnitřního dvora (3) Jižní a východní parkán vnitřního hradu (12), j. bašta (14) Zdi parkánu Severovýchodní bašta (13) Hláska (7) a sousedící objekty Vstupní bašta pod hláskou (15) Hláska (7) Branka (11) a bašta s břitem (10) západně až sz. pod hláskou Tarasní zeď ve svahu jižně pod hláskou (16)

4 Spojovací zeď (6) a předbraní (5) vnitřního hradu...41 Severní dvůr (17) a parkán Hradba severního dvora a pětiboká bašta (18) Severní parkán (9), zrušená brána (8) Stupavská bašta (20) Dějiny a stavební historie hradu Historický přehled Stavební historie Prameny Ikonografie Mapy a plány Literatura PLÁNY STAVEBNĚ HISTORICKÉHO VÝVOJE...78 Zhodnocení Obrazové přílohy Fotodokumentace z archivu SPÚ v Brně Pozn.: Stať Doporučení pro sanaci objektu je na webu vynechána. 4

5 Úvod Následující elaborát stavebně historického průzkumu zříceniny hradu Cimburka má sloužit objednateli a institucím Státní památkové péče jako odborný podklad i návod. Vznikl díky nadšení a nevšednímu pochopení objednatele pro daný předmět SHP a pro jeho adekvátní obnovu i rekonstrukci. Konkrétním důvodem vypracování a ovšem archivace elaborátu SHP byla potřeba přehledné, co možná detailní dokumentace stavu zříceniny před prováděním dalších sanačních zásahů a stavebních úprav. Je známo, že dokumentace a archivace stavu a poznatků na určitém chronologickém stupni je neopominutelnou nutností, neboť i nejšetrněji provedená památková úprava znamená ztrátu části autenticity a vypovídací schopnosti postižené konstrukce či situace. T. Durdík, J. Štulc, Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin..., SUPP Praha, Odborné a metodické publikace 17, příloha časopisu Zprávy památkové péče 58/1998). Plánovou oporou elaborátu bylo geodetické zaměření Cimburka vypracované Inženýrskou geodézií n.p. Brno v r pro tehdejší KSSPPOP v Brně. Z potřeby přehledného podání elaborátu SHP byly jednotlivé části zříceniny rozčleněny do numericky označených objektů (č. 1 21), při čemž orientaci v nich umožňuje stať Situace a dispozice s polohopisným plánem hradu. Textová část elaborátu je ilustrována barevnou fotodokumentací stávajícího stavu zříceniny a provázena oddílem Obrazových příloh zejména s reprodukcemi směrodatné historické fotodokumentace. Dále je vybavena grafickým vyhodnocením stavebně historického vývoje v půdorysech o čtyřech výškových úrovních podlažích. Na pohledových plánech je samostatně vyneseno památkově architektonické hodnocení, zaměřené hlavně na evidenci pozoruhodných architektonických a konstrukčních detailů, neboť požadavek zachování všech existujících historických konstrukcí se rozumí samo sebou. Jsou vyznačeny i destrukce, ke kterým došlo od doby zhotovení zaměření v r. 1970, při čemž záznam destrukce líce existujícího historického zdiva je současně doporučením pro jeho znovuvyzdění. Elaborát je zpracován v intencích metodiky standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu, kterou v r doporučil Státní ústav památkové péče v Praze (Zprávy památkové péče 57/1997, příloha).... Jde o metodiku univerzální, jež se v míře podrobnosti zpracování přizpůsobuje věcnému i hodnotovému obrazu zkoumané architektury, což se prokázalo i v tomto do značné míry průzkumově specifickém případě. Do stati Doporučení pro sanaci a rekonstrukci samozřejmě byly vtěleny Metodické instrukce publikované Státním ústavem památkové péče v Praze (J. Sokol, Zvláštní dík náleží již zesnulému moravskému historiku Rudolfu Hurtovi, jenž na základě širokého heuristického záběru opakovaně zpracoval historii objektu (R. Hurt, K. Svoboda, Hrad Cimburk u Koryčan, jeho dějiny (Hurt) a stavební vývoj (Svoboda), Přerov 1940) a rozšířené rukopisné dílo (Dějiny hradu Cimburka) dal autorovi elaborátu počátkem 70. let laskavě k dispozici pro tehdejší stavebně historický pasport SURPMO (J.O. Eliáš, Dějiny hradu Cimburka jako 5

