SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: Datum: Provedl:

2 OBSAH SMART škola 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 8 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie, Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Tabulace učebního plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Učební osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura... 41

3 SMART škola 4.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Finanční gramotnost Charakteristika vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Informatika a výpočetní technika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Volba povolání Charakteristika vyučovacího předmětu Volba povolání Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volba Povolání Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis Zeměpis

4 SMART škola Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Základy německého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení a klasifikace průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení v případě použití klasifikace Zásady pro hodnocení a klasifikaci Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení chování Výchovná opatření Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření Hodnocení žáků na vysvědčení Celkové hodnocení prospěchu Celkové hodnocení nepovinných předmětů... Chyba! Záložka není definována Postup do vyššího ročníku Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace (dále jen slovní hodnocení ) Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pravidla hodnocení a klasifikace žáků s lehkým mentálním postižením... Chyba! Záložka není definována Výstupní hodnocení... Chyba! Záložka není definována Komisionální a opravné zkoušky Další ustanovení Školní družina Charakteristika zařízení Konkrétní cíle vzdělávání Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Popis materiálních podmínek Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Poučení o zásadách bezpečného chování a soužití ve školní družině Zveřejnění vzdělávacího programu Seznam použitých zkratek Přílohy... CCCL 8.1 Příloha 1 Centrum interaktivní výuky... CCCLI

5 1 Identifikační údaje Název ŠVP: SMART škola Předkladatel: Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Adresa školy: Buzulucká 392, Teplice Jméno ředitele: Mgr. Bc. Milena Hodková Kontakty: Telefon: Fax: Zřizovatel: Statutární město Teplice Teplice, náměstí Svobody 2 Telefon: Platnost dokumentu: od 1. září 2013 Tento dokument ruší verzi z 1. září Pedagogická rada projednala na svém jednání dne Školská rada projednala dne razítko školy ředitelka školy

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Škola je tvořena I. a II. stupněm školy s celkovou kapacitou 780 žáků Škola leží v klidné, okrajové části města, v blízkosti lesoparku Škola je tvořena devíti pavilony umístěnými v parkové úpravě areálu, plné travnatých ploch, stromů (arboretum) a keřů 2.2 Umístění školy V blízkosti školy jsou autobusové zastávky jak pro žáky dojíždějící z blízkých obcí, tak i zastávky městské hromadné dopravy pro žáky dojíždějící z jiných městských částí (dojíždějící žáci tvoří asi 50%) 2.3 Vybavení školy Škola je moderně vybavená, má odborné učebny (Ch, F, Pěst., D, Z, Cj, Vv, Př, ), dvě tělocvičny, venkovní sportovní hřiště, největší má umělý povrch, žákovskou a učitelskou knihovnu, skleník a školní pozemky Tři počítačové učebny s nejmodernější počítačovou technikou, Internet s rychlostí 15 Mbit/s, jedenáct interaktivních tabulí a celá škola je zasíťovaná Školní družina je tvořena pěti odděleními s celkovou kapacitou 130 dětí Školní jídelna je součástí školy s kapacitou 550 strávníků Hygienické podmínky školy jsou na dobré úrovni, k dispozici jsou v tělocvičně šatny se sprchami Školní bufet poskytuje dostatečné množství pití mléko, minerálky, džusy a dostatečné množství cereálních potravin, kofeinové nápoje se ve škole neprodávají Škola disponuje dostatečným množstvím moderních pomůcek a učebnic i interaktivních učebnic Pro potřeby pedagogů a žáků jsou k dispozici tři kopírovací stroje Počítače ve všech učebnách a třídách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu ve všech učebnách výpočetní techniky 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je poměrně optimálně věkově a aprobačně členěný Pedagogický sbor dosahuje mimořádně dobrých výsledků ve vzdělávání žáků Všichni pedagogové absolvovali počítačové školení na úrovni Z a většina i školení na úrovni P Všichni pedagogové absolvovali školení pro použití interaktivních tabulí Smart Board Sedm pedagogů je jmenováno do komisí pro hodnocení olympiád ČJ, M, INF, F, CJ, CH na úrovni okresu i kraje Pedagogičtí pracovníci školy se snaží o naplnění kompetencí učitelské profese: - 7 -

