SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: Datum: Provedl:

2 OBSAH SMART škola 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 8 Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie, Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Tabulace učebního plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň - třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Poznámky k učebnímu plánu Učební plán pro I. stupeň varianta A Učební plán pro I. stupeň varianta B Učební plán pro II. stupeň běžná třída Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Učební plán pro II. stupeň třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Učební osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura... 41

3 SMART škola 4.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Finanční gramotnost Charakteristika vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Finanční gramotnost Informatika a výpočetní technika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Volba povolání Charakteristika vyučovacího předmětu Volba povolání Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volba Povolání Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis Zeměpis

4 SMART škola Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Základy německého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Zásady hodnocení a klasifikace průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení v případě použití klasifikace Zásady pro hodnocení a klasifikaci Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou Stupně hodnocení chování Výchovná opatření Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření Hodnocení žáků na vysvědčení Celkové hodnocení prospěchu Celkové hodnocení nepovinných předmětů... Chyba! Záložka není definována Postup do vyššího ročníku Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Zásady pro používání slovního hodnocení Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace (dále jen slovní hodnocení ) Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pravidla hodnocení a klasifikace žáků s lehkým mentálním postižením... Chyba! Záložka není definována Výstupní hodnocení... Chyba! Záložka není definována Komisionální a opravné zkoušky Další ustanovení Školní družina Charakteristika zařízení Konkrétní cíle vzdělávání Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Popis materiálních podmínek Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Poučení o zásadách bezpečného chování a soužití ve školní družině Zveřejnění vzdělávacího programu Seznam použitých zkratek Přílohy... CCCL 8.1 Příloha 1 Centrum interaktivní výuky... CCCLI

5 1 Identifikační údaje Název ŠVP: SMART škola Předkladatel: Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Adresa školy: Buzulucká 392, Teplice Jméno ředitele: Mgr. Bc. Milena Hodková Kontakty: Telefon: Fax: Zřizovatel: Statutární město Teplice Teplice, náměstí Svobody 2 Telefon: Platnost dokumentu: od 1. září 2013 Tento dokument ruší verzi z 1. září Pedagogická rada projednala na svém jednání dne Školská rada projednala dne razítko školy ředitelka školy

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Škola je tvořena I. a II. stupněm školy s celkovou kapacitou 780 žáků Škola leží v klidné, okrajové části města, v blízkosti lesoparku Škola je tvořena devíti pavilony umístěnými v parkové úpravě areálu, plné travnatých ploch, stromů (arboretum) a keřů 2.2 Umístění školy V blízkosti školy jsou autobusové zastávky jak pro žáky dojíždějící z blízkých obcí, tak i zastávky městské hromadné dopravy pro žáky dojíždějící z jiných městských částí (dojíždějící žáci tvoří asi 50%) 2.3 Vybavení školy Škola je moderně vybavená, má odborné učebny (Ch, F, Pěst., D, Z, Cj, Vv, Př, ), dvě tělocvičny, venkovní sportovní hřiště, největší má umělý povrch, žákovskou a učitelskou knihovnu, skleník a školní pozemky Tři počítačové učebny s nejmodernější počítačovou technikou, Internet s rychlostí 15 Mbit/s, jedenáct interaktivních tabulí a celá škola je zasíťovaná Školní družina je tvořena pěti odděleními s celkovou kapacitou 130 dětí Školní jídelna je součástí školy s kapacitou 550 strávníků Hygienické podmínky školy jsou na dobré úrovni, k dispozici jsou v tělocvičně šatny se sprchami Školní bufet poskytuje dostatečné množství pití mléko, minerálky, džusy a dostatečné množství cereálních potravin, kofeinové nápoje se ve škole neprodávají Škola disponuje dostatečným množstvím moderních pomůcek a učebnic i interaktivních učebnic Pro potřeby pedagogů a žáků jsou k dispozici tři kopírovací stroje Počítače ve všech učebnách a třídách jsou propojeny do sítě, žáci mají přístup k internetu ve všech učebnách výpočetní techniky 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je poměrně optimálně věkově a aprobačně členěný Pedagogický sbor dosahuje mimořádně dobrých výsledků ve vzdělávání žáků Všichni pedagogové absolvovali počítačové školení na úrovni Z a většina i školení na úrovni P Všichni pedagogové absolvovali školení pro použití interaktivních tabulí Smart Board Sedm pedagogů je jmenováno do komisí pro hodnocení olympiád ČJ, M, INF, F, CJ, CH na úrovni okresu i kraje Pedagogičtí pracovníci školy se snaží o naplnění kompetencí učitelské profese: - 7 -

