SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: Datum: Provedl:

2 OBSAH SMART škola 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 8 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie, Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Tabulace učebního plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Učební osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura... 41

3 SMART škola 4.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Finanční gramotnost Charakteristika vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Informatika a výpočetní technika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Volba povolání Charakteristika vyučovacího předmětu Volba povolání Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volba Povolání Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis Zeměpis

4 SMART škola Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Základy německého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení a klasifikace průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení v případě použití klasifikace Zásady pro hodnocení a klasifikaci Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení chování Výchovná opatření Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření Hodnocení žáků na vysvědčení Celkové hodnocení prospěchu Celkové hodnocení nepovinných předmětů... Chyba! Záložka není definována Postup do vyššího ročníku Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace (dále jen slovní hodnocení ) Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pravidla hodnocení a klasifikace žáků s lehkým mentálním postižením... Chyba! Záložka není definována Výstupní hodnocení... Chyba! Záložka není definována Komisionální a opravné zkoušky Další ustanovení Školní družina Charakteristika zařízení Konkrétní cíle vzdělávání Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Popis materiálních podmínek Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Poučení o zásadách bezpečného chování a soužití ve školní družině Zveřejnění vzdělávacího programu Seznam použitých zkratek Přílohy... CCCL 8.1 Příloha 1 Centrum interaktivní výuky... CCCLI

5 1 Identifikační údaje Název ŠVP: SMART škola Předkladatel: Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Adresa školy: Buzulucká 392, Teplice Jméno ředitele: Mgr. Bc. Milena Hodková Kontakty: Telefon: Fax: Zřizovatel: Statutární město Teplice Teplice, náměstí Svobody 2 Telefon: Platnost dokumentu: od 1. září 2013 Tento dokument ruší verzi z 1. září Pedagogická rada projednala na svém jednání dne Školská rada projednala dne razítko školy ředitelka školy

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Škola je tvořena I. a II. stupněm školy s celkovou kapacitou 780 žáků Škola leží v klidné, okrajové části města, v blízkosti lesoparku Škola je tvořena devíti pavilony umístěnými v parkové úpravě areálu, plné travnatých ploch, stromů (arboretum) a keřů 2.2 Umístění školy V blízkosti školy jsou autobusové zastávky jak pro žáky dojíždějící z blízkých obcí, tak i zastávky městské hromadné dopravy pro žáky dojíždějící z jiných městských částí (dojíždějící žáci tvoří asi 50%) 2.3 Vybavení školy Škola je moderně vybavená, má odborné učebny (Ch, F, Pěst., D, Z, Cj, Vv, Př, ), dvě tělocvičny, venkovní sportovní hřiště, největší má umělý povrch, žákovskou a učitelskou knihovnu, skleník a školní pozemky Tři počítačové učebny s nejmodernější počítačovou technikou, Internet s rychlostí 15 Mbit/s, jedenáct interaktivních tabulí a celá škola je zasíťovaná Školní družina je tvořena pěti odděleními s celkovou kapacitou 130 dětí Školní jídelna je součástí školy s kapacitou 550 strávníků Hygienické podmínky školy jsou na dobré úrovni, k dispozici jsou v tělocvičně šatny se sprchami Školní bufet poskytuje dostatečné množství pití mléko, minerálky, džusy a dostatečné množství cereálních potravin, kofeinové nápoje se ve škole neprodávají Škola disponuje dostatečným množstvím moderních pomůcek a učebnic i interaktivních učebnic Pro potřeby pedagogů a žáků jsou k dispozici tři kopírovací stroje Počítače ve všech učebnách a třídách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu ve všech učebnách výpočetní techniky 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je poměrně optimálně věkově a aprobačně členěný Pedagogický sbor dosahuje mimořádně dobrých výsledků ve vzdělávání žáků Všichni pedagogové absolvovali počítačové školení na úrovni Z a většina i školení na úrovni P Všichni pedagogové absolvovali školení pro použití interaktivních tabulí Smart Board Sedm pedagogů je jmenováno do komisí pro hodnocení olympiád ČJ, M, INF, F, CJ, CH na úrovni okresu i kraje Pedagogičtí pracovníci školy se snaží o naplnění kompetencí učitelské profese: - 7 -

