LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo:

2 Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CIZÍ JAZYK I. - ANGLICKÝ JAZYK ( ročník ) VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Umění a kultura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Učební osnovy 2. stupeň Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: FYZIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHEMIE Vyučovací předmět: Přírodopis VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Umění a kultura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Hudební výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Praktické dovednosti

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV Ve zdravé škole se učíme a hrajeme si s úsměvem Předkladatel: Název školy: Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o Adresa školy: Sovova 2/480, Litoměřice Jméno ředitele: Ing. Blanka Ježková Kontakty: tel , fax E- mail: web: Zřizovatel: Název: Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o Identifikátor školy: IČO: Adresa: Sovova 2/480, Litoměřice Kontakty: tel.: , fax: E mail: Web: Koordinátor tvorby ŠVP: Alena Hrnčířová Schváleno na pedagogické radě: Platnost dokumentu: od ředitelka školy: Ing. Blanka Ježková razítko školy 3

4 Charakteristika školy Základní škola Lingua Universal je soukromá škola s.r.o, plně organizovaná s postupným ročníkem. V každém ročníku je jedna třída, která je naplňována do počtu 20 žáků. Jedná se o menší školu rodinného typu s počtem žáků do 180. Výuka jazyků je zajištěna od 1.třídy. Žáci se cizí jazyky učí ve skupinách po maximálně 12 žácích. S nižším počtem žáků ve třídách je umožněno lépe respektovat individuální zvláštnosti a osobnosti žáků, využívání rozličných forem práce pro větší pestrost výuky a aktivního zapojení žáků do výuky. Škola pracuje v režimu škol podporujících zdraví - zdravá škola. Tento projekt je zaměřen na pohodu prostředí; zdravé a smysluplné učení a otevřené partnerství. Škola vytváří podmínky a nabídku pro trávení volného času v rámci školní družiny, školního klubu nebo studovny. Škola úzce spolupracuje s PPP a využívá služeb školního psychologa. Umístění školy Škola se nachází ve středu města Litoměřic. V blízkosti školy jsou autobusové zastávky pro městskou dopravu. Díky své strategické poloze mají žáci i pedagogičtí pracovníci blízko do městské knihovny, galerie, muzea, střediska CHKO, kina, divadla K. H. Máchy a kulturního domu. Materiální, prostorové a technické vybavení školy Školní budova má 3 patra, kde se nacházejí prostorné a světlé chodby, z čehož naše škola využívá chodby na 2. a 3. patře. Chodby jsou využívány k aktivnímu odpočinku o přestávkách. Na chodbách jsou barevné kontejnery sloužící ke třídění odpadů /plasty, papír a sklo/, uzamykatelné skříňky na osobní věci žáků, které slouží na ochranu věcí proti poškození nebo odcizení. 4

