Obec Dlouhé, Dlouhé 72, p. Bobrová, IČO ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014"

Transkript

1 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, p. Bobrová, IČO ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Úvodem: Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů a výnosů jak v hospodářské činnosti, tak i v hlavní činnosti (aktuální princip). Přiblížení k účetnictví podnikatelů. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, se kterým věcně i časově souvisí. Ke konci roku 2011 byl dlouhodobý majetek dooprávkován a od roku 2012 se odepisuje. V předchozích letech bylo při posuzování hospodaření obce vycházeno z rozdílu mezi příjmy a výdaji běžného roku dle výkazu FIN 2-12 M hodnocení plnění rozpočtu ÚSC. Naše obec nemá hospodářskou činnost, ekonomické činnosti provádí v rámci činnosti hlavní (lesní a vodní hospodářství) Níže budou provedeny dva rozbory hospodaření obce: 1. na základě výkazu zisku a ztrát (výsledovky) rozdíl mezi výnosy a náklady 2. na základě výkazu FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu 1. Základní ekonomické údaje ad 1.) Hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát k k Výnosy ,39 Kč ,61 Kč - Náklady ,12 Kč ,50 Kč = Výsledek hospodaření před zdaněním = +ZISK, -ZTRÁTA ,27 Kč ,89 Kč - vypočtená daň... 0,- Kč ,00 Kč = Výsledek hospodaření běžného účetního období ,27 Kč ,89 Kč Odpisy po snížení výnosů z rozpuštění dotace ( ) ,- Kč ad 2.) Hospodaření dle FIN 2-12M (příjmy/výdaje) k k Příjmy (po konsolidaci): ,39 Kč ,99 Kč z toho: - daňové příjmy ,65 Kč ,28 Kč (plánované na rok ,00 Kč) - nedaňové příjmy ,74 Kč ,33 Kč (plánované na rok ,00 Kč) - kapitálové příjmy 3.615,00 Kč ,00 Kč (za prodaný pozemky) - přijaté dotace, transfery ,00 Kč ,38 Kč (plánované na rok 2014-na výkon státní správy+vpp za 11/ ,- Kč Výdaje (po konsolidaci): ,83 Kč ,84 Kč (plánované na rok ,00 Kč) z toho: - běžné výdaje ,83 Kč ,84 Kč - kapitálové (investiční) výdaje ,00 Kč ,00 Kč Výsledek hospodaření: +Přebytek, - Schodek ,56 Kč* ,85 Kč * přebytek použit na splátky úvěru * schodek roku 2014 kryt čerpaným úvěrem na stavbu víceúčelového hřiště a přebytkem z předchozích let Financování záporné (splátky úvěru), kladné (čerpání úvěru.) ,00 Kč ,85 Kč (ve splátky dlouhodobého úvěru u ČS na rekonstrukci KD z roku 2006) (ve mimořádně splacen dlouhodobý úvěru u ČS na rekonstrukci KD ve výši ,00 Kč, čerpán úvěr na stavbu víceúčelového hřiště a Realizaci interakčního prvku plošného Podvesnice ve výši ,00 Kč a ,85 Kč bylo použito z přebytku hospodaření předchozích let) 1

2 STAVY NA ÚČTECH k k Konečný stav na základním běžném účtu u ČS: ,74 Kč ,63 Kč Konečný stav na běžném účtu u ČNB (pro dotace): 1.356,16 Kč ,42 Kč Konečný stav na účtu u FIO banky (pro evidenci akcií): 434,00 Kč 434,00 Kč Konečný stav na Fondu Vodovodu ,00 Kč ,- Kč Celkem finanční prostředky na běžných účtech ,90 Kč ,05 Kč Konečný stav v pokladně: 0,00 Kč 0,00 Kč Konečný stav dlouhodobého úvěru u ČS na kulturní dům: ,00 Kč 0,00 Kč (mimořádně splacen , původní splatnost k ) Konečný stav dlouhodobého úvěru u ČS na hřiště a Podvesnice: 0,00 Kč ,00 Kč (Možnost čerpat do 3,5 mil. Kč, úrok 1,8 % ročně, splácení od 7/2015 ve výši ,- Kč. Splatný do ) KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ad 1 a ad2 Rozdíl mezi náklady a výnosy přestavuje ZTRÁTU ve výši ,89 