6 I. etapa in Státní hrad Cimburk, Stavebně historický průzkum a architektonicko památkové zhodnocení moravských hradních zřícenin. SÚRPMO Praha, strp. 1971). Text se po doplnění citacemi znění příslušných pramenů stal nejdůležitější pomůckou také pro sestavení následujícího historického přehledu. R. Hurtovi náleží rovněž dík za laskavé zapůjčení novější podrobné nepojmenované rukopisné studie K. Svobody o stavebním vývoji Cimburka. Dlužno připomenout, že Karel Svoboda náleží stále k nedoceněným pracovníkům bývalého Státního památkového úřadu v Brně. Bez jeho mimořádného úsilí by mimo jiné téměř neexistoval vzácný historický fotoarchiv SPÚ z meziválečného a válečného období. V neposlední řadě zvláštním díkem jsem povinován pracovníkům Státního památkového ústavu v Brně za laskavé poskytnutí novodobých podkladových materiálů, pramenů a dokumentace, potřebných pro dokončení průzkumového díla. T z á v ě s p a ř i l a í S g i e v l y l m b p n k o l ý v o r v h á a t j í j k á t l u c S d S í m o e i r g á P p r á v n n a d u y š a a v p o o r r r r n a í v i i o s z g a k á l e e i z o s ž n o r t o i t p o v n u o ž v í r ů e t i n č á c o á é z j m c ě š p a p u a r e i á t é n p o y d k a k l a o d r y e a k t l n i t e ě r u a t v u r e d e c e a n y. ě j ž o i m n, u p n i s n u t j t b o a u j h m n l r ř t o h e ý h a c b p a ů a ě ě p b n d ů e n e l a c s r e l e á o ž h n m H o P t, b k u m o ý u m m o H t a a á e o y n v t t n z á n h e e n o e é ž c s m n e í ý h s e j r o c m n o ý e, r r m u á b e é a t S b n n á t t s š a á. a u r k ě z o a a l o E p n s b m, d P e m v a v e z k i u m o v a, j n n o z n á s k e l i a s t y u a u k m m n t o o ž t i o b j á d v y s l j u h j u o o o r a n a z e d e u d b e k s s t n ř á o e o e í n p v t n y r a o a t v š y e á á d á n m a n a c h 8 7 é h o o h o. í č v l e ř a h k l p r s l. t m v u š 2 o i 0 ř / e z n ý 1 9 n t. 6

7 ARCHITEKTONICKÝ POPIS A ROZBOR foto 1) celkový pohled od severozápadu 7

8 Situace, dispozice (6). Původní přední brána hradu (8), zaústěná do dnes už obtížně rozeznatelného příjezdního parkánu (9) a situovaná SZ při patě hlásky, byla po přeložení předního vjezdu více k severu a SV nahrazena komplikovaným fortifikačním útvarem, v němž lze zevně rozeznat mělkou baštu s břitem (10) a při ní v torzu dvojlisté oblé bašty těsnou branku pro pěší (11). Na jižní a východní straně vnitřní jádro hradu provází užší jižní a východní parkán (12), při SV rohu Zřícenina hradu Cimburka leží v k.ú. Koryčany jižně centrální části Chřibů nad říčkou Stupavkou (dnes oficiálně Kyjovkou), v nadmořské výšce 420 m, na ostrohu přibližně od západu k východu běžícího horského hřbetu na severu, východě a jihu ohraničeném strmějšími jádra zesílený SV polygonální baštou (13) na třičtvrtěválcové podstavě. Torzo dodatečné podkovovité bašty (14) se nachází v jižním parkánu blíž předbraní. Do mladšího fortifikačního předpolí hradu patří dovnitř otevřená půloválná přední, resp. vstupní bašta (15) JZ pod hláskou, spolu s hradebním tarasem (16) na svahu srázy, na JZ poněkud povlovnějším. Stavební soubor vykazuje hradní jádro (1) relativně pravidelné, mírně lichoběžníkové dispozice o vnějších příčkách 40 a 17 m, ovládané velkou okrouhlou věží (2) o vnějším průměru 8,5 m vetknutou do SZ rohu. Obvodová zeď z litého lomového zdiva je na třech stranách, považovaných za přístupnější, silná průměrně 2 metry, na bezpečnější severní straně, jdoucí po hraně skalního srázu, má o něco slabší, přibližně 1,5 m dimenzi. jižně hlásky. Dále je to rozšířený hrazený severní dvůr (17) s mírně rozevřenou pětibokou baštou (18) vysunutou do cesty a konečně původně také hrazený velký dvůr (19) na severu a východě vnitřního hradu, na opyši zajištěný dvojlistým dovnitř otevřeným útvarem tzv. Stupavské bašty (20). Ze západního návrší za šíjovým příkopem hrad zabezpečovala dnes už takřka nezřetelná bašta předsunutá (21). Hlavní obytný objekt uvnitř pláště jádra představuje vedle vnitřního dvora (3) na jihu a východě k obvodové zdi přiložený čtyřpodlažní dvojkřídlý palác (4), se čtyřmi prostory ve spodním podlaží a původně dvěma sály v podlaží druhém. K ochraně příjezdu od jádra k západu byla na polygonální podnož vysunuta válcová hláska (7), spojená s předbraním (5) jádra mocně dimenzovanou spojovací hradbou 8