5 Na 2. patře se nacházejí učebny 1. a 2. stupně. Na 3. patře jsou učebny jazyků, odborné učebny zeměpisu, dějepisu, fyziky, přírodopisu, chemie a výpočetní techniky, kabinety učitelů, kancelář školy, ředitelna a sborovna. V části budovy využívané naší školou je 9 kmenových tříd, 5 jazykových učeben, 2 odborné učebny, učebna výpočetní techniky s připojením k internetu, tělocvična, knihovna. Jednotlivé třídy jsou prostorné a světlé. Klidné, estetické a přátelské prostředí nejen v jednotlivých třídách, ale i v celé škole vytváří v žácích pocit bezpečí a pomáhá upevňovat znalosti i charakterové vlastnosti žáků a jejich vztah k hodnotám. Žákům je k dispozici školní knihovna se studovnou pro možnost přípravy do školy, samostudia nebo doučování. Škola má k dispozici tělocvičnu k tělovýchovným aktivitám a pro shromažďování žáků školy. Na jazykovou výuku a výuku odborných předmětů docházejí žáci do příslušných učeben. K dispozici je videotechnika, audiotechnika, interaktivní tabule a řada dalších doplňujících materiálů jako jsou další učebnice, texty, knihy, obrazové tabule, slovníky, hry apod. Školní družina má pro každé oddělení vlastní prostory. Ke škole patří školní dvůr, použitelný pro školní přestávky /letní/, výuku tříd, shromažďování žactva, k pohybovým aktivitám /míčové hry /, slavnostnímu zahájení školní docházky a k projektovým dnům. V blízkosti školy se nacházejí dva sportovní areály, které škola využívá. K pohybovým aktivitám dále škola využívá plavecký bazén a zimní stadion. Většina vyučujících má k dispozici kabinety. Pedagogové se společně scházejí ve sborovně, kde je také učitelská knihovna a prostor pro relaxaci, mají zde volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku. Pozornost je věnována jednotlivým žákům podle potřeby, ať se jedná o žáky integrované nebo nadané. Podle potřeby žáků dochází do jednotlivých hodin asistent učitele, který je jim nápomocen při výuce. Pedagogové se také žákům individuálně věnují ve svých konzultačních hodinách. Škola má hygienické zázemí pro žáky i pedagogy. Materiální vybavení školy je dostačující pro výuku. Zajištění pitného režimu: vlastní nebo v rámci školy. Pití si žáci mohou koupit ve školním bufetu, ve školní družině mají k dispozici čaj nebo ovocnou šťávu. Děti stravující se ve školní jídelně dostavají pití k jídlu. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných pedagogů. Na škole také pracuje asistentka pedagogů pro práci s integrovanými žáky. Je k dispozici i žákům mimořádně nadaným. Škola se zúčastnila dvouletého projektu vzdělávání učitelů zavádění evropské dimenze do vzdělávání. Na škole pracuje poradce pro volbu povolání a metodik prevence. Škola má zpracován preventivní program. Většina učitelů prošla školením kritického myšlení či týmové spolupráce a školením zavádění evropské dimenze do vzdělávání. Pedagogové se pravidelně školí pod vedením školního psychologa, jak pracovat s třídním kolektivem i s jednotlivcem. Ve škole pracují také externí učitelé, z důvodu zajištění co nejvyšší kvalifikovanosti. Charakteristika žáků Žáky školy jsou děti z celého regionu i děti cizích státních příslušníků. Škola má dobré zkušenosti s integrovanými žáky (SPUCH i zdravotního postižení) a také s žáky mimořádně nadanými. Někteří žáci v pátém ročníku odcházejí na víceleté gymnázium. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v zahraničí jak na 1., tak na 2. stupni (převážně s Německem a Anglií pravidelné výjezdy do zahraničí). Od roku 2001 je škola zapojena do celonárodní sítě Škol podporujících zdraví. Dále je navázána spolupráce s nadací TEREZA, CHKO České Středohoří. i se střediskem ekologické výchovy SEVER v rámci environmentální výchovy. Škola pravidelně podává projekty pro zkvalitnění práce s žáky i pro jejich volnočasové aktivity. (MěÚ Litoměřice, KÚ Usteckého kraje, MŠMT, ) Škola je od roku 2009 zařazena do projektu komunitních škol Ústeckého kraje. Během školního roku škola připravuje řadu projektů, při kterých dochází k propojování různých témat výuky i věkových skupin žáků. Pedagogové spolupracují společně s žáky na přípravě jednotlivých projektů a podílejí se na organizaci jednotlivých aktivit v rámci projektů na škole. Škola pravidelně pořádá ozdravné pobyty pro žáky v letních i zimních měsících, lyžařské, cykloturistické kurzy, řadu exkurzí a setkání s různými osobnostmi. Na škole pracuje školní parlament, který se skládá ze zástupců jednotlivých tříd (3.-9.ročník). Žáci prostřednictvím parlamentu tlumočí své náměty pro další rozvoj školy. Dlouhodobě škola spolupracuje se školou Diesterweg-Grundschule Pirna Copitz a nově navázala kontakty se školou v Holandském Zoetermeeru Orange Nasau College. Žáci školy se zapojili do projektu Škola škole jedná se o podporu keňského dítěte, o rozvoj spolupráce a aktivní rozvíjení přátelství. Žáci některých tříd si také mohou vybrat v ZOO zvířata k adopci, a poté sledují jejich život. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty S naší školou velmi úzce spolupracuje supervizor PhDr. Richard Braun, který se specializuje na diagnostiku tříd a sociálně nežádoucí jevy včetně jejich řešení na škole. 6

