Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3 Část IV. 1. hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění rozbor jednotlivých oblastí trendy dalšího vývoje školy. 7 Část V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy. 8 Část VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 8 Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 9 Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 9 Část IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) akce organizované školou..10 b) činnost školní družiny c) činnost mateřské školy.. 14 d) účast na dalších akcích.. 16 e) aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou. 16 f) účast na olympiádách a soutěžích. 16 g) získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 17 Část X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 17 Část XI. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 a) základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze státního rozpočtu b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele.19 c) péče o svěřený vlastní majetek...22 Část XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.22 Část XIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.. 23 Část XIV. Údaje o spolupráci s dalšími subjekty 23 Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 10, předkládá ředitel Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice, příspěvková organizace, Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2011/2012.

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace Chmelová 2, Opava-Vávrovice IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Statutární město Opava Mgr. Pavel Gregor - Miroslava Satková Výchovný poradce: - Školní speciální pedagog: - Školní psycholog: - Vedoucí učitelka mateřské školy: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Charakteristika školy: Miroslava Satková Věra Kwieková Miroslav Kořistka předseda Lukáš Schölzig Miroslava Satková Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Výdejna stravy MŠ Výdejna stravy ZŠ 2

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Školní vzdělávací program Spolu za poznáním Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Tvořivá mateřská škola Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 4,942 / 1,94 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy (vyplněno podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke ) Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ MŠ 0,88 / 0, MŠ 0,31 / 0, Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/

5 Část IV. 1. Hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění 2. Pro školní rok 2011/2012 byly stanoveny hlavní úkoly, které vyplývají z dokumentu Strategie rozvoje školy na období Intenzivně se podílet na realizaci projektu EU-peníze školám v oblastech V 1. etapě projektu byla škola vybavena multifunkční interaktivní tabulí (září 2011). Dva učitelé pracovali na tvorbě digitálních a učebních materiálů. Souběžně s tvorbou uvedených materiálů probíhalo jejich ověřování ve výuce. O veškerých aktivitách byla pořizována průběžně řádná evidence. Škola v této oblasti využívala smluvně dohodnutých manažerských služeb. 2. Zaměřit pozornost na rozšiřování a upevňování znalostí a dovedností ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace V souvislosti s výsledky testování žáků 5. ročníku v posledních dvou letech, kdy klesala úroveň matematických dovedností u těchto žáků, se škola zaměřila v samostudiu učitelů na publikaci Matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň základního vzdělávání. V praxi pak byly uplatňovány takové aktivity a činnosti, které vedly k celkovému zlepšení výsledků při testování žáků v závěru školního roku. Tomu odpovídaly výsledky testování žáků v rámci testu STONOŽKA 2012 u společnosti Scio.cz dosáhli žáci 5. ročníku konečného percentilu 74. Je však třeba zdůraznit, že tento výsledek ovlivnilo složení žáků. Pozitivních výsledků bylo dosaženo při účasti žáků v matematické soutěži Klokan 2012 a v celoplošném testování žáků 5. ročníku. 3. Vytvářet příznivé podmínky pro realizaci cílů mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola (EVVO) Na základě analýzy dosažených výsledků auditorského týmu a SWOT analýzy školy byl sestaven Plán činnosti Ekotýmu pro další školní rok žákovským Ekotýmem školy. V průběhu roku probíhala aktivní činnost členů Ekotýmu, byly zavedeny třídní Ekohlídky a došlo k zapojení školy do projektů v oblasti nakládání s odpady (sběr elektrozařízení, starých elektrobaterií, potravinového oleje, víček PET lahví). 4. Realizovat projekt Ke kořenům Ve spolupráci se zapojenými partnerskými malotřídními školami (Žimrovice, Kyjovice, Větřkovice, Mokré Lazce) byl v průběhu školního roku realizován projekt Návraty ke kořenům. Žáci 5. ročníku se zapojením žáků 4. ročníku natáčeli v průběhu školního roku 20 minutový dokumentární film Mlynářský rod Herberů. Projekt vyvrcholil Putovním filmovým festivalem po obcích zúčastněných škol. Na závěrečném promítání byly nejúspěšnější snímky oceněny cenou diváků a cenou poroty. Dokument naší školy se umístil v celkovém hodnocení na 3. místě. 5. Realizovat projet Devadesát školních sezón Oslavy 90. výročí založení školy probíhaly v průběhu II. pololetí školního roku. Projekt byl zaměřen zejména na vzájemná osobní setkávání: Na slovíčko s absolventy setkání s nejstaršími pamětníky na půdě školy 4

