VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013"

Transkript

1 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce Příloha k účetní závěrce k

2

3

4 Pohyb na účtech v bankách: - počáteční stav k příjmy od do výdaje od do konečný stav k Pokladní pohyby: - počáteční stav k příjmy od do výdaje od do konečný stav k , , , ,52 úbytek , , , , ,50 úbytek ,00 Konečný stav vybraných ukazatelů hospodaření bytového družstva v roce 2013 Základní kapitál Základní kapitál nezapsaný Nedělitelný fond Rezervní fond Konečný stav fondu oprav k Konečný stav peněžních prostředdků k z toho: pokladna běžný účet termínovaný účet 2 998, , , , , , ,02 Z hlediska daně z příjmů byly uskutečněny následující operace, podléhající daňové povinnosti družstva: Zdanitelné příjmy: - Příjmy z pronájmu nebytových prostor - Přijaté úroky Zdanitelné příjmy celkem: Zdanitelné náklady: - Celkové náklady družstva v roce Alikvotní část nákladů daňově uplatnitelná v roce 2013 Zdanitelné náklady celkem: , , , ,04 Základ daně: , ,82 Daň z příjmů družstva za rok 2013: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , , HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

5 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Bytové družstvo ke dni Nad Alejí ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Nad Alejí 1753/13 Praha označ AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM ( ř ) řád Běžné účetní Min.úč. Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek ( ř. 04 až 06 ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva ( ř. 08 až 11 ) C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní a b c 5 6 PASIVA CELKEM ( ř ) A. Vlastní kapitál ( ř. 15 až 19 ) A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního ( + / - ) ( ř ) B. Cizí zdroje ( ř. 21 až 24 ) B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. V. Časové rozlišení Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel

6 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Bytové družstvo ke dni Nad Alejí Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Nad Alejí 1753/13 Praha Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže ( ř ) II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota ( ř ) C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích ( + / - ) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * VI. Provozní výsledek hospodaření ( ř (-15) - (-16 ) ) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkoodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ( + / - ) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel

7 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku sledovaném minulém a b c 1 2 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření ( ř (-30)-(-31) ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření ( ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř ) Právní forma účetní jednotky : Družstvo Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Pronájem bytových a nebytových protor a poskytování služeb s tím spojených Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing.Radomír Brunclík Petr Hazuka Ing. Miroslav Hruška Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel

8 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) Za rok 2013 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního ,36 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty , až 596) 1) A.1. Úpravy o nepeněžní operace ,28 A.1.1 Odpisy stálých aktiv 2) (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále ,50 umořování opravné položky k nabytému majetku 3) (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, 4) rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+") A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované ,22 výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu ,46 a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 5) ,78 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a ,00 dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového ,78 rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami ,32 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků(-) A.4. Přijaté úroky (+) ,22 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá (-) ,00 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti. A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s odstavcem 12.) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti ,10 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 6) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků 7), které spadají ,67 do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ,57 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) ,68 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) ,25 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti ,24 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků ,34 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 8) ,02

9 Přehled o změnách vlastního kapitálu Za rok 2013 A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) ,03 1. počáteční zůstatek ,03 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek ,03 C. A.+/- B. se zohledněním účtu ,03 1. počáteční zůstatek A. +/- B ,03 2. počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 3. změna stavu účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A. +/- B ,03 D. Emisní ažio 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek E. Rezervní fondy ,12 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek ,12 F. Ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek G. Kapitálové fondy ,56 1. počáteční zůstatek ,81 2. zvýšení 3. snížení ,25 4. konečný zůstatek ,56 H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek

10 I. Zisk účetních (účet zůstatek na straně D účtu 431) 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek J. Ztráta účetních (účet zůstatek na straně MD účtu 431) ,82 1. počáteční zůstatek ,68 2. zvýšení ,82 3. snížení ,68 4. konečný zůstatek ,82 K. Zisk/ztráta za účetní po zdanění ,82

