Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3 Část IV. 1. hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění rozbor jednotlivých oblastí trendy dalšího vývoje školy. 7 Část V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy. 8 Část VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 8 Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 9 Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 9 Část IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) akce organizované školou..10 b) činnost školní družiny c) činnost mateřské školy.. 14 d) účast na dalších akcích.. 16 e) aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou. 16 f) účast na olympiádách a soutěžích. 16 g) získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 17 Část X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 17 Část XI. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 a) základní údaje o hospodaření školy s fin. prostředky ze státního rozpočtu b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele.19 c) péče o svěřený vlastní majetek...22 Část XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.22 Část XIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.. 23 Část XIV. Údaje o spolupráci s dalšími subjekty 23 Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 10, předkládá ředitel Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice, příspěvková organizace, Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2011/2012.

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace Chmelová 2, Opava-Vávrovice IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Statutární město Opava Mgr. Pavel Gregor - Miroslava Satková Výchovný poradce: - Školní speciální pedagog: - Školní psycholog: - Vedoucí učitelka mateřské školy: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Charakteristika školy: Miroslava Satková Věra Kwieková Miroslav Kořistka předseda Lukáš Schölzig Miroslava Satková Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Výdejna stravy MŠ Výdejna stravy ZŠ 2

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Školní vzdělávací program Spolu za poznáním Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Tvořivá mateřská škola Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 4,942 / 1,94 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy (vyplněno podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke ) Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/ MŠ 0,88 / 0, MŠ 0,31 / 0, Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2011/

5 Část IV. 1. Hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění 2. Pro školní rok 2011/2012 byly stanoveny hlavní úkoly, které vyplývají z dokumentu Strategie rozvoje školy na období Intenzivně se podílet na realizaci projektu EU-peníze školám v oblastech V 1. etapě projektu byla škola vybavena multifunkční interaktivní tabulí (září 2011). Dva učitelé pracovali na tvorbě digitálních a učebních materiálů. Souběžně s tvorbou uvedených materiálů probíhalo jejich ověřování ve výuce. O veškerých aktivitách byla pořizována průběžně řádná evidence. Škola v této oblasti využívala smluvně dohodnutých manažerských služeb. 2. Zaměřit pozornost na rozšiřování a upevňování znalostí a dovedností ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace V souvislosti s výsledky testování žáků 5. ročníku v posledních dvou letech, kdy klesala úroveň matematických dovedností u těchto žáků, se škola zaměřila v samostudiu učitelů na publikaci Matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň základního vzdělávání. V praxi pak byly uplatňovány takové aktivity a činnosti, které vedly k celkovému zlepšení výsledků při testování žáků v závěru školního roku. Tomu odpovídaly výsledky testování žáků v rámci testu STONOŽKA 2012 u společnosti Scio.cz dosáhli žáci 5. ročníku konečného percentilu 74. Je však třeba zdůraznit, že tento výsledek ovlivnilo složení žáků. Pozitivních výsledků bylo dosaženo při účasti žáků v matematické soutěži Klokan 2012 a v celoplošném testování žáků 5. ročníku. 3. Vytvářet příznivé podmínky pro realizaci cílů mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola (EVVO) Na základě analýzy dosažených výsledků auditorského týmu a SWOT analýzy školy byl sestaven Plán činnosti Ekotýmu pro další školní rok žákovským Ekotýmem školy. V průběhu roku probíhala aktivní činnost členů Ekotýmu, byly zavedeny třídní Ekohlídky a došlo k zapojení školy do projektů v oblasti nakládání s odpady (sběr elektrozařízení, starých elektrobaterií, potravinového oleje, víček PET lahví). 4. Realizovat projekt Ke kořenům Ve spolupráci se zapojenými partnerskými malotřídními školami (Žimrovice, Kyjovice, Větřkovice, Mokré Lazce) byl v průběhu školního roku realizován projekt Návraty ke kořenům. Žáci 5. ročníku se zapojením žáků 4. ročníku natáčeli v průběhu školního roku 20 minutový dokumentární film Mlynářský rod Herberů. Projekt vyvrcholil Putovním filmovým festivalem po obcích zúčastněných škol. Na závěrečném promítání byly nejúspěšnější snímky oceněny cenou diváků a cenou poroty. Dokument naší školy se umístil v celkovém hodnocení na 3. místě. 5. Realizovat projet Devadesát školních sezón Oslavy 90. výročí založení školy probíhaly v průběhu II. pololetí školního roku. Projekt byl zaměřen zejména na vzájemná osobní setkávání: Na slovíčko s absolventy setkání s nejstaršími pamětníky na půdě školy 4

6 Na čáře aneb Místo, kde žijeme výstava žákovských prací ve výstavních prostorách výtvarného oboru ZUŠ Opava Po škole společenský retrovečer pořádaný Klubem rodičů Otevřeno-Inventura víkend otevřených dveří Výroční akademie Sokolovna veřejné kulturní vystoupení žáků školy 6. Pokračovat v materiálním vybavování školy související se zabezpečováním poskytování vzdělávání: V rámci příprav pro zřízení nové učebny EVVO byly přestěhovány učební pomůcky ze stávajícího kabinetu, došlo k výměně dveří v budoucí sborovně (za posuvné z důvodů úspory místa). V průběhu prázdnin pak byly realizovány interiérové úpravy obou místností, které byly zároveň vybaveny potřebných nábytkem. V průběhu II. pololetí byl připraven projekt na rekonstrukci školní garáže pro vzdělávací účely. Vzhledem k tomu, že škola neobdržela požadovanou grantovou dotaci, byla realizace samotné rekonstrukce, vzhledem k výši investované částky, přesunuta do dalšího školního roku Oblast ekonomická a materiální 2. rozbor jednotlivých oblastí - Viz hodnocení hlavních úkolů čl. 6 - Škola využívala vyhlašovaných projektů a grantů, avšak bez pozitivních výsledků - nadále byla naplňována úsporná opatření v nakládání s provozními prostředky, zjm. v oblasti nakládání s energiemi (prokazatelných úspor dosaženo v hospodaření s el. energií, pro dosažení úspor v oblasti hospodaření s vodou byly na všechny vodovodní baterie ve škole namontovány úsporné hlavice) - běžná údržba probíhala bez zvýšeného finančního zatížení - využívány byly prostředky z projektu EU peníze školám v souladu se zpracovaným a schválených projektovým záměrem (ve školním roce 2011/2012, 1. etapa, ,20 Kč (viz hlavní úkoly, čl.1) - zapojením do partnerského projektu malotřídních škol Opavska Návraty ke kořenům došlo k vylepšení a zkvalitnění materiálního vybavení školy (škola v rámci účasti v projektu získala notebook+sw, filmovou kameru, stativ, mikrofon) - v rámci hlavních prázdnin došlo k vybavení školy jednotným grafickým orientačním systémem (nápisy na dveřích místností) - byl pořízen stůl pod pianino v herně MŠ - byla realizována nová specializovaná učebna BADATELNA a nová SBOROVNA školy - byl zakoupen prodlužovaní elektrický kabel na venkovní použití - byla realizována vybraná doporučení auditorské zprávy Ekoškoly Nesplněno: - nákup hliníkových schůdků 3.2. Oblast personální a organizační - Dařilo se nadále vytvářet a poskytovat příznivé pracovní klima pro tvůrčí a inspirující práci všech pracovníků 5

