Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1."

Transkript

1 Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008

2 Obsah 1 Metodická informace (podvojné) účetnictví farností Změna zákona o účetnictví Pravidla pro vedení účetnictví Rozsah vedení účetnictví Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění 9 Rozsah vedení účetnictví Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 13a zjednodušený rozsah účetnictví Návrh účtového rozvrhu včetně analytických účtů 6 3 Příklady účtování vybraných účetních případů 9 4 Převodový můstek Aktiva Dlouhodobý majetek Finanční majetek Pohledávky krátkodobé Pasiva Vlastní zdroje Cizí zdroje Dopočet Slovníček některých pojmů 15 6 Příklad přechodu z jednoduchého účetnictví na (podvojné) účetnictví od dopad do základu daně z příjmů V jednoduchém účetnictví V (podvojném) účetnictví Porovnání základu daně Dopad přechodu do základu daně Závěr Přílohy 18 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Biskupství brněnské 2

3

4 1 Metodická informace (podvojné) účetnictví farností 1.1 Změna zákona o účetnictví Od vedou (podvojné) účetnictví farnosti, které v předchozím roce měly příjmy větší než 3 mil. Kč blíže zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění (včetně novely č. 348/2007 Sb. 38a). Výše příjmů je součtem příjmů farnosti, který je uveden na řádku 90 Výkazu o hospodaření v jednoduchém účetnictví. Do příjmů se nezapočítávají: přijaté půjčky (přijaté splátky poskytnutých půjček) deponované peníze (patřící jiné farnosti) do příjmů farnosti děkana se nezapočítávají sbírky z farností, které jsou určeny k přeposlání biskupství forma deponovaných peněz Sbírka je příjmem farnosti, ve které se sbírka koná. Upozornění: rozdíl mezi veřejnou a kostelní sbírkou, definice je uvedena v zákoně o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb., v platném znění. 1.2 Pravidla pro vedení účetnictví 1. Obecně závazné předpisy o účetnictví (a) zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění (b) vyhláška č. 504/2002 Sb., v platném znění (c) České účetní standardy k výše uvedené vyhlášce jiné předpisy (a) zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění (b) další předpisy: zákon o DPH, zákoník práce, zákon o sociálním pojištění, zákon o všeobecném zdravotním pojištění atd. 2. Smluvní vztahy např. smlouvy o poskytnutí dotace často stanovují podmínku odděleného sledování dotace a jejího čerpání 3. Pokyny zřizovatele (biskupství) metodika k účetnictví (např. návrh účtového rozvrhu) příklady účtování (předkontací) účetní závěrka a výkazy 1.3 Rozsah vedení účetnictví Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění 9 Rozsah vedení účetnictví Odst. 1: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Odst. 2: Z účetních jednotek podle 1 odst. 2 písm. a) a b) (tj. právnické osoby se sídlem na území ČR) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu písm. a): občanská sdružení, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společnosti,... (upraveno) Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 13a zjednodušený rozsah účetnictví Odst. 1: Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: a) mohou vést pouze účetní skupiny b) mohou vést americký deník, tj. spojit účtování časové a věcné c) nepoužijí 25 odst. 2 nemusí účtovat o předvídatelných rizicích a možných ztrátách, ale účtují o odpisech Biskupství brněnské 4

5 d) nepoužijí 26 odst. 3 rezervy a opravné položky s výjimkou daňově uznatelných rezerv e) nepoužijí 27 oceňování reálnou hodnotou f) musí dodržovat směrné účtové osnovy, účetní metody a závěrku podle příslušné vyhlášky Odst. 2: Nemusí používat analytické účty a podrozvahové účty Odst. 3: Výše uvedený postup není možné považovat za porušení věrného obrazu. (upraveno) Doporučení: Římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze povedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (s použitím syntetických a analytických účtů). 5 Biskupství brněnské

