EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. www.kredo.reformy-msmt.cz"

Transkript

1 EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

2 Cíl šetření Získat informace o životních podmínkách a postojích studentů bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v České republice Okruh otázek: Prostupnost studia Vztah ke škole Životní podmínky Mobilita studentů Studium zdravotně znevýhodněných studentů Projekt je řešen v rámci celoevropského šetření EUROSTUDENT, což determinovalo otázky položené v projektu 1

3 Řešitelský tým Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. hlavní garant šetření Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. vedoucí řešitelského týmu Ing. Savina Finardi, Ph.D. Hana Lipovská Ing. Petr Mazouch, Ph.D. Ing. Martina Šimková Ing. Petra Švarcová Bc. Pavla Tůmová Bc. Martin Voldřich IT řešení Řešitelé děkují za velmi účinnou kolegiální spolupráci a podporu Odboru strategických projektů MŠMT, Odboru vysokých škol MŠMT, Studentské komoře Rady vysokých škol, zúčastněným školám, jejich představitelům a pracovníkům, studentům, kteří se šetření zúčastnili a vyplnili dotazník. 2

4 Základní popis šetření Osloveny všechny vysoké školy v ČR Zapojeny všechny veřejné vysoké školy (VVŠ), obě státní vysoké školy (StVŠ), 29 soukromých vysokých škol (SVŠ) Vybrán každý sedmý student Bc., Mgr. a NMgr. studia z abecedního seznamu Dvě formy rozeslání informace vybraným studentům (přímo či prostřednictvím škol) Ve dvou kolech šetření do šetření vstoupilo studentů, z čehož 703 dotazníků nekompletních dotazníků vyřazených dotazníků kompletních vstupujících do zpracování Oproti minulému kolu šetření (2009) výrazně nižší míra response (kolize s jinými šetřeními, šetření provedeno relativně narychlo, sběr dat až ke konci či po skončení semestru, méně vypjatá situace aktuálně nehrozí školné ani omezení akademických svobod) Data převážena podle údajů v SIMS 3

5 Struktura souboru po převážení 89 % studentů VVŠ, 11 % SVŠ 86 % studentů v prezenční formě, 14 % v kombinované 68 % studentů bakalářských programů, 10 % dlouhých magisterských, 22 % navazujících magisterských 43 % mužů, 57 % žen Absolutně Relativně (%) Do 21 let , let , let ,6 Nad 30 let ,9 4

6 Prostupnost studia Typ studované školy před nástupem na VŠ Ekonomická aktivita před nástupem na VŠ Předčasné ukončení jiného studia v minulosti Podmínky přijetí na vysokou školu Přerušení studia a pauza mezi jednotlivými typy studia Plány studentů po ukončení studia včetně plánů dalšího studia Hodnocení šancí na trhu práce po ukončení studia 5

7 Typ studované školy před nástupem na vysokou školu 24,9% 28,3% 2,9% 37,2% 0,8% 5,9% Odborné středoškolské vzdělání s maturitou (bez lyceí) Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů bez mat. zkoušky Lyceum Čtyřleté gymnázium Víceleté gymnázium Více než polovina studentů je absolventy gymnázia (53 %) Více než třetina studentů absolvovala střední odbornou školu (37 %) 3 % studentů pokračují po studiu VOŠ VOŠ 6

8 Typ školy Soukromé Veřejné Typ studované školy před nástupem podle formy studia a typu školy (%) Prezenční Kombinované 31,0 56,1 6,8 30,9 3,3 2,9 20,9 29,5 8,8 1,7 7,9 Odborné středoškolské vzdělání s maturitou (bez lyceí) Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů bez mat. zkoušky Lyceum Prezenční 55,2 1,33,6 17,4 18,1 4,3 Čtyřleté gymnázium Kombinované 60,4 4,11,8 20,2 7,26, Víceleté gymnázium VOŠ Studenti v kombinované formě a studenti SVŠ častěji pocházejí ze SOŠ, studenti v prezenční formě a studenti VVŠ/StVŠ častěji pocházejí z gymnázií Souvislost s věkem a se změnami struktury středního vzdělávání (ze SOŠ je většina studentů ve věku 30+) 7

9 Vzdělání otce Vzdělání matky Typ studované školy podle vzdělání rodičů (%) VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) Odborné středoškolské vzdělání s maturitou (bez lyceí) Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů bez mat. zkoušky Lyceum Čtyřleté gymnázium SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM Víceleté gymnázium VOŠ Studenti rodičů s nižším vzděláním častěji pocházejí ze středních odborných škol, naopak studenti vysokoškolsky vzdělaných rodičů častěji pocházejí z gymnázií Studenti otců a matek s Ph.D. z 80 % z gymnázií, studenti otců a matek se základním vzděláním pouze z 28 % (otec), resp. 35 % (matka) Obdobné rozdíly sledujeme při třídění podle zaměstnání rodičů Problém reprodukce elit již na středním stupni vzdělání 8

10 Ekonomická aktivita před nástupem na vysokou školu (%) 44,6% 18,0% 37,4% Ano, již jsem pracoval/a alespoň na poloviční úvazek Ano, pracoval/a jsem na zkrácený prac. úvazek nebo jen příležitostně Ne, nepracoval/a jsem vůbec Více než polovina studentů měla pracovní zkušenost před nástupem na současné studium, u studentů v prezenční formě je to necelých 50 %. 68,5 13,6 17,9 Kombinovaná 6,3 42,9 50,8 Prezenční

11 Předčasné ukončení jiného studijního programu v minulosti (%) 76,7% 23,3% Ano Ne Téměř čtvrtina studentů v minulosti předčasně ukončila studium jiného studijního programu Vyšší podíl u starších studentů (logicky), vyšší podíl u pracujících 33,7 66,3 Jsem především zaneprázdněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) 22,2 35,0 77,8 65,0 Především pracuji a vedle toho studuji Jsem především student, který má i placenou práci