6 Na čáře aneb Místo, kde žijeme výstava žákovských prací ve výstavních prostorách výtvarného oboru ZUŠ Opava Po škole společenský retrovečer pořádaný Klubem rodičů Otevřeno-Inventura víkend otevřených dveří Výroční akademie Sokolovna veřejné kulturní vystoupení žáků školy 6. Pokračovat v materiálním vybavování školy související se zabezpečováním poskytování vzdělávání: V rámci příprav pro zřízení nové učebny EVVO byly přestěhovány učební pomůcky ze stávajícího kabinetu, došlo k výměně dveří v budoucí sborovně (za posuvné z důvodů úspory místa). V průběhu prázdnin pak byly realizovány interiérové úpravy obou místností, které byly zároveň vybaveny potřebných nábytkem. V průběhu II. pololetí byl připraven projekt na rekonstrukci školní garáže pro vzdělávací účely. Vzhledem k tomu, že škola neobdržela požadovanou grantovou dotaci, byla realizace samotné rekonstrukce, vzhledem k výši investované částky, přesunuta do dalšího školního roku Oblast ekonomická a materiální 2. rozbor jednotlivých oblastí - Viz hodnocení hlavních úkolů čl. 6 - Škola využívala vyhlašovaných projektů a grantů, avšak bez pozitivních výsledků - nadále byla naplňována úsporná opatření v nakládání s provozními prostředky, zjm. v oblasti nakládání s energiemi (prokazatelných úspor dosaženo v hospodaření s el. energií, pro dosažení úspor v oblasti hospodaření s vodou byly na všechny vodovodní baterie ve škole namontovány úsporné hlavice) - běžná údržba probíhala bez zvýšeného finančního zatížení - využívány byly prostředky z projektu EU peníze školám v souladu se zpracovaným a schválených projektovým záměrem (ve školním roce 2011/2012, 1. etapa, ,20 Kč (viz hlavní úkoly, čl.1) - zapojením do partnerského projektu malotřídních škol Opavska Návraty ke kořenům došlo k vylepšení a zkvalitnění materiálního vybavení školy (škola v rámci účasti v projektu získala notebook+sw, filmovou kameru, stativ, mikrofon) - v rámci hlavních prázdnin došlo k vybavení školy jednotným grafickým orientačním systémem (nápisy na dveřích místností) - byl pořízen stůl pod pianino v herně MŠ - byla realizována nová specializovaná učebna BADATELNA a nová SBOROVNA školy - byl zakoupen prodlužovaní elektrický kabel na venkovní použití - byla realizována vybraná doporučení auditorské zprávy Ekoškoly Nesplněno: - nákup hliníkových schůdků 3.2. Oblast personální a organizační - Dařilo se nadále vytvářet a poskytovat příznivé pracovní klima pro tvůrčí a inspirující práci všech pracovníků 5