7 Kompetence oborově předmětové Kompetence psychodidaktické Kompetence obecně pedagogické Kompetence diagnostické a intervenční Kompetence psychosociální a komunikativní Kompetence manažerské a normativní Kompetence profesně a osobnostně kultivující Management školy má vypracované strategie řízení školy v souladu s posláním školy a jejími strategickými cíli Všichni pracovníci školy spolupracují v rámci svých možností na zlepšování služeb, klimatu a prostředí školy 2.5 Dlouhodobé projekty Škola se stala Smart Centrem Interaktivní Výuky Škola se dlouhodobě zaměřuje na projekty v oblasti ekologie sběr a třídění druhotných surovin (sběr starého papíru, PET lahví a PET víček) Každoročně vyhlašujeme jeden celoškolní projekt s ekologickou náplní např. Sledování klimatu lokality Řetenic, třídění odpadu, program Active Learning Záchrana ohrožených živočichů ve volné přírodě projekt vyhlašovaný každoročně mezinárodní asociací zoologických zahrad spolupráce se ZOO Ústí nad Labem 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Třídní schůzky a konzultační hodiny pro rodiče žáků Individuální konzultace během celého školního roku Unie rodičů pravidelné schůzky, výměna informací, dotace školních i mimoškolních aktivit žáků Rada školy aktivně pracuje ve prospěch rodičovské veřejnosti Na dobré úrovni spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, vyšetření žáků s poruchami učení i chování, spolupráce v oblasti prevence patologických jevů Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s DDM Teplice, soutěže a olympiády Spolupráce se ZOO Ústí nad Labem Spolupráce s Regionální knihovnou Teplice Na vysoké úrovni je spolupráce s městskou policií přednášky pro žáky o sociopatologických jevech a o práci měst

8 Charakteristika ŠVP 2.7 Zaměření školy Škola je zaměřena: od 1. třídy na práci s výpočetní technikou od 1. třídy na výuku anglického jazyka od 6. třídy na rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů ve výběrových třídách od 6. třídy na rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky ve výběrových třídách na sportovní výchovu žáků seznamování s tradičními i netradičními sporty ve 4. ročníku na výuku cyklistiky - bezpečná jízda na kole a dopravní výchova 2.8 Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení se. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na internetu. Vedeme žáky k používání obecných termínů, znaků a symbolů. Učíme žáky hledat souvislosti, propojovat poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Učíme žáky pozorovat, experimentovat a získané výsledky porovnávat. Žáky vedeme k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení. Podporujeme je k převzetí zodpovědnosti za jejich další život. Sebe, žáky i jejich rodiče vedeme k poznání, že získané dovednosti jsou důležitější než známka na vysvědčení. Učíme práci s chybou. Snažíme se o pozitivní motivaci cíleně vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Vedeme žáky k účasti na soutěžích a olympiádách, podněcujeme jejich tvořivost. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učíme žáky nebát se problémů problém je výzva k činnosti. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. V rámci běžného života ve škole učíme žáky, jak některým problémům předcházet. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Vytvářením problémových úloh učíme žáky prakticky problémy řešit. Vedeme žáky k tomu, aby k řešení problémů využívali vlastní úsudek a zkušenost

9 Výuku se snažíme vést tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. Děti vedeme k aktivnímu podílu ve všech fázích činností, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Důraz klademe na kultivovanost komunikace. Netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky. Žáky vedeme k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe i ostatních lidí. Vedeme je k pozitivní prezentaci a reprezentaci sebe a své školy na veřejnosti. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu. Učíme žáky naslouchat druhým, což považujeme za nezbytnou podmínku účinné mezilidské komunikace. Profesionálním přístupem ke komunikaci se žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci školy jdeme žákům příkladem Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku spolupráce. Rozvíjíme jejich schopnost zastávat v týmu různé role. Žáky učíme hodnotit práci týmu, práci svou i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, jejich schopnost v případě potřeby pomoc poskytnout, nebo o ni požádat. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami podporujeme integraci do třídních kolektivů. Žákům s mentálním postižením umožňujeme vzdělávání ve třídě s upraveným vzdělávacím programem. Netolerujeme projevy rasizmu, xenofobie a nacionalizmu. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi i mezi žáky a učiteli. Snažíme se u žáků vytvořit pozitivní představu o sobě samém. Vedeme žáka k jednání a chování, kterým by dosáhl pocitu sebeúcty Kompetence občanské

10 Vychovávat žáky jako svobodné občany, kteří plní své povinnosti, uplatňují svá práva a respektují práva druhých. Občany zodpovědné za svůj život, své zdraví a své životní prostředí. Ohleduplné bytosti schopné a ochotné účinně pomoci druhým. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Vedeme žáky ke znalosti a dovednosti v oblasti společenského chování. Vedeme žáky k ochraně a respektování našich tradic, kulturního i historického dědictví, k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. Utváříme smysl pro kulturu a tvořivost. Podporujeme žáky k zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit. Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovného poradce, pracovníka pedagogickopsychologické poradny, orgánů péče o děti, policie. Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, nepřipouštíme kolektivní potrestání. Jakoukoli formu agrese žáka vůči učiteli nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele. Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí a osobních záští. Dodržujeme zásadu, že špatný není žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. Při prošetřování kázeňských problémů žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv, příčinu. V rámci svého působení seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích. Žákům nabízíme vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů. Jsme připraveni komukoliv ze žáků podat pomocnou ruku. Budujeme přátelskou atmosféru ve třídě i škole. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit je používat při práci vhodné nástroje, chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich povolání. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Učíme žáky adaptovat se na nové, změněné pracovní podmínky. Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení. Snažíme se, aby žák pohlížel na výsledky pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu. Seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme reálnou představu žáků o jejich budoucím povolání, o vhodné volbě dalšího studia. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění povinností a závazků