12 Důvody předčasného ukončení jiného studijního programu v minulosti (1) (%) 10,2% 29,8% 11,1% 9,3% 38,9% Volba studijního programu neodpovídala mým představám Kvalita výuky neodpovídala mým představám Nesplnil/a jsem studijní požadavky Zdravotní/rodinné důvody Jiné Nejčastějším důvodem byly jiné představy o studijním programu, téměř 10 % studentů ukončilo kvůli kvalitě studia, která neodpovídala jejich představám. Důvody se liší podle typu studenta. Jsem především zaneprázndněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) 21,1 3,5 36,8 31,6 7,0 Především pracuji a vedle toho studuji 32,1 9,9 27,9 16,3 13,8 Jsem především student, který má i placenou práci 44,1 10,2 27,8 5,2 12,

13 Pohlaví Věkové kategorie Důvody předčasného ukončení jiného studijního programu v minulosti (2) (%) ,0 43,5 Prezenční 11,0 5,4 14,6 30,2 22,3 28,5 7,4 27,2 Kombinovaná Jiné Zdravotní/rodinné důvody Nesplnil/a jsem studijní požadavky Kvalita výuky neodpovídala mým představám Volba studijního programu neodpovídala mým představám U studentů prezenční formy, u žen a u mladších studentů častějším důvodem nevyhovující studijní program ,1 4,1 26,3 29,8 21, ,6 12,3 35,5 8,2 9, ,6 9,3 29,5 5,5 10, ,7 8,7 22,7 6,0 12,0 muž 35,6 10,6 37,2 7,0 9,6 žena 42,4 7,8 22,1 13,4 14,

14 Podmínky přijetí na vysokou školu (1) (%) ,0 6,0 3,5 13,1 3,0 4,9 25,4 35,4 34,0 28,2 10,5 12,7 13,2 10,9 34,4 5,1 2,7 5,1 5,1 1,5 59,4 60,7 61,0 48,3 Prezenční Kombinovaná Veřejné Soukromé Forma studia Typ školy Složit příjmací zkoušku Složit talentovou zkoušku Absolvovat národní srovnávací zkoušky (SCIO) Mít dostatečné studijní výsledky ze střední školy Přijetí pouze na základě přihlášky Jiné Většina studentů musela skládat přijímací zkoušku, neliší se podle typu studia, liší se podle typu školy. Výrazné odlišnosti podle oborů (vizte následující tabulku). 13

15 Podmínky přijetí na vysokou školu (2) (%) Obor studia Složit přijímací zkoušku Složit talentovou zkoušku Absolvovat národní srovnávací zkoušky (SCIO) Mít dostatečné studijní výsledky ze střední školy Přijetí pouze na základě přihlášky Technické 29,3 5,0 3,7 69,1 6,5 11,0 Přírodovědné 48,0 0,7 12,6 45,8 6,0 7,3 Právnické 53,8 0,3 35,3 17,1 4,4 12,1 Zemědělsko-lesnické a veterinární 55,4 4,1 1,6 64,9 5,4 6,9 Pedagogické 63,5 11,5 20,6 21,8 3,4 8,3 Ekonomické 66,6 0,5 14,2 22,7 2,8 8,3 Umělecké 76,6 65,5 4,3 19,0 0,0 5,6 Ostatní humanitní a společensko-vědní 78,6 6,4 15,8 16,4 2,2 6,4 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické 90,7 1,2 1,7 16,2 0,5 3,3 Studenti zdravotnických atd. oborů více skládají přijímací zkoušky, u právnických oborů časté SCIO testy. U zemědělských, přírodovědných a technických převažují výsledky ze střední školy (souvisí i se zájmem o obor). Jiné 14

16 Přerušení studia nejméně na 1 rok, přestávka mezi typy studia (1) (%) ,6 93,2 88,0 1,1 0,6 5,9 7,4 6,2 6,0 Bc. Mgr. NMgr. 6 % studentů navazujícího magisterského studia mělo alespoň roční přestávku po bakalářském studiu. Ano, přerušil/a jsem na dobu nejméně jednoho roku studium (např. v průběhu bakl. stupně a opět jsem se do studia vrátil/a) Ano, přestal jsem na dobu nejméně jednoho roku studovat mezi absolvování prvního stupně studia a vstupem do vyššího stupně (např. mezi Bc. a Mgr.) Ne 15

17 Forma studia Typ školy Přerušení studia nejméně na 1 rok, přestávka mezi typy studia (2) (%) Soukromé 11,1 2,0 87,3 Ano, přerušil/a jsem na dobu nejméně jednoho roku studium (např. v průběhu bakl. stupně a opět jsem se do studia vrátil/a) Veřejné Kombinovaná 6,4 2,1 16,3 5,0 91,7 79,1 Ano, přestal jsem na dobu nejméně jednoho roku studovat mezi absolvování prvního studpně studia a vstupem do vyššího stupně (např. mezi bc. a mgr.) Prezenční 4,8 1,4 94,0 Ne Častěji přerušují studium studenti SVŠ a studenti kombinované formy studia. 16

18 Plány pokračovat v dalším studiu (1) (%) ,8 5,2 5,6 74,5 35,5 34,9 24,1 46,4 9,1 7,4 20,5 22,1 Bc. Mgr. NMgr. Jsem především zaneprázdněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) Především pracuji a vedle toho studuji Jsem především student, který má i placenou práci Ještě nevím Ne, neplánuji pokračovat v dalším studiu Ano, ale ne do roka Ano, do roka po dokončení současného stud. programu 48,5 43,9 63,2 9,6 8,2 19,9 20,8 4,9 15, Tři čtvrtiny studentů bakalářských programů chtějí pokračovat v dalším studiu, dalších 15 % je nerozhodnutých, celkem tedy potenciál téměř 90 %. Poměrně vysoký je podíl studentů, kteří chtějí pokračovat, i u vyšších typů programů. 23,4 25,7 16,4 Zájem dále studovat je vyšší u studentů typu především student. Část studentů uvažuje o delší přestávce mezi studii. 17

