PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011"

Transkript

1 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne

2 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Základní údaje společnosti Orgány společnosti Předmět podnikání Akcionáři a vlastní kapitál společnosti HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Podnikatelská činnost společnosti Organizační struktura společnosti Počet zaměstnanců Vývoj výsledku hospodaření společnosti Výkaz zisku a ztrát MAJETEK SPOLEČNOSTI, PENĚŢNÍ PROSTŘEDKY Rozvaha PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE DALŠÍ INFORMACE POŢADOVANÉ V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU Závažné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Aktivity výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti životního prostředí ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK ZPRÁVA O VZTAZÍCH... 29

3 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 1.1. Základní údaje společnosti Název společnosti: Zápis do obchodního rejstříku PREměření, a.s. 1. července 1998 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 5433 Sídlo společnosti Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ IČ DIČ CZ Orgány společnosti Představenstvo Ing. Milan Hampl členem od 16. června 2005 do 19.listopadu 2011 Ing. Zdeněk Smetana členem od 1.ledna 2008 do 1.února 2011 od 20.prosince 2011 Ing. Roman Tupý členem od 1. ledna 2008 Ing. Lubomír Štěpán členem od 16. dubna 2009 Ing. Aleš Staněk členem od 1.února 2011 Ing. Václav Dušák členem od 1.února 2011 Dozorčí rada Dipl.Ing. Alexander M. Sloboda členem od 1. září 2010 Ing. Václav Dušák členem od 4. května 2006 do 1.února 2011 Ing. Jindřich Svoboda členem od 24. listopadu 2006 do 24.listopadu 2011 Ladislav Zitta členem od 25.listopadu 2011 Ing. Zdeněk Smetana členem od 1.února 2011 do 19.prosince 2011 Ing. Milan Hampl členem od 20.prosince

4 1.3. Předmět podnikání Společnost měla k zapsány v předmětu podnikání tyto činnosti: o autorizace pro ověřování stanovených měřidel; o výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; o montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; o silniční motorová doprava vnitrostátní příležitostná osobní; o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o výroba elektřiny 1.4. Akcionáři a vlastní kapitál společnosti Jediný akcionář Praţská energetika, a.s. 100 % podíl Akcie kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ks Základní kapitál TCZK Vlastní kapitál ke dni TCZK z toho: základní kapitál zákonný rezervní fond nerozdělený výsledek z minulých let výsledek hospodaření běžného období TCZK TCZK 6 TCZK TCZK Přehled o změnách vlastního kapitálu Změny vlastního kapitálu v TCZK Zůstatek k 1. lednu Tvorba a čerpání fondů Výplata dividend a tantiém Výsledek hospodaření běžného období Zůstatek k 31. Prosinci