9 9

10 Vnitřní hrad (1) - exteriéry Západní čelo pláště Západní čelo užší, vpravo vymezené pískovcovou kvádrovou armaturou ztuženým nárožím vlevo pak půlválcovou vypnulinou, již vyplnila válcová věž - bergfrit. Pravá do roviny lícovaná část průčelí vpravo bergfritu v místě půdorysného lomu prolomena hlavním vstupem armovaným dvakrát vyžlabeným sedlovým portálem s málo zřetelným trojúhelným výběhem profilace nad soklem. Slohové znaky řadí gotický portál k přelomu 14. a 15. století. Líc zdiva se zbytky roztírané vápenné omítky. Zdivo ryze lomové, ve spodní části zřetelně řádkované. Nad portálem kapsy po subtilnějších trámcích naznačují dodatečné zastropení prostoru před vstupem (strážnice). Vlevo portálu plášť bergfritu ve velkém rozsahu destruován, takže odhalena litá lomová výplň. Na koruně čelní zdi dodatečná předělávka střílnovité poprsně patrně na místě štěrbinových střílen, event. gotického cimbuří. V písemnostech 20. stol. vlevo portálu doložena existence vrátnice či strážnice, jíž příslušel krb, po němž zachován očazený líc a cihlová obezdívka v místě komína. Se strážnicí a k ní patřícím arkýřovým prevétem zřejmě souvisí jednoduchý podvalkový krakoreček na hraně skaliska vedle věže. Spodní část zachovaného líce věžového tubusu dosud se zbytky roztírané, silně písčité vápenné omítky. foto 2) vnitřní hrad z koruny hlásky, snímek F. Manoušek, editace JOE 10

11 foto 3-5) na snímcích bergfrit, západní čelo a portál hlavního vstupu 11

12 Severní zeď pláště a paláce (4) Zeď sevřená vpravo tubusem věže a vlevo mírně předstupujícím severním průčelím paláce, nad skalisko vysazena na řadě hranolových krakorců, resp. konzol bez profilace. Vpravo v místě skalních trhlin spočívá na dvou lomových vynášecích pasech, pod nimiž trhliny vyplněny lomovou vyzdívkou. Nároží paláce ve spodních dvou třetinách armována tesanými pískovcovými kvádry, v horní třetině armatura lomová, včetně vyzdívky z odlišného šedého pískovce (dole žlutavý pískovec). Líc mezi věží a koutem sevřeným s palácem horizontálně předělen zřetelným ústupkem, oddělujícím zdivo dvojí struktury, horní nepořádněji ložená lomová část je zřetelně mladší, včetně pokračování v horní části palácového průčelí, kde nad cihlami novodobě zazděným otvorem s lomovým záklenkem foto 6) od SV spatřujeme ve zbytcích trojici jednoduše podvalkových konzol (krakorců), jakožto pozůstatků již neexistujícího arkýře. Vlevo dole na konzolách vysazeného vnějšího líce jen zhruba opracovanými kvádry armovaný téměř čtvercový odpadní kanál umístěný vedle skalní zející ze dvora. Průčelí paláce v existujících dvou etážích prolomeno novodobě vyzděnými otvory, z nichž spodní se zřejmě otevíral do již neexistujícího gotického prevétu, jenž v 16. nebo nejpozději 17. století nahradil ze smíšeného zdiva vyzděný kubus záchodového odpadu, nedávno objeveného pod kuželem sutě. Předpokládaná nástavba záchodové odpadní šachty již dávno chybí. Vybírací otvor těsně nad terénem druhotně přeložen kusem gotického ostění profilovaným oblounem kolmo dosedajícím na hranolový soklík. foto 7) od SZ 12

13 foto 9) patrně renesanční záchodová šachta pod průčelím paláce foto 8) severní prúčelí východního traktu paláce nad SV baštou foto 10) gotické detaily severního pláště - konzoly a vynášecí pas 13

14 NÁLEZY, KVĚTEN - ČERVEN 2001 foto 13) fragmenty gotického okoseného oblouk. nadpraží - násyp kolem šachty foto 11) šachta záchodu pod severním průčelím paláce foto 12) druhotně použitý fragment gotického ostění shranou převedenou do oblounu, překlad vybíracího otvoru šachty foto 14) fragment olištovaného renesančního ostění - násyp tamtéž 14