19 Plány pokračovat v dalším studiu (2) podle oborů a zahraničních mobilit (%) 27,4 8,4 46,7 50,3 51,7 55,8 59,0 63,4 31,2 9,5 2,5 15,2 25,2 33,0 28,6 22,0 8,2 18,6 21,5 6,3 19,5 18,3 8,5 11,7 20,8 4,212,7 19,7 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Zemědělsko-lesnické a veterinární Pedagogické Ekonomické Ostatní humanitní a společensko- Umělecké ,8 14,4 30,0 13,0 42,2 8,2 4,3 73,1 21,1 19,6 6,5 52,8 69,2 4,8 13,7 12,3 69,4 2,614,7 13, Technické Přírodovědné 0 Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Ano, do roka po dokončení současného stud. programu Ano, ale ne do roka Ne, neplánuji pokračovat v dalším studiu Ještě nevím Zájem dále studovat nižší u zdravotnických apod. oborů, dáno jednak dlouhým magisterským studiem, jednak bakalářskými programy, na něž magisterské programy nenavazují. Zájem o další studium ovlivněn plánovanou mobilitou (která je častější ve vyšším typu studia). 18

20 Vzdělání otce Vzdělání matky Plány pokračovat v dalším studiu (3) podle země dalšího studia (%) 5,2% 10,5% 84,2% v České republice V zahraničí ,0 21,6 53,4 19,0 7,5 73,5 5,2 2,6 92,2 Ještě nevím 20 VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM VŠ (PhD.) VŠ (Bc.+ Mgr.) SŠsM + konzervatoř + VOŠ ZŠ + SŠbM 69,6 13,4 17,0 78,1 7,6 14,3 86,6 4,29,2 90,7 2,56,8 70,1 10,4 19,5 80,3 7,4 12,3 85,4 4,510,2 89,9 2,77, Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Cca 5 % studentů chce studovat v zahraničí. Zájem studovat v zahraničí je silně ovlivněn dosavadní zahraniční mobilitou. Zájem studovat v zahraničí je ovlivněn vzděláním obou rodičů.

21 Plány po dokončení studia těch, kteří dále studovat nechtějí 15,1% 24,5% 5,9% 3,2% 51,4% Pokračování v placeném zaměstnání, které v současnosti má Čtvrtina studentů plánuje zůstat v současném zaměstnání, polovina hledat nové. Plány studentů se liší podle studovaných oborů, v současném zaměstnání plánuje zůstat přibližně třetina budoucích ekonomů a pedagogů. Hledání/pracování v novém placeném zaměstnání Založení vlastní firmy Něco jiného Ještě neví 20

22 Národní úroveň mezinárodn í úroveň Hodnocení šancí na trhu práce (1) (%) ,6 3,1 8,4 27,2 34,4 22,3 Národní úroveň 21,5 10,6 15,6 25,3 19,0 8,0 Mezinárodní úroveň Nejsem schopen/schopna ohodnotit 5 = velmi špatně = velmi dobře Své šance na národním trhu práce vidí většina studentů jako dobré nebo velmi dobré, špatně či velmi špatně je hodnotí pouze 16 % studentů. Na mezinárodním trhu práce si věří výrazně méně. Muži své šance na národní i mezinárodní úrovni hodnotí lépe než ženy. muž 9,7 21,5 27,1 14,9 9,4 17,3 žena 6,7 17,1 23,9 16,3 11,4 24,7 muž 28,3 38,7 21,0 5,5 2,5 4,1 žena 17,7 31,2 32,0 10,6 3,6 5,

23 Hodnocení šancí na trhu práce na národní a mezinárodní úrovni (2) (%) Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Technické Ekonomické Přírodovědné Pedagogické Ostatní humanitní a společensko-vědní Umělecké Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Přírodovědné Technické Umělecké Ekonomické Ostatní humanitní a společensko-vědní Zemědělsko-lesnické a veterinární Právnické Pedagogické 49,1 25,6 24,6 45,5 27,2 40,4 19,8 39,9 29,6 29,2 20,0 35,0 9,7 25,5 7,0 25,4 6,3 22, ,7 21,4 5,1 16,7 6,3 14,9 2,6 16,7 3,8 11,0 1,9 10,7 1 = velmi dobře 2 = dobře 27,4 31,2 12,9 22,6 9,0 25, Nejlépe své šance na uplatnění na národním i mezinárodním trhu práce vnímají studenti zdravotnických oborů následováni přírodovědnými a technickými. Z ostatních právníci a pedagogové výrazně lépe hodnotí své šance na národním trhu práce než na mezinárodním, tak velký rozdíl není u humanitních, společensko-vědních a uměleckých oborů. Poměrně hodně studentů napříč obory není schopno šance na mezinárodní úrovni posoudit. 22

24 Mezinárodní úroveň Národní úroveň Mezinárodní úroveň Národní úroveň Hodnocení šancí na trhu práce podle vzdělání otce a matky (%) VŠ (PhD.) 32,0 32,4 VŠ (Bc.+ Mgr.) 26,0 34,8 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 21,9 34,5 ZŠ + SŠbM 17,5 34,6 VŠ (PhD.) 12,1 28,3 VŠ (Bc.+ Mgr.) 10,8 22,2 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 7,3 17,1 ZŠ + SŠbM 5,3 16, = velmi dobře 2 = dobře VŠ (PhD.) 20,5 37,9 VŠ (Bc.+ Mgr.) 26,2 35,4 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 22,0 35,2 ZŠ + SŠbM 17,8 30,8 VŠ (PhD.) 12,4 23,6 VŠ (Bc.+ Mgr.) 11,8 23,1 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 6,6 18,6 ZŠ + SŠbM 5,2 13, Hodnocení šancí na trhu práce je výrazně ovlivněno vzděláním jak otce, tak matky. Své šance jak na národní, tak na mezinárodní úrovni velmi dobře a dobře hodnotí výrazně lépe studenti vzdělanějších rodičů. 23

