Univerzita Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009

2 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D. prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. Autorský tým Šárka Chroustovská, Jana Lukešová, Gabriela Pokorná, Jaroslav Skácel, Eva Stejskalová, Vilím Šimánek, Pavla Tresterová, Jitka Ulrichová Tato publikace byla vydána díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi, č. 2E08023, financovaného z Národního programu výzkumu II. cover Gabriela Pokorná a kol., 2009 ISBN vydání 2

3 OBSAH Analýza ČR 4 Analýza zahraničí 65 Srovnání ČR x zahraničí 106 Rozdělení dle oblastí 118 Swot analýza 127 Doporučení 132 Příklady dobré praxe 147 3

4 Úvod Cílem této publikace je přinést souhrnné výsledky analýzy uskutečněné v rámci projektu Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi, č. 2E08023, financovaného z Národního programu výzkumu II. Tento projekt byl realizován v letech díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prvotním vstupem pro zpracovanou analýzu bylo dotazníkové šetření probíhající na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Výsledky dotazníkového šetření přinesly základní přehled o situaci na poli prezentace výsledků vědy, výzkumu a vývoje. Podrobný popis dotazníkového šetření a jeho výsledky jsou obsaženy v první části této knihy. Výstupy a informace získané prostřednictvím dotazníkových šetření byly následně zpracovány do srovnání České republiky a zahraničí. Na jejich základě byla vypracována analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Poslední část publikace je věnována příkladům dobré praxe. Za pomoci akčního výzkumu byly v jednotlivých zemích vytipovány zajímavé příklady metod popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblastech Zdraví, Přírodní vědy, Společenské vědy a Nové technologie a materiály. Doufáme, že Vám tato kniha přinese mnoho zajímavých informací a bude Vám inspirací při snaze propagovat výsledky Vaší vědecké práce. Kolektiv autorů

5 Analýza oblasti popularizace v České republice Primárním cílem dotazníku bylo monitorovat stav popularizace vědy na vysokých školách a vědecko-výzkumných institucích v České republice. Cíleně kladenými otázkami byly zjišťovány přístupy k popularizaci a její metody, názory jednotlivých pracovníků na stav popularizace v jejich instituci i na popularizaci jako celek. Dotazník pro Českou republiku byl zveřejněn na webových stránkách projektu pod adresou Záložka, odkazující na dotazník, byla umístěna na dobře identifikovatelné místo v hlavní navigaci stránek projektu. 4

6 Po její aktivaci se otevřelo nové okno s průvodním dopisem popisujícím projekt i cíl dotazníku. Potvrzením tlačítka POKRAČOVAT byl zobrazen samotný dotazník (jeho webová verze tvoří přílohu tohoto vyhodnocení). Výzkum byl spuštěn a ukončen Na vysoké školy a vědecko-výzkumné organizace v České republice bylo rozesláno ů se stručnou informací o projektu a s prosbou o vyplnění dotazníku. Za dobu výzkumu byl dotazník otevřen celkem 2651 osobami, z nichž 689 osob z 89 institucí dotazník úspěšně vyplnilo a výsledky uložilo. Ne všichni respondenti odpověděli na všechny otázky, protože některé otázky byly nepovinné a na některé nemuseli odpověď znát proto se také počet vyplněných odpovědí u každé otázky liší. 5

7 Otázka č. 1 Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení (nepovinný údaj) V zájmu bezpečnosti osobních údajů i možné větší návratnosti dotazníků od jednotlivých respondentů byla tato otázka označena za nepovinnou. I přesto otázku zodpovědělo téměř 70 % z celkového počtu osob a dotazníky bylo možno konkrétněji identifikovat. Otázku vyplnilo 477 osob. Otázka č. 2 Název instituce Otázku vyplnilo 99,7 % respondentů. Výsledky dokládají, že dotazník vyplnili zástupci z 89 institucí, data získané z dotazníků týkající se popularizace jsou tedy velmi reprezentativní. Seznam zapojených institucí je uveden v následující tabulce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Akademie věd Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. AROCO, spol. s.r.o. Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Biologické centrum AV ČR Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Contipro C, a.s. Česká chemická společnost Česká inspekce životního prostředí Český hydrometeorologický ústav 6