7 Kompetence oborově předmětové Kompetence psychodidaktické Kompetence obecně pedagogické Kompetence diagnostické a intervenční Kompetence psychosociální a komunikativní Kompetence manažerské a normativní Kompetence profesně a osobnostně kultivující Management školy má vypracované strategie řízení školy v souladu s posláním školy a jejími strategickými cíli Všichni pracovníci školy spolupracují v rámci svých možností na zlepšování služeb, klimatu a prostředí školy 2.5 Dlouhodobé projekty Škola se stala Smart Centrem Interaktivní Výuky Škola se dlouhodobě zaměřuje na projekty v oblasti ekologie sběr a třídění druhotných surovin (sběr starého papíru, PET lahví a PET víček) Každoročně vyhlašujeme jeden celoškolní projekt s ekologickou náplní např. Sledování klimatu lokality Řetenic, třídění odpadu, program Active Learning Záchrana ohrožených živočichů ve volné přírodě projekt vyhlašovaný každoročně mezinárodní asociací zoologických zahrad spolupráce se ZOO Ústí nad Labem 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Třídní schůzky a konzultační hodiny pro rodiče žáků Individuální konzultace během celého školního roku Unie rodičů pravidelné schůzky, výměna informací, dotace školních i mimoškolních aktivit žáků Rada školy aktivně pracuje ve prospěch rodičovské veřejnosti Na dobré úrovni spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, vyšetření žáků s poruchami učení i chování, spolupráce v oblasti prevence patologických jevů Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s DDM Teplice, soutěže a olympiády Spolupráce se ZOO Ústí nad Labem Spolupráce s Regionální knihovnou Teplice Na vysoké úrovni je spolupráce s městskou policií přednášky pro žáky o sociopatologických jevech a o práci měst

8 Charakteristika ŠVP 2.7 Zaměření školy Škola je zaměřena: od 1. třídy na práci s výpočetní technikou od 1. třídy na výuku anglického jazyka od 6. třídy na rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů ve výběrových třídách od 6. třídy na rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky ve výběrových třídách na sportovní výchovu žáků seznamování s tradičními i netradičními sporty ve 4. ročníku na výuku cyklistiky - bezpečná jízda na kole a dopravní výchova 2.8 Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků Kompetence k učení Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení se. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na internetu. Vedeme žáky k používání obecných termínů, znaků a symbolů. Učíme žáky hledat souvislosti, propojovat poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Učíme žáky pozorovat, experimentovat a získané výsledky porovnávat. Žáky vedeme k zodpovědnosti za jejich vzdělávání, připravujeme je na celoživotní učení. Podporujeme je k převzetí zodpovědnosti za jejich další život. Sebe, žáky i jejich rodiče vedeme k poznání, že získané dovednosti jsou důležitější než známka na vysvědčení. Učíme práci s chybou. Snažíme se o pozitivní motivaci cíleně vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Vedeme žáky k účasti na soutěžích a olympiádách, podněcujeme jejich tvořivost. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učíme žáky nebát se problémů problém je výzva k činnosti. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. V rámci běžného života ve škole učíme žáky, jak některým problémům předcházet. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Vytvářením problémových úloh učíme žáky prakticky problémy řešit. Vedeme žáky k tomu, aby k řešení problémů využívali vlastní úsudek a zkušenost

9 Výuku se snažíme vést tak, aby žáci hledali různá řešení problémů, svoje řešení si dokázali obhájit. Děti vedeme k aktivnímu podílu ve všech fázích činností, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení Kompetence komunikativní Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Důraz klademe na kultivovanost komunikace. Netolerujeme agresivní, hrubé a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky. Žáky vedeme k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe i ostatních lidí. Vedeme je k pozitivní prezentaci a reprezentaci sebe a své školy na veřejnosti. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s druhými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu. Učíme žáky naslouchat druhým, což považujeme za nezbytnou podmínku účinné mezilidské komunikace. Profesionálním přístupem ke komunikaci se žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci školy jdeme žákům příkladem Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku spolupráce. Rozvíjíme jejich schopnost zastávat v týmu různé role. Žáky učíme hodnotit práci týmu, práci svou i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, jejich schopnost v případě potřeby pomoc poskytnout, nebo o ni požádat. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami podporujeme integraci do třídních kolektivů. Žákům s mentálním postižením umožňujeme vzdělávání ve třídě s upraveným vzdělávacím programem. Netolerujeme projevy rasizmu, xenofobie a nacionalizmu. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi i mezi žáky a učiteli. Snažíme se u žáků vytvořit pozitivní představu o sobě samém. Vedeme žáka k jednání a chování, kterým by dosáhl pocitu sebeúcty Kompetence občanské

10 Vychovávat žáky jako svobodné občany, kteří plní své povinnosti, uplatňují svá práva a respektují práva druhých. Občany zodpovědné za svůj život, své zdraví a své životní prostředí. Ohleduplné bytosti schopné a ochotné účinně pomoci druhým. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Vedeme žáky ke znalosti a dovednosti v oblasti společenského chování. Vedeme žáky k ochraně a respektování našich tradic, kulturního i historického dědictví, k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. Utváříme smysl pro kulturu a tvořivost. Podporujeme žáky k zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit. Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovného poradce, pracovníka pedagogickopsychologické poradny, orgánů péče o děti, policie. Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, nepřipouštíme kolektivní potrestání. Jakoukoli formu agrese žáka vůči učiteli nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele. Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí a osobních záští. Dodržujeme zásadu, že špatný není žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. Při prošetřování kázeňských problémů žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv, příčinu. V rámci svého působení seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích. Žákům nabízíme vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů. Jsme připraveni komukoliv ze žáků podat pomocnou ruku. Budujeme přátelskou atmosféru ve třídě i škole. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit je používat při práci vhodné nástroje, chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich povolání. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Učíme žáky adaptovat se na nové, změněné pracovní podmínky. Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení. Snažíme se, aby žák pohlížel na výsledky pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu. Seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme reálnou představu žáků o jejich budoucím povolání, o vhodné volbě dalšího studia. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění povinností a závazků

11 2.9 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. ( 16. odstavec 8 zákona č. 561/2004 sb.) Těmto žákům vytváříme podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Při jejich vzdělávání uplatňujeme kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody uplatňujeme převážně při rozvoji rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovednostech žáka. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním připravujeme podnětné a vstřícné školní prostředí. Umožňujeme těmto žákům rozvoj jejich vnitřního potenciálu a tím podporujeme jejich sociální integraci. Pro tyto žáky vytváříme individuální vzdělávací plán, který je vytvořen na podkladech ŠVP ZV. Obsah základního vzdělávání je možné přizpůsobit a upravit tak, aby byl v souladu se vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáka. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: Respektujeme zdravotní hlediska žáka, jeho potřeby a individualitu. Uplatňujeme diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu při stanovení obsahu, forem a metod výuky. Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávaní. Spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a jejich odborníky. Podporujeme talent a nadání žáků, vytváříme vhodné vzdělávací podmínky. Žáky s vývojovými poruchami učení integrujeme do běžných tříd. Po dohodě s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny vypracujeme individuální vzdělávací plán. Plán projednáváme se zákonnými zástupci žáka a vymezíme v něm dopomoc, kterou rodina dítěti poskytne. Reedukaci provádí na prvním stupni třídní učitelka 1x týdně, školní speciální pedagog provádí pravidelnou kontrolu této činnosti. Na prvním i druhém stupni zohledňujeme druh, stupeň a míru poruchy učení při hodnocení výsledků žáka Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Žáky, kteří pocházejí ze sociálně, kulturně a jazykově odlišného prostředí, se snažíme začlenit do běžných tříd. Jsou často ohroženi sociálně patologickými jevy, proto se jim snažíme věnovat specifickou péči v takovém rozsahu, který potřebují. U těchto žáků se zaměříme hlavně na rozvoj českého jazyka, seznamujeme je s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Snažíme se budovat také jejich identitu. Jejich vzdělávání doplňujeme informacemi o kultuře a tradicích jejich národnosti. Dlouhodobým cílem naší školy je integrace žáků z odlišného kulturního a znevýhodněného prostředí