25 Vztah ke škole Spokojenost se studiem Volba první vysoké školy Pocit náležitosti ke škole Priority při výběru vysoké školy Opětovný výběr vysoké školy 24

26 Spokojenost se studiem (1) (vyznačen podíl velmi spokojených a spokojených) (%) ,7 45,5 48, ,7 30, ,4 35,5 30,2 40,8 27,9 26,6 0 Vybavení školy (počítače, učebny, atd.) Přístup vyučujících ke studentům Kvalita výuky Přístup studijních referentů/ referentek Organizace a harmonogram studia Možnost vybrat si ze široké škály předmětů 1 = velmi spokojen 2 = spokojen Studenti jsou nejspokojenější s vybavení školy a s přístupem vyučujících, vysoká je i spokojenost s kvalitou výuky a přístupem studijních referentů/referentek. Menší je spokojenost s výběrem předmětů, ale i tady je většina studentů spokojených. 25

27 Spokojenost se studiem (2) podle účasti na zahraniční mobilitě (%) ,8 17,6 Ano, byl/a Ne, nebyl/a Kvalita výuky 48,6 30,9 38,2 19,8 Ano, byl/a 39,7 28,3 Ne, nebyl/a Organizace a harmonogram studia 27,1 55,0 Ano, byl/a 34,2 40,1 Ne, nebyl/a Přístup studijních referentů/referentek 1 = velmi spokojen 2 = spokojen 39,7 34,4 Ano, byl/a 35,6 46,0 Ne, nebyl/a Vybavení školy (počítače, učebny, atd.) Spokojenost studentů je výrazně ovlivněna zahraniční mobilitou. Ti, kteří v zahraničí byli, hůře hodnotí kvalitu výuky svého studia, jakož i organizaci a harmonogram studia a vybavení školy. Lépe naopak hodnotí přístup studijních referentů/referentek. 26

28 Byla vysoká škola, kterou právě studujete, Vaší první volbou? (%) 13,6 7,6 47,4 Rozhodně ano 47,4 32,8 Veřejná 31,4 Spíše ano Spíše ne 25,6 38,6 Soukromá Rozhodně ne ,5 29,8 47,1 32,4 36,8 40,0 40,4 35,0 45,5 29,3 30,5 41,6 36,4 35,0 34,3 31,4 30,7 34, Technické Umělecké Zemědělsko-lesnické a veterinární Ekonomické Přírodovědné Ostatní humanitní a společensko-vědní Pedagogické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Pro velkou většinu studentů byla škola, na níž studují, jejich první volbou. Výrazný rozdíl je jak podle typu školy, tak podle jednotlivých oborů. Vysoká škola byla první volbou více u veřejných a státních vysokých škol oproti soukromým, první volbou byla nejvíce u technických, uměleckých a přírodovědných oborů. 27

29 Cítíte se být součástí Vaší vysoké školy? (1) (%) 18,5 3,0 28,5 Rozhodně ano Spíše ano 29,1 50,3 Prezenční 50,0 Spíše ne Rozhodně ne 21,1 51,3 Kombinovaná ,5 32,8 Jsem především student, který má i placenou práci Především pracuji a vedle toho studuji 49,0 53,9 20,3 16,7 Jsem především zaneprázdněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) Velká většina studentů se cítí být součástí vysoké školy, na níž studuje. Určité rozdíly jsou mezi studenty studujícími v prezenční formě a v ostatních formách. Pocit sounáležitosti se pochopitelně liší i podle toho, zda je student především studentem nebo především pracujícím. I u nich je ale míra náležitosti ke škole vysoká. 28

30 Cítíte se být součástí Vaší vysoké školy? (2) (%) 44,1 50,0 Umělecké 37,2 50,0 Právnické 25,6 29,1 35,7 23,4 24,2 28,4 22,3 56,1 49,8 41,7 53,2 48,5 43,2 48,1 Ostatní humanitní a společensko-vědní Technické Přírodovědné Ekonomické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Zemědělsko-lesnické a veterinární Pedagogické Rozhodně ano Spíše ano Pocit náležitosti ke škole je nejvyšší u studentů uměleckých škol (drtivá většina), následují studenti právnických, přírodovědných a technických oborů. Nejnižší je u oborů ekonomických a pedagogických. 29

31 Priority při výběru školy (1) (%) Zájem o obor 46,1 37,8 31,1 34,6 Uplatnění po absolvování studia Finanční dostupnost 24,6 22,0 22,6 23,6 1 = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita Vzdálenost od místa bydliště (rodičů) Nejvyšší prioritou při výběru školy bylo uplatnění po absolvování studia, následuje zájem o obor, vzdálenost školy a až jako poslední studenti uvádějí finanční dostupnost. Uplatnění po absolvování studia není tak důležité pro studenty v kombinované formě studia. Vzdálenost školy je důležitější pro studenty soukromých vysokých škol, finanční dostupnost naopak pro student vysokých škol veřejných a státních. Priority při výběru školy se liší podle typu studenta, u převážně pracujících či zaneprázdněných jinými povinnostmi hrála větší roli vzdálenost i finanční dostupnost. 30

32 Finanční dostupnost coby priorita při výběru školy (%) ,2 30,0 25,6 27,1 21,1 19,2 26,1 30,4 12,3 25,3 23,2 17,8 16,8 14,2 otec matka otec matka otec matka otec matka ZŠ + SŠbM SŠsM + konzervatoř + VOŠ VŠ (Bc.+ Mgr.) VŠ (PhD.) 1 = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita 15,6 23,4 Priorita finanční dostupnosti se snižuje s rostoucím vzděláním otce a částečně i matky. Nejvýznamnější je pro studenty pedagogických a zdravotnických oborů, nejméně významná naopak u studentů uměleckých, právnických a technických oborů. 0,0 36,4 32,4 23,2 28,6 25,3 21,9 43,8 19,8 12,0 16,0 24,8 26,5 31,6 25,2 23,2 26,4 23,9 Pedagogické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Zemědělsko-lesnické a veterinární Ostatní humanitní a společensko-vědní Přírodovědné Ekonomické Umělecké Technické Právnické