5 2. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 2.1. Podnikatelská činnost společnosti Společnost zajišťovala nákup měřidel, jejich ověřování a montáž pro společnost PREdistribuce ze Skupiny PRE a v menší míře též prodej měřidel a vybraného sortimentu elektrospotřebičů ostatním zákazníkům. Dále zajišťovala společnost odečty měřidel hlavně pro společnosti PREdistribuce, a.s., Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. a Pražská teplárenská, a.s. V průběhu roku převzala společnost od mateřské společnosti činnosti spojené s vypínáním dlužníků a s inkasem pohledávek. Na vnějším trhu začala společnost prodávat služby v oblasti prací na odběrném místě, revizí NN, revizí trafostanic, termovize a servisu FVE. Tyto činnosti začala společnost nabízet až v závěru roku a jejich dopad do hospodaření je zatím zanedbatelný. Sekce Měření nakoupila v roce 2011 cca měřidel, která po ověření prodala PREdistribuci. Celkový objem prodeje elektroměrů v rámci Skupiny PRE přesáhl TCZK. Sekce Montáže realizovala montáž téměř elektroměrů. Jednalo se o montáže cca ks nových odběrů, výměnu více než ks elektroměrů z důvodu nutného ověření, cca výměn bylo vyvoláno požadavkem zákazníka (změna z důvodu změny tarifu nebo počtu fází). V oblasti vymáhání pohledávek zajistila sekce odpojení téměř dlužníků, provedla cca opětovných zapnutí a vyinkasovala více než 6 MCZK. * Sekce Odečty realizovala v roce 2011 více než odečtů elektroměrů pro PREdistribuci, z čehož pouhých ks (1,5 % z celkového počtu) bylo pořízeno samoodečtem zákazníka. Celkem bylo reklamováno (7.685 v loňském roce) odečtů, z toho 323 (420 v loňském roce) reklamací bylo oprávněných. Pro Pražskou plynárenskou Distribuci pořídila sekce více než ks odečtů s podílem 18,2 % ( ks) samoodečtů. Pro Pražskou teplárenskou pořídila sekce v roce 2010 více než odečtů kalorimetrů. Sekce Servis měřidel realizovala mimo Skupinu PRE prodej více než ks použitých indukčních ověřených i neověřených měřidel a téměř ks nových ověřených i neověřených měřidel. V rámci těchto aktivit realizovalo oddělení Logistika a prodej elektroměrů celkový obrat ve výši téměř TCZK s marží téměř TCZK. Autorizované metrologické středisko ověřilo v roce 2011 více než měřidel. * Jedná se o souhrnný údaj za celý rok 2011, část těchto výsledků byla realizována před organizační změnou v rámci PRE, část pak po změně již v rámci PREměření. 4

6 Fotovoltaické elektrárny. K sedmi vybudovaným fotovoltaickým elektrárnám přibyly v závěru roku další dvě elektrárny. Jejich pořízením se zvýšil souhrnný instalovaný výkon více než 4 násobně. Přehled elektráren je uveden v následující tabulce: FVE Výkon [kwp] zprovozněna Jinonice /2010 Lhotka 60 09/2010 Hrouda 28 12/2010 Pražačka TO /2010 Pražačka TO /2010 Pražačka TO /2010 Sever /2010 Kondrac Hořovice * CELKEM Organizační struktura společnosti Řediteli společnosti je přímo podřízen útvar ekonomiky, asistentka, marketingový specialista a čtyři sekce. Organizační struktura platná k je znázorněna na následujícím schématu: Ředitel Ekonomika Asistentka Podpora prodeje M 51 Měření M 52 Montáže M 53 Odečtová služba M 54 Servis měřidel 2.3. Počet zaměstnanců Koncový stav zaměstnanců k byl 218 pracovníků, přepočtený stav za rok 2011 byl 209 pracovníků. Vývoj počtu zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících 4 5 Koncový stav k 31. prosinci Vývoj počtu zaměstnanců společnosti byl v souladu s plánem. 2 Jedná se o datum, od kterého je PREm držitelem licence na výrobu z elektrárny 5

7 2.4. Vývoj výsledku hospodaření společnosti Vývoj zisku po zdanění v posledních letech uvádí následující tabulka: Rok Zisk po zdanění TCZK Výkaz zisku a ztrát Výkaz je uveden v samostatné účetní závěrce společnosti, která je součástí této zprávy. 6

8 3. MAJETEK SPOLEČNOSTI, PENĚŢNÍ PROSTŘEDKY Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je oceňován v pořizovacích hodnotách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Majetek společnost účetně rovnoměrně odepisuje s použitím odpisových sazeb uvedených v samostatné účetní závěrce v příloze této zprávy. Společnost má účet v české měně vedený u ČSOB Praha. V rámci Skupiny PRE došlo ke sdružení finančních prostředků, tzv. cash pooling. Společnost tak může čerpat peněžní prostředky ze společného účtu, nebo je zhodnocovat za výhodnějších podmínek, než bylo dosažitelné samostatným vztahem s bankovním ústavem Rozvaha Výkaz je uveden v samostatné účetní závěrce společnosti, která je součástí této zprávy. 7

