TECHNOLOGIE STAVEB I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE STAVEB I"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB MGR. PETR LÍZAL, CSC. TECHNOLOGIE STAVEB I MODUL 9 LEŠENÍ NA STAVBÁCH 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Mgr. Petr Lízal, Csc., Brno, 2005

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Použitá terminologie Metodický návod na práci s textem Lešení na stavbách Rozdělení lešení Obecné zásady návrhu a montáže pracovního lešení Trubková pracovní lešení Zásady montáže trubkového lešení Demontáž trubkového lešení Dílcová pracovní lešení Dílcové lešení HAKI Rámová pracovní lešení Bezpečnost práce při stavbě lešení Závěr Shrnutí Studijní prameny Související normy Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Kontrola znalostí Autotest Klíč k autotestu (26) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámit čtenáře s pomocným procesem výstavby který není součástí stavebního objektu. Pod pojmem lešenářské práce se rozumí soubor procesů kterými se lešení staví, udržuje a demontuje. 1.2 Požadované znalosti Je třeba znát pracovní postupy montáže a demontáže lešení, jeho bezpečné kotvení a zavětrování. Při montážních pracích a práci na lešení je nezbytné dodržovat technologickou kázeň proto je třeba znát Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/90 Sb. 1.3 Doba potřebná ke studiu Je individuální podle znalosti čtenáře. Pro skromné znalosti je potřebná doba 5 hodin. 1.4 Klíčová slova Třídy lešení podle únosnosti, podle účelu použití, podchodná výška, prostorová tuhost, stabilita, kotvení, šířka podlahové plochy podle druhu a způsobu práce, výstupy do pater. 1.5 Použitá terminologie Svislá nosná konstrukce, podélníky, příčníky, podélné ztužení, příčné ztužení, kotvení lešení, povolená zatížení podlah, záchytné zarážky, stabilizátory, nánožky. 1.6 Metodický návod na práci s textem Text je určen pro pochopení základních požadavků při montáži různých typů lešení jeho demontáži a stanoví pracovní podmínky při kterých je nutno práce přerušit. Tyto zásady je třeba dodržet i u nových druhů lešení. Vždy je nezbytné předem znát jaký druh práce se bude z lešení provádět a podle toho navrhnout zatížení lešení a stanovit šířku podlahové plochy. - 5 (26) -

6 2 Lešení na stavbách Lešení jsou pomocné konstrukce dočasné, sloužící k bezpečnému provádění stavebních a montážních prací, jejichž pracoviště se nachází nad úrovní okolního terénu nebo pevné podlahy. Stavba lešení je z hlediska členění stavebních procesů podle místa konání a vztahu ke konečnému výrobku procesem pomocným, neboť se nestává částí stavěného objektu. Pod užívaným pojmem lešenářské práce se rozumí soubor procesů, kterými se lešení připravuje, staví, udržuje a demontuje. Vzhledem k dnes užívaným systémovým konstrukcím lešení jde většinou o jednoduché montážní operace, které však vyžadují znalost pracovních postupů a technologickou kázeň, aby lešení bylo spolehlivé a staticky bezpečné. Jsou náročné z hlediska bezpečnosti práce, neboť se často zhotovují do značných výšek z prostorově omezených pracovišť a manipuluje se přitom obvykle ručně s předměty dosti těžkými. 2.1 Rozdělení lešení Lešení lze členit z několika hledisek: podle účelu - jsou lešení pracovní, podpěrná, ochranná a záchytná. podle konstrukčního uspořádání - rozlišujeme lešení řadová, prostorová, vysunutá, zavěšená, volně stojící a kozová. podle konstrukčních součástí - jsou lešení z prvků tyčových, rámových, prostorových nebo kombinovaných. podle materiálu hlavních nosných částí - dělíme lešení na dřevěná a kovová. podle možnosti přemístění - jsou lešení pevná a pojízdná. podle zajištění stability - je lešení volně stojící, kotvené nebo vzepřené. podle umístění - dělíme lešení na vnitřní a vnější. podle nosnosti podlah - se lešení dělí do 6 tříd: třída 1 s rovnoměrným zatížením podlahy 0,75 kn/m 2 třída 2 1,50 kn/m 2 třída 3 2,00 kn/m 2 třída 4 3,00 kn/m 2 třída 5 4,50 kn/m 2 třída 6 6,00 kn/m 2 Lešení s únosností podlahy do 2,00 kn/m 2 se klasifikuje jako lehké, nad tuto hodnotu jako těžké. - 6 ( 26)

7 Tab. 2.1 Orientační technické údaje některých lešení Druh lešení Výška Šířka Délka Zatížení lešení (m) Lešení (m) Lešení (m) ( kn/m 2 ) Dřevěná lešení: Žebřinová až 14,0 0,7 až 1,0 2,5 až 4,0 1,0 až 1,5 Kozová, sloupková 1,5 až 3,5 1,8 až 2,5 2,5 až 4,0 1,5 Kovová lešení: Trubkové typ A 20,0 až 28,0 1,05 3,05 0,75 typ E 26,0 až 36,0 1,25 2,05 1,5 typ H 18,0 až 24,0 1,55 2,05 1,5 až 2,0 dílcové HAKI až 80,0 0,8 až 1,2 2,0 až 3,0 1,5 až 3,0 V současnosti na našich stavbách převládají kovová lešení s dřevěnými nebo kovovými podlahovými dílci, a to jako prvkové nebo dílcové stavebnice. Liší se zejména způsobem vytváření styčníků v konstrukci. U trubkových lešení se k tomu využívá síla tření mezi povrchem trubek a vnitřní částí upínacích nebo nastavovacích spojek. U dílcových lešení se části spojují např. tak, že se háky na koncích vodorovných dílců zaklesnou do třmenů na svislých sloupcích. Sloupky se spojují pomocí přírub nebo čepů. Jednoduchá dřevěná žebřinová lešení jsou vhodná pro opravy fasád nevysokých domů. Nosnou konstrukcí pro vnitřní kozové lešení jsou pevné (obvykle dřevěné) nebo kovové výsuvné rámové stojky. [1] 2.2 Obecné zásady návrhu a montáže pracovního lešení Při navrhování a montáži pracovního lešení je třeba respektovat následující obecné požadavky. Rozměry pracovního prostoru jsou odvislé zejména na druhu a způsobu práce a na jejich postupu. Nejmenší šířka podlahové plochy lešení třídy 1, 2 a 3 musí být 600 mm, třídy 3, 4 a 5 pak 900 mm. Délka pole (od osy k ose sloupku) u lešení třídy 1, 2 a 3 má být 1500 až 3000 mm, u třídy 4, 5 a až 2500 mm. Výška patra činí obvykle min mm, podchodná výška má být alespoň 1900 mm. V přízemí, kde se zřizuje podchod pro chodce, má být podchodná výška nejméně 2100 mm, průchozí šířka pak minimálně 750 mm při jednosměrném provozu, jinak alespoň dvojnásobná. Prostorová tuhost a stabilita lešení musí být zaručena. Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, chráněný proti překlopení, posunutí a proti lokálnímu i celkovému vybočení. Tuhosti a stability se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách a kotvením nebo vzepřením. - 7 (26) -