33 Zájem o obor coby priorita při výběru školy (%) 42,3 30,4 36,6 32,7 30,1 27,4 37,1 35,3 17,9 50,5 50,8 43,9 47,2 48,1 49,1 37,1 35,3 47,4 Právnické Technické Ostatní humanitní a společensko-vědní Přírodovědné Pedagogické Ekonomické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Umělecké Zemědělsko-lesnické a veterinární = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita Zájem o obor hraje nejvyšší roli u studentů právnických, zdravotnických atd. a humanitních/společensko-vědních. U pedagogických oborů hraje naopak nejvyšší roli finanční dostupnost studia. 32

34 Uplatnění po studiu jakožto priorita při výběru školy (%) 17,9 17,6 25,0 50,1 39,0 41,9 38,2 35,3 36,9 36,3 31,3 50,5 44,2 37,5 38,2 36,8 32,3 36,5 Technické Právnické Ekonomické Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Pedagogické Přírodovědné Zemědělsko-lesnické a veterinární Umělecké Ostatní humanitní a společensko-vědní = nejvyšší priorita 2 = vyšší priorita Uplatnění po studiu je nejdůležitější pro studenty technických, ekonomických a právnických oborů, nižší je u studentů uměleckých, zemědělských atd., humanitních a společensko-vědních. 33

35 Kdybyste si mohl/a znovu vybrat, zapsal/a byste se ke studiu na stejnou vysokou školu? (%) 15,9 89,2 10,8 kombinovaná 84,1 Ano 83,4 16,6 prezenční Ne ,6 6,4 90,9 9,1 88,2 11,8 86,6 13,4 85,4 14,6 83,5 16,5 83,3 16,7 75,8 24,2 71,4 28, Právnické Přírodovědné Umělecké Ostatní humanitní a společensko-vědní Technické Ekonomické Pedagogické Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Velká většina studentů by si opět zvolila stejnou vysokou školu, vyšší procento je u studentů starších a studujících v kombinované formě. Nejčastěji by stejnou vysokou školu volili studenti právnických, přírodovědných a uměleckých oborů, nejméně často (71 %) studenti zdravotnických atd. oborů.

36 Životní podmínky Zdroje studentů Náklady studentů Finanční problémy studentů (sebehodnocení) Práce během studia, motivace k práci Časové vytížení prací a studiem 35

37 Celkové zdroje studentů (%) 1,1 0,8 0,0 7,0 6,5 40,3 4,2 6,0 9,7 28,7 55,9 15,1 9,0 15,7 Ze současního zaměstnání Jiné Nevratný studentský grant Vratná studentská půjčka Od rodičů/p partnera Z předchozího zaměstnání Ze soukromých zdrojů Nic Méně než 2000 Kč Více než kč 85 % finančních zdrojů studentů pochází od rodičů či partnera nebo ze současného zaměstnání. 40 % studentů disponuje zdroji vyššími než Kč. Vyšší zdroje mají k dispozici starší studenti, studenti, pro něž je práce na prvním místě, studenti vyššího typu studia a studenti soukromých vysokých škol. 36

38 Struktura zdrojů studentů podle typu školy (%) Veřejné 47,9 35,1 7,4 7,1 Soukromé 78,2 10,8 3,7 6, Ze současního zaměstnání Od rodičů/ partnera Z předchozího zaměstnání Jiné Nevratný studentský grant Ze soukromých zdrojů Vratná studentská půjčka U studentů veřejných vysokých škol pokrývají peníze ze současného zaměstnání 48 % měsíčních zdrojů, u studentů soukromých vysokých škol je to necelých 80 %. 37

39 Prezenční Kombinovaná Prezenční Kombinovaná veřejné soukromé veřejné soukromé Vybrané zdroje studentů podle typu školy a formy studia (%) Více než kč Méně než 2000 Kč Nic Od rodičů/partnera Vlastní výdělek Od rodičů/partnera Vlastní výdělek Polovina studentů v prezenční formě studia nemá vlastní výdělek, téměř desetina studentů v prezenční formě vydělává měsíčně přes Kč. Příjem z práce má 55 % studentů VVŠ a 75 % studentů SVŠ. 24 % studentů VVŠ a 58 % studentů SVŠ nedostává prostředky od rodičů. 38

40 Studenti bez zdrojů od rodičů nebo bez příjmu ze zaměstnání podle oborů (%) 14,3 12,9 28,4 27,4 23,9 23,3 32,7 33,7 38,4 38,2 38,7 42,9 45,7 57,3 52,1 56,3 52,2 54,1 Právnické Pedagogické Ostatní humanitní a společensko-vědní Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Ekonomické Zemědělsko-lesnické a veterinární Přírodovědné Technické Umělecké Od rodičů partnera nedostává nic Nemá vlastní výdělek Více než polovina studentů právnických a pedagogických oborů nemá zdroje od rodičů. Naopak přes 80 % studentů technických a uměleckých škol podporu od rodičů má. Naopak téměř tři čtvrtiny studentů právnických a pedagogických oborů mají alespoň nějaký příjem ze zaměstnání, menší zaměstnanost je u studentů oborů zdravotnických atd., zemědělských atd. a technických. 39