8 Fosfa, a.s. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Globální vývojové centrum Historický ústav AV ČR, v.v.i. CHEKOMA, s.r.o. ICT Prague, spol.s.r.o. IVAX Pharmaceuticals Janáčkova akademie múzických umění, Brno Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Masarykova univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Mikrobiologický ústav AV ČR Praha Ministerstvo zemědělství ČR Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Národní muzeum Národní technické muzeum Praha Ostravská univerzita v Ostravě Policejní akademie ČR Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Slezská univerzita v Opavě Sociologický ústav AV ČR Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Státní ústav radiační ochrany 7

9 Státní zdravotní ústav Stock Plzeň Božkov, s.r.o. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Technická univerzita v Liberci Univerzita Hradec Králové Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze Univerzita obrany Univerzita Pardubice Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Palackého v Olomouci Ústav analytické chemie AV ČR Ústav anorganické chemie AV ČR Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, Most, v.v.i. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Ústav experimentální botaniky AV ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. 8

10 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Ústav lékařské chemie a biochemie Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. Ústav molekulární genetiky AV ČR Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Ústav pro českou literaturu AV ČR Ústav pro jazyk český AV ČR Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Ústav přístrojové techniky AV ČR Ústav půdní biologie Biologického centra AV ČR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola podnikání, a.s. Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. 9

11 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Výzkumný ústav živočišné výroby Západočeská univerzita v Plzni Zentiva, a.s. Otázku vyplnilo 687 osob. 10

12 Otázka č. 3 Typ instituce VŠ nebo univerzita ,6 % výzkumná instituce ,3 % profesní organizace 14 2,1 % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,6% 18,3% 2,1% VŠ nebo univerzita Výzkumná instituce Profesní organizace Jelikož počet respondentů, kteří vyplnili tento dotazník, je 689, a počet institucí 89, je logické, že struktura respondentů rozčleněná dle jejich institucí není rovnoměrná. Téměř 80 % respondentů pracuje na vysoké škole nebo univerzitě, 18,3 % ve výzkumné instituci a 2,1 % v profesní organizaci. Otázku vyplnilo 683 osob. 11

13 Otázka č. 4 Jaká je podle Vás kvalitativní úroveň popularizace VaV na Vaší instituci? Odpovědi respondentů se v drtivé většině pohybují při středních hodnotách 2 až 4. Názory na kvalitativní úroveň popularizace v jednotlivých institucích jsou tedy průměrně příznivé, s lehkou převahou k vyšší kvalitě. Pokud sečteme první dva stupně (kvalitativní úroveň popularizace 1 a 2) a poslední dva stupně (4 a 5), získáme následující výsledek: 12

14 39% Nižší kvalita Vyšší kvalita 61% Na těchto hodnotách je již více patrná převaha názorů přisuzujících popularizaci VaV v jednotlivých organizacích kvalitativně vyšší úroveň. Otázku vyplnilo 680 osob. 13

15 Otázka č. 5 Vkládá podle Vašeho mínění Vaše instituce dostatečné množství prostředků do popularizace VaV? ano ,9 % ne ,7 % nevím ,4 % 35,4% 31,9% Ano Ne Nevím 32,7% Počty odpovědí na tuto otázku jsou ve všech třech možnostech téměř shodné, názory respondentů se tedy velmi rozcházejí. Jedna skupina osob si myslí, že množství prostředků vkládaných jejich institucí je dostatečné, druhá skupina si myslí že dostatečné není a třetí skupina buď neví, jestli je toto množství dostatečné, nebo neví, kolik instituce na popularizaci vynakládá. 14

16 Tato otázka byla zařazena do dotazníku jako přísně subjektivní, aby vyjádřila soukromé postoje jednotlivých respondentů. Nelze totiž nijak definovat, jaké množství prostředků je dostatečné a jaký by měl být standard. Tyto konkrétní názory lze proto hodnotit pouze jako přidanou hodnotu dotazníku, která dokládá, že jednotný názor neexistuje. Tím pádem ale neexistuje ani názor, který by byl pro danou oblast nepříznivý. Otázku vyplnilo 684 osob. 15