6 2 Návrh účtového rozvrhu včetně analytických účtů V účtovém rozvrhu jsou zvýrazněny účty, které bude farnost pravděpodobně používat. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Samostatné movité věci a soubory movitých věcí bohoslužebné nádoby a předměty Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nábytek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí dopravní prostředky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí XXX 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Základní stádo a tažná zvířata 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (historická záležitost, nově nelze použít) 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Umělecká díla, předměty a sbírky Umělecká díla, předměty a sbírky obrazy asochy Umělecká díla, předměty a sbírky XXX 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách 062 Podíly v osobách pod podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 066 Půjčky organizačním složkám 067 Ostatní dlouhodobé půjčky (přijaté) 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k softwaru 074 Oprávky k ocenitelným právům 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 124 Zvířata 131 Pořizované zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách 139 Zboží na cestě 211 Pokladna Pokladna v Kč Pokladna v EUR 213 Ceniny 221 Účty v bankách Účty v bankách v Kč Účty v bankách v Kč na samostatně sledovanou dotaci (v některých případech) Účty v bankách v Kč termínovaný Účty v bankách v EUR 231 Krátkodobé bankovní úvěry 232 Eskontní úvěry 241 Emitované krátkodobé dluhopisy 249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 251 Majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování 255 Vlastní dluhopisy 256 Ostatní cenné papíry 259 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 261 Peníze na cestě 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy elektřina Poskytnuté provozní zálohy plyn Poskytnuté provozní zálohy ostatní 315 Ostatní pohledávky 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky 331 Zaměstnanci Biskupství brněnské 6

7 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení Zúčtování s institucemi veřejného zdravotního pojištění 341 Daň z příjmů (právnických osob) 342 Ostatní přímé daně (daň z příjmů fyzických osob z mezd) Ostatní přímé daně záloha na daň Ostatní přímé daně daň vybíraná zvláštní sazbou 343 Daň z přidané hodnoty 345 Ostatní daně a poplatky (daň z nemovitosti) 346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 358 Pohledávky za účastníky sdružení 367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 368 Závazky k účastníkům sdružení 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací 375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů 378 Jiné pohledávky 379 Jiné závazky 381 Náklady příštích období 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období 386 Kursové rozdíly aktivní 387 Kursové rozdíly pasivní 388 Dohadné účty aktivní 389 Dohadné účty pasivní 391 Opravná položka k pohledávkám 395 Vnitřní zúčtování 396 Spojovací účet při sdružení 50 Spotřebované nákupy 501 Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu bohoslužebný Spotřeba materiálu drobný majetek Spotřeba materiálu XXX 502 Spotřeba energie Spotřeba energie elektřina Spotřeba energie plyn Spotřeba energie vodné,stočné 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 Služby 511 Opravy a udržování Opravy a udržování památek Opravy a udržování ostatní 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby Ostatní služby telefon, poštovné Ostatní služby nájem Ostatní služby odvoz odpadků 52 Osobní náklady 521 Mzdové náklady Mzdové náklady hrubé mzdy Mzdové náklady Ostatní Osobní Náklady (OON) odměny Dohody o Provedení Práce (DPP) Mzdové náklady Ostatní Osobní Náklady (OON) odměny Dohody o Pracovní Činnosti (DPČ) 524 Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění soc. poj. náklad zaměstnavatele za zaměstnance Zákonné sociální pojištění zdr. poj. náklad zaměstnavatele za zaměstnance 525 Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady zákonné pojištění podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění 528 Ostatní sociální náklady 53 Daně a poplatky 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky (poplatky stanovené obecným předpisem) 54 Ostatní náklady 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary Dary odeslané sbírky a příspěvky diecézi Dary a charitativní výdaje 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady služby banky Jiné ostatní náklady pojistné majetku, odpovědnosti, Jiné ostatní náklady XXX 7 Biskupství brněnské

8 55 Odpisy, prodaný majetek, tvorna rezerv a opravných položek 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účetní, nikoliv daňové 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 553 Prodané cenné papíry a podíly 554 Prodaný materiál 556 Tvorba rezerv 559 Tvorba opravných položek 58 Poskytnuté příspěvky 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 582 Poskytnuté členské příspěvky 59 Daň z příjmů 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb nájemné Tržby z prodeje služeb reklama Tržby z prodeje služeb příjmy za církevní úkony Tržby z prodeje služeb příjmy za letní tábor Tržby z prodeje služeb příjmy XXX 604 Tržby za prodané zboží 61 Změny stavu vnitroorganizačních zásob 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 Aktivace 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 64 Ostatní výnosy 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 644 Úroky Úroky z běžného účtu Úroky z termínovaných vkladů Úroky XXX 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy sbírky kostelní Jiné ostatní výnosy XXX 65 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování rezerv 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 659 Zúčtování opravných položek 68 Přijaté příspěvky 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 682 Přijaté příspěvky (dary) 684 Přijaté členské příspěvky 69 Provozní dotace 691 Provozní dotace 901 Vlastní jmění 911 Fondy 921 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 941 Rezervy 951 Dlouhodobé bankovní úvěry 953 Emitované dluhopisy 954 Závazky z pronájmu 955 Přijaté dlouhodobé zálohy 958 Dlouhodobé směnky k úhradě 959 Ostatní dlouhodobé závazky 961 Počáteční účet rozvažný 962 Konečný účet rozvažný 963 Účet výsledku hospodaření Podrozvahové účty Podrozvahové účty 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Biskupství brněnské 8