7 - Pedagogičtí pracovníci zapojení do realizace DUM a UM v rámci projektu EU peníze školám byli finančně motivování uzavřením DPP - Bylo dosaženo zabezpečení odbornosti výuky kvalifikovanou pedagogickou pracovnicí (jednotnost výuky) - Zvláštní důraz byl věnován výuce a ověřování výsledků v oblasti Matematika a její aplikace v souvislosti s výsledky testování žáků 5. ročníku - Pedagogičtí pracovníci řádně vedli a prokazovali znalost povinné pedagogické dokumentace - Pedagogičtí pracovníci se seznamovali průběžně s novinkami a postupem reformy kurikulárního vzdělávání - Škola naplňovala cíle mezinárodního programu Ekoškola - Pedagogičtí zaměstnanci se zdokonalovali v oblasti zavádění nových informačních technologií do výuky (absolvováno DVPP, 2 zaměstnanci aktivně zapojeni do tvorby DUM) 3.3. Oblast vzdělávací - Dařilo se uvádět v každodenní život ŠVP Spolu za poznáním v učebním plánu celé školy, program byl průběžné vyhodnocován, odstraňovány byly zjištěné nedostatky, - v souladu se zavedením ŠVP do vzdělávání byly sjednocovány tematické plány jednotlivých předmětů - každodenní tvůrčí prací byly důsledně naplňovány cíle a vzdělávací strategie učebních osnov tak, aby byly naplňovány stanovené výstupy (externí testování Mapa školy, Stonožka, celoplošné testování žáků 5. ročníku) - byla uplatňována východiska a kriteria hodnocení a klasifikace žáků uvedená ve ŠVP - v rámci projektu EU peníze školám byla zakoupena multifunkční interaktivní tabule (instalována ve III. třídě) - probíhalo intenzivní ověřování Digitálních učebních materiálů projekt EU peníze školám - pozornost byla věnována vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace (dosaženo pozitivních výsledků v externím testování žáků) - škola učinila další kroky v možnostech využívání prostoru školní zahrady pro vzdělávací a zájmovou činnost žáků, byla připravena písemná část projektu Český les podána žádost o grant v rámci Revolvingového fondu MŽP (přírodní učebny malé školní arboretum) - vzhledem k výraznému omezení finančních prostředků na DVPP využívali pedagogičtí pracovníci školy možnost účastnit se bezplatných vzdělávacích aktivit - podařilo se úspěšně realizovat projekt Návraty ke kořenům, v rámci něhož byla efektivně využívána pořízenou filmařská technika - pro samostudium školské problematiky z odborné literatury a odborného pedagogického tisku, a dalších zdrojů, byly využívány poskytované dny studijního volna v období školních prázdnin - dařilo se aktivně navazovat na předchozí započaté zahraniční spolupráce, intenzivně se rozvíjela příhraniční spolupráce se ZSP n.3 v Ratiboři (Polsko) vzájemné návštěvy, na červen byl připraven pětidenní družební pobyt žáků naší školy v Podbrezové v průběhu pobytu realizován společný výlet Naučným chodníkem Jakuba Surovce za Pohronskou Polhorou - nadále byly maximálně využívány zdroje sloužící výuce a učení vycházející z podmínek naší školy, škola byla vybavena literaturou a učebními pomůckami pro žáky se SPUCH ( v rámci partnerství s CPIV Opava) 6

8 - zaměstnanci školy projevovali maximální loajalitu se školou, jejími cíli a programem, aktivně se zapojovali do aktivit šířící dobré jméno školy Oblast řídící a kontrolní - podařilo se do důsledku naplnit Hlavní úkoly školy vytyčené pro hodnocené období - částečně se rovněž dařilo naplňovat plánované úkoly Strategie rozvoje školy pro období v oblasti stabilizace sboru a zkvalitňování kvalifikace pedagogických pracovníků se škola potýkala s dlouhodobou nepřítomností 1 pedag. pracovnice (nemoc od do , dne došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou), třídní učitelka I. ročníku nastoupila MD - bylo dosaženo významného podílu osobní zainteresovanosti jednotlivých pracovníků na rozvoji školy delegováním odpovědnosti za přípravu, organizaci a zpracování školních tradic a aktivit - vlastní hodnocení školy jako samostatný dokument bylo legislativně zrušeno, škola však pokračovala v nastaveném způsobu vlastního hodnocení - proběhla volba nových členů Školské rady - škola využila výzvy dotačního programu MŽP byl vypracován projekt Český les - nadále byly podporovány formy vzájemné spolupráce MŠ a ZŠ (zjm. v oblasti vzdělávání, účast na mimoškolních aktivitách) - ředitel školy se účastnil vzdělávání řídících pracovníků (oblasti ekonomiky, práva) - podporovány a zkvalitňovány byly podmínky pro tvořivé a činností metody a formy práce (materiálová nabídka, zkvalitňování pracovního prostředí) - aktivní prezentace školy o web školy byl ve II. pololetí z důvodu dlouhodobého onemocnění smluvního správce nefunkční, poté, co byla částečně vytvořena jeho nová grafická podoba o využívány byly možnosti informační vitríny a letáků o škola se prezentovala v UN, místním tisku, odvysílány byly dvě televizní reportáže, s ředitelem školy byl publikován rozhovor v týdeníku Region o v průběhu roku probíhala intenzivní partnerská spolupráce se školami zapojenými v projektu Návraty ke kořenům, s družebními školami v Polsku a na Slovensku o škola se prezentovala svými stánky v rámci opavského Dne země a na dvoudenním 2. letním knižním festivalu na ostravském výstavišti Černá louka, dále pak v rámci projektu Návraty ke kořenům, 90 školních sezón, účastí v projektu Voda dětem celého světa (MODEL-Unicef, kostel sv. Václava), účastí na výstavě Návrhy zahrad opavských škol (Dům umění) o v rámci prezentace školy byl vydán nový reklamní leták a vytištěn školní plakát s nástěnným ročním kalendářem na rok kontrolní a hodnotící činnost byla prováděna průběžně, nemuselo docházet k žádným podstatným opatřením vedoucím k nápravě - dařilo se naplňovat cíle školního EVVO z pozice školního koordinátora Trendy dalšího vývoje školy - orientace školy na trvale udržitelný rozvoj aktivním zapojením v mezinárodním programu Ekoškola, v této souvislosti provedení úprav ve ŠVP - modernizace školního ICT vybavení využití financování z projektu EU peníze školám - realizace rekonstrukce školní garáže a přebudování na využití pro sklady a vzdělávací podmínky 7