17 Otázka č. 6 Je na Vaší instituci zřízeno oddělení pro popularizaci výsledků výzkumu a vývoje? ano, jako samostatné oddělení 61 8,9 % ano, jako součást jiného oddělení ,4 % ne, ale máme v plánu jej zřídit 30 4,4 % ne a ani jej neplánujeme ,8 % nevím ,5 % 36,5% 8,9% 20,4% Ano, jako samostatné oddělení Ano, jako součást jiného oddělení Ne, ale máme v plánu jej zřídit 4,4% Ne a ani jej neplánujeme 29,8% Nevím 16

18 Pokud výsledky sloučíme do dvou relevantních částí pro kladné a záporné odpovědi, získáme hodnoty 29,3 % pro odpovědi ano, jako samostatné oddělení a ano, jako součást jiného oddělení a 34,2 % pro odpovědi ne, ale máme je v plánu zřídit a ne a ani jej neplánujeme. Odpověď nevím tvoří poměrně velkou část hodnot 36,5 %. Tyto odpovědi zahrnují možnost, že instituce oddělení pro popularizaci nemá, ale také možnost, že oddělení má, ale respondenta jeho činnost buď nezajímá, nebo je činnost tak nevýrazná, že ji respondent nezaznamenal. 37% 29% Oddělení existuje Oddělení neexistuje Nevím 34% Otázku vyplnilo 685 osob. 17

19 Otázka č. 7 Pokud ano, můžete uvést jeho název popřípadě kontakt? Tuto otázku vyplňovali zpravidla pouze ti respondenti, kteří v otázce č. 6 odpověděli kladně. Odpovědi můžeme rozdělit do tří kategorií: a) při instituci funguje oddělení (buď samostatné, nebo jako součást oddělení jiného), které se popularizací zabývá, b) popularizaci na instituci má na starosti jedna konkrétní osoba, c) popularizace je realizována pomocí konkrétního projektu. ad a) Příklady oddělení, které se zabývají popularizací při svých mateřských institucích (ať již za účelem popularizace vznikly, nebo jsou pouze další z činností realizovaných daným oddělením), dokládá následující tabulka: "PR" oddělení Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Centrum kinantropologického výzkumu, Centrum humanitních studií a olympismu Centrum polymorfních materiálů (CPM) Centrum pro transfer technologií Centrum pro vědu a výzkum Centrum transferu technologií CPIT CTT Ediční středisko JAMU Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Jednotlivé ústavy školy a centrálně Oddělení pro vědu a výzkum MZe ČR Úsek úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání Odbor prezentace a práce s veřejností 18

20 Odbor vědy a výzkumu Odd. pro vědu a výzkum, studijní oddělení Oddělení dokumentace Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost Oddělení pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy Oddělení pro vnější a vnitřní komunikaci Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) Oddělení pro vzdělávání a výzkum (útvar rektora) Oddělení transferu a propagace Oddělení VaV FEKT VUT Brno Oddělení vědy a výzkumu Oddělení vědy a výzkumu Aplikovaný výzkum pro vědu a výzkum Oddělení vědy a výzkumu Informační oddělení a školící centrum FZV Oddělení vědy a výzkumu na úrovni Obchodně podnikatelské fakulty Centrum řízení projektů (na úrovni univerzity) Oddělení vědy a zahraničních styků Oddělení vnější a vnitřní komunikace Oddělení vnějších vztahů Oddělení vnitřní a vnější komunikace VŠCHT Praha Pedagogické odd. fakulty strojní ČVUT Pracovní skupina pro popularizaci vědy Projektové oddělení, proděkan pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy Propagační oddělení Příslušná studijní oddělení jednotlivých fakult 19

21 Public relations Referát pro VaV Referát Vědecko-technických informací a popularizace Rektorát Sekretariát ředitele ústavu Součást odboru pro strategii a rozvoj Součást tzv. Střediska celoživotního vzdělávání Tiskový odbor AVČR Transfer a propagace Univerzita Pardubice Odd. Vědy a výzkumu Útvar prorektora pro vnější vztahy Vědecké oddělení LF HK Vědecké oddělení, děkanát LF UK, Hradec Králové Výzkumné středisko německo-moravské literatury Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR Zahraniční oddělení; jednotlivý vedoucí pracovníci; tiskový mluvčí apod. ad b) Osobou, která je zvlášť pověřená popularizací v dané instituci, může být například tiskový mluvčí, vedoucí určitého oddělení a podobně. ad c) Některé instituce mají na popularizaci vědy a výzkumu přímo svůj projekt. Uvedené příklady jsou shrnuty v následující tabulce: Univerzita třetího věku (U3V) Medvěd, PřF UP Olomouc Popularizace jaderné fůze: Řipa a kol, Řízená termojaderná syntéza 20