15 Jižní obvodová zeď paláce (4) Levý, jihozápadní roh paláce spolu s větší částí jeho západní průčelní zdi podlehl destrukci v poválečných desetiletích. Pravý roh armován tesaným neprofilovaným pískovcem, přičemž přibližně od úrovně podlahy třetího podlaží vzhůru je tato armatura z drobnějších kusů, méně pečlivě opracovaná a zřetelně méně pečlivě lícovaná, což naznačuje jinou stavební etapu než u armatury v úrovni spodních dvou podlaží. Obvodová zeď většinou zachována až po úroveň dezolátních lomových záklenků čtvrtého podlaží. Soklová část vyzděna z větších, místy i zhruba přitesávaných kusů lomového pískovce. Zdivo po třetí podlaží zřetelně řádkované, s nezřetelnými prvků náležejících zrušenému arkýři hradní kaple, jež představovala filigránskou, dnes bohužel jen fragmentálně dochovanou kamenickou práci. Detaily skládá hrotitý (triumfální) oblouk, provázený po křídlech na konzolové římse vysazeným lícem zdi k zvětšení vnitřního kaplového prostůrku. Vlastní lomený oblouk profilován výžlabkem převedeným do oblounu. Z dochovaných výběhů oblounových klenebních žeber a z jejich pozice lze usuzovat spíše na křížové než šestidílné zaklenutí arkýře, jenž podle úhlu nasazení výběhů žeber musel být poměrně hluboký, nejpravděpodobněli rovně uzavřený. Z krakorců, resp. konzol, nesoucích zmizelé těleso arkýře, dochovány jen neforemně osekané kusy, dno arkýře chybí. Líc zazdívky omítaný, trojdílný prostor kaple zbytky roztírané vápenné omítky a mladšího omítkového jádra patrně barokního. Z tří os v úrovni druhého podlaží - levé dvě s vybouranou armaturou - odpovídají široce nálevkovitým gotickým špaletám popsaným v interiéru. Střední okno podle omítky položené až po vybourávce gotického ostění, i podle velikosti a šířky takto omítnutého otvoru, bylo dodatečně předěláno na širší vstup patrně na vyhlídkovou barokní pavlač, s níž snad konstrukčně souvisely smíšeně zazděné, vpravo osy rozložené kapsy, vyhloubené v gotickém líci průčelí (schody na pavlač? strážnice v parkánu?). v síle zdi zaplněn smíšenou, převážně lomovou vyzdívkou, jak to vyplynulo z utilitární nápravy důsledků předpokládané válečné destrukce kaple nejpozději v druhé polovině 15. století. Gotická okna asymetricky prolomená po stranách kaple s arkýřem pravoúhlá, s okoseným a vyžlabeným ostěním a s kořeny kamenného prutu o profilu poměrně masivního seříznutého hruškovce; slohový původ stejně jako u detailů kaple odpovídá rámcově druhé polovině 14. století. Autentické gotické ostění dochované v pravé krajní ose je štíhle Vlevo nad levým oknem vedle kaplového arkýře v úrovni horního obdélné, zevně s jednoduše okosenými hranami i s dodatečně podlaží osazena trojice krakorců z druhotně použitých profilovaných osekaným kamenným parapetem, uvnitř s mělkou ústupkovou a kusů gotických ostění označuje zmizelý mladší, zřejmě renesanční výžlabkovou profilací. arkýř povýtce užitkového provedení. Nejzajímavější detaily zachovány v úrovni třetího podlaží v podobě 15

16 foto 15) celkový pohled na jižní průčelí paláce a zeď parkánu foto 17) ostění okna sálu ve 2. podlaží foto 16) detaily kaple ve 3. podlaží foto 19) kapsa pod oknem, 2. podlaží foto 18) krakorce z druhotně použ. prvků, 4. podl. 16

17 Východní obvodová zeď paláce (4) je zachována těsně nad úroveň druhého podlaží, nad to zůstává jednak výběžek již zmíněného jihovýchodního nároží a strmý střed sahající vpravo prstem do úrovně čtvrtého podlaží. Okno v druhém podlaží armováno stejným jednoduše okoseným štíhlým obdélným ostěním jak na jižním průčelí, zde však autentický neporušený parapet dokládá okosení po všech čtyřech stranách armatury. O gotickém původu není pochyb. Ani zde charakter a skladba zdiva v návaznosti na zřetelně odlišnou skladbu horní části armatury jihovýchodního nároží nevylučují nástavbu třetího podlaží s kaplí v samostatné gotické stavební etapě. foto 20) východní průčelí paláce za SV baštou Vpravo nabíhající zeď polygonální nástavby severovýchodní bašty byla po destrukci nově vyzděna a opatřena novým bočním vstupem. foto 21) detail ostění okna sálu ve 2. podlaží 17