7 Zástupci tříd spolu se zástupci z řad pedagogů a zástupcem města tvoří Školní radu, rada se schází minimálně 2x za školní rok, popř. podle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Jinak se členové rady setkávají na neformálních setkáních. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých žáků prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultacích s jednotlivými vyučujícími, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákon. zástupců). Obecné informace mohou také najít na webových stránkách naší školy. Veškerá komunikace probíhá na bázi partnerského vztahu všech zúčastněných aktérů vzdělávání. Žáci i rodiče dostávají možnost vyjádřit se k obsahu výuky, ale i k dění ve škole. Jejich podněty jsou brány s veškerou vážností, diskutuje se o nich nejen s dětmi (podpora dovednosti obhájit svůj názor, argumentovat) ale i s rodiči na třídních schůzkách a na Radě školy. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou kdykoli školu navštívit a zúčastnit se vyučování. V době konzultačních hodin nebo po vzájemné dohodě s vyučujícím mohou být žáci přítomni při jednání rodičů a učitele. Některé akce pořádané školou jsou určené i pro veřejnost (Přivítání vánoc, Pálení čarodějnic, Sportovní dny, atd..) Školní sportovní klub připravuje sportovní aktivity i pro další školy ve městě (Cesta za sluncem). Rodiče jsou také informováni o dění ve škole prostřednictvím školního časopisu a vývěsek školy. Děláme vše pro to, aby naše škola byla otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, kteří mají o nás a o naši práci zájem. 2. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Škola se odlišuje od ostatních škol svým pojetím výchovy vzdělávání. ŠVP je připraven pro školu rodinného typu, kde žáci i pedagogové mají k sobě blízko a jsou partneři. Klima školy i jednotlivých tříd je přátelské a otevřené. Malý počet žáků ve třídách umožňuje respektování individuálních zvláštností jejich osobnosti. ŠVP vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí, analýzy vlastních možností, požadavků rodičů a navázáním na filozofii zaměření školy. ŠVP zabezpečuje výuku cizího jazyka již od 1. třídy s možností dělení na skupiny. Základní dovednosti i kompetence jsou prohlubovány a rozšiřovány podle schopností jednotlivých žáků. Pedagogové využívají různé formy a metody práce, které zvyšují efektivitu výuky, prohlubují dovednosti a rozvíjejí klíčové kompetence. Nabídka širokého spektra mimoškolních aktivit pomáhá žákům prohloubit svoje znalosti a dovednosti nebo aktivně využívat volný čas. Žáci mají možnost dobrovolně navštěvovat konzultační hodiny vyučujících. Škola pro život: Vedeme žáky k tomu, aby jejich znalosti a dovednosti byly dobře uplatnitelné v životě s výrazným podílem cizích jazyků, což umožní absolventům širší možnost uplatnění. Vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání a chování (dodržování školních řádů a pravidel). Škola pro všechny: Pomáháme žákům slabším i integrovaným (SPCHU, tělesné postižení) a věnujeme péči žákům nadaným a vytváříme tak podmínky pro jejich další rozvoj. Podle potřeb žáků využíváme v jednotlivých třídách asistenta učitele. 7

8 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie jsou členěny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však zcela jasné, že jednotlivé výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k více klíčovým kompetencím. Členění v textu je proto pouze orientační a záleží na dohodě učitelů v rámci pedagogického sboru, ke které klíčové kompetenci konkrétní strategii využijí. Jednotlivé metody a formy práce jsou přiřazeny k jednotlivým strategiím. Výběr byl proveden podle těchto kritérií. konkrétní postup, jímž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků; sdílený postup (strategie může být uplatňována různými učiteli, u různých žáků, v různých vyučovacích předmětech). Strategie školy jsou uvedeny v některých případech v doslovném znění, avšak někdy výběrově, tj. pouze jako části vět, odstavců, výroků apod., případně jsou formulace upraveny. Strategie směřující ke kompetenci k učení: zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků zadáváme žákům motivační domácí úkoly a umožňujeme žákům vybrat si z nabídky domácích úkolů požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry využíváme systému Bloomovy taxonomie žáci si vytváří svá portfolia /hodnotí dosažené výsledky své práce, uschovávají si některé své práce od 1.tř. až do 9 tř./ Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů: umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do výuky modelové příklady nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 8

9 Strategie směřující ke kompetenci komunikativní: klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory při rozhovorech s pedagogy využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse, komunitní kruh) využíváme školní časopis jako prostředek komunikace mezi žáky a veřejností umožňujeme žákům podílet se na přípravách a realizaci anket s občany vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů (časopis, webová stránka, prezentace, projekty...) uplatňujeme ve výuce brainstorming, simulace hraním rolí důraz klademe na prožitkové vyučování jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme nejrůznějším způsobem zpracované závěrečné práce (power point, písemně, graficky, pomocí obrazového vyjádření apod. dle věku žáků a druhu tématu) a následně požadujeme prezentace, obhajoby a naslouchání druhých vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka (rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při výuce, ale i při výměnných návštěvách, sportovních kláních, poznávacích pobytových zájezdech a besedách vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace v rámci autentického učení při společenských akcích školy- slavnostní vánoční oběd, akce pro partnery školy, zápis zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší - mladší, akce pro rodiče a veřejnost) Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální: pravidla školy jsou stanovena ve školním a vnitřním řádu školy a žáci sami se také podílejí na tvorbě pravidel ve třídě tzv. třídní desatera společně s žáky tvoříme školní řád i třídní řád, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich plné dodržování žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky přes žákovský parlament ve škole funguje žákovská samospráva (pracovní schůzky s ředitelkou, podílení se na vytváření obsahu třídnických hodin) volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu; od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci; vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola); využíváme komunitního kruhu, diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, prezentace názorů žáků ve všech předmětech; učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc při učení; 9

10 žákům je poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity a nálady do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) využíváno je prožitkové vyučování; ve výuce jsou využívány hry, a jejichž tvorbě se podílejí sami žáci; v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starší žáci -mladší žáci, akce pro rodiče a veřejnost. Strategie směřující ke kompetenci občanské: pravidla chování ve škole jsou postupně vypracovávána ve spolupráci s žáky vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku spolupodílení se na vytváření pravidel "vlastní" třídy společně se žáky vytváříme školní řád - vyžadujeme, aby se k jeho obsahu dle věkových zvláštností vyjádřili prostřednictvím zástupců třídy všichni žáci vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament; při třídnických hodinách mají žáci možnost diskutovat ne různá témata, řešit vzniklé problémy mezi třídním kolektivem, zamyslet se a rozebrat nevhodné chování či porušování pravidel Ve výuce je používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, využíváme prožitkové vyučování zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života organizujeme společně se staršími žáky celoškolní projektové dny, zapojujeme se do mezinárodních projektů na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí škola pořádá akce připomínající lidové tradice (vánoční den, velikonoční den); škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže a další akce pro město - vystoupení pro veřejnost, účast žáků na akcích města, vystupování pro seniory, mateřské školy využití školní jídelny při pečení ván. perníčků či vaření vlastních pokrmů umožňujeme žákům účast na jednání zastupitelstva, besedy, návštěvy pracovního úřadu nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. Strategie směřující ke kompetenci pracovní: pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití volného času; různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia; umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče; 10

