INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET"

Transkript

1 INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou určeny držitelům debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta vydaných Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČO: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 nebo jejím prostřednictvím (dále jen banka nebo ČSOB ), ke kterým (míněny debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta) se vztahují tato volitelná pojištění: Pojištění Bezpečná karta, Cestovní pojištění a Cestovní pojištění Family, Pojištění odpovědnosti za újmu a Úrazové pojištění. 2. Tato pojištění jsou sjednána pojistnou smlouvou č (dále jen pojistná smlouva ) uzavřenou mezi bankou a ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen ČSOBP ). 3. Účastníky pojištění jsou: pojistitel - ČSOBP, pojistník - banka nebo ČSOB, pojištěný - držitel debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, který k datu podání žádosti o vznik pojištění dosáhl věku 18 let a případné další osoby, jejichž právní postavení pojištěného vyplývá z obsahu pojistné smlouvy (např. rodinní příslušníci držitele debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta v Cestovním pojištění Family nebo tzv. spolupojištěné osoby v Pojištění odpovědnosti za újmu). 4. Každé jednotlivé pojištění sjednané pojistnou smlouvou vznikne na základě následujícího prokazatelného právního jednání majitele běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána, nebo osoby, která hodlá s bankou uzavřít smlouvu o běžném účtu vedeném bankou, k němuž by měla být debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána:

2 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA a) na základě písemné žádosti o vznik pojištění učiněné na platném a aktuálně účinném k tomu určeném tiskopisu banky, b) na základě výslovné ústní žádosti o vznik pojištění učiněné telefonicky prostřednictvím Call Centra banky, c) na základě žádosti o vznik pojištění učiněné elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví banky, pokud pojistník tuto službu nabízí d) na základě žádosti o vznik pojištění učiněné elektronicky prostřednictvím aplikace na internetových stránkách banky na adrese na pokud pojistník tuto službu nabízí. 5. Každé jednotlivé pojištění sjednané pojistnou smlouvou se sjednává na pojistnou dobu neurčitou, a to s počátkem ode dne následujícího po právním jednání, s nímž je podle bodu 4. těchto Informací vznik pojištění spojen (pro případ zamýšleného vzniku pojištění iniciovaného osobou, která již je k datu uvedeného právního jednání majitelem běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána) nebo s počátkem ode dne následujícího po dni, v němž byla bankou akceptována žádost o založení běžného účtu vedeného bankou, k němuž by měla být debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána (pro případ zamýšleného vzniku pojištění iniciovaného osobou, která k datu uvedeného právního jednání není majitelem běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána). 6. Každé jednotlivé pojištění (ať individuální nebo skupinové) bez ohledu na datum jeho vzniku (bez ohledu na to, zda vzniklo přede dnem nebo po dni nabytí účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) se ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku řídí právní úpravou pojištění obsaženou v občanském zákoníku. 7. Tyto Informace jsou k dispozici v Era fi nančních centrech banky a na internetové adrese Příslušné všeobecné pojistné podmínky ČSOBP, kterými se jednotlivá pojištění řídí, jsou vystaveny na internetové adrese nebo jsou k nahlédnutí na obchodních místech ČSOBP. II. POJIŠTĚNÍ BEZPEČNÁ KARTA Úvodní ustanovení 7. Pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění platebních karet VPP PK 2014 ČSOBP (dále jen VPP PK 2014 ). 8. Toto pojištění se sjednává pro případ: vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/ Maxkarta z důvodu změny jména držitele, vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, odcizení hotovosti,

3 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA ztráty osobních dokladů, ztráty klíčů, ztráty peněženky, ztráty mobilního telefonu, vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb debetní kartou Debit MasterCard/Maxkarta na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zasílaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného. 9. Pojistná částka pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty, zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele je uvedena v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny v sekci Ustanovení ke karetnímu programu v tabulce Limity pro pojištění k debetní kartě Debit MasterCard/Maxkarta, položka Bezpečná karta, Krádež / ztráta, který je k dispozici na Pojistná částka pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta činí 150 EUR za fi nanční ztrátu vzniklou jednou neautorizovanou transakci uskutečněnou v období nejdéle 48 hodin před dobou oznámení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou), max. však do 24:00 hodin dne, ve kterém bylo hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkem přijato, nebo Kč za fi nanční ztrátu vzniklou jednou nebo více neautorizovanými transakcemi uskutečněnými v období nejdéle 120 hodin před dobou oznámení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou), max. však do 48 hodin před dobou oznámení ztráty debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou). Souhrnný roční limit Kč platí i pro fi nanční ztrátu vzniklou z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb debetní kartou Debit MasterCard/Maxkarta na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěnéh (součet pojistných plnění vyplacených z pojištění uvedených v tomto odstavci nepřesáhne souhrnný roční limit pojistného plnění ve výši Kč za jednu a všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném období). 11. Společná souhrnná pojistná částka pro případ odcizení hotovosti, pro případ ztráty osobních dokladů, pro případ ztráty klíčů, pro případ ztráty peněženky a pro případ ztráty mobilního telefonu dohromady činí Kč. 12. Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění pojistitele, pro uvedená pojistná nebezpečí, pro jednu debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta a pro jedno pojistné období. 13. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 14. Ve smyslu VPP PK 2014, článek XII., odst. 1. je územním rozsahem pojištění území celého světa.