8 Kotvení lešení zvyšuje jeho stabilitu a prostorovou tuhost. Kotví se nosného zdiva nebo skeletu budovy pomocí kovových nebo umělohmotných hmoždinek a speciálních úchytů. V obvodovém zdivu lze konstrukci lešení kotvit prodlouženým příčníkem, uchyceným na vnější a vnitřní straně trubkami. Vhodnými body pro kotvení jsou místa křížení úhlopříčného zavětrování lešení. Rozmístění kotev, jejich počet a namáhání určují technologické předpisy nebo statický výpočet lešení. Zabezpečení volných okrajů podlah musí být důsledné. Lešení musí být zabezpečeno ochrannou konstrukcí zabraňující pádu osob (zábradlím) a materiálů nebo jiných předmětů (zarážkou). Zábradlí u podlah uložených 2 m nad terénem a výše musí být dvoutyčové s madlem 1100 mm nad podlahou. Výška zarážky má být 150 mm. Ochranné zábradlí se u pracovních lešení zřizuje: na vnějších okrajích pracovních podlah na vnitřních okrajích pracovních podlah, přiléhá-li lešení k otevřeným otvorům ve stěnách stavby (při šířce otvoru větší než 300 mm a výšce větší než 750 mm) na vnitřních okrajích pracovních podlah, je-li šířka volné mezery mezi podlahou a přilehlou stěnou stavby větší než 250 mm. Výstupy na lešení musí být bezpečné. K výstupům do jednotlivých pater lešení se používají žebříky. Jejich optimální sklon je 3:1, nesmí však být menší než 2,5:1. Výstupy nesmějí být nad sebou a nesmějí být průběžné přes dvě podlaží. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1100 mm, není-li výstup opatřen poklopem. Žebříky musí být zabezpečeny proti zvrácení, podklouznutí a sesmeknutí. Výstupní otvor má mít rozměr alespoň 500 x 600 mm. 2.3 Trubková pracovní lešení Nosná konstrukce lešení včetně prostorového ztužení a zábradlí se sestavuje z kovových standardizovaných trubek. Prvky se navzájem spojují upínacími a nastavovacími spojkami. Pracovní podlahy jsou tvořeny dřevěnými fošnami nebo podlážkami z prken. Lešení se obvykle skládá z těchto prvků: z kovových trubek venkovního průměru 48,3 mm a tloušťky stěny 3,2 až 4 mm, délky 0,5, 1,5, 2, 3, 4 a 6 m. z upínacích spojek hákových, umožňujících spojení křižujících se trubek z nastavovacích spojek, umožňujících souosé spojení trubek z kovových nánožek, které umožňují spojení stojek lešení s obvykle dřevěnou podložkou. Schéma trubkového lešení a jeho některých prvků je na obr Svislou nosnou konstrukci tvoří trubky postavené na nánožkách přenášejících zatížení na fošnový práh. Sloupky se nastavují tak, aby styky dvou sousedních trubek nebyly ve směru kolmém na fasádu ani v podélném směru na stejné výškové úrovni (tedy střídavě). - 8 ( 26)

9 Příčníky se uchycují hákovými spojkami na dva protilehlé sloupky. Nesmí se nadstavovat a musí přesahovat osy venkovních sloupků nebo os úhlopříčného ztužení alespoň o 100 mm. Podélníky se ukládají na příčníky a upínají se na sloupky z vnitřní strany. Osově se nadstavují ve čtvrtině rozpětí pole a nadstavení sousedních podélníků se musí vzájemně střídat. Podélné ztužení probíhá úhlopříčně po celé venkovní ploše lešení. Začíná u patek krajních sloupků a končí u styčníků nejvyššího vodorovného ztužení. Nadstavuje se na příčnících. Příčné ztužení svislé se zabezpečuje po celé výšce lešení diagonálně umístěnými trubkami v rovinách kolmých k budově. Vodorovné ztužení se provádí v každém druhém podlaží lešení, může však být nahrazeno důsledným kotvením lešení. Kotvení lešení musí zabránit vychýlení lešení od průčelí domu (nebo jeho pádu). Kotví se v místech křížení podélného ztužení, přičemž se musí kotvit všechny krajní sloupky a alespoň každý druhý mezilehlý sloupek. Do výšky 4,2 m je možné nahradit kotvení vzepřením. Povolené zatížení podlahy lešení závisí na rozpětí polí, rozmístění podélníků a na počtu zatížených podlah. Stanovuje se statickým výpočtem. Zpravidla je také uvedeno v technické dokumentaci a technologickém předpisu montáže lešení. Tyto doklady jsou součástí dodávky příslušného výrobce lešení. [3] Zásady montáže trubkového lešení Před zahájením prací musí být upraven podkladní terén nebo jiný podklad tak, aby bylo zaručeno, že unese tíhu lešení a zatížení způsobené jeho provozem. Sloupky konstrukce lešení se stavějí vždy na podkladní prahy, nejvhodněji z fošen. Lešení se musí montovat podle předem vypracovaného technologického postupu, který je součástí projektu lešení. Technologický postup je nutné stanovit i tehdy, když se vypracování samostatné technické dokumentace nevyžaduje, protože konstrukční uspořádání lešení vyplývá z příslušných technických norem, typových nebo obdobných výrobních podkladů. - 9 (26) -

10 a) f) příčník b) c) sloupek práh nánožka kotvení d) g) e) Obr. 2.1 Trubkové lešení, prvky, postup montáže a) upínací spojka; b) nastavovací spojka; c) nánožka; d) spoj tří trubek; e) příčný řez; f) jednotlivé prvky lešení; g) rozmístění - 10 ( 26)

