Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy"

Transkript

1 Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová 3 8, Město Slaný Slaný, Velvarská 36, okres Kladno Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 3 Zpracovala: Ing. Věra Bělochová, ředitelka Školská rada schválila dne:.. 3

2 Obsah: Charakteristika školy 3 Školská rada Přehled učebních dokumentů, zájmová činnost Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 8 Zápis k povinné školní docházce 9 Přehled o počtu žáků k Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 7 Základní údaje o hospodaření školy Významné změny v materiálně technických podmínkách školy Projekty Údaje o spolupráci s organizacemi a partnery 6 Česká školní inspekce 7

3 Charakteristika školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno sdružuje tři součásti školu, družinu a jídelnu. Jedná se o školu úplnou s. a. stupněm. V tomto školním roce se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Opět se potvrdil zájem rodičů o kvalitní a efektivní výuku cizího jazyka, takže na nepovinný předmět Anglický jazyk se v. a. ročníku přihlásili všichni žáci. Na. stupni se pokračovalo v navýšení dvou hodin anglického jazyka v rámci disponibilní dotace. Aby si žáci jazyk opravdu osvojili, měli možnost navštěvovat kroužky angličtiny. Rozšíření výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda o povinný předmět Fyzikální praktika a povinně volitelný předmět Přírodovědný klub se osvědčilo, proto jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce. Nejdůležitější cíle, o které škola usiluje, jsou: - poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání - vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě - vyučovat podle kvalitního vzdělávacího programu - usilovat o příjemné klima a funkční organizaci školy - neustále vylepšovat materiálně technické podmínky školy - mít kvalitní odbornou způsobilost pedagogického sboru - poskytnout podnětné a kvalitní zázemí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným - minimalizovat sociálně patologické jevy, a to zejména prostřednictvím Minimálního preventivního programu, který škola aktuálně zpracovává pro každý školní rok Svou polohou i materiálně technickým vybavením (dvě tělocvičny, osm interaktivních učeben, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, venkovní sportovní areál, keramická a řemeslná dílna, kuchyňka) má škola veškeré předpoklady k tomu, aby naplňovala svou koncepci. Určité rezervy jsou v kvalitě tohoto vybavení, což škola dlouhodobě řeší se zřizovatelem. Všichni žáci na obou stupních mají přidělené vlastní šatní skříňky. Rozsáhlý venkovní areál včetně zahrady je udržován v rámci možností školy. Je využíván pro výuku tělesné výchovy, pěstitelské výchovy, k družinovým aktivitám, při vhodném počasí jako venkovní učebna. Velký důraz klade škola na propojení běžného školního života s životem za zdmi školní budovy. Výuka tak neprobíhá pouze na teoretické úrovni. Z přehledu akcí je patrné, že život školy je opravdu úzce spjat s životem města i jeho okolím (účast na městských akcích, spolupráce s domovem důchodců, s informačním centrem a knihovnou, červeným křížem, domem dětí a mládeže; pořádání zahradních slavností, výletů a exkurzí, zahraničních výjezdů...) Správa a podpora ICT byly v tomto školním roce zajišťovány společností AutoCont Partner Slaný, PC-SERVIS KOZÁK. Internetové připojení bylo poskytováno firmou Altnet, s.r.o., Slaný. Téměř po celé škole je možné se připojit k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Žáci mají pro výuku k dispozici dvě počítačové učebny, jedna je vybavena dataprojektorem, druhá interaktivní tabulí. Učitelé používají ke své práci notebooky. Školní družina otevřela v tomto školním roce čtyři oddělení včetně ