INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET"

Transkript

1 INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou určeny držitelům debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta vydaných Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČO: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 nebo jejím prostřednictvím (dále jen banka nebo ČSOB ), ke kterým (míněny debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta) se vztahují tato volitelná pojištění: Pojištění Bezpečná karta, Cestovní pojištění a Cestovní pojištění Family, Pojištění odpovědnosti za újmu a Úrazové pojištění. 2. Tato pojištění jsou sjednána pojistnou smlouvou č (dále jen pojistná smlouva ) uzavřenou mezi bankou a ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen ČSOBP ). 3. Účastníky pojištění jsou: pojistitel - ČSOBP, pojistník - banka nebo ČSOB, pojištěný - držitel debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, který k datu podání žádosti o vznik pojištění dosáhl věku 18 let a případné další osoby, jejichž právní postavení pojištěného vyplývá z obsahu pojistné smlouvy (např. rodinní příslušníci držitele debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta v Cestovním pojištění Family nebo tzv. spolupojištěné osoby v Pojištění odpovědnosti za újmu). 4. Každé jednotlivé pojištění sjednané pojistnou smlouvou vznikne na základě následujícího prokazatelného právního jednání majitele běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána, nebo osoby, která hodlá s bankou uzavřít smlouvu o běžném účtu vedeném bankou, k němuž by měla být debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána:

2 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA a) na základě písemné žádosti o vznik pojištění učiněné na platném a aktuálně účinném k tomu určeném tiskopisu banky, b) na základě výslovné ústní žádosti o vznik pojištění učiněné telefonicky prostřednictvím Call Centra banky, c) na základě žádosti o vznik pojištění učiněné elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví banky, pokud pojistník tuto službu nabízí d) na základě žádosti o vznik pojištění učiněné elektronicky prostřednictvím aplikace na internetových stránkách banky na adrese na pokud pojistník tuto službu nabízí. 5. Každé jednotlivé pojištění sjednané pojistnou smlouvou se sjednává na pojistnou dobu neurčitou, a to s počátkem ode dne následujícího po právním jednání, s nímž je podle bodu 4. těchto Informací vznik pojištění spojen (pro případ zamýšleného vzniku pojištění iniciovaného osobou, která již je k datu uvedeného právního jednání majitelem běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána) nebo s počátkem ode dne následujícího po dni, v němž byla bankou akceptována žádost o založení běžného účtu vedeného bankou, k němuž by měla být debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána (pro případ zamýšleného vzniku pojištění iniciovaného osobou, která k datu uvedeného právního jednání není majitelem běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána). 6. Každé jednotlivé pojištění (ať individuální nebo skupinové) bez ohledu na datum jeho vzniku (bez ohledu na to, zda vzniklo přede dnem nebo po dni nabytí účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) se ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku řídí právní úpravou pojištění obsaženou v občanském zákoníku. 7. Tyto Informace jsou k dispozici v Era fi nančních centrech banky a na internetové adrese Příslušné všeobecné pojistné podmínky ČSOBP, kterými se jednotlivá pojištění řídí, jsou vystaveny na internetové adrese nebo jsou k nahlédnutí na obchodních místech ČSOBP. II. POJIŠTĚNÍ BEZPEČNÁ KARTA Úvodní ustanovení 7. Pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění platebních karet VPP PK 2014 ČSOBP (dále jen VPP PK 2014 ). 8. Toto pojištění se sjednává pro případ: vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/ Maxkarta z důvodu změny jména držitele, vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, odcizení hotovosti,

3 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA ztráty osobních dokladů, ztráty klíčů, ztráty peněženky, ztráty mobilního telefonu, vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb debetní kartou Debit MasterCard/Maxkarta na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zasílaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného. 9. Pojistná částka pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty, zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele je uvedena v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny v sekci Ustanovení ke karetnímu programu v tabulce Limity pro pojištění k debetní kartě Debit MasterCard/Maxkarta, položka Bezpečná karta, Krádež / ztráta, který je k dispozici na Pojistná částka pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta činí 150 EUR za fi nanční ztrátu vzniklou jednou neautorizovanou transakci uskutečněnou v období nejdéle 48 hodin před dobou oznámení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou), max. však do 24:00 hodin dne, ve kterém bylo hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkem přijato, nebo Kč za fi nanční ztrátu vzniklou jednou nebo více neautorizovanými transakcemi uskutečněnými v období nejdéle 120 hodin před dobou oznámení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou), max. však do 48 hodin před dobou oznámení ztráty debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou). Souhrnný roční limit Kč platí i pro fi nanční ztrátu vzniklou z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb debetní kartou Debit MasterCard/Maxkarta na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěnéh (součet pojistných plnění vyplacených z pojištění uvedených v tomto odstavci nepřesáhne souhrnný roční limit pojistného plnění ve výši Kč za jednu a všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném období). 11. Společná souhrnná pojistná částka pro případ odcizení hotovosti, pro případ ztráty osobních dokladů, pro případ ztráty klíčů, pro případ ztráty peněženky a pro případ ztráty mobilního telefonu dohromady činí Kč. 12. Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění pojistitele, pro uvedená pojistná nebezpečí, pro jednu debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta a pro jedno pojistné období. 13. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 14. Ve smyslu VPP PK 2014, článek XII., odst. 1. je územním rozsahem pojištění území celého světa.

4 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA Pojistná událost, pojistné plnění pojistitele 15. Pojistnou událostí se rozumí fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu ztráty, odcizení zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele, fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu všech neautorizovaných platební transakcí v důsledku ztráty jedné debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, odcizení hotovosti loupežným přepadením, ztráta osobních dokladů v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, ztráta klíčů v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, ztráta peněženky v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztráta mobilního telefonu v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, pokud k pojistné události došlo v době trvání pojištění. 16. Pokud došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nákladů, které je pojištěný povinen vynaložit na vydání nové debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta. 17. Pokud došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu jedné nebo více neautorizovaných platebních transakcí v důsledku ztráty jedné debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající fi nanční částce, která byla neoprávněně čerpána z účtu jednou nebo více neautorizovanými platebními transakcemi. 18. Pokud došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě neautorizované platební transakce uskutečněné: a) nejdéle 48 hodin před dobou hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou) do 24:00 hodin dne, ve kterém bylo hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkem přijato, max. ve výši 150 Euro (přepočet na českou měnu bude proveden podle pravidel vyhlášených Bankou) za fi nanční ztrátu vzniklou jednou neautorizovanou transakcí, která je součástí pojistné události, b) nejdéle 120 hodin před dobou hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou) do 48 hodin před dobou hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou), max. ve výši Kč. Za čas hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta se považuje čas platný v České republice zaznamenaný v karetním systému pojistníka. Došlo-li ke vzniku fi nanční ztráty z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit

5 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA MasterCard/Maxkarta, pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojištěnému pojistné plnění v případě, že ke škodné události došlo: jakoukoliv transakcí, ke které došlo za použití PIN kódu, jakoukoliv transakcí, která vznikla podvodným jednáním pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu. 19. V případě odcizení hotovosti pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud k odcizení hotovosti prokazatelně došlo loupežným přepadením nejdéle do dvou hodin po vybrání hotovosti z účtu nebo pokud byl pojištěný k výběru hotovosti při loupežném přepadení donucen. Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že k výběru hotovosti došlo za použití PIN kódu. Pojištěný je povinen doložit kopii výpisu z účtu k předmětné transakci. 20. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta současně i ke ztrátě osobních dokladů pojištěného, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši správních poplatků vynaložených pojištěným na pořízení ztracených osobních dokladů a nákladů vynaložených pojištěným na pořízení fotografi í na tyto osobní doklady, nejvýše však do výše pojistné částky. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení správních poplatků souvisejících s vydáním nových osobních dokladů, popř. doklady o zaplacení nákladů na pořízení fotografi í na osobní doklady. 21. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit Master- Card/Maxkarta současně i ke ztrátě klíčů k budově, k bytu nebo k místnosti, v nichž má pojištěný trvalý pobyt, nebo k budově, k bytu nebo k místnosti, které jsou určeny k individuální rekreaci, jejichž vlastníkem nebo spoluvlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na pořízení ztracených klíčů, popř. i na pořízení zámku ve vchodových dveřích budovy, bytu nebo místnosti, v nichž má pojištěný trvalý pobyt, nebo budovy, bytu nebo místnosti, které jsou určeny k individuální rekreaci, jejichž vlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na pořízení klíčů, popř. doklady na pořízení zámku ve vchodových dveřích. 22. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta současně i ke ztrátě peněženky, jejímž vlastníkem je pojištěný, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na pořízení peněženky. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na pořízení peněženky. 23. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta současně i ke ztrátě mobilního telefonu, jehož vlastníkem je pojištěný, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na pořízení mobilního telefonu. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na pořízení mobilního telefonu. Došlo-li k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována

6 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného, pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající fi nanční částce, která byla neoprávněně čerpána z účtu. Oznámení škodných událostí 24. Škodnou událost musí pojištěný oznámit osobně ve Finančních centrech banky nebo telefonicky na telefonním čísle Pojištěný je povinen nejdéle do dvou měsíců po datu oznámení škodné události pojistníkovi předložit tiskopis oznámení škodné události. Tiskopis musí být vyplněn ve všech odstavcích a podepsán pojištěným. 26. V případě, že došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo k odcizení hotovosti loupežným přepadením, musí být tiskopis oznámení škodné události dále doplněn o kopii dokumentu potvrzujícího učiněné oznámení policii podané v souvislosti s neautorizovanou platební transakcí nebo v souvislosti s odcizením hotovosti loupežným přepadením. V případě, že došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo k odcizení hotovosti loupežným přepadením mimo území České republiky, není pojištěný povinen pojistnou událost oznámit místním policejním orgánům a může nahradit kopii dokumentu potvrzujícího učiněné oznámení policii svým čestným prohlášením o vzniku škodné události. 27. Pojistné plnění pojistitel poukáže na účet pojištěného, ke kterému byla debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána, případně na účet, který je uvedený v tiskopisu oznámení škodné události. III. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ FAMILY Úvodní ustanovení 28. Cestovní pojištění se sjednává podle části A Obecná část, části B Pojištění léčebných výloh, části D Pojištění odpovědnosti za újmu, části F Asistenční služby Všeobecných pojistných podmínek pro Cestovní pojištění VPP CP 2014 ČSOBP (dále jen VPP CP 2014 ). 29. Cestovní pojištění a Cestovní pojištění Family se skládá z: pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za újmu, asistenční služby. Pojistné krytí 30. Pojištění léčebných výloh - Pojištění se sjednává pro případ úhrady nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného. Těmito léčebnými výlohami se rozumí náklady na: a) lékařské ošetření,

7 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA b) léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením. Za léky pojistitel nepovažuje výživné, posilující nebo vitamínové preparáty, prostředky používané preventivně a návykově a kosmetické přípravky, i když jsou předepsány lékařem a obsahují léčivé látky, c) pobyt v nemocnici (hospitalizace), d) transport, tj. přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí, e) repatriaci, tj. převoz pojištěného do České republiky v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout se souhlasem ošetřujícího lékaře o způsobu a místu repatriace pojištěného, f) převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho úmrtí do České republiky. U osob, které nejsou státními příslušníky České republiky, si pojistitel vyhrazuje právo rozhodnout, zda uhradí náklady na převoz tělesných ostatků pojištěného do státu, jehož byl pojištěný státním příslušníkem, nebo do České republiky, g) pohřeb nebo kremaci pojištěného ve státě, kde pojištěný zemřel, pokud tamní zákony převoz tělesných ostatků nedovolují, h) přivolání opatrovníka. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o nároku na přivolání opatrovníka. Pojištění se řídí částí A a B VPP CP Limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Při řešení škodných událostí je nutné využít asistenčních služeb, které pojistitel poskytuje prostřednictvím ČSOB Pojišťovna Asistence. Asistenční služba je nepřetržitá s možností komunikace v českém jazyce. 31. Pojištění odpovědnosti za újmu - Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu, kterou způsobil jinému během cestování v souvislosti s jeho činností nebo vztahem v běžném životě: a) na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, b) na věci nebo na zvířeti. Pojištění se vztahuje též na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby, vznikl-li nárok na úhradu těchto nákladů dle příslušných obecně závazných právních předpisů v důsledku jednání pojištěného, a jestliže z odpovědnosti za újmu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného dle těchto VPP CP Pojištění se řídí částí A a D VPP CP Limit pojistného plnění pro případ újmy způsobené člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení se sjednává ve výši Kč a pro případ majetkové újmy způsobené jinému na věci nebo na zvířeti ve výši Kč. 32. Asistenční služby - Pojistitel poskytne základní asistenční služby bez ohledu na výši sjednaného limitu pojistného

