Univerzita Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009

2 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D. prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. Autorský tým Šárka Chroustovská, Jana Lukešová, Gabriela Pokorná, Jaroslav Skácel, Eva Stejskalová, Vilím Šimánek, Pavla Tresterová, Jitka Ulrichová Tato publikace byla vydána díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi, č. 2E08023, financovaného z Národního programu výzkumu II. cover Gabriela Pokorná a kol., 2009 ISBN vydání 2

3 OBSAH Analýza ČR 4 Analýza zahraničí 65 Srovnání ČR x zahraničí 106 Rozdělení dle oblastí 118 Swot analýza 127 Doporučení 132 Příklady dobré praxe 147 3

4 Úvod Cílem této publikace je přinést souhrnné výsledky analýzy uskutečněné v rámci projektu Výzkum nových, moderních nástrojů a metod popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR ve spolupráci s vědeckou společností a způsoby jejich uplatňování v praxi, č. 2E08023, financovaného z Národního programu výzkumu II. Tento projekt byl realizován v letech díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prvotním vstupem pro zpracovanou analýzu bylo dotazníkové šetření probíhající na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Výsledky dotazníkového šetření přinesly základní přehled o situaci na poli prezentace výsledků vědy, výzkumu a vývoje. Podrobný popis dotazníkového šetření a jeho výsledky jsou obsaženy v první části této knihy. Výstupy a informace získané prostřednictvím dotazníkových šetření byly následně zpracovány do srovnání České republiky a zahraničí. Na jejich základě byla vypracována analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Poslední část publikace je věnována příkladům dobré praxe. Za pomoci akčního výzkumu byly v jednotlivých zemích vytipovány zajímavé příklady metod popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblastech Zdraví, Přírodní vědy, Společenské vědy a Nové technologie a materiály. Doufáme, že Vám tato kniha přinese mnoho zajímavých informací a bude Vám inspirací při snaze propagovat výsledky Vaší vědecké práce. Kolektiv autorů

5 Analýza oblasti popularizace v České republice Primárním cílem dotazníku bylo monitorovat stav popularizace vědy na vysokých školách a vědecko-výzkumných institucích v České republice. Cíleně kladenými otázkami byly zjišťovány přístupy k popularizaci a její metody, názory jednotlivých pracovníků na stav popularizace v jejich instituci i na popularizaci jako celek. Dotazník pro Českou republiku byl zveřejněn na webových stránkách projektu pod adresou Záložka, odkazující na dotazník, byla umístěna na dobře identifikovatelné místo v hlavní navigaci stránek projektu. 4

6 Po její aktivaci se otevřelo nové okno s průvodním dopisem popisujícím projekt i cíl dotazníku. Potvrzením tlačítka POKRAČOVAT byl zobrazen samotný dotazník (jeho webová verze tvoří přílohu tohoto vyhodnocení). Výzkum byl spuštěn a ukončen Na vysoké školy a vědecko-výzkumné organizace v České republice bylo rozesláno ů se stručnou informací o projektu a s prosbou o vyplnění dotazníku. Za dobu výzkumu byl dotazník otevřen celkem 2651 osobami, z nichž 689 osob z 89 institucí dotazník úspěšně vyplnilo a výsledky uložilo. Ne všichni respondenti odpověděli na všechny otázky, protože některé otázky byly nepovinné a na některé nemuseli odpověď znát proto se také počet vyplněných odpovědí u každé otázky liší. 5

7 Otázka č. 1 Vyplňte prosím Vaše jméno a příjmení (nepovinný údaj) V zájmu bezpečnosti osobních údajů i možné větší návratnosti dotazníků od jednotlivých respondentů byla tato otázka označena za nepovinnou. I přesto otázku zodpovědělo téměř 70 % z celkového počtu osob a dotazníky bylo možno konkrétněji identifikovat. Otázku vyplnilo 477 osob. Otázka č. 2 Název instituce Otázku vyplnilo 99,7 % respondentů. Výsledky dokládají, že dotazník vyplnili zástupci z 89 institucí, data získané z dotazníků týkající se popularizace jsou tedy velmi reprezentativní. Seznam zapojených institucí je uveden v následující tabulce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Akademie věd Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. AROCO, spol. s.r.o. Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Biologické centrum AV ČR Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Contipro C, a.s. Česká chemická společnost Česká inspekce životního prostředí Český hydrometeorologický ústav 6