7 Kompetence oborově předmětové Kompetence psychodidaktické Kompetence obecně pedagogické Kompetence diagnostické a intervenční Kompetence psychosociální a komunikativní Kompetence manažerské a normativní Kompetence profesně a osobnostně kultivující Management školy má vypracované strategie řízení školy v souladu s posláním školy a jejími strategickými cíli Všichni pracovníci školy spolupracují v rámci svých možností na zlepšování služeb, klimatu a prostředí školy 2.5 Dlouhodobé projekty Škola se stala Smart Centrem Interaktivní Výuky Škola se dlouhodobě zaměřuje na projekty v oblasti ekologie sběr a třídění druhotných surovin (sběr starého papíru, PET lahví a PET víček) Každoročně vyhlašujeme jeden celoškolní projekt s ekologickou náplní např. Sledování klimatu lokality Řetenic, třídění odpadu, program Active Learning Záchrana ohrožených živočichů ve volné přírodě projekt vyhlašovaný každoročně mezinárodní asociací zoologických zahrad spolupráce se ZOO Ústí nad Labem 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Třídní schůzky a konzultační hodiny pro rodiče žáků Individuální konzultace během celého školního roku Unie rodičů pravidelné schůzky, výměna informací, dotace školních i mimoškolních aktivit žáků Rada školy aktivně pracuje ve prospěch rodičovské veřejnosti Na dobré úrovni spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, vyšetření žáků s poruchami učení i chování, spolupráce v oblasti prevence patologických jevů Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s DDM Teplice, soutěže a olympiády Spolupráce se ZOO Ústí nad Labem Spolupráce s Regionální knihovnou Teplice Na vysoké úrovni je spolupráce s městskou policií přednášky pro žáky o sociopatologických jevech a o práci měst

8 Charakteristika ŠVP 2.7 Zaměření školy Škola je zaměřena: od 1. třídy na práci s výpočetní technikou od 1. třídy na výuku anglického jazyka od 6. třídy na rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů ve výběrových třídách od 6. třídy na rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky ve výběrových třídách na sportovní výchovu žáků seznamování s tradičními i netradičními sporty ve 4. ročníku na výuku cyklistiky - bezpečná jízda na kole a dopravní výchova 2.8 Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení se. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na internetu. Vedeme žáky k používání obecných termínů, znaků a symbolů. Učíme žáky hledat souvislosti, propojovat poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Učíme žáky pozorovat, experimentovat a získané výsledky porovnávat. Žáky vedeme k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení. Podporujeme je k převzetí zodpovědnosti za jejich další život. Sebe, žáky i jejich rodiče vedeme k poznání, že získané dovednosti jsou důležitější než známka na vysvědčení. Učíme práci s chybou. Snažíme se o pozitivní motivaci cíleně vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Vedeme žáky k účasti na soutěžích a olympiádách, podněcujeme jejich tvořivost. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učíme žáky nebát se problémů problém je výzva k činnosti. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. V rámci běžného života ve škole učíme žáky, jak některým problémům předcházet. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Vytvářením problémových úloh učíme žáky prakticky problémy řešit. Vedeme žáky k tomu, aby k řešení problémů využívali vlastní úsudek a zkušenost

