PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, otázky s volnou odpovědí, příklady z oblasti finančního a vnitropodnikového účetnictví. Všechny otázky a příklady jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným vyřešením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka a typový účtový rozvrh (tvoří přílohu zadání). Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 Testové otázky č (celkem 20 bodů) Vyberte jednu nebo více správných odpovědí z uvedených tvrzení a zaznamenejte do přiložené tabulky pro řešení testu. Za každou správnou odpověď k jednotlivému zadání můžete získat 1 bod. 1. Účetní jednotky oceňují majetek: a) k prvnímu dni účetního období, b) k okamžiku uskutečnění účetního případu a k datu účetní závěrky, c) ke dni stanoveném ve vnitřní směrnici. 2. Finanční účty v cizích měnách se v účetnictví vedou: a) pouze v českých korunách, b) pouze v příslušné cizí měně, c) v českých korunách i v cizích měnách. 3. Povinnou součástí účetní závěrky je: a) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha, b) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, c) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu. 4. O úhradě dodavatelské faktury z bankovního účtu se účtuje na základě: a) příkazu k úhradě faktury předaného bance, b) dodavatelské faktury, c) výpisu z bankovního účtu. 5. Účetní zápisy v účetních knihách se provádějí: a) způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, b) ke dni uskutečnění účetního případu, c) pouze písemným záznamem. 6. Skutečný stav peněžních prostředků v pokladně: a) je možné nahrazovat směnkami, b) je možné nahrazovat dlužními úpisy, c) nelze nahrazovat stvrzenkami. Institut Svazu účetních, a.s.,

3 7. Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat: a) v samostatném účetním okruhu v rámci účtových tříd 8 a 9, b) v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví, c) podle ustanovení Českých účetních standardů pro podnikatele. 8. Za dlouhodobou pohledávku v běžném účetním období je považována taková pohledávka, která: a) je po lhůtě splatnosti delší než jeden rok, b) má sjednanou dobu splatnosti delší než jeden rok, c) je považována za nedobytnou. 9. Účetní závěrka musí obsahovat: a) rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, b) právní formu účetní jednotky, c) přehled o změnách vlastního kapitálu. 10. Záporný zůstatek na bankovním účtu se vykazuje v rozvaze: a) jako časové rozlišení výdajů, b) v aktivech jako záporný stav bankovního účtu, c) v pasivech jako krátkodobý bankovní úvěr. 11. O daňové povinnosti splatné a odložené se účtuje: a) v účtových skupinách 59, 34 a 48, b) pouze v účtové skupině 59, c) pouze v účtové skupině Reálnou hodnotou se oceňují: a) dluhopisy pořízené v primárních emisích neurčené účetní jednotkou k obchodování, b) krátkodobé akcie určené účetní jednotkou k obchodování, c) cenné papíry představující účast s rozhodujícím vlivem. 13. O použití (čerpání) rezerv se účtuje na vrub účtů účtové skupiny: a) 55, b) 55, 57, c) 45. Institut Svazu účetních, a.s.,

4 14. V souladu s mezinárodními účetními standardy sestavují účetní závěrku v ČR: a) všechny společnosti se zahraničně majetkovou účastí, b) všechny společnosti, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU, c) všechny akciové společnosti. 15. Opravnými položkami se vyjadřuje: a) nejistota při pořízení majetku, b) přechodné snížení hodnoty majetku, c) trvalé snížení hodnoty majetku. 16. O směnkách jako o zajišťovacích prostředcích se účtuje: a) na podrozvahových účtech, b) jako o dluhových cenných papírech, c) jako o pohledávce za dlužníkem. 17. Inventarizační rozdíly u zásob vlastní výroby se účtují v nákladových a výnosových účtových skupinách: a) 54 a 61, b) 54 a 62, c) 54 a Zvýšení reálné hodnoty majetkových cenných papírů určených k obchodování se účtuje: a) jako zvýšení hodnoty cenných papírů souvztažně ve prospěch výnosů, b) jako zvýšení hodnoty cenných papírů souvztažně ve prospěch nákladů, c) jako zvýšení hodnoty cenných papírů souvztažně ve prospěch vlastního kapitálu. 19. Ocenění ekvivalencí může být použito u podílů, které: a) představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, b) představují účast s nepodstatným vlivem, c) pořídila účetní jednotka krátkodobě za účelem obchodování. 20. V případě změny právní formy účetní jednotka: a) má povinnost přecenění veškerého majetku a závazků, b) má povinnost přecenění pouze dlouhodobého majetku, c) nemá povinnost přecenění majetku a závazků. Institut Svazu účetních, a.s.,

