PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, otázky s volnou odpovědí, příklady z oblasti finančního a vnitropodnikového účetnictví. Všechny otázky a příklady jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným vyřešením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka a typový účtový rozvrh (tvoří přílohu zadání). Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 Testové otázky č (celkem 20 bodů) Vyberte jednu nebo více správných odpovědí z uvedených tvrzení a zaznamenejte do přiložené tabulky pro řešení testu. Za každou správnou odpověď k jednotlivému zadání můžete získat 1 bod. 1. Účetní jednotky oceňují majetek: a) k prvnímu dni účetního období, b) k okamžiku uskutečnění účetního případu a k datu účetní závěrky, c) ke dni stanoveném ve vnitřní směrnici. 2. Finanční účty v cizích měnách se v účetnictví vedou: a) pouze v českých korunách, b) pouze v příslušné cizí měně, c) v českých korunách i v cizích měnách. 3. Povinnou součástí účetní závěrky je: a) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha, b) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, c) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu. 4. O úhradě dodavatelské faktury z bankovního účtu se účtuje na základě: a) příkazu k úhradě faktury předaného bance, b) dodavatelské faktury, c) výpisu z bankovního účtu. 5. Účetní zápisy v účetních knihách se provádějí: a) způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, b) ke dni uskutečnění účetního případu, c) pouze písemným záznamem. 6. Skutečný stav peněžních prostředků v pokladně: a) je možné nahrazovat směnkami, b) je možné nahrazovat dlužními úpisy, c) nelze nahrazovat stvrzenkami. Institut Svazu účetních, a.s.,

3 7. Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat: a) v samostatném účetním okruhu v rámci účtových tříd 8 a 9, b) v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví, c) podle ustanovení Českých účetních standardů pro podnikatele. 8. Za dlouhodobou pohledávku v běžném účetním období je považována taková pohledávka, která: a) je po lhůtě splatnosti delší než jeden rok, b) má sjednanou dobu splatnosti delší než jeden rok, c) je považována za nedobytnou. 9. Účetní závěrka musí obsahovat: a) rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, b) právní formu účetní jednotky, c) přehled o změnách vlastního kapitálu. 10. Záporný zůstatek na bankovním účtu se vykazuje v rozvaze: a) jako časové rozlišení výdajů, b) v aktivech jako záporný stav bankovního účtu, c) v pasivech jako krátkodobý bankovní úvěr. 11. O daňové povinnosti splatné a odložené se účtuje: a) v účtových skupinách 59, 34 a 48, b) pouze v účtové skupině 59, c) pouze v účtové skupině Reálnou hodnotou se oceňují: a) dluhopisy pořízené v primárních emisích neurčené účetní jednotkou k obchodování, b) krátkodobé akcie určené účetní jednotkou k obchodování, c) cenné papíry představující účast s rozhodujícím vlivem. 13. O použití (čerpání) rezerv se účtuje na vrub účtů účtové skupiny: a) 55, b) 55, 57, c) 45. Institut Svazu účetních, a.s.,

4 14. V souladu s mezinárodními účetními standardy sestavují účetní závěrku v ČR: a) všechny společnosti se zahraničně majetkovou účastí, b) všechny společnosti, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU, c) všechny akciové společnosti. 15. Opravnými položkami se vyjadřuje: a) nejistota při pořízení majetku, b) přechodné snížení hodnoty majetku, c) trvalé snížení hodnoty majetku. 16. O směnkách jako o zajišťovacích prostředcích se účtuje: a) na podrozvahových účtech, b) jako o dluhových cenných papírech, c) jako o pohledávce za dlužníkem. 17. Inventarizační rozdíly u zásob vlastní výroby se účtují v nákladových a výnosových účtových skupinách: a) 54 a 61, b) 54 a 62, c) 54 a Zvýšení reálné hodnoty majetkových cenných papírů určených k obchodování se účtuje: a) jako zvýšení hodnoty cenných papírů souvztažně ve prospěch výnosů, b) jako zvýšení hodnoty cenných papírů souvztažně ve prospěch nákladů, c) jako zvýšení hodnoty cenných papírů souvztažně ve prospěch vlastního kapitálu. 19. Ocenění ekvivalencí může být použito u podílů, které: a) představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, b) představují účast s nepodstatným vlivem, c) pořídila účetní jednotka krátkodobě za účelem obchodování. 20. V případě změny právní formy účetní jednotka: a) má povinnost přecenění veškerého majetku a závazků, b) má povinnost přecenění pouze dlouhodobého majetku, c) nemá povinnost přecenění majetku a závazků. Institut Svazu účetních, a.s.,