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování (splátek úvěrů) představuje SCHODEK hospodaření ve výši ,85 Kč, respektive ,85 Kč, v této částce je zahrnuto mimořádné splacení dlouhodobého úvěru u ČS na rekonstrukci KD ve výši ,00 Kč, čerpání úvěru na stavbu víceúčelového hřiště a Realizaci interakčního prvku plošného Podvesnice ve výši ,00 Kč a ,85 Kč bylo použito z přebytku hospodaření předchozích let). K rozdílu mezi Výkazem zisku a ztrát a rozdílem mezi příjmy a výdaji dochází tím, že ve Výkazu zisku a ztrát je účtováno o nákladech a výdajích včetně časové souvislosti s daným rokem (včetně dohadných položek) u Výkazu FIN 2-12M se jedná o příjem a výdaj finančních prostředků v daném kalendářním roce. Např. že splátky úvěru nejsou chápány jako náklady, ale ve výkazu FIN 2-12M se projeví jako záporné financování, částka ,00 Kč. Dále jsou ve výdajích zahrnuty i investiční výdaje, které neovlivňují náklady, částka ,- Kč. Dále naopak jsou v nákladech odpisy, ale nejedná se o výdaj peněz, částka ,- Kč (rozdíl mezi odpisy a rozpuštěnými transfery z odpisů). Čerpání úvěru není chápáno jako výnos, ale ve výkazu FIN 2-12 M se projeví jako kladné financování, částka ,00 Kč. Zbylý drobný rozdíl mezi Výsledovkou a vlastními výdaji na investiční akce je způsoben časovým rozlišováním nákladů a výnosů (zejména energií). Rozpis přijatých dotací a transferů v roce 2014: 1) Dotace na zajištění Voleb do Evropského parlamentu ,00 Kč pol UZ ) Dotace na zajištění Voleb do zastupitelstva a Senátu ,00 Kč pol UZ ) Dotace na výkon státní správy ,00 Kč pol ) Dotace od Úřadu práce na Veřejně pros.práce z Evr.soc.fondu ,00 Kč pol UZ ) Dotace investiční z MMR víceúčelové hřiště ,00 Kč pol UZ ) Dotace investiční z ERDF-Podvesnice ,99 Kč pol UZ ) Dotace investiční ze SFŽP-Podvesnice ,39 Kč pol UZ ) Dotace investiční z kraje Vysočina z POV víceúčelová budova ,00 Kč pol UZ 90 9) Dotace neinv. z kraje Vysočina-el. zabezpečení has. zbrojnice ,00 Kč pol ) Dotace neinv. z kraje Vysočina-akceschopnost jednotky SDH 1.200,00 Kč pol UZ ) Transfer od DSO Bobrová za nájem plynovodu+likvid.zůstatek ,00 Kč pol CELKEM DOTACE V ROCE ,38 Kč V roce 2015 očekáváme ještě dotaci na víceúčelové hřiště z Kraje Vysočina ,00 Kč Rozpis poskytnutých finančních darů a příspěvků v roce 2014: 1) Finanční dar Centru Zdislava 7.000,00 Kč 2) Finanční dar Diakonii Broumov (zajišťuje sbírky pro potřebné) 1.000,00 Kč 3) Finanční dar Hospicovému hnutí Vysočina 2.000,00 Kč 4) Finanční dar Centru zdravotně postižených 1.000,00 Kč 5) Finanční dar na Babybox 1.000,00 Kč 6) Finanční dar na narozené dítě ,00 Kč 7) Fin.příspěvek pro Městys Bobrová na provoz hřbitovů 6.929,00 Kč 8) Proplacení autobusu SDH, občanskému sdružení, na soutěž 1.392,00 Kč CELKEM V ROCE ,00 Kč Rozpis poskytnutých členských příspěvků a transferů v roce 2014: 1) Členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko 8.200,00 Kč z toho 5 000,- Kč na laparoskopickou věž pro Nemocnici v NMNM 2) Členský příspěvek Sdružení místních samospráv 2.258,00 Kč 3) Za projednané přestupky městu Nové Město na Moravě 1.500,00 Kč CELKEM V ROCE ,00 Kč 2