22 Dny otevřených dveří ústavu Exkurze na pracovištích pro odborné studenty (optika) Chemie na hradě Acta Veterinaria Otázku vyplnilo 160 osob. 21

23 Otázka č. 8 Jakých prostředků popularizace výsledků výzkumu a vývoje je využíváno Vaší institucí? rozhovor v regionální TV 35 % rozhovor v celostátní TV 37 % pořad v regionální TV 14,6 % pořad v celostátní TV 20,4 % rozhovor v regionálním rozhlase 32,9 % rozhovor v celostátním rozhlase 29,7 % pořad v regionálním rozhlase 10,9 % pořad v celostátním rozhlase 11,9 % vlastní webová stránka na internetu 63,8 % článek/rozhovor na internetu 36,1 % článek/rozhovor v regionálním tisku 41,4 % článek/rozhovor v celostátním tisku 38,6 % článek/rozhovor v populárně-vědeckém časopise 52 % článek/rozhovor v odborném časopise 60,8 % odborná publikace 79,1 % přednáška na národní odborné konferenci 75,9 % přednáška na mezinárodní odborné konferenci 74,1 % přednáška pro žáky a studenty 70,6 % přednáška pro pedagogy 40,8 % přednáška pro širokou veřejnost 42,6 %

24 přednáška pro podnikatelskou veřejnost 16,1 % den otevřených dveří 71,7 % univerzita dětského věku 8,6 % 58 univerzita třetího věku 49,5 % 332 soutěž pro veřejnost 9,5 % 64 spolupráce s muzeem 19,2 % prezentace na výstavě/veletrhu 41,4 % tisková konference 22,2 % festival (např. Noc vědců) 20 % open labs (otevřené laboratoře pro veřejnost) 11,6 % zájmové kroužky, kurzy 14,3 % letní školy 24 % 161 vzdělávací pobyty, tábory pro veřejnost 9,8 % 66 výměna výsledků VaV s jinými vědeckými a výzkumnými institucemi 47,5 % 319 jiné, uveďte jaké: 3,9 % 26 23

25 Z výsledků vyplývá, že nejvyužívanějšími prostředky jsou odborné publikace (téměř 80 % respondentů), přednáška na národní odborné konferenci (75,9 % respondentů) a přednáška na mezinárodní odborné konferenci (74,1 % respondentů). Velmi často používanými prostředky jsou dále dny otevřených dveří (71,7 %), přednáška pro žáky a studenty (70,6 %), vlastní webová stránka na internetu (63,8 %), nebo článek či rozhovor v odborném časopise (60,8 %). Nejméně využívané jsou na druhé straně prostředky univerzity dětského věku (8,3 % respondentů), soutěže pro veřejnost (9,5 %), vzdělávací pobyty, tábory pro veřejnost (9,8 %) a pořady v regionálním rozhlase (10,9 %). Odpověď jiné další prostředky uvedlo 3,9 % respondentů. Uvedené konkrétní příklady jsou shrnuty v následující tabulce: 24

26 Jakých jiných prostředků popularizace výsledků výzkumu a vývoje je využíváno Vaší institucí? exkurze, studijní pobyty soukromé přednášky, semináře pořádání vlastní konference mezinárodní konference stáže gymnazistů v laboratořích předváděcí akce techniky konference pro odbornou veřejnost mezinárodní spolupráce, AV ČR spolupráce se státní správou vlastní www stránky Podle mých zkušeností jsou univerzitou využívány téměř všechny uvedené formy, ale příležitostně, nikoliv pravidelně. program Socrates vlastní popularizační CD a DVD vlastní časopis "Akademik" stáže studentů z gymnázií a SŠ spolupráce s regionální správou, místní samosprávou celostátní finále Olympiády z českého jazyka projekt Otevřená věda pro SŠ studenty kazatelská činnost přednáškové cykly pro veřejnost 25

27 firmy internetový časopis projekt AV ČR Otevřená věda Genomika (interaktivní DVD pro střední školy) časopis Žurnál UP poradenská a osvětová činnost pro veřejnost Otázku vyplnilo 671 osob. 26