9 Výuku se snažíme vést tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. Děti vedeme k aktivnímu podílu ve všech fázích činností, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Důraz klademe na kultivovanost komunikace. Netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky. Žáky vedeme k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe i ostatních lidí. Vedeme je k pozitivní prezentaci a reprezentaci sebe a své školy na veřejnosti. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu. Učíme žáky naslouchat druhým, což považujeme za nezbytnou podmínku účinné mezilidské komunikace. Profesionálním přístupem ke komunikaci se žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci školy jdeme žákům příkladem Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku spolupráce. Rozvíjíme jejich schopnost zastávat v týmu různé role. Žáky učíme hodnotit práci týmu, práci svou i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, jejich schopnost v případě potřeby pomoc poskytnout, nebo o ni požádat. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami podporujeme integraci do třídních kolektivů. Žákům s mentálním postižením umožňujeme vzdělávání ve třídě s upraveným vzdělávacím programem. Netolerujeme projevy rasizmu, xenofobie a nacionalizmu. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi i mezi žáky a učiteli. Snažíme se u žáků vytvořit pozitivní představu o sobě samém. Vedeme žáka k jednání a chování, kterým by dosáhl pocitu sebeúcty Kompetence občanské

10 Vychovávat žáky jako svobodné občany, kteří plní své povinnosti, uplatňují svá práva a respektují práva druhých. Občany zodpovědné za svůj život, své zdraví a své životní prostředí. Ohleduplné bytosti schopné a ochotné účinně pomoci druhým. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Vedeme žáky ke znalosti a dovednosti v oblasti společenského chování. Vedeme žáky k ochraně a respektování našich tradic, kulturního i historického dědictví, k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. Utváříme smysl pro kulturu a tvořivost. Podporujeme žáky k zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit. Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovného poradce, pracovníka pedagogickopsychologické poradny, orgánů péče o děti, policie. Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, nepřipouštíme kolektivní potrestání. Jakoukoli formu agrese žáka vůči učiteli nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele. Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí a osobních záští. Dodržujeme zásadu, že špatný není žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. Při prošetřování kázeňských problémů žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv, příčinu. V rámci svého působení seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích. Žákům nabízíme vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů. Jsme připraveni komukoliv ze žáků podat pomocnou ruku. Budujeme přátelskou atmosféru ve třídě i škole. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit je používat při práci vhodné nástroje, chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich povolání. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Učíme žáky adaptovat se na nové, změněné pracovní podmínky. Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení. Snažíme se, aby žák pohlížel na výsledky pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu. Seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme reálnou představu žáků o jejich budoucím povolání, o vhodné volbě dalšího studia. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění povinností a závazků

11 2.9 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. ( 16. odstavec 8 zákona č. 561/2004 sb.) Těmto žákům vytváříme podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Při jejich vzdělávání uplatňujeme kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody uplatňujeme převážně při rozvoji rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovednostech žáka. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním připravujeme podnětné a vstřícné školní prostředí. Umožňujeme těmto žákům rozvoj jejich vnitřního potenciálu a tím podporujeme jejich sociální integraci. Pro tyto žáky vytváříme individuální vzdělávací plán, který je vytvořen na podkladech ŠVP ZV. Obsah základního vzdělávání je možné přizpůsobit a upravit tak, aby byl v souladu se vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáka. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: Respektujeme zdravotní hlediska žáka, jeho potřeby a individualitu. Uplatňujeme diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu při stanovení obsahu, forem a metod výuky. Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávaní. Spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a jejich odborníky. Podporujeme talent a nadání žáků, vytváříme vhodné vzdělávací podmínky. Žáky s vývojovými poruchami učení integrujeme do běžných tříd. Po dohodě s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny vypracujeme individuální vzdělávací plán. Plán projednáváme se zákonnými zástupci žáka a vymezíme v něm dopomoc, kterou rodina dítěti poskytne. Reedukaci provádí na prvním stupni třídní učitelka 1x týdně, školní speciální pedagog provádí pravidelnou kontrolu této činnosti. Na prvním i druhém stupni zohledňujeme druh, stupeň a míru poruchy učení při hodnocení výsledků žáka Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Žáky, kteří pocházejí ze sociálně, kulturně a jazykově odlišného prostředí, se snažíme začlenit do běžných tříd. Jsou často ohroženi sociálně patologickými jevy, proto se jim snažíme věnovat specifickou péči v takovém rozsahu, který potřebují. U těchto žáků se zaměříme hlavně na rozvoj českého jazyka, seznamujeme je s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Snažíme se budovat také jejich identitu. Jejich vzdělávání doplňujeme informacemi o kultuře a tradicích jejich národnosti. Dlouhodobým cílem naší školy je integrace žáků z odlišného kulturního a znevýhodněného prostředí