18 Vnitřní hrad (1) - interiéry Na záklenkem gotické špalety druhého podlaží podstatný konstrukčně provázaný fragment stříškovitého vynášecího pasu v šířce zmíněné špalety. Vpravo okna z líce vystupující podvalkový profilovaný krakorec event. konzola je pozůstatkem někdejšího gotického krbu. Až nad záklenek kamenem armované okenní špalety Západní trakt paláce (4) zdivo lomové, vyrovnávané do řádků, nad záklenkem lomové s cihlovými bloky. Zdivo v úrovni čtvrtého podlaží zřetelně smíšené, z odlišného šedavého pískovce, to na rozdíl od dole převažujícího Jižní obvodová zeď (vnitřní líc) Jihozápadní nároží včetně příslušné vnitřní zdi destruováno. V koruně odhaleného profilu levá část kvádrové armatury někdejšího pískovce žlutého. Koruna zdi vpravo nepravidelně ubouraná, se zbytkem okenní špalety čtvrtého podlaží. Vnitřní líc zdi nad novodobě přespárovaným soklem v celé ploše gotického okna v úrovni mezi druhým a třetím podlažím. Nad poměrně pečlivě lícovanou i pečlivě v celé délce zděnou substrukcí až k dělící zdi zeje podélná kapsa po odstraněném polštáři, nad nímž částečně zachované kapsy po trámech označují nejstarší rozrušený, s vypadanými bloky zdiva. Vápnem bílené omítky zachovány jen v nepatrných ploškách, jež nelze slohově uchopit. Dělící zeď úroveň trámového stropu spodního podlaží, která byla dodatečně na straně středního prostoru paláce zachována po úroveň čtvrtého posunuta výš, jak naznačují dvě kapsy vpravo okenní špalety, podlaží s nepravidelně ubouranou korunou, vůči jižní průčelní zdi přibližně v úrovni bankálu. Vlevo druhého podlaží líc probrán paláce sice dodatečná (na spáru), avšak s výjimkou horního podlaží gotickou široce nálevkovitou okenní nikou armovanou hladce rovněž gotická. Až po úroveň podlahy třetího podlaží smíšená s tesaným pískovcem, včetně segmentového stoupajícího záklenku. velkou převahou lomového kamene, nad tím ve třetím a zbytku Levá část niky překryta kolmo nabíhající mladší dělící zdí ze čtvrtého podlaží smíšená s větším zastoupením cihel, navíc smíšeného materiálu, podle jednoho z portálků (druhé podlaží) však proložená cihlovými bloky. Ve spodním podlaží patrně dodatečný rovněž gotickou alespoň po druhé podlaží včetně. Těsně nad prostup s přímým překladem, směřující do středního prostoru paláce. záklenkem širokého okna do líce zdi vložen dubový polštář, jemuž V úrovni druhého podlaží vpravo shora probouraná zazdívka cihlami odpovídají většinou už vybourávkami porušené kapsy, označující obezděného staršího otvoru. Vlevo nálevkovitá špaleta se úroveň trámového stropu třetího podlaží. stříškovitým záklenkem náležející ve východním líci osazenému 18

19 pravoúhlému gotickému portálku s vyžlabenou profilací. Nad záklenkem špalety vstupu rozložena řada drobných kapsiček zřejmě po lešení. V třetím podlaží pod lomovým stříškovitým záklenkem foto 22) průhled destruovaným záp. průčelím do záp. traktu a na dělící zeď paláce osazeno pravoúhlé lištové ostění se znakem Horeckých v nadpraží, zafasované do cihlové obezdívky. Šikmo vpravo nad ním zazdívka drobného krátce obdélného okna nebo niky. V úrovni čtvrtého podlaží těsně nad jeho někdejší podlahou v líci druhotně osazen fragment blíže neidentifikovatelného gotického okoseného ostění. Zeď severního průčelí dnes ve větším rozsahu zachovaná toliko v popisovaném prostoru, při sv. koutě prolomena nálevkovitou špaletou vstupu zevně armovaného pozdně gotickým stříškovitým pískovcovým portálkem, na jehož stojině mělce vyhlouben ltp Armatury oken v úrovni druhého podlaží hrubě vylámané. V úrovni třetího a čtvrtého podlaží zachován jen prst zdiva severozápadního nároží, přičemž na místě foto 23) raně barok. portálek se znakem Horeckých v záp. líci dělící zdi, 3. podl. někdejšího okna hledícího k severu byl v raném baroku pod římsovou supraportu osazen pravoúhlý lištový portálek (se znakem manželů Horeckých v nadpraží), v šikmo vpravo posunuté cihlami obezděné špaletě. Vnitřní líc průčelní zdi i v úrovni druhého podlaží smíšený, mírně smíšený event. v plentové vyrovnávce líce smíšený se jeví i fragment západní boční průčelí zdi u sz. nároží. Toto nároží je zevně opatřeno raně barokní štukovou bosáží. 19

20 foto 25) stříškovitý portálek do spodního podl. západního traktu paláce foto 26) ltp na stojině téhož portálku (rozeznal R. Vrla) foto 24) západní část severního průčelí paláce foto 27) raně barokní portál pavlače se znaky manželů Horeckých, sever. průčelí 20

21 foto 29) gotická krbová konzola na vnitř. líci jižního průčelí, 2. podl. západ. traktu foto 30) okenní špaleta někdejšího gotic. sálu v 2. podl. tamtéž, sečená mladší gotickou dělící zdí foto 28) SZ nároží a interiér záp. traktu paláce 21

