Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006"

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let. Usnesení č. 23/2006/1 Usnesení č. 23/2006/2 2) Závazné ukazatele Usnesení č. 23/2006/3 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM hospodářský výsledek Kč Městská policie - pult centrální ochrany hospodářský výsledek 0 Usnesení č. 24/2006/1 Usnesení č. 24/2006/2 4) Sociální fond Usnesení č. 25/2006 Schváleno na XXXVIII.zasedání zastupitelstva města dne Ing. Josef Poláček starosta města

2 PŘÍJMY v Kč Položka třída 1 Daňové příjmy 111 Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky životní prostředí Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostrantsví Místní polatek ze vstupného Místní poplatek za VHP /2 Správní poplatek OD /10 Správní poplatek OSA - OP, pasy, řidičské průkazy /11 Správní poplatek OSA - matrika, evidence /20 Správní poplatek ŽP /30 Správní poplatek ŽÚ - VHP /39 Správní poplatek ŽÚ /40 Správní poplatek SÚ Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem třída 2 Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby-pečovatelský dům Ostatní služby-azylový dům Teplo správci Příjem za ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby, věc.břemeno, kopírka Hasičská zbrojnice -služby Ostatní služby - vedení účetnictví přísp.organizacím Ostatní služby Drobný prodej zboží Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvod PO - Smlouva o úspoře energií - Nemocnice Varnsdorf Odvod PO - odpisy příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí /dle smluv/ Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček, dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk Přijaté sankční platby /436 Pokuty - Městská policie /38 Pokuty - Stavební úřad /20 Pokuty - životní prostředí /30 Pokuty - Živnostenský úřad /2,8 Pokuty - odbor dopravy /10 Pokuty - odbor správních agend /33 Pokuty - přestupková komise

3 231 Příjmy z prodeje krátkodob.a drob. dlouhodob.maj Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /2 Náklady řízení - odbor dopravy /33 Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení ostatní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z výtěžku VHP Ostatní nedaňové příjmy - kapit.platba na APP, splátky TSmV Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčky Bytové družstvo Varnsdorf Splátky půjček FRB-V Vrácená fin. výpomoc Nemocnice Varnsdorf Nedaňové příjmy celkem třída 3 Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí Prodej nemovitostí - byty Kapitálové příjmy celkem třída 4 Dotace 411 Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně 4112 Neinvestiční dotace - výkon státní správy SR Neinvestiční dotace - sociál.dávky SR - soc dávky Neinvestiční dotace - školství SR Neivestiční dotace od ÚP pro MŠ Nezvalova Investiční dotace INTERREG IIIA - SR Investiční dotace INTERREG IIIA - strukturální fondy Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů územní úrovně 4213 Investiční dotace - Kasárna 40 byt.j. UZ Investiční dotace - Kasárna 32 byt.j. UZ Neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

4 VÝDAJE třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE v Kč 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Městské informační středisko - Regia, a.s. - mand.smlouva CELKEM DOPRAVA 706 Ostatní dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Úprava prostranství Celoplošné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Městský informační systém Opravy zábradlí a lávek Úroky z úvěrů (komunikace) CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda, dovoz pitné vody a opravy studní Drobné vodní toky, průtočné nádrže Rybníky, vodní díla CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ 301 MŠ Seifertova - příspěvek na provoz MŠ Poštovní - příspěvek na provoz MŠ Národní - příspěvek na provoz MŠ T.G.Masaryka - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - dotace od Úřadu práce MŠ Křižíkova - příspěvek na provoz MŠ Pražská - příspěvek na provoz ZŠ Bratislavská - příspěvek na provoz ZŠ Edisonova - příspěvek na provoz ZŠ Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz ZŠ Seifertova - příspěvek na provoz ZŠ Karlova - příspěvek na provoz Věcné náklady na žáky ZŠ - transfer jiným obcím Ostatní školství JZŠ Edisonova, příspěvek na provoz JZŠ Náměstí, příspěvek na provoz Celkem údržba a opravy MŠ Celkem údržba a opravy ZŠ Celkem údržba a opravy JZŠ CELKEM KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna - příspěvek na provoz Městské divadlo - příspěvek na provoz Údržba a provozní výdaje objektu čp Úroky z úvěru (čp.512) CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 KTS - ostatní sportovní činnosti (sportovní akce města)- Regia a.s Plavecký bazén - oprava osvětlení, včetně rozvodů a proj.dokumentace, revize, údržba areálu Sportovní hala - oprava šaten č.5-6, revize, údržba areálu, oprava laku palubovky výměna dveří vč. prosklení hl. vchod,