8 Fosfa, a.s. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Globální vývojové centrum Historický ústav AV ČR, v.v.i. CHEKOMA, s.r.o. ICT Prague, spol.s.r.o. IVAX Pharmaceuticals Janáčkova akademie múzických umění, Brno Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Masarykova univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Mikrobiologický ústav AV ČR Praha Ministerstvo zemědělství ČR Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Národní muzeum Národní technické muzeum Praha Ostravská univerzita v Ostravě Policejní akademie ČR Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Slezská univerzita v Opavě Sociologický ústav AV ČR Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Státní ústav radiační ochrany 7

9 Státní zdravotní ústav Stock Plzeň Božkov, s.r.o. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Technická univerzita v Liberci Univerzita Hradec Králové Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze Univerzita obrany Univerzita Pardubice Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Palackého v Olomouci Ústav analytické chemie AV ČR Ústav anorganické chemie AV ČR Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, Most, v.v.i. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Ústav experimentální botaniky AV ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. 8

10 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Ústav lékařské chemie a biochemie Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. Ústav molekulární genetiky AV ČR Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Ústav pro českou literaturu AV ČR Ústav pro jazyk český AV ČR Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Ústav přístrojové techniky AV ČR Ústav půdní biologie Biologického centra AV ČR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola podnikání, a.s. Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. 9

11 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Výzkumný ústav živočišné výroby Západočeská univerzita v Plzni Zentiva, a.s. Otázku vyplnilo 687 osob. 10

12 Otázka č. 3 Typ instituce VŠ nebo univerzita ,6 % výzkumná instituce ,3 % profesní organizace 14 2,1 % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,6% 18,3% 2,1% VŠ nebo univerzita Výzkumná instituce Profesní organizace Jelikož počet respondentů, kteří vyplnili tento dotazník, je 689, a počet institucí 89, je logické, že struktura respondentů rozčleněná dle jejich institucí není rovnoměrná. Téměř 80 % respondentů pracuje na vysoké škole nebo univerzitě, 18,3 % ve výzkumné instituci a 2,1 % v profesní organizaci. Otázku vyplnilo 683 osob. 11

13 Otázka č. 4 Jaká je podle Vás kvalitativní úroveň popularizace VaV na Vaší instituci? Odpovědi respondentů se v drtivé většině pohybují při středních hodnotách 2 až 4. Názory na kvalitativní úroveň popularizace v jednotlivých institucích jsou tedy průměrně příznivé, s lehkou převahou k vyšší kvalitě. Pokud sečteme první dva stupně (kvalitativní úroveň popularizace 1 a 2) a poslední dva stupně (4 a 5), získáme následující výsledek: 12

14 39% Nižší kvalita Vyšší kvalita 61% Na těchto hodnotách je již více patrná převaha názorů přisuzujících popularizaci VaV v jednotlivých organizacích kvalitativně vyšší úroveň. Otázku vyplnilo 680 osob. 13

15 Otázka č. 5 Vkládá podle Vašeho mínění Vaše instituce dostatečné množství prostředků do popularizace VaV? ano ,9 % ne ,7 % nevím ,4 % 35,4% 31,9% Ano Ne Nevím 32,7% Počty odpovědí na tuto otázku jsou ve všech třech možnostech téměř shodné, názory respondentů se tedy velmi rozcházejí. Jedna skupina osob si myslí, že množství prostředků vkládaných jejich institucí je dostatečné, druhá skupina si myslí že dostatečné není a třetí skupina buď neví, jestli je toto množství dostatečné, nebo neví, kolik instituce na popularizaci vynakládá. 14