12 Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné, abychom velice dobře znali žáka a jeho rodinné prostředí. Volíme vhodné přístupy, ve třídě i ve škole se snažíme vytvářet příznivé společenské klima. Využíváme různé výukové postupy a rozmanité učební styly žáků. Plánujeme výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých etnik a sociálních prostředí. Snažíme se o pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupracujeme s odborníky v této oblasti Zabezpečení výuky nadaných žáků Žáci nadaní na matematiku mají možnost vzdělávání ve třídách s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka v těchto třídách má na naší škole dlouholetou tradici započala v roce Škola má dlouhodobě ověřovaný způsob výuky, zkušený pedagogický sbor. Mladí vyučující pracují pod vedením starších kolegyň a kolegů. Žáci s nadáním a předpoklady pro práci s výpočetní technikou mohou být zařazeni, dle svého zájmu, do tříd s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Výučování v těchto třídách má tradici, která započala v roce Ke zkoušce do těchto tříd přihlašují rodiče své dítě písemnou formou. O zařazení žáka do třídy rozhoduje ředitelka školy na základě celkového prospěchu, chování a úspěších v soutěžích a olympiádách. Rodiče mají právo kdykoli požádat o přeřazení svého dítěte do třídy bez rozšířeného vyučování. Žák je ze třídy s rozšířeným vyučováním přeřazen do běžné třídy i v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku (neprospěch, nedostatky v chování žáka), nebo z jiných závažných důvodů. Ředitelka školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujících a po projednání v pedagogické radě. S rozhodnutím jsou seznámeni zákonní zástupci. Žák je vyřazen ze třídy s rozšířeným vyučováním zpravidla ke konci pololetí Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje od vyučujících náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Tito žáci mají své specifické potřeby, na které je nutné reagovat. Na žáky s daným nadáním jsou kladeny vyšší nároky odpovídající jejich schopnostem a dovednostem. Řeší různé aplikační úlohy a zajímavé samostatné úkoly. Mají možnost vytvářet své vlastní prezentace, které jsou určeny k shlédnutí na velkoplošné obrazovce ve vestibulu školy. Žáci své nadání, talent a schopnosti mohou rozvíjet v různých zájmových kroužcích v odpoledních hodinách. Nadaní žáci jsou vyhledáváni pomocí různých matematických soutěží (Matematický klokan, Malý Pythagoras, MO, Bobřík informatiky). Ve třídách se zaměřením na matematiku a informatiku žáci řeší problémové úkoly, různé rébusy a nadstandardní úlohy. Žáci se individuálně pod vedením pedagogů připravují na různé vědomostní soutěže a olympiády. Žáci jsou podporováni v různých soutěžích organizovaných různými společnostmi. Jsou jim doporučovány vzdělávací internetové stránky, populárně naučné pořady a časopisy. Při hodinách cizích jazyků jsou žáci rozděleni již od 3. ročníku podle nadání a jazykových schopností. Podle studijních výsledků mají možnost přestupu do jiné skupiny

