EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz"

Transkript

1 EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

2 Cíl šetření Získat informace o životních podmínkách a postojích studentů bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v České republice Okruh otázek: Prostupnost studia Vztah ke škole Životní podmínky Mobilita studentů Studium zdravotně znevýhodněných studentů Projekt je řešen v rámci celoevropského šetření EUROSTUDENT, což determinovalo otázky položené v projektu 1

3 Řešitelský tým Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. hlavní garant šetření Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. vedoucí řešitelského týmu Ing. Savina Finardi, Ph.D. Hana Lipovská Ing. Petr Mazouch, Ph.D. Ing. Martina Šimková Ing. Petra Švarcová Bc. Pavla Tůmová Bc. Martin Voldřich IT řešení Řešitelé děkují za velmi účinnou kolegiální spolupráci a podporu Odboru strategických projektů MŠMT, Odboru vysokých škol MŠMT, Studentské komoře Rady vysokých škol, zúčastněným školám, jejich představitelům a pracovníkům, studentům, kteří se šetření zúčastnili a vyplnili dotazník. 2

4 Základní popis šetření Osloveny všechny vysoké školy v ČR Zapojeny všechny veřejné vysoké školy (VVŠ), obě státní vysoké školy (StVŠ), 29 soukromých vysokých škol (SVŠ) Vybrán každý sedmý student Bc., Mgr. a NMgr. studia z abecedního seznamu Dvě formy rozeslání informace vybraným studentům (přímo či prostřednictvím škol) Ve dvou kolech šetření do šetření vstoupilo studentů, z čehož 703 dotazníků nekompletních dotazníků vyřazených dotazníků kompletních vstupujících do zpracování Oproti minulému kolu šetření (2009) výrazně nižší míra response (kolize s jinými šetřeními, šetření provedeno relativně narychlo, sběr dat až ke konci či po skončení semestru, méně vypjatá situace aktuálně nehrozí školné ani omezení akademických svobod) Data převážena podle údajů v SIMS 3

5 Struktura souboru po převážení 89 % studentů VVŠ, 11 % SVŠ 86 % studentů v prezenční formě, 14 % v kombinované 68 % studentů bakalářských programů, 10 % dlouhých magisterských, 22 % navazujících magisterských 43 % mužů, 57 % žen Absolutně Relativně (%) Do 21 let , let , let ,6 Nad 30 let ,9 4

6 Prostupnost studia Typ studované školy před nástupem na VŠ Ekonomická aktivita před nástupem na VŠ Předčasné ukončení jiného studia v minulosti Podmínky přijetí na vysokou školu Přerušení studia a pauza mezi jednotlivými typy studia Plány studentů po ukončení studia včetně plánů dalšího studia Hodnocení šancí na trhu práce po ukončení studia 5

7 Typ studované školy před nástupem na vysokou školu 24,9% 28,3% 2,9% 37,2% 0,8% 5,9% Odborné středoškolské vzdělání s maturitou (bez lyceí) Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů bez mat. zkoušky Lyceum Čtyřleté gymnázium Víceleté gymnázium Více než polovina studentů je absolventy gymnázia (53 %) Více než třetina studentů absolvovala střední odbornou školu (37 %) 3 % studentů pokračují po studiu VOŠ VOŠ 6

8 Typ školy Soukromé Veřejné Typ studované školy před nástupem podle formy studia a typu školy (%) Prezenční Kombinované 31,0 56,1 6,8 30,9 3,3 2,9 20,9 29,5 8,8 1,7 7,9 Odborné středoškolské vzdělání s maturitou (bez lyceí) Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů bez mat. zkoušky Lyceum Prezenční 55,2 1,33,6 17,4 18,1 4,3 Čtyřleté gymnázium Kombinované 60,4 4,11,8 20,2 7,26, Víceleté gymnázium VOŠ Studenti v kombinované formě a studenti SVŠ častěji pocházejí ze SOŠ, studenti v prezenční formě a studenti VVŠ/StVŠ častěji pocházejí z gymnázií Souvislost s věkem a se změnami struktury středního vzdělávání (ze SOŠ je většina studentů ve věku 30+) 7

9 Vzdělání otce Vzdělání matky Typ studované školy podle vzdělání rodičů (%) VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) Odborné středoškolské vzdělání s maturitou (bez lyceí) Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů bez mat. zkoušky Lyceum Čtyřleté gymnázium SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM Víceleté gymnázium VOŠ Studenti rodičů s nižším vzděláním častěji pocházejí ze středních odborných škol, naopak studenti vysokoškolsky vzdělaných rodičů častěji pocházejí z gymnázií Studenti otců a matek s Ph.D. z 80 % z gymnázií, studenti otců a matek se základním vzděláním pouze z 28 % (otec), resp. 35 % (matka) Obdobné rozdíly sledujeme při třídění podle zaměstnání rodičů Problém reprodukce elit již na středním stupni vzdělání 8

10 Ekonomická aktivita před nástupem na vysokou školu (%) 44,6% 18,0% 37,4% Ano, již jsem pracoval/a alespoň na poloviční úvazek Ano, pracoval/a jsem na zkrácený prac. úvazek nebo jen příležitostně Ne, nepracoval/a jsem vůbec Více než polovina studentů měla pracovní zkušenost před nástupem na současné studium, u studentů v prezenční formě je to necelých 50 %. 68,5 13,6 17,9 Kombinovaná 6,3 42,9 50,8 Prezenční