16 Tato otázka byla zařazena do dotazníku jako přísně subjektivní, aby vyjádřila soukromé postoje jednotlivých respondentů. Nelze totiž nijak definovat, jaké množství prostředků je dostatečné a jaký by měl být standard. Tyto konkrétní názory lze proto hodnotit pouze jako přidanou hodnotu dotazníku, která dokládá, že jednotný názor neexistuje. Tím pádem ale neexistuje ani názor, který by byl pro danou oblast nepříznivý. Otázku vyplnilo 684 osob. 15

17 Otázka č. 6 Je na Vaší instituci zřízeno oddělení pro popularizaci výsledků výzkumu a vývoje? ano, jako samostatné oddělení 61 8,9 % ano, jako součást jiného oddělení ,4 % ne, ale máme v plánu jej zřídit 30 4,4 % ne a ani jej neplánujeme ,8 % nevím ,5 % 36,5% 8,9% 20,4% Ano, jako samostatné oddělení Ano, jako součást jiného oddělení Ne, ale máme v plánu jej zřídit 4,4% Ne a ani jej neplánujeme 29,8% Nevím 16

18 Pokud výsledky sloučíme do dvou relevantních částí pro kladné a záporné odpovědi, získáme hodnoty 29,3 % pro odpovědi ano, jako samostatné oddělení a ano, jako součást jiného oddělení a 34,2 % pro odpovědi ne, ale máme je v plánu zřídit a ne a ani jej neplánujeme. Odpověď nevím tvoří poměrně velkou část hodnot 36,5 %. Tyto odpovědi zahrnují možnost, že instituce oddělení pro popularizaci nemá, ale také možnost, že oddělení má, ale respondenta jeho činnost buď nezajímá, nebo je činnost tak nevýrazná, že ji respondent nezaznamenal. 37% 29% Oddělení existuje Oddělení neexistuje Nevím 34% Otázku vyplnilo 685 osob. 17

19 Otázka č. 7 Pokud ano, můžete uvést jeho název popřípadě kontakt? Tuto otázku vyplňovali zpravidla pouze ti respondenti, kteří v otázce č. 6 odpověděli kladně. Odpovědi můžeme rozdělit do tří kategorií: a) při instituci funguje oddělení (buď samostatné, nebo jako součást oddělení jiného), které se popularizací zabývá, b) popularizaci na instituci má na starosti jedna konkrétní osoba, c) popularizace je realizována pomocí konkrétního projektu. ad a) Příklady oddělení, které se zabývají popularizací při svých mateřských institucích (ať již za účelem popularizace vznikly, nebo jsou pouze další z činností realizovaných daným oddělením), dokládá následující tabulka: "PR" oddělení Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Centrum kinantropologického výzkumu, Centrum humanitních studií a olympismu Centrum polymorfních materiálů (CPM) Centrum pro transfer technologií Centrum pro vědu a výzkum Centrum transferu technologií CPIT CTT Ediční středisko JAMU Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Jednotlivé ústavy školy a centrálně Oddělení pro vědu a výzkum MZe ČR Úsek úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání Odbor prezentace a práce s veřejností 18

20 Odbor vědy a výzkumu Odd. pro vědu a výzkum, studijní oddělení Oddělení dokumentace Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost Oddělení pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy Oddělení pro vnější a vnitřní komunikaci Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) Oddělení pro vzdělávání a výzkum (útvar rektora) Oddělení transferu a propagace Oddělení VaV FEKT VUT Brno Oddělení vědy a výzkumu Oddělení vědy a výzkumu Aplikovaný výzkum pro vědu a výzkum Oddělení vědy a výzkumu Informační oddělení a školící centrum FZV Oddělení vědy a výzkumu na úrovni Obchodně podnikatelské fakulty Centrum řízení projektů (na úrovni univerzity) Oddělení vědy a zahraničních styků Oddělení vnější a vnitřní komunikace Oddělení vnějších vztahů Oddělení vnitřní a vnější komunikace VŠCHT Praha Pedagogické odd. fakulty strojní ČVUT Pracovní skupina pro popularizaci vědy Projektové oddělení, proděkan pro celoživotní vzdělávání a vnější vztahy Propagační oddělení Příslušná studijní oddělení jednotlivých fakult 19