12 Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné, abychom velice dobře znali žáka a jeho rodinné prostředí. Volíme vhodné přístupy, ve třídě i ve škole se snažíme vytvářet příznivé společenské klima. Využíváme různé výukové postupy a rozmanité učební styly žáků. Plánujeme výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých etnik a sociálních prostředí. Snažíme se o pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupracujeme s odborníky v této oblasti Zabezpečení výuky nadaných žáků Žáci nadaní na matematiku mají možnost vzdělávání ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka v těchto třídách má na naší škole dlouholetou tradici započala v roce Škola má dlouhodobě ověřovaný způsob výuky, zkušený pedagogický sbor. Mladí vyučující pracují pod vedením starších kolegyň a kolegů. Žáci s nadáním a předpoklady pro práci s výpočetní technikou mohou být zařazeni, dle svého zájmu, do tříd s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Výučování v těchto třídách má tradici, která započala v roce Ke zkoušce do těchto tříd přihlašují rodiče své dítě písemnou formou. O zařazení žáka do třídy rozhoduje ředitelka školy na základě celkového prospěchu, chování a úspěších v soutěžích a olympiádách. Rodiče mají právo kdykoli požádat o přeřazení svého dítěte do třídy bez rozšířeného vyučování. Žák je ze třídy s rozšířeným vyučováním přeřazen do běžné třídy i v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku (neprospěch, nedostatky v chování žáka), nebo z jiných závažných důvodů. Ředitelka školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujících a po projednání v pedagogické radě. S rozhodnutím jsou seznámeni zákonní zástupci. Žák je vyřazen ze třídy s rozšířeným vyučováním zpravidla ke konci pololetí Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od vyučujících náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají své specifické potřeby, na které je nutné reagovat. Na žáky s daným nadáním jsou kladeny vyšší nároky odpovídající jejich schopnostem a dovednostem. Řeší různé aplikační úlohy a zajímavé samostatné úkoly. Mají možnost vytvářet své vlastní prezentace, které jsou určeny k shlédnutí na velkoplošné obrazovce ve vestibulu školy. Žáci své nadání, talent a schopnosti mohou rozvíjet v různých zájmových kroužcích v odpoledních hodinách. Nadaní žáci jsou vyhledáváni pomocí různých matematických soutěží (Matematický klokan, Malý Pythagoras, MO, Bobřík informatiky). Ve třídách se zaměřením na matematiku a informatiku žáci řeší problémové úkoly, různé rébusy a nadstandardní úlohy. Žáci se individuálně pod vedením pedagogů připravují na různé vědomostní soutěže a olympiády. Žáci jsou podporováni v různých soutěžích organizovaných různými společnostmi. Jsou jim doporučovány vzdělávací internetové stránky, populárně naučné pořady a časopisy. Při hodinách cizích jazyků jsou žáci rozděleni již od 3. ročníku podle nadání a jazykových schopností. Podle studijních výsledků mají možnost přestupu do jiné skupiny