5 Testové otázky - tabulka pro řešení (zaškrtněte jednu nebo více správných odpovědí z uvedených tvrzení). Otázka Tvrzení a b c 1. a b c 2. a b c 3. a b c 4. a b c 5. a b c 6. a b c 7. a b c 8. a b c 9. a b c 10. a b c 11. a b c 12. a b c 13. a b c 14. a b c 15. a b c 16. a b c 17. a b c 18. a b c 19. a b c 20. a b c Institut Svazu účetních, a.s.,

6 Otázky s volnou odpovědí č. 1 5 (celkem 10 bodů) Vysvětlete stručně a výstižně obsah následujících odborných termínů a zapište účtovou skupinu, popřípadě účet pro zaúčtování. Za každou správnou odpověď můžete získat 2 body. Č. Termín Vysvětlení 1. Nákupní opce (z pohledu majitele - kupujícího opce) Účtová skupina, účet 2. Deriváty (z pohledu účetnictví) 3. Futures 4. Goodwill 5. Výdaje příštích období Institut Svazu účetních, a.s.,

7 Příklady č. 1 5 Příklad č. 1 (celkem 10 bodů) Ve společnosti s ručením omezeným, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující vybrané účetní případy v oblasti dlouhodobého majetku. Do dlouhodobého hmotného majetku jsou zařazovány samostatné movité věci s oceněním převyšujícím Kč; ostatní složky hmotného majetku jsou účtovány jako drobný hmotný majetek a odepsány jednorázově do nákladů. Do dlouhodobého nehmotného majetku jsou zařazovány majetkové složky s oceněním převyšujícím Kč. Ostatní složky nehmotného majetku jsou účtovány jako drobný nehmotný majetek a odepsány jednorázově do nákladů. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Použité zkratky: VBÚ - výpis z bankovního účtu VPD - výdajový pokladní doklad VÚD - vnitřní účetní doklad TZ - technické zhodnocení Č. Text Kč MD D Přijatá faktura od neplátce DPH - technické zhodnocení software (k dalšímu TZ nedošlo) Technické zhodnocení nákladního automobilu vytvořeného vlastní činností - VÚD (nebylo uvedeno do užívání) Nákup licence v hotovosti od neplátce DPH - VPD (uvedeno do užívání) Přijatá faktura: zemní stavební práce - cena bez DPH DPH 19 % oplocení DPH 19 % Celkem Uhrazena z běžného účtu záloha (včetně 19% DPH) na nákup výrobního stroje - VBÚ Přijatý daňový doklad k platbě předem (záloze na nákup výrobního stroje), DPH 19 % Vystavená faktura za prodej nevyužitého inventáře evidovaného jako dlouhodobý hmotný majetek: prodejní cena bez DPH DPH 19 % Celkem Institut Svazu účetních, a.s.,

8 Č. Text Kč MD D Vyřazení automobilu z používání pro jeho opotřebení - VÚD: pořizovací cena dosavadní oprávky zůstatková cena Získán darem počítač od neplátce DPH a uveden do užívání - VÚD Na základě podložených informací zastaveny stavební práce - zmařená investice - VÚD viz účetní případ č. 4 Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku - - prodaný inventář: pořizovací cena dosavadní oprávky zůstatková cena Získané náhradní součástky z vyřazeného automobilu na sklad materiálu - VÚD Odpis zřizovacích výdajů - VÚD Na podkladě inventarizace - VÚD: a) trvalé snížení hodnoty výrobní haly b) snížení hodnoty majetku Přijatá faktura od dodavatele ze SRN za motorový agregát(dlouhodobý majetek) za , směnný kurz devizového trhu je 30 Kč za 1 vyměření 19% DPH a nárok na odpočet DPH - daňový doklad Aktivace přepravy motorového agregátu uskutečněná vlastní dopravou - VÚD Úhrada faktury zahraničnímu dodavateli z devizového účtu, směnný kurz devizového trhu 31 Kč za 1 - VBÚ, kurzový rozdíl - VÚD VPD - za hotové koupeny 3 kancelářské skartovače po Kč DPH 19 % Institut Svazu účetních, a.s.,