11 umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se staršími); zapojujeme žáky do přípravy školních projektů; vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení; získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, skupinová práce, pokusy a experimenty; žádnou prací žáky netrestáme. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: zdravotní postižení,zdravotní znevýhodnění nebo sociální znevýhodnění. Podle potřeb výchovný poradce a speciální pedagog se souhlasem rodičů posílají žáka na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, nebo na jiné specializované pracoviště. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče a jsou jim zpracovány individuální vzdělávací plány /IVP/. Jedná se o podpůrné opatření s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno vyučujícího, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Dítě je automaticky zařazeno do dyslektické ambulantní poradny. Pro lepší začlenění do práce třídního kolektivu pracuje v některých předem určených hodinách asistentka učitele(pomocná vychovatelka). Vzdělávání žáků se zdravotním postižením vývojové poruchy učení nebo chování. Jedná se o žáky se specifickými poruchami učení a chování. Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace a DAP (dle doporučení SPC,PPP). S dětmi pracují vyškolení speciální pedagogové ( na 1. stupni) a zkušení pedagogové českého jazyka (na 2. stupni). Pravidelně každý týden probíhá jedna hodina dyslektické ambulantní poradny pro děti s dyslexií, dysortografií a dysgrafií a zvláštní hodina pro děti s dyskalkulií. Výuka probíhá se souhlasem rodičů, kteří mají možnost se výuky zúčastnit či problémy svých dětí konzultovat. Pedagogové se při práci s těmito dětmi řídí doporučeními pedagogicko-psychologické poradny s níž úzce spolupracují. Učitel stanoví žákům přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě při výuce, o přestávkách i při akcích konaných mimo školu. Zavádí systém pochval a trestů. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. 11

12 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Žáky mimořádně nadané posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zpracovány individuální vzdělávací plány /IVP/.Podpůrnými opatřeními je využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby takových žáků. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo Domem dětí a mládeže. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Pro mimořádně nadané žáky v cizích jazycích jsou připraveny náročnější poslechová cvičení, doplňkové texty i knihy, křížovky, kvízy, práce s jazykovými programy na internetu, sledování DVD filmů v cizím jazyce a své jazykové znalosti mohou využívat při jazykových nebo výměnných pobytech, které každý rok pravidelně pořádáme. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Začlenění průřezových témat V této části charakteristiky ŠVP uvádíme, která průřezová témata, které tematické okruhy průřezových témat, ve kterých ročnících a jakou formu jsou realizována. Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Reprezentují aktuální problémy ze současného světa. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Přispívají tak ke komplexnosti vzdělání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření rozvíjení klíčových kompetencí. 12

13 V této části ŠVP ZV vymezujeme pouze jejich plánované začlenění pro realizaci ve výuce. Pro větší přehlednost jsme tyto informace zpracovali do tabulky. Žáci prochází v průběhu 1. a 2. stupně průběžně všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámí se všemi tematickými okruhy průřezových témat. Začlenění průřezových témat tabulka a jejich tematických okruhů do ročníků podporuje rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí v průběhu základního vzdělávacího procesu. a prohlubuje výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů; Průřezová témata jsou na naší škole realizována kombinací dvou základních forem: integrací obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, projektovými dny a projekty. Průřezová témata procházejí napříč všemi vzdělávacími oblastmi. Charakteristiky průřezových témat přikládáme k učebním osnovám k jednotlivým vyučovacím předmětům. Jedná se o tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - OSV Výchova demokratického občana - VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- EGS Multikulturní výchova - MKV Environmentální výchova- ENV Mediální výchova- MEDV 13

14 Průřezová témata ČJ M AJ NJ Prv VL Př PD HV VV TV PP 1.ročník 2.ročník ENV 5.1.,5.4., MV , EGS 3.1. VDO 2.1. OSV 1.1., VDO 2.1. EGS 3.1. ENV MV , OSV 1.1.,1.2.,1. 3 ENV 5.4. VDO 2.1.,2.2.,2. 4 EGS 3.1. MKV 4.1.,4.2. OSV 1.1.,1.2.,1. 3ENV 5.4. VDO 2.1.,2.2.,2. 4.EGS 3.1.,3.2. MKV OSV1.1.1.,1.2.4., ,1.1.4, ENV5.4.,5.3.EGS3.3. OSV ,1.1.2.,1.1.4,1.1. 5, MV6.6. ENV5.4. OSV EGS 3.3. OSV1.1.,1.2. EGS 3.3. OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. EGS3.3. MKV4.1., 4.2.,4.3. ENV5.1.,5.2.,5.3.,5.4. MV6.6.1., OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. EGS3.3. MKV4.1., 4.2.,4.3. ENV5.1.,5.2.,5.3.,5.4. MV6.6.1., OSV VDO EGS MKV EV MV6.1. OSV VDO EGS MKV EV MV6.1. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2.,4.3.,4. 4. ENV5.2., , MV6.4.,6. 5.,6.6.2 VDO 2.1.,2.2. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2.,4.3.,4. 4. ENV5.2., , MV6.4.,6. 5.,6.6.2VD O OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2. ENV5.2., , VDO 1.2.,2.2. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2. ENV5.2., , VDO 1.2.,2.2 OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. MV4.2. ENV5.1.,5.3.,5.4. OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. MV4.2. ENV5.1.,5.3.,5.4 3.ročník OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1. EGS 3.1. MV 6.1.,6.5.,6. 6., OSV 1.1.,1.2.,1. 3. ENV 5.4. VDO2.1.,2.2.,2.4. EGS 3.1. MKV EGS3.3.M V OSV ENV5.4. OSV1.1.,1.2. EGS3.2.,3. 3. VDO2.1. OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. EGS3.3. MKV4.1., 4.2.,4.3. ENV5.1.,5.2.,5.3.,5.4. OSV VDO EGS MKV EV5.3. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2.,4.3.,4. 4. ENV5.2., , MV6.4.,6. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2. ENV5.2., , VDO 1.2.,2.2 OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. MKV4.2 ENV5.1.,5.3.,5.4 MV6.6.2.