11 K základním požadavkům na montáž patří: Pro montáž lešení lze použít pouze součásti, jejichž vlastnosti odpovídají příslušným normám, lešení se montuje postupně po jednotlivých patrech. Při montáži a demontáži se pracuje pouze z bezpečných podlah nebo montážních lávek, ve výjimečných případech lze vystoupit na jednotlivý prvek lešení, pracovník však musí být zajištěn ochranným postrojem. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky se nesmějí shromažďovat v jednotlivých polích lešení v takovém množství, které by hmotností přesahovalo normové nahodilé zatížení pole. Každá část konstrukce osazená na místo určení musí být ihned připevněna. Současně s postupem montáže hlavních nosných prvků se musí zajišťovat i prostorová tuhost a stabilita konstrukce a provádět montáž podlah, výstupů a zábradlí. Montuje-li se lešení současně s objektem, smí jeho konstrukce převyšovat dosaženou úroveň objektu jen o výšku rovnající se svislé vzdálenosti kotev (tj. max. 4 m). Při montáži se musí dodržet bezpečnostně technické zásady vyplývající z příslušných předpisů, norem a návodů výrobce lešení. Konstrukce lešení musí být uzemněna proti zásahu blesku nebo kontaktu s elektrickým vedením. Montážní a demontážní práce musí být zastaveny: při dohlednosti menší než 30 m při větru o rychlosti nad 8 m/sec (5 o Bf) při bouři, dešti, sněžení a tvoření námrazy při teplotě prostředí nižší než 10 o C a vyšší než + 50 o C. Schéma technologického sledu montáže trubkového lešení : zpevnění a úprava podloží rozmístění podkladních prahů vytvoření prvních tří nosných rámů vždy ze dvou trubek a příčníků, na zemi ve vodorovné poloze vztyčení a osazení prvního rámu na nánožky (kolmo k budově) a jeho zajištění provizorní vzpěrou vztyčení a osazení dalších dvou rámů a jejich uchycení k prvnímu rámu dvěma podélníky vyrovnání této dílčí konstrukce ve svislém a vodorovném směru doplnění ostatních podélníků a řádné utažení spojek montáž první diagonální trubky podélného zavětrování k takto založené konstrukci lešení se přistavují další sloupky, podélníky, příčníky, ztužující a kompletační prvky, vždy stykované v různých výškových úrovních a polích (26) -

12 2.3.2 Demontáž trubkového lešení Demontáž lešení se provádí postupně po jednotlivých patrech opačným sledem, než bylo montováno. Postup montáže je třeba volit tak, aby v žádné její fázi nebyla ohrožena stabilita nebo tuhost zbývající části konstrukce lešení. Práce se zahajují od nejvyšší pracovní podlahy. Jako první se rozebírají části konstrukce nad pracovní podlahou až do její úrovně, včetně ochranného zábradlí a zarážky. Podlahové dílce nebo fošny se odstraňují v následné fázi z podlahy nižšího podlaží. Pak se demontují podélníky, příčníky a část těch sloupků, které jsou v úrovni tohoto podlaží stykovány. Současně se demontují i části úhlopříčného ztužení a uvolněné kotvy. Tak se postupuje až do úrovně založení lešení. Demontované prvky se z lešení opatrně spouštějí pomocí vrátků nebo jiného zařízení. Shazovat je dolů je zakázáno. Současně s demontáží je lešenáři třídí a ukládají podle druhů a rozměrů do zásobníků, palet nebo nádob k tomu určených. Poškozené prvky se předávají k renovaci. [2] 2.4 Dílcová pracovní lešení Tato lešení jsou koncipována jako dílcové stavebnice a jejich skladebné rozměry jsou proto určovány spojováním modulových dílců do potřebných sestav. Základní části lešení jsou tvořeny sloupky s integrovanými styčníky rozmístěnými v pravidelných modulových vzdálenostech (modulová lešení) nebo plošnými rámovými dílci (rámová lešení), případně i prostorovými dílci převážně se skládací úpravou. Pro tato lešení jsou charakteristické tyto vlastnosti a znaky: flexibilita použití, umožňující vytvořit značný počet kombinací a variant konstrukcí lešení použitelnost ve všech oblastech stavební výroby včetně montáže strojně technologického zařízení, rekonstrukčních a sanačních prací víceúčelovost z hlediska použití jak pro pracovní a podpěrná lešení, tak i konstrukce jiného účelu s různou možností zatížení a uspořádání přizpůsobivost lešení pro jakýkoliv druh i tvar stavby přímých i zaoblených tvarů a různých úhlů s možnou volbou délek a šířek polí i výšek v logickém rozměrovém rastru vysoká celková tuhost konstrukce umožněná pevností a stabilitou spojů i při náročných podmínkách z hlediska namáhání lešení rychlost, jednoduchost a bezpečnost montáže a demontáže lešení s danými připojovacími body a díly, které do sebe zapadají v logickém pořadí kvalita dílců a jejich povrchová úprava zaručuje dlouhou životnost, velkou obratovost a minimální nároky na údržbu nižší montážní a demontážní pracnost na staveništi rozsah příslušenství a doplňkových dílců odpovídá potřebám pro mnohostranné použití. Lešení je přizpůsobeno pro připevnění ochranných stěn (např. pevné stěny nebo sítě). Pletivo má zabránit pádu předmětů velikosti cihly a může být - 12 ( 26)

13 kombinováno se zábradelní tyčí a zarážkou nebo může být používáno jako přídavný, popřípadě samostatný dílec. Schéma konstrukce dílcového lešení a názvy typických dílců jsou uvedeny na obr Obr. 2.2 Konstrukce dílcového lešení schéma 1 - kotva 2 - kotevní dílec 3 - sloupek rámu 4 - horní zábradelní tyč (madlo) 5 - střední zábradelní tyč 6 - zarážka 7 - podlaha 8 - pletivo 9 - styčník 10 - úhlopříčné ztužení příčné (uvedený příklad je ztužující kříž) 11 - nánožka (pevná) 12 - stavitelná patka 13 - přemisťující nosník 14 - úhlopříčné ztužení podélné 15 - konzola 16 - úhlopříčné ztužení vodorovné 17 - rohová výztuha 18 - příčník vetknutý do sloupků 19 podélník - 13 (26) -

14 2.4.1 Dílcové lešení HAKI Lešení je charakterizováno těmito základními konstrukčními díly: Patka lešení 600 mm Závěsné rameno s kladkou Vyložení 600 mm Únosnost 1000 kg Zavětrovací lano s pákou Sloupky délky 2000 a 3000 mm Žebřík Kotvení-objímka s táhlem Zábradlí délky 3000 a 1200 mm Obr. 2.3 Hlavní konstrukční díly lešení HAKI Konstrukce tohoto lešení se skládá s unifikovaných dílců různých tvarů a profilů, které ne navzájem spojují bajonetovými uzávěry (sloupky) nebo záchytkami (na podélnících a příčnících) zasouvanými do třmenů (na sloupcích). Úhlopříčné ztužení je řešeno ocelovými lanky. Jeho původcem je firma AMACO ze Švédska. V naší praxi se využívá několik typů tohoto lešení (HAKI I. Až VI.) lišících se od sebe únosností, možností využití a některými konstrukčními prvky ( 26)