9 Č. Text Kč MD D celkem V důsledku ztráty vyřazen notebook - VÚD: pořizovací cena dosavadní oprávky zůstatková cena Při inventarizaci zjištěny inventarizační rozdíly - VÚD: přebytek uměleckých děl v reprodukční pořizovací ceně přebytek software v reprodukční pořizovací ceně Úkol: 1.1 Doplňte peněžní částky a určete účtovací předpisy k uvedeným účetním případům dle účtového rozvrhu. Institut Svazu účetních, a.s.,

10 Příklad č. 2 (celkem 10 bodů) V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující vybrané účetní případy v oblasti zásob. Účetní jednotka účtuje o materiálu způsobem B a o zboží způsobem A. Použité zkratky: VPD výdajový pokladní doklad, VÚD vnitřní účetní doklad, VÚU výpis z úvěrového účtu, VBÚ výpis z běžného účtu, VYD výdejka. Č. Text Kč 1.a 1.b Počáteční zásoba zboží ke dni otevírání hlavní knihy - VÚD Počáteční zásoba materiálu ke dni otevírání hlavní knihy - VÚD Uhrazena z běžného účtu záloha dodavateli materiálu - VBÚ (částka včetně 19 % DPH) Přijatý daňový doklad k platbě předem, 19 % DPH (viz účet. př. č. 2) Vydáno ze skladu zboží k účelům reprezentace VYD: pořizovací cena zboží DPH celkem Vydáno ze skladu zboží, které bylo prodáno - VYD Účtovací předpis MD D Přijatá faktura za zboží: cena bez DPH DPH celkem Přepravné za zboží (účetní př. č. 6) placené v hotovosti (bez DPH) - VPD Příjemka za nakoupené zboží Přirozený úbytek zboží v rámci norem VÚD Úbytek materiálu v důsledku prodeje v pořizovací ceně - VYD Úhrada faktury za nakoupené zboží z krátkodobého bankovního úvěru VÚU Institut Svazu účetních, a.s.,

11 Č. Text Kč 12. Nákup materiálu za hotové VPD: cena bez DPH DPH celkem Příjemka na materiál (viz účet. případ č. 12) Vystavená faktura za prodaný nepotřebný materiál: cena bez DPH DPH celkem Inventarizační rozdíly u zboží VÚD: přebytek manko předpis manka k náhradě a) VÚD příjem zboží na sklad od neplátce DPH b) VÚD - ke dni účetní závěrky nebyla přijata faktura za převzaté zboží VÚD ke dni účetní závěrky zásoba materiálu podle skladové evidence a) Přijatá faktura za zboží od neplátce DPH b) VÚD - ke dni účetní závěrky nebylo převzato zboží, na které byla již zaúčtována přijatá faktura VÚD přechodné snížení ceny zásob zboží VÚD zúčtování počáteční zásoby materiálu do nákladů Účtovací předpis MD D Úkol: 2.1 Doplňte peněžní částky a určete účtovací předpisy k účetním případům dle účtového rozvrhu. Institut Svazu účetních, a.s.,

12 Příklad č. 3 (celkem 10 bodů) Účetní jednotka má tato hospodářská střediska: 01 - Výroba lisovaných dílů 03 - Prodej 05 - Administrativa 02 - Doprava 04 - Servis Ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů je ve sledovaném období plánována výroba kusů výrobků A. Podle technickohospodářských norem činí spotřeba přímého materiálu na výrobek A 350 Kč, přímé mzdy na výrobek A 100 Kč a ostatní přímé náklady na výrobek A 50 Kč. Výrobní režie je rozpočtována ve výši Kč; rozvrhovou základnou je přímý materiál. Nedokončená výroba a výrobky se oceňují na úrovni vlastních nákladů výroby stanovených v předběžných kalkulacích. Hospodářské středisko 01 - Výroba lisovaných dílů vyrobilo 50 ks výrobku A. Do odbytového skladu bylo odvedeno 50 ks výrobku A ve sledovaném období. Úkoly: 3.1 Vypracujte předběžnou kalkulaci pro výrobek A. Kalkulace přirážková - výpočet procenta přirážky výrobní režie (zaokrouhlete na celá %): Č. Položka kalkulačního vzorce Náklady v Kč na 1 výrobek A (zaokrouhlení na celé Kč) Vlastní náklady výroby Institut Svazu účetních, a.s.,