11 Předčasné ukončení jiného studijního programu v minulosti (%) 76,7% 23,3% Ano Ne Téměř čtvrtina studentů v minulosti předčasně ukončila studium jiného studijního programu Vyšší podíl u starších studentů (logicky), vyšší podíl u pracujících 33,7 66,3 Jsem především zaneprázdněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) 22,2 35,0 77,8 65,0 Především pracuji a vedle toho studuji Jsem především student, který má i placenou práci

12 Důvody předčasného ukončení jiného studijního programu v minulosti (1) (%) 10,2% 29,8% 11,1% 9,3% 38,9% Volba studijního programu neodpovídala mým představám Kvalita výuky neodpovídala mým představám Nesplnil/a jsem studijní požadavky Zdravotní/rodinné důvody Jiné Nejčastějším důvodem byly jiné představy o studijním programu, téměř 10 % studentů ukončilo kvůli kvalitě studia, která neodpovídala jejich představám. Důvody se liší podle typu studenta. Jsem především zaneprázndněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) 21,1 3,5 36,8 31,6 7,0 Především pracuji a vedle toho studuji 32,1 9,9 27,9 16,3 13,8 Jsem především student, který má i placenou práci 44,1 10,2 27,8 5,2 12,

13 Pohlaví Věkové kategorie Důvody předčasného ukončení jiného studijního programu v minulosti (2) (%) ,0 43,5 Prezenční 11,0 5,4 14,6 30,2 22,3 28,5 7,4 27,2 Kombinovaná Jiné Zdravotní/rodinné důvody Nesplnil/a jsem studijní požadavky Kvalita výuky neodpovídala mým představám Volba studijního programu neodpovídala mým představám U studentů prezenční formy, u žen a u mladších studentů častějším důvodem nevyhovující studijní program ,1 4,1 26,3 29,8 21, ,6 12,3 35,5 8,2 9, ,6 9,3 29,5 5,5 10, ,7 8,7 22,7 6,0 12,0 muž 35,6 10,6 37,2 7,0 9,6 žena 42,4 7,8 22,1 13,4 14,

14 Podmínky přijetí na vysokou školu (1) (%) ,0 6,0 3,5 13,1 3,0 4,9 25,4 35,4 34,0 28,2 10,5 12,7 13,2 10,9 34,4 5,1 2,7 5,1 5,1 1,5 59,4 60,7 61,0 48,3 Prezenční Kombinovaná Veřejné Soukromé Forma studia Typ školy Složit příjmací zkoušku Složit talentovou zkoušku Absolvovat národní srovnávací zkoušky (SCIO) Mít dostatečné studijní výsledky ze střední školy Přijetí pouze na základě přihlášky Jiné Většina studentů musela skládat přijímací zkoušku, neliší se podle typu studia, liší se podle typu školy. Výrazné odlišnosti podle oborů (vizte následující tabulku). 13

15 Podmínky přijetí na vysokou školu (2) (%) Obor studia Složit přijímací zkoušku Složit talentovou zkoušku Absolvovat národní srovnávací zkoušky (SCIO) Mít dostatečné studijní výsledky ze střední školy Přijetí pouze na základě přihlášky Technické 29,3 5,0 3,7 69,1 6,5 11,0 Přírodovědné 48,0 0,7 12,6 45,8 6,0 7,3 Právnické 53,8 0,3 35,3 17,1 4,4 12,1 Zemědělsko-lesnické a veterinární 55,4 4,1 1,6 64,9 5,4 6,9 Pedagogické 63,5 11,5 20,6 21,8 3,4 8,3 Ekonomické 66,6 0,5 14,2 22,7 2,8 8,3 Umělecké 76,6 65,5 4,3 19,0 0,0 5,6 Ostatní humanitní a společensko-vědní 78,6 6,4 15,8 16,4 2,2 6,4 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické 90,7 1,2 1,7 16,2 0,5 3,3 Studenti zdravotnických atd. oborů více skládají přijímací zkoušky, u právnických oborů časté SCIO testy. U zemědělských, přírodovědných a technických převažují výsledky ze střední školy (souvisí i se zájmem o obor). Jiné 14

16 Přerušení studia nejméně na 1 rok, přestávka mezi typy studia (1) (%) ,6 93,2 88,0 1,1 0,6 5,9 7,4 6,2 6,0 Bc. Mgr. NMgr. 6 % studentů navazujícího magisterského studia mělo alespoň roční přestávku po bakalářském studiu. Ano, přerušil/a jsem na dobu nejméně jednoho roku studium (např. v průběhu bakl. stupně a opět jsem se do studia vrátil/a) Ano, přestal jsem na dobu nejméně jednoho roku studovat mezi absolvování prvního stupně studia a vstupem do vyššího stupně (např. mezi Bc. a Mgr.) Ne 15

17 Forma studia Typ školy Přerušení studia nejméně na 1 rok, přestávka mezi typy studia (2) (%) Soukromé 11,1 2,0 87,3 Ano, přerušil/a jsem na dobu nejméně jednoho roku studium (např. v průběhu bakl. stupně a opět jsem se do studia vrátil/a) Veřejné Kombinovaná 6,4 2,1 16,3 5,0 91,7 79,1 Ano, přestal jsem na dobu nejméně jednoho roku studovat mezi absolvování prvního studpně studia a vstupem do vyššího stupně (např. mezi bc. a mgr.) Prezenční 4,8 1,4 94,0 Ne Častěji přerušují studium studenti SVŠ a studenti kombinované formy studia. 16