28 Otázka č. 9 Zapojil/a jste se Vy osobně popřípadě Vaše pracoviště do popularizace výsledků výzkumu a vývoje? ANO ,5 % NE ,5 % 21,5% Ano Ne 78,5% Velká většina respondentů se buď z vlastní iniciativy nebo prostřednictvím svého pracoviště do popularizace zapojila. Tyto odpovědi jsou plně kompatibilní s následují otázkou zda je popularizace VaV důležitá. Otázku vyplnilo 679 osob. 27

29 Otázka č. 10 Domníváte se, že popularizace Vaší práce je důležitá? ano, velmi % ano, částečně ,1 % ne, dobré výsledky se prosadí samy 18 2,7 % nevím, nepřemýšlel jsem o tom 22 3,2 % Ano, velmi Ano, částečně 31,1% 2,7% 3,2% Ne, dobré výsledky se prosadí samy Nevím, nepřemýšlel jsem o tom 63% 28

30 Drtivá většina respondentů je přesvědčena, že popularizace jejich práce je důležitá, myslí si to 94,1 % respondentů. Odpovědi reflektují předcházející otázku zda se respondenti osobně nebo prostřednictvím svého pracoviště zapojili do popularizace. Výsledek odpovědí na obě otázky je tedy jednoznačný popularizace je důležitá a velká většina respondentů se do popularizace zapojila Ano, alespoň částečně Ne Nevím 642 Otázku vyplnilo 682 osob. 29

31 Otázka č. 11 Kterou oblastí výzkumu a vývoje se Vy nebo Vaše pracoviště zabýváte? zdraví ,3 % přírodní vědy ,2 % společenské vědy ,8 % nové technologie a materiály ,4 % Zdraví Přírodní vědy Společenské vědy Nové technologie a materiály 30,4% 20,3% 32,8% 45,2% Největší zastoupení respondentů je z oblasti přírodních věd (45,2 % respondentů), dále pak ze společenských věd (32,8 % respondentů), nových technologií a materiálů (30,4 % respondentů) a zdraví (20,3 % respondentů). Otázku vyplnilo 670 osob. 30

32 Otázka č. 12 Jakých prostředků popularizace výzkumu a vývoje jste Vy osobně využil/a? rozdělení na jednotlivé oblasti/prostředky popularizace zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie a materiály rozhovor v regionální TV rozhovor v celostátní TV pořad v regionální TV pořad v celostátní TV rozhovor v regionálním rozhlase rozhovor v celostátním rozhlase pořad v regionálním rozhlase pořad v celostátním rozhlase vlastní webová stránka článek/rozhovor na internetu článek/rozhovor v regionálním tisku článek/rozhovor v celostátním tisku článek/rozhovor v populárněvědeckém časopise článek/rozhovor v odborném časopise odborné publikace přednáška na národní odborné konferenci přednáška na mezinárodní odborné konferenci přednáška pro žáky a studenty přednáška pro pedagogy

33 přednáška pro širokou veřejnost přednáška pro podnikatelskou veřejnost den otevřených dveří univerzita dětského věku univerzita třetího věku soutěž pro veřejnost spolupráce s muzeem prezentace na výstavě/veletrhu tisková konference spolupráce s vědeckými institucemi festival (např. Noc vědců...) open labs (otevřené laboratoře pro veřejnost) zájmové kroužky, kurzy letní škola vzdělávací pobyt, tábor v přírodě jiné Sečetli jsme odpovědi respondentů pracovníků ve výzkumu a vývoji, kteří využili různých uvedených metod popularizace. Každý respondent mohl vyplnil libovolný počet prostředků popularizace dle využití. Bylo tedy možné v dotazníku vyplnil jednu, ale i všechny metody. Odpovědi respondentů nejprve roztřídíme podle oblastí výzkumu a vývoje tedy na oblast zdraví, přírodní vědy, společenské vědy a nové technologie a materiály a vyjádříme pomocí procentních hodnot ve vztahu k dané oblasti: 32