15 Patka lešení - slouží pro hrubé nastavení výšky při vyrovnání podkladního terénu. Na svém 6000 mm dlouhém dříku má 8 otvorů o rozteči 50mm pro zasunutí svorníku, na kterém spočívají sloupky. Sloupek lešení - je tvořen ocelovou trubkou profilu 48,3 mm, dlouhou 2000 a 3000 mm. V modulových vzdálenostech 500 mm jsou na něm přivařeny skupiny závěsných třmenů pro uchycení vodorovných konstrukcí a úhlopříčného ztužení. Nastavování sloupků na výšku zajišťují bajonetové uzávěry na spojovacích destičkách umístěných na obou koncích sloupku. Podélníky a příčníky - jsou základní horizontální nosné dílce. Jsou vyrobeny ze dvou trubek profilu 32 mm vzájemně svařených pásky oceli. Na obou koncích mají vždy dvojici záchytek, které se při montáži zasunují do třmenů na sloupcích. Proti náhodnému vysunutí se zajišťují západkami. Podélníky se vyrábějí v délce 3000 mm, příčníky v délce 1200 mm. Výška obou dílců je 150 mm. Oba prvky nesmí být použity v poloze na plocho. Zábradlí - tvoří trubka profilu 32 mm a délky 3000 a 1200 mm. Na obou koncích má navařeny záchytky k zasunutí do třmenů na sloupcích. Kotvení - je řešeno objímkou s utahovacím šroubem (k uchycení na sloupek lešení) a kotevním táhlem s dvojitým hákem, který se zasune do oka kotevního vrutu upevněného v nosné konstrukci průčelí objektu. Únosnost kotvy ve vodorovném tahu i tlaku musí být alespoň 2 kn. Úhlopříčné ztužení - (zavětrování) podélné se provádí ocelovým pozinkovaným lankem profilu 8 mm, které je na jednom konci opatřeno řetězem s napínacím pákovým zařízením. Druhý konec je zakončen háčkem k uchycení do třmenu sloupku. Žebříky - slouží k výstupu do jednotlivých podlaží lešení. Jsou svařeny z trubek, mají délku 2350 mm a šířku 400 mm a jsou opatřeny háky k zavěšení na trubku příčníku. Záchytné zarážky - slouží k připevnění vertikálního prkna na vnější straně podlahy, které zabraňuje pádu předmětů z podlahy lešení. Kladka na závěsné konzole - se uchycuje do třmenů horního vnějšího sloupku a slouží k vertikální dopravě materiálu do hmotnosti 100 kg. Sloupek, na kterém je zavěšeno rameno kladky, musí být spojen příčníkem a podélníky s jinými sloupky a řádně zakotven do objektu. Konzola ochranné stříšky - slouží k ochraně osob pohybujících se pod lešením. Od líce lešení vyčnívá o 1152 mm. Uchycuje se do třmenů sloupků. Dřevěné podlahové dílce - velikosti 1350 / 500 mm z prken tloušťky mm, které se kladou na podélníky. Hlavní konstrukční díly tohoto lešení jsou na obr Základní požadavky na montáž a demontáž lešení HAKI: Každý dílec se smí používat pouze ke stanovenému účelu. Nelze je tedy zaměňovat. Lešení lze stavět pouze na zpevněném terénu (beton, asfalt, podkladní prahy apod.). Sloupky je třeba správně orientovat v návaznosti na umístění třmenů. Spoje vodorovných dílců je třeba ihned při montáži zajistit pojistkami (26) -

16 Žádné dílce nelze v systému lešení vynechávat, zvláště kotvení a úhlopříčné ztužení. Poškozené, nekompletní nebo silně zkorodované dílce nesmějí být použity. Celkovou montáž lešení musí provádět minimálně dva zaškolení pracovníci. Úhlopříčné ztužení musí být předepnuto silou asi 1 kn. V montáži vyššího patra lešení se smí pokračovat až po úplném dokončení patra předcházejícího, včetně kotvení a zavětrování. V průběhu montáže musí být ohrožené prostory kolem lešení chráněny záchytnou stříškou, ohrazením, vyloučením provozu apod. V montážním stavu může být lešení nekotveno až do 2. podlaží, tj. do výšky asi 4,5 m. Postup demontáže musí být volen tak, aby v žádné její fázi nebyla ohrožena stabilita zbytku konstrukce. Při demontáži je zakázáno jednotlivé dílce z lešení shazovat nebo je kácet a rozebírat na zemi. Montážní a demontážní práce musí být zastaveny při dohlednosti menší než 30 m, při větru o rychlosti nad 8 m/sec (5 o Bf a více), při bouři, dešti, sněžení a tvoření námrazy a při teplotě prostředí nižší než -10 o cc a vyšší než +50 o C. Schéma technologického sledu montáže: zpevnění a úprava podloží pod budoucím lešením uložení podkladních prahů rozložení všech potřebných dílců pro první podlaží podél budovy osazení nánožek na sloupky, spojení dvou sloupků dvěma příčníky (vytvoření rámu ) vztyčení prvního rámu a jeho provizorní vzepření sestavení a vztyčení druhého rámu a jeho propojení podélníky postavení dalších polí prvního podlaží (stejným způsobem) přesné vyrovnání lešení v horizontálním směru uložení podlahových dílců na podélníky montáž příčníků a podélníků druhého podlaží lešení a uložení podlážek přesné vyrovnání lešení ve vertikálním směru úhlopříčné zavětrování lešení v každém čtvrtém poli příprava všech dílců pro druhé podlaží nadstavení sloupků druhého podlaží, osazení příčníků, podélníků atd. Postup montáže lešení HAKI je uveden na obr Montáž a demontáž lešení mohou provádět jen řádně zaškolení pracovníci pod dozorem zkušeného předáka a mistra. Postupuje se zásadně podle technologického předpisu zpracovaného v rámci výrobní přípravy konkrétní stavby a podle pokynů vydaných výrobcem lešení. [3] - 16 ( 26)

17 2.4.2 Rámová pracovní lešení Mezi rámová lešení se začleňují takové typy lešení, u kterých jsou svislé nosné části sestaveny z rovinných dílců tvořených uzavřenými nebo otevřenými rámy, případně i v částečné kombinaci s prvky tyčovými. Tuhý rám je obvykle vytvořen dvěma stojkami a vetknutými (přivařenými) příčníky. Obvyklá konstrukce lešení je tvořena svislých rámů (kladou se kolmo k průčelí budovy), z tuhých plošných dílců podlah a případně i zábradlí, z tyčových prvků zábradlí a podélného zavětrování a z dalších doplňkových částí jako jsou žebříky, konzoly, kotvy apod. Vyrábí se z oceli chráněné pozinkováním nebo z hliníkových slitin. Známými výrobci rámových lešení jsou např. firmy Hunebeck, Layher Plettac, Peri nebo u nás SBG Kovona. Jejich hlavní předností je rychlá montáž a demontáž (pracnost je asi o ½ nižší než u lešení trubkového), jednoduchost spojů, vysoká variabilnost a malá četnost dílců. Jako reprezentanty tohoto lešení lze uvést systémy BOOS a SPRINT firmy Kovona a.s. Systém rámového lešení BOOS - umožňuje postavení lešení a pracovních plošin včetně výstupových věží. Flexibilita konstrukce dovoluje využití dodávaných dílců od plošin malého půdorysného rozměru (1450 x 1800, 2500 a 3200 mm) až po rozsáhlá řadová a prostorová lešení. Hlavní prvky rámového lešení BOSS jsou uvedeny na obr Základem konstrukce lešení jsou tuhé rámy vytvořené stojkami a příčníky z trubek průměru 48,5 mm, navzájem horizontálně spojované tuhými kovovými podlahami a zavětrované trubkovými vzpěrami. Speciální zámky na sloupcích, podlahách a vzpěrách umožňují ve spojích vytváření tuhých styčníků. Základní prvky systému tvoří: rám se 4 příčníky, šířky 1450 a výšky 2000 mm (s žebříkem nebo bez něho) rám s 3 nebo 2 příčníky, šířky 1450 mm a výšky 1500 a 1000 mm pracovní podlahy o délce 1800, 2500 a 3200 mm a šířce 600 mm trubkové vzpěry diagonálního podélného ztužení příslušenství (nánožka, kolečko s brzdou,držák zarážky) ostatní prvky (stabilizátory, konzoly, průchozí rámy ) (26) -