41 Vybrané zdroje studentů podle vzdělání matky (%) ,7 5,5 5,6 8,8 14,8 10,7 16,7 16,0 16,7 22,0 17,9 11,4 16,9 17,7 14,9 16,2 18,9 9,5 32,5 6,2 11,8 8,8 25,8 18,8 19,7 8,2 8,5 6,7 12,5 9,9 8,8 5,6 8,1 10,3 Více než kč ,5 29,5 ZŠ + SŠbM SŠsM + konzervatoř + VOŠ 13,4 16,3 VŠ (Bc.+ Mgr.) 8,1 23,0 36,1 VŠ (PhD.) ZŠ + SŠbM SŠsM + konzervatoř + VOŠ 42,5 43,3 VŠ (Bc.+ Mgr.) 49,3 VŠ (PhD.) Méně než 2000 Kč Nic Od rodičů/partnera Vlastní výdělek Podpora od rodičů výrazně roste s rostoucím vzděláním matky (podle vzdělání otce jsou výsledky podobné). S rostoucím vzděláním rodičů též mírně klesají výdělky studentů. Vzdělanější rodiče tedy své děti více podporují a ty během studia tolik nepracují. Podobné výsledky vycházejí při rozdělení podle sociálního postavení rodičů. 40

42 Průměrné měsíční náklady na živobytí a studium podle typu školy (pouze studenti prezenční formy) veřejné Průměrné náklady na živobytí soukromé Průměrné náklady na studium Studenti soukromých vysokých škol mají vyšší nejen průměrné náklady na studium, ale i na živobytí, což souvisí s odlišnou strukturou studentů (na SVŠ studenti starší, více zaměstnaní). 41

43 Průměrné měsíční náklady na živobytí podle studijního oboru (zahrnuti pouze studenti prezenčního studia) Právnické Umělecké Pedagogické Ostatní humanitní a společensko-vědní Ekonomické Zemědělsko-lesnické a veterinární Přírodovědné Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Technické Hradím si sám Hradí mi rodiče/ partner Náklady na živobytí se liší podle studovaného oboru, nejvyšší jsou u studentů právnických oborů, nejnižší u studentů technických oborů. 42

44 Průměrné náklady na studium za semestr podle studijního oboru (všichni studenti) Právnické Ostatní humanitní a společensko-vědní Ekonomické Total Pedagogické Umělecké Přírodovědné Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Technické Hradím si sám Hradí mi rodiče/ partner Nejvyšší náklady na studium mají studenti právnických oborů (15,5 tis. Kč za semestr), nejnižší studenti technických oborů (necelé 2 tisíce Kč za semestr). 43

45 Průměrné náklady na studium za semestr podle studijního oboru (pouze studenti prezenčního studia) Právnické Ostatní humanitní a společensko-vědní Umělecké Ekonomické Pedagogické Zemědělsko-lesnické a veterinární Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Přírodovědné Technické Hradím si sám Hradí mi rodiče/ partner Výše příspěvku na studium od rodičů/partnera se výrazně liší podle jednotlivých oborů. 44

46 Finanční problémy studentů (jejich očima) podle oborů (%) 29,4 30,9 27,5 7,8 3,2 Ekonomické 26,5 32,0 27,2 8,9 2,9 Technické 20,5 38,5 24,4 14,1 1,3 Právnické 27,6 27,1 27,1 10,1 6,5 Přírodovědné 26,5 17,6 38,2 14,7 2,9 Umělecké 20,2 31,7 27,1 16,8 3,8 Ostatní humanitní a společensko-vědní 15,5 27,2 32,0 14,1 9,7 Pedagogické 22,9 22,9 28,6 25,7 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické 17,9 27,4 27,4 18,9 8,4 Zemědělsko-lesnické a veterinární Nemám vůbec žádné finanční problémy Mám velmi vážné finančníproblémy Neuvedeno S největšími finančními problémy se dle vlastního vnímání potýkají studenti zemědělských atd. oborů, čtvrtina z nich cítí vážné nebo velmi vážné finanční problémy. Dobře se finančně necítí ani studenti zdravotnických atd. oborů (čtvrtina pociťuje vážné problémy). Nejlépe se finančně cítí studenti ekonomických a technických studijních oborů. 45

47 Finanční problémy studentů (jejich očima) podle sociálního postavení rodičů (%) 44,3 31,2 15,6 5,3 3,5 Vysoké 22,4 37,5 29,8 8,2 2,2 Středně vysoké 22,8 28,5 33,5 11,5 3,7 Střední 19,5 22,7 33,4 19,3 5,1 Středně nízké 18,6 22,6 26,1 18,6 14,1 Nízké Nemám finanční vůbec žádné problémy Mám velmi vážné finančníproblémy Hůře svoji situaci hodnotí studenti děti rodičů s nízkým sociálním postavením (35 % těchto studentů považuje finanční problémy za vážné nebo velmi vážné).

48 Vzdělání matky Vzdělání otce Finanční problémy studentů (jejich očima) podle vzdělání rodičů (%) 22,6 29,7 29,7 13,4 4,7 ZŠ + SŠbM 24,0 30,6 30,9 10,5 4,0 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 29,9 33,5 24,5 8,5 3,6 VŠ (Bc.+ Mgr.) 37,6 29,7 16,8 10,9 5,0 VŠ (PhD.) 20,2 27,1 33,3 13,7 5,6 ZŠ + SŠbM 23,7 32,2 28,5 11,8 3,8 SŠsM + konzervatoř + VOŠ 32,8 32,6 23,3 7,4 3,9 VŠ (Bc.+ Mgr.) 40,0 24,0 30,7 4,01,3 VŠ (PhD.) Nemám finanční vůbec žádné problémy Mám velmi vážné finančníproblémy Vzdělání obou rodičů má významný vliv na finanční problémy studentů, podobné je to podle typu zaměstnání rodičů. 47

49 Zaměstnanost studentů podle věku, formy studia a typu školy 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Méně než 21 let let let Více než 30 let 0% Prezenční Kombinovaná veřejné soukromé Forma studia Typ školy Pravidelný výdělek Příležitostní výdělek Nevydělává Zaměstnanost studentů roste s věkem, liší se podle formy studia a vyšší je u studentů SVŠ. 48

50 Zaměstnanost studentů podle oborů (%) 29,4 55,9 14,7 Umělecké 61,7 18,9 18,0 Pedagogické 66,7 10,3 20,5 Právnické 53,4 22,5 22,6 Ekonomické 49,6 20,6 29,4 Ostatní humanitní a společensko-vědní 34,7 35,8 29,5 Zemědělsko-lesnické a veterinární 43,2 22,1 33,2 Přírodovědné 29,7 28,0 40,6 Technické 40,0 17,1 42,9 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Pravidelný výdělek Příležitostní výdělek Nevydělává Neuvedeno Zaměstnanost studentů podle oborů se liší. Ani příležitostný výdělek nemá třetina studentů přírodovědných oborů a 40 % studentů oborů technických a zdravotnických. Naopak pravidelný výdělek má dvě třetiny studentů právnických oborů, 60 % studentů pedagogických oborů a přes polovinu studentů ekonomických oborů.