34 V oblasti zdraví respondenti nejvíce využívají možností odborných publikací (8,63 %), přednášek na národní odborné konferenci (8,39 %) a přednášek na mezinárodní odborné konferenci (7,93 %). Z dalších můžeme jmenovat přednášky pro žáky a studenty (7,69 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (7,34 %). Naopak nejméně je využíváno prostředků univerzity dětského věku (0,35 %), soutěží pro veřejnost a open labs (shodně 0,58 %) a letních škol (0,7 %). 0,35 % respondentů využívá ještě jiné prostředky jejich výčet zodpověděla otázka č. 8. V oblasti přírodních věd patří mezi nejvyužívanější prostředky odborné publikace (9,92 %), přednášky na národní odborné konferenci (9,32 %), a přednášky pro žáky a studenty (8,45 %). Dále můžeme zmínit přednášky na mezinárodní odborné konferenci (8,12 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (7,3 %). Mezi nejméně využívané formy byly zařazeny pořady v regionálním rozhlase (0,22 %), pořady v celostátním rozhlase (0,27 %) a univerzita dětského věku (0,49 %). Poměrně velká část respondentů využívá jiné prostředky (0,82 %). Ve společenských vědách patří k nejfrekventovanějším metodám přednášky na národní odborné konferenci (7,85 %), odborné publikace (7,79 %) a přednášky na mezinárodní odborné konferenci (7,64 %). Dále můžeme zmínit přednášky pro žáky a studenty (7,05 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (6,83 %). K nejméně frekventovaným patří open labs (0,11 %), následuje univerzita dětského věku (0,27 %) a soutěže pro veřejnost (0,37 %). 0,64 % využívá jiné prostředky. V oblasti nové technologie a materiály byly opět nejčastěji zvoleny odborné publikace (9,75 %), následují přednášky na mezinárodní odborné konferenci (8,14 %) a přednášky na národní odborné konferenci (7,71 %). Dále můžeme zmínit přednášky pro žáky a studenty (7,46 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (7,04 %). Nejméně jsou využívány prostředky univerzity dětského věku (0,25 %), vzdělávací pobyty a tábory v přírodě (0,34 %), a pořady v regionálním rozhlase (0,42 %). Jiné prostředky využívá 0,59 % respondentů. 33

35 Z výsledků je patrno, že ve všech čtyřech oblastech se nejpoužívanější metody víceméně shodují jsou jimi publikování v odborných publikacích, přednášky na konferencích či pro žáky a studenty. Nejméně používané metody se lehce liší dle daného oboru a jeho možností využití v praxi. Následující tabulka a graf třídí výsledky dle jednotlivých metod. Z nich je patrno jejich využití v jednotlivých oborech. Například rozhovor v regionální televizi je nejvíce využíván ve společenských vědách a nejméně v nových technologiích a materiálech; open labs nejvíce v přírodních vědách a nejméně ve společenských vědách atd. hodnoty v % zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie rozhovor v regionální TV 19,3 22,7 45,5 12,5 rozhovor v celostátní TV 17,6 30,3 37,8 14,3 pořad v regionální TV 22 24, ,6 pořad v celostátní TV 20 37,9 22,1 20 rozhovor v regionálním rozhlase 17,3 21, ,6 rozhovor v celostátním rozhlase 14,2 28,3 42,5 15,1 pořad v regionálním rozhlase 28,6 9, ,9 pořad v celostátním rozhlase 13,2 13,2 57,9 15,8 vlastní webová stránka 16,4 35,6 24,2 23,7 článek/rozhovor na internetu 16,3 21,8 38,8 23,1 článek/rozhovor v regionálním tisku 13,5 21,2 41,7 23,7 článek/rozhovor v celostátním tisku 16 24,5 40,5 19 článek/rozhovor v populárněvědeckém časopise článek/rozhovor v odborném časopise 15,1 29, ,6 15,4 32,8 31,4 20,3 34