21 Public relations Referát pro VaV Referát Vědecko-technických informací a popularizace Rektorát Sekretariát ředitele ústavu Součást odboru pro strategii a rozvoj Součást tzv. Střediska celoživotního vzdělávání Tiskový odbor AVČR Transfer a propagace Univerzita Pardubice Odd. Vědy a výzkumu Útvar prorektora pro vnější vztahy Vědecké oddělení LF HK Vědecké oddělení, děkanát LF UK, Hradec Králové Výzkumné středisko německo-moravské literatury Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR Zahraniční oddělení; jednotlivý vedoucí pracovníci; tiskový mluvčí apod. ad b) Osobou, která je zvlášť pověřená popularizací v dané instituci, může být například tiskový mluvčí, vedoucí určitého oddělení a podobně. ad c) Některé instituce mají na popularizaci vědy a výzkumu přímo svůj projekt. Uvedené příklady jsou shrnuty v následující tabulce: Univerzita třetího věku (U3V) Medvěd, PřF UP Olomouc Popularizace jaderné fůze: Řipa a kol, Řízená termojaderná syntéza 20

22 Dny otevřených dveří ústavu Exkurze na pracovištích pro odborné studenty (optika) Chemie na hradě Acta Veterinaria Otázku vyplnilo 160 osob. 21

23 Otázka č. 8 Jakých prostředků popularizace výsledků výzkumu a vývoje je využíváno Vaší institucí? rozhovor v regionální TV 35 % rozhovor v celostátní TV 37 % pořad v regionální TV 14,6 % pořad v celostátní TV 20,4 % rozhovor v regionálním rozhlase 32,9 % rozhovor v celostátním rozhlase 29,7 % pořad v regionálním rozhlase 10,9 % pořad v celostátním rozhlase 11,9 % vlastní webová stránka na internetu 63,8 % článek/rozhovor na internetu 36,1 % článek/rozhovor v regionálním tisku 41,4 % článek/rozhovor v celostátním tisku 38,6 % článek/rozhovor v populárně-vědeckém časopise 52 % článek/rozhovor v odborném časopise 60,8 % odborná publikace 79,1 % přednáška na národní odborné konferenci 75,9 % přednáška na mezinárodní odborné konferenci 74,1 % přednáška pro žáky a studenty 70,6 % přednáška pro pedagogy 40,8 % přednáška pro širokou veřejnost 42,6 %

24 přednáška pro podnikatelskou veřejnost 16,1 % den otevřených dveří 71,7 % univerzita dětského věku 8,6 % 58 univerzita třetího věku 49,5 % 332 soutěž pro veřejnost 9,5 % 64 spolupráce s muzeem 19,2 % prezentace na výstavě/veletrhu 41,4 % tisková konference 22,2 % festival (např. Noc vědců) 20 % open labs (otevřené laboratoře pro veřejnost) 11,6 % zájmové kroužky, kurzy 14,3 % letní školy 24 % 161 vzdělávací pobyty, tábory pro veřejnost 9,8 % 66 výměna výsledků VaV s jinými vědeckými a výzkumnými institucemi 47,5 % 319 jiné, uveďte jaké: 3,9 % 26 23

25 Z výsledků vyplývá, že nejvyužívanějšími prostředky jsou odborné publikace (téměř 80 % respondentů), přednáška na národní odborné konferenci (75,9 % respondentů) a přednáška na mezinárodní odborné konferenci (74,1 % respondentů). Velmi často používanými prostředky jsou dále dny otevřených dveří (71,7 %), přednáška pro žáky a studenty (70,6 %), vlastní webová stránka na internetu (63,8 %), nebo článek či rozhovor v odborném časopise (60,8 %). Nejméně využívané jsou na druhé straně prostředky univerzity dětského věku (8,3 % respondentů), soutěže pro veřejnost (9,5 %), vzdělávací pobyty, tábory pro veřejnost (9,8 %) a pořady v regionálním rozhlase (10,9 %). Odpověď jiné další prostředky uvedlo 3,9 % respondentů. Uvedené konkrétní příklady jsou shrnuty v následující tabulce: 24