11 2.9 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. ( 16. odstavec 8 zákona č. 561/2004 sb.) Těmto žákům vytváříme podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Při jejich vzdělávání uplatňujeme kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody uplatňujeme převážně při rozvoji rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovednostech žáka. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním připravujeme podnětné a vstřícné školní prostředí. Umožňujeme těmto žákům rozvoj jejich vnitřního potenciálu a tím podporujeme jejich sociální integraci. Pro tyto žáky vytváříme individuální vzdělávací plán, který je vytvořen na podkladech ŠVP ZV. Obsah základního vzdělávání je možné přizpůsobit a upravit tak, aby byl v souladu se vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáka. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: Respektujeme zdravotní hlediska žáka, jeho potřeby a individualitu. Uplatňujeme diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu při stanovení obsahu, forem a metod výuky. Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávaní. Spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a jejich odborníky. Podporujeme talent a nadání žáků, vytváříme vhodné vzdělávací podmínky. Žáky s vývojovými poruchami učení integrujeme do běžných tříd. Po dohodě s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny vypracujeme individuální vzdělávací plán. Plán projednáváme se zákonnými zástupci žáka a vymezíme v něm dopomoc, kterou rodina dítěti poskytne. Reedukaci provádí na prvním stupni třídní učitelka 1x týdně, školní speciální pedagog provádí pravidelnou kontrolu této činnosti. Na prvním i druhém stupni zohledňujeme druh, stupeň a míru poruchy učení při hodnocení výsledků žáka Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Žáky, kteří pocházejí ze sociálně, kulturně a jazykově odlišného prostředí, se snažíme začlenit do běžných tříd. Jsou často ohroženi sociálně patologickými jevy, proto se jim snažíme věnovat specifickou péči v takovém rozsahu, který potřebují. U těchto žáků se zaměříme hlavně na rozvoj českého jazyka, seznamujeme je s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Snažíme se budovat také jejich identitu. Jejich vzdělávání doplňujeme informacemi o kultuře a tradicích jejich národnosti. Dlouhodobým cílem naší školy je integrace žáků z odlišného kulturního a znevýhodněného prostředí

12 Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné, abychom velice dobře znali žáka a jeho rodinné prostředí. Volíme vhodné přístupy, ve třídě i ve škole se snažíme vytvářet příznivé společenské klima. Využíváme různé výukové postupy a rozmanité učební styly žáků. Plánujeme výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých etnik a sociálních prostředí. Snažíme se o pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupracujeme s odborníky v této oblasti Zabezpečení výuky nadaných žáků Žáci nadaní na matematiku mají možnost vzdělávání ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka v těchto třídách má na naší škole dlouholetou tradici započala v roce Škola má dlouhodobě ověřovaný způsob výuky, zkušený pedagogický sbor. Mladí vyučující pracují pod vedením starších kolegyň a kolegů. Žáci s nadáním a předpoklady pro práci s výpočetní technikou mohou být zařazeni, dle svého zájmu, do tříd s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Výučování v těchto třídách má tradici, která započala v roce Ke zkoušce do těchto tříd přihlašují rodiče své dítě písemnou formou. O zařazení žáka do třídy rozhoduje ředitelka školy na základě celkového prospěchu, chování a úspěších v soutěžích a olympiádách. Rodiče mají právo kdykoli požádat o přeřazení svého dítěte do třídy bez rozšířeného vyučování. Žák je ze třídy s rozšířeným vyučováním přeřazen do běžné třídy i v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku (neprospěch, nedostatky v chování žáka), nebo z jiných závažných důvodů. Ředitelka školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujících a po projednání v pedagogické radě. S rozhodnutím jsou seznámeni zákonní zástupci. Žák je vyřazen ze třídy s rozšířeným vyučováním zpravidla ke konci pololetí Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od vyučujících náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají své specifické potřeby, na které je nutné reagovat. Na žáky s daným nadáním jsou kladeny vyšší nároky odpovídající jejich schopnostem a dovednostem. Řeší různé aplikační úlohy a zajímavé samostatné úkoly. Mají možnost vytvářet své vlastní prezentace, které jsou určeny k shlédnutí na velkoplošné obrazovce ve vestibulu školy. Žáci své nadání, talent a schopnosti mohou rozvíjet v různých zájmových kroužcích v odpoledních hodinách. Nadaní žáci jsou vyhledáváni pomocí různých matematických soutěží (Matematický klokan, Malý Pythagoras, MO, Bobřík informatiky). Ve třídách se zaměřením na matematiku a informatiku žáci řeší problémové úkoly, různé rébusy a nadstandardní úlohy. Žáci se individuálně pod vedením pedagogů připravují na různé vědomostní soutěže a olympiády. Žáci jsou podporováni v různých soutěžích organizovaných různými společnostmi. Jsou jim doporučovány vzdělávací internetové stránky, populárně naučné pořady a časopisy. Při hodinách cizích jazyků jsou žáci rozděleni již od 3. ročníku podle nadání a jazykových schopností. Podle studijních výsledků mají možnost přestupu do jiné skupiny