13 Podmínky vzdělávání žáků s mimořádným nadáním Zadáváme specifické a nadstandardní úkoly. Zapojujeme žáky do samostatných a rozsáhlejších prací. Vytváříme skupiny žáků se stejným nadáním. Doplňujeme a rozšiřujeme učivo vzhledem k nadání žáků. Respektujeme individualitu žáka. Umožňujeme žákům vlastní prezentaci Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou v našem programu zařazována formou integrace do běžné výuky. Každoročně zpracováváme některé téma jako celoroční projekt, který je někdy zařazen jako celoškolní, jindy jen pro některé skupiny žáků. Zohledňujeme momentální situaci ve škole, kapacitní možnosti, aktuálnost tématu, aby byl náš výběr pro žáky přitažlivý

14 Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník INT do Čj, M 2. ročník 3. ročník INT do M, Čj Lv cvičení dovednosti zapamatování 4. ročník INT do Čj 5. ročník INT do Prv INT do Prv INT do Čj, Přv INT do Prv, Tv Kreativita INT do Vv, INT do Vv, Pč SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT do Prv INT do Čj Lv pohled na svět očima druhého INT do Čj, Hv INT do Čj Lv informování, aktivní naslouchání, Hv INT do Tv INT do Vv, Hv INT do Prv, Vv INT do Prv INT do Hv, Tv INT do Čj INT do Přv INT do Přv, Čj - Sl INT do Vv, Čj INT do Tv, Vl INT do Přv INT do Čj - Sl INT do Čj Sl, Lv

15 Název tematického okruhu OR-Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II. stupeň 6. ročník INT Př - Buňka INT VkZ Prevence zneužívání návykových látek Psychohygiena INT VkZ - Péče o zdraví 7. ročník INT Ov - Osobnost člověka, typy osobnosti 8. ročník INT VkZ - Zdravý životní styl INT Př - Životní styl 9. ročník Kreativita INT Vv - Výtvarný objekt SR-Poznávání lidí Mezilidské vztahy INT VkZ - Osobní bezpečí Komunikace INT VkZ - Komunikace v rodině,soc. komunikace Kooperace a kompetice MR-Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT Ov - Mezilidské vztahy INT Ov - Zásady lidského soužití INT F - Páka (lab. práce) INT Ov - Morálka a mravnost INT VkZ - Komunikace v rodině, soc. komunikace INT VkZ - Osobní bezpečí INT VkZ - Osobní bezpečí INT Př - Základy ekologie

16 Výchova demokratického občana Název tematického okruhu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl demokr. vztahy, principy a hodnoty INT do Vl práva a povinnosti občana 5. ročník Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT do Vl obec jednotka samosprávy státu, dem. Volby INT do Vl zákl. principy demokracie

17 Název tematického okruhu Občanská společnost a škola VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II. stupeň 6. ročník INT Ov - Naše škola 7. ročník INT Ov - Naše škola 8. ročník 9. ročník Občan, občanská společnost a stát INT D - Řím v období republiky INT Ov - Stát a právo Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT Ov - Volby a politické strany INT Ov - Principy demokracie INT D - Francouzská revoluce INT D - Charakter 1.republiky

18 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH I. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník INT do Vl naše vlast a Evropa, státní symboly 5. ročník INT do Vl zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé, život dětí v jiných zemích INT do Vl, Aj naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

19 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH II. stupeň Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá 6. ročník INT Aj - Můj život (My Life) 7. ročník 8. ročník 9. ročník Objevujeme Evropu a svět INT Aj - Doma a v cizině (Home and Away) Jsme Evropané INT D - Středověká vzdělanost INT D - Duchovní pozadí osvícenské doby INT Aj - Náš svět (Our World) INT Ov - Mezinárodní vztahy

20 Multikulturní výchova Název tematického okruhu Kulturní diference MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA I. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník INT do Prv jedinečnost každého člověka 4. ročník 5. ročník Lidské vztahy INT do Prv empatie, lidská solidarita, zapojení žáků z odlišného kult. prostředí Etnický původ INT do Vl postavení národnostních menšin Multikulturalita INT do Cj význam užívání cizího jaz. jako nástroje dorozumění a vzdělávání Princip sociálního smíru a solidarity

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 15/2015

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Školní vzdělávací program podle RVP ZV - ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392

Školní vzdělávací program podle RVP ZV - ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392 Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Školní vzdělávací program podle RVP ZV - ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392 ZŠ

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více