9 a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Část V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k odklady školní docházky b) Mateřská škola Kapacita Počet tříd školy k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Vydáno 12 rozhodnutí o nepřijetí vzhledem k naplněné kapacitě MŠ Část VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st V souladu s pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků využíván škola při hodnocení výsledků vzdělávání kombinace klasifikace a slovního hodnocení. Proto pro celkové hodnocení prospěchu se využívá vyjádření prospěl, neprospěl. b) rozmístění žáků do 6. ročníků 7 žáků Základní škola Opava, Otická: Z rodinných důvodů požádalo o ukončení docházky do školy 5 rodičů žáků 3. ročníku. c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka

10 Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Multikultura zahraniční akce Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Bezpečná cesta dopravní výchova, Ajax Charitativní aktivity školy sbírky ošacení Diakonie Broumov finanční Fond Sidus (dětská nem. Motol) - Chrpa hipoterapie Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů EVVO 2 ICT 8 Zdravotník zotavovacích akcí 1 Vzdělávací lídr, ředitel školy 1 9

11 a) Akce organizované školou Část IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. pololetí Srpen - úvodní pedagogická rada příprava pedagogických pracovníků na zahájení nového školního roku Září Zahradní slavnost u příležitosti zahájení školního roku 2011/ úvodní setkání rodičů se zaměstnanci školy školní družina Pracovní schůzka Ekotýmu Výprava za pramenem Bílé Opavy (Jeseníky Karlova Studánka) Vítání prvňáčků se Statutárním městem Opava, Horní náměstí, Slezské Divadlo (představení Mach a Šebestová) Podzimní SBĚR PAPÍRU (4200 kg) Nebojme se mediální výchovy vzdělávací akce pro pedagogický sbor v ZŠ Žimrovice k projektu Ke kořenům Den české státnosti ŠD výlet na Cvilín a Šelenburk (za poctivou práci při sběru papíru) Říjen a Pracovní schůzky Ekotýmu 6. a účast koordinátora EVVO na Celokrajské konferenci EVVO v Č.Těšíně II. třída, Opava vlastivědná vycházka Školská rada 26. a Podzimní prázdniny Státní svátek MŠ Putování za světýlkem s rodiči (18.00) V průběhu října proběhly podzimní práce na údržbě školní zahrady. Ekotým schválil plán činnosti na školní rok. Zahájili jsme separaci víček PET lahví a informovali občany městské části o této aktivitě formou letáčků a plakátů. Přihlásili jsme se také do projektu RECYKLOHRANÍ. Listopad Úklid zahradního odpadu - kontejner Ajax preventivní program ve spolupráci s Městskou policií Opava (II.tř.) Bezpečná cesta (5. ročník) Slavnost světla, školní zahrada Vyhodnocení soutěže Ekoškola Moravskoslezského kraje, účast na slavnosti Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník Zahájení lekcí plaveckého výcviku (další lekce 22., ) Pedagogická rada Třídní schůzky Státní svátek Družební výjezd do Polska Svátek školy III. třída PČ na ZŠ Mařádkova-Krnovská, keramika 15.,22., Plavecký výcvik 10