9 4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2012 I v roce 2012 bude stěžejní oblastí pro společnost poskytování služeb PREdistribuci a to jak v oblasti nákupu a montáží elektroměrů a jejich cejchování, tak v poskytování odečtové služby. Tuto službu bude i nadále společnost poskytovat též dlouholetým partnerům Pražská Plynárenská Distribuce a Pražská Teplárenská. Od konce roku 2011 poskytuje společnost též službu odpojování neplatičů a inkaso pohledávek pro mateřskou společnost PRE. Výrazněji se bude společnost profilovat ve službách pro externí subjekty. Zde se bude jednat hlavně o práce na odběrných místech, revize NN, revize trafostanic, servis FVE a termovize. Nezanedbatelnou část tvorby zisku bude zajišťovat výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren v majetku společnosti. 5. DALŠÍ INFORMACE POŢADOVANÉ V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 5.1. Závaţné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významnějším, skutečnostem Aktivity výzkumu a vývoje Vzhledem k předmětu podnikání společnost neprovádí žádné aktivity výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ţivotního prostředí V rámci skupiny PRE jsou definovány následující postuláty v oblasti ochrany životního prostředí: o dodržovat zákonné předpisy ve všech oblastech životního prostředí, věnovat maximální pozornost novým předpisům a aplikovat je ve všech společnostech Skupiny; o dodržovat třídění komunálního odpadu včetně nebezpečných složek, třídění všech dalších druhů obalů a odpadu, třídění vybraných druhů odpadů, které lze bezplatně předávat ke zpětnému odběru; o důsledně dodržovat systém nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpady, odpady předávat ke zneškodnění oprávněným firmám; o provádět systematická školení zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky s ohledem na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí; o systémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí nutnosti ochrany životního prostředí a snahu o jeho neustálé zlepšování. 8

10 6. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 9

11 7. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 10

12

13

14 PREměření, a.s.. Samostatná účetní závěrka Rok končící 31. prosincem ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2011 Samostatná účetní závěrka společnosti PREměření, a.s. v plném znění ke dni sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Schválil: Jméno: Ing. Aleš Staněk Podpis: Funkce: Datum: Místopředseda představenstva a ředitel společnosti Schválil: Jméno : Ing. Roman Tupý Podpis: Funkce: Datum: Člen představenstva 13

15 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (TIS. KČ) Označ. Text Pozn I. 1. Tržby z prodeje zboží ve Skupině I. 2. Tržby z prodeje zboží mimo Skupinu A. Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marţe (1) II. Výkony (1) II. 1.a. Výnosy z vyrobené elektřiny ve Skupině II. 1.b. Výnosy z vyrobené elektřiny mimo Skupinu II. 1.c. Ostatní výnosy ve Skupině II. 1.d. Ostatní výnosy mimo Skupinu B. Výkonová spotřeba (3) B.1.1. Spotřeba materiálu a energie ve Skupině B.1.2. Spotřeba materiálu a energie mimo Skupinu B.2.1. Nakoupené služby ve Skupině B.2.2. Nakoupené služby mimo Skupinu Přidaná hodnota C. Osobní náklady (2) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (6,7) III. Tržby z prodeje majetku a zásob III. 2. Tržby z prodeje majetku mimo Skupinu III. 3. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného majetku a prodané zásoby F. 2. Zůstatková cena prodaného majetku mimo Skupinu F. 3. Prodané zásoby G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost (4) Q.1. - splatná Q.2. - odložená * * Výsledek hospodaření za běţnou činnost R. Mimořádné náklady (5) S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti (4) S.2. - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření * * * Výsledek hospodaření za účetní období

16 Rozvaha (tis. Kč) Označ. AKTIVA Pozn. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (7) B. I. 3. Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (6) B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby Samostatné movité věci C. Oběţná aktiva C. I. Zásoby (8) C. II. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka (9) C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů (10) Pohledávky - ovládající a řídící osoba (16) Stát - daňové pohledávky Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období z CP Označ. PASIVA Pozn PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál (11) A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III Fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 6 38 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 6 38 A. V. Výsledek hospodaření běžného účet. období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy (12) B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů (13) Závazky - ovládající a řídící osoba (16) Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky (13) B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (14) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období