8 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA plnění v pojištění léčebných výloh. Základní asistenční služby jsou služby poskytované zejména v souvislosti s: a) lékařským ošetřením, b) hospitalizací, c) přepravou do zdravotnického zařízení, d) repatriací pojištěného do České republiky, e) převozem, pohřbem nebo kremací tělesných ostatků pojištěného, f) organizační pomocí v případě ztráty cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského oprávnění (tj. kontaktování ambasády, v případě potřeby zajištění tlumočníka, zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného). Pojistná událost, pojistné plnění pojistitele 33. Pojistnou událostí z pojištění léčebných výloh se rozumí vznik povinnosti pojištěného uhradit náklady vzniklé v důsledku jeho úrazu nebo akutního onemocnění. Náklady, které se pro potřeby cestovního pojištění považují za léčebné výlohy, jsou uvedeny výše v bodu Pojistnou událostí z pojištění odpovědnosti za újmu se rozumí vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 35. Pojistné plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v brožuře Cestovní pojištění držitele platební karty. To platí i pro součet všech plnění ze sériové pojistné události. Na plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou, bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii. 36. Součet pojistných plnění vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu doby trvání pojištění nesmí přesáhnout u jednoho pojištěného limit pojistného plnění stanovený v brožuře Cestovní pojištění držitele platební karty. 37. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Oznámení škodných událostí 38. Při škodné události je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční službu pojistitele na telefonním čísle Po návratu do České republiky je pojištěný povinen neprodleně oznámit škodnou událost pojistiteli buď telefonicky na telefonním čísle nebo písemně na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, PARDUBICE. Jak v případě telefonického, tak písemného oznámení škodné události je nutné, aby pojištěný zaslal pojistiteli důkladně vyplněný formulář Oznámení škodné události, originály dokladů o zaplacení léčebných výloh, v případě ošetření u lékaře nebo pobytu v nemocnici lékařem vyplněný formulář ATESTATIO MEDICI a kopie dalších dokladů potřebných k vyřízení škodné události, které si případně ČSOBP vyžádá.

9 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA IV. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Úvodní ustanovení 40. Pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek Pojištění odpovědnosti 2014 (dále jen VPP ODO 2014 ), část. A, B, a D. 41. Toto pojištění se sjednává pro případ vzniku: a) majetkové újmy (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením nebo zničením, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také majetková újma na věci nebo na zvířeti ), b) újmy způsobené člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, c) majetkové újmy jiné než uvedené pod písm. a), pokud vznikla v příčinné souvislosti s jí předcházející újmou uvedenou pod písm. a) nebo b) tohoto odstavce, dále také následná fi nanční újma, d) nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z ní vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. Pojistné krytí 42. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného nebo spolupojištěných osob (dále jen pojištěný ) za újmu, kterou způsobil jinému: a) na zdraví, usmrcením; limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč, b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním; limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč, c) ve formě následné fi nanční újmy; limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč, d) ve formě nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka ve výši Kč. 43. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na újmu způsobenou jinému: a) v souvislosti s vlastnictvím budovy, stavby, bytu, u kterých je pojištěný v katastru nemovitosti zapsán jako vlastník nebo spoluvlastník, které mají méně než 4 bytové jednotky a které nejsou určeny výhradně k podnikání, nebo správou či nájmem budovy, stavby nebo bytu, které mají méně než 4 bytové jednotky a které nejsou určeny výhradně k podnikání, b) v souvislosti s vlastnictvím budovy, stavby nebo bytu ve výstavbě, u kterých je pojištěný v katastru nemovitosti zapsán jako vlastník nebo spoluvlastník, s výjimkou újem na zdraví a usmrcením osob vzniklých na či v rozestavěné budově, stavbě nebo bytu nebo na stavebním pozemku, na kterém tato rozestavená budova, stavba nebo byt stojí, c) provozem domácnosti pojištěného a jejího zařízení, d) v příčinné souvislosti s rekreačním sportem, e) v příčinné souvislosti s cyklistikou,

10 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA f) použitím osob, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu domácnosti, a to při výkonu této činnosti, g) psem, kočkou a hospodářským zvířetem, jehož chov neslouží k výdělečným účelům, h) další činností v běžném občanském životě. Oznámení škodných událostí 44. Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: nebo na Vedle povinností stanovených v části A. VPP ODO 2014 je pojištěný dále povinen: a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši, b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení, c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy u příslušného orgánu, d) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem. 46. Vedle povinností stanovených ve VPP CP 2014 čl. IV odst. 2. je pojištěný dále povinen: a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši, b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení, c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy u příslušného orgánu, d) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem.

11 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA V. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 47. Podmínkou vzniku úrazového pojištění podle výše uvedené pojistné smlouvy je věk pojištěného k datu zamýšleného počátku pojištění v rozmezí nejméně 18 a méně než 60 let a dále to, že pojištěnému není k datu zamýšleného počátku pojištění přiznán starobní důchod. Úvodní ustanovení 48. Úrazové pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek pojištění osob (dále jen VPP PO 01/2014) a Zvláštních pojistných podmínek pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo invalidity 3. stupně následkem úrazu (dále jen ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014). 49. Toto pojištění se sjednává pro případ: smrti následkem úrazu a invalidity 3. stupně následkem úrazu. Pojistné krytí 50. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé v důsledku úrazu, který v době trvání pojištění nastal kdekoliv. Pojistná částka je pro úrazové pojištění ve výši Kč. Pojistná událost, pojistné plnění pojistitele 51. Byla-li úrazem, vzniklým v době trvání pojištění, způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění v souladu s VPP PO 01/2014, ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014 a se zněním pojistné smlouvy. 52. Vznikne-li u pojištěného v době trvání pojištění invalidita 3. stupně ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky o sociálním zabezpečení, a to následkem úrazu nastalého v době trvání pojištění, kdy tento úraz je rozhodující příčinou invalidity 3. stupně, a současně invalidita 3. stupně byla uznána příslušným orgánem sociálního zabezpečení, vyplatí pojistitel pojistné plnění v souladu s VPP PO 01/2014, ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014 a se zněním pojistné smlouvy. 53. Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění pouze jednou, a to z té pojistné události specifi kované odst. 50. a 51. tohoto článku, která nastane dříve, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pojistnou událostí úrazové pojištění zaniká. 54. Právo na pojistné plnění z pojištění pro případ smrti následkem úrazu má osoba určená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 55. Právo na pojistné plnění z pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem úrazu má pojištěný. Oznámení škodných událostí 56. Ten, kdo má právo na pojistné plnění, je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a

12 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA předložit k tomu veškeré doklady potřebné k zahájení šetření pojistitele: a) Smrt následkem úrazu pojištěného: vyplněný formulář pojistitele - Oznámení pojistné události Úmrtí - vyplní oznamovatel a lékař pojištěného ověřená kopie úmrtního listu doplňující doklady - např. pitevní protokol, zpráva Policie ČR, pokud je známo, že policie prováděla ve věci úmrtí šetření, event. kontakt na PČR a číslo jednací (má-li je oznamovatel k dispozici) b) Invalidita 3. stupně: vyplněný formulář pojistitele - Oznámení pojistné události Invalidita - vyplní pojištěný a lékař pojištěného kopie Posudku o invaliditě vydaného příslušnou správou sociálního zabezpečení doplňující doklady např. kopie lékařské zprávy o důvodu přiznání invalidity 3. stupně (má-li ji pojištěný k dispozici) v případě vyjmenovaných tělesných poškození lékařská zpráva, ze které vyplývá vznik tohoto poškození, a případně další potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá nebo které pojištěný k pojistné události obdrží. Pokud nejsou kopie originálních dokladů úředně ověřeny, je třeba ověřit je oproti originálu na obchodním místě pojistitele (uvedení data ověření, razítka pojistitele a podpisu zaměstnance pojistitele, který ověření provedl). 57. Sdělení, která se týkají pojištění, musí být učiněna výhradně písemně a v českém jazyce. 58. Písemnosti se účastníkům pojištění doručují pouze na adresu v ČR. Pojistitel není povinen zasílat písemnosti mimo území České republiky. 59. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním jsou hrazeny v české měně a jsou splatné na území České republiky. 60. Rovněž veškeré doklady a dokumenty týkající se pojištění musí být účastníky pojištění předkládány v českém jazyce. V případě, že tyto byly vystaveny v cizím jazyce, musí k nim být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. VI. ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 61. Pojištění Bezpečná karta zaniká: a) zrušením debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, b) písemné žádosti pojištěného o zrušení pojištění, pojištění zaniká dnem následujícím (v 00:00 hodin) po doručení žádosti o zrušení pojištění bance, c) dnem zániku pojistné smlouvy, d) podáním tiskopisu oznámení škodné události, a to následující den (v 00:00 hodin) s výjimkou případu, kdy pojištěný uplatňuje pouze fi nanční ztrátu vzniklou z důvodu ztráty, zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele, e) na základě výslovné ústní žádosti majitele běžného účtu, k němuž je karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána,

13 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA o zrušení pojištění učiněné telefonicky prostřednictvím Call Centra banky, pokud banka tuto službu umožňuje. Pojištění zaniká dnem následujícím po přijetí žádosti (v 00:00 hodin). 62. Cestovní pojištění, Cestovní pojištění Family a Pojištění odpovědnosti za újmu zaniká: a) dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění v případě zrušení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, b) na základě písemné žádosti pojištěného o zrušení pojištění dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění, c) dnem zániku této pojistné smlouvy. d) uplynutím pojistného období, ve kterém majitel běžného účtu, k němuž je karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána, výslovně ústně telefonicky požádal o zrušení pojištění prostřednictvím Call centra banky, pokud banka tuto službu umožňuje. 63. Úrazové pojištění zaniká: a) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ke kterému byla zrušena debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta, b) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ve kterém majitel běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/ Maxkarta vydána, písemně požádal banku o zrušení pojištění, c) dnem zániku pojistné smlouvy, d) dnem vzniku pojistné události, kterou je v souladu s čl. 3 a 4 ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014 smrt nebo invalidita 3. stupně pojištěného, a to i v případech, že za tuto pojistnou událost pojistitel v souladu s ustanoveními článku 14 odst. 1 VPP PO 01/2014 nebo v souladu s ustanovením článku 5, odst. 1 a 2 ZPP Debit MasterCard/ Maxkarta 01/2014 neposkytl pojistné plnění, e) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ke kterému byl pojištěnému přiznán starobní důchod, f) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ve kterém majitel běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/ Maxkarta vydána, požádal o zrušení pojištění na základě výslovné ústní žádosti učiněné prostřednictvím Call centra banky, pokud banka tuto službu umožňuje. 64. Pojištění trvá i v případě ztráty nebo zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztráty možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele v případě, je-li bankou vystavena pojištěnému náhradní debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta s výjimkou případů zániku pojištění v případě škodné události.