18 Plány pokračovat v dalším studiu (1) (%) ,8 5,2 5,6 74,5 35,5 34,9 24,1 46,4 9,1 7,4 20,5 22,1 Bc. Mgr. NMgr. Jsem především zaneprázdněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) Především pracuji a vedle toho studuji Jsem především student, který má i placenou práci Ještě nevím Ne, neplánuji pokračovat v dalším studiu Ano, ale ne do roka Ano, do roka po dokončení současného stud. programu 48,5 43,9 63,2 9,6 8,2 19,9 20,8 4,9 15, Tři čtvrtiny studentů bakalářských programů chtějí pokračovat v dalším studiu, dalších 15 % je nerozhodnutých, celkem tedy potenciál téměř 90 %. Poměrně vysoký je podíl studentů, kteří chtějí pokračovat, i u vyšších typů programů. 23,4 25,7 16,4 Zájem dále studovat je vyšší u studentů typu především student. Část studentů uvažuje o delší přestávce mezi studii. 17

19 Plány pokračovat v dalším studiu (2) podle oborů a zahraničních mobilit (%) 27,4 8,4 46,7 50,3 51,7 55,8 59,0 63,4 31,2 9,5 2,5 15,2 25,2 33,0 28,6 22,0 8,2 18,6 21,5 6,3 19,5 18,3 8,5 11,7 20,8 4,212,7 19,7 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Zemědělsko-lesnické a veterinární Pedagogické Ekonomické Ostatní humanitní a společensko- Umělecké ,8 14,4 30,0 13,0 42,2 8,2 4,3 73,1 21,1 19,6 6,5 52,8 69,2 4,8 13,7 12,3 69,4 2,614,7 13, Technické Přírodovědné 0 Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Ano, do roka po dokončení současného stud. programu Ano, ale ne do roka Ne, neplánuji pokračovat v dalším studiu Ještě nevím Zájem dále studovat nižší u zdravotnických apod. oborů, dáno jednak dlouhým magisterským studiem, jednak bakalářskými programy, na něž magisterské programy nenavazují. Zájem o další studium ovlivněn plánovanou mobilitou (která je častější ve vyšším typu studia). 18

20 Vzdělání otce Vzdělání matky Plány pokračovat v dalším studiu (3) podle země dalšího studia (%) 5,2% 10,5% 84,2% v České republice V zahraničí ,0 21,6 53,4 19,0 7,5 73,5 5,2 2,6 92,2 Ještě nevím 20 VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM 69,6 13,4 17,0 78,1 7,6 14,3 86,6 4,29,2 90,7 2,56,8 70,1 10,4 19,5 80,3 7,4 12,3 85,4 4,510,2 89,9 2,77, Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Cca 5 % studentů chce studovat v zahraničí. Zájem studovat v zahraničí je silně ovlivněn dosavadní zahraniční mobilitou. Zájem studovat v zahraničí je ovlivněn vzděláním obou rodičů.

21 Plány po dokončení studia těch, kteří dále studovat nechtějí 15,1% 24,5% 5,9% 3,2% 51,4% Pokračování v placeném zaměstnání, které v současnosti má Čtvrtina studentů plánuje zůstat v současném zaměstnání, polovina hledat nové. Plány studentů se liší podle studovaných oborů, v současném zaměstnání plánuje zůstat přibližně třetina budoucích ekonomů a pedagogů. Hledání/pracování v novém placeném zaměstnání Založení vlastní firmy Něco jiného Ještě neví 20

22 Národní úroveň mezinárodn í úroveň Hodnocení šancí na trhu práce (1) (%) ,6 3,1 8,4 27,2 34,4 22,3 Národní úroveň 21,5 10,6 15,6 25,3 19,0 8,0 Mezinárodní úroveň Nejsem schopen/schopna ohodnotit 5 = velmi špatně = velmi dobře Své šance na národním trhu práce vidí většina studentů jako dobré nebo velmi dobré, špatně či velmi špatně je hodnotí pouze 16 % studentů. Na mezinárodním trhu práce si věří výrazně méně. Muži své šance na národní i mezinárodní úrovni hodnotí lépe než ženy. muž 9,7 21,5 27,1 14,9 9,4 17,3 žena 6,7 17,1 23,9 16,3 11,4 24,7 muž 28,3 38,7 21,0 5,5 2,5 4,1 žena 17,7 31,2 32,0 10,6 3,6 5,

23 Hodnocení šancí na trhu práce na národní a mezinárodní úrovni (2) (%) Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Technické Ekonomické Přírodovědné Pedagogické Ostatní humanitní a společensko-vědní Umělecké Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Přírodovědné Technické Umělecké Ekonomické Ostatní humanitní a společensko-vědní Zemědělsko-lesnické a veterinární Právnické Pedagogické 49,1 25,6 24,6 45,5 27,2 40,4 19,8 39,9 29,6 29,2 20,0 35,0 9,7 25,5 7,0 25,4 6,3 22, ,7 21,4 5,1 16,7 6,3 14,9 2,6 16,7 3,8 11,0 1,9 10,7 1 = velmi dobře 2 = dobře 27,4 31,2 12,9 22,6 9,0 25, Nejlépe své šance na uplatnění na národním i mezinárodním trhu práce vnímají studenti zdravotnických oborů následováni přírodovědnými a technickými. Z ostatních právníci a pedagogové výrazně lépe hodnotí své šance na národním trhu práce než na mezinárodním, tak velký rozdíl není u humanitních, společensko-vědních a uměleckých oborů. Poměrně hodně studentů napříč obory není schopno šance na mezinárodní úrovni posoudit. 22