4 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA Pojistná událost, pojistné plnění pojistitele 15. Pojistnou událostí se rozumí fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu ztráty, odcizení zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele, fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu všech neautorizovaných platební transakcí v důsledku ztráty jedné debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, odcizení hotovosti loupežným přepadením, ztráta osobních dokladů v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, ztráta klíčů v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, ztráta peněženky v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztráta mobilního telefonu v souvislosti a současně se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, pokud k pojistné události došlo v době trvání pojištění. 16. Pokud došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nákladů, které je pojištěný povinen vynaložit na vydání nové debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta. 17. Pokud došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu jedné nebo více neautorizovaných platebních transakcí v důsledku ztráty jedné debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající fi nanční částce, která byla neoprávněně čerpána z účtu jednou nebo více neautorizovanými platebními transakcemi. 18. Pokud došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě neautorizované platební transakce uskutečněné: a) nejdéle 48 hodin před dobou hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou) do 24:00 hodin dne, ve kterém bylo hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkem přijato, max. ve výši 150 Euro (přepočet na českou měnu bude proveden podle pravidel vyhlášených Bankou) za fi nanční ztrátu vzniklou jednou neautorizovanou transakcí, která je součástí pojistné události, b) nejdéle 120 hodin před dobou hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou) do 48 hodin před dobou hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta pojistníkovi pojištěným (popř. třetí osobou), max. ve výši Kč. Za čas hlášení ztráty debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta se považuje čas platný v České republice zaznamenaný v karetním systému pojistníka. Došlo-li ke vzniku fi nanční ztráty z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit

5 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA MasterCard/Maxkarta, pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojištěnému pojistné plnění v případě, že ke škodné události došlo: jakoukoliv transakcí, ke které došlo za použití PIN kódu, jakoukoliv transakcí, která vznikla podvodným jednáním pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu. 19. V případě odcizení hotovosti pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud k odcizení hotovosti prokazatelně došlo loupežným přepadením nejdéle do dvou hodin po vybrání hotovosti z účtu nebo pokud byl pojištěný k výběru hotovosti při loupežném přepadení donucen. Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že k výběru hotovosti došlo za použití PIN kódu. Pojištěný je povinen doložit kopii výpisu z účtu k předmětné transakci. 20. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta současně i ke ztrátě osobních dokladů pojištěného, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši správních poplatků vynaložených pojištěným na pořízení ztracených osobních dokladů a nákladů vynaložených pojištěným na pořízení fotografi í na tyto osobní doklady, nejvýše však do výše pojistné částky. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení správních poplatků souvisejících s vydáním nových osobních dokladů, popř. doklady o zaplacení nákladů na pořízení fotografi í na osobní doklady. 21. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit Master- Card/Maxkarta současně i ke ztrátě klíčů k budově, k bytu nebo k místnosti, v nichž má pojištěný trvalý pobyt, nebo k budově, k bytu nebo k místnosti, které jsou určeny k individuální rekreaci, jejichž vlastníkem nebo spoluvlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na pořízení ztracených klíčů, popř. i na pořízení zámku ve vchodových dveřích budovy, bytu nebo místnosti, v nichž má pojištěný trvalý pobyt, nebo budovy, bytu nebo místnosti, které jsou určeny k individuální rekreaci, jejichž vlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na pořízení klíčů, popř. doklady na pořízení zámku ve vchodových dveřích. 22. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta současně i ke ztrátě peněženky, jejímž vlastníkem je pojištěný, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na pořízení peněženky. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na pořízení peněženky. 23. Došlo-li v souvislosti se ztrátou debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta současně i ke ztrátě mobilního telefonu, jehož vlastníkem je pojištěný, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na pořízení mobilního telefonu. Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na pořízení mobilního telefonu. Došlo-li k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována

6 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného, pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající fi nanční částce, která byla neoprávněně čerpána z účtu. Oznámení škodných událostí 24. Škodnou událost musí pojištěný oznámit osobně ve Finančních centrech banky nebo telefonicky na telefonním čísle Pojištěný je povinen nejdéle do dvou měsíců po datu oznámení škodné události pojistníkovi předložit tiskopis oznámení škodné události. Tiskopis musí být vyplněn ve všech odstavcích a podepsán pojištěným. 26. V případě, že došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo k odcizení hotovosti loupežným přepadením, musí být tiskopis oznámení škodné události dále doplněn o kopii dokumentu potvrzujícího učiněné oznámení policii podané v souvislosti s neautorizovanou platební transakcí nebo v souvislosti s odcizením hotovosti loupežným přepadením. V případě, že došlo k fi nanční ztrátě vzniklé z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo k odcizení hotovosti loupežným přepadením mimo území České republiky, není pojištěný povinen pojistnou událost oznámit místním policejním orgánům a může nahradit kopii dokumentu potvrzujícího učiněné oznámení policii svým čestným prohlášením o vzniku škodné události. 27. Pojistné plnění pojistitel poukáže na účet pojištěného, ke kterému byla debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána, případně na účet, který je uvedený v tiskopisu oznámení škodné události. III. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ FAMILY Úvodní ustanovení 28. Cestovní pojištění se sjednává podle části A Obecná část, části B Pojištění léčebných výloh, části D Pojištění odpovědnosti za újmu, části F Asistenční služby Všeobecných pojistných podmínek pro Cestovní pojištění VPP CP 2014 ČSOBP (dále jen VPP CP 2014 ). 29. Cestovní pojištění a Cestovní pojištění Family se skládá z: pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za újmu, asistenční služby. Pojistné krytí 30. Pojištění léčebných výloh - Pojištění se sjednává pro případ úhrady nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného. Těmito léčebnými výlohami se rozumí náklady na: a) lékařské ošetření,

7 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA b) léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením. Za léky pojistitel nepovažuje výživné, posilující nebo vitamínové preparáty, prostředky používané preventivně a návykově a kosmetické přípravky, i když jsou předepsány lékařem a obsahují léčivé látky, c) pobyt v nemocnici (hospitalizace), d) transport, tj. přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí, e) repatriaci, tj. převoz pojištěného do České republiky v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout se souhlasem ošetřujícího lékaře o způsobu a místu repatriace pojištěného, f) převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho úmrtí do České republiky. U osob, které nejsou státními příslušníky České republiky, si pojistitel vyhrazuje právo rozhodnout, zda uhradí náklady na převoz tělesných ostatků pojištěného do státu, jehož byl pojištěný státním příslušníkem, nebo do České republiky, g) pohřeb nebo kremaci pojištěného ve státě, kde pojištěný zemřel, pokud tamní zákony převoz tělesných ostatků nedovolují, h) přivolání opatrovníka. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o nároku na přivolání opatrovníka. Pojištění se řídí částí A a B VPP CP Limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Při řešení škodných událostí je nutné využít asistenčních služeb, které pojistitel poskytuje prostřednictvím ČSOB Pojišťovna Asistence. Asistenční služba je nepřetržitá s možností komunikace v českém jazyce. 31. Pojištění odpovědnosti za újmu - Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu, kterou způsobil jinému během cestování v souvislosti s jeho činností nebo vztahem v běžném životě: a) na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, b) na věci nebo na zvířeti. Pojištění se vztahuje též na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby, vznikl-li nárok na úhradu těchto nákladů dle příslušných obecně závazných právních předpisů v důsledku jednání pojištěného, a jestliže z odpovědnosti za újmu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného dle těchto VPP CP Pojištění se řídí částí A a D VPP CP Limit pojistného plnění pro případ újmy způsobené člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení se sjednává ve výši Kč a pro případ majetkové újmy způsobené jinému na věci nebo na zvířeti ve výši Kč. 32. Asistenční služby - Pojistitel poskytne základní asistenční služby bez ohledu na výši sjednaného limitu pojistného