14 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 65. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním jsou hrazeny v české měně a jsou splatné na území České republiky. Rovněž veškeré doklady a dokumenty týkající se pojištění musí být účastníky pojištění předkládány v českém jazyce. V případě, že tyto byly vystaveny v cizím jazyce, musí k nim být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. 66. Všechna jednotlivá pojištění sjednaná výše uvedenou pojistnou smlouvou se sjednávají na dobu neurčitou. Pojistné za všechna pojištění sjednaná výše uvedenou pojistnou smlouvou je pojistným běžným; pojistné období je sjednáno v délce jednoho roku. 67. Výše běžného pojistného za jednotlivá pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a pojistné období je uvedena v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny (dále jen sazebník banky ). 68. V případě, že je pojištěnému vydána v jednom pojistném období náhradní debetní karta MasterCard s původní platností, s novým číslem debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta, nemá tato skutečnost žádný vliv na existenci pojištění sjednaných výše uvedenou pojistnou smlouvou a pojištění i nadále trvají. 70. Tyto Informace jsou účinné od

15 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA POJIŠTĚNÍ KE KARTĚ DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA Pojištění Bezpečná karta : pro případ krádeže / ztráty pro případ zneužití pro případ ztráty osobních věcí pro případ fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb kartou Debit MasterCard / Maxkartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zasílaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného Cestovní pojištění/ Cestovní pojištění Family Pojištění odpovednosti za škodu Úrazové pojištění (Smrt / Invalidita) Způsob oznámení škodných událostí Osobně na jakémkoli obchodním místě Poštovní spořitelny nebo telefonicky na čísle následně je třeba vyplnit tiskopis Oznámení škodné události. Neprodleně kontaktovat asistenční službu na tel. čísle a po návratu telefonicky kontaktovat linku nebo písemne na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, PARDUBICE Neprodleně nahlásit na infolince nebo na Neprodleně oznámit na obchodním místě ČSOB Pojišťovny vyplněním tiskopisu Oznámení pojistné události Úmrtí, resp. Oznámení pojistné události Invalidita.

16 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný pojem platební karta ; pokud je v jakémkoliv ustanovení těchto informací uveden pojem odlišný, charakterizující pouze určitý typ karty, je dané ustanovení platné a účinné pouze ve vztahu k v něm uvedenému typu karty) vydaných Československou obchodní bankou, a. s., Poštovní spořitelnou nebo jejím prostřednictvím (dále jen ČSOB ), ke kterým se vztahuje: a) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty, zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele, b) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty, c) Pojištění pro případ odcizení hotovosti, d) Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů, e) Pojištění pro případ ztráty klíčů, f) Pojištění pro případ ztráty peněženky, g) Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu, h) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného, i) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu opakovaného vydání PINu, j) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty či zničení, k) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí, podle pojistné smlouvy č (dále jen pojistná smlouva ) uzavřené mezi ČSOB a ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen ČSOBP ). Tyto informace nabývají účinnosti od pro všechna sjednaná pojištění. 2. Pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek obecná část VPP PK2014 (dále jen VPP PK 2014 ). 3. Účastníci pojištění: - pojistitel ČSOBP, - pojistník ČSOB, - pojištěný držitel platební karty, která byla vydána pojistníkem.