24 Mezinárodní úroveň Národní úroveň Mezinárodní úroveň Národní úroveň Hodnocení šancí na trhu práce podle vzdělání otce a matky (%) VŠ (PhD.) 32,0 32,4 VŠ (Bc.+ Mgr.) 26,0 34,8 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 21,9 34,5 ZŠ + SŠbM 17,5 34,6 VŠ (PhD.) 12,1 28,3 VŠ (Bc.+ Mgr.) 10,8 22,2 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 7,3 17,1 ZŠ + SŠbM 5,3 16, = velmi dobře 2 = dobře VŠ (PhD.) 20,5 37,9 VŠ (Bc.+ Mgr.) 26,2 35,4 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 22,0 35,2 ZŠ + SŠbM 17,8 30,8 VŠ (PhD.) 12,4 23,6 VŠ (Bc.+ Mgr.) 11,8 23,1 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 6,6 18,6 ZŠ + SŠbM 5,2 13, Hodnocení šancí na trhu práce je výrazně ovlivněno vzděláním jak otce, tak matky. Své šance jak na národní, tak na mezinárodní úrovni velmi dobře a dobře hodnotí výrazně lépe studenti vzdělanějších rodičů. 23

25 Vztah ke škole Spokojenost se studiem Volba první vysoké školy Pocit náležitosti ke škole Priority při výběru vysoké školy Opětovný výběr vysoké školy 24

26 Spokojenost se studiem (1) (vyznačen podíl velmi spokojených a spokojených) (%) ,7 45,5 48, ,7 30, ,4 35,5 30,2 40,8 27,9 26,6 0 Vybavení školy (počítače, učebny, atd.) Přístup vyučujících ke studentům Kvalita výuky Přístup studijních referentů/ referentek Organizace a harmonogram studia Možnost vybrat si ze široké škály předmětů 1 = velmi spokojen 2 = spokojen Studenti jsou nejspokojenější s vybavení školy a s přístupem vyučujících, vysoká je i spokojenost s kvalitou výuky a přístupem studijních referentů/referentek. Menší je spokojenost s výběrem předmětů, ale i tady je většina studentů spokojených. 25

27 Spokojenost se studiem (2) podle účasti na zahraniční mobilitě (%) ,8 17,6 Ano, byl/a Ne, nebyl/a Kvalita výuky 48,6 30,9 38,2 19,8 Ano, byl/a 39,7 28,3 Ne, nebyl/a Organizace a harmonogram studia 27,1 55,0 Ano, byl/a 34,2 40,1 Ne, nebyl/a Přístup studijních referentů/referentek 1 = velmi spokojen 2 = spokojen 39,7 34,4 Ano, byl/a 35,6 46,0 Ne, nebyl/a Vybavení školy (počítače, učebny, atd.) Spokojenost studentů je výrazně ovlivněna zahraniční mobilitou. Ti, kteří v zahraničí byli, hůře hodnotí kvalitu výuky svého studia, jakož i organizaci a harmonogram studia a vybavení školy. Lépe naopak hodnotí přístup studijních referentů/referentek. 26

28 Byla vysoká škola, kterou právě studujete, Vaší první volbou? (%) 13,6 7,6 47,4 Rozhodně ano 47,4 32,8 Veřejná 31,4 Spíše ano Spíše ne 25,6 38,6 Soukromá Rozhodně ne ,5 29,8 47,1 32,4 36,8 40,0 40,4 35,0 45,5 29,3 30,5 41,6 36,4 35,0 34,3 31,4 30,7 34, Technické Umělecké Zemědělsko-lesnické a veterinární Ekonomické Přírodovědné Ostatní humanitní a společensko-vědní Pedagogické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Pro velkou většinu studentů byla škola, na níž studují, jejich první volbou. Výrazný rozdíl je jak podle typu školy, tak podle jednotlivých oborů. Vysoká škola byla první volbou více u veřejných a státních vysokých škol oproti soukromým, první volbou byla nejvíce u technických, uměleckých a přírodovědných oborů. 27

29 Cítíte se být součástí Vaší vysoké školy? (1) (%) 18,5 3,0 28,5 Rozhodně ano Spíše ano 29,1 50,3 Prezenční 50,0 Spíše ne Rozhodně ne 21,1 51,3 Kombinovaná ,5 32,8 Jsem především student, který má i placenou práci Především pracuji a vedle toho studuji 49,0 53,9 20,3 16,7 Jsem především zaneprázdněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) Velká většina studentů se cítí být součástí vysoké školy, na níž studuje. Určité rozdíly jsou mezi studenty studujícími v prezenční formě a v ostatních formách. Pocit sounáležitosti se pochopitelně liší i podle toho, zda je student především studentem nebo především pracujícím. I u nich je ale míra náležitosti ke škole vysoká. 28

30 Cítíte se být součástí Vaší vysoké školy? (2) (%) 44,1 50,0 Umělecké 37,2 50,0 Právnické 25,6 29,1 35,7 23,4 24,2 28,4 22,3 56,1 49,8 41,7 53,2 48,5 43,2 48,1 Ostatní humanitní a společensko-vědní Technické Přírodovědné Ekonomické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Zemědělsko-lesnické a veterinární Pedagogické Rozhodně ano Spíše ano Pocit náležitosti ke škole je nejvyšší u studentů uměleckých škol (drtivá většina), následují studenti právnických, přírodovědných a technických oborů. Nejnižší je u oborů ekonomických a pedagogických. 29

31 Priority při výběru školy (1) (%) Zájem o obor 46,1 37,8 31,1 34,6 Uplatnění po absolvování studia Finanční dostupnost 24,6 22,0 22,6 23,6 1 = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita Vzdálenost od místa bydliště (rodičů) Nejvyšší prioritou při výběru školy bylo uplatnění po absolvování studia, následuje zájem o obor, vzdálenost školy a až jako poslední studenti uvádějí finanční dostupnost. Uplatnění po absolvování studia není tak důležité pro studenty v kombinované formě studia. Vzdálenost školy je důležitější pro studenty soukromých vysokých škol, finanční dostupnost naopak pro student vysokých škol veřejných a státních. Priority při výběru školy se liší podle typu studenta, u převážně pracujících či zaneprázdněných jinými povinnostmi hrála větší roli vzdálenost i finanční dostupnost. 30

32 Finanční dostupnost coby priorita při výběru školy (%) ,2 30,0 25,6 27,1 21,1 19,2 26,1 30,4 12,3 25,3 23,2 17,8 16,8 14,2 otec matka otec matka otec matka otec matka ZŠ + SŠbM SŠsM + konzervatoř + VOŠ VŠ (Bc.+ Mgr.) VŠ (PhD.) 1 = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita 15,6 23,4 Priorita finanční dostupnosti se snižuje s rostoucím vzděláním otce a částečně i matky. Nejvýznamnější je pro studenty pedagogických a zdravotnických oborů, nejméně významná naopak u studentů uměleckých, právnických a technických oborů. 0,0 36,4 32,4 23,2 28,6 25,3 21,9 43,8 19,8 12,0 16,0 24,8 26,5 31,6 25,2 23,2 26,4 23,9 Pedagogické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Zemědělsko-lesnické a veterinární Ostatní humanitní a společensko-vědní Přírodovědné Ekonomické Umělecké Technické Právnické

33 Zájem o obor coby priorita při výběru školy (%) 42,3 30,4 36,6 32,7 30,1 27,4 37,1 35,3 17,9 50,5 50,8 43,9 47,2 48,1 49,1 37,1 35,3 47,4 Právnické Technické Ostatní humanitní a společensko-vědní Přírodovědné Pedagogické Ekonomické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Umělecké Zemědělsko-lesnické a veterinární = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita Zájem o obor hraje nejvyšší roli u studentů právnických, zdravotnických atd. a humanitních/společensko-vědních. U pedagogických oborů hraje naopak nejvyšší roli finanční dostupnost studia. 32

34 Uplatnění po studiu jakožto priorita při výběru školy (%) 17,9 17,6 25,0 50,1 39,0 41,9 38,2 35,3 36,9 36,3 31,3 50,5 44,2 37,5 38,2 36,8 32,3 36,5 Technické Právnické Ekonomické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Pedagogické Přírodovědné Zemědělsko-lesnické a veterinární Umělecké Ostatní humanitní a společensko-vědní = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita Uplatnění po studiu je nejdůležitější pro studenty technických, ekonomických a právnických oborů, nižší je u studentů uměleckých, zemědělských atd., humanitních a společensko-vědních. 33

35 Kdybyste si mohl/a znovu vybrat, zapsal/a byste se ke studiu na stejnou vysokou školu? (%) 15,9 89,2 10,8 kombinovaná 84,1 Ano 83,4 16,6 prezenční Ne ,6 6,4 90,9 9,1 88,2 11,8 86,6 13,4 85,4 14,6 83,5 16,5 83,3 16,7 75,8 24,2 71,4 28, Právnické Přírodovědné Umělecké Ostatní humanitní a společensko-vědní Technické Ekonomické Pedagogické Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Velká většina studentů by si opět zvolila stejnou vysokou školu, vyšší procento je u studentů starších a studujících v kombinované formě. Nejčastěji by stejnou vysokou školu volili studenti právnických, přírodovědných a uměleckých oborů, nejméně často (71 %) studenti zdravotnických atd. oborů.

36 Životní podmínky Zdroje studentů Náklady studentů Finanční problémy studentů (sebehodnocení) Práce během studia, motivace k práci Časové vytížení prací a studiem 35

37 Celkové zdroje studentů (%) 1,1 0,8 0,0 7,0 6,5 40,3 4,2 6,0 9,7 28,7 55,9 15,1 9,0 15,7 Ze současního zaměstnání Jiné Nevratný studentský grant Vratná studentská půjčka Od rodičů/p partnera Z předchozího zaměstnání Ze soukromých zdrojů Nic Méně než 2000 Kč Více než kč 85 % finančních zdrojů studentů pochází od rodičů či partnera nebo ze současného zaměstnání. 40 % studentů disponuje zdroji vyššími než Kč. Vyšší zdroje mají k dispozici starší studenti, studenti, pro něž je práce na prvním místě, studenti vyššího typu studia a studenti soukromých vysokých škol. 36

38 Struktura zdrojů studentů podle typu školy (%) Veřejné 47,9 35,1 7,4 7,1 Soukromé 78,2 10,8 3,7 6, Ze současního zaměstnání Od rodičů/ partnera Z předchozího zaměstnání Jiné Nevratný studentský grant Ze soukromých zdrojů Vratná studentská půjčka U studentů veřejných vysokých škol pokrývají peníze ze současného zaměstnání 48 % měsíčních zdrojů, u studentů soukromých vysokých škol je to necelých 80 %. 37

39 Prezenční Kombinovaná Prezenční Kombinovaná veřejné soukromé veřejné soukromé Vybrané zdroje studentů podle typu školy a formy studia (%) Více než kč Méně než 2000 Kč Nic Od rodičů/partnera Vlastní výdělek Od rodičů/partnera Vlastní výdělek Polovina studentů v prezenční formě studia nemá vlastní výdělek, téměř desetina studentů v prezenční formě vydělává měsíčně přes Kč. Příjem z práce má 55 % studentů VVŠ a 75 % studentů SVŠ. 24 % studentů VVŠ a 58 % studentů SVŠ nedostává prostředky od rodičů. 38