26 Jakých jiných prostředků popularizace výsledků výzkumu a vývoje je využíváno Vaší institucí? exkurze, studijní pobyty soukromé přednášky, semináře pořádání vlastní konference mezinárodní konference stáže gymnazistů v laboratořích předváděcí akce techniky konference pro odbornou veřejnost mezinárodní spolupráce, AV ČR spolupráce se státní správou vlastní www stránky Podle mých zkušeností jsou univerzitou využívány téměř všechny uvedené formy, ale příležitostně, nikoliv pravidelně. program Socrates vlastní popularizační CD a DVD vlastní časopis "Akademik" stáže studentů z gymnázií a SŠ spolupráce s regionální správou, místní samosprávou celostátní finále Olympiády z českého jazyka projekt Otevřená věda pro SŠ studenty kazatelská činnost přednáškové cykly pro veřejnost 25

27 firmy internetový časopis projekt AV ČR Otevřená věda Genomika (interaktivní DVD pro střední školy) časopis Žurnál UP poradenská a osvětová činnost pro veřejnost Otázku vyplnilo 671 osob. 26

28 Otázka č. 9 Zapojil/a jste se Vy osobně popřípadě Vaše pracoviště do popularizace výsledků výzkumu a vývoje? ANO ,5 % NE ,5 % 21,5% Ano Ne 78,5% Velká většina respondentů se buď z vlastní iniciativy nebo prostřednictvím svého pracoviště do popularizace zapojila. Tyto odpovědi jsou plně kompatibilní s následují otázkou zda je popularizace VaV důležitá. Otázku vyplnilo 679 osob. 27

29 Otázka č. 10 Domníváte se, že popularizace Vaší práce je důležitá? ano, velmi % ano, částečně ,1 % ne, dobré výsledky se prosadí samy 18 2,7 % nevím, nepřemýšlel jsem o tom 22 3,2 % Ano, velmi Ano, částečně 31,1% 2,7% 3,2% Ne, dobré výsledky se prosadí samy Nevím, nepřemýšlel jsem o tom 63% 28

30 Drtivá většina respondentů je přesvědčena, že popularizace jejich práce je důležitá, myslí si to 94,1 % respondentů. Odpovědi reflektují předcházející otázku zda se respondenti osobně nebo prostřednictvím svého pracoviště zapojili do popularizace. Výsledek odpovědí na obě otázky je tedy jednoznačný popularizace je důležitá a velká většina respondentů se do popularizace zapojila Ano, alespoň částečně Ne Nevím 642 Otázku vyplnilo 682 osob. 29

31 Otázka č. 11 Kterou oblastí výzkumu a vývoje se Vy nebo Vaše pracoviště zabýváte? zdraví ,3 % přírodní vědy ,2 % společenské vědy ,8 % nové technologie a materiály ,4 % Zdraví Přírodní vědy Společenské vědy Nové technologie a materiály 30,4% 20,3% 32,8% 45,2% Největší zastoupení respondentů je z oblasti přírodních věd (45,2 % respondentů), dále pak ze společenských věd (32,8 % respondentů), nových technologií a materiálů (30,4 % respondentů) a zdraví (20,3 % respondentů). Otázku vyplnilo 670 osob. 30

32 Otázka č. 12 Jakých prostředků popularizace výzkumu a vývoje jste Vy osobně využil/a? rozdělení na jednotlivé oblasti/prostředky popularizace zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie a materiály rozhovor v regionální TV rozhovor v celostátní TV pořad v regionální TV pořad v celostátní TV rozhovor v regionálním rozhlase rozhovor v celostátním rozhlase pořad v regionálním rozhlase pořad v celostátním rozhlase vlastní webová stránka článek/rozhovor na internetu článek/rozhovor v regionálním tisku článek/rozhovor v celostátním tisku článek/rozhovor v populárněvědeckém časopise článek/rozhovor v odborném časopise odborné publikace přednáška na národní odborné konferenci přednáška na mezinárodní odborné konferenci přednáška pro žáky a studenty přednáška pro pedagogy