7 - Pedagogičtí pracovníci zapojení do realizace DUM a UM v rámci projektu EU peníze školám byli finančně motivování uzavřením DPP - Bylo dosaženo zabezpečení odbornosti výuky kvalifikovanou pedagogickou pracovnicí (jednotnost výuky) - Zvláštní důraz byl věnován výuce a ověřování výsledků v oblasti Matematika a její aplikace v souvislosti s výsledky testování žáků 5. ročníku - Pedagogičtí pracovníci řádně vedli a prokazovali znalost povinné pedagogické dokumentace - Pedagogičtí pracovníci se seznamovali průběžně s novinkami a postupem reformy kurikulárního vzdělávání - Škola naplňovala cíle mezinárodního programu Ekoškola - Pedagogičtí zaměstnanci se zdokonalovali v oblasti zavádění nových informačních technologií do výuky (absolvováno DVPP, 2 zaměstnanci aktivně zapojeni do tvorby DUM) 3.3. Oblast vzdělávací - Dařilo se uvádět v každodenní život ŠVP Spolu za poznáním v učebním plánu celé školy, program byl průběžné vyhodnocován, odstraňovány byly zjištěné nedostatky, - v souladu se zavedením ŠVP do vzdělávání byly sjednocovány tematické plány jednotlivých předmětů - každodenní tvůrčí prací byly důsledně naplňovány cíle a vzdělávací strategie učebních osnov tak, aby byly naplňovány stanovené výstupy (externí testování Mapa školy, Stonožka, celoplošné testování žáků 5. ročníku) - byla uplatňována východiska a kriteria hodnocení a klasifikace žáků uvedená ve ŠVP - v rámci projektu EU peníze školám byla zakoupena multifunkční interaktivní tabule (instalována ve III. třídě) - probíhalo intenzivní ověřování Digitálních učebních materiálů projekt EU peníze školám - pozornost byla věnována vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace (dosaženo pozitivních výsledků v externím testování žáků) - škola učinila další kroky v možnostech využívání prostoru školní zahrady pro vzdělávací a zájmovou činnost žáků, byla připravena písemná část projektu Český les podána žádost o grant v rámci Revolvingového fondu MŽP (přírodní učebny malé školní arboretum) - vzhledem k výraznému omezení finančních prostředků na DVPP využívali pedagogičtí pracovníci školy možnost účastnit se bezplatných vzdělávacích aktivit - podařilo se úspěšně realizovat projekt Návraty ke kořenům, v rámci něhož byla efektivně využívána pořízenou filmařská technika - pro samostudium školské problematiky z odborné literatury a odborného pedagogického tisku, a dalších zdrojů, byly využívány poskytované dny studijního volna v období školních prázdnin - dařilo se aktivně navazovat na předchozí započaté zahraniční spolupráce, intenzivně se rozvíjela příhraniční spolupráce se ZSP n.3 v Ratiboři (Polsko) vzájemné návštěvy, na červen byl připraven pětidenní družební pobyt žáků naší školy v Podbrezové v průběhu pobytu realizován společný výlet Naučným chodníkem Jakuba Surovce za Pohronskou Polhorou - nadále byly maximálně využívány zdroje sloužící výuce a učení vycházející z podmínek naší školy, škola byla vybavena literaturou a učebními pomůckami pro žáky se SPUCH ( v rámci partnerství s CPIV Opava) 6

8 - zaměstnanci školy projevovali maximální loajalitu se školou, jejími cíli a programem, aktivně se zapojovali do aktivit šířící dobré jméno školy Oblast řídící a kontrolní - podařilo se do důsledku naplnit Hlavní úkoly školy vytyčené pro hodnocené období - částečně se rovněž dařilo naplňovat plánované úkoly Strategie rozvoje školy pro období v oblasti stabilizace sboru a zkvalitňování kvalifikace pedagogických pracovníků se škola potýkala s dlouhodobou nepřítomností 1 pedag. pracovnice (nemoc od do , dne došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou), třídní učitelka I. ročníku nastoupila MD - bylo dosaženo významného podílu osobní zainteresovanosti jednotlivých pracovníků na rozvoji školy delegováním odpovědnosti za přípravu, organizaci a zpracování školních tradic a aktivit - vlastní hodnocení školy jako samostatný dokument bylo legislativně zrušeno, škola však pokračovala v nastaveném způsobu vlastního hodnocení - proběhla volba nových členů Školské rady - škola využila výzvy dotačního programu MŽP byl vypracován projekt Český les - nadále byly podporovány formy vzájemné spolupráce MŠ a ZŠ (zjm. v oblasti vzdělávání, účast na mimoškolních aktivitách) - ředitel školy se účastnil vzdělávání řídících pracovníků (oblasti ekonomiky, práva) - podporovány a zkvalitňovány byly podmínky pro tvořivé a činností metody a formy práce (materiálová nabídka, zkvalitňování pracovního prostředí) - aktivní prezentace školy o web školy byl ve II. pololetí z důvodu dlouhodobého onemocnění smluvního správce nefunkční, poté, co byla částečně vytvořena jeho nová grafická podoba o využívány byly možnosti informační vitríny a letáků o škola se prezentovala v UN, místním tisku, odvysílány byly dvě televizní reportáže, s ředitelem školy byl publikován rozhovor v týdeníku Region o v průběhu roku probíhala intenzivní partnerská spolupráce se školami zapojenými v projektu Návraty ke kořenům, s družebními školami v Polsku a na Slovensku o škola se prezentovala svými stánky v rámci opavského Dne země a na dvoudenním 2. letním knižním festivalu na ostravském výstavišti Černá louka, dále pak v rámci projektu Návraty ke kořenům, 90 školních sezón, účastí v projektu Voda dětem celého světa (MODEL-Unicef, kostel sv. Václava), účastí na výstavě Návrhy zahrad opavských škol (Dům umění) o v rámci prezentace školy byl vydán nový reklamní leták a vytištěn školní plakát s nástěnným ročním kalendářem na rok kontrolní a hodnotící činnost byla prováděna průběžně, nemuselo docházet k žádným podstatným opatřením vedoucím k nápravě - dařilo se naplňovat cíle školního EVVO z pozice školního koordinátora Trendy dalšího vývoje školy - orientace školy na trvale udržitelný rozvoj aktivním zapojením v mezinárodním programu Ekoškola, v této souvislosti provedení úprav ve ŠVP - modernizace školního ICT vybavení využití financování z projektu EU peníze školám - realizace rekonstrukce školní garáže a přebudování na využití pro sklady a vzdělávací podmínky 7