40 Studenti bez zdrojů od rodičů nebo bez příjmu ze zaměstnání podle oborů (%) 14,3 12,9 28,4 27,4 23,9 23,3 32,7 33,7 38,4 38,2 38,7 42,9 45,7 57,3 52,1 56,3 52,2 54,1 Právnické Pedagogické Ostatní humanitní a společensko-vědní Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Ekonomické Zemědělsko-lesnické a veterinární Přírodovědné Technické Umělecké Od rodičů partnera nedostává nic Nemá vlastní výdělek Více než polovina studentů právnických a pedagogických oborů nemá zdroje od rodičů. Naopak přes 80 % studentů technických a uměleckých škol podporu od rodičů má. Naopak téměř tři čtvrtiny studentů právnických a pedagogických oborů mají alespoň nějaký příjem ze zaměstnání, menší zaměstnanost je u studentů oborů zdravotnických atd., zemědělských atd. a technických. 39

41 Vybrané zdroje studentů podle vzdělání matky (%) ,7 5,5 5,6 8,8 14,8 10,7 16,7 16,0 16,7 22,0 17,9 11,4 16,9 17,7 14,9 16,2 18,9 9,5 32,5 6,2 11,8 8,8 25,8 18,8 19,7 8,2 8,5 6,7 12,5 9,9 8,8 5,6 8,1 10,3 Více než kč ,5 29,5 ZŠ + SŠbM SŠsM + konzervatoř + VOŠ 13,4 16,3 VŠ (Bc.+ Mgr.) 8,1 23,0 36,1 VŠ (PhD.) ZŠ + SŠbM SŠsM + konzervatoř + VOŠ 42,5 43,3 VŠ (Bc.+ Mgr.) 49,3 VŠ (PhD.) Méně než 2000 Kč Nic Od rodičů/partnera Vlastní výdělek Podpora od rodičů výrazně roste s rostoucím vzděláním matky (podle vzdělání otce jsou výsledky podobné). S rostoucím vzděláním rodičů též mírně klesají výdělky studentů. Vzdělanější rodiče tedy své děti více podporují a ty během studia tolik nepracují. Podobné výsledky vycházejí při rozdělení podle sociálního postavení rodičů. 40

42 Průměrné měsíční náklady na živobytí a studium podle typu školy (pouze studenti prezenční formy) veřejné Průměrné náklady na živobytí soukromé Průměrné náklady na studium Studenti soukromých vysokých škol mají vyšší nejen průměrné náklady na studium, ale i na živobytí, což souvisí s odlišnou strukturou studentů (na SVŠ studenti starší, více zaměstnaní). 41

43 Průměrné měsíční náklady na živobytí podle studijního oboru (zahrnuti pouze studenti prezenčního studia) Právnické Umělecké Pedagogické Ostatní humanitní a společensko-vědní Ekonomické Zemědělsko-lesnické a veterinární Přírodovědné Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Technické Hradím si sám Hradí mi rodiče/ partner Náklady na živobytí se liší podle studovaného oboru, nejvyšší jsou u studentů právnických oborů, nejnižší u studentů technických oborů. 42

44 Průměrné náklady na studium za semestr podle studijního oboru (všichni studenti) Právnické Ostatní humanitní a společensko-vědní Ekonomické Total Pedagogické Umělecké Přírodovědné Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Technické Hradím si sám Hradí mi rodiče/ partner Nejvyšší náklady na studium mají studenti právnických oborů (15,5 tis. Kč za semestr), nejnižší studenti technických oborů (necelé 2 tisíce Kč za semestr). 43

45 Průměrné náklady na studium za semestr podle studijního oboru (pouze studenti prezenčního studia) Právnické Ostatní humanitní a společensko-vědní Umělecké Ekonomické Pedagogické Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Přírodovědné Technické Hradím si sám Hradí mi rodiče/ partner Výše příspěvku na studium od rodičů/partnera se výrazně liší podle jednotlivých oborů. 44

46 Finanční problémy studentů (jejich očima) podle oborů (%) 29,4 30,9 27,5 7,8 3,2 Ekonomické 26,5 32,0 27,2 8,9 2,9 Technické 20,5 38,5 24,4 14,1 1,3 Právnické 27,6 27,1 27,1 10,1 6,5 Přírodovědné 26,5 17,6 38,2 14,7 2,9 Umělecké 20,2 31,7 27,1 16,8 3,8 Ostatní humanitní a společensko-vědní 15,5 27,2 32,0 14,1 9,7 Pedagogické 22,9 22,9 28,6 25,7 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické 17,9 27,4 27,4 18,9 8,4 Zemědělsko-lesnické a veterinární Nemám vůbec žádné finanční problémy Mám velmi vážné finančníproblémy Neuvedeno S největšími finančními problémy se dle vlastního vnímání potýkají studenti zemědělských atd. oborů, čtvrtina z nich cítí vážné nebo velmi vážné finanční problémy. Dobře se finančně necítí ani studenti zdravotnických atd. oborů (čtvrtina pociťuje vážné problémy). Nejlépe se finančně cítí studenti ekonomických a technických studijních oborů. 45

47 Finanční problémy studentů (jejich očima) podle sociálního postavení rodičů (%) 44,3 31,2 15,6 5,3 3,5 Vysoké 22,4 37,5 29,8 8,2 2,2 Středně vysoké 22,8 28,5 33,5 11,5 3,7 Střední 19,5 22,7 33,4 19,3 5,1 Středně nízké 18,6 22,6 26,1 18,6 14,1 Nízké Nemám finanční vůbec žádné problémy Mám velmi vážné finančníproblémy Hůře svoji situaci hodnotí studenti děti rodičů s nízkým sociálním postavením (35 % těchto studentů považuje finanční problémy za vážné nebo velmi vážné).