13 3.2 Určete účtovací předpisy k účetním případům ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotky je vedeno v samostatném účetním okruhu decentralizovanou formou. Zjistěte neúčetním způsobem vnitropodnikový výsledek hospodaření ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů ve sledovaném období. Účtová třída 8 - Náklady, zásoby Účtová třída 9 - Výnosy, spojovací účty Účtový rozvrh: Náklady střediska 01 - Výroba lisovaných dílů Nedokončená výroba Výnosy střediska 01 - Výroba lisovaných dílů Spojovací účet k nákladům Převody střediskové Ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů se uskutečnily v měsíci březnu následující účetní případy: Č. Text Kč MD D 1. Spotřeba přímého materiálu převzatá z finančního účetnictví Přímé mzdy převzaté z finančního účetnictví Režijní náklady převzaté z finančního účetnictví Doprava provedená střediskem 02 pro středisko 01 - Výroba lisovaných dílů Vyrobeno 50 kusů výrobku A. 6. Do odbytového skladu odvedeno 50 kusů výrobku A. Výpočet chybějících peněžních částek u účetních případů č. 5 a č. 6: Vnitropodnikový výsledek hospodaření (HS 01 - Výroba lisovaných dílů) = Institut Svazu účetních, a.s.,

14 Příklad č. 4 (celkem 10 bodů) Účetní jednotka zpracovala k okamžiku účetní závěrky rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč). V následujících přehledech jsou uvedeny vybrané informace pro potřeby úkolu 4.1. Vybrané informace z rozvahy Položka Běžné období netto v tis. Kč Minulé období netto v tis. Kč Aktiva: Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (peněžní prostředky) Časové rozlišení Aktiva celkem Pasiva: Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy Krátkodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Časové rozlišení Pasiva celkem Vybrané informace z výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč): Výsledek hospodaření z běžné činnosti (po zdanění) Odpisy stálých aktiv 188 Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 100 Institut Svazu účetních, a.s.,

15 Úkol: 4.1 Zpracujte přehled o peněžních tocích z provozní činnosti za běžné účetní období. Zjednodušený přehled o peněžních tocích z provozní činnosti tis. Kč P. Stav peněžních prostředků na začátku období... Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním... A.1. Úpravy o nepeněžní operace... A.1.1. Odpisy stálých aktiv... A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv... A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, před změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z. + A.1.)... A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu... A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních... A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních... A.2.3. Změna stavu zásob... A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2.)... A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost... A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.5.)... Institut Svazu účetních, a.s.,

16 Příklad č. 5 (celkem 30 bodů) Paní Jarmila Pendlová je podnikatelka - fyzická osoba, IČ , místo podnikání Libušina 188, Bechyně, předmět podnikání - činnost účetního poradce. Vede účetnictví a vykazuje k okamžiku účetní závěrky ( ) následující konečné zůstatky aktiv a pasiv na konečném účtu rozvažném a konečné stavy nákladů a výnosů na účtu zisků a ztrát: Číslo účtu Název účtu Částka v Kč ( ) Částka v Kč ( ) Zřizovací výdaje Software Samostatné movité věci - Počítač Oprávky ke zřizovacím výdajům Oprávky k software Oprávky k počítači Pokladna Běžný účet Odběratelé (krátkodobé pohledávky) Poskytnuté provozní zálohy - krátkodobé Dodavatelé Přijaté provozní zálohy Zdravotní pojištění - VZP (pohledávka) Daň z příjmů (závazek) Náklady příštích období Opravná položka k pohledávkám Účet individuálního podnikatele Spotřebované nákupy - podnikání Spotřeba energie Institut Svazu účetních, a.s.,