18 a) spojení dvou sloupků příčníkem b) motáž podélníků c) nastavení sloupků d) napnutí zavětrovacího lanka e) část hotového lešení Haki Obr. 2.4 Schéma postupu montáže dílcového lešení HAKI - 18 ( 26)

19 Obr. 2.5 Hlavní prvky rámového lešení BOSS - 19 (26) -

20 Výrobce lešení dodává s technickou dokumentací i podrobné návody pro montáž a demontáž konstrukcí lešení. Tyto technologické předpisy musí být montážní organizací a pracovní četou vždy v plném rozsahu respektovány. Systém rámového lešení SPRINT - má podobné možnosti využití jako lešení Boos. Jeho konstrukce je v souladu s Evropským normalizačním standardem CEN HD Základní prvky systému tvoří: uzavřené ocelové svařované rámy o šířce 750 a 1090 mm, výšce 2000, 1000 a 660 mm kovové podlahové dílce o šířce 700 a 1040 mm a v délkách 3000, 2500, 2000, 1500 a 750 mm rámy zábradlí v délkách jako podlahy a o šířce 450 mm trubkové vzpěry diagonálního zavětrování výškově nastavitelné patky ostatní pomocné a doplňkové prvky. Základní schéma rámového lešení SPRINT je na obr uzavřený ocelový rám podlahový dílec trubková vzpěra stavitelná patka rám zábradlí Obr. 2.6 Rámové pracovní lešení SPRINT - 20 ( 26)

21 Ocelové prvky jsou důsledně chráněny proti korozi žárovým pozinkováním. Použití trubek profilu 48,3 mm na stojky rámů zajišťuje kompatibilitu se staršími trubkovými lešeními včetně spojek pro trubky se zinkovou povrchovou úpravou. Montáž a demontáž lešení musí být prováděny kvalifikovanými a řádě zaškolenými pracovníky podle konkrétních technologických předpisů a podle zásad již dříve v tomto skriptu uvedených. Poznámka: Se zásadami pro návrh a montáž dalších druhů lešení, dopravu prvků a břemen na lešení a s požadavky na technickou dokumentaci včetně stanovení zatížení a statického výpočtu lešení je možné se seznámit v literatuře [2]. 2.5 Bezpečnost práce při stavbě lešení Konstrukci lešení a jeho částí je třeba navrhovat podle zásad již uvedených v kap. 2.1, 2.2, 2.3 a s dodržováním všech požadavků na bezpečnost, uváděných v technické dokumentaci a v montážních předpisech výrobců. Pro lešení, jehož stavbu není možné pro dané rozměry, tvar a potřebné zatížení realizovat podle typových a normalizovaných podkladů, je třeba vypracovat projektovou dokumentaci. Její součástí musí být i statický výpočet. Pro stanovení zatížení lešení platí příslušná ustanovení českých a evropských norem (viz také část 2.4 až 2.8 literatura [2]). Lešení se může stavět jen na dostatečně únosném podkladě, přičemž je třeba zabezpečit rozložení zatížení ze stojek na podklad pomocí roznášecích prvků. Únosnost terénu nebo stavební konstrukce, na které se lešení postaví, musí odpovídat zatížení vyvozenému jeho hmotností a jeho provozem. Stavba lešení musí postupovat tak, aby byla sestavená část konstrukce v každé fázi stabilní a aby byl každý prvek hned po osazení řádně uchycen. Jestliže se při montáži lešení pohybují pracovníci na ploše, která není chráněna zábradlím, musí mít osobní zabezpečení proti pádu. Při stavbě lešení se musí zajistit bezpečný pohyb chodců a bezpečná doprava po přilehlých komunikacích. Konstrukce zasahující do veřejných komunikací se musí v noci a za snížené viditelnosti osvětlit výstražným červeným světlem. Záchytná stříška nebo podlaha nad podchodem se musí upravit tak, aby přes ně nemohla propadávat stavební suť nebo jiný materiál. Lešení se musí kotvit do průčelní zdi budovy současně s jeho stavbou a takovými prostředky, které přenesou vyžadované síly. Je-li na lešení z kovové konstrukce kabelové vedení silového rozvodu elektřiny nízkého napětí, musí se konstrukce lešení vodivě spojit s ochrannou soustavou příslušné rozvodné sítě. Konstrukce lešení přečnívající nad úroveň střechy budovy se musí chránit proti blesku. Dřevěná lešení se chrání bleskosvody ve vzdálenostech po 30 m. Kovové konstrukce se uzemňují na jejich dolním konci. Jsou-li postaveny při objektech s bleskosvody, připojí se k nim na nejvyšším a nejnižším místě (26) -

22 Lešení se může odevzdat do provozu až po jeho úplném dokončení a vybavení, a to zápisem do stavebního deníku nebo revizní knihy. Po dobu provozu se musí konstrukce lešení v pravidelných intervalech kontrolovat. Zjišťuje se, zda nedošlo ke změnám nebo poruchám, které by mohly mít vliv na jeho bezpečnost a stabilitu. Lešení se kontroluje i při mimořádných událostech např. po bouřce, silném větru apod. Zjištěná poškození se musí ihned odstranit. Při výstavbě a provozu lešení se musí zabezpečit trvalý přístup k hydrantům, vodovodním a plynovodním uzávěrům a k jiným veřejným zařízením. Lešení nesmí vytvářet překážku pro přístup a příjezd do přilehlých objektů. Je-li třeba zabezpečit vjezd pro vozidla hasičského sboru, musí být v konstrukci lešení průjezdy min. 3,5 m široké a 4 m vysoké. Při demontáži lešení se postupuje v obráceném sledu postupu montáže. Je zakázáno odstraňovat kotvení a ztužení dříve než se demontují podlaží nad jejich úrovní. Uvolněné prvky se nesmí shazovat, musí se opatrně spouštět, aby se nepoškodily a neohrozily pádem bezpečnost osob nebo nezpůsobily jiné škody. V posledních letech se na pracovní lešení stále častěji připevňují z vnější strany husté sítě nebo fólie. Sítě chrání okolí stavby před pádem drobných předmětů, fólie i před prašností. V období nepříznivého počasí zlepšují fólie i pracovní podmínky na lešení (ochrana proti větru a dešti).vedle toho sítě a fólie plní také estetickou funkci.[3] 3 Závěr 3.1 Shrnutí Z uvedeného textu lze pochopit, že rozvoj techniky, technologie, materiálů umožňuje používat různé typy lešení. Tento proces je jen procesem pomocným, který je důležitý z hlediska bezpečnosti práce a technologické kázně. 3.2 Studijní prameny Související normy ČSN Lešení, společná ustanovení ČSN Pojízdná a volně stojící lešení ČSN Trubková lešení ČSN EN Dočasné stavební konstrukce-část 1: pracovní lešenípožadavky na provedení a obecný návrh ČSN Ochranné a záchytné konstrukce Seznam použité literatury [1] Kočí B. a kol.: Technologie pozemních staveb I.. AA CERM Brno ( 26)