33 přednáška pro širokou veřejnost přednáška pro podnikatelskou veřejnost den otevřených dveří univerzita dětského věku univerzita třetího věku soutěž pro veřejnost spolupráce s muzeem prezentace na výstavě/veletrhu tisková konference spolupráce s vědeckými institucemi festival (např. Noc vědců...) open labs (otevřené laboratoře pro veřejnost) zájmové kroužky, kurzy letní škola vzdělávací pobyt, tábor v přírodě jiné Sečetli jsme odpovědi respondentů pracovníků ve výzkumu a vývoji, kteří využili různých uvedených metod popularizace. Každý respondent mohl vyplnil libovolný počet prostředků popularizace dle využití. Bylo tedy možné v dotazníku vyplnil jednu, ale i všechny metody. Odpovědi respondentů nejprve roztřídíme podle oblastí výzkumu a vývoje tedy na oblast zdraví, přírodní vědy, společenské vědy a nové technologie a materiály a vyjádříme pomocí procentních hodnot ve vztahu k dané oblasti: 32

34 V oblasti zdraví respondenti nejvíce využívají možností odborných publikací (8,63 %), přednášek na národní odborné konferenci (8,39 %) a přednášek na mezinárodní odborné konferenci (7,93 %). Z dalších můžeme jmenovat přednášky pro žáky a studenty (7,69 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (7,34 %). Naopak nejméně je využíváno prostředků univerzity dětského věku (0,35 %), soutěží pro veřejnost a open labs (shodně 0,58 %) a letních škol (0,7 %). 0,35 % respondentů využívá ještě jiné prostředky jejich výčet zodpověděla otázka č. 8. V oblasti přírodních věd patří mezi nejvyužívanější prostředky odborné publikace (9,92 %), přednášky na národní odborné konferenci (9,32 %), a přednášky pro žáky a studenty (8,45 %). Dále můžeme zmínit přednášky na mezinárodní odborné konferenci (8,12 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (7,3 %). Mezi nejméně využívané formy byly zařazeny pořady v regionálním rozhlase (0,22 %), pořady v celostátním rozhlase (0,27 %) a univerzita dětského věku (0,49 %). Poměrně velká část respondentů využívá jiné prostředky (0,82 %). Ve společenských vědách patří k nejfrekventovanějším metodám přednášky na národní odborné konferenci (7,85 %), odborné publikace (7,79 %) a přednášky na mezinárodní odborné konferenci (7,64 %). Dále můžeme zmínit přednášky pro žáky a studenty (7,05 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (6,83 %). K nejméně frekventovaným patří open labs (0,11 %), následuje univerzita dětského věku (0,27 %) a soutěže pro veřejnost (0,37 %). 0,64 % využívá jiné prostředky. V oblasti nové technologie a materiály byly opět nejčastěji zvoleny odborné publikace (9,75 %), následují přednášky na mezinárodní odborné konferenci (8,14 %) a přednášky na národní odborné konferenci (7,71 %). Dále můžeme zmínit přednášky pro žáky a studenty (7,46 %) a článek/rozhovor v odborném časopise (7,04 %). Nejméně jsou využívány prostředky univerzity dětského věku (0,25 %), vzdělávací pobyty a tábory v přírodě (0,34 %), a pořady v regionálním rozhlase (0,42 %). Jiné prostředky využívá 0,59 % respondentů. 33