5 Testové otázky - tabulka pro řešení (zaškrtněte jednu nebo více správných odpovědí z uvedených tvrzení). Otázka Tvrzení a b c 1. a b c 2. a b c 3. a b c 4. a b c 5. a b c 6. a b c 7. a b c 8. a b c 9. a b c 10. a b c 11. a b c 12. a b c 13. a b c 14. a b c 15. a b c 16. a b c 17. a b c 18. a b c 19. a b c 20. a b c Institut Svazu účetních, a.s.,

6 Otázky s volnou odpovědí č. 1 5 (celkem 10 bodů) Vysvětlete stručně a výstižně obsah následujících odborných termínů a zapište účtovou skupinu, popřípadě účet pro zaúčtování. Za každou správnou odpověď můžete získat 2 body. Č. Termín Vysvětlení 1. Nákupní opce (z pohledu majitele - kupujícího opce) Účtová skupina, účet 2. Deriváty (z pohledu účetnictví) 3. Futures 4. Goodwill 5. Výdaje příštích období Institut Svazu účetních, a.s.,

7 Příklady č. 1 5 Příklad č. 1 (celkem 10 bodů) Ve společnosti s ručením omezeným, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující vybrané účetní případy v oblasti dlouhodobého majetku. Do dlouhodobého hmotného majetku jsou zařazovány samostatné movité věci s oceněním převyšujícím Kč; ostatní složky hmotného majetku jsou účtovány jako drobný hmotný majetek a odepsány jednorázově do nákladů. Do dlouhodobého nehmotného majetku jsou zařazovány majetkové složky s oceněním převyšujícím Kč. Ostatní složky nehmotného majetku jsou účtovány jako drobný nehmotný majetek a odepsány jednorázově do nákladů. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Použité zkratky: VBÚ - výpis z bankovního účtu VPD - výdajový pokladní doklad VÚD - vnitřní účetní doklad TZ - technické zhodnocení Č. Text Kč MD D Přijatá faktura od neplátce DPH - technické zhodnocení software (k dalšímu TZ nedošlo) Technické zhodnocení nákladního automobilu vytvořeného vlastní činností - VÚD (nebylo uvedeno do užívání) Nákup licence v hotovosti od neplátce DPH - VPD (uvedeno do užívání) Přijatá faktura: zemní stavební práce - cena bez DPH DPH 19 % oplocení DPH 19 % Celkem Uhrazena z běžného účtu záloha (včetně 19% DPH) na nákup výrobního stroje - VBÚ Přijatý daňový doklad k platbě předem (záloze na nákup výrobního stroje), DPH 19 % Vystavená faktura za prodej nevyužitého inventáře evidovaného jako dlouhodobý hmotný majetek: prodejní cena bez DPH DPH 19 % Celkem Institut Svazu účetních, a.s.,

8 Č. Text Kč MD D Vyřazení automobilu z používání pro jeho opotřebení - VÚD: pořizovací cena dosavadní oprávky zůstatková cena Získán darem počítač od neplátce DPH a uveden do užívání - VÚD Na základě podložených informací zastaveny stavební práce - zmařená investice - VÚD viz účetní případ č. 4 Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku - - prodaný inventář: pořizovací cena dosavadní oprávky zůstatková cena Získané náhradní součástky z vyřazeného automobilu na sklad materiálu - VÚD Odpis zřizovacích výdajů - VÚD Na podkladě inventarizace - VÚD: a) trvalé snížení hodnoty výrobní haly b) snížení hodnoty majetku Přijatá faktura od dodavatele ze SRN za motorový agregát(dlouhodobý majetek) za , směnný kurz devizového trhu je 30 Kč za 1 vyměření 19% DPH a nárok na odpočet DPH - daňový doklad Aktivace přepravy motorového agregátu uskutečněná vlastní dopravou - VÚD Úhrada faktury zahraničnímu dodavateli z devizového účtu, směnný kurz devizového trhu 31 Kč za 1 - VBÚ, kurzový rozdíl - VÚD VPD - za hotové koupeny 3 kancelářské skartovače po Kč DPH 19 % Institut Svazu účetních, a.s.,