23 [2] Vejvara K.: Technologie staveb 10 Lešení. Vydavatelství ČVUT Praha Seznam doplňkové studijní literatury [3] Juríček I.: Technoľogia pozemných stavieb hrubá stavba. Jaga group Bratislava Odkazy na další studijní zdroje a prameny Firemní literatura výrobců zastoupených v ČR ALFIX ČR,s.r.o., HAKI Jílové, PERI,spol.s r.o. SGB Kovona a.s, tauceti spol.s r.o.,zarges CZ 4 Kontrola znalostí 4.1 Autotest 1) Lešení je procesem a) podpěrných konstrukcí, které začínají nad úrovní terénu b) pomocných konstrukcí sloužících k bezpečnému provádění staveb nad okolním terénem c) náročným na čas a údržbu během životnosti objektu d) nutným při montáži ocelových konstrukcí a betonových skeletů 2) Lešení jsou a) jednoduché systémové konstrukce staticky bezpečné nespojené s objektem b) složité obvodové konstrukce vyžadující projektovou dokumentaci a statický výpočet při montáži c) systémové konstrukce spolehlivé a staticky bezpečné s jednoduchou montáží za předpokladu znalosti montážního postupu při dodržení bezpečnosti práce d) jednoduché konstrukce pomocného charakteru používané u staveb před zahájením zdění 2 výšky 3) Lešení dělíme a) na pět základních tříd podle druhu materiálu na dřevěná, ocelová, hliníková, slitinová a plastová b) podle účelu na pracovní, podpěrná, ochranná a záchytná c) na volně stojící, připojená k objektu a závěsná d) široká, velmi úzká a montážní plošiny 4) Nosnost podlah lešení se dělí a) do 6 tříd s rovnoměrným zatížením podlahy od 0,75 kn/m 2 do 6,0 kn/m 2-23 (26) -

24 b) do 3 skupin podle šířky podlážky c) do 4 skupin s rovnoměrným zatížením od 0,75 MPa do 7,0 MPa d) do 6 tříd s rovnoměrným zatížením od 1,0 kn/m 2 do 10,0 kn/m 2 5) Druhy lešení rozeznáváme a) rozpěrná, skládaná, dílcová a systémová b) dřevěná( žebříková,sloupková a kozová) kovová ( trubková, dílcová a kozová), c) podle zatížení lehká a těžká d) podle výšky lešení na vysoká, střední a nízká 6) K zajištění stability lešení slouží a) podrobný statický výpočet s ověřením detailů b) dokonalému kotvení pojízdných lešení k objektu c) zavětrování, kotvení, nebo vzpěry případně kombinace uvedených způsobů d) zpevnění podkladního terénu betonovou mazaninou nebo recyklátem 7) Stavební lešení patří a) mezi sledované výrobky u každého stavebního podniku b) mezi sledované výrobky podle evropské směrnice o materiálech c) mezi výrobky podléhající schvalování a certifikaci d) mezi výrobky na které se vztahuje jen ČSN Pracovní a ochranná dílcová lešení 8) Při návrhu a montáži lešení je požadováno a) zajistit odborné proškolení všech pracovníků dopravujících materiál b) zabezpečit svislou dopravu po lešení a osadit svislé žebříky z jednotlivých pater c) osadit podlážky lešení max. 100mm od zdiva d) stanovit šířku podlahové plochy podle třídy lešení 9) Při montáži lešení je třeba respektovat a) aby montéři lešení měli požadované nářadí na opasku zajištěné proti možnému pádu při montáži b) aby lešení bylo při montáži kotveno v místech zavětrování c) rozměry pracovního prostoru, tuhost a stabilitu pomocí kotev, zavětrování a osazení zábradlí d) osazení zábradlí vždy od výšky podlážek lešení 3,00m 10) Výstupy na lešení musí být a) od 2NP na každém úseku větším než 100 bm b) musí být umístěny nad sebou, aby nedocházelo k časovým ztrátám při práci na lešení c) výstupní otvory musí mít minimální rozměry 800x800 mm 2-24 ( 26)

25 d) na každém podlaží zajištěno žebříky ve sklonu 3:1 s přesahem o 1100mm není-li výstup opatřen poklopem 11) Trubkové lešení se montuje a) jen na podklad z litého asfaltu nebo betonu a ne na rostlý terén b) v případě cihelného objektu až do výšky 80m c) z kovových trubek vnějšího průměru 60mm, které mají délky od 1,0 do 6,0m d) na upravený terén na podkladní prahy např. z fošen 12) Při montáži lešení se postupuje a) podle požadavků objednatele a pokynů předáka stavební čety b) tak, aby každá část konstrukce lešení osazená na místo byla ihned připevněna c) podle pokynů stavbyvedoucího d) tak, aby lešení bylo postaveno v předstihu alespoň 1 týden před zahájením prací 13) Montáž nebo demontáž lešení je třeba přerušit a) při teplotě pod bodem mrazu b) při dohledu menším než 10m c) při dohledu menším než 30m d) při dlouhotrvajícím dešti 14) Demontáž lešení se provádí a) postupně po jednotlivých stěnách b) postupně po jednotlivých patrech při zajištění tuhosti lešení c) z montážní plošiny protože se na lešení při demontáži nesmí nikdo pohybovat d) od nejvyššího podlaží postupným rozebráním podlážek 15) Pro dílcová lešení jsou charakteristické a) různé moduly, které lze libovolně měnit b) přizpůsobivost lešení pro jakýkoli druh stavby s možnou volbou délek a šířek v rozměrovém rastru c) vyšší pracnost při demontáži lešení vzhledem k větší hmotnosti dílů d) malá variabilita lešení při rekonstrukcích 16) Při montáži a demontáži HAKI lešení jsou tyto požadavky a) aby jednotlivé díly mohly být použity k několika účelům b) aby po dokončení celého lešení bylo provedeno kotvení a spoje zajištěny pojistkami c) poškozené a zkorodované části nesmí být požity d) lešení je třeba kotvit a uhlopříčně ztužovat od výšky 5m 17) Rámová lešení jsou tvořena a) z různých svařovaných dílů zábradlí a zavětrování b) z ocelových a chromniklových slitin výrobcem lešení pro jednotlivé stavby - 25 (26) -