17 Výkaz o peněţních tocích (tis. Kč) pozn Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů Provozní činnost Účetní zisk z běţné činnosti před zdaněním Odpisy (6,7) Nepeněžní osobní náklady Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů (10,12) Zisk (ztráta) z prodeje a vyřazení stálých aktiv Úroky Čistý peněţní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu Změna stavu obchodních pohledávek Změna stavu obchodních krátkodobých závazků Změna stavu zásob Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním a úroky Zaplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů Čistý peněţní tok z provozní činnosti Investiční činnost Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněţní tok z investiční činnosti Finanční činnost Změna stavu finančních pohledávek a závazků k podnikům ve Skupině (16) Změna stavu finančních závazků k podnikům mimo Skupinu Vyplacené dividendy Čistý peněţní tok z finanční činnosti Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů Konečný stav peněz a peněţních ekvivalentů

18 Všeobecné údaje Zaloţení a charakteristika společnosti PREměření, a.s. (dále jen PREm nebo Společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze 1 dne jako Cejchovna elektroměrů Praha a.s., IČ Rozhodnutím valné hromady dne došlo ke změně názvu společnosti na PREměření, a.s. (do obchodního rejstříku byl proveden zápis dne ). Sídlo Společnosti je Na Hroudě 2149/19, Praha 10, PSČ Společnost zajišťuje odečty meřidel, nákup a prodej měřidel, jejich ověřování a montáž a v menší míře též prodej vybraného sortimentu elektrospotřebičů. V průběhu roku 2010 dokončila Společnost výstavbu sedmi fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 603 kwp a zahájila prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2011 se Společnost zaměřila na posílení činnosti v oblasti výroby elektřiny ze slunečního záření. Své kapacity ve výrobě navýšila akvizicí dvou fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu kwp. Statutární a dozorčí orgány k Představenstvo Ing. Zdeněk Smetana Ing. Aleš Staněk Ing. Roman Tupý Ing. Lubomír Štěpán Předseda představenstva a zaměstnanec společnosti Pražská energetika, a.s. Místopředseda představenstva a ředitel PREm Člen představenstva a zaměstnanec společnosti Pražská energetika, a.s. Člen představenstva, Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Ing. Václav Dušák Člen představenstva a zaměstnanec PREm od od (ve funkci od ) od (ve funkci od ) Ing. Milan Hampl Předseda představenstva a ředitel společnosti PREdistribuce, a.s. do Ing. Zdeněk Smetana Člen představenstva a zaměstnanec společnosti Pražská energetika, a.s. do Dozorčí rada Dipl.Ing. Alexander Manfred Sloboda Předseda dozorčí rady, místopředseda představenstva společnosti Pražská energetika, a.s. a ředitel úseku Obchod Ing. Milan Hampl Člen dozorčí rady a zaměstnanec společnosti PREdistribuce, a.s. od Ladislav Zitta Člen dozorčí rady a zaměstnanec PREm od Ing. Zdeněk Smetana Člen dozorčí rady a zaměstnanec společnosti Pražská energetika, a.s. od do Ing. Jindřich Svoboda Člen dozorčí rady a zaměstnanec PREm do Ing. Václav Dušák Člen dozorčí rady a zaměstnanec PREm do Jediným akcionářem Společnosti je společnost Pražská energetika, a.s. Organizační struktura Společnosti k Řediteli Společnosti jsou přímo podřízeny čtyři sekce: Měření, Montáže, Odečtová služba a Servis měřidel. Sekce jsou dále členěny na jednotlivá oddělení, která tvoří nejnižší úroveň organizační struktury Společnosti. 17