9 Č. Text Kč MD D celkem V důsledku ztráty vyřazen notebook - VÚD: pořizovací cena dosavadní oprávky zůstatková cena Při inventarizaci zjištěny inventarizační rozdíly - VÚD: přebytek uměleckých děl v reprodukční pořizovací ceně přebytek software v reprodukční pořizovací ceně Úkol: 1.1 Doplňte peněžní částky a určete účtovací předpisy k uvedeným účetním případům dle účtového rozvrhu. Institut Svazu účetních, a.s.,

10 Příklad č. 2 (celkem 10 bodů) V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující vybrané účetní případy v oblasti zásob. Účetní jednotka účtuje o materiálu způsobem B a o zboží způsobem A. Použité zkratky: VPD výdajový pokladní doklad, VÚD vnitřní účetní doklad, VÚU výpis z úvěrového účtu, VBÚ výpis z běžného účtu, VYD výdejka. Č. Text Kč 1.a 1.b Počáteční zásoba zboží ke dni otevírání hlavní knihy - VÚD Počáteční zásoba materiálu ke dni otevírání hlavní knihy - VÚD Uhrazena z běžného účtu záloha dodavateli materiálu - VBÚ (částka včetně 19 % DPH) Přijatý daňový doklad k platbě předem, 19 % DPH (viz účet. př. č. 2) Vydáno ze skladu zboží k účelům reprezentace VYD: pořizovací cena zboží DPH celkem Vydáno ze skladu zboží, které bylo prodáno - VYD Účtovací předpis MD D Přijatá faktura za zboží: cena bez DPH DPH celkem Přepravné za zboží (účetní př. č. 6) placené v hotovosti (bez DPH) - VPD Příjemka za nakoupené zboží Přirozený úbytek zboží v rámci norem VÚD Úbytek materiálu v důsledku prodeje v pořizovací ceně - VYD Úhrada faktury za nakoupené zboží z krátkodobého bankovního úvěru VÚU Institut Svazu účetních, a.s.,

11 Č. Text Kč 12. Nákup materiálu za hotové VPD: cena bez DPH DPH celkem Příjemka na materiál (viz účet. případ č. 12) Vystavená faktura za prodaný nepotřebný materiál: cena bez DPH DPH celkem Inventarizační rozdíly u zboží VÚD: přebytek manko předpis manka k náhradě a) VÚD příjem zboží na sklad od neplátce DPH b) VÚD - ke dni účetní závěrky nebyla přijata faktura za převzaté zboží VÚD ke dni účetní závěrky zásoba materiálu podle skladové evidence a) Přijatá faktura za zboží od neplátce DPH b) VÚD - ke dni účetní závěrky nebylo převzato zboží, na které byla již zaúčtována přijatá faktura VÚD přechodné snížení ceny zásob zboží VÚD zúčtování počáteční zásoby materiálu do nákladů Účtovací předpis MD D Úkol: 2.1 Doplňte peněžní částky a určete účtovací předpisy k účetním případům dle účtového rozvrhu. Institut Svazu účetních, a.s.,

12 Příklad č. 3 (celkem 10 bodů) Účetní jednotka má tato hospodářská střediska: 01 - Výroba lisovaných dílů 03 - Prodej 05 - Administrativa 02 - Doprava 04 - Servis Ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů je ve sledovaném období plánována výroba kusů výrobků A. Podle technickohospodářských norem činí spotřeba přímého materiálu na výrobek A 350 Kč, přímé mzdy na výrobek A 100 Kč a ostatní přímé náklady na výrobek A 50 Kč. Výrobní režie je rozpočtována ve výši Kč; rozvrhovou základnou je přímý materiál. Nedokončená výroba a výrobky se oceňují na úrovni vlastních nákladů výroby stanovených v předběžných kalkulacích. Hospodářské středisko 01 - Výroba lisovaných dílů vyrobilo 50 ks výrobku A. Do odbytového skladu bylo odvedeno 50 ks výrobku A ve sledovaném období. Úkoly: 3.1 Vypracujte předběžnou kalkulaci pro výrobek A. Kalkulace přirážková - výpočet procenta přirážky výrobní režie (zaokrouhlete na celá %): Č. Položka kalkulačního vzorce Náklady v Kč na 1 výrobek A (zaokrouhlení na celé Kč) Vlastní náklady výroby Institut Svazu účetních, a.s.,