35 Z výsledků je patrno, že ve všech čtyřech oblastech se nejpoužívanější metody víceméně shodují jsou jimi publikování v odborných publikacích, přednášky na konferencích či pro žáky a studenty. Nejméně používané metody se lehce liší dle daného oboru a jeho možností využití v praxi. Následující tabulka a graf třídí výsledky dle jednotlivých metod. Z nich je patrno jejich využití v jednotlivých oborech. Například rozhovor v regionální televizi je nejvíce využíván ve společenských vědách a nejméně v nových technologiích a materiálech; open labs nejvíce v přírodních vědách a nejméně ve společenských vědách atd. hodnoty v % zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie rozhovor v regionální TV 19,3 22,7 45,5 12,5 rozhovor v celostátní TV 17,6 30,3 37,8 14,3 pořad v regionální TV 22 24, ,6 pořad v celostátní TV 20 37,9 22,1 20 rozhovor v regionálním rozhlase 17,3 21, ,6 rozhovor v celostátním rozhlase 14,2 28,3 42,5 15,1 pořad v regionálním rozhlase 28,6 9, ,9 pořad v celostátním rozhlase 13,2 13,2 57,9 15,8 vlastní webová stránka 16,4 35,6 24,2 23,7 článek/rozhovor na internetu 16,3 21,8 38,8 23,1 článek/rozhovor v regionálním tisku 13,5 21,2 41,7 23,7 článek/rozhovor v celostátním tisku 16 24,5 40,5 19 článek/rozhovor v populárněvědeckém časopise článek/rozhovor v odborném časopise 15,1 29, ,6 15,4 32,8 31,4 20,3 34

36 odborné publikace 14,3 35,2 28,2 22,2 přednáška na národní odborné konferenci přednáška na mezinárodní odborné konferenci 15 35,6 30,6 18,9 14,9 32,7 31,4 21,1 přednáška pro žáky a studenty 15 35,1 29,9 20 přednáška pro pedagogy 15,4 28,2 34,9 21,5 přednáška pro širokou veřejnost 16, ,5 18,2 přednáška pro podnikatelskou veřejnost 11,1 23,5 30,9 34,6 den otevřených dveří 13,6 40,8 23,8 21,8 univerzita dětského věku univerzita třetího věku 13,7 28,2 40,5 17,6 soutěž pro veřejnost 15,6 43,8 21,9 18,8 spolupráce s muzeem 10,8 30,8 49,2 9,2 prezentace na výstavě/veletrhu 10,9 32,8 25,8 30,5 tisková konference 18 16,4 37,7 27,9 spolupráce s vědeckými institucemi 15, ,4 21,3 festival (např. Noc vědců...) 10,1 36,2 26,1 27,5 open labs (otevřené laboratoře pro veřejnost) 11,9 52,4 4,8 31 zájmové kroužky, kurzy 16, ,5 13,6 letní škola 7,1 36,5 41,2 15,3 vzdělávací pobyt, tábor v přírodě 15,2 28,3 47,8 8,7 jiné 8,1 40,5 32,4 18,9 35

37 Otázku vyplnilo 630 osob. 36

38 Otázka č. 13 Na kterou z následujících cílových skupin byla/y Vaše akce převážně zaměřena/y? Odpovědi (počty respondentů) přepočítáme na procenta dle jednotlivých oblastí věd (zdraví, přírodní vědy, společenské vědy a nové technologie a materiály): hodnoty v % zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie a materiály laická veřejnost 13,08 10,76 11,95 8,65 odborná veřejnost 22,05 22,70 20,63 24,62 žáci základních škol 4,36 4,73 2,89 2,07 studenti středních škol 8,97 16,43 7,30 10,15 studenti vyšších odborných škol 4,62 4,26 4,28 6,02 studenti vysokých škol 19,74 18,56 18,87 21,99 učitelé základních škol 3,85 3,07 5,41 1,13 učitelé středních škol 5,38 7,80 7,17 5,64 učitelé vyšších odborných škol vysokoškolští pedagogové 3,08 1,54 2,14 2,07 8,46 6,15 12,70 7,89 politická reprezentace 2,56 1,18 3,14 2,26 podnikatelská veřejnost 3,85 2,84 3,52 7,52 V oblasti zdraví byly akce zaměřeny nejvíce na odbornou veřejnost (22,05 %), studenty vysokých škol (19,74 %) a laickou veřejnost (13,08 %). Nejméně potom na politickou reprezentaci (2,56 %), učitele vyšších odborných škol (3,08 %) a učitele základních škol (3,85 %). 37