22 Střední a východní trakt paláce (4) gotický portálek vnitřního vstupu s vyžlabenou hranou a trojúhelným výběhem výžlabku (rámcově 2/2 14. stol.). Z příslušné části severní průčelní a z východní dělící zdi respektive střední dělící zdi zachována jen torza přibližně do úrovně podlahy někdejšího prvního podlaží. Dělící zeď sahala po strop třetího podlaží, jak naznačují v ubouraném profilu zachované Jižní obvodová zeď zachována až po záklenky čtvrtého podlaží, jež odlišeno zřetelným ústupkem v úrovni někdejší podlahy. Substrukce obvodové zdi pečlivě vyzděná, druhé podlaží prolomeno dvěma široce nálevkovitými okny se segmentovými záklenky jak předešle. Bankál levého okna vyplněn novodobou vyzdívkou. Zdivo pravého okna kamenné vazáky. Ve třetím podlaží dělící zeď chyběla nebo byla odstraněna při vytvoření rozsáhlejšího sálového prostoru vybaveného v síle jižního průčelí zřízenou kaplí, obracející se do sálu trojicí otvorů armovaných tesaným pískovcovým ostěním. Uprostřed je to hrotitý zevně neprofilovaný portálek flankovaný vzdor velké vybourávce zachováno v autentičtějším stavu i s kapsou po vytrženém polštáři a jí příslušejícími kapsami po stropních trámech. Ve špaletě levého nálevkovitého okna zachováno pravoúhlé výžlabky a ústupky mělce profilované ostění se závrty po odstraněné mříži, s prasklým překladem, vyztužené provizorně trámkem. Nad záklenky široce nálevkovitých oken do líce průčelí zapuštěny zbytky dubových polštářů, nad oknem vpravo nad polštářem umístěny relativně mělké kapsy odstraněných stropních trámů. Zeď přibližně v úrovni podlahy třetího podlaží vynášena širokými segmentovými až tupě stříškovitými lomovými vynášecími pasy, konstrukčně souvisejícími se širokými špaletami oken druhého podlaží. Zdivo po úroveň těchto pasů takřka ryze lomové, nad těmito pasy v úrovni třetího podlaží smíšené. V úrovni druhého podlaží západní dělící zdi osazen pravoúhlý dvěma portálky sedlovými s vyžlabenou hranou, odkazujícími na gotiku pokročilejší druhé pol. 14. století. Obezdívka portálkových armatur cihlová včetně vynášecího segmentového pasu. Prostor kaple v síle zdi dodatečně vyplněn smíšenou zazdívkou. V nestejné vzdálenosti po stranách kaplových portálků prolomeny v půdorysu téměř rovnoběžné okenní špalety se segmentovými cihlovými záklenky, zevně armované pískovcovým kvádrovým ostěním bez profilace; ve špaletách zachovány vyzděné bankály - lavice s kamennými podkosenými sedačkami. Ze dvou oken ve čtvrtém podlaží zachovány jen erodované hrubé konstrukce špalet s lomovými záklenky. Mělké kapsy cca 30 cm nad kapsami spodního trámového stropu prvního podlaží naznačují, že i zde byla úroveň stropu dodatečně posunuta výše. 22

23 Trhlinami narušené záklenky široce nálevkovitých gotických oken Východní průčelní zeď paláce zachována lépe jen po úroveň třetího podlaží, ze čtvrtého podlaží volají po bezpodmínečném zabezpečení, jež je generálně nutné ve všech konstrukcích od třetího podlaží vzhůru. zůstal jen menší nárožní a vedle prstovitý fragment. Substrukce založena na výchozu pískovcové skály. V úrovni prvního podlaží zachováno torzo východozápadní dělící zdi, nad níž v úrovni prvního podlaží spatřujeme zazdívkou zrušený otvor s pozůstatkem lomového záklenku, což naznačuje, že dělící zeď ve druhém podlaží neměla pokračování, byl tu po celé délce východního průčelí jdoucí sálový prostor. Při jv. koutě totéž široce nálevkovité okno jak předešle, s touže gotickou pískovcovou ústupkovou armaturou s mělkými výžlabky; bohužel i zde s přelomeným překladem a provizorně zabezpečenou trámkovou výztuží. Nad oknem lomová přezdívka novodobého zabezpečení, jen při koutě pozůstatek gotického lomového nízkého segmentového až tupě stříškovitého vynášecího pasu jak na průčelní zdi jižní. Blíž sv. kouta prolomen zřejmě dodatečný, naposled novodobě přepracovaný vstup do severovýchodní bašty. V úrovni třetího podlaží při levém koutě osazen druhé polovině 14. století rámcově odpovídající gotický hrotitý štíhlý a úzký portálek s vyžlabenou hranou, trojúhelně vybíhající nad soklem; nad ním blok cihlové vyzdívky a kolem něj novodobý maltový zámaz ze sanace počátku 30. let. Blíž pravému koutu poněkud šikmo nad široce nálevkovitým oknem druhého podlaží torzo pravé strany okenní špalety, provedené z profilovaných hladce přitesaných foto 31) pískovcových šedavých kamenů jak ve špaletách po stranách portálku kaple. 23

24 foto 32-35) JV kout paláce s gotickými detaily 24

25 foto 36) detaily kaple v síle zdi jižního průčelí, 3. podlaží foto 39) levý portálek kaple - zvětšeno foto 37-38) okenní špalety po stranách kaple ve 3. podlaží 25