13 3.2 Určete účtovací předpisy k účetním případům ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotky je vedeno v samostatném účetním okruhu decentralizovanou formou. Zjistěte neúčetním způsobem vnitropodnikový výsledek hospodaření ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů ve sledovaném období. Účtová třída 8 - Náklady, zásoby Účtová třída 9 - Výnosy, spojovací účty Účtový rozvrh: Náklady střediska 01 - Výroba lisovaných dílů Nedokončená výroba Výnosy střediska 01 - Výroba lisovaných dílů Spojovací účet k nákladům Převody střediskové Ve středisku 01 - Výroba lisovaných dílů se uskutečnily v měsíci březnu následující účetní případy: Č. Text Kč MD D 1. Spotřeba přímého materiálu převzatá z finančního účetnictví Přímé mzdy převzaté z finančního účetnictví Režijní náklady převzaté z finančního účetnictví Doprava provedená střediskem 02 pro středisko 01 - Výroba lisovaných dílů Vyrobeno 50 kusů výrobku A. 6. Do odbytového skladu odvedeno 50 kusů výrobku A. Výpočet chybějících peněžních částek u účetních případů č. 5 a č. 6: Vnitropodnikový výsledek hospodaření (HS 01 - Výroba lisovaných dílů) = Institut Svazu účetních, a.s.,

14 Příklad č. 4 (celkem 10 bodů) Účetní jednotka zpracovala k okamžiku účetní závěrky rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč). V následujících přehledech jsou uvedeny vybrané informace pro potřeby úkolu 4.1. Vybrané informace z rozvahy Položka Běžné období netto v tis. Kč Minulé období netto v tis. Kč Aktiva: Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (peněžní prostředky) Časové rozlišení Aktiva celkem Pasiva: Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy Krátkodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Časové rozlišení Pasiva celkem Vybrané informace z výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč): Výsledek hospodaření z běžné činnosti (po zdanění) Odpisy stálých aktiv 188 Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná 100 Institut Svazu účetních, a.s.,

15 Úkol: 4.1 Zpracujte přehled o peněžních tocích z provozní činnosti za běžné účetní období. Zjednodušený přehled o peněžních tocích z provozní činnosti tis. Kč P. Stav peněžních prostředků na začátku období... Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním... A.1. Úpravy o nepeněžní operace... A.1.1. Odpisy stálých aktiv... A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv... A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, před změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z. + A.1.)... A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu... A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních... A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních... A.2.3. Změna stavu zásob... A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2.)... A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost... A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.5.)... Institut Svazu účetních, a.s.,

16 Příklad č. 5 (celkem 30 bodů) Paní Jarmila Pendlová je podnikatelka - fyzická osoba, IČ , místo podnikání Libušina 188, Bechyně, předmět podnikání - činnost účetního poradce. Vede účetnictví a vykazuje k okamžiku účetní závěrky ( ) následující konečné zůstatky aktiv a pasiv na konečném účtu rozvažném a konečné stavy nákladů a výnosů na účtu zisků a ztrát: Číslo účtu Název účtu Částka v Kč ( ) Částka v Kč ( ) Zřizovací výdaje Software Samostatné movité věci - Počítač Oprávky ke zřizovacím výdajům Oprávky k software Oprávky k počítači Pokladna Běžný účet Odběratelé (krátkodobé pohledávky) Poskytnuté provozní zálohy - krátkodobé Dodavatelé Přijaté provozní zálohy Zdravotní pojištění - VZP (pohledávka) Daň z příjmů (závazek) Náklady příštích období Opravná položka k pohledávkám Účet individuálního podnikatele Spotřebované nákupy - podnikání Spotřeba energie Institut Svazu účetních, a.s.,