15 16 MV6.6.1., MV6. 5.,6.6.2.V DO 2.1., ročník OSV 1.1.,1.2.,1. 3.VDO 2.1. EGS 3.1. ENV MV6.1.,6. 5.,6.6.1., OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO 2.1.,2.2.,2. 4 EGS 3.1.,3.2.,3. 3.MKV 4.1.,4.2. ENV 5.4. MV , OSV1.2.3.,1.1.4., EGS 3.3. MKV4.1. OSV ,1.3. MKV EGS3.2.,3. 3. OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. EGS3.3. MKV4.1., 4.2.,4.3. ENV5.1.,5.2.,5.3.,5.4. MV6.6.1., OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. EGS3.3. MKV4.1., 4.2.,4.3. ENV5.1.,5.2.,5.3.,5.4. MV6.6.1., OSV VDO EGS MKV EV MV6.1.. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2., ENV5.2., , MV , ,6. 5., VDO2.1.,2.2. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2. ENV5.2., , VDO 1.2.,2.2 OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. MKV4.2 ENV ,5.3.,5.4 MV ročník OSV1.1., VDO 2.1. EGS 3.1. ENV5.1.,5.4. MV6.1.,6. 5., MKV4.4. EGS3.3.,3. 2. OSV1.2.3.,1.1.5., ,1.1.1., OSV ,1.3. MKV EGS OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. EGS3.3. MKV4.1., 4.2.,4.3. ENV5.1.,5.2.,5.3.,5.4. MV6.6.1., OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. EGS3.3. MKV4.1., 4.2.,4.3. ENV5.1.,5.2.,5.3.,5.4. MV6.6.1., OSV VDO EGS MKV EV MV6.1.. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2., ENV5.2., , MV , ,6. 5., VDO2.1.,2.2. OSV 1.1.,1,2,,1. 3. EGS3.1. MKV4.1., 4.2. ENV5.2., , VDO 1.2.,2.2M V 6.1.,6.2.,6. 3.,6.4., OSV1.1.,1.2.,1.3. VDO2.1.,2.2. MKV ,4.5.. ENV5.1.,5.3.,5.4 MV , OSV MKV OSV MKV4.2. OSV EGS3.2. OSV MV6.2.

16 17 ČJ M AJ NJ D PD VkZ Inf. TV FY CH PŘ Z HV VV 6. r o č n í k OSV1.1 VDO2.2 ENV OSV OSV1.1.1.,1.2.4 ENV5.1 EGS3.1 OSV1.1.1.,1.1.4, OSV OSV1.1.1, 1.2 OSV1.1.1, OSV1.1.1, 131,1.2. OSV1.2.3,1.1.4, 1.3.,1., MV EGS3.3 MKV4. 1 OSV1.1.,1.2,1.3. MKV4. 1,4.2,4. 4 MKV6. 2 EGS3.1, 3.2,3.3 VDO2.1.,2.2.,2. 4 OSV1.1.5.,1.3.1 ENV5.2. EGS3.1.,3.2. MKV4. 2. OSV1.1.1.,1.1.2.,1.2.1., EGS3.2, 3.3. MKV4. 2 ENV5.1,5.2,5.3, 5.4, MV6.2., OSV OSV OSV OSV OSV EGS3.2 ENV5.4 OSV ,1.1.2., VDO2.1 EGS3.1 MKV4.2. MV6.2. ENV5.4 OSV1.1.1 EGS3.2 OSV1.1.1,1.2.4 OSV1.1.1,1.2.3, OSV OSV1.1, 1.2 EGS3.2 MV6.6.2 ENV5.2, 5.1,5.4 EGS MKV4.3 VDO2.4 MV6.1,6.6.1 OSV1.1. 1,1.2.3,1.1.2, ENV5.2.,5.1.,5.3. OSV 1.1, 1.2, 1.3 VDO 2.1,2.2 EGS 3.1 MKV 4.1,4.2,4.3.,4.4. ENV 5.2.,5.3., 5.4., MV 6.1.,6.2, 6.3,6.4,6.5,6.6.1., OSV , , ENV 5.4 VDO 2.2. EGS3.1. ENV r o č n í k OSV OSV1.1.,1.2. VDO2.2. OSV OSV1.1.1, 1.1.4, OSV1.1.1 ENV5.2. OSV1.1.1.,1.1.5.,1.3. OSC1.1.1.,12. EGS3.2. OSV1.1.1, 1.1.5,1.3 OSV1.2.3.,1.1.1.,1.1..4, MKV4. 1 OSV1.1,1.2,1.3 MKV4. 2.4,4 VDO2.2.,2.4. MKV4. 4.,4.2. ENV5.3. EGS3.2.,3.1. OSV ,1.1.2., VDO2.1 EGS3.1 MKV4.2. MV6.2. ENV5.4 OSV OSV1.2,1.3. OSV1.1.1,1.2 OSV1.1,1.2 ENV5. 3,5.4 OSV1.1,1.2 ENV5. 1,5.3,5. 4 EGS3.1 MV6.1, 6.5,6.6, 1.6,6.2 OSV1.1,1.2 ENV5. 1,5.3,5. 4 OSV1.1, 12.EGS3.2 ENV ,5.4 MV6.6.2 ENV5.3, 5.4 OSV1.1. 5,1.2.3 MKV VDO2.4 EGS3.1., 3.2. MV6.1. OSV 1.1, 1.2, 1.3 VDO 2.1,2.2 EGS 3.1 MKV 4.1,4.2,4.3.,4.4. ENV 5.2.,5.3., 5.4., MV 6.1.,6.2, 6.3,6.4,6.5,6.6.1., OSV , ENV5.4. VDO2.2. EGS3.2., 3.1. MKV4.1.,MV6.5. VDO2.2. OSV1.1 OSV1.1.1.,1.1.4,1.2 OSV MKV4. 4 OSV1.2 EGS3.1, 3.2,3.3 OSV1.1 VDO2.4 ENV5.3. OSV OSV , OSV1.1. 1,1.1.2,1.2.2 ENV5.3, 5.4 OSV1.2,1 ENV5. 2,5.4 EGS3.1 OSV1.1. 1,1.2.3, MV6.6.2 ENV5.3, 5.4 OSV11. OSV , OSV ENV5.4.