26 foto 41) detail okenní špalety někdejšího gotického sálu v 2. podlaží foto 40) střední trakt paláce od SV foto 42) torzo sever. průčelí středního traktu paláce foto 43) gotic. portálek v 2. podl. dělící zdi 26

27 Severovýchodní rohový prostor paláce (4) Přísluší mu výše popsaná levá část východní průčelní zdi. Spodní foto 45) vnitřní líc severního průčelí paláce zabezpečený v r podlaží severovýchodního prostoru paláce bylo částečně zahloubeno do skály, jejíž výchozy lze sledovat jak v severovýchodním tak i severozápadním koutě prostoru. Severní průčelí, zachované tu po úroveň druhého podlaží, bylo na většině vnitřního líce v důsledku masivní eroze poč. 30. let 20. století z větší části nově přezděno s použitím autentického kamenného materiálu a při respektování lokalizace otvorů, z nichž v autentičtější podobě je zachován v prvním podlaží se nacházející vstup na patrně už gotický, hypoteticky renesančně zásadně přepracovaný prevet. Mírně nálevkovitou špaletu charakterizuje výrazně stříškovitý asymetrický lomový záklenek. foto 46) hrotitý gotický portálel ve 3. podl. východního průčelí, při SV koutě foto 44) 27

28 Severní plášťová zeď Vnitřní líc zděný do svislice v půdorysu vlevo mírně zaoblený do nárožního půltubusu s vestavbou bergfritu. Vpravo nepravidelný ústupek označuje dnes chybějící průčelí východního traktu paláce a ohraničuje novodobou sanaci při severovýchodním koutě. K východu mírně svažitá koruna celkem plynule srovnaná. Základová spára na výchozu pískovcové skály k východu se svažující. Gotické zdivo ve spodní polovině převážně zřetelně řádkované, v horní části až po úroveň cca cm pod korunou rovněž řádkované, avšak z poněkud odlišného drobnějšího kamene, naznačuje možnost dvou stavebních etap. Tomu příznačně v předělu uprostřed zdi umístěn asi druhotně použitý kus jednoduše okoseného gotického ostění. V foto 47) pohled od JZ pravé polovině zdi po celé výšce nepravidelněji vyzdívaný líc naznačuje mladší patrně pozdně gotickou obnovu vyvolanou válečnou destrukcí. Pata zdi při západním tarasu nad skalním průlomu vynášena fragmentem lomového roznášecího pasu, z větší části druhotně nahrazeného smíšenou zazdívkou. Pas koresponduje se stejným konstrukčním prvkem na vnějším líci. foto 49) asi druhotný fragment okoseného gotic. ostění ve vnitř. líci pláštové zdi foto 48) gotic. roznášecí pas, porušený dodatečnou smíš. zazdívkou, sokl plášťové zdi 28

29 Bergfrit (2) Mohutný tubus s těsným vnitřním prostůrkem (prům. cca 1 m) v foto 51) sz. koutě vnitřního hradu, vložený do půlválcové vypnuliny pláště, je substrukcí dodatečně snížené gotické hlavní věže; vykazuje poněkud rozšířenou podnož odsazenou zkosenou průběžnou pískovcovou římsou. Zdivo z drobnějších pískovcových kusů a s druhotně použitým fragmentem ostění s odebranou hranou poměrně nepravidelně řádkované v horní části po rozsáhlejší destrukci evidentně druhotně znovu vyzděné. Koruna porostlá drnem a náletovou keřovou vegetací. foto 50) foto 52) 29

30 Západní zeď pláště zachována v celém rozsahu až po jz. roh vymezený torzem dál k východu zřícené jižní plášťové zdi. V horní etáži se zřetelným ústupkem zachován střep zřejmě opakovaně přezdívaného střílnového ochozu, dnes se zbytkem dvou střílen (smíšené, podstatně cihlové zdivo). Vnitřní líc vlastního gotického pláště ryze lomový, pečlivěji lícovaný strukturou zdiva zřetelně odlišený od tělesa bergfritu. Vnitřní strana špalety hlavního vstupu armována hladce tesaným pískovcem s nízkým segmentovým nadpražím. K levé stojině dodatečně přisazena poměrně masivní lomová zeď dochována do výšky 1-1,5 metru. Naproti v koutě u torza dál zřícené jižní zdi se nacházející kus cihlového zdiva se zmíněným foto 53) plášťová zeď k JZ rohu lomovým protějškem a kapsy po trámech potvrzují existenci druhotného krytého přístavku podle drobnějšího formátu cihel hypoteticky renesanční vnitřní vrátnice. foto 54) vnitřní armatura špalety hl. vstupu 30

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2013 ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ Pohled na zámek

Více

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 01/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Ducha, severní fasáda. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Zjednodušená nálezová zpráva (ZNZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Zjednodušená nálezová zpráva (ZNZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Zjednodušená nálezová zpráva (ZNZ) WWW:

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

Vyškov / Jihomoravský Objekt

Vyškov / Jihomoravský Objekt NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Kučerov Vyškov / Jihomoravský Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Kostel sv. Petra a Pavla st. p. č. 87 [Evidenční číslo kulturní

Více

(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ

(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ 1728 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ 2000 1 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Stránka 1 z 24. Stavební opravy zříceniny hradu. Helfenburk. Etapa II.