8 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA plnění v pojištění léčebných výloh. Základní asistenční služby jsou služby poskytované zejména v souvislosti s: a) lékařským ošetřením, b) hospitalizací, c) přepravou do zdravotnického zařízení, d) repatriací pojištěného do České republiky, e) převozem, pohřbem nebo kremací tělesných ostatků pojištěného, f) organizační pomocí v případě ztráty cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského oprávnění (tj. kontaktování ambasády, v případě potřeby zajištění tlumočníka, zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného). Pojistná událost, pojistné plnění pojistitele 33. Pojistnou událostí z pojištění léčebných výloh se rozumí vznik povinnosti pojištěného uhradit náklady vzniklé v důsledku jeho úrazu nebo akutního onemocnění. Náklady, které se pro potřeby cestovního pojištění považují za léčebné výlohy, jsou uvedeny výše v bodu Pojistnou událostí z pojištění odpovědnosti za újmu se rozumí vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 35. Pojistné plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v brožuře Cestovní pojištění držitele platební karty. To platí i pro součet všech plnění ze sériové pojistné události. Na plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou, bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii. 36. Součet pojistných plnění vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu doby trvání pojištění nesmí přesáhnout u jednoho pojištěného limit pojistného plnění stanovený v brožuře Cestovní pojištění držitele platební karty. 37. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Oznámení škodných událostí 38. Při škodné události je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční službu pojistitele na telefonním čísle Po návratu do České republiky je pojištěný povinen neprodleně oznámit škodnou událost pojistiteli buď telefonicky na telefonním čísle nebo písemně na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, PARDUBICE. Jak v případě telefonického, tak písemného oznámení škodné události je nutné, aby pojištěný zaslal pojistiteli důkladně vyplněný formulář Oznámení škodné události, originály dokladů o zaplacení léčebných výloh, v případě ošetření u lékaře nebo pobytu v nemocnici lékařem vyplněný formulář ATESTATIO MEDICI a kopie dalších dokladů potřebných k vyřízení škodné události, které si případně ČSOBP vyžádá.

9 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA IV. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Úvodní ustanovení 40. Pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek Pojištění odpovědnosti 2014 (dále jen VPP ODO 2014 ), část. A, B, a D. 41. Toto pojištění se sjednává pro případ vzniku: a) majetkové újmy (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením nebo zničením, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také majetková újma na věci nebo na zvířeti ), b) újmy způsobené člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, c) majetkové újmy jiné než uvedené pod písm. a), pokud vznikla v příčinné souvislosti s jí předcházející újmou uvedenou pod písm. a) nebo b) tohoto odstavce, dále také následná fi nanční újma, d) nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z ní vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. Pojistné krytí 42. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného nebo spolupojištěných osob (dále jen pojištěný ) za újmu, kterou způsobil jinému: a) na zdraví, usmrcením; limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč, b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním; limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč, c) ve formě následné fi nanční újmy; limit pojistného plnění se sjednává ve výši Kč, d) ve formě nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka ve výši Kč. 43. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na újmu způsobenou jinému: a) v souvislosti s vlastnictvím budovy, stavby, bytu, u kterých je pojištěný v katastru nemovitosti zapsán jako vlastník nebo spoluvlastník, které mají méně než 4 bytové jednotky a které nejsou určeny výhradně k podnikání, nebo správou či nájmem budovy, stavby nebo bytu, které mají méně než 4 bytové jednotky a které nejsou určeny výhradně k podnikání, b) v souvislosti s vlastnictvím budovy, stavby nebo bytu ve výstavbě, u kterých je pojištěný v katastru nemovitosti zapsán jako vlastník nebo spoluvlastník, s výjimkou újem na zdraví a usmrcením osob vzniklých na či v rozestavěné budově, stavbě nebo bytu nebo na stavebním pozemku, na kterém tato rozestavená budova, stavba nebo byt stojí, c) provozem domácnosti pojištěného a jejího zařízení, d) v příčinné souvislosti s rekreačním sportem, e) v příčinné souvislosti s cyklistikou,

10 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA f) použitím osob, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu domácnosti, a to při výkonu této činnosti, g) psem, kočkou a hospodářským zvířetem, jehož chov neslouží k výdělečným účelům, h) další činností v běžném občanském životě. Oznámení škodných událostí 44. Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na tel.: nebo na Vedle povinností stanovených v části A. VPP ODO 2014 je pojištěný dále povinen: a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši, b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení, c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy u příslušného orgánu, d) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem. 46. Vedle povinností stanovených ve VPP CP 2014 čl. IV odst. 2. je pojištěný dále povinen: a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši, b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení, c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy u příslušného orgánu, d) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez souhlasu pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem.