9 a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Část V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k odklady školní docházky b) Mateřská škola Kapacita Počet tříd školy k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Vydáno 12 rozhodnutí o nepřijetí vzhledem k naplněné kapacitě MŠ Část VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st V souladu s pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků využíván škola při hodnocení výsledků vzdělávání kombinace klasifikace a slovního hodnocení. Proto pro celkové hodnocení prospěchu se využívá vyjádření prospěl, neprospěl. b) rozmístění žáků do 6. ročníků 7 žáků Základní škola Opava, Otická: Z rodinných důvodů požádalo o ukončení docházky do školy 5 rodičů žáků 3. ročníku. c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka

10 Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Multikultura zahraniční akce Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Bezpečná cesta dopravní výchova, Ajax Charitativní aktivity školy sbírky ošacení Diakonie Broumov finanční Fond Sidus (dětská nem. Motol) - Chrpa hipoterapie Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů EVVO 2 ICT 8 Zdravotník zotavovacích akcí 1 Vzdělávací lídr, ředitel školy 1 9

11 a) Akce organizované školou Část IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. pololetí Srpen - úvodní pedagogická rada příprava pedagogických pracovníků na zahájení nového školního roku Září Zahradní slavnost u příležitosti zahájení školního roku 2011/ úvodní setkání rodičů se zaměstnanci školy školní družina Pracovní schůzka Ekotýmu Výprava za pramenem Bílé Opavy (Jeseníky Karlova Studánka) Vítání prvňáčků se Statutárním městem Opava, Horní náměstí, Slezské Divadlo (představení Mach a Šebestová) Podzimní SBĚR PAPÍRU (4200 kg) Nebojme se mediální výchovy vzdělávací akce pro pedagogický sbor v ZŠ Žimrovice k projektu Ke kořenům Den české státnosti ŠD výlet na Cvilín a Šelenburk (za poctivou práci při sběru papíru) Říjen a Pracovní schůzky Ekotýmu 6. a účast koordinátora EVVO na Celokrajské konferenci EVVO v Č.Těšíně II. třída, Opava vlastivědná vycházka Školská rada 26. a Podzimní prázdniny Státní svátek MŠ Putování za světýlkem s rodiči (18.00) V průběhu října proběhly podzimní práce na údržbě školní zahrady. Ekotým schválil plán činnosti na školní rok. Zahájili jsme separaci víček PET lahví a informovali občany městské části o této aktivitě formou letáčků a plakátů. Přihlásili jsme se také do projektu RECYKLOHRANÍ. Listopad Úklid zahradního odpadu - kontejner Ajax preventivní program ve spolupráci s Městskou policií Opava (II.tř.) Bezpečná cesta (5. ročník) Slavnost světla, školní zahrada Vyhodnocení soutěže Ekoškola Moravskoslezského kraje, účast na slavnosti Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník Zahájení lekcí plaveckého výcviku (další lekce 22., ) Pedagogická rada Třídní schůzky Státní svátek Družební výjezd do Polska Svátek školy III. třída PČ na ZŠ Mařádkova-Krnovská, keramika 15.,22., Plavecký výcvik 10