12 Vstoupili jsme do dalšího projektu separace odpadů. Škola uzavřela smlouvu s firmou, která bude vykupovat nashromážděný použitý potravinový olej. Prosinec Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník ŠD přátelské utkání ve vybíjené ŠD Riegrova-Mírová Mikulášská nadílka Slezské divadlo Opava Setkání složek obce KD Držkovice Včela EV program pro děti, Areka Opava Koledování pod obecním Vánočním stromem MŠ + ZŠ pohádkové dopoledne 1. ročník v MŠ Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník 6., 13., Plavecký výcvik Leden Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník Třídní schůzky ŠD, exkurze v místní knihovně Krajské setkání koordinátorů EVVO Ostrava, účast koordinátora EV školy Předškoláci z MŠ na návštěvě v 1. ročníku ZŠ 20. a Zápis dětí do 1. ročníku Plán Účast reprezentantů školy v okrskovém kole Matematické olympiády Slavnost Vysvědčení II. pololetí únor NA SLOVÍČKO S ABSOLVENTY (90 školních sezón) pololetní prázdniny náhradní lekce plaveckého výcviku (technický výpadek v lednu) Dopravní výchova, Bezpečná cesta (preventivní program MP Opava) Vernisáž výstavy NA ČÁŘE aneb MÍSTO, KDE ŽIJEME (90 školních sezon), ZUŠ Opava Karneval a noc ve škole, AFRIKANA vystoupení černošské hudební skupiny Charitativní sbírka ošacení V průběhu měsíce bylo provedeno dotazníkové šetření v projektu Mapa školy březen jarní prázdniny Matematický Klokan Vynášení Moreny tradiční vítání jara MŠ + ZŠ Stmelování týmu, Plán činnosti vzdělávací programy k projektu Ekoškola pro školní Ekotým (účast žáků ročníku) Jarní sběr papíru ŠD Třídní schůzky společný začátek 17.00, pedagogická rada Opavský Den učitelů ocenění p.v.v.kwiekové 11

13 Po celý měsíc výstava NA ČÁŘE aneb MÍSTO, KDE ŽIJEME v prostorách ZUŠ Opava. Duben 4. 4 Poznávací exkurze Landek park Petřkovice Loutkové divadlo Ostrava Pinokio Den učitelů tradiční setkání zaměstnanců, turnaj v bowlingu Velikonoční prázdniny ukončení výstavy Na čáře Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Bezpečná cesta, 5. ročník Po škole společenský retrovečer pořadatel Klub rodičů (90 školních sezón) testování STONOŽKA 2012 (scio) žáci 5. ročníku Vyhodnocení výtvarné soutěže ŠD Indiáni Obecní dům (3 ocenění) Účast školy na opavském Dni země Třídní schůzky individuální Pedagogičtí zaměstnanci školy na návštěvě v družební škole v Podbrezové (1 den ředitelského volna) Květen 5. a Inventura-otevřeno, víkend otevřených dveří (90 školních sezón) Putovní filmový festival, vyvrcholení projektu Návraty ke kořenům propůjčení prostor školy akci Respekt k porodu pod záštitou náměstkyně primátora města Ing. P.Brady Bezpečná cesta 5. ročník, vyvrcholení preventivního programu Dopravní výchova s MP Opava, Malé Hoštice Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník Jarní cvrlikání veřejné vystoupení kroužku zobcové flétny Mezinárodní den dětí v Polsku Celoplošné testování žáků 5. ročníku Červen Vernisáž Voda dětem celého světa (kostel sv.václava) škola akci podpořila výtvarnými pracemi žáků Ajax prevence s MP, 2. a 3. ročník účast školy na 2. letním knižním veletrhu, Černá louka Ostrava Výroční akademie (90 školních sezón) za účastí polské pedag. delegace Setkání studentů specializačního studia EVVO, přednáška ředitele školy Vernisáž výstavy: Návrhy školních zahrad, Dům umění Opava pedagogická rada Akce do konce školního roku Družební pobyt na Slovensku školní výlet Raduň Zahradní slavnost Vysvědčení Akce v průběhu celého roku: - EVVO ekologická výchova při pravidelné údržbě školní zahrady - vzdělávací program Ekoškola - Raníčky tradiční zahajování týdne při společných setkáních celé školy oslava svátků, narozenin, vyhlašování plánů týdne - Návštěvní pondělky možnost účasti z řad rodičovské veřejnosti ve 12

14 vyučování - MPP Rytířské ctnosti 6. ročník celoročního projektu O rytíře či rytířku školy, upevňování pozitivních návyků v chování dětí volba kandidátů a samotného rytíře Etická výchova v každodenní praxi - Práce na doplňování projektu Prostor pro hru, fantazii a klid - obytná Zahrada, podání grantové žádosti projekt Český les Projekty, soutěže, aktivity: - EU Peníze školám - Návraty ke kořenům projekt OP VK, ve spolupráci s pořádající ZŠ Žimrovice - Ekoškola, Recyklohraní, Plastožrout - Dopravní výchova, Bezpečná cesta preventivní program ve spolupráci s MP Opava - Mapa školy externí hodnocení školy ve spolupráci se společností SCIO c.z. - Voda dětem celého světa ve spolupráci se společností Model Obaly a UNICEF - Sbírka ošacení charitativní akce ve spolupráci s Diakonií Broumov - Recitační soutěž okrskové kolo, účast zástupce školy - Matematická olympiáda úspěšná účast 2 zástupců 5. ročníku v okresním kole - Matematický Klokan 2012 účast v kategoriích Cvrček a Klokánek - Plavecká soutěž školních družin účast 6 zástupců školy - Přípravné práce na projektu Zelené ostrovy rekonstrukce školní garáže Zamítavé stanovisko: - projekt Zelené ostrovy žádost Nadace ČEZ, vzhledem k zamítavému stanovisku rady nadace bude škola realizovat projekt v etapách z vlastních zdrojů 13

15 b) Činnost školní družiny Činnost školní družiny probíhala ve společném prostoru s 1. ročníku ve spolupráci s třídní učitelkou. Ve školní družině bylo zapsáno 30 dětí 1. 5.ročníku (jeden žák 5.ročníku). Provoz školní družiny byl druhým rokem do hodin. V odpoledních hodinách byla hojně využívána školní zahrada, kde děti našly všestranné vyžití pro pohybové a sportovní aktivity. Činnost školní družiny v tomto roce byla motivována 90. výročím školy, a mnohé aktivity tedy směřovaly k tomuto výročí a jeho oslavám. Aktivity Odpočinková a rekreační činnost - klidný odpočinek - stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky - společná četba (přečteno 13 knih) - individuální četba časopisů, encyklopedií, knih - kreslení, tvořivá práce - vzájemná komunikace a naslouchání Esteticko-výchovná činnost - haloweenové výrobky a výzdoba - výrobky z přírodnin a s podzimní tématikou - výrobky k Mikuláši - Mikulášská besídka - Vánoční koledování Živý Betlém - Masky a výzdoba na karneval a nocování ve škole - Výtvarná soutěž školních družin na téma Indiáni - zasláno 5 prací, z toho oceněny 3 práce za účasti 19 školních družin z Opavy. Dětem byla předána ocenění v Obecním domě v Opavě. - Kresby do soutěže MSZŠ ke Dni mláďat - Slavnostní akademie k 90. výročí školy Sportovní činnost - sportovní a pohybové hry na školní zahradě a školním dvoře - zimní sporty a radovánky na školní zahradě bobování, klouzání, hry na sněhu - Den dětí s družební školou v polské Ratiboři soutěžní hry smíšených družstev, diskotéka - jízda zručnosti na kolech - využití školní chodby ke hrám za nepříznivého počasí - stolní hokej, fotbálek, kulečník Dramatická činnost - příprava programu na Vánoční koledování - Vánoční besídka - nácvik programu na Slavnostní akademii - scénky a drobná vystoupení v družině - pohádková představení ve ŠD-samostatný nácvik a organizace dětmi Přírodovědná činnost - sběr podzimních plodů a přírodnin a výrobky z nich - výlet na Cvilín a Šelenburk vlakem - krmení labutí na Stříbrném jezeře 14