48 Vzdělání matky Vzdělání otce Finanční problémy studentů (jejich očima) podle vzdělání rodičů (%) 22,6 29,7 29,7 13,4 4,7 ZŠ + SŠbM 24,0 30,6 30,9 10,5 4,0 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 29,9 33,5 24,5 8,5 3,6 VŠ (Bc.+ Mgr.) 37,6 29,7 16,8 10,9 5,0 VŠ (PhD.) 20,2 27,1 33,3 13,7 5,6 ZŠ + SŠbM 23,7 32,2 28,5 11,8 3,8 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 32,8 32,6 23,3 7,4 3,9 VŠ (Bc.+ Mgr.) 40,0 24,0 30,7 4,01,3 VŠ (PhD.) Nemám finanční vůbec žádné problémy Mám velmi vážné finančníproblémy Vzdělání obou rodičů má významný vliv na finanční problémy studentů, podobné je to podle typu zaměstnání rodičů. 47

49 Zaměstnanost studentů podle věku, formy studia a typu školy 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Méně než 21 let let let Více než 30 let 0% Prezenční Kombinovaná veřejné soukromé Forma studia Typ školy Pravidelný výdělek Příležitostní výdělek Nevydělává Zaměstnanost studentů roste s věkem, liší se podle formy studia a vyšší je u studentů SVŠ. 48

50 Zaměstnanost studentů podle oborů (%) 29,4 55,9 14,7 Umělecké 61,7 18,9 18,0 Pedagogické 66,7 10,3 20,5 Právnické 53,4 22,5 22,6 Ekonomické 49,6 20,6 29,4 Ostatní humanitní a společensko-vědní 34,7 35,8 29,5 Zemědělsko-lesnické a veterinární 43,2 22,1 33,2 Přírodovědné 29,7 28,0 40,6 Technické 40,0 17,1 42,9 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Pravidelný výdělek Příležitostní výdělek Nevydělává Neuvedeno Zaměstnanost studentů podle oborů se liší. Ani příležitostný výdělek nemá třetina studentů přírodovědných oborů a 40 % studentů oborů technických a zdravotnických. Naopak pravidelný výdělek má dvě třetiny studentů právnických oborů, 60 % studentů pedagogických oborů a přes polovinu studentů ekonomických oborů.

51 Motivace studentů k práci (%) Pracuji k zafinancování svého živobytí 35,3 10,8 8,3 6,5 7,6 31,4 Pracuji, abych zvýšil/a svůj životní standard 29,1 18,5 11,2 4,6 4,9 31,6 Pracuji, abych měl/a větší pracovní zkušenosti 31,6 15,7 10,2 5,5 5,4 31,6 Pracuji, protože mám dostatek volného času 3,5 6,5 13,5 13,6 30,8 32, Zcela souhlasím Zcela nesouhlasím Neuvedlo Zafinancování živobytí, zvýšení životního standardu a získání pracovních zkušeností jsou přibližně rovnocennými důvody, proč studenti pracují. 50

52 Motivace studentů k práci podle studijního oboru (1 = zcela souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím) Pracuji k zafinancování svého živobytí Pracuji, abych zvýšil/a svůj životní standard Pracuji, abych měl/a větší pracovní zkušenosti Zdravotnické, lékařské a Právnické Pedagogické Ostatní humanitní a Ekonomické Zemědělsko-lesnické a veterinární Přírodovědné Umělecké Technické 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kvůli zafinancování živobytí pracují zejména studenti zdravotnických atd., právnických a pedagogických oborů, nejméně studenti technických oborů. Pro získání pracovních zkušeností pracují nejvíce studenti uměleckých oborů. 51

53 Souvislost mezi náplní práce a obsahem studia podle věku a oborů (%) Méně než 21 let 28,9 30,3 25,5 14,8 13,2 23,4 18,3 19,8 19,8 12,0 16,4 25,2 13,1 18,3 20,8 16,7 10,9 15,9 24,7 31, let let Více než 30 let Zcela souvisí Vůbec nesouvisí Souvislost náplně práce a obsahu studia se podle očekávání zvyšuje s věkem. Přesto čtvrtina studentů starších 30 let pracuje mimo studijní obor. Náplň práce souvisí nebo zcela souvisí se studiem (viz graf níže) nejvíce u studentů pedagogických oborů, nejméně u zemědělských atd. Pedagogické Přírodovědné Umělecké Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Ekonomické Technické Ostatní humanitní a společensko-vědní Zemědělsko-lesnické a veterinární 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 52

54 Průměrný počet hodin týdně strávených studiem a prací podle oborů Studium ve škole Samostudium Placená práce Právnické 11,9 9,2 35,0 Pedagogické 10,0 8,4 30,2 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické 19,7 10,7 29,3 Ostatní humanitní a společensko-vědní 12,8 9,1 28,6 Ekonomické 12,4 8,0 26,4 Zemědělsko-lesnické a veterinární 15,5 8,5 20,7 Přírodovědné 16,0 10,8 20,7 Technické 22,0 11,1 18,0 Umělecké 21,7 13,4 17,8 Studenti právnických oborů v průměru tráví 35 hodin prací, studenti technických a uměleckých oborů polovinu. Studiem ve škole a samostudiem nejvíce času tráví studenti uměleckých, technických a zdravotnických atd. oborů, naopak u studentů pedagogických oborů čas strávený se studiem neodpovídá ani polovičnímu pracovnímu úvazku. 53