12 Vstoupili jsme do dalšího projektu separace odpadů. Škola uzavřela smlouvu s firmou, která bude vykupovat nashromážděný použitý potravinový olej. Prosinec Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník ŠD přátelské utkání ve vybíjené ŠD Riegrova-Mírová Mikulášská nadílka Slezské divadlo Opava Setkání složek obce KD Držkovice Včela EV program pro děti, Areka Opava Koledování pod obecním Vánočním stromem MŠ + ZŠ pohádkové dopoledne 1. ročník v MŠ Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník 6., 13., Plavecký výcvik Leden Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník Třídní schůzky ŠD, exkurze v místní knihovně Krajské setkání koordinátorů EVVO Ostrava, účast koordinátora EV školy Předškoláci z MŠ na návštěvě v 1. ročníku ZŠ 20. a Zápis dětí do 1. ročníku Plán Účast reprezentantů školy v okrskovém kole Matematické olympiády Slavnost Vysvědčení II. pololetí únor NA SLOVÍČKO S ABSOLVENTY (90 školních sezón) pololetní prázdniny náhradní lekce plaveckého výcviku (technický výpadek v lednu) Dopravní výchova, Bezpečná cesta (preventivní program MP Opava) Vernisáž výstavy NA ČÁŘE aneb MÍSTO, KDE ŽIJEME (90 školních sezon), ZUŠ Opava Karneval a noc ve škole, AFRIKANA vystoupení černošské hudební skupiny Charitativní sbírka ošacení V průběhu měsíce bylo provedeno dotazníkové šetření v projektu Mapa školy březen jarní prázdniny Matematický Klokan Vynášení Moreny tradiční vítání jara MŠ + ZŠ Stmelování týmu, Plán činnosti vzdělávací programy k projektu Ekoškola pro školní Ekotým (účast žáků ročníku) Jarní sběr papíru ŠD Třídní schůzky společný začátek 17.00, pedagogická rada Opavský Den učitelů ocenění p.v.v.kwiekové 11

13 Po celý měsíc výstava NA ČÁŘE aneb MÍSTO, KDE ŽIJEME v prostorách ZUŠ Opava. Duben 4. 4 Poznávací exkurze Landek park Petřkovice Loutkové divadlo Ostrava Pinokio Den učitelů tradiční setkání zaměstnanců, turnaj v bowlingu Velikonoční prázdniny ukončení výstavy Na čáře Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník Po škole společenský retrovečer pořadatel Klub rodičů (90 školních sezón) testování STONOŽKA 2012 (scio) žáci 5. ročníku Vyhodnocení výtvarné soutěže ŠD Indiáni Obecní dům (3 ocenění) Účast školy na opavském Dni země Třídní schůzky individuální Pedagogičtí zaměstnanci školy na návštěvě v družební škole v Podbrezové (1 den ředitelského volna) Květen 5. a Inventura-otevřeno, víkend otevřených dveří (90 školních sezón) Putovní filmový festival, vyvrcholení projektu Návraty ke kořenům propůjčení prostor školy akci Respekt k porodu pod záštitou náměstkyně primátora města Ing. P.Brady Bezpečná cesta 5. ročník, vyvrcholení preventivního programu Dopravní výchova s MP Opava, Malé Hoštice Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Jarní cvrlikání veřejné vystoupení kroužku zobcové flétny Mezinárodní den dětí v Polsku Celoplošné testování žáků 5. ročníku Červen Vernisáž Voda dětem celého světa (kostel sv.václava) škola akci podpořila výtvarnými pracemi žáků Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník účast školy na 2. letním knižním veletrhu, Černá louka Ostrava Výroční akademie (90 školních sezón) za účastí polské pedag. delegace Setkání studentů specializačního studia EVVO, přednáška ředitele školy Vernisáž výstavy: Návrhy školních zahrad, Dům umění Opava pedagogická rada Akce do konce školního roku Družební pobyt na Slovensku školní výlet Raduň Zahradní slavnost Vysvědčení Akce v průběhu celého roku: - EVVO ekologická výchova při pravidelné údržbě školní zahrady - vzdělávací program Ekoškola - Raníčky tradiční zahajování týdne při společných setkáních celé školy oslava svátků, narozenin, vyhlašování plánů týdne - Návštěvní pondělky možnost účasti z řad rodičovské veřejnosti ve 12

14 vyučování - MPP Rytířské ctnosti 6. ročník celoročního projektu O rytíře či rytířku školy, upevňování pozitivních návyků v chování dětí volba kandidátů a samotného rytíře Etická výchova v každodenní praxi - Práce na doplňování projektu Prostor pro hru, fantazii a klid - obytná Zahrada, podání grantové žádosti projekt Český les Projekty, soutěže, aktivity: - EU Peníze školám - Návraty ke kořenům projekt OP VK, ve spolupráci s pořádající ZŠ Žimrovice - Ekoškola, Recyklohraní, Plastožrout - Dopravní výchova, Bezpečná cesta preventivní program ve spolupráci s MP Opava - Mapa školy externí hodnocení školy ve spolupráci se společností SCIO c.z. - Voda dětem celého světa ve spolupráci se společností Model Obaly a UNICEF - Sbírka ošacení charitativní akce ve spolupráci s Diakonií Broumov - Recitační soutěž okrskové kolo, účast zástupce školy - Matematická olympiáda úspěšná účast 2 zástupců 5. ročníku v okresním kole - Matematický Klokan 2012 účast v kategoriích Cvrček a Klokánek - Plavecká soutěž školních družin účast 6 zástupců školy - Přípravné práce na projektu Zelené ostrovy rekonstrukce školní garáže Zamítavé stanovisko: - projekt Zelené ostrovy žádost Nadace ČEZ, vzhledem k zamítavému stanovisku rady nadace bude škola realizovat projekt v etapách z vlastních zdrojů 13

15 b) Činnost školní družiny Činnost školní družiny probíhala ve společném prostoru s 1. ročníku ve spolupráci s třídní učitelkou. Ve školní družině bylo zapsáno 30 dětí 1. 5.ročníku (jeden žák 5.ročníku). Provoz školní družiny byl druhým rokem do hodin. V odpoledních hodinách byla hojně využívána školní zahrada, kde děti našly všestranné vyžití pro pohybové a sportovní aktivity. Činnost školní družiny v tomto roce byla motivována 90. výročím školy, a mnohé aktivity tedy směřovaly k tomuto výročí a jeho oslavám. Aktivity Odpočinková a rekreační činnost - klidný odpočinek - stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky - společná četba (přečteno 13 knih) - individuální četba časopisů, encyklopedií, knih - kreslení, tvořivá práce - vzájemná komunikace a naslouchání Esteticko-výchovná činnost - haloweenové výrobky a výzdoba - výrobky z přírodnin a s podzimní tématikou - výrobky k Mikuláši - Mikulášská besídka - Vánoční koledování Živý Betlém - Masky a výzdoba na karneval a nocování ve škole - Výtvarná soutěž školních družin na téma Indiáni - zasláno 5 prací, z toho oceněny 3 práce za účasti 19 školních družin z Opavy. Dětem byla předána ocenění v Obecním domě v Opavě. - Kresby do soutěže MSZŠ ke Dni mláďat - Slavnostní akademie k 90. výročí školy Sportovní činnost - sportovní a pohybové hry na školní zahradě a školním dvoře - zimní sporty a radovánky na školní zahradě bobování, klouzání, hry na sněhu - Den dětí s družební školou v polské Ratiboři soutěžní hry smíšených družstev, diskotéka - jízda zručnosti na kolech - využití školní chodby ke hrám za nepříznivého počasí - stolní hokej, fotbálek, kulečník Dramatická činnost - příprava programu na Vánoční koledování - Vánoční besídka - nácvik programu na Slavnostní akademii - scénky a drobná vystoupení v družině - pohádková představení ve ŠD-samostatný nácvik a organizace dětmi Přírodovědná činnost - sběr podzimních plodů a přírodnin a výrobky z nich - výlet na Cvilín a Šelenburk vlakem - krmení labutí na Stříbrném jezeře 14