5 oprava přístupového chodníku Fotbalový stadion- nákup kabiny pro univerz.traktůrek, revize, údržba areálu Zimní stadion - oprava sociálek a šaten, oprava venkovních omítek, revize a oprava kompresorů, opravy a údržba, údržba rolb Hřiště Nemocniční ulice - údržba, zavlažování, oprava hřišť, oprava oplocení Provozní náklady sportovišť (zajišťuje Regia a.s.) Energie na sportovištích CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf- příspěvek na krytí odpisů Nemocnice Varnsdorf - finanční výpomoc Ambulantní pohotovostní péče CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Město - ostatní náklady Město - psi Veřejné osvětlení - elektr. energie, údržba, mzdy, materiál, výměna stožárů, havarijní stavy, výměna rozvaděčů 5071 Byty -teplo Budovy v majetku města - opravy, údržba Hřbitovy (kaple) - fasáda, stavební úpravy Ostatní stavby, demolice Splátka EVČ -dle smlouvy o dílo Odborné posudky, služby, geom.plány Územní plánování Náklady prodeje nemovitostí (daň z převodu, kolky) Obsluha WC Ubytovny Lounská, TGM - opravy, údržba Úroky z úvěru (refinancování teplofikace) CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň , 4891 Monitoring ochrany ovzduší, půdy a podzemních vod Sběr a svoz komunálních odpadů, ostatních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (tříděný odpad) Ostatní nakládání s odpady CELKEM SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba Dávky sociální péče - ÚZ Sociální pomoc Azylová ubytovna - Orlická Centrum-azylová ubytovna,noclehárna, dům na půl cesty Klub tělesně postižených - Pohoda CELKEM PREVENCE KRIMINALITY CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Civilní ochrana CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

6 CELKEM STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo Platy zaměstnanců, dohody, odvody Výdaje místní správy Informační systém Autoprovoz Činnost místní správy - propagace CELKEM FINANČNÍ OPERACE 438 Daň z příjmů práv. osob - obec Ostatní (tvorba soc. fondu) Poplatky bankám za služby CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI 707 Příspěvky (Grantový fond, ostatní) SŠS a CR Varnsdorf Communium Domovy důchodců Nadační fond Hrádek Kino Panorama Biskupské gymnázium Varnsdorf Ostatní finanční vypořádání Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) CELKEM Běžné výdaje celkem třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč 22 DOPRAVA 708 Okružní křižovatka u PLUSU - proj.dokumentace (spolufinan.města) Rekonstrukce komunikací Projekt parkoviště v ul.k.světlé a ul.západní CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 Proj.dokumentace (kanalizace+vodovod) - Lesní - Děčínská Realizace kanalizace+vodovod Husova ( přechod z roku2005 ) Proj.dokumentace - vodovod reg. Hrádek ( přechod z roku 2005 ) Mašíňák + projekty rybníky (podíl města na realizaci) CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ 300,4 Investice celkem MŠ, ZŠ, JZŠ CELKEM KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Plavecký bazén - senzorové splachování toalet, dotykové baterie sprchy osazení termoregulačních ventilů, proj.dokumentace rekonstrukce+ statické posouzení prosklenné stěny Sportovní hala - osazení termoregulačních ventilů, regulace tepl.okruhu, výměna oken II. etapa

7 Fotbalový stadion - akce Kotlina - spolupodíl k dotaci (přechází z r.2005) Zimní stadion - proj.dokumentace (zastřešení stadionu) CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Město - ostatní náklady Trafostanice -podíl města Kasárna, Kolárova Veřejné osvětlení - proj.dokumentace+realizace ul.západní, od ul.stromovka souběžné komunikace Studánka (rekonstrukce níz.napětí realizovaná SČE) podíl na veř.osvětlení rekonstrukce veř.osvětlení Národní - chodník (přechod z roku 2005) 4810 Plynofikace -realizace ul. P.Bezruče, Hradní, Husitská, Hrádek (přechod z r.2005) Projektová dokumentace - lokalita RD - Štursova Inž.sítě Kollárova Nákup pozemků Pozem.fondu, komunikace Bytový fond - projekty, nařízení SÚ Kasárna 40 b.j (60 tis. Kč stavební dozor) - podíl města Kasárna 40 b.j dotace UZ Kasárna 32 b.j. DPS - podíl města (stavební dozor) Kasárna 32 b.j. DPS dotace UZ Budovy v majetku města - Pohádka (fasáda,zateplení,okna,venk úpravy,odvodnění,dokončení) 509 MěÚ Masarykova, MěÚ čp střecha, izolace, odvodnění, stavební úpravy Teplofikace (přechod z r.2005) Knihovna Otáhalova (projekt+část realizace) TSmV (údržba objektů, soc.zařízení, soc.zař.tržnice) Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy (soc. zařízení) Muzeum - stropy, vytápění, projektová dokumentace Nemocnice -projekt Kuchyně, soc. zařizení LDN - přechod z roku HZS č.p Dětská poliklinika - Poštovní, Lesní - elektroinstalace, fasáda CELKEM STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Výdaje místní správy - stroje, přístroje, zařízení CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů) CELKEM Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM třída 8 FINANCOVÁNÍ v Kč Splátky úvěrů Změna stavu fin.prostředků na BÚ (zůstatek) FINANCOVÁNÍ CELKEM

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více