Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Adresa: Právní forma: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace Komorní Lhotka 203, Hnojník příspěvková organizace IČO: Kontakty: ZŠ , MŠ ŠJ Identifikátor : E- mail: www: Ředitel školy: Mgr.Gabriela Palarčíková Typ školy: Základní, neúplná 1.2 Zřizovatel Zřizovatel: Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, Hnojník, tel.: Starosta: Miloslav Hampel Telefon: E mail: www: 1.3 Součásti školy Základní škola T. G. Masaryka Komorní Lhotka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace je organizována jako škola neúplná a malotřídní. Její součástí je od 1. ledna 2003 školní jídelna a Mateřská škola, od školní jídelna výdejna, od 1.září 2006 školní družina. Od je MŠ organizována jako dvojtřídní. 1.4 Základní údaje o součástech školy ( k ) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola , stupeň ZŠ 3 58 ( 19,10,16,13) Školní jídelna ZŠ x 52 x Školní jídelna - x 39 x výdejna Školní družina ,22 2

3 1.5. Materiálně - technické podmínky školy Kmenové učebny Ostatní učebny Sportovní zařízení Žákovský nábytek Učební pomůcky, hračky,sportovní nářadí Učebnice a učební texty Audiovizuální a výpočetní technikou ZŠ: 3 kmenové učebny - I. třída ( 1. ročník) - II.třída ( 2.a 4. ročník) - III.třída (3. ročník) ŠD vlastní místnost keramická učebna pro výuku Vv a Pč odborná učebna výpočetní techniky sportovní hala OÚ školní zahrada - využíváno ve výuce Tv, sportov.kroužkem,šd, volnočasové aktivity 3 kmenové třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem Každoročně jsou zastaralé nebo poškozené učeb.pomůcky doplňovány novými ( výukové programy PC, didaktické hry, učebnice) Výuka probíhá podle učebnic nakladatelství Alter, Prodos, Nová škola,dialog,spn s platnou doložkou MŠMT, Nevyhovující a poškozené učebnice jsou nahrazovány novými 7 ks PC PC učebna 1 ks PC ředitelna 1 ks PC sborovna - žáci i pedagogové mají přístup k internetu Škola je rovněž vybavena televizory s videorekordéry,dvd přehrávači radiomagnetofony 2 interaktivní tabule (z Projektu EU peníze školám) 2 notebooky pro učit. (z Projektu EU peníze školám) 3

4 1.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Členové Ing.Sylva Tillová ( předsedkyně) MUDr. Dagmar Indráková Romana Kolářová 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 ŠVP pro ZV Cesta ke ročník vzdělávání 2.1. Základní vzdělávání Ve školním roce se vyučovalo v ročníku podle ŠVP pro ZV Cesta ke vzdělávání, 1 žák -SPÚ Spolupráci s poradenskými zařízeními ( PPP Frýdek- Místek a SPC Ostrava) lze hodnotit jako velmi dobrou Předškolní vzdělávání Mateřská škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu Úsměv", zaměřeného na prožití aktivního a šťastného dětství v souladu se zdravým životním stylem a v ekologickém prostředí (viz Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Komorní Lhotka). 3. Přehled pracovníků školy Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka školy, 3 učitelky a 2 vychovatelky. Ředitelka školy současně vykonává funkci koordinátora ŠVP,1 učitelka plní funkci školního metodika prevence, 1 učitelka je výchovný poradce a správce ICT. Pedagogický sbor MŠ tvoří vedoucí učitelka a 2učitelky Základní údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012 /2013 Ředitelka školy : Mgr.Gabriela Palarčíková Učitelé ZŠ- interní prac. : fyzický počet osob: 4 přepočtený počet: 3,636 1.Mgr.Gabriela Palarčíková ředitelka školy 100 %, VŠ učitelství 1.st.ZŠ 2. Soňa Vrábelová učitelka 100 %, SŠ, studující PF Ostrava 3. Ing.Sylva Tillová učitelka 100% VŠ ( VUT, DPS učitelství,studující PF Ostrava) 4. Mgr.Jana Macečková učitelka 63,63 %, VŠ speciální pedagogika ŠD fyzický počet osob: 1 přepočtený počet: Iva Jelenová vychovatelka 100 %, SŠ pedagog volného času 4