17 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) 4. Každé jednotlivé pojištění vznikne na základě následujících právních úkonů, resp. právních skutečností: - podpisem pojištěného jakéhokoliv tiskopisu pojistníka, jímž pojištěný projevuje zájem o vznik pojištění dle pojistné smlouvy, - vydáním platební karty pojistníkem pojištěnému v případech, kdy pojištění podle pojistné smlouvy je nedílnou součástí služeb poskytovaných pojistníkem pojištěnému a souvisejících s konkrétním druhem platební karty, - podáním žádosti o vznik pojištění učiněné elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví ČSOB, pokud pojistník tento způsob vzniku pojištění umožňuje, - výslovným ústním souhlasem pojištěného se vznikem pojištění učiněným telefonicky prostřednictvím call centra ČSOB, pokud pojistník tento způsob vzniku pojištění umožňuje. 5. Každé jednotlivé pojištění se sjednává s počátkem ode dne následujícího po právním úkonu, resp. právní skutečnosti, s nímž je podle předchozího odstavce těchto informací vznik pojištění spojen a trvá do svého zániku některým ze způsobů podle pojistné smlouvy. 6. Každé jednotlivé pojištění (ať individuální nebo skupinové) bez ohledu na datum jeho vzniku (bez ohledu na to, zda vzniklo přede dnem nebo po dni nabytí účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) se ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku řídí právní úpravou pojištění obsaženou v občanském zákoníku. 7. Informace k pojištění platebních karet a VPP PK 2014 jsou pojištěným k dispozici na všech obchodních místech pojistníka a na internetové adrese V případě požadavku pojištěného je mu pojistník povinen vydat Informace k pojištění platebních karet a VPP PK 2014 v písemné formě. II. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, ROZSAH POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ ČÁSTKY 1. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu ztráty, zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu ztráty, zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele. Finanční ztrátou se rozumí výše vynaložených nákladů na vydání nové platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení platební karty. Pohřešováním platební karty se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s platební kartou disponovat. Zničením platební karty se rozumí změna stavu platební karty, po které není možno objektivně použít platební kartu ke svému účelu. 2. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty platební karty.

18 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) 3. Pojištění pro případ odcizení hotovosti Předmětem pojištění je hotovost, kterou pojištěný vybral ze svého účtu (vedeného pojistníkem a k němuž je vedena platební karta) a která byla odcizena loupežným přepadením. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si hotovosti tak, že pachatel použil před výběrem nebo po výběru hotovosti proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 4. Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodu ztráty jeho osobních dokladů, došlo-li k jejich ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení osobních dokladů. Pohřešováním osobních dokladů se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s osobními doklady disponovat. Osobními doklady se rozumí platný občanský průkaz, platný pas, platný řidičský průkaz a platné osvědčení o technickém průkazu vozidla pojištěného. 5. Pojištění pro případ ztráty klíčů Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodu ztráty jeho klíčů k budově, k bytu nebo k místnosti, v nichž má pojištěný trvalý pobyt, nebo k budově, k bytu nebo k místnosti, které jsou určeny k individuální rekreaci, jejichž vlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká, došlo-li k jejich ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení klíčů. Pohřešováním klíčů se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s klíči disponovat. 6. Pojištění pro případ ztráty peněženky Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodů ztráty jeho peněženky, došlo-li k její ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení peněženky. Pohřešováním peněženky se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s peněženkou disponovat. 7. Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodů ztráty jeho mobilního telefonu, došlo-li k jeho ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení mobilního telefonu. Pohřešováním mobilního telefonu se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s mobilním telefonem disponovat. 8. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného. Finanční ztrátou se rozumí fi nanční částka, která byla

19 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) neoprávněně převedena z bankovního účtu pojištěného cizí osobou z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného. 9. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu opakovaného vydání PINu Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu opakovaného vydání PINu k platební kartě. Finanční ztrátou se rozumí částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za opakované vydání PINu. 10. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty či zničení Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu úhrady poplatku za expresní vydání platební karty ČSOB v případě její ztráty nebo zničení. Finanční ztrátou se rozumí částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za expresní vydání platební karty. 11. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované karty - s reliéfními/vystouplými identifikačními údaji) Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu úhrady poplatku za vydání náhradní platební karty v zahraničí v případě její ztráty nebo zničení, nebo fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu úhrady poplatku za vydání náhradní hotovosti v zahraničí. Finanční ztrátou se rozumí částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za vydání náhradní platební karty v zahraničí v případě její ztráty nebo zničení, nebo částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za vydání náhradní hotovosti v zahraničí. 12. Varianty pojištění Basic, Classic a Extra Pojištění lze sjednat ve třech variantách (Basic, Classic a Extra). Pojištění, která se k jednotlivým variantám vztahují společně s pojistnými částkami, jsou uvedena v tabulce v bodě 16 tohoto článku. 13. Pojistná částka pro případ vzniku finanční ztráty Pojistné částky jsou pro jednotlivé varianty pojištění, pro jednu platební kartu a pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období horní hranicí pojistného plnění pojistitele. Varianta BASIC sestává z následujících pojištění s následujícími pojistnými částkami: Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty nebo zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele (1), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty (2) a Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného (8). Společná

20 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ odcizení hotovosti (3), Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů (4), Pojištění pro případ ztráty klíčů (5) a Pojištění pro případ ztráty peněženky (6). Společná a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu (7) s pojistnou částkou ve výši Kč. Varianta CLASSIC sestává z následujících pojištění s následujícími pojistnými částkami: Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty nebo zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele (1), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty (2), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného (8), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu opakovaného vydání nového PINu (9) a Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty či zničení (10). Společná a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ odcizení hotovosti (3), Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů (4), Pojištění pro případ ztráty klíčů (5) a Pojištění pro případ ztráty peněženky (6). Společná a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu (7) s pojistnou částkou ve výši Kč. Varianta EXTRA sestává z následujících pojištění s následujícími pojistnými částkami: Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty nebo zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele (1), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty (2), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného (8), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu opakovaného vydání nového PINu (9), Pojištění pro případ vzniku fi nanční

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s.

Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Informační dokument o pojistném produktu Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Produkt: Pojištění

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Cestovním pojištění č

Cestovním pojištění č SJNAL:. HČ: OČ: (HČ / OČ = interní evidenční číslo v ČSOB Pojišťovně a. s., členu holdingu ČSOB) Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s.

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištění držitelů platebních karet č. 848618217 nebo 71167 (dále

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070430215 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění Skupinová pojistná smlouva č. 3298900000 o cestovním pojištění Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČO: 61859869 DIČ: CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více

Cestovní pojištění pro držitele platebních karet Československé obchodní banky, a. s.

Cestovní pojištění pro držitele platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Cestovní pojištění pro držitele platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Informační dokument o pojistném produktu Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Produkt: Cestovní pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCÍHO MAZLÍČKA DPPDMCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCÍHO MAZLÍČKA DPPDMCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCÍHO MAZLÍČKA DPPDMCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018 Úvodní ustanovení 1. Pojištění domácího mazlíčka, které sjednává

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Příručka pro sjednání Říjen 2018 OBSAH 1. Základní informace....................................................... 3 1.1. Individuální cestovní pojištění..................................................

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje 1. Správa pojištění Kontaktní osoby za pojištění majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění a pojištění vozidel: RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

ZPP ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADOU POSKYTNUTÉ ODBORNÉ SLUŽBY

ZPP ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADOU POSKYTNUTÉ ODBORNÉ SLUŽBY ZPP 690-2 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADOU POSKYTNUTÉ ODBORNÉ SLUŽBY Obsah Článek 1. Úvodní ustanovení... 2 Článek 2. Rozsah pojištění a pojistná nebezpečí...

Více

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family:

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele karty DebitMasterCard / Maxkarty Československé obchodní banky, a. s., Poštovní spořitelny vystavené na základě Pojistné smlouvy č. 8048618217 mezi Československou obchodní

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty

Cestovní pojištění. držitele platební karty Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s.,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Viz ustanovení 116 občanského zákoníku v platném znění

Viz ustanovení 116 občanského zákoníku v platném znění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2010 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím platební karty, ztrátou dokladů či klíčů nebo odcizením či zneužitím mobilního telefonu č.j.: 02/2010 (ZPP-PV-PK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

DODATEK č.3. k pojistné smlouvě č (dále také jen,,pojistná smlouva )

DODATEK č.3. k pojistné smlouvě č (dále také jen,,pojistná smlouva ) DODATEK č.3 ( dále jen,,prolongační dodatek ) k pojistné smlouvě č. 8056417528 (dále také jen,,pojistná smlouva ) Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům

Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům Pojistná smlouva skupinového úrazového pojištění k ČSOB Dětským kontům Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty České spořitelny 2. Debetní karty 3. Předplacené karty 4. Ceny za transakce 5. Ostatní služby ke kartám

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice Smluvní strany ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingy ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 ičo: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Čl. 1 Databáze EuropeanCarAssistance

Čl. 1 Databáze EuropeanCarAssistance Všeobecné podmínky prodeje asistenčních služeb Autem Bez Starostí obchodní společnosti Autem Bez Starostí s.r.o. se sídlem K Vltavě 653/63, Modřany, 143 00 Prha 4, IČ: 06334288 zapsané v obchodním rejstříku

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Pojištění Auto GO. Informační dokument o pojistném produktu. Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika

Pojištění Auto GO. Informační dokument o pojistném produktu. Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika Pojištění Auto GO Informační dokument o pojistném produktu Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika Produkt: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2010 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Pojistná smlouva č. 8054114615

Pojistná smlouva č. 8054114615 Pojistná smlouva č. 8054114615 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby JUNIOR X konto zdarma v rámci X konta *)

Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby JUNIOR X konto zdarma v rámci X konta *) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. VYDÁNÍ/POUŽÍVÁNÍ KARTY 2. VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ 3. OSTATNÍ SLUŽBY 1. VYDÁNÍ/POUŽÍVÁNÍ KARTY 1.1. Domácí bankomatové

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více