19 Účetní zásady Prohlášení o shodě Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Východiska přípravy účetní závěrky Hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč (tis. Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Přepočet cizích měn Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se v průběhu roku přepočítávají denním směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek ve vlastnictví Společnosti Nakupovaný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Hmotný, resp. nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nad Kč, resp Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze. Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek Hmotný majetek v pořizovací ceně od Kč do Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný hmotný majetek a SW-vybavení v ceně do Kč je klasifikováno jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub nákladů a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci. Technická zhodnocení Významné výdaje vynaložené na výměnu části jednotlivých položek dlouhodobého majetku navyšují zůstatkovou účetní hodnotu daného odpisovaného majetku. Ostatní následné výdaje jsou kapitalizovány pouze v případě, že se tím zvýší budoucí ekonomická hodnota daného majetku. Výdaje související s běžnými opravami a údržbou jsou účtovány do nákladů. Odpisy Dlouhodobý majetek Společnosti je účetně odpisován lineárně s použitím následujících dob odpisování: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Pracovní stroje a zařízení 5 Přístroje a zvláštní technická zařízení 5, 10 FVE -stavební část *) 20 FVE technologie *) 10, 20 HW-SW 3, 4 *) Doba odpisu je počítána od data uvedení do provozu 18

20 Zásoby Zásoby materiálu a zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami, včetně nákladů souvisejících s pořízením. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěným váženým aritmetickým průměrem. V případě elektroměrů se ocenění zvýší o náklady na cejchování. K rozvahovému dni je posuzován stav materiálu a zboží v souvislosti s neobrátkovými zásobami a je vytvářena opravná položka. Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou sníženou o opravné položky. Peníze a peněţní ekvivalenty Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestě, vklady na běžných bankovních účtech a další krátkodobá vysoce likvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, která mohou být okamžitě převedena na hotovost a jejichž hodnota je stálá. Ztráty ze sníţení hodnoty aktiv Při ocenění aktiv (s výjimkou odložené daňové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotlivých položek existuje indikace snížení jejich hodnoty. Pokud ano, je u příslušného aktiva účtováno snížení hodnoty pomocí opravné položky. Akciový kapitál Emitované akcie Společnost emitovala kmenové akcie znějící na jméno (viz bod Vlastní kapitál ). Dividendy Dividendy se vykáží jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdělení zisku. Cash pooling Společnost je zapojena do systému cash poolingu mateřské společnosti. Úroky z cash poolingu jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty jako výnosové, případně nákladové úroky. Zůstatek peněžních prostředků v cash poolingu je vykázán jako pohledávka nebo závazek vůči mateřské společnosti. Rezervy Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl Společnosti právní nebo konstruktivní závazek jako výsledek minulých událostí a je pravděpodobné, že peněžní toky poplynou ven ze Společnosti. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky jsou oceněny nominální hodnotou. Výnosy Výnosy z prodeje elektroměrů a z poskytování služeb jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku poskytnutí plnění. Náklady Operativní leasing Splátky operativního leasingu jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání pronájmu. Jedná se zejména o nájem administrativních budov a vozidel. 19

21 Daň z příjmů Daň z příjmů běžného období je vykázána ve výkazu zisku a ztráty a zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatnou daní se rozumí daňová povinnost plynoucí z hospodaření v běžném roce a dále doplatky (resp. přeplatky) daně z minulých období vyplývající z rozdílu mezi odhadovanou a skutečnou daní v minulých obdobích. Odložená daň je stanovena rozvahovou metodou, a to na základě přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou všech rozvahových položek. Při výpočtu je použita daňová sazba, která bude podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci těchto přechodných rozdílů. Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti realizována. Důleţité účetní odhady Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení Společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 20

22 OBSAH PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. Výnosy 2. Osobní náklady 3. Náklady na nákup materiálu, služeb a energií 4. Daň z příjmů 5. Mimořádné náklady 6. Dlouhodobý hmotný majetek 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 8. Zásoby 9. Odložená daňová pohledávka 10. Pohledávky z obchodních vztahů 11. Vlastní kapitál 12. Rezervy 13. Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 14. Bankovní úvěry a výpomoci 15. Spřízněné strany 16. Vztahy ve Skupině 17. Významné události po datu účetní závěrky 21