11 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA V. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 47. Podmínkou vzniku úrazového pojištění podle výše uvedené pojistné smlouvy je věk pojištěného k datu zamýšleného počátku pojištění v rozmezí nejméně 18 a méně než 60 let a dále to, že pojištěnému není k datu zamýšleného počátku pojištění přiznán starobní důchod. Úvodní ustanovení 48. Úrazové pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek pojištění osob (dále jen VPP PO 01/2014) a Zvláštních pojistných podmínek pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo invalidity 3. stupně následkem úrazu (dále jen ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014). 49. Toto pojištění se sjednává pro případ: smrti následkem úrazu a invalidity 3. stupně následkem úrazu. Pojistné krytí 50. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé v důsledku úrazu, který v době trvání pojištění nastal kdekoliv. Pojistná částka je pro úrazové pojištění ve výši Kč. Pojistná událost, pojistné plnění pojistitele 51. Byla-li úrazem, vzniklým v době trvání pojištění, způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění v souladu s VPP PO 01/2014, ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014 a se zněním pojistné smlouvy. 52. Vznikne-li u pojištěného v době trvání pojištění invalidita 3. stupně ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky o sociálním zabezpečení, a to následkem úrazu nastalého v době trvání pojištění, kdy tento úraz je rozhodující příčinou invalidity 3. stupně, a současně invalidita 3. stupně byla uznána příslušným orgánem sociálního zabezpečení, vyplatí pojistitel pojistné plnění v souladu s VPP PO 01/2014, ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014 a se zněním pojistné smlouvy. 53. Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění pouze jednou, a to z té pojistné události specifi kované odst. 50. a 51. tohoto článku, která nastane dříve, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pojistnou událostí úrazové pojištění zaniká. 54. Právo na pojistné plnění z pojištění pro případ smrti následkem úrazu má osoba určená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 55. Právo na pojistné plnění z pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem úrazu má pojištěný. Oznámení škodných událostí 56. Ten, kdo má právo na pojistné plnění, je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a

12 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA předložit k tomu veškeré doklady potřebné k zahájení šetření pojistitele: a) Smrt následkem úrazu pojištěného: vyplněný formulář pojistitele - Oznámení pojistné události Úmrtí - vyplní oznamovatel a lékař pojištěného ověřená kopie úmrtního listu doplňující doklady - např. pitevní protokol, zpráva Policie ČR, pokud je známo, že policie prováděla ve věci úmrtí šetření, event. kontakt na PČR a číslo jednací (má-li je oznamovatel k dispozici) b) Invalidita 3. stupně: vyplněný formulář pojistitele - Oznámení pojistné události Invalidita - vyplní pojištěný a lékař pojištěného kopie Posudku o invaliditě vydaného příslušnou správou sociálního zabezpečení doplňující doklady např. kopie lékařské zprávy o důvodu přiznání invalidity 3. stupně (má-li ji pojištěný k dispozici) v případě vyjmenovaných tělesných poškození lékařská zpráva, ze které vyplývá vznik tohoto poškození, a případně další potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá nebo které pojištěný k pojistné události obdrží. Pokud nejsou kopie originálních dokladů úředně ověřeny, je třeba ověřit je oproti originálu na obchodním místě pojistitele (uvedení data ověření, razítka pojistitele a podpisu zaměstnance pojistitele, který ověření provedl). 57. Sdělení, která se týkají pojištění, musí být učiněna výhradně písemně a v českém jazyce. 58. Písemnosti se účastníkům pojištění doručují pouze na adresu v ČR. Pojistitel není povinen zasílat písemnosti mimo území České republiky. 59. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním jsou hrazeny v české měně a jsou splatné na území České republiky. 60. Rovněž veškeré doklady a dokumenty týkající se pojištění musí být účastníky pojištění předkládány v českém jazyce. V případě, že tyto byly vystaveny v cizím jazyce, musí k nim být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. VI. ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 61. Pojištění Bezpečná karta zaniká: a) zrušením debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, b) písemné žádosti pojištěného o zrušení pojištění, pojištění zaniká dnem následujícím (v 00:00 hodin) po doručení žádosti o zrušení pojištění bance, c) dnem zániku pojistné smlouvy, d) podáním tiskopisu oznámení škodné události, a to následující den (v 00:00 hodin) s výjimkou případu, kdy pojištěný uplatňuje pouze fi nanční ztrátu vzniklou z důvodu ztráty, zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztrátou možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele, e) na základě výslovné ústní žádosti majitele běžného účtu, k němuž je karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána,

13 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA o zrušení pojištění učiněné telefonicky prostřednictvím Call Centra banky, pokud banka tuto službu umožňuje. Pojištění zaniká dnem následujícím po přijetí žádosti (v 00:00 hodin). 62. Cestovní pojištění, Cestovní pojištění Family a Pojištění odpovědnosti za újmu zaniká: a) dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění v případě zrušení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta, b) na základě písemné žádosti pojištěného o zrušení pojištění dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění, c) dnem zániku této pojistné smlouvy. d) uplynutím pojistného období, ve kterém majitel běžného účtu, k němuž je karta Debit MasterCard/Maxkarta vydána, výslovně ústně telefonicky požádal o zrušení pojištění prostřednictvím Call centra banky, pokud banka tuto službu umožňuje. 63. Úrazové pojištění zaniká: a) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ke kterému byla zrušena debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta, b) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ve kterém majitel běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/ Maxkarta vydána, písemně požádal banku o zrušení pojištění, c) dnem zániku pojistné smlouvy, d) dnem vzniku pojistné události, kterou je v souladu s čl. 3 a 4 ZPP Debit MasterCard/Maxkarta 01/2014 smrt nebo invalidita 3. stupně pojištěného, a to i v případech, že za tuto pojistnou událost pojistitel v souladu s ustanoveními článku 14 odst. 1 VPP PO 01/2014 nebo v souladu s ustanovením článku 5, odst. 1 a 2 ZPP Debit MasterCard/ Maxkarta 01/2014 neposkytl pojistné plnění, e) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ke kterému byl pojištěnému přiznán starobní důchod, f) nejbližším dnem předcházejícím výročnímu dni počátku pojištění po dni, ve kterém majitel běžného účtu vedeného bankou, k němuž je debetní karta Debit MasterCard/ Maxkarta vydána, požádal o zrušení pojištění na základě výslovné ústní žádosti učiněné prostřednictvím Call centra banky, pokud banka tuto službu umožňuje. 64. Pojištění trvá i v případě ztráty nebo zničení debetní karty Debit MasterCard/Maxkarta nebo ztráty možnosti používat debetní kartu Debit MasterCard/Maxkarta z důvodu změny jména držitele v případě, je-li bankou vystavena pojištěnému náhradní debetní karta Debit MasterCard/Maxkarta s výjimkou případů zániku pojištění v případě škodné události.

14 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 65. Všechny platby učiněné v souvislosti s pojištěním jsou hrazeny v české měně a jsou splatné na území České republiky. Rovněž veškeré doklady a dokumenty týkající se pojištění musí být účastníky pojištění předkládány v českém jazyce. V případě, že tyto byly vystaveny v cizím jazyce, musí k nim být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. 66. Všechna jednotlivá pojištění sjednaná výše uvedenou pojistnou smlouvou se sjednávají na dobu neurčitou. Pojistné za všechna pojištění sjednaná výše uvedenou pojistnou smlouvou je pojistným běžným; pojistné období je sjednáno v délce jednoho roku. 67. Výše běžného pojistného za jednotlivá pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a pojistné období je uvedena v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny (dále jen sazebník banky ). 68. V případě, že je pojištěnému vydána v jednom pojistném období náhradní debetní karta MasterCard s původní platností, s novým číslem debetní karty Debit MasterCard/ Maxkarta, nemá tato skutečnost žádný vliv na existenci pojištění sjednaných výše uvedenou pojistnou smlouvou a pojištění i nadále trvají. 70. Tyto Informace jsou účinné od

15 A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA POJIŠTĚNÍ KE KARTĚ DEBIT MASTERCARD / MAXKARTA Pojištění Bezpečná karta : pro případ krádeže / ztráty pro případ zneužití pro případ ztráty osobních věcí pro případ fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb kartou Debit MasterCard / Maxkartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zasílaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného Cestovní pojištění/ Cestovní pojištění Family Pojištění odpovednosti za škodu Úrazové pojištění (Smrt / Invalidita) Způsob oznámení škodných událostí Osobně na jakémkoli obchodním místě Poštovní spořitelny nebo telefonicky na čísle následně je třeba vyplnit tiskopis Oznámení škodné události. Neprodleně kontaktovat asistenční službu na tel. čísle a po návratu telefonicky kontaktovat linku nebo písemne na adrese: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, PARDUBICE Neprodleně nahlásit na infolince nebo na Neprodleně oznámit na obchodním místě ČSOB Pojišťovny vyplněním tiskopisu Oznámení pojistné události Úmrtí, resp. Oznámení pojistné události Invalidita.