26 c) ze svislých rámů, tuhých plošných dílců podlah a tyčových prvků zábradlí a podélného zavětrovvání a doplňkových prvků podle patentových vzorů od firmy Hynebeck a SBG kovona 4.2 Klíč k autotestu 1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c, 7c, 8d, 9c, 10d, 11c, 12b, 13c, 14b, 15b, 16c, 17c. pokud jste správně odpověděli alespoň13 otázek jsou Vaše znalosti dostatečné k absolvování této části kurzu. Méně správných odpovědí naznačuje, že máte potřebu ještě jednou se k danému modulu vrátit ( 26)

Lešení. Stavba lešení = pomocný stavební proces. Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž

Lešení. Stavba lešení = pomocný stavební proces. Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž Lešení Stavba lešení = pomocný stavební proces Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž a - Lešení a trocha historie: Lešení Nejstarší dochované zprávy o používání dřevěných

Více

LEŠENÍ Lešení pomocné konstrukce dočasné procesem pomocným

LEŠENÍ Lešení pomocné konstrukce dočasné procesem pomocným Lešení jsou pomocné konstrukce dočasné, sloužící k bezpečnému provádění stavebních a montážních prací, jejichž pracoviště se nachází nad úrovní okolního terénu nebo pevné podlahy. Stavba lešení je z hlediska

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_TRUBKOVÉ LEŠENÍ_Z2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Venkovní lešení Venkovní lešení je prozatimní konstrukce,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._53 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz -1- HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ PODCHOD HAKI 1,76 1. Předmluva Podchod

Více

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz 1 1. Předmluva DÍLCOVÉ LEŠENÍ HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ Montážní návod

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._52 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ FASÁDNÍ LEŠENÍ ŠÍŘKY 0,73 m A ŠÍŘKY 1,09 m Fasádní lešení ALFIX 0,73 m a 1,09 m je ocelové žárově pozinkované rámové lešení složené z jednotlivých prefabrikovaných součástí. Toto

Více

Lešení s dvojitým zábradlím

Lešení s dvojitým zábradlím Platnost odbřezna Všechny předchozí verze jsou neplatné! SEZNAM ČÁSTÍ LEŠENÍ OBSAH Lešení s dvojitým zábradlím Systém lešení Schnellbau - pro rychlou výstavbu Alu lešení s dvojitým zábradlím Podlahy, Okopové

Více

Práce ve výškách

Práce ve výškách 5.6.17.1. Práce ve výškách http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/prace-vevyskach Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

www.leseni-pardubice.cz

www.leseni-pardubice.cz Půjčovna mobilního lešení a další služby Pardubice www.leseni-pardubice.cz NABÍDKA PŮJČOVNY mobilní duralové lešení ZIG-ZAG skládací duralové lešení žebříky KRAUSE WAP KRÄNZLE přívěsné vozíky AGADOS stavební

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 3/2005 Podána přihláška užitného vzoru Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Více

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Katalogové číslo: 239039 Pokyny pro bezpečnost práce: Montovat, demontovat a používat tento výrobek smí jen pracovníci seznámení s tímto návodem Kromě tohoto návodu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._51 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA Ing Karel Škréta vedoucí AO 235 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 20. 1. 2016 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 2 PŘEDPISY

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití 06/2015 Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B1 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Práce ve výškách. Práce ve výškách

Práce ve výškách. Práce ve výškách 1 Práce ve výškách Práce ve výškách Před zahájením prací ve výškách musíme: Určit způsob a druh zajištění proti pádu na všech místech práce a komunikacích, pokud leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní (kolektivní

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B3 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení

Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení Jiří Ilčík, Jakub Dolejš České vysoké učení technické v Praze Obsah přednášky - úvod - současné návrhové postupy - cíle výzkumu - simulace chování

Více

5 Nosné a upevňovací díly

5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly Určení a použití Skládané nosné konstrukce jsou určeny pro instalaci skleněných průmyslových aparatur do světlosti DN 600. Vyrábějí se buď pro standardní

Více

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA LEŠENÍ

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA LEŠENÍ VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA LEŠENÍ Seznámení s požadavky revidované ČSN 73 8101 a souvisejících českých a evropských norem Skripta k přednášce Ing. Svatopluk Vlasák leden 2005 Materiál (ani jeho části) nesmí

Více

BEZPEČNÁ MONTÁŽ DÍLCOVÝCH LEŠENÍ

BEZPEČNÁ MONTÁŽ DÍLCOVÝCH LEŠENÍ BEZPEČNÁ MONTÁŽ DÍLCOVÝCH LEŠENÍ SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ Obsah Úvod 3 1 Zajištění proti pádu při montáži dílcových lešení 3 1.1 Rámová a modulová lešení 3 1.2 Přehled možností zajištění 3 1.3 Zajištění pomocí

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ Standardního provedení RINGER DG, lešení s dvojitým zábradlím 09/011 OBSAH Všeobecné informace Příklady montáže, připevňování doplňkových součástí 1 Zajištění

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

U Trojského zámku 120/3, , Praha 7. Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany.

U Trojského zámku 120/3, , Praha 7. Jedná se o konstrukci z ocelových sloupů vzájemně propojených a ukotvených ocelovými předepjatými lany. 1. ÚVOD 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKT: MÍSTO a INVESTOR: Rekonstrukce voliér vodních ptáků - Mokřady Zoologická zahrada hlavního města Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7 2. POPIS OBJEKTU 2.1

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT 1 POUŽITÍ. Pojízdné lešení slouží pro opravy, údržbu, revize objektu. Výrobek je možné použít ve venkovních i vnitřních prostorách. Dodává se v rozloženém stavu. Přepravu je

Více

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ V KONSTRUKCI POJÍZDNÉHO LEŠENÍ LUFIX 5000 A LUFIX 6000 Příklad sestavení LUFIX 5005 Příklad sestavení LUFIX 6005 Typy 5002-5009 odpovídají všem požadavkům

Více

6.17.13.7. Žebříky http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracoviste/zebriky Práce na žebříku je vždy práce ve výšce. Pokud je výška chodidel od podlahy (terénu) větší než 1,5 m, musí zaměstnavatel

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. Výškové práce lešení. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. Výškové práce lešení. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8 , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika Výškové práce BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk BARTÁK, SAFEA IVS Schválil: V Praze dne: 1. 6. 2010 ÚVOD: Tento dokument