5 studující: spec.pedagogika pro výchové pracovníky PF Olomouc Simona Vávrová vychovatelka 44,54% SŠ pedagog vol.času-doplň.studium PF Ostrava Vedení zájmového útvaru - dohody o provedení práce: Učitelé ZŠ- externí prac. : fyzický počet osob: 2 přepočtený počet: Mgr. R.Rylková křesťanská výchova 0.045, VŠ katolická teologie 2.Mgr.Renáta Firlová křesťanská výchova 0.045, VŠ evangelická teologie Učitelé MŠ interní prac.: fyzický počet osob: 4 přepočtený počet: Michaela Walachová vedoucí učitelka, 100 % SPgŠ 2.Pavlína Bromková učitelka, 100 % SPgŠ 3.Mgr. Šárka Kučerová učitelka, 100% VŠ, spec.pedagogika pro MŠ ( 1.5.nástup na MD) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012 / 2013 Pracovníci ZŠ: fyzický počet osob: 2 přepočtený počet: Lucie Šimíková školnice, 60 % uklízečka, 25 % 2. Zdeněk Holovenčuk údržbář, 10% topič, 12,5% Pracovníci ŠJ: fyzický počet osob: 3 přepočtený počet: Barbara Gillová vedoucí ŠJ, kuchařka 43,7%, 75% 2.Felicie Janeczková kuchařka 100 % 3.Dana Vilčková prac.výdejny 37,5 % Pracovníci MŠ: fyzický počet osob: 1 přepočtený počet: Dana Vilčková školnice 67,5 % Všichni nepedagogičtí pracovníci jsou pracovníky interními. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání do středních škol 4.1. Zápis k zahájení povinné školní docházky se uskutečnil Počet prvních tříd Počet dětí přijatých Z toho děti po odkladu Počet odkladů pro šk.r / Ve školním roce 2012 / 2013 nebyl 5. ročník Mateřská škola : Zápis probíhá formou pohovorů a seznámení s prostředím na základě písemných přihlášek ( viz Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Komorní Lhotka). 5

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 5.1. Výchovně vzdělávací proces: Ve školním roce 2012 / 2013 se vyučovalo v ročníku podle ŠVP pro ZV Cesta ke vzdělávání Žáci 3. ročníku zúčastnili testování Stonožka společnosti Scio. Ve 3.ročníku proběhlo testování žáků ( viz souhrnná zpráva): český jazyk- průměrné výsledky matematika- nadprůměrné výsledky anglický jazyk průměrné výsledky člověk a jeho svět lepší průměrné výsledky klíčové kompetence nadprůměrné výsledky Škola se nezúčastnila celostátního testování NIQES z důvodu absence 5.ročníku Třídy a žáci podle ročníků: ( k ) Ročník Počet žáků Chlapci Dívky 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1.pololetí : (58 žáků) Třída Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Slovní hod. I II III IV pololetí : (58 žáků) 6

7 Třída Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Slovní hod. I II III IV Přehled chování za školní rok 2011 / 2012 Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ I II III IV Údaje o zameškaných hodinách Absence žáků byla řádně omluvena rodiči nebo ošetřujícím lékařem u všech žáků. I. pololetí Třída Počet oml. Průměr Počet neoml. I ,78 - II ,30 - III ,87 - IV ,07 - Celkem : ,50 - II. pololetí Třída Počet oml. Průměr Počet neoml. I ,52 - II ,00 - III ,12 - IV ,46 - Celkem : ,52-7

8 5.6. Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - byl sestaven dle zásad psychohygieny a byla využita aprobovanost vyučujících - spojeny 2. a 4.ročník, 1. ročník samostatně,3.roč.samostatně ( na Aj samostatně 3. ročník) - výchovné předměty spojeny roč. ( HV, Pč,Vv) 3., 4. roč. - ve výuce jsou respektována doporučení PPP, úzce spolupracujeme s rodiči - žák se spec.vzdělávacími potř. Školní řád - pravidla chování žáků ve škole i mimo ni jsou uvedena ve školním řádu, se kterým jsou žáci seznamováni na začátku škol.roku - zásady hodnocení žáků blíže určuje klasifikační řád,jež je součástí školního řádu Informační systém - Třídní schůzky - Konzultační odpoledne - Individuální jednání s rodiči - Den otevřených dveří - Společné akce SRPŠ Klima školy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, žáci i rodiče se podílejí na udržení přátelské spolupráce a vzájemné důvěře 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku proběhla setkání a besedy s pracovnicemi org. Karavana s názvem Preventivní program proti šikaně - zaměření na vztahy ve třídě. Na škole pracuje preventista sociálně patologických jevů, ve výuce byly využívány školní materiály s touto problematikou ( video, literatura). Škola má vypracován Minimální preventivní program. 8