39 V oblasti přírodních věd na odbornou veřejnost (22,7 %), studenty vysokých škol (18,56 %) a studenty středních škol (16,43 %). Naopak nejméně na politickou reprezentaci (1,18 %), učitele vyšších odborných škol (1,54 %) a podnikatelskou veřejnost (2,84 %). V oblasti společenských věd nejvíce na odbornou veřejnost (20,63 %), studenty vysokých škol (18,87 %) a vysokoškolské pedagogy (12,7 %). Nejméně na učitele vyšších odborných škol (2,14 %), žáky základních škol (2,89 %) a politickou reprezentaci (3,14 %). V oblasti nových technologií a materiálů nejvíce na odbornou veřejnost (24,62 %), studenty vysokých škol (21,99 %) a studenty středních škol (10,15 %). Nejméně na učitele základních škol (1,13 %), žáky základních škol učitele vyšších odborných škol (obě skupiny shodně 2,07 %) a politickou reprezentaci (2,26 %). Pokud odpovědi roztřídíme podle cílových skupin, můžeme zjistit, jaký druh akcí podle oblastí výzkumu a vývoje je na ně nejvíce zaměřen. Například na laickou veřejnost je zaměřeno nejvíce akcí z oblasti společenských věd (33,6 %) a nejméně z oblasti nových technologií a materiálů (16,3 %). Pro studenty středních škol je nejvíce akcí z oblasti přírodních věd (48,6 %) a nejméně z oblasti zdraví (12,2 %) atd. hodnoty v % zdraví přírodní vědy společenské vědy nové technologie a materiály laická veřejnost 18 32,2 33,6 16,3 odborná veřejnost 15 33,5 28,6 22,9 žáci základních škol 18, ,3 12,1 studenti středních škol 12,2 48,6 20,3 18,9 studenti vyšších odborných škol ,3 26,7 38

40 studenti vysokých škol 15,4 31,3 29,9 23,4 učitelé základních škol 16,7 28,9 47,8 6,7 učitelé středních škol 12,1 37,9 32,8 17,2 učitelé vyšších odborných škol 22,6 24,5 32,1 20,8 vysokoškolští pedagogové 14,5 22,8 44,3 18,4 politická reprezentace 17,5 17,5 43,9 21,1 podnikatelská veřejnost 14 22,4 26,2 37,4 39

41 Následující tabulka shrnuje tyto výsledky jako vyhodnocení každé cílové skupiny a nečastějšího druhu akce dle oblastí. laická veřejnost odborná veřejnost žáci základních škol studenti středních škol studenti vyšších odborných škol studenti vysokých škol učitelé základních škol učitelé středních škol učitelé vyšších odborných škol vysokoškolští pedagogové politická reprezentace podnikatelská veřejnost společenské vědy přírodní vědy přírodní vědy přírodní vědy přírodní vědy přírodní vědy společenské vědy přírodní vědy společenské vědy společenské vědy společenské vědy nové technologie a materiály Otázku vyplnilo 636 osob. 40

42 Otázka č. 14 Který z následujících prostředků popularizace výsledků výzkumu a vývoje považujete za účinný? Hodnocení prostředků popularizace málo hodně rozhovor v regionální TV rozhovor v celostátní TV pořad v regionální TV pořad v celostátní TV pořad v regionálním rozhlase pořad v celostátním rozhlase rozhovor v regionálním rozhlase rozhovor v celostátním rozhlase vlastní webová stránka článek/rozhovor na internetu článek/rozhovor v regionálním tisku článek/rozhovor v celostátním tisku článek/rozhovor v populárně-vědeckém časopise odborné publikace přednáška na národní odborné konferenci přednáška na mezinárodní odborné konferenci přednáška pro žáky a studenty přednáška pro pedagogy přednáška pro širokou veřejnost

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích.

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích. Tisková zpráva DEN ZEMĚ 22. 4. 2015 Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OPVK, s názvem Propagace a

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky: C/14/550 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název Praktický networking audiovizuální popularizace vědy - Academia film

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013 Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo zakladatele Fond vznikl s vizí, že věda by měla být podporována také ze soukromých prostředků mecenášů, kteří mohou

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více