9 3 Příklady účtování vybraných účetních případů Má dáti Dal Dar v hotovosti na provozní náklady Dar na účet na provozní náklady Dar v hotovosti na investice Dar na účet na investice Dar v hotovosti na stanovený účel Dar na účet na stanovený účel Sbírka AU Příjmy za církevní úkony AU Příjem hotovosti z účtu do pokladny Výběr hotovosti z účtu Odvod hotovosti na účet Příjem hotovosti na účet Nákup drobného materiálu v hotovosti 501 AU 211 Nákup drobných služeb v hotovosti 518 AU 211 Cestovné Dar sociálně potřebným v hotovosti 546 AU 211 Poplatek (používání veřejného prostranství apod.) Přijatá faktura na materiál 501 AU 321 Přijatá faktura na energii 502 AU 321 Přijatá faktura na vodné, stočné 502 AU 321 Přijatá faktura na služby 518 AU 321 Přijatá faktura na opravy 511 AU 321 Přijatá faktura na dlouhodobý majetek 042, Přijatá faktura na technické zhodnocení do limitu 549 AU 321 ( Kč) Přijatá faktura na pojistné 549 AU 321 Přijatá faktura na umělecká díla Úhrada faktur z účtu Zařízení dlouhodobého majetku do užívání stavby Zařízení dlouhodobého majetku do užívání movitý majetek Odpisy staveb Odpisy movitého majetku Biskupství brněnské

10 Má dáti Dal Vyřazení dlouhodobého majetku z užívání stavby Vyřazení dlouhod. maj. z užívání movitý majetek Odpis zůstatkové ceny při vyřazení stavby Odpis zůst. ceny při vyřazení movitého majetku Odpis zůst. ceny prod. dlouhodobého maj. stavby Odpis zůst. ceny prodaného dlouhodobého majetku Přijatá půjčka v hotovosti Přijatá půjčka na účet Přijatá půjčka vrácení půjčky Poskytnutá půjčka v hotovosti Poskytnutá půjčka z účtu Poskytnutá půjčka splátka půjčky Sbírka vyhlášená biskupem AU Sbírka vyhl. biskupem odvod hotovosti na účet Sbírka vyhl. biskupem příjem hotovosti Sbírka vyhl. biskupem převod na účet biskupství 546 AU 221 (je možno účtovat i s předpisem závazku viz příspěvek na potřeby diecéze) Daň z nemovitosti předpis Daň z nemovitosti úhrada z účtu Daň z přijmu právnických osob předpis Daň z přijmu právnických osob úhrada z účtu Úrok z běžného účtu AU Úrok z úvěru nebo při přečerpání účtu Služby banky (bankovní poplatky) 549 AU 221 Úrok z termínovaného vkladu předmětem daně AU Faktura vystavená nájem AU Úhrada vystavené faktury na účet Jiná vystavená faktura 311 6xx Úhrada jiné vystavené faktury Dotace na provozní náklady předpis 346, Dotace na provozní náklady příjem na účet , 348 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku předpis 346, Dotace na poř. dlouhodobého maj. příjem na účet , 348 Biskupství brněnské 10

11 Má dáti Dal Předpis mezd hrubá mzda Předpis mezd daň sražená pracovníkovi AU Předpis mezd soc. poj. sražené pracovníkovi AU Předpis mezd zdrav. poj. sražené pracovníkovi AU Předpis mezd soc. poj. náklad zaměstnavatele 524 AU 336 AU Předpis mezd zdrav. poj. náklad zaměstnavatele 524 AU 336 AU Předpis mezd zákonné pojištění pojištění odpovědnosti (vyhláška č. 125/1993 Sb.) Úhrada mezd pracovníkovi Úhrada mezd odvod daně ze mzdy 342 AU 221 Úhrada mezd odvod sociálního pojištění 336 AU 221 Úhrada mezd odvod zdravotního pojištění 336 AU 221 Úhrada mezd odvod zákonného pojištění Příspěvek na potřeby diecéze předpis 546 AU 325 Příspěvek na potřeby diecéze odvod z účtu Příspěvek od biskupství AU Poskytnuté provozní zálohy Vyúčtování provozní zálohy na materiál (služby) 501 (518) 314 doplatek případně přeplatek 321, 321 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Vyúčtování zálohy na dlouhodobý hmotný majetek doplatek případně přeplatek 321, 321 Přijatá záloha Použití fondu na provozní náklady přijatá faktura 501 (518) 321 na materiál (služby) Použití fondu na provozní náklady zúčtování fondu Biskupství brněnské

12 4 Převodový můstek Podrobný postup je uveden v Českém účetním standardu č Kapitola obsahuje návod a komentář k pravděpodobně nejčastěji se vyskytujícím položkám v účetnictví farností od Nezbytným předpokladem je inventarizace majetku k předchozího roku. 4.1 Aktiva Dlouhodobý majetek Účet 021 Stavby stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti neúčtuje se zde o stavbách, které jsou kulturní nemovitou památkou Účet 081 Oprávky ke stavbám míra opotřebení (vyjádřená účetními odpisy) účet 081 musí být menší nebo roven účtu 021 Účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí movitý majetek v ceně nad Kč (nedoporučujeme stanovení nižší hranice) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění Účet 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí míra opotřebení (vyjádřená účetními odpisy) účet 082 musí být menší nebo roven účtu 022 Poznámka k výše uvedeným účtům: V jednoduchém účetnictví se majetek eviduje na inventárních kartách a o účetních odpisech se neúčtuje. Obecně platí, že postup účetního odepisování majetku si každá účetní jednotka stanoví sama. Příklad: Farnost vedla jednoduché účetnictví a si koupila auto za Kč. Předpokládala, že ho bude používat 6 let. Z toho plyne, že roční účetní odpis bude :6=36000 měsíčně tedy : 12 = Roční účetní odpisy tedy budou: v roce 2005 je 10 měsíců: v roce 2006 je 12 měsíců: v roce 2007 je 12 měsíců: Kč Kč Kč K je třeba tyto odpisy doplnit na inventární kartu. Na účet 022 Samostatné movité věci se zapíše pořizovací cena auta, tedy Kč, na účet 082 Oprávky se zapíše na stranu Dal celková suma odpisů, tedy = (v rozvaze se tento účet uvádí v aktivech s mínusem). Rozdílem těchto účtů zjistíme zůstatkovou cenu auta, tj = Totéž vidíme na inventární kartě. Takto je třeba postupovat u každého majetku. (Pravidla pro daňové odpisy jsou stanovena v zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění, sledují se mimoúčetně, základ daně se upravuje o rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy až v tiskopisu přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud je podáváno.) Účty 021 Stavby a 022 Samostatné movité věci obsahují i technické zhodnocení tohoto majetku, a to i kulturních nemovitých památek. Biskupství brněnské 12

13 Příklad: fara je kulturní nemovitou památkou, proto se o ní neúčtuje na účtu 021 Stavby. Na faře je vybudováno sociální zařízení v hodnotě Kč v r Jedná se o technické zhodnocení a účtuje se o něm na účtu 021 Stavby. Budova fary tak bude mít dvě inventární karty. První na stavbu samu (nebude na účtu 021 Budovy), druhá bude na technické zhodnocení ve výši Kč (bude na účtu 021 Budovy). Pokud v roce 2008 bude vybudována např. půdní vestavba, bude na ni opět další inventární karta. Poznámka: Co je technické zhodnocení a opravy viz kapitola 5. Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek majetek v ceně od do Kč, pořízený do Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku pořízení drobného majetku se účtuje do nákladů v celé výši už při pořízení, proto účet 088 = 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Účet 031 Pozemky veškeré pozemky bez ohledu na výši ocenění pozemky se neodepisují Účet 032 Umělecká díla, předměty a sbírky movitý dlouhodobý majetek, který není součástí stavby bez ohledu na výši pořizovací ceny, zejména umělecká díla, sbírky a předměty kulturní hodnoty, pořízený za účelem výzdoby a doplnění interiérů, ale bez majetku, který je evidován podle zvláštních právních předpisů (kulturní památky evidované ve státním seznamu) umělecká díla se neodepisují Poznámka k uvedeným účtům účtové skupiny 02, 03: Ocenění majetku se provádí: pořizovací cenou reprodukční pořizovací cenou (např. cena stanovená pro účely daně darovací, daně dědické) blíže viz zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění část čtvrtá Finanční majetek Účet 211 Pokladna peněžní prostředky podle inventarizace členěné podle jednotlivých měn Účet 221 Účty v bankách peněžní prostředky na účtech členěné podle jednotlivých bankovních účtů Pohledávky krátkodobé Účet 311 Odběratelé (nebo 315 Ostatní pohledávky) pohledávky neuhrazené k předchozího roku v převodovém můstku je třeba rozlišit pohledávky, které se týkají zdaňované a nezdaňované činnosti např. oddělit pohledávky za nájemníky, protože mohou mít vliv na základ daně v dalších letech Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy uhrazené a nevyúčtované zálohy k předchozího roku (např. energie, opravy daňově uznatelné a nedaňové) Účet 341 Daň z příjmů zálohy na daň z příjmů právnických osob jedná se o pohledávku, proto je v aktivech, může být i v pasivech, pokud má farnost závazek vůči finančnímu úřadu 13 Biskupství brněnské