3 2. Přehled o majetku a závazcích k ROZVAHA Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet ,00 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek účet ,00 Kč k tomu oprávky, účet ,00 Kč Budovy a stavby účet 021.AU ,94 Kč k tomu oprávky, účet ,00 Kč Samostatné movité věci a soubory mov.věcí účet ,00 Kč k tomu oprávky, účet ,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet ,90 Kč Pozemky účet 031.AU ,63 Kč Umělecká díla a předměty účet ,00 Kč Nedokončené investice účet 042.AU ,00 Kč Dlouhodobý finanční majetek účet ,00 Kč Stav zásob (knihy), účet 123, ,20 Kč Stav na běžných účtech, účet 231.AU ,05 Kč Stav v pokladně, účet ,00 Kč Stav účtu peníze na cestě, účet ,00 Kč Stav na účtu Fondu Vodovodu ,00 Kč Stav cenin, účet ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy na el.en,plyn,podz.vody účet 314.AU ,00 Kč Pohledávky krátkodobé účet vodné 7.746,00 Kč Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 odpady 1.500,00 Kč Pohledávky za zaměstnanci účet 335 soukromé tel.hovory 111,00 Kč Závazky krátkodobé ,16 Kč , xxxx , xxxx , xxxx , xxxx ,38 nevyúčtovaná dotace na Podvesnice Závazky dlouhodobé úvěr na víceúčel.hřiště, účet 451.AU ,00 Kč Časové rozlišení nákladů-pojištění majetku obce, účet 381.AU 9.640,00 Kč Výdaje příštích období-faktury došlé v roce 2015 vztahující se k 2014, účet ,78 Kč Výnosy příštích období, účet daň za obec ,00 Kč Dohadné účty pasivní účet 389.AU spotřeba el.en. a plynu ,00 Kč Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet dotace ,56 Kč Ostatní fondy účet 419 Fond Vodovodu ,00 Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období účet ,89 Kč Výsledek hospodaření minulých let účet ,24 Kč Ostatní majetek vedený na podrozvahových účtech a) Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, účet ,60 Kč b) Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, účet 902.AU ,93 Kč , (darovaný) ,75 c) Ostatní majetek, účet 903.AU 5.539,00 Kč (darovaný) 2.030, (cizí) 3.509,00 Dlouhodobé podmíněné pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-dotace na Podvesnice ,00 Kč Ocenění lesních porostů: Dle výpisu z KN vlastní obec m2, tj. 39,2331 ha lesních pozemků s lesním porostem, který oceňujeme 57,- Kč za m2 dle vyhlášky, což je průměrná hodnota zásoby surového dřeva na m2. Výše ocenění lesních porostů dle 45 odst. 1d) bod 7. Vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. je ,- Kč. 3

4 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Výběr hospodaření v jednotlivých kapitolách Výnosy prodej dřeva ,- Kč.286,43 m3 (již čistý příjem po zaplacení práce za těžbu) Náklady ,- Kč za sazenice ,- Kč (2.200 ks smrku) ostatní náklady (např. nátěry stromků, rukavice) 730,- Kč za prořezávku 8.400,- Kč poradenská činnost v lesním hospodářství 4.800,- Kč ZISK ,- Kč VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy ,- Kč v tom - vodné od občanů obce za rok ,- Kč - zaplacené vodné od VAS za obec Račice 1-4 Q/ ,- Kč Spotřeba za rok 2014 dle odpočtů vodoměrů m3 spotřeba obce (OÚ, KD, škola, hřbitov), k fakturaci m3 Náklady ,- Kč - elektřina ,- Kč - materiál (čistící prostředek na čištění vodojemu) 0,- Kč - platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence ,- Kč - opravy (výměna čerpadla ve vrtu+elektroopravy) ,- Kč - poplatky FÚ za čerpání podzemní vody ,- Kč, odebráno m3 podzemních vod - telefonní poplatky 406,- Kč Výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 22,97 Kč. ZTRÁTA ,- Kč (ve výdajích nejsou náklady na odpisy majetku) byly zastupitelstvem obce schváleny, v souladu se Zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu byl založen vkladový účet, na který bude každoročně zasílána částka ,- Kč na tvorbu tohoto zákonem vyžadovaného fondu. Na fondu vodovodu je k částka ,00 Kč. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy ,- Kč - místní poplatek za odpady za rok 2014 (300,- Kč na poplatníka) ,- Kč K zbývá uhradit 1.500,- Kč. - od firem za rok 2014 vybráno 3.888,- Kč - finanční bonus za třídění odpadů EKOKOMU ,- Kč Náklady ,- Kč - svoz komunálního odpadu včetně kontejnerů ,- Kč - svoz plastového odpadu, skla, papíru ,- Kč - igelitové pytle na plast 2.542,- Kč - svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod ,- Kč (pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec zdarma prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko) ZTRÁTA ,- Kč tj. cca 175,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře), v loňském roce to bylo 83,- Kč, předloni 150,- Kč. 4

5 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 1. etapa projektu Zkvalitnění života na venkově Duben - výběrové řízení na dodavatele stavby - zpracovala Ing. Hana Veselá. Smlouva o dílo uzavřena dne s firmou STAREDO s.r.o., Nové Město na Moravě bylo předáno staveniště zhotoviteli. Do , kdy byla stavba předána, probíhaly stavební práce. Stavba hřiště byla zkolaudovaná dne bez závad. Celkové investiční výdaje akce: ,- Kč Dotace z MMR (oranžová stuha): ,- Kč Dotace z Kraje Vysočina (program Sportoviště): ,- Kč (obdržíme až v příštím roce vzhledem ke kolaudaci závěrečná zpráva únor 2015). Vlastní finanční prostředky: ,- Kč (částečně kryto úvěrem od ČS a částečně přebytkem min.let) Náklady podle jednotlivých druhů: - Stavební práce ,- Kč - Provedení výběrového řízení ,- Kč - Stavební dozor ,- Kč - Materiál na gabionovou síť,kamenivo a nopová fólie ,- Kč - Zaměření ,- Kč - Podíl na společných výdajích proj.zkval.živ.na venk ,- Kč Ostatní výdaje související s výstavbou hřiště: Mobiliář (branky na hokej,florbal,mobil.sloupky pro volejbal,tenis,nohejbal, síť na tenis, volejbal,nohejbal) ,- Kč Košťata na zametání 2 ks, plastové hrábě 4 ks, zámky,klíče ,- Kč Chránička el.en ,- Kč VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA PRO MUZIKANTY PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2. etapa projektu Zkvalitnění života na venkově V letošním roce byla z Programu obnovy venkova provedena akce: Víceúčelová budova pro pořádání hudebních produkcí a sloužící jako sklad laviček v sousedství kulturního domu (na místě bývalého sklípku). Práce začaly v červnu a ukončeny byly v listopadu. Kolaudace proběhla bez závad. Celkové investiční výdaje: ,- Kč. Dotace z POV Kraje Vysočina: ,- Kč Vlastní fin.prostředky akce POV: ,- Kč Náklady podle jednotlivých druhů: - Stavební práce ,- Kč - Rolovací vrata ,- Kč - Elektroinstalace ,- Kč - Kované zábradlí (pouze náklady na výrobu) ,- Kč - Hasicí přístroj,vytyčení hranic,zaměření apod 5.040,- Kč - Podíl na společných výdajích proj.zkval.živ.na venk ,- Kč Před započetím stavby budovy byla postavena opěrná stěna na hranici pozemku, která by měla následně navazovat na bývalý kamenný plot, který je rozebrán a hlína odbagrovaná. V pracích by se mělo pokračovat na jaře, kdy by měla být do úrovně terénu postavena zeď z litého betonu a následně postaven plot z betonových dílců, tak aby se co nejvíce zamezilo rušení soukromí v sousedství hřiště. Následně terén budoucího travnatého hřiště by měl být odvodněn a zaset. Výdaje za zemní práce a postavení opěrné stěny za budovou stály ,- Kč. ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE Během září došlo k rozšíření elektronického zabezpečení v budově obecního úřadu. Byla zabezpečena hasičská zbrojnice, která se nachází v budově obce č.p. 72 elektronickým zabezpečovacím systémem od firmy PATROL group s.r.o. Celkové náklady akce: ,- Kč Dotace z Kraje Vysočiny: ,- Kč Vlastní finanční prostředky: ,- Kč Mimo jiné byla v lednu letošního roku pro zásahovou jednotku hasičů zakoupena starší motorová stříkačka PMS 12 R1 v hodnotě ,- Kč. 5

6 INTERAKČNÍ PRVEK PODVESNICE Únor - výběrové řízení na dodavatele zpracovala firma Stavona Jihlava, spol. s.r.o. 12. března 2014 podepsaná smlouva o dílo s firmou Kavyl, spol. s.r.o. z Mohelna na částku ,00 s DPH. Smlouva ze SFŽP podepsaná a stavba byla zahájena. Přes všechny nepřízně počasí je stavba před dokončením. Menší terénní úpravy se však budou muset doladit na jaře. Výdaje do roku ,- Kč projekt, správní poplatky, projekt pro výběr.řízení, posudky,. Výdaje v roce ,- Kč - výběrové řízení, stavební práce, technický dozor, administrace dotace CELKEM ,- Kč Obdržená dotace celkem (cca 78 % celkových výdajů) ,38 Kč Z toho - 75 % z ERDF ,99 Kč 5 % ze SFŽP ,39 Kč Vlastní finanční prostředky ,62 Kč PRACOVNÍCI NA VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE V roce 2014 zaměstnáni 2 zaměstnanci na VPP, a to: - od tj. 8 měsíců Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody ,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo. Obě pracovní místa byla dotována z Evropského sociálního fondu, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. V lednu 2014 obdržela obec dotaci za prosinec 2013 ve výši ,- Kč. Celkem v roce 2014 dotace z Úřadu práce Mzdové výdaje související s dotací včetně plateb zaměstnavatele Vlastní prostředky obce v roce ,- Kč ,- Kč ,- Kč REALIZACE POLNÍCH CEST PO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ Označení (názvy) projektů: 1. HPC 2 - hlavní polní cesta Dlouhé Branišov 2. HPC 23 - hlavní polní cesta z Dlouhého na konec katastru směrem do Radešínské Svratky 3. VPC 10 - vedlejší polní cesta cesta do Čekánovce Povrch HPC je zhotoven z balené asfaltové směsi, povrch VPC je zhotoven asfaltovým nástřikem. Stavby byly financovány Státním pozemkovým úřadem za tyto ceny: HPC 2 do Branišova ,- Kč s DPH zhotovitel Berger Bohemia a.s. Plzeň délka 2,04 km, šíře 4 m včetně 0,5 m krajnic po obou stranách HPC 23 do Rad.Svratky ,- Kč s DPH zhotovitel SILNICE CZ s.r.o. Krnov Délka 1,15 km, šíře 4,5 m včetně 0,5 m krajnic po obou stranách VPC 10 do Čekánovce ,- Kč s DPH zhotovitel SILNICE CZ s.r.o. Krnov Délka 1,13 km, šíře 4 m včetně 0,5 m krajnic po obou stranách Kolaudace proběhne na začátku roku PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE Akce byla zahájena na podzim roku Jedná se o opatření proti vodě po bouřkách, která trápí občany od č. 28 až po č. 96, respektive 61 a 84. Na základě jednání se Státním pozemkovým úřadem a firmou Agroprojekt Brno se bude jednat o vybudování kaskády dvou přehrázek, které by splnily stejný účel, jako poldr, ale nevzniklo by nebezpečí při nahromadění velkého množství vody, jako v poldru, a dále o vybudování protipovodňového valu nad č. p. 28 až 58. V roce 2013 se situace zásadně změnila. V rámci komplexních pozemkových úprav bude moci být řešena pouze kaskáda dvou přehrázek (stát dá peníze pouze na pozemky v extravilánu obce). Odvod vod z této lokality přes obec na Podvesnice bude muset obec řešit sama a sama si zajistit finanční prostředky (případnou dotaci). Navíc nebyl dán souhlas vlastníka pozemku, kde měl být vybudován protipovodňový val nad č. p. 28 až 58, proto v žádosti o stavební povolení bude tato část projektu prozatím vypuštěna. V roce 2014 došlo projektantem k rozdělení projektu na jednotlivé části pro stavební řízení v částce ,00 Kč. Na vyřizování tohoto projektu se bude pokračovat v příštím roce. KULTURNÍ DŮM V roce 2014 se v KD neprováděly žádné významné práce. Výdaje na kulturním domě: - Úroky z úvěru včetně poplatku za vedení účtu za rok ,30 Kč - Výdaje na elektřinu ,73 Kč - Výdaje na plyn ,00 Kč. 6

7 POZEMKY V letošním roce obec prodala pozemek: - p.č. 24 o výměře 111 m2 Dále byly majetkově vypořádány pozemky pod evangelickým hřbitovem zrušen duplicitní zápis pro obec Dlouhé. Nyní jsou v majetku Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě. DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PRO PLYNOFIKACI OBLASTI BOBROVÁ - LIVIDACE V říjnu 2012 uběhla desetiletá letá lhůta od ukončení plynofikace všech členských obcí (Bobrová, Bohdalec, Dlouhé, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Řečice). Před vstupem do likvidace byly STL plynovody převedeny na základě smlouvy o bezúplatném převodu do majetku členských obcí ve výši jejich podílů na výstavbě a k vstoupil DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová do likvidace. K svazek se souhlasem Krajského úřadu Kraje Vysočina oficiálně zanikl a byl vymazán z registru dobrovolných svazků a registru osob. Jednotlivé obce schválili prodej STL plynovodů firmě QUANTUM, a.s. z Vyškova a na začátku června byly podepsané kupní smlouvy. Obec Dlouhé získala prodejem částku ,- Kč. ELEKTRICKÁ ENERGIE a PLYN Výdaje na elektrickou energii dle jednotlivých odběrných míst: Obecní úřad ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kulturní dům ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vodovod ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Veřejné osvětlení ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Škola 3.361,- Kč 3.527,- Kč 3.145,- Kč 4.007,- Kč 3.785,- Kč Roční výdaje na plyn v KD ,73 Kč ,94 Kč ,84 Kč ,- Kč ,53 Kč Různé další významné výdaje požární stříkačka ,00 Kč Nákup notebooku-skončení OS Windows XP ,00 Kč pojištění majetku obce ,00 Kč dopravní obslužnost ,00 Kč práce na budování opěrných stěn u travnatého hřiště ,00 Kč práce na odtoku z rybníka Halíř ,00 Kč Různé další významné příjmy neopakované: za prodej STL plynovodu ,- Kč věcných břemen plynovody ,- Kč příjem z dividend u ČS ,- Kč EVIDENCE OBYVATEL K má obec 264 obyvatel, z toho 132 mužů a 132 žen. Narodily se 4 děti, zemřeli 2 lidé. V obci byly 3 sňatky. Přílohou tohoto závěrečného účtu je: 1. Podrobné hospodaření obce k PŘÍJMY A VÝDAJE 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 audit, ze dne nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů od jeho zveřejnění na úřední desce, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Vypracoval: Tulisová Pavlína Schválil: Tulis Pavel Vyvěšeno: , i na elektronické úřední desce Sejmuto: Schváleno na jednání zastupitelstva obce: 7

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více