16 - sbírání starého chleba pro zvířata - Den mláďat návštěva výstavy na Školním statku, účast v soutěžích - návštěva místního statku kůzlátka - vycházky kolem řeky, poznávání stromů a rostlin - orientace v terénu Pracovně-technické činnosti - listy a plody podzimu, práce s přírodninami a výrobky z nich - dárky pro děti k zápisu do 1. třídy - výroba karnevalových masek a výzdoba místnosti - výroba rekvizit pro vystoupení na vernisáži výstavy školy v Domě umění - rekvizity pro slavnostní akademii - výrobky z recyklovatelných materiálů Velikonoce - modely vojenských aut, záchranářů a policie - přáníčko k Svátku matek hřebenová technika - zvířátka z roliček toaletního papíru ekoateliér Vzdělávací činnosti - exkurze v Místní knihovně - zdravotnická průprava k dopravní soutěži Bezpečná cesta - příprava na vyučování-písemné úkoly, čtení - hry s čísly a písmeny - četba v kolektivu - hry na počítačích, práce na internetu Veřejně prospěšné aktivity a soutěže - podzimní a jarní sběr papíru celkem nasbíráno cca kg - veřejná vystoupení v obci - Den dětí s družební školou v polské Ratiboři - Inventura-otevřeno účast na dnech otevřených dveří c) Činnost mateřské školy Školní rok 2011/2012 jsme zahájili 1. září společně se školáky Zahradní slavností,kde jsme přivítali 9 nových dětí. K docházce do MŠ v měsíci září nastoupilo 24 dětí, 1 dítě bylo přijato k měsíci březnu, kdy byla kapacita mateřské školy naplněna. Průměrná docházka dětí v tomto školním roce činila 77%, zákonní zástupci 2 dětí zažádali o odklad školní docházky. V tomto školním roce dochází k personální změně v obsazení místa učitelky.nastupuje nová, začínající p. učitelka, která je v průběhu celého školního roku uváděna do praxe vedoucí učitelkou.místo provozní zaměstnankyně zůstává beze změny. Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP Tvořivá mateřská škola,které vychází z cílů a pěti vzdělávacích oblastí RVP PV.Hlavním cílem byl všestranný rozvoj dítěte a jeho schopnost učení, osvojování si základů hodnot a zejména získávání osobní samostatnosti a schopnosti samostatně se projevovat. Celý rok pracujeme dle celoročního programu Zpívejme si, zpívejme, který byl zpracován do jednotlivých tématických bloků. Vzdělávání probíhalo převážně ve skupinách, ať již podle věku či zájmu a v menší míře frontálně či individuálně. Plně k tomu byla využívána centra aktivit, různé didaktické pomůcky či různorodý tvořivý materiál. Děti se seznamovaly se základními dovednostmi a návyky.vedeny jsou ke zdravému životnímu stylu, jsou seznamovány s přírodou, přírodními jevy, svým blízkým okolím, lidmi i 15

17 místem, kde žijí a jeho místními tradicemi.zapojujeme se do školního mezinárodního programu Ekoškola, kdy plníme některá z pravidel Ekokodexu učíme se šetřit vodou, třídit a ukládat odpad, v rámci svých možností šetřit energií.odpadový materiál nejen sbíráme,ale využíváme jej i k tvořivé práci.učíme se pečovat o své okolí, udržovat čistotu a pořádek a to nejen uvnitř budovy, ale i na školním dvoře či zahradě. Děti jsou dále vedeny k samostatnosti, vzájemné úctě, ale i pomoci zejména svému mladšímu kamarádovi, pro kterého se stávají vzorem. Při vstupu dítěte do mateřské školy vycházíme vstříc individuálním potřebám a snažíme se usnadňovat adaptační proces. U nejmladších dětí, kterých v tomto roce nastoupilo nejvíce, upevňujeme základní dovednosti a návyky, zejména sebeobsluhu při oblékání či stolování. U předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky se zaměřujeme na rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj řeči a slovní zásoby, ale zejména na rozvíjení a upevňování grafomotorických dovedností. Pro obohacení vzdělávání dětí bylo nabízeno vyžití v různorodých kroužcích - v Dovedných rukou seznamování se sezónními materiály,netradičními technikami či činnostmi a v kroužcích flétny, plavání a gymnastiky rozvíjení hudebních a pohybových dovedností.nabídku kroužků doplňovaly vycházka či výlety k poznávání míst kolem nás. Uplynulý školní rok byl vyjímečný také tím, že škola slavila svou 90. školní sezónu. Také my jsme se zapojili do oslav, ať již svou účastí,výrobky, prezentací projektů či vystoupením na slavnostní akademii.věříme, že jsme svým malým dílem úspěšně a viditelně prezentovali naší mateřskou školu. Do činnosti mateřské školy se snažíme zapojovat nejen děti, ale i jejich rodiče,či známé, ať již účastí na společných akcích či pomocí jakéhokoliv druhu. Akce s rodiči : Zahradní slavnost zahájení školního roku Informativní schůzka pro rodiče Putování za světýlkem,pečení brambor Mámo, táto, vyrob mi andílka Vánoční dílna s programem Gymnastika ukázková hodina Den matek v MŠ Jaro je tu Zahradní slavnost rozloučení s předškoláky Akce ve spolupráci s Klubem rodičů : Mikulášská nadílka pro děti MŠ Maškarní karneval Pálení čarodějnic Spolupráce se ZŠ : Slavnosti světel Mikulášská nadílka Slezské divadlo předškoláci Pohádkové dopoledne Perníková chaloupka (s 1. ročníkem) Návštěva předškoláků v 1. ročníku ZŠ Vítání jara Moréna Na čáře výstava prací v ZUŠ Opava Inventura otevřeno prezentace projektů,víkend otevřených dveří Akademie k 90. výročí školy Akce MŠ : AREKA projekt Včela Vánoční nadělování, zvyky a tradice Maškarní karneval v MŠ Masopustní průvod obcí Slavíme Velikonoce a hledáme velikonočního zajíčka 16