9 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Palarčíková Gabriela, Mgr. Tillová Sylva, Ing. Vrábelová Soňa Hardware a software interaktivního setu ActivBoard Interaktivní ŠVP Metodická poradna Písmo Comenia Script- metodika Hardware a software interaktivního setu ActivBoard Interaktivní ŠVP Právní předpisy a jejich změny Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií-využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově Letní divadelní škola pro pedagogy ZŠ a SŠ Interaktivní ŠVP Macečková Jana, Mgr. Walachová Michaela Gillová Barbara Janeczková Felicie Kučerová Šárka,Mgr. Hardware a software interaktivního setu ActivBoard Interaktivní ŠVP Metodická poradna Hygienické předpisy a školení vedoucích pracovníků ŠJ Motivační seminář Začleňování výuky cizího jazyka do VVP v MŠ Pedagogové se účastnili DVPP, což byla zejména účast na kurzech a seminářích pořádaných zejména Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogové absolvovali školení,dílny a kurzy k obohacování jejich teoretických i praktických zkušeností. Vybírali si především podle svých zájmů a potřeb. Limitujícím a stále přetrvávajícím faktorem pro DVPP zůstávají finanční prostředky,kterých je na DVPP vyčleněno nedostatečné množství. Nových vědomostí pak využívali ve výchovně vzdělávacím procesu v mateřské a základní škole. 2 učitelky studují učitelství pro 1.stupeň ZŠ,paní vychovatelky si doplňují studium pedagogické vzdělání pro vychovatele. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Soutěže Turnaj v minikopané ve Smilovicích Florbalový turnaj v Třanovicích Přehlídka divadelních souborů Děti před oponou v Třanovicích Pěvecká soutěž Rozvíjej se poupátko vánoční kolo, jarní kolo 9

10 Keramická soutěž ve Stříteži Festival kreslení v Komorní Lhotce s mezinárodní účastí ( Zabrze, Jaworze, Borónow, Strečno ) Spolupráce s rodiči a s veřejností Rozvoj spolupráce s rodiči je jedním z prvořadých úkolů naší školy. Snažíme se nacházet přijatelné způsoby, jak do školních aktivit zapojit i rodiče ( vedení fotbal.kroužku- 2.pololetí). Spolupráce s rodiči a se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce je velmi dobrá. Ředitelka školy i vedoucí učitelka MŠ jsou členkami výboru SRPDŠ. Sdružení tradičně zajišťuje balíčky na Mikuláše, organizuje školní karneval a dětské radovánky, přispívá dětem na plavecký výcvik, na školní výlety ( ZŠ i MŠ), na sportovní vybavení, na hračky a pomůcky pro ŠD. Rovněž uhradilo dopravu na kulturní akce ( DLO), předplatné dětského časopisu Sluníčko v MŠ, přispívá na sladkosti a odměny na školní akce (Nocování, Den dětí, soutěže). Děti MŠ a žáci naší školy rovněž vystoupily několikrát během školního roku pro veřejnost - Podzimní výstava spolupráce s Občanským sdružením Klíč. Vánoční a jarní vystoupení pro důchodce a postižené občany v Integrovaném sociálním ústavu v Komorní Lhotce. Ve spolupráci s kulturní komisí OÚ se uskutečnila 2 setkání se seniory obce, na kterých vystoupili žáci školy s programem sestaveným p.řed. G. Palarčíkovou a M.Walachovou.Nově se uskutečnilo Vítání občánků, kde se rovněž prezentovaly děti MŠ a pěvecký kroužek ZŠ. Škola se zapojila do projektu kulturních a sportovních akcí mikroregionu Stonávky, v jehož rámci uspořádala s OÚ Komorní Lhotka XIII. ročník mezinárodního festivalu kreslení. Nadále probíhala spolupráce s Místní knihovnami v Komorní Lhotce a v Hnojníku ( knihovnické lekce,, besedy, výtvarné dílny, soutěže). Každoročně spolupracuje MŠ i ZŠ s Mysliveckým sdružením ( sběr žaludů a kaštanů, beseda s myslivci, návštěva krmelce ) Akce ZŠ během školního roku 2011 / 2012 IX. Zahájení ekosoutěží Recyklohraní Soutěžíme s panem Popelou Podzimní výstavka ovoce a zeleniny Vítání podzimu projektový den Filmové představení - ŠD X. Sběr kaštanů a žaludů,beseda s myslivci Drakiáda ŠD Filmové představení - ŠD Knihovnické hodiny- Týden knihoven Veřejná vystoupení pro malé občánky a pro jubilanty Kulturní vystoupení k 20.výročí založení ISÚ Nocování ŠD ve škole Beseda s J.Opatřilem Kapřík Metlík Výstava rukodělných prací 10