Stránka 1 z 24. Stavební opravy zříceniny hradu. Helfenburk. Etapa II. Stránka 1 z 24 Stavební opravy zříceniny hradu Helfenburk Etapa II. Duben 2015 Stránka 2 z 24 Obsah I. Šírší vazby a celkový situační plán... 3 II. Současný stav... 5 III. Popis jednotlivých objektů současný

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Oprava jižní stěny presbytáře a jižní kaple kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském

Oprava jižní stěny presbytáře a jižní kaple kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském Oprava jižní stěny presbytáře a jižní kaple kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 10/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Jakuba, jižní stěna presbytáře,

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum patro (2.N.P.) 174. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihu (z mezipodesty). 175. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihozápadu (z mezipodesty). 176. Patro, schodišťová hala

Více

Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové tel

Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové tel Ř e h á k J o s e f - S P E L E O Průzkumy a obnova historických podzemních systémů Pešinova 2008/8, Hradec Králové 500 08 tel. 602 490 690 E-mail: speleo@wo.cz Kutná Hora Podzemní prostory u kostela sv.

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži Stavebněhistorický průzkum Mostu u Amerického domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži Stavebněhistorický průzkum Mostu u Amerického domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži Stavebněhistorický průzkum Mostu u Amerického domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži Okr. Kroměříž, Zlínský kraj Září/listopad 2010 Dalibor

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum interiéry suterén (1.P.P.) 78. Suterén, schodiště č. 01, průhled k jihozápadu. 79. Suterén, schodiště č. 01, průhled k severovýchodu. 80. Suterén, schodiště č. 01, vstupní dveře č. D 107-01. 81. Suterén,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

KACHLE. Komorový řádkový kachel s heraldickým motivem Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x195mm, hl.

KACHLE. Komorový řádkový kachel s heraldickým motivem Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x195mm, hl. KACHLE Římsový korunní řádkový kachel s komorou Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x190mm Římsový korunní kachel s architektonickou výzdobou na čelní vyhřívací stěně (dále ČVS): po

Více

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 03/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 146, V Jirchářích 5, sokl jižní fasády. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) http://www.npu.cz/pp/pridruz/opd/metodika/nz/nz050216/. http://monumnet.npu.cz/opd/opddetail.php?idopdpam=3178&okodok=5203&onazsidob=he%f8m%e1nkovic

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

42876/ Sakrální architektura. Karta ohrožené památky. kaple výklenková. v lese nad Hraběcí kaplí, JZ od areálu zámku

42876/ Sakrální architektura. Karta ohrožené památky. kaple výklenková. v lese nad Hraběcí kaplí, JZ od areálu zámku Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Albrechtice u Mostu Jezeří Horní Jiřetín Most Ústecký číslo k.ú. 600091 Umístění památky v lese nad Hraběcí kaplí, JZ od areálu zámku číslo popisné orient.

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ Restaurátorská zpráva Vytvořeno v rámci akce "Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti 1.etapa" Tomáš Rafl ak.mal. Praha 2015 Novomlýnská

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Půdní prostory Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Půdní prostory Arcibiskupského zámku v Kroměříži Půdní prostory Arcibiskupského zámku v Kroměříži D. Janiš, spolupráce J. Štětina, R. Vrla, 2014 Obsah: 1) Úvod 2) Popis 3) Souhrn poznatků 4) seznam příloh 5) seznam fotodokumentace 1) Úvod: Předkládaný

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském

Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 06/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Papoušková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Papoušková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Papoušková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Teorie a dějiny výtvarných umění Markéta Papoušková Gotická a renesanční kamenosochařská výzdoba hradu Cimburk

Více

DOKSY LUČNÍ ul. STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ DOPORUČENÍ KŘEŠENÍ VZNIKLÉ HAVÁRIE

DOKSY LUČNÍ ul. STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ DOPORUČENÍ KŘEŠENÍ VZNIKLÉ HAVÁRIE Soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost ING.JIŘÍ PETERA AKCE: IČO : 162 45 831 DOKSY LUČNÍ ul. STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ DOPORUČENÍ KŘEŠENÍ VZNIKLÉ HAVÁRIE Zpracovali:

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském

Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nález renesanční sgrafitové fasády v Rámové ulici na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 14/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 735 (U Krkavců), Rámová 6 fasáda zprac. Ing. arch. Ladislav

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích

Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích Stavební historie hranického zámku započala ve 14. století zbudováním tvrze připomínané poprvé roku 1398. Dá se předpokládat, že ji postavil některý ze

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu a stropu MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda AC-projekt Znojmo, Dobšická

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více