36 odborné publikace 14,3 35,2 28,2 22,2 přednáška na národní odborné konferenci přednáška na mezinárodní odborné konferenci 15 35,6 30,6 18,9 14,9 32,7 31,4 21,1 přednáška pro žáky a studenty 15 35,1 29,9 20 přednáška pro pedagogy 15,4 28,2 34,9 21,5 přednáška pro širokou veřejnost 16, ,5 18,2 přednáška pro podnikatelskou veřejnost 11,1 23,5 30,9 34,6 den otevřených dveří 13,6 40,8 23,8 21,8 univerzita dětského věku univerzita třetího věku 13,7 28,2 40,5 17,6 soutěž pro veřejnost 15,6 43,8 21,9 18,8 spolupráce s muzeem 10,8 30,8 49,2 9,2 prezentace na výstavě/veletrhu 10,9 32,8 25,8 30,5 tisková konference 18 16,4 37,7 27,9 spolupráce s vědeckými institucemi 15, ,4 21,3 festival (např. Noc vědců...) 10,1 36,2 26,1 27,5 open labs (otevřené laboratoře pro veřejnost) 11,9 52,4 4,8 31 zájmové kroužky, kurzy 16, ,5 13,6 letní škola 7,1 36,5 41,2 15,3 vzdělávací pobyt, tábor v přírodě 15,2 28,3 47,8 8,7 jiné 8,1 40,5 32,4 18,9 35

37 Otázku vyplnilo 630 osob. 36

38 Otázka č. 13 Na kterou z následujících cílových skupin byla/y Vaše akce převážně zaměřena/y? Odpovědi (počty respondentů) přepočítáme na procenta dle jednotlivých oblastí věd (zdraví, přírodní vědy, společenské vědy a nové technologie a materiály): hodnoty v % zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie a materiály laická veřejnost 13,08 10,76 11,95 8,65 odborná veřejnost 22,05 22,70 20,63 24,62 žáci základních škol 4,36 4,73 2,89 2,07 studenti středních škol 8,97 16,43 7,30 10,15 studenti vyšších odborných škol 4,62 4,26 4,28 6,02 studenti vysokých škol 19,74 18,56 18,87 21,99 učitelé základních škol 3,85 3,07 5,41 1,13 učitelé středních škol 5,38 7,80 7,17 5,64 učitelé vyšších odborných škol vysokoškolští pedagogové 3,08 1,54 2,14 2,07 8,46 6,15 12,70 7,89 politická reprezentace 2,56 1,18 3,14 2,26 podnikatelská veřejnost 3,85 2,84 3,52 7,52 V oblasti zdraví byly akce zaměřeny nejvíce na odbornou veřejnost (22,05 %), studenty vysokých škol (19,74 %) a laickou veřejnost (13,08 %). Nejméně potom na politickou reprezentaci (2,56 %), učitele vyšších odborných škol (3,08 %) a učitele základních škol (3,85 %). 37

39 V oblasti přírodních věd na odbornou veřejnost (22,7 %), studenty vysokých škol (18,56 %) a studenty středních škol (16,43 %). Naopak nejméně na politickou reprezentaci (1,18 %), učitele vyšších odborných škol (1,54 %) a podnikatelskou veřejnost (2,84 %). V oblasti společenských věd nejvíce na odbornou veřejnost (20,63 %), studenty vysokých škol (18,87 %) a vysokoškolské pedagogy (12,7 %). Nejméně na učitele vyšších odborných škol (2,14 %), žáky základních škol (2,89 %) a politickou reprezentaci (3,14 %). V oblasti nových technologií a materiálů nejvíce na odbornou veřejnost (24,62 %), studenty vysokých škol (21,99 %) a studenty středních škol (10,15 %). Nejméně na učitele základních škol (1,13 %), žáky základních škol učitele vyšších odborných škol (obě skupiny shodně 2,07 %) a politickou reprezentaci (2,26 %). Pokud odpovědi roztřídíme podle cílových skupin, můžeme zjistit, jaký druh akcí podle oblastí výzkumu a vývoje je na ně nejvíce zaměřen. Například na laickou veřejnost je zaměřeno nejvíce akcí z oblasti společenských věd (33,6 %) a nejméně z oblasti nových technologií a materiálů (16,3 %). Pro studenty středních škol je nejvíce akcí z oblasti přírodních věd (48,6 %) a nejméně z oblasti zdraví (12,2 %) atd. hodnoty v % zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie a materiály laická veřejnost 18 32,2 33,6 16,3 odborná veřejnost 15 33,5 28,6 22,9 žáci základních škol 18, ,3 12,1 studenti středních škol 12,2 48,6 20,3 18,9 studenti vyšších odborných škol ,3 26,7 38