14 Účet 348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků zůstatek dotace, která zatím nebyla zaslána na účet, je určena k čerpání v dalším roce Účet 378 Jiné pohledávky poskytnuté krátkodobé půjčky neuhrazené k předchozího roku Hodnota aktiv celkem...x 4.2 Pasiva Vlastní zdroje Účet 901 Vlastní jmění viz kapitola 4.3 Účet 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení viz kapitola 4.3 Hodnota vlastních zdrojů celkem...n Cizí zdroje Účet 321 Dodavatelé přijaté a neuhrazené faktury k předchozího roku v převodovém můstku je třeba rozlišit např. fakturu za opravu kostela (daňově neuznatelný náklad), za opravu pronajatého domu (daňově uznatelný náklad), protože mohou mít vliv na základ daně v dalších letech Účet 379 Jiné závazky zůstatek nevrácených přijatých půjček k předchozího roku Účet 384 Výnosy příštích období předplacené nájemné, nevyčerpané dotace určené na více let, apod. (nutno rozlišit daňové a nedaňové výnosy) Hodnota cizích zdrojů celkem... Y Hodnota pasiv celkem...x = N + Y 4.3 Dopočet Hodnota pasiv se musí rovnat hodnotě aktiv. Zatím se však hodnota pasiv Hodnota cizích zdrojů celkem Y nerovná Hodnotě aktiv celkem X. Musíme provést dopočet Hodnoty vlastních zdrojů celkem N: Aktiva X mínus cizí zdroje Y pokud výsledek je větší než nula, jedná se o vlastní zdroje, které se uvedou na účet 901 Vlastní jmění. (Účet 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nebude použit.) Aktiva X mínus cizí zdroje Y pokud výsledek je menší než nula, hodnota se uvede na účtu 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (ztráta). Jedná se o celkovou ztrátu z minulých let. (V tomto případě naopak nebude použit účet 901 Vlastní jmění.) Účet 324 Přijaté zálohy přijatá záloha na nájemné atd. v převodovém můstku je třeba rozlišit, zda měly vliv na základ daně Účet 348 Zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků zůstatek dotace nevyčerpané a nevrácené k předchozího roku Biskupství brněnské 14

15 5 Slovníček některých pojmů Technickým zhodnocením, o kterém se účtuje na účtech 021 a 022, jsou pro potřeby účetnictví (a daně z příjmů) výdaje, které souvisí se zásahem do majetku, který má za následek změnu jeho technických parametrů a v jednom kalendářním roce převýší u jednotlivého majetku Kč. Příklad: Přístavba, nadstavba, modernizace blíže zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění 33. Opravy v platném předpisu definice oprav není uvedena. Ve zrušeném předpisu Opatření k účtování nevýdělečných organizací z je uvedeno čl. VII odst. 2 písm. f): Náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí také provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tímto nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady. Příklad: malování, výměna těsnění, seřízení kotle. a) ve zdaňovacím období... dále viz předpis. Technické zhodnocení provedené nájemcem blíže zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění 29 odst. 6: Odpisuje-li technické zhodnocení nájemce, zvyšuje se vstupní cena (zůstatková cena) u vlastníka (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu nebo zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním nájemcem, a to a) o částku nepeněžního příjmu stanoveného podle 23 odst. 6 písm. b), je-li technické zhodnocení provedeno nad rámec nájemného, b) o zůstatkovou cenu technického zhodnocení evidovanou u nájemce, je-li jím plněno nájemné. Provede-li nájemce technické zhodnocení nad rámec smluveného nájemného se souhlasem vlastníka (pronajímatele) a neodpisuje-li je nájemce ani vlastník (pronajímatel), zvyšuje se vstupní (zůstatková) cena příslušného majetku u vlastníka (pronajímatele) v roce ukončení pronájmu o částku nepeněžního příjmu podle 23 odst. 6 písm. a) Nepeněžní příjem blíže zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění 23 odst. 6 Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle zvláštního předpisu, pokud tento zákon nestanoví jinak: přitom se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. Nepeněžním příjmem vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem), a to: 15 Biskupství brněnské