17 18 8. r o č n í k. OSV OSV1.2.3 OSV1.1.1, 12 OSV1.1.1, 1.1.5,1.2 OSV ,1.1.3 OSV VDO2.3 ENV5.1.3.,1.1.5,1.1.1.,1.1.4,1.2,1.3 Mv6.1,6.2,6.3, MV6.2. MKV4. 2. MV6.1., 6.2., EGS3.2. MKV4. 4 ENV ,1.2.4., ,1.3.2., ,1.1.3., , MV6.1.,6. 2.,6.5., MKV 4.2.,4.3.,4. 4. ENV 5.3. MKV4.1,4.2. ENV5.., MV6.2., VDO2.1. EGS EGS3.1 MV6.2,6. 5 ENV5. 3,5.4 EGS3.1 MV6.1, 6.5,6.6. 1,6.6.2 ENV5. 3,5.4 MKV4. 2 MV6.1, 6.5,6.6. 1,6.6.2 ENV5.1, 5.3,5.4,5.2. EGS3.2 5.,1.2.3 VDO2.4 EGS3.1, 3.2 MKV4.1.,4.3. MV6.1..4,1.3.2., , , ,1.2.2 MV6.1., 6.2.,6.5 MKV4.2., ENV5.3 EGS3.2. VDO2.2.,MV6.5. MKV r o č n í k OSO1.1. VDO2.1. OSV1.1. VDO2.2. MKV4. 2. OSV1.1.1, 1.1.5,1.2,1.3 OSV1.1.1, 1.1.5,1.2,1.3 OSV1.1.1, 1.3 EGs3.2 OSV1.1.1, 1.1.5,1.2,1.3 OSV1.2.3,1.2.2, 1.1.2,1. 2.4, VDO2.1 MKV EGS3.1 OSV1.1,1.2,1.3 MKV4. 1,4.2,4. 3 ENV5.2,5.3,5.4 VDO ,2. 3.,2.2. EGS3.3.,3.1.,3.2 MV6.5, 6.6.2,6. 2. ENV5.3,5.2. MKV4. 2.,4.4. OSV1.3.2 OSV1.1.1.,1.2.1.,1.2.3 VDO2.2. OSV MV6.5. OSV ,1.1.4., ,1.3.1., ,1.3.1., ,1.3.2., MKV 4.2.,4.1. MV6.1. OSV1.1. 1,1.1.2,1.2.2 MKV4.1,4.2. ENV5.., MV6.2., VDO2.1. EGS3.1. ENV5.3, 5.4 MV6.3,6. 6 ENV5.3, 5.4 ENV5. 3,5.4 EGS3.1 MV6.1, 6.5 VMEG S3.1,3. 3 MEDV 6.1,65,6.6.1, VDO2. 4 OSV1.1, MV EGS3.1., 3.2. ENV5.1. MKV4.2 OSV ,1.2.3, ,1.22, MV6.1., 6.2. ENV5.3.,5.4, MKV4.1.,4.5,4.3 EGS OSV , ,1.2.4.,1.3.1., , , MKV4.2.,4.1. MV6.1. OSV ,1.1.4., VDO2.1.,2.2. EGS3.2. MKV4.4. ENV5.4. MV6.6.1.

18 3. Učební plán Učební plán představuje souhrn základních informací a organizací vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů či jiných forem vzdělávání. Navazuje na charakteristiku školního vzdělávacího programu a přejímá obsah a rozsah vyučovacích předmětů. Je to společná práce všech pedagogů školy a zohledňuje a naplňuje společné záměry a specifika školy. Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty můžeme rozdělit do dvou skupin: předměty povinné pro všechny žáky ( např. Čj, M ) a zájmové útvary v rámci školního klubu (Klub Evropy, Matematické hrátky, Konverzace v cizím jazyce). Zájmové útvary žákům nabízíme podle možností a každým rokem se trochu mění podle zájmu žáků. Následující přehled uvádí názvy povinných předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast Název vyučovacího předmětu 1. stupeň 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk I 1) Cizí jazyk II. Matematika a její aplikace Matematika Matematika Finanční gramotnost Informační a komunikační techn. Práce na počítači 2) Informatika 2) Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3.třída, Vlastivěda, Přírodověda třída Člověk a společnost --- Dějepis Člověk a příroda --- Fyzika Chemie --- Přírodopis --- Zeměpis Výchova k občanství Umění a kultura 3) Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova --- Výchova ke zdraví 4) Člověk a svět práce Praktické dovednosti 5) Praktické dovednosti 5)

19 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblasti Vyuč.předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník celkem předměty Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její RVP Český jazyk Cizí jazyk I. 1) aplikace Matematika Informační a Finanční gramotnost DČD komunikační technologie Práce na počítači 2) 1 1 Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda 2 2 Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis

20 Umění a kultura 3) Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické dovednosti 5) Celkem Učební plán 2.stupeň Vzdělávací oblasti Vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník celkem předměty RVP DČD Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Cizí jazyk I. 1) Cizí jazyk II. 1) Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007, s úpravou od 1. 9. 2013 Dodatek č. 4

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více