51 Motivace studentů k práci (%) Pracuji k zafinancování svého živobytí 35,3 10,8 8,3 6,5 7,6 31,4 Pracuji, abych zvýšil/a svůj životní standard 29,1 18,5 11,2 4,6 4,9 31,6 Pracuji, abych měl/a větší pracovní zkušenosti 31,6 15,7 10,2 5,5 5,4 31,6 Pracuji, protože mám dostatek volného času 3,5 6,5 13,5 13,6 30,8 32, Zcela souhlasím Zcela nesouhlasím Neuvedlo Zafinancování živobytí, zvýšení životního standardu a získání pracovních zkušeností jsou přibližně rovnocennými důvody, proč studenti pracují. 50

52 Motivace studentů k práci podle studijního oboru (1 = zcela souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím) Pracuji k zafinancování svého živobytí Pracuji, abych zvýšil/a svůj životní standard Pracuji, abych měl/a větší pracovní zkušenosti Zdravotnické, lékařské a Právnické Pedagogické Ostatní humanitní a Ekonomické Zemědělsko-lesnické a veterinární Přírodovědné Umělecké Technické 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kvůli zafinancování živobytí pracují zejména studenti zdravotnických atd., právnických a pedagogických oborů, nejméně studenti technických oborů. Pro získání pracovních zkušeností pracují nejvíce studenti uměleckých oborů. 51

53 Souvislost mezi náplní práce a obsahem studia podle věku a oborů (%) Méně než 21 let 28,9 30,3 25,5 14,8 13,2 23,4 18,3 19,8 19,8 12,0 16,4 25,2 13,1 18,3 20,8 16,7 10,9 15,9 24,7 31, let let Více než 30 let Zcela souvisí Vůbec nesouvisí Souvislost náplně práce a obsahu studia se podle očekávání zvyšuje s věkem. Přesto čtvrtina studentů starších 30 let pracuje mimo studijní obor. Náplň práce souvisí nebo zcela souvisí se studiem (viz graf níže) nejvíce u studentů pedagogických oborů, nejméně u zemědělských atd. Pedagogické Přírodovědné Umělecké Zdravotnické, lékařské a farmaceutické Právnické Ekonomické Technické Ostatní humanitní a společensko-vědní Zemědělsko-lesnické a veterinární 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 52

54 Průměrný počet hodin týdně strávených studiem a prací podle oborů Studium ve škole Samostudium Placená práce Právnické 11,9 9,2 35,0 Pedagogické 10,0 8,4 30,2 Zdravotnické, lékařské a farmaceutické 19,7 10,7 29,3 Ostatní humanitní a společensko-vědní 12,8 9,1 28,6 Ekonomické 12,4 8,0 26,4 Zemědělsko-lesnické a veterinární 15,5 8,5 20,7 Přírodovědné 16,0 10,8 20,7 Technické 22,0 11,1 18,0 Umělecké 21,7 13,4 17,8 Studenti právnických oborů v průměru tráví 35 hodin prací, studenti technických a uměleckých oborů polovinu. Studiem ve škole a samostudiem nejvíce času tráví studenti uměleckých, technických a zdravotnických atd. oborů, naopak u studentů pedagogických oborů čas strávený se studiem neodpovídá ani polovičnímu pracovnímu úvazku. 53

55 Průměrný počet hodin týdně strávených studiem a prací podle formy studia Prezenční Kombinovaná Sudium ve škole Samostudium Placená práce Studenti studující v prezenční formě tráví průměrně v práci 16 hodin za týden, studenti v kombinované formě 41 hodin za týden. Výrazně se liší čas strávený studiem (studenti v prezenční formě 19 hodin ve škole a dalších 10 hodin samostudiem, studenti v kombinované formě 5 hodin ve škole a 9 hodin samostudiem). Nelze tedy říci, že by studenti v kombinované formě místo času ve škole více času trávili samostudiem. 54

56 Počet hodin týdně strávených prací a studiem podle typu školy a typu studenta Veřejné Soukromé Studenti SVŠ tráví studiem ve škole výrazně méně času než studenti VVŠ, souvisí s formou studia. Výrazné odlišnosti vidíme i podle typu studenta. Sudium ve škole Samostudium Placená práce Jsem především student, který má i placenou práci Především pracuji a vedle toho studuji Jsem především zaneprázndněn dalšími povinnostmi (např. pečuji o členy domácnosti) 55

57 Mobilita studentů Zájem o zahraniční mobilitu Zdroje financování Překážky zahraniční mobility 56

58 Zájem o zahraniční mobilitu podle typu studijního programu, formy studia a typu školy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bc. Mgr. + NMgr. prezenční kombinovaná veřejná soukromá Typ studijního programu Forma studia Typ školy Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Mobilita se více týkala studentů v magisterských programech, čtvrtina studentů těchto programů buď již vyjela, nebo mobilitu plánuje. Zájem o mobilitu je výrazně vyšší u studentů v prezenční formě a u studentů VVŠ. 57