17 Číslo účtu Název účtu Částka v Kč ( ) Spotřeba energie - daňově neúčinná Částka v Kč ( ) Služby - podnikání Služby - autorské honoráře Služby - daňově neúčinné Zákonné sociální pojištění Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Bankovní poplatky Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Tržby z prodeje služeb - podnikání Tržby z prodeje služeb - autorské honoráře Ostatní provozní výnosy Úroky Úkoly: 5.1 Sestavte konečný účet rozvažný a účet zisků a ztrát k a k a zjistěte obraty těchto účtů. 5.2 Sestavte účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu k Pozn.: položky výkazu Rozvaha a Výkazu zisku a ztráty v nulové výši za běžné a minulé účetní období se neuvádějí - řádky neproškrtávejte; zaokrouhlování v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty na tis. Kč provádějte tak, aby vedlo k zachování bilanční rovnováhy (A=P) a respektovalo výsledek hospodaření zjištěný na účtu Účet zisků a ztrát. Institut Svazu účetních, a.s.,

18 Úkol 5.1 MD Konečný účet rozvažný ( ) D Obrat MD. Obrat D. MD Účet zisků a ztrát ( ) D Obrat MD. Obrat D. Institut Svazu účetních, a.s.,

19 MD Konečný účet rozvažný ( ) D Obrat MD. Obrat D. MD Účet zisků a ztrát ( ) D Obrat MD. Obrat D. Institut Svazu účetních, a.s.,

20 Úkol 5.2 Sestavení účetních výkazů ve zjednodušeném rozsahu k Institut Svazu účetních, a.s.,

21 Institut Svazu účetních, a.s.,

22 Institut Svazu účetních, a.s.,

23 Institut Svazu účetních, a.s.,

24 Institut Svazu účetních, a.s.,

25 Typový účtový rozvrh pro podnikatele 2008 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Goodwill 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Základní stádo a tažná zvířata 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a sbírky 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 06 Dlouhodobý finanční majetek 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 063 Ostatní cenné papíry a podíly 065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 066 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 067 Ostatní půjčky 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 071 Oprávky ke zřizovacím výdajům 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k softwaru 074 Oprávky k ocenitelným právům 075 Oprávky ke goodwillu 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku 091 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku 092 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku 094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku 095 Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek 096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku 097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Účtová třída 1 - Zásoby 11 Materiál 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 12 Zásoby vlastní výroby 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 13 Zboží 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách 139 Zboží na cestě 15 Poskytnuté zálohy na zásoby 151 Poskytnuté zálohy na materiál 152 Poskytnuté zálohy na zvířata 153 Poskytnuté zálohy na zboží 19 Opravné položky k zásobám 191 Opravná položka k materiálu 192 Opravná položka k nedokončené výrobě 193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby 194 Opravná položka k výrobkům 195 Opravná položka ke zvířatům 196 Opravná položka ke zboží Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 21 Peníze 211 Pokladna 213 Ceniny 22 Účty v bankách 221 Bankovní účty 23 Krátkodobé bankovní úvěry 231 Krátkodobé bankovní úvěry 232 Eskontní úvěry 24 Krátkodobé finanční výpomoci 241 Vydané krátkodobé dluhopisy 249 Krátkodobé finanční výpomoci 25 Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 251 Majetkové cenné papíry k obchodování 252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 253 Dluhové cenné papíry k obchodování 254 Směnky k inkasu 255 Vlastní dluhopisy 256 Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti 257 Ostatní cenné papíry k obchodování 259 Pořizování krátkodobého finančního majetku 26 Převody mezi finančními účty 261 Peníze na cestě 29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) 311 Odběratelé 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Poskytnuté zálohy dlouhodobé a krátkodobé 315 Ostatní pohledávky 32 Závazky (krátkodobé) 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Přijaté provozní zálohy 325 Ostatní závazky 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 Zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 336/1 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 336/2 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 34 Zúčtování daní a dotací 341 Daň z příjmů 342 Ostatní přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 345 Ostatní daně a poplatky 346 Dotace ze státního rozpočtu 347 Ostatní dotace 349 Zúčtování DPH 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva 351 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 352 Pohledávky - podstatný vliv 353 Pohledávky za upsaný základní kapitál 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 355 Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva 358 Pohledávky k účastníkům sdružení 36 Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva 361 Závazky - ovládající a řídící osoba 362 Závazky - podstatný vliv 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 365 Ostatní závazky ke společníkům 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti 367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 368 Závazky k účastníkům sdružení 37 Jiné pohledávky a závazky 371 Pohledávky z prodeje podniku 372 Závazky z koupě podniku 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací 374 Pohledávky z pronájmu 375 Pohledávky z vydaných dluhopisů 376 Nakoupené opce 377 Prodané opce 378 Jiné pohledávky 379 Jiné závazky