17 Číslo účtu Název účtu Částka v Kč ( ) Spotřeba energie - daňově neúčinná Částka v Kč ( ) Služby - podnikání Služby - autorské honoráře Služby - daňově neúčinné Zákonné sociální pojištění Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Bankovní poplatky Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Tržby z prodeje služeb - podnikání Tržby z prodeje služeb - autorské honoráře Ostatní provozní výnosy Úroky Úkoly: 5.1 Sestavte konečný účet rozvažný a účet zisků a ztrát k a k a zjistěte obraty těchto účtů. 5.2 Sestavte účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu k Pozn.: položky výkazu Rozvaha a Výkazu zisku a ztráty v nulové výši za běžné a minulé účetní období se neuvádějí - řádky neproškrtávejte; zaokrouhlování v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty na tis. Kč provádějte tak, aby vedlo k zachování bilanční rovnováhy (A=P) a respektovalo výsledek hospodaření zjištěný na účtu Účet zisků a ztrát. Institut Svazu účetních, a.s.,

18 Úkol 5.1 MD Konečný účet rozvažný ( ) D Obrat MD. Obrat D. MD Účet zisků a ztrát ( ) D Obrat MD. Obrat D. Institut Svazu účetních, a.s.,

19 MD Konečný účet rozvažný ( ) D Obrat MD. Obrat D. MD Účet zisků a ztrát ( ) D Obrat MD. Obrat D. Institut Svazu účetních, a.s.,

20 Úkol 5.2 Sestavení účetních výkazů ve zjednodušeném rozsahu k Institut Svazu účetních, a.s.,

21 Institut Svazu účetních, a.s.,

22 Institut Svazu účetních, a.s.,

23 Institut Svazu účetních, a.s.,

24 Institut Svazu účetních, a.s.,

25 Typový účtový rozvrh pro podnikatele 2008 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Goodwill 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Základní stádo a tažná zvířata 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a sbírky 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 06 Dlouhodobý finanční majetek 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 063 Ostatní cenné papíry a podíly 065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 066 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 067 Ostatní půjčky 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 071 Oprávky ke zřizovacím výdajům 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k softwaru 074 Oprávky k ocenitelným právům 075 Oprávky ke goodwillu 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku 091 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku 092 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku 094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku 095 Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek 096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku 097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Účtová třída 1 - Zásoby 11 Materiál 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 12 Zásoby vlastní výroby 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 13 Zboží 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách 139 Zboží na cestě 15 Poskytnuté zálohy na zásoby 151 Poskytnuté zálohy na materiál 152 Poskytnuté zálohy na zvířata 153 Poskytnuté zálohy na zboží 19 Opravné položky k zásobám 191 Opravná položka k materiálu 192 Opravná položka k nedokončené výrobě 193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby 194 Opravná položka k výrobkům 195 Opravná položka ke zvířatům 196 Opravná položka ke zboží Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 21 Peníze 211 Pokladna 213 Ceniny 22 Účty v bankách 221 Bankovní účty 23 Krátkodobé bankovní úvěry 231 Krátkodobé bankovní úvěry 232 Eskontní úvěry 24 Krátkodobé finanční výpomoci 241 Vydané krátkodobé dluhopisy 249 Krátkodobé finanční výpomoci 25 Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 251 Majetkové cenné papíry k obchodování 252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 253 Dluhové cenné papíry k obchodování 254 Směnky k inkasu 255 Vlastní dluhopisy 256 Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti 257 Ostatní cenné papíry k obchodování 259 Pořizování krátkodobého finančního majetku 26 Převody mezi finančními účty 261 Peníze na cestě 29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) 311 Odběratelé 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Poskytnuté zálohy dlouhodobé a krátkodobé 315 Ostatní pohledávky 32 Závazky (krátkodobé) 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Přijaté provozní zálohy 325 Ostatní závazky 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 Zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci 336/1 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 336/2 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 34 Zúčtování daní a dotací 341 Daň z příjmů 342 Ostatní přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 345 Ostatní daně a poplatky 346 Dotace ze státního rozpočtu 347 Ostatní dotace 349 Zúčtování DPH 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva 351 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 352 Pohledávky - podstatný vliv 353 Pohledávky za upsaný základní kapitál 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty 355 Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva 358 Pohledávky k účastníkům sdružení 36 Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva 361 Závazky - ovládající a řídící osoba 362 Závazky - podstatný vliv 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 365 Ostatní závazky ke společníkům 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti 367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 368 Závazky k účastníkům sdružení 37 Jiné pohledávky a závazky 371 Pohledávky z prodeje podniku 372 Závazky z koupě podniku 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací 374 Pohledávky z pronájmu 375 Pohledávky z vydaných dluhopisů 376 Nakoupené opce 377 Prodané opce 378 Jiné pohledávky 379 Jiné závazky