16 6 Příklad přechodu z jednoduchého účetnictví na (podvojné) účetnictví od dopad do základu daně z příjmů Podrobný postup viz článek II zákona č. 261/2007 Sb. odst. 10 (zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů). V jednoduchém účetnictví se základ daně stanoví z příjmů, které jsou předmětem daně, a poplatník je skutečně dostal, došlo k pohybu peněz. V (podvojném) účetnictví se základ daně stanoví z výnosů (příjmů), které jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda je poplatník dostal, zda došlo k pohybu peněz. 6.1 V jednoduchém účetnictví Farnost pronajímá nemovitost, má uzavřenou smlouvu, kde je stanoveno roční nájemné ve výši Kč. Na účet (do pokladny) během roku farnost dostala Kč (jednorázově, Kč, Kč). Základ daně je Kč. Na účet (do pokladny) během roku dostala pouze Kč, dluh ve výši Kč dostala až v dalším roce. Základ daně příslušného roku je pouze to, co farnost skutečně dostala, tedy Kč. 6.2 V (podvojném) účetnictví Farnost pronajímá nemovitost, má uzavřenou smlouvu, kde je stanoveno roční nájemné ve výši Kč. Na účet (do pokladny) během roku dostala Kč (jednorázově, Kč, Kč). Základ daně je Kč. Na účet (do pokladny) během roku dostala pouze Kč, dluh ve výši Kč dostala až v dalším roce. Základ daně příslušného roku je v tomto případě Kč, tedy bez ohledu na to, kolik farnost dostala a zda pohledávku Kč vůbec někdy dostane. 6.3 Porovnání základu daně Při vedení jednoduchého účetnictví se základ daně pouze rozdělil do dvou let. (v 1. roce je Kč a ve druhém Kč). Pokud dlužná částka nebude zaplacena ani další rok, bude v 1. roce základ daně Kč a ve 2. roce 0 Kč. Při vedení (podvojného) účetnictví bude základ daně v 1. roce Kč bez ohledu na to, zda je nájemník zaplatil v 1. nebo 2. roce, případně je nezaplatil vůbec. 6.4 Dopad přechodu do základu daně Jestliže nájemník během 1. roku (jednoduché účetnictví) zaplatil pouze Kč, činí pohledávka farnosti k 1. lednu následujícího roku Kč. Tato pohledávka se stává ke dni přechodu základem daně bez ohledu na to, zda bude zaplacena. Obdobná situace vzniká při případném prodeji na splátky. Např je uzavřena kupní smlouva na Kč, dohodnuty splátky 5 let po Kč, ke dni přechodu zaplaceno Kč, zůstatek pohledávky je tedy Kč, který je ke dni přechodu základem daně, po odpočtu Kč daných zákonem je upravený základ daně Kč, při sazbě 21 % (v roce 2008) daň činí Kč. Pokud by k přechodu nedošlo, každý rok by farnost dostala splátku Kč, základ daně by každoročně byl Kč, po odpočtu by byl upravený základ daně 0 Kč, celková daň by tedy v tomto případě byla 0 Kč. Další možnosti je po přechodu na (podvojné) účetnictví zvýšit základ daně postupně v průběhu nejvýše 3 zdaňovacích období (viz čl. II zákona č. 261/2007 Sb. odst. 10). 6.5 Závěr Ke dni přechodu z jednoduchého účetnictví na (podvojné) je nezbytně nutné udělat inventarizaci, z výše uvedených příkladů je zřejmé, že mimořádně pečlivou inventarizaci zvláště v oblasti pohledávek a závazků. V některých případech může mít přechod i značný dopad do hospodaření farnosti, tj. je třeba počítat s tím, že případnou daň z příjmů je třeba zaplatit do konce března následujícího roku. Biskupství brněnské 16

17

18 7 Přílohy Biskupství brněnské 18

19

20 Účetní jednotka (název, sídlo, IČ): Rozvaha (bilance) v celých tisících Kč ke dni Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném znění. AKTIVA Číslo účtu A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2,10,21,29 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až Číslo řádku 1. Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období Rozvaha v (stav platný k ) IzeIV

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více