18 Natáčení TV Polar školní zahrada Školní výlet - Háj ve Slezsku Lhota ve spolupráci s SG Špičková Sportovní hry Slavíme MDD Návštěva knihovny ve Vávrovicích Jízda zručnosti Malá školková maturita rozloučení s předškoláky d) Účast na dalších akcích - veškeré aktivity podrobně rozvedeny v bodu a) e) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou ZSP nr. 2, ul. Sudecka 2, Ratiborz, Polská republika družební výjezd do Polska účast na Svátku školy družební výjezd do Polska účast na Mezinárodním dni dětí Výroční akademie (90. let školy) účast polské delegace Základná škola, Podbrezová, Kolkáreň, Slovenská republika - pětidenní pobyt žáků naší školy na Slovensku, organizace společného celodenního výletu do Národního parku Muránská planina ( ) - přátelská dvoudenní družební návštěva kolektivu zaměstnanců školy na Slovensku ( a ) f) Účast na olympiádách a soutěžích - výtvarná O cenu primátora města zisk dvou ocenění - Indiáni soutěž ŠD, zisk 3 oceněných míst, 1x 1. místo, 2x 2. místo - matematická Klokan účast ve školním kole, bez postupu - matematická olympiáda zisk 2 bodovaných míst v okresním kole - recitační účast 1 zástupce v okrskovém kole, bez umístění - sportovní Plavecká soutěž ŠD účast 6 zástupců - vzdělávací projekt Bezpečná cesta 1. místo v soutěži jednotlivců Dva žáci školy obdrželi zároveň ocenění společnosti scio.cz za nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování z matematiky pátých tříd. g) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem poskytnuté granty sponzoři ostatní využité V průběhu roku škola podala zpracované žádosti do grantových výzev: Žádost o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje (9.výzva) projekt Český les malé školní arboretum 17

19 Část X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. a) inspekční činnost provedena ČŠI - nebyla provedena b) kontrolní činnost provedena ČŠI - nebyla provedena c) kontrola provedena odborem kontroly MMO - nebyla provedena d) kontrola provedena KÚ MSK - nebyla provedena e) další kontroly (např. BOZP apod.) Ve školním roce 2011/2012 byla provedena kontrola pracovníků KHS ve výdejně stravy, dne Předmětem kontroly bylo dodržování požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola neshledala žádná porušení výše uvedených kontrolních bodů, nebyla uložena žádná bloková pokuta ani nápravná opatření. 18

20 Část XI. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 a) státní rozpočet Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2011 List č. 2 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola OPAVA-Vávrovice Chmelová 2,74773 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2011 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 c) OON pedagogických zaměstnanců 6 000, ,00 0,00 d) OON nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 0, Hustota a specifika 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců 0,00 c) pojistné + FKSP 0, Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 6 000, ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 0, Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0, Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy , ,00 0,00 b) pojistné + FKSP , ,00 0, Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 0, Maturitní zkouška na vybraných školách v podzimním zkušebním období 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy 0,00 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 V Opavě 3. října 2012 ředitel školy Mgr. Michal Vitásek 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2013 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3 Část

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2011 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 22.9.2011 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3 Část IV. 1. hlavní úkoly ve školním roce

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více