26 38 Přechodné účty aktiv a pasiv 381 Náklady příštích období 382 Komplexní náklady příštích období 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní 389 Dohadné účty pasivní 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 391 Opravná položka k pohledávkám 395 Vnitřní zúčtování 398 Spojovací účet při sdružení Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41 Základní kapitál a kapitálové fondy 411 Základní kapitál 412 Emisní ážio 413 Ostatní kapitálové fondy 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 419 Změny základního kapitálu 42 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 421 Zákonný rezervní fond 422 Nedělitelný fond 423 Statutární fondy 427 Ostatní fondy 428 Nerozdělený zisk minulých let 429 Neuhrazená ztráta minulých let 43 Výsledek hospodaření 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 45 Rezervy 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 454 Rezerva na daň z příjmů 459 Ostatní rezervy 46 Dlouhodobé bankovní úvěry 461 Bankovní úvěry 47 Dlouhodobé závazky 471 Dlouhodobé závazky- ovládající a řídící osoba 472 Dlouhodobé závazky - podstatný vliv 473 Vydané dluhopisy 474 Závazky z pronájmu 475 Dlouhodobé přijaté zálohy 478 Dlouhodobé směnky k úhradě 479 Ostatní dlouhodobé závazky 48 Odložený daňový závazek a pohledávka 481 Odložený daňový závazek a pohledávka 49 Individuální podnikatel 491 Účet individuálního podnikatele Účtová třída 5 - Náklady 50 Spotřebované nákupy 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 Služby 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 52 Osobní náklady 521 Mzdové náklady 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 525 Ostatní sociální a zdravotní pojištění 526 Sociální náklady individuálního podnikatele 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 53 Daně a poplatky 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 Jiné provozní náklady 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 542 Prodaný materiál 543 Dary 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 545 Ostatní pokuty a penále 546 Odpis pohledávky 548 Ostatní provozní náklady 549 Manka a škody z provozní činnosti 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období 557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti 559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti 56 Finanční náklady 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 564 Náklady z přecenění cenných papírů 566 Náklady z finančního majetku 567 Náklady z derivátových operací 568 Ostatní finanční náklady 569 Manka a škody na finančním majetku 57 Rezervy a opravné položky finančních nákladů 574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv 579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti 58 Mimořádné náklady 581 Náklady na změnu metody 582 Škody 584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 588 Ostatní mimořádné náklady 589 Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 593 Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná 594 Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 597 Převod provozních nákladů 598 Převod finančních nákladů Účtová třída 6 - Výnosy 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 611 Změna stavu nedokončené výroby 612 Změna stavu polotovarů vlastní výroby 613 Změna stavu výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 Aktivace 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 64 Jiné provozní výnosy 641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 642 Tržby z prodeje materiálu 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 646 Výnosy z odepsaných pohledávek 647 Odpis záporného goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 648 Ostatní provozní výnosy 66 Finanční výnosy 661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 662 Úroky 663 Kurzové zisky 664 Výnosy z přecenění cenných papírů 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 667 Výnosy z derivátových operací 668 Ostatní finanční výnosy 68 Mimořádné výnosy 681 Výnosy ze změny metody 688 Ostatní mimořádné výnosy 69 Převodové účty 697 Převod provozních výnosů 698 Převod finančních výnosů Účtová třída Závěrkové a podrozvahové účty 70 Účty rozvažné 701 Počáteční účet rozvažný 702 Konečný účet rozvažný 71 Účet zisků a ztrát 710 Účet zisků a ztrát 75 až 79 Podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 Vnitropodnikové účetnictví

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více