16 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný pojem platební karta ; pokud je v jakémkoliv ustanovení těchto informací uveden pojem odlišný, charakterizující pouze určitý typ karty, je dané ustanovení platné a účinné pouze ve vztahu k v něm uvedenému typu karty) vydaných Československou obchodní bankou, a. s., Poštovní spořitelnou nebo jejím prostřednictvím (dále jen ČSOB ), ke kterým se vztahuje: a) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty, zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele, b) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty, c) Pojištění pro případ odcizení hotovosti, d) Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů, e) Pojištění pro případ ztráty klíčů, f) Pojištění pro případ ztráty peněženky, g) Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu, h) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného, i) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu opakovaného vydání PINu, j) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty či zničení, k) Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí, podle pojistné smlouvy č (dále jen pojistná smlouva ) uzavřené mezi ČSOB a ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen ČSOBP ). Tyto informace nabývají účinnosti od pro všechna sjednaná pojištění. 2. Pojištění se sjednává podle Všeobecných pojistných podmínek obecná část VPP PK2014 (dále jen VPP PK 2014 ). 3. Účastníci pojištění: - pojistitel ČSOBP, - pojistník ČSOB, - pojištěný držitel platební karty, která byla vydána pojistníkem.

17 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) 4. Každé jednotlivé pojištění vznikne na základě následujících právních úkonů, resp. právních skutečností: - podpisem pojištěného jakéhokoliv tiskopisu pojistníka, jímž pojištěný projevuje zájem o vznik pojištění dle pojistné smlouvy, - vydáním platební karty pojistníkem pojištěnému v případech, kdy pojištění podle pojistné smlouvy je nedílnou součástí služeb poskytovaných pojistníkem pojištěnému a souvisejících s konkrétním druhem platební karty, - podáním žádosti o vznik pojištění učiněné elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví ČSOB, pokud pojistník tento způsob vzniku pojištění umožňuje, - výslovným ústním souhlasem pojištěného se vznikem pojištění učiněným telefonicky prostřednictvím call centra ČSOB, pokud pojistník tento způsob vzniku pojištění umožňuje. 5. Každé jednotlivé pojištění se sjednává s počátkem ode dne následujícího po právním úkonu, resp. právní skutečnosti, s nímž je podle předchozího odstavce těchto informací vznik pojištění spojen a trvá do svého zániku některým ze způsobů podle pojistné smlouvy. 6. Každé jednotlivé pojištění (ať individuální nebo skupinové) bez ohledu na datum jeho vzniku (bez ohledu na to, zda vzniklo přede dnem nebo po dni nabytí účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) se ode dne nabytí účinnosti občanského zákoníku řídí právní úpravou pojištění obsaženou v občanském zákoníku. 7. Informace k pojištění platebních karet a VPP PK 2014 jsou pojištěným k dispozici na všech obchodních místech pojistníka a na internetové adrese V případě požadavku pojištěného je mu pojistník povinen vydat Informace k pojištění platebních karet a VPP PK 2014 v písemné formě. II. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, ROZSAH POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ ČÁSTKY 1. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu ztráty, zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu ztráty, zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele. Finanční ztrátou se rozumí výše vynaložených nákladů na vydání nové platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení platební karty. Pohřešováním platební karty se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s platební kartou disponovat. Zničením platební karty se rozumí změna stavu platební karty, po které není možno objektivně použít platební kartu ke svému účelu. 2. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu neautorizované platební transakce v důsledku ztráty platební karty.

18 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) 3. Pojištění pro případ odcizení hotovosti Předmětem pojištění je hotovost, kterou pojištěný vybral ze svého účtu (vedeného pojistníkem a k němuž je vedena platební karta) a která byla odcizena loupežným přepadením. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si hotovosti tak, že pachatel použil před výběrem nebo po výběru hotovosti proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 4. Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodu ztráty jeho osobních dokladů, došlo-li k jejich ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení osobních dokladů. Pohřešováním osobních dokladů se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s osobními doklady disponovat. Osobními doklady se rozumí platný občanský průkaz, platný pas, platný řidičský průkaz a platné osvědčení o technickém průkazu vozidla pojištěného. 5. Pojištění pro případ ztráty klíčů Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodu ztráty jeho klíčů k budově, k bytu nebo k místnosti, v nichž má pojištěný trvalý pobyt, nebo k budově, k bytu nebo k místnosti, které jsou určeny k individuální rekreaci, jejichž vlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká, došlo-li k jejich ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení klíčů. Pohřešováním klíčů se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s klíči disponovat. 6. Pojištění pro případ ztráty peněženky Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodů ztráty jeho peněženky, došlo-li k její ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení peněženky. Pohřešováním peněženky se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s peněženkou disponovat. 7. Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu Předmětem pojištění jsou náklady vzniklé pojištěnému z důvodů ztráty jeho mobilního telefonu, došlo-li k jeho ztrátě v souvislosti a současně se ztrátou platební karty. Ztrátou se rozumí pohřešování nebo odcizení mobilního telefonu. Pohřešováním mobilního telefonu se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s mobilním telefonem disponovat. 8. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného. Finanční ztrátou se rozumí fi nanční částka, která byla