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ DÍLCOVÉHO LEŠENÍ ---- PŘÍRUČKA K VÝROBKU ---- KOTEVNÍ SCHÉMA

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ DÍLCOVÉHO LEŠENÍ ---- PŘÍRUČKA K VÝROBKU ---- KOTEVNÍ SCHÉMA NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ DÍLCOVÉHO LEŠENÍ ---- PŘÍRUČKA K VÝROBKU ---- KOTEVNÍ SCHÉMA ISO 9001:2008 EKRO CZ s.r.o. www.ekro.cz červen 2012 Strana 1 ze 22 Obsah: Návod na montáž a používání dílcového

Více

FLIS 67P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /10-D

FLIS 67P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /10-D FLIS 67P Pojízdné lešení EN 1004-3-8/10-D NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN 1298 - IM CZ VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž a používání lešení musí být vždy

Více

Mateřská škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mechová 3645/10, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mechová 3645/10, Jablonec nad Nisou D.1.4 Plán BOPZ Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení MŠ Muchomůrka Mateřská škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mechová 3645/10, 466 04 Jablonec nad Nisou Stavebník (investor) : Město Jablonec nad Nisou

Více

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Oslzlý František VY_32_Inovace_12_OV-Z_BOZP_Betonářské

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah:. Úvod. Všeobecné pokyny Montáž dílů.. 5. 5 7 7 7 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření. 7.. Stabilizátor Kotvení Demontáž Ostatní 9.... Montáž stabilizačního

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

TOP-BOZP-001 LEŠENÍ TOP-BOZP-001. Zpracoval Ověřil Schválil

TOP-BOZP-001 LEŠENÍ TOP-BOZP-001. Zpracoval Ověřil Schválil Lovochemie, a.s. Terezínská 57 Lovosice PSČ 410 02 TOP-BOZP-001 LEŠENÍ Strana: 1/15 Revize číslo: 5 Platnost od: 29.5.2017 Počet příloh: 3 Název: TOP-BOZP-001 TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ POSTUP LEŠENÍ Autorizace:

Více

H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í

H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í 1. NÁZVOSLOVÍ 2. HROMOSVODY 2.1 JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz 1 SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ HAKI NORD 1. Předmluva NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ Montážní návod

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._57 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod k montáži a použití. lešení systém MJ UNI TOP 65

Návod k montáži a použití. lešení systém MJ UNI TOP 65 lešení systém MJ 06/2008 1 1. Úvod 1.1 Všeobecné pokyny 3 1.2 Systém lešení 3 1.3 Standardní provedení 3, 4 1.4 Kontrola a dokumentace 4 1.5 Seznam montážních dílců 4 až 6 1.6 Použitelnost podlah u rychle

Více

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ Technické informace G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ PASCHAL s.r.o. Tel.: 224 915 451 Vyšehradská 23 Fax.: 224 915 451 128 00 Praha 2 E-mail: info@paschal.cz www.paschal.cz Obsah 3 Technické údaje 4 Výšky

Více

Ochrana proti pádu při práci ve výšce

Ochrana proti pádu při práci ve výšce Ochrana proti pádu při práci ve výšce Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalec v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví. Člen znaleckého kolegia Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Znalecká

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._47 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

ADAPTÉRY PRO KRUHOVÉ LEŠENÍ

ADAPTÉRY PRO KRUHOVÉ LEŠENÍ 1 NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ ADAPTÉRY PRO KRUHOVÉ LEŠENÍ 1. Předmluva Adaptérů pro kruhové lešení s výhodou použijeme, jestliže pole lešení svírají mezi sousedními příčníky libovolný ostrý úhel. Pomocí

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

FLIS 134 P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /12-D

FLIS 134 P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /12-D FLIS 134 P Pojízdné lešení EN 1004-3-8/12-D NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN 1298 - IM CZ VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž a používání lešení musí být

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny

1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny 1 Dřevěné vazníky spojované deskou s prolisovanými trny Tento typ vazníku se vyznačuje typickými znaky: Užité řezivo o Masivní prvky (katrové tl. 50 nebo 70 mm) o Sušené hoblované (S4S tl. 45 nebo 70 mm)

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1. stupně Program tohoto kurzu byl vypracován s přihlédnutím

Více

Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 06/2012 Návod na sestavení a použití

Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 06/2012 Návod na sestavení a použití Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 06/2012 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

MILLAU VIADUCT FOSTER AND PARTNERS Koncepce projektu Vícenásobné zavěšení do 8 polí, 204 m + 6x342 m + 204 m Celková délka mostu 2 460 m Zakřivení v mírném směrovém oblouku poloměru 20 000 m Konstantní

Více

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ.

OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 49 České Budějovice OBJÍMKY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH IZOLOVANÝCH VODIČŮ DO 35 kv NA SLOUPY BETONOVÉ. Typový podklad č. 11/2008 Dodatek č. 1/2009 Zpracoval: Energetika

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 65 Vydáno: červenec 2009, změna vyhrazena - - 1 - - OBSAH Příloha A: Sestava důležitých stavebních

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ ( Revize č. 2 k )

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ ( Revize č. 2 k ) Pojízdné lešení EN 1004-3-8/16 Typová řada-312 NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN 1298 - IM CZ ( Revize č. 2 k 1-08-2003) VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO S.R.O. KOŽELUŽSKÁ 1026 674 01 TŘEBÍČ Tento návod

Více

SPOLANA a.s. Číslo: BI BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7. útvar Hygiena a bezpečnost práce

SPOLANA a.s. Číslo: BI BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7. útvar Hygiena a bezpečnost práce Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana 1 ze 7 NÁZEV: PRÁCE VE VÝŠKÁCH PŘENOSNÉ ŽEBŘÍKY Gestor: O B S A H Č. kap. Název kapitoly Strana Č. revize Účinnost od 1 Rozsah platnosti 2 0 01.1.2018

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 - hybridní rozvaděč Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05 163 Výklopné boční panely Boční nosné panely na obou stranách

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k )

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN IM CZ (Revize č.2 k ) Pojízdné lešení EN 1004-3-8/16 Typová řada-309 NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ LEŠENÍ EN 1298 - IM CZ (Revize č.2 k 1.8.2003) VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na

Více

Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = Používají se jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí.

Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = Používají se jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0315a TROUBY KRUHOVÉ Vydání: 3/96 D = 2800 až 5000 Strana: 1 Stran: 2 Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = 5000. Používají se jako samostatné montážní díly

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

STROPNÍ BEDNĚNÍ RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU

STROPNÍ BEDNĚNÍ RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU STROPNÍ BEDNĚNÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU Nádražní 271, 253 01 Hostivice Tel.: +420 774 078 154 email: info@ringer.cz http: www.ringer.cz RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Flexibilní a rychlé Moderní

Více

MONTI ALU LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ. Katalog 2008

MONTI ALU LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ. Katalog 2008 Systémové bednění, spol. s r.o. LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ Katalog 2008 Stručná charakteristika bednění: je lehké univerzální bednění určené k betonáži stěn i stropů. Ze standardně dodávaných prvků je možno

Více

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015 č.j. 49/2015/T PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU Zpracoval: Ing. Irena Folprechtová - OZO v prevenci

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více