59 Zájem o zahraniční mobilitu podle věku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Věkové kategorie Ano, byl/a Ne, ale mám to v plánu Ne, neplánuji se stáže účastnit Téměř 40 % studentů ve věku do 21 let má v plánu strávit část studia v zahraničí, naopak u nejstarší věkové kategorie je zájem minimální. 58

60 Hlavní zdroje financování zahraniční mobility 100% Stipendium od soukromých firem a nestátních organizací Stipendium EU 80% Ze státního grantu (nevratná půjčka) 60% 40% Vratná půjčka od státu na studium Stipendium od hostitelské země Z příjmů z práce během tohoto studia 20% 0% prezenční kombinovaná veřejná soukromá Forma studia Typ školy Vlastní výdělek z předešlého zaměstnání Příspěvek od rodičů/rodiny/partnera Nejčastějším hlavním zdrojem financování byl příspěvek od rodičů/rodiny/partnera, následovaný výdělkem z předešlého zaměstnání. Významným zdrojem je též nevratné státní financování (ERASMUS apod.) 59

61 Překážky zahraniční mobility (%) Překážky 1 = žádná 5 = velká překážka překážka Nedostatečné znalosti cizího jazyka Potíže při shánění informací Odloučení od partnera, dětí, přátel Další finanční náklady Ztráta placeného zaměstnání Nedostatek motivace Očekávaný malý přínos pro mé studium v ČR Problémy s uznáváním výsledků studia dosaženého v zahraničí v ČR Problémy s omezením vstupu do vybrané země (víza, povolení k pobytu) Omezený přístup na vybrané školy a/nebo studijní programy v zahraničí Náročné začleňování zahraničního studia do domácího studijního programu Omezená kapacita mobilitního programu Největšími překážkami zahraničních mobilit jsou finanční náklady, obava ze ztráty zaměstnání a odloučení od partnera, dětí či přátel. Malou překážkou jsou naopak omezená kapacita mobilitního programu či problémy s uznáváním studia, kde navíc došlo k výraznému poklesu (ze 16 % na 10 %) a tedy zlepšení.

62 Studenti se zdravotním znevýhodněním Typy znevýhodnění Zdravotní znevýhodnění coby překážka při studiu Potřeba podpory ze strany státu či škol a její vnímání Postoje zdravotně znevýhodněných studentů 61

63 Typy zdravotního znevýhodnění u studentů, kteří nějaké zdravotní znevýhodnění uvedli (%) ,0 12,0 19,0 23,0 28,0 30,0 0 fyzické problémy senzorické problémy jiné dlouhotrvající problémy chronické nemoci poruchy učení psychické nemoci Celkem uvedlo alespoň jeden typ zdravotního znevýhodnění 13 % studentů. Mezi těmito studenty byly nejčastější formou zdravotního znevýhodnění poruchy učení a psychické nemoci 62

64 Zdravotní znevýhodnění jako překážka ve studiu (1 = žádná překážka, 5 = velká překážka) 3 2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 1 0 senzorické problémy poruchy učení zdravotně znevýhodnění obecně chronické problémy fyzické problémy jiné dlouhotrvající problémy psychické problémy Studenti vnímají své zdravotní znevýhodnění jako překážku ve studiu nejvíce v případě psychických problémů, nejméně v případě senzorických problémů. 63

65 Podíl studentů, kteří nepotřebují institucionální a veřejnou podporu kvůli svému znevýhodnění (%) ,0 38,0 41,0 42,0 47,0 52,0 58,0 0 psychické problémy fyzické problémy jiné dlouhotrvající problémy chronické problémy zdravotně znevýhodnění obecně senzorické problémy poruchy učení Subjektivně nejméně potřebují institucionální a veřejnou podporu studenti s poruchami učení a se senzorickými problémy, nejvíce studenti s psychickými a fyzickými problémy. 64

66 Jak dobře se studenti cítí veřejně a institucionálně podporováni ,4 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,3 1 0 senzorické problémy chronické problémy fyzické problémy poruchy učení zdravotně znevýhodnění obecně jiné dlouhotrvající problémy psychické problémy Nejlépe podporu vnímají studenti se senzorickými problémy, nejhůře studenti s psychickými problémy. Ve veřejné a institucionální podpoře je dosud nevyužitý potenciál. 65

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

DOKTORANDI 2014: Základní výsledky šetření postojů studentů doktorských studijních programů vysokých škol v České republice

DOKTORANDI 2014: Základní výsledky šetření postojů studentů doktorských studijních programů vysokých škol v České republice DOKTORANDI 2014: Základní výsledky šetření postojů studentů doktorských studijních programů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, říjen 2014 1 Předkládaná zpráva

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Vybrané závěry projektu k zamyšlení

Vybrané závěry projektu k zamyšlení Vybrané závěry projektu k zamyšlení Jakub Fischer Tým KA03 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým KA03 J. Fischer (VŠE, garant), K. Vltavská (VŠE, koordinátorka), E. Březinová

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce

Přechod absolventů středních škol na trh práce Přechod absolventů středních škol na trh práce vybrané skupiny maturitních a učebních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 2 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 4 1.2 Sběr dat a použitá

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY APLIKOVANÝCH VĚD PRO AK. ROK 2016/2017 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého bakalářského studijního programu. Seznam oborů naleznete

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Cíl analýzy Ukázat, zda rozšiřující se dostupnost maturitního vzdělání

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 Metodické poznámky...4 2. Absolventi

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 2. Uchazeči o terciární vzdělávání... 6 3. Absolventi

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

V Mostě dne 28. ledna 2015. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2015 / 2016

V Mostě dne 28. ledna 2015. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2015 / 2016 PODKRUŠNOHORSKÉ GYMNÁZIUM, MOST, příspěvková organizace pracoviště Most: Čs. armády 1530, 434 46 Most, tel. 476 441 974 gymmost@gymmost.cz http://www.gymmost.cz pracoviště Bílina: Břežánská 9, 418 34 Bílina,

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali (nebo podají v rámci Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 2016 a zveřejnění podmínek pro

Více