26 38 Přechodné účty aktiv a pasiv 381 Náklady příštích období 382 Komplexní náklady příštích období 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní 389 Dohadné účty pasivní 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 391 Opravná položka k pohledávkám 395 Vnitřní zúčtování 398 Spojovací účet při sdružení Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41 Základní kapitál a kapitálové fondy 411 Základní kapitál 412 Emisní ážio 413 Ostatní kapitálové fondy 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 419 Změny základního kapitálu 42 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 421 Zákonný rezervní fond 422 Nedělitelný fond 423 Statutární fondy 427 Ostatní fondy 428 Nerozdělený zisk minulých let 429 Neuhrazená ztráta minulých let 43 Výsledek hospodaření 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 45 Rezervy 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 454 Rezerva na daň z příjmů 459 Ostatní rezervy 46 Dlouhodobé bankovní úvěry 461 Bankovní úvěry 47 Dlouhodobé závazky 471 Dlouhodobé závazky- ovládající a řídící osoba 472 Dlouhodobé závazky - podstatný vliv 473 Vydané dluhopisy 474 Závazky z pronájmu 475 Dlouhodobé přijaté zálohy 478 Dlouhodobé směnky k úhradě 479 Ostatní dlouhodobé závazky 48 Odložený daňový závazek a pohledávka 481 Odložený daňový závazek a pohledávka 49 Individuální podnikatel 491 Účet individuálního podnikatele Účtová třída 5 - Náklady 50 Spotřebované nákupy 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 Služby 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 52 Osobní náklady 521 Mzdové náklady 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 525 Ostatní sociální a zdravotní pojištění 526 Sociální náklady individuálního podnikatele 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 53 Daně a poplatky 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 Jiné provozní náklady 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 542 Prodaný materiál 543 Dary 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 545 Ostatní pokuty a penále 546 Odpis pohledávky 548 Ostatní provozní náklady 549 Manka a škody z provozní činnosti 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období 557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti 559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti 56 Finanční náklady 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 564 Náklady z přecenění cenných papírů 566 Náklady z finančního majetku 567 Náklady z derivátových operací 568 Ostatní finanční náklady 569 Manka a škody na finančním majetku 57 Rezervy a opravné položky finančních nákladů 574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv 579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti 58 Mimořádné náklady 581 Náklady na změnu metody 582 Škody 584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 588 Ostatní mimořádné náklady 589 Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 593 Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná 594 Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 597 Převod provozních nákladů 598 Převod finančních nákladů Účtová třída 6 - Výnosy 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 611 Změna stavu nedokončené výroby 612 Změna stavu polotovarů vlastní výroby 613 Změna stavu výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 Aktivace 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 64 Jiné provozní výnosy 641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 642 Tržby z prodeje materiálu 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 646 Výnosy z odepsaných pohledávek 647 Odpis záporného goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 648 Ostatní provozní výnosy 66 Finanční výnosy 661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 662 Úroky 663 Kurzové zisky 664 Výnosy z přecenění cenných papírů 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 667 Výnosy z derivátových operací 668 Ostatní finanční výnosy 68 Mimořádné výnosy 681 Výnosy ze změny metody 688 Ostatní mimořádné výnosy 69 Převodové účty 697 Převod provozních výnosů 698 Převod finančních výnosů Účtová třída Závěrkové a podrozvahové účty 70 Účty rozvažné 701 Počáteční účet rozvažný 702 Konečný účet rozvažný 71 Účet zisků a ztrát 710 Účet zisků a ztrát 75 až 79 Podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více