11 Běžné účetní od do Minulé účetní od do Popis účetní jednotky ( 39 odst. 1 Vyhlášky) Obchodní firma: BD 1753,1754,1755 Nad Alejí Sídlo: Nad Alejí 1753/13, Praha 6 Právní forma: IČ: DIČ: CZ Příloha k účetní závěrce k A. Obecné údaje * Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Rozhodující předmět Pronájem bytových a nebytových protor a poskytování služeb s tím spojených Datum vzniku společnosti: A.1. Struktura účetní jednotky A.1.1. Osoby podílející se na základním kapitálu více než 20 % Jméno fyzické osoby, název Bydliště, sídlo právnické osoby Sledované účetní Minulé účetní Podíl tj. % Podíl tj. % A.1.2. Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku Druh změny (dodatku) Datum změny A.1.3. Organizační struktura Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese Praha 6, Nad Alejí 1753/13. A.1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů Jméno a příjmení Funkce A.2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech ( 39 odst. 2 Vyhlášky) A.2.1. Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma dceřiné společnosti Sídlo dceřiné společnosti Výše podílu na základním kapitálu (%) Výše vlastního kapitálu Výše hosp. výsledku A.2.2. Účast účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením Obchodní firma dceřiné společnosti Sídlo dceřiné společnosti Právní forma dceřiné společnosti A.2.3. Dohody mezi společníky dceřiných společností Dohoda mezi společníky dceřiných společností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu; Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku nejsou.

12 A.3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady ( 39 odst. 3 Vyhlášky) A.3.1. Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků Zaměstnanci celkem - běžné úč. Zaměstnanci celkem - Z toho řídící pracovníci - Z toho řídící pracovníci - Mzdové náklady Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Průměrný počet zaměstnanců A.3.2. Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů Statut. orgány a členové - Statut. orgány a členové - Členové dozorčích orgánů - běžné úč. Členové dozorčích orgánů - Mzdové náklady Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Průměrný počet osob A.4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění ( 39 odst. 4 Vyhlášky) A.4.1. Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Druh plnění Řídících - Řídících - Statutárních - Dozorčích - Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky a zajištění Důchodové připojištění Životní pojištění Bezplatné užívání osobního automobilu Jiné Celkem A.4.2. Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů Druh plnění Řídících - Řídících - Statutárních - Dozorčích - Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky a zajištění Důchodové připojištění Životní pojištění Bezplatné užívání osobního automobilu Jiné Celkem B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování ( 39 odst. 5 Vyhlášky) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování ( 39 odst. 5 Vyhlášky) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. B.1. Způsoby ocenění a odepisování majetku ( 39 odst. 5a Vyhlášky) B.1.1. Zásoby Účtování zásob je prováděno: * tyto účetní případy se v běžném účetním u účetní jednotky nevyskytly Výdej ze skladu je účtován: * tyto účetní případy se v běžném účetním u účetní jednotky nevyskytly Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: * ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii * tyto účetní případy se v běžném účetním u účetní jednotky nevyskytly Oceňování nakupovaných zásob je prováděno: Statutárních - Statutárních - Dozorčích - Dozorčích -

13 B.1.3. Cenné papíry a podíly Ocenění cenných papírů a podílů Ve sledovaném účetním účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti: * cenami pořízení B.1.5. Odepisování Odepisování dlouhodobého hmotného majetku * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku * Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Daňové odpisy - použité metody * rovnoměrné odpisy Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku * Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 0,- Kč do ,- Kč se odepisuje jednorázově při pořízení. B.2. Odchylky od metod podle 7 zákona o účetnictví ( 39 odst. 5b Vyhlášky) Finanční vyjádření vlivu na Způsob odchýlení od 7 zákona o účetnictví majetek a závazky finanční situaci výsledek hospodaření B.3. Způsoby korekcí oceňování aktiv ( 39 odst. 5c Vyhlášky) B.3.1. Opravné položky a oprávky k majetku B Druhy opravných položek / oprávek Druh opravné položky / oprávky Způsob stanovení OP Zdroj informací výpočtu OP B Opravné položky - tvorba a zúčtování Opravné položky k: PS - běžné Tvorba - běžné Zúčtování - běžné KS - běžné Tvorba - minulé KS - minulé - dlouhodobému majetku - zásobám - krátkodobému fin. majetku - pohledávkám - - pohledávkám - ostatní Celkem B.3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: * tyto účetní případy se v běžném účetním u účetní jednotky nevyskytly PS - minulé Zúčtování - minulé B.3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot * tyto účetní případy se v běžném účetním u účetní jednotky nevyskytly C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát ( 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky) C.1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky ( 39 odst. 6 Vyhlášky) C.1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní splatné v běžném účetním Zdaňovací Důvod doměrku Výše doměrku Celkem