40 studenti vysokých škol 15,4 31,3 29,9 23,4 učitelé základních škol 16,7 28,9 47,8 6,7 učitelé středních škol 12,1 37,9 32,8 17,2 učitelé vyšších odborných škol 22,6 24,5 32,1 20,8 vysokoškolští pedagogové 14,5 22,8 44,3 18,4 politická reprezentace 17,5 17,5 43,9 21,1 podnikatelská veřejnost 14 22,4 26,2 37,4 39

41 Následující tabulka shrnuje tyto výsledky jako vyhodnocení každé cílové skupiny a nečastějšího druhu akce dle oblastí. laická veřejnost odborná veřejnost žáci základních škol studenti středních škol studenti vyšších odborných škol studenti vysokých škol učitelé základních škol učitelé středních škol učitelé vyšších odborných škol vysokoškolští pedagogové politická reprezentace podnikatelská veřejnost společenské vědy přírodní vědy přírodní vědy přírodní vědy přírodní vědy přírodní vědy společenské vědy přírodní vědy společenské vědy společenské vědy společenské vědy nové technologie a materiály Otázku vyplnilo 636 osob. 40

42 Otázka č. 14 Který z následujících prostředků popularizace výsledků výzkumu a vývoje považujete za účinný? Hodnocení prostředků popularizace málo hodně rozhovor v regionální TV rozhovor v celostátní TV pořad v regionální TV pořad v celostátní TV pořad v regionálním rozhlase pořad v celostátním rozhlase rozhovor v regionálním rozhlase rozhovor v celostátním rozhlase vlastní webová stránka článek/rozhovor na internetu článek/rozhovor v regionálním tisku článek/rozhovor v celostátním tisku článek/rozhovor v populárně-vědeckém časopise odborné publikace přednáška na národní odborné konferenci přednáška na mezinárodní odborné konferenci přednáška pro žáky a studenty přednáška pro pedagogy přednáška pro širokou veřejnost

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště Přílohy 1 Seznam příloh P1 Informační dopis pro rodiče P2 Obrázek vědce (Ivan) P3 Obrázek vědce (Karel) P4 Obrázek vědce (Anna) P5 Obrázek vědce (Bára) P6 Obrázek vědce (Cecil) P7 Obrázek vědce (David)

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Přírůstek produkce zahr.

Přírůstek produkce zahr. Personálie Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2009 Počet pracovníků 2009 VŠ SŠ Ostatní I. VĚDNÍ OBLAST 51,56 28,36 21,40 1,80 51,56 II. VĚDNÍ OBLAST 23,60 6,60 15,00 2,00 23,60 III. VĚDNÍ

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008 Personální Počet pracovníků knihovny 2008 zabezpečení xxxxxxxxx VŠ SŠ Ostatní Celkem I. VĚDNÍ OBLAST 28,56 23,50 3,80 55,86 II. VĚDNÍ OBLAST 17,00 25,60 6,50 49,10 III. VĚDNÍ OBLAST 94,10 76,60 13,00 183,70

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

CZ.1.07/2.3.00/ Prezentace projektu MŠMT Ing. J. Svatošová manažerka projektu

CZ.1.07/2.3.00/ Prezentace projektu MŠMT Ing. J. Svatošová manažerka projektu http://step.vscht.cz/ CZ.1.07/2.3.00/35.0019 Prezentace projektu MŠMT 13.3.2014 Ing. J. Svatošová manažerka projektu O PROJEKTU Projekt je realizován VŠCHT Praha bez partnera v rámci OP VK prioritní osy

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně Autodesk Academia Fórum 2013 Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně http://www.vutbr.cz Agenda Univerzity/Vysoké školy - partneři pro VVI/VOŠ/SŠ/ZŠ/MŠ

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Nové talenty pro vědu a výzkum CZ.1.07/2.3.00/09.0235 seminář Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK Praha

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje

Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje na UTB ve Zlíně vstupuje do své závěrečné části Projekt OPVK

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich podle příjemců, seřazené podle skupin dle příjemce Řazeno podle skupin dle, indexu, názvu příjemce a názvu organizační. Hodnocené projekty a

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání V. ročník Nitra 27. 28. září 2017, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXIV. ročník Brno 31. října 3. listopadu 2017, Výstaviště Brno XI. ročník Praha

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016/2017

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016/2017 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání IV. ročník Nitra 4. 5. října 2016, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXIII. ročník Brno 1. 4. listopadu 2016, Výstaviště Brno X. ročník Praha 25. 26.

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více