16 - sbírání starého chleba pro zvířata - Den mláďat návštěva výstavy na Školním statku, účast v soutěžích - návštěva místního statku kůzlátka - vycházky kolem řeky, poznávání stromů a rostlin - orientace v terénu Pracovně-technické činnosti - listy a plody podzimu, práce s přírodninami a výrobky z nich - dárky pro děti k zápisu do 1. třídy - výroba karnevalových masek a výzdoba místnosti - výroba rekvizit pro vystoupení na vernisáži výstavy školy v Domě umění - rekvizity pro slavnostní akademii - výrobky z recyklovatelných materiálů Velikonoce - modely vojenských aut, záchranářů a policie - přáníčko k Svátku matek hřebenová technika - zvířátka z roliček toaletního papíru ekoateliér Vzdělávací činnosti - exkurze v Místní knihovně - zdravotnická průprava k dopravní soutěži Bezpečná cesta - příprava na vyučování-písemné úkoly, čtení - hry s čísly a písmeny - četba v kolektivu - hry na počítačích, práce na internetu Veřejně prospěšné aktivity a soutěže - podzimní a jarní sběr papíru celkem nasbíráno cca kg - veřejná vystoupení v obci - Den dětí s družební školou v polské Ratiboři - Inventura-otevřeno účast na dnech otevřených dveří c) Činnost mateřské školy Školní rok 2011/2012 jsme zahájili 1. září společně se školáky Zahradní slavností,kde jsme přivítali 9 nových dětí. K docházce do MŠ v měsíci září nastoupilo 24 dětí, 1 dítě bylo přijato k měsíci březnu, kdy byla kapacita mateřské školy naplněna. Průměrná docházka dětí v tomto školním roce činila 77%, zákonní zástupci 2 dětí zažádali o odklad školní docházky. V tomto školním roce dochází k personální změně v obsazení místa učitelky.nastupuje nová, začínající p. učitelka, která je v průběhu celého školního roku uváděna do praxe vedoucí učitelkou.místo provozní zaměstnankyně zůstává beze změny. Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP Tvořivá mateřská škola,které vychází z cílů a pěti vzdělávacích oblastí RVP PV.Hlavním cílem byl všestranný rozvoj dítěte a jeho schopnost učení, osvojování si základů hodnot a zejména získávání osobní samostatnosti a schopnosti samostatně se projevovat. Celý rok pracujeme dle celoročního programu Zpívejme si, zpívejme, který byl zpracován do jednotlivých tématických bloků. Vzdělávání probíhalo převážně ve skupinách, ať již podle věku či zájmu a v menší míře frontálně či individuálně. Plně k tomu byla využívána centra aktivit, různé didaktické pomůcky či různorodý tvořivý materiál. Děti se seznamovaly se základními dovednostmi a návyky.vedeny jsou ke zdravému životnímu stylu, jsou seznamovány s přírodou, přírodními jevy, svým blízkým okolím, lidmi i 15

17 místem, kde žijí a jeho místními tradicemi.zapojujeme se do školního mezinárodního programu Ekoškola, kdy plníme některá z pravidel Ekokodexu učíme se šetřit vodou, třídit a ukládat odpad, v rámci svých možností šetřit energií.odpadový materiál nejen sbíráme,ale využíváme jej i k tvořivé práci.učíme se pečovat o své okolí, udržovat čistotu a pořádek a to nejen uvnitř budovy, ale i na školním dvoře či zahradě. Děti jsou dále vedeny k samostatnosti, vzájemné úctě, ale i pomoci zejména svému mladšímu kamarádovi, pro kterého se stávají vzorem. Při vstupu dítěte do mateřské školy vycházíme vstříc individuálním potřebám a snažíme se usnadňovat adaptační proces. U nejmladších dětí, kterých v tomto roce nastoupilo nejvíce, upevňujeme základní dovednosti a návyky, zejména sebeobsluhu při oblékání či stolování. U předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky se zaměřujeme na rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj řeči a slovní zásoby, ale zejména na rozvíjení a upevňování grafomotorických dovedností. Pro obohacení vzdělávání dětí bylo nabízeno vyžití v různorodých kroužcích - v Dovedných rukou seznamování se sezónními materiály,netradičními technikami či činnostmi a v kroužcích flétny, plavání a gymnastiky rozvíjení hudebních a pohybových dovedností.nabídku kroužků doplňovaly vycházka či výlety k poznávání míst kolem nás. Uplynulý školní rok byl vyjímečný také tím, že škola slavila svou 90. školní sezónu. Také my jsme se zapojili do oslav, ať již svou účastí,výrobky, prezentací projektů či vystoupením na slavnostní akademii.věříme, že jsme svým malým dílem úspěšně a viditelně prezentovali naší mateřskou školu. Do činnosti mateřské školy se snažíme zapojovat nejen děti, ale i jejich rodiče,či známé, ať již účastí na společných akcích či pomocí jakéhokoliv druhu. Akce s rodiči : Zahradní slavnost zahájení školního roku Informativní schůzka pro rodiče Putování za světýlkem,pečení brambor Mámo, táto, vyrob mi andílka Vánoční dílna s programem Gymnastika ukázková hodina Den matek v MŠ Jaro je tu Zahradní slavnost rozloučení s předškoláky Akce ve spolupráci s Klubem rodičů : Mikulášská nadílka pro děti MŠ Maškarní karneval Pálení čarodějnic Spolupráce se ZŠ : Slavnosti světel Mikulášská nadílka Slezské divadlo předškoláci Pohádkové dopoledne Perníková chaloupka (s 1. ročníkem) Návštěva předškoláků v 1. ročníku ZŠ Vítání jara Moréna Na čáře výstava prací v ZUŠ Opava Inventura otevřeno prezentace projektů,víkend otevřených dveří Akademie k 90. výročí školy Akce MŠ : AREKA projekt Včela Vánoční nadělování, zvyky a tradice Maškarní karneval v MŠ Masopustní průvod obcí Slavíme Velikonoce a hledáme velikonočního zajíčka 16