13 Podmínky vzdělávání žáků s mimořádným nadáním Zadáváme specifické a nadstandardní úkoly. Zapojujeme žáky do samostatných a rozsáhlejších prací. Vytváříme skupiny žáků se stejným nadáním. Doplňujeme a rozšiřujeme učivo vzhledem k nadání žáků. Respektujeme individualitu žáka. Umožňujeme žákům vlastní prezentaci Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou v našem programu zařazována formou integrace do běžné výuky. Každoročně zpracováváme některé téma jako celoroční projekt, který je někdy zařazen jako celoškolní, jindy jen pro některé skupiny žáků. Zohledňujeme momentální situaci ve škole, kapacitní možnosti, aktuálnost tématu, aby byl náš výběr pro žáky přitažlivý

14 Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník INT do Čj, M 2. ročník 3. ročník INT do M, Čj Lv cvičení dovednosti zapamatování 4. ročník INT do Čj 5. ročník INT do Prv INT do Prv INT do Čj, Přv INT do Prv, Tv Kreativita INT do Vv, INT do Vv, Pč SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT do Prv INT do Čj Lv pohled na svět očima druhého INT do Čj, Hv INT do Čj Lv informování, aktivní naslouchání, Hv INT do Tv INT do Vv, Hv INT do Prv, Vv INT do Prv INT do Hv, Tv INT do Čj INT do Přv INT do Přv, Čj - Sl INT do Vv, Čj INT do Tv, Vl INT do Přv INT do Čj - Sl INT do Čj Sl, Lv

15 Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II. stupeň 6. ročník INT Př - Buňka INT VkZ Prevence zneužívání návykových látek Psychohygiena INT VkZ - Péče o zdraví 7. ročník INT Ov - Osobnost člověka, typy osobnosti 8. ročník INT VkZ - Zdravý životní styl INT Př - Životní styl 9. ročník Kreativita INT Vv - Výtvarný objekt SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy INT VkZ - Osobní bezpečí Komunikace INT VkZ - Komunikace v rodině,soc. komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT Ov - Mezilidské vztahy INT Ov - Zásady lidského soužití INT F - Páka (lab. práce) INT Ov - Morálka a mravnost INT VkZ - Komunikace v rodině, soc. komunikace INT VkZ - Osobní bezpečí INT VkZ - Osobní bezpečí INT Př - Základy ekologie

16 Výchova demokratického občana Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl demokr. vztahy, principy a hodnoty INT do Vl práva a povinnosti občana 5. ročník Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT do Vl obec jednotka samosprávy státu, dem. Volby INT do Vl zákl. principy demokracie

17 Název tematického okruhu Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II. stupeň 6. ročník INT Ov - Naše škola 7. ročník INT Ov - Naše škola 8. ročník 9. ročník Občan, občanská společnost a stát INT D - Řím v období republiky INT Ov - Stát a právo Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT Ov - Volby a politické strany INT Ov - Principy demokracie INT D - Francouzská revoluce INT D - Charakter 1.republiky

18 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH I. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl naše vlast a Evropa, státní symboly 5. ročník INT do Vl zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé, život dětí v jiných zemích INT do Vl, Aj naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

19 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH II. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá 6. ročník INT Aj - Můj život (My Life) 7. ročník 8. ročník 9. ročník Objevujeme Evropu a svět INT Aj - Doma a v cizině (Home and Away) Jsme Evropané INT D - Středověká vzdělanost INT D - Duchovní pozadí osvícenské doby INT Aj - Náš svět (Our World) INT Ov - Mezinárodní vztahy

20 Multikulturní výchova Název tematického okruhu Kulturní diference MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník INT do Prv jedinečnost každého člověka 4. ročník 5. ročník Lidské vztahy INT do Prv empatie, lidská solidarita, zapojení žáků z odlišného kult. prostředí Etnický původ INT do Vl postavení národnostních menšin Multikulturalita INT do Cj význam užívání cizího jaz. jako nástroje dorozumění a vzdělávání Princip sociálního smíru a solidarity

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze 2013/2014 (platnost od 1.9. 2013) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. 1 ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV: Základní škola Horní Kruty,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Radostné učení Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Rohozná Základní údaje o škole Adresa školy:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více