11 XI. Návštěva sběrného dvora v Třanovicích Divadelní představení DLO Dobrodružsrví veverky Zrzečky Veřejná sbírka Pomáhám- Fond Sinus Minimální preventivní program XII. Čertovský turnaj v kuželkách Mikulášská nadílka vánoční program a předávání balíčků dětem Vánoční zpívání v ISÚ s M. Konvičkovou Česko zpívá koledy Vánoční čtení v knihovně Vánoční besídka v MŠ I. Florbalový turnaj v Třanovicích Zápis do 1.ročníku Den otevřených dveří Lyžařský výcvik SKI Areál Řeka Školní kolo recitační soutěže II. Okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna 2013 Filmové představení - ŠD III. Karneval Knihovnické lekce Div.představení Rumcajs ( TD) Kulturní vystoupení pro jubilanty IV. Sbírka na rozvoj dobrovolnictví-adra Plavecký výcvik všech žáků Den Země ekologicky zaměřené dopoledne Pěvecká a keramická soutěž Poupátko ve Stříteži Děti před oponou v Třanovicích V. Zápis do MŠ Den matek - kulturní vystoupení Hry a klamy interaktivní výstava Krajina kolem nás - festival v kreslení s mezinárodní účastí v Komorní Lhotce Zpívání v ISÚ ke Dni matek Školní výlet Bahenec obora, lesní pedagogika Pěvecká soutěž Poupátko ve Stříteži VI. Den s integrovaným záchranným systémem Dětské radovánky Den dětí-šd Nocování ŠD Vyhodnocení sběrové soutěže s firmou Nehlsen Třinec 11

12 8.4. Zájmové útvary ZŠ Keramika - mladší žáci Keramika - starší žáci Sportovní kroužek Pěvecký kroužek Výtvarný kroužek Angličtina ( 1.a 2. ročník) Fotbal P.Mlčochová Š. Przeczková Mgr.J. Macečková Mgr. G.Palarčíková S. Vrábelová Ing. S. Tillová R. Skupin 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ĆŠI Ve školním roce 2012 / 2013 nebyla provedena inspekční činnost. 10. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu v roce 2012 Příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje celkem ,- v tom: přímé výdaje na vzdělávání celkem ,- v tom: a) na platy ,- b) OPPP ,- c) FKSP + ONIV + zákonné odvody ,- ÚZ č.j / ,- Výnosy z transferů zřizovatel ,- Příspěvky z prodeje služeb - stravné ,- Přijaté úroky z KB 26,63 Úplata za vzdělání MŠ ,- ŠD ,- Výnosy z pronájmu ,- Dary celkem ,- v tom: Bonap-ICCZ, s.r.o ,- SRPDŠ ,- SMP, a. s ,- PK Intralogis, spol. s r. o ,- MUDr.Indráková 3.000,- 12

13 Jiné ostatní výnosy (např. prostř. fondů) ,- Celkem příjmy ,63 Výdaje neinvestiční Přímé nákl. na vzděl.: příjmy: ,- čerpání: ,- Provozní: příjmy: ,63 čerpání: ,73 Celkem: příjmy: ,63 čerpání: ,73 Hospodářský výsledek: 1.460, Čerpání rozpočtu do přímé nákl. na vzděl.: ,- čerpáno doposud 59,57 % z celkových příjmů pro r provozní náklady: ,- čerpáno doposud 63,64 % z celkových příjmů pro r Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Nadále probíhalo zapojení organizace do projektu Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, ( EU peníze školám) prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši ,- Kč. Projekt zahrnuje vybavení učeben 2 interaktivními tabulemi s příslušenstvím, dataprojektory, 2 notebooky, DVPP, tvoření DUM ( Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT). 13. Údaje o projektech financovaných z jiných zdrojů. ZŠ se zapojila do projektu SZIF Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.( dodavatel Ovocentrum V+V s.r.o. Valašské Meziříčí) Žáci prvních až pátých ročníků základních škol dostávaly po celý rok dvakrát v měsíci ovoce a zeleninu zdarma. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi V ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka nepůsobí odborová organizace.. Komorní Lhotka Mgr.Gabriela Palarčíková ředitelka školy 13

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 739 53 Hnojník 120 www.zshnojnik.cz 1. Základní údaje o škole Masarykova Základní škola

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více