18 Natáčení TV Polar školní zahrada Školní výlet - Háj ve Slezsku Lhota ve spolupráci s SG Špičková Sportovní hry Slavíme MDD Návštěva knihovny ve Vávrovicích Jízda zručnosti Malá školková maturita rozloučení s předškoláky d) Účast na dalších akcích - veškeré aktivity podrobně rozvedeny v bodu a) e) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou ZSP nr. 2, ul. Sudecka 2, Ratiborz, Polská republika družební výjezd do Polska účast na Svátku školy družební výjezd do Polska účast na Mezinárodním dni dětí Výroční akademie (90. let školy) účast polské delegace Základná škola, Podbrezová, Kolkáreň, Slovenská republika - pětidenní pobyt žáků naší školy na Slovensku, organizace společného celodenního výletu do Národního parku Muránská planina ( ) - přátelská dvoudenní družební návštěva kolektivu zaměstnanců školy na Slovensku ( a ) f) Účast na olympiádách a soutěžích - výtvarná O cenu primátora města zisk dvou ocenění - Indiáni soutěž ŠD, zisk 3 oceněných míst, 1x 1. místo, 2x 2. místo - matematická Klokan účast ve školním kole, bez postupu - matematická olympiáda zisk 2 bodovaných míst v okresním kole - recitační účast 1 zástupce v okrskovém kole, bez umístění - sportovní Plavecká soutěž ŠD účast 6 zástupců - vzdělávací projekt Bezpečná cesta 1. místo v soutěži jednotlivců Dva žáci školy obdrželi zároveň ocenění společnosti scio.cz za nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování z matematiky pátých tříd. g) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem poskytnuté granty sponzoři ostatní využité V průběhu roku škola podala zpracované žádosti do grantových výzev: Žádost o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje (9.výzva) projekt Český les malé školní arboretum 17

19 Část X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. a) inspekční činnost provedena ČŠI - nebyla provedena b) kontrolní činnost provedena ČŠI - nebyla provedena c) kontrola provedena odborem kontroly MMO - nebyla provedena d) kontrola provedena KÚ MSK - nebyla provedena e) další kontroly (např. BOZP apod.) Ve školním roce 2011/2012 byla provedena kontrola pracovníků KHS ve výdejně stravy, dne Předmětem kontroly bylo dodržování požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola neshledala žádná porušení výše uvedených kontrolních bodů, nebyla uložena žádná bloková pokuta ani nápravná opatření. 18

20 Část XI. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 a) státní rozpočet Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2011 List č. 2 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola OPAVA-Vávrovice Chmelová 2,74773 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2011 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 c) OON pedagogických zaměstnanců 6 000, ,00 0,00 d) OON nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 0, Hustota a specifika 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců 0,00 c) pojistné + FKSP 0, Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 6 000, ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 0, Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0, Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy , ,00 0,00 b) pojistné + FKSP , ,00 0, Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 0, Maturitní zkouška na vybraných školách v podzimním zkušebním období 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: a) platy 0,00 19

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více