23 (1) VÝNOSY (TIS. KČ) Výnosy a náklady související s prodejem zboţí Prodej elektroměrů ve Skupině Prodej elektroměrů mimo Skupinu Výnosy celkem Náklady na prodané zboží Obchodní marţe Výnosy a náklady související s výrobou elektřiny Výroba elektřiny Odvod za elektřinu ze slunečního záření Celkem Ostatní výnosy Výnosy z poskytnutých služeb ve Skupině z toho: montáž a ostatní služby spojené s elektroměry odečet elektroměrů Výnosy z poskytnutých služeb mimo Skupinu z toho: odečet měřidel plynu a tepla cejchování elektroměrů elektromontážní práce Celkem (2) OSOBNÍ NÁKLADY (TIS. KČ) Zaměstnanci vč. managementu Zaměstnanci vč. managementu Průměrný počet Mzdy Mzdy vyplacené v závislosti na splnění cíle Pojištění Odměny členům orgánů společnosti Ostatní sociální náklady (dle kolektivní smlouvy) *) Celkem *) Jedná se především o náklady na odstupné a zaměstnanecké požitky definované Kolektivní smlouvou, zejména příspěvky na stravování, odměny vyplacené zaměstnancům v souvislosti s pracovními a životními jubilei, s odchodem do důchodu a příspěvky na penzijní připojištění. Nárůst nákladů v roce 2010 souvisí se zvýšením současné hodnoty dlouhodobé rezervy vlivem poklesu úrokových sazeb. 22

24 (3) NÁKLADY NA NÁKUP MATERIÁLU, SLUŽEB A ENERGIÍ (TIS. KČ) Spotřeba pohonných hmot Služby mateřské společnosti dle manažerské smlouvy Operativní nájem vozidel Pronájem nebytových prostor Ostatní Náklady na nákup materiálu, sluţeb a energie ve Skupině Spotřeba materiálu a energie Opravy dlouhodobého majetku Služby spojené s provozem IT Jízdné Školení, konference Ostatní Náklady na nákup materiálu, sluţeb a energie mimo Skupinu Celkem (4) DAŇ Z PŘÍJMŮ (TIS. KČ) Efektivní daňová sazba Výsledek hospodaření za účetní období Daň z příjmů za běžnou činnost Daň z příjmů za mimořádnou činnost Zisk před zdaněním Daň z příjmů při užití platné sazby daně z příjmů ,00% ,00% Efekt z trvale daňově neúčinných položek 987 4,28% 656 3,54% Celková daň z příjmů/ efektivní daňová sazba ,28% ,54% Závazky vůči státu Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky *) *) Zahrnuje daň z příjmů fyzických osob a odvod DPH. Žádný z výše uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. (5) MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY (TIS. KČ) Společnost účtuje od roku 2011 nově o tvorbě rezervy na mzdy vyplácené v závislosti na splnění cíle předchozího období a na mzdy odpovídající nevyčerpanému nároku na dovolenou vzniklému k rozvahovému dni. Vzhledem k tomu, že se tato položka v minulém období neúčtovala, je vykázána v rámci mimořádného výsledku hospodaření. 23

25 (6) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (TIS. KČ) Fotovoltaické elektrárny Samostatné movité věci Nedokončené investice Celkem Pořizovací hodnota Stav k Přírůstky Přeúčtování Stav k Oprávky Stav k Odpisy Stav k Zůst. hodnota k Zůst. hodnota k Pozemky Fotovoltaické elektrárny Samostatné movité věci Celkem Pořizovací hodnota Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Oprávky Stav k Odpisy Oprávky k úbytkům Stav k Zůst. hodnota k Zůst. hodnota k Společnost v roce 2011 pořídila dvě nové fotovoltaické elektrárny nacházející se u obce Kondrac v katastrálním území Dub u Kondrace a u obce Hořovice v katastrálním území Hořovice. Vlastnické právo fotovoltaické elektrárny u obce Kondrac je omezeno zástavním právem odpovídajícímu výši úvěru (viz bod 14). V souladu s účetními postupy (viz Účetní zásady) je drobný dlouhodobý majetek při pořízení účtován do nákladů. Následující tabulka uvádí cenu pořízení tohoto majetku, který je v užívání k datu účetní závěrky: Drobný dlouhodobý majetek Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč Celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více