13 Podmínky vzdělávání žáků s mimořádným nadáním Zadáváme specifické a nadstandardní úkoly. Zapojujeme žáky do samostatných a rozsáhlejších prací. Vytváříme skupiny žáků se stejným nadáním. Doplňujeme a rozšiřujeme učivo vzhledem k nadání žáků. Respektujeme individualitu žáka. Umožňujeme žákům vlastní prezentaci Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou v našem programu zařazována formou integrace do běžné výuky. Každoročně zpracováváme některé téma jako celoroční projekt, který je někdy zařazen jako celoškolní, jindy jen pro některé skupiny žáků. Zohledňujeme momentální situaci ve škole, kapacitní možnosti, aktuálnost tématu, aby byl náš výběr pro žáky přitažlivý

14 Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník INT do Čj, M 2. ročník 3. ročník INT do M, Čj Lv cvičení dovednosti zapamatování 4. ročník INT do Čj 5. ročník INT do Prv INT do Prv INT do Čj, Přv INT do Prv, Tv Kreativita INT do Vv, INT do Vv, Pč SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT do Prv INT do Čj Lv pohled na svět očima druhého INT do Čj, Hv INT do Čj Lv informování, aktivní naslouchání, Hv INT do Tv INT do Vv, Hv INT do Prv, Vv INT do Prv INT do Hv, Tv INT do Čj INT do Přv INT do Přv, Čj - Sl INT do Vv, Čj INT do Tv, Vl INT do Přv INT do Čj - Sl INT do Čj Sl, Lv

15 Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II. stupeň 6. ročník INT Př - Buňka INT VkZ Prevence zneužívání návykových látek Psychohygiena INT VkZ - Péče o zdraví 7. ročník INT Ov - Osobnost člověka, typy osobnosti 8. ročník INT VkZ - Zdravý životní styl INT Př - Životní styl 9. ročník Kreativita INT Vv - Výtvarný objekt SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy INT VkZ - Osobní bezpečí Komunikace INT VkZ - Komunikace v rodině,soc. komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT Ov - Mezilidské vztahy INT Ov - Zásady lidského soužití INT F - Páka (lab. práce) INT Ov - Morálka a mravnost INT VkZ - Komunikace v rodině, soc. komunikace INT VkZ - Osobní bezpečí INT VkZ - Osobní bezpečí INT Př - Základy ekologie

16 Výchova demokratického občana Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl demokr. vztahy, principy a hodnoty INT do Vl práva a povinnosti občana 5. ročník Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT do Vl obec jednotka samosprávy státu, dem. Volby INT do Vl zákl. principy demokracie

17 Název tematického okruhu Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II. stupeň 6. ročník INT Ov - Naše škola 7. ročník INT Ov - Naše škola 8. ročník 9. ročník Občan, občanská společnost a stát INT D - Řím v období republiky INT Ov - Stát a právo Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT Ov - Volby a politické strany INT Ov - Principy demokracie INT D - Francouzská revoluce INT D - Charakter 1.republiky

18 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH I. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl naše vlast a Evropa, státní symboly 5. ročník INT do Vl zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé, život dětí v jiných zemích INT do Vl, Aj naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

19 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH II. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá 6. ročník INT Aj - Můj život (My Life) 7. ročník 8. ročník 9. ročník Objevujeme Evropu a svět INT Aj - Doma a v cizině (Home and Away) Jsme Evropané INT D - Středověká vzdělanost INT D - Duchovní pozadí osvícenské doby INT Aj - Náš svět (Our World) INT Ov - Mezinárodní vztahy

20 Multikulturní výchova Název tematického okruhu Kulturní diference MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník INT do Prv jedinečnost každého člověka 4. ročník 5. ročník Lidské vztahy INT do Prv empatie, lidská solidarita, zapojení žáků z odlišného kult. prostředí Etnický původ INT do Vl postavení národnostních menšin Multikulturalita INT do Cj význam užívání cizího jaz. jako nástroje dorozumění a vzdělávání Princip sociálního smíru a solidarity

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více