55 Průměrný počet hodin týdně strávených studiem a prací podle formy studia Prezenční Kombinovaná Sudium ve škole Samostudium Placená práce Studenti studující v prezenční formě tráví průměrně v práci 16 hodin za týden, studenti v kombinované formě 41 hodin za týden. Výrazně se liší čas strávený studiem (studenti v prezenční formě 19 hodin ve škole a dalších 10 hodin samostudiem, studenti v kombinované formě 5 hodin ve škole a 9 hodin samostudiem). Nelze tedy říci, že by studenti v kombinované formě místo času ve škole více času trávili samostudiem. 54

56 Počet hodin týdně strávených prací a studiem podle typu školy a typu studenta Veřejné Soukromé Studenti SVŠ tráví studiem ve škole výrazně méně času než studenti VVŠ, souvisí s formou studia. Výrazné odlišnosti vidíme i podle typu studenta. Sudium ve škole Samostudium Placená práce Jsem především student, který má i placenou práci Především pracuji a vedle toho studuji Jsem především zaneprázndněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) 55

57 Mobilita studentů Zájem o zahraniční mobilitu Zdroje financování Překážky zahraniční mobility 56

58 Zájem o zahraniční mobilitu podle typu studijního programu, formy studia a typu školy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bc. Mgr. + NMgr. prezenční kombinovaná veřejná soukromá Typ studijního programu Forma studia Typ školy Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Mobilita se více týkala studentů v magisterských programech, čtvrtina studentů těchto programů buď již vyjela, nebo mobilitu plánuje. Zájem o mobilitu je výrazně vyšší u studentů v prezenční formě a u studentů VVŠ. 57

59 Zájem o zahraniční mobilitu podle věku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Věkové kategorie Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Téměř 40 % studentů ve věku do 21 let má v plánu strávit část studia v zahraničí, naopak u nejstarší věkové kategorie je zájem minimální. 58

60 Hlavní zdroje financování zahraniční mobility 100% Stipendium od soukromých firem a nestátních organizací Stipendium EU 80% Ze státního grantu (nevratná půjčka) 60% 40% Vratná půjčka od státu na studium Stipendium od hostitelské země Z příjmů z práce během tohoto studia 20% 0% prezenční kombinovaná veřejná soukromá Forma studia Typ školy Vlastní výdělek z předešlého zaměstnání Příspěvek od rodičů/rodiny/partnera Nejčastějším hlavním zdrojem financování byl příspěvek od rodičů/rodiny/partnera, následovaný výdělkem z předešlého zaměstnání. Významným zdrojem je též nevratné státní financování (ERASMUS apod.) 59

61 Překážky zahraniční mobility (%) Překážky 1 = žádná 5 = velká překážka překážka Nedostatečné znalosti cizího jazyka Potíže při shánění informací Odloučení od partnera, dětí, přátel Další finanční náklady Ztráta placeného zaměstnání Nedostatek motivace Očekávaný malý přínos pro mé studium v ČR Problémy s uznáváním výsledků studia dosaženého v zahraničí v ČR Problémy s omezením vstupu do vybrané země (víza, povolení k pobytu) Omezený přístup na vybrané školy a/nebo studijní programy v zahraničí Náročné začleňování zahraničního studia do domácího studijního programu Omezená kapacita mobilitního programu Největšími překážkami zahraničních mobilit jsou finanční náklady, obava ze ztráty zaměstnání a odloučení od partnera, dětí či přátel. Malou překážkou jsou naopak omezená kapacita mobilitního programu či problémy s uznáváním studia, kde navíc došlo k výraznému poklesu (ze 16 % na 10 %) a tedy zlepšení.

62 Studenti se zdravotním znevýhodněním Typy znevýhodnění Zdravotní znevýhodnění coby překážka při studiu Potřeba podpory ze strany státu či škol a její vnímání Postoje zdravotně znevýhodněných studentů 61

63 Typy zdravotního znevýhodnění u studentů, kteří nějaké zdravotní znevýhodnění uvedli (%) ,0 12,0 19,0 23,0 28,0 30,0 0 fyzické problémy senzorické problémy jiné dlouhotrvající problémy chronické nemoci poruchy učení psychické nemoci Celkem uvedlo alespoň jeden typ zdravotního znevýhodnění 13 % studentů. Mezi těmito studenty byly nejčastější formou zdravotního znevýhodnění poruchy učení a psychické nemoci 62

64 Zdravotní znevýhodnění jako překážka ve studiu (1 = žádná překážka, 5 = velká překážka) 3 2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 1 0 senzorické problémy poruchy učení zdravotně znevýhodnění obecně chronické problémy fyzické problémy jiné dlouhotrvající problémy psychické problémy Studenti vnímají své zdravotní znevýhodnění jako překážku ve studiu nejvíce v případě psychických problémů, nejméně v případě senzorických problémů. 63

65 Podíl studentů, kteří nepotřebují institucionální a veřejnou podporu kvůli svému znevýhodnění (%) ,0 38,0 41,0 42,0 47,0 52,0 58,0 0 psychické problémy fyzické problémy jiné dlouhotrvající problémy chronické problémy zdravotně znevýhodnění obecně senzorické problémy poruchy učení Subjektivně nejméně potřebují institucionální a veřejnou podporu studenti s poruchami učení a se senzorickými problémy, nejvíce studenti s psychickými a fyzickými problémy. 64

66 Jak dobře se studenti cítí veřejně a institucionálně podporováni ,4 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,3 1 0 senzorické problémy chronické problémy fyzické problémy poruchy učení zdravotně znevýhodnění obecně jiné dlouhotrvající problémy psychické problémy Nejlépe podporu vnímají studenti se senzorickými problémy, nejhůře studenti s psychickými problémy. Ve veřejné a institucionální podpoře je dosud nevyužitý potenciál. 65

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více