19 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) neoprávněně převedena z bankovního účtu pojištěného cizí osobou z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného. 9. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu opakovaného vydání PINu Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu opakovaného vydání PINu k platební kartě. Finanční ztrátou se rozumí částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za opakované vydání PINu. 10. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty či zničení Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu úhrady poplatku za expresní vydání platební karty ČSOB v případě její ztráty nebo zničení. Finanční ztrátou se rozumí částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za expresní vydání platební karty. 11. Pojištění pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované karty - s reliéfními/vystouplými identifikačními údaji) Předmětem pojištění je fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu úhrady poplatku za vydání náhradní platební karty v zahraničí v případě její ztráty nebo zničení, nebo fi nanční ztráta vzniklá pojištěnému z důvodu úhrady poplatku za vydání náhradní hotovosti v zahraničí. Finanční ztrátou se rozumí částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za vydání náhradní platební karty v zahraničí v případě její ztráty nebo zničení, nebo částka vynaložená pojištěným na úhradu bankovního poplatku za vydání náhradní hotovosti v zahraničí. 12. Varianty pojištění Basic, Classic a Extra Pojištění lze sjednat ve třech variantách (Basic, Classic a Extra). Pojištění, která se k jednotlivým variantám vztahují společně s pojistnými částkami, jsou uvedena v tabulce v bodě 16 tohoto článku. 13. Pojistná částka pro případ vzniku finanční ztráty Pojistné částky jsou pro jednotlivé varianty pojištění, pro jednu platební kartu a pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období horní hranicí pojistného plnění pojistitele. Varianta BASIC sestává z následujících pojištění s následujícími pojistnými částkami: Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty nebo zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele (1), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty (2) a Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného (8). Společná

20 B) POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH KARET (VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD A DALŠÍ) a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ odcizení hotovosti (3), Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů (4), Pojištění pro případ ztráty klíčů (5) a Pojištění pro případ ztráty peněženky (6). Společná a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu (7) s pojistnou částkou ve výši Kč. Varianta CLASSIC sestává z následujících pojištění s následujícími pojistnými částkami: Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty nebo zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele (1), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty (2), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného (8), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu opakovaného vydání nového PINu (9) a Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu expresního vydání nové platební karty v případě její ztráty či zničení (10). Společná a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ odcizení hotovosti (3), Pojištění pro případ ztráty osobních dokladů (4), Pojištění pro případ ztráty klíčů (5) a Pojištění pro případ ztráty peněženky (6). Společná a souhrnná pojistná částka pro jednu a všechny škodné události nastalé v jednom pojistném období ve všech jednotlivých pojištěních uvedených v předchozí větě se sjednává ve výši Kč. Pojištění pro případ ztráty mobilního telefonu (7) s pojistnou částkou ve výši Kč. Varianta EXTRA sestává z následujících pojištění s následujícími pojistnými částkami: Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty nebo zničení platební karty nebo ztrátou možnosti používat platební kartu z důvodu změny jména držitele (1), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu neoprávněného použití platební karty (2), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu ztráty mobilního telefonu a jeho následného zneužití k provedení plateb platební kartou na internetu, kdy je platba potvrzována jednorázovým heslem zaslaným ČSOB na mobilní telefon pojištěného (8), Pojištění pro případ vzniku fi nanční ztráty z důvodu opakovaného vydání nového PINu (9), Pojištění pro případ vzniku fi nanční

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family:

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele karty DebitMasterCard / Maxkarty Československé obchodní banky, a. s., Poštovní spořitelny vystavené na základě Pojistné smlouvy č. 8048618217 mezi Československou obchodní

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty

Cestovní pojištění. držitele platební karty Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s.,

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění Člen skupiny KBC 800 300 300 www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé

Více

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním karty a osobních věcí se řídí (1) pojistnou

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank OBSAH Pojištění zneužití karet k platebním kartám Raiffeisenbank - Základní pojištění zneužití karet 2 - Volitelné pojištění zneužití karet

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění karty a osobních věcí Vás chrání při neoprávněných transakcích, odcizení hotovosti a odcizení či ztrátě osobních věcí. Nemusíte

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank OBSAH Pojištění zneužití karet k platebním kartám Raiffeisenbank - Pojištění zneužití karet Základ 2 - Volitelné pojištění zneužití karet

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBT 1/2010 (CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ) VE ZNĚNÍ NÁSLEDNÝCH DODATKŮ Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb k Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb k Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více