14 C.1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky * tyto účetní případy se v běžném účetním u účetní jednotky nevyskytly C.1.3. Rezervy Rezervy PS - běžné Tvorba - běžné Zúčtování - běžné KS - běžné PS - minulé Tvorba - minulé Zúčtování - minulé KS - minulé Zákonné rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daň. závazek a pohledávka Celkem C.1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok poskytnutí úvěru Rok splatnosti Původní výše úvěru Zbývající výše úvěru Úrok (%) Celkem Způsob zajištění C.1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům Druh závazku Celková výše závazku Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění Závazky z titulu celních nedoplatků Závazky z titulu daňových nedoplatků Celkem C.1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Poskytovatel dotace Běžné účetní Minulé účetní Celkem C.1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky Finanční vyjádření vlivu na Druh významné položky majetek a závazky finanční situaci výsledek hospodaření C.2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků ( 39 odst. 7 Vyhlášky) C.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů Běžné účetní Minulé účetní Do a více Celkem C.2.2. Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů Běžné účetní Minulé účetní Do a více Celkem

15 C.2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti Splatnost Běžné účetní Minulé účetní nad 5 let nad 10 let C.2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku Běžné účetní Minulé účetní Pronajatý majetek účetní hodnota doba pronájmu účetní hodnota doba pronájmu C.2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem Běžné účetní Minulé účetní Zatížený majetek Výše Výše Účetní Způsob Ukončení Účetní Způsob Ukončení jištěného jištěného hodnota zatížení zajištění hodnota zatížení zajištění závazku závazku Celkem XX XX XX XX C.2.6. Penzijní závazky Celkem Druh závazku Běžné účetní Minulé účetní výše závazků splatnost závazků výše závazků splatnost závazků XX XX C.2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku Běžné účetní Minulé účetní Věřitel výše závazků splatnost závazků výše závazků splatnost závazků Celkem XX XX C.2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Vliv na výkaz zisku a Obsah změny Datum změny Vliv na rozvahu ztrát Ohodnocení změny C.3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze ( 39 odst 9 Vyhlášky) C.3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze Běžné účetní Minulé účetní Celková výše závazků C.3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Druh majetku Běžné účetní Minulé účetní Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

16 C.4.2. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy správních, dozorčích a řídících orgánů Jméno člena orgánu Popis transakce Finanční ohodnocení Celkem C.4.3. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi Výše odměny na: Běžné účetní Minulé účetní povinný audit účetní jednotky jiné ověřovací služby daňové poradenství jiné neauditorské služby Celkem C.4.4. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činností Druh činnosti Zboží - běžné úč. Služby - běžné úč. Zboží - minulé úč. Výrobky , ,00 Celkem , ,00 C.4.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhů Druh činnosti Zboží - běžné úč. Služby - běžné úč. Zboží - minulé úč. Výrobky - Česká republika Ostatní státy Evropské unie Evropa mimo Evropskou unii Ostatní svět mimo Evropu Celkem C.4.6. Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje představují tyto výdaje: * zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky Výrobky - Výrobky - Služby - Služby - C.4.7. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činností účetní jednotky Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky * Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky. Informace nasvědčující porušení předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky Opatření nebo návrhy řešení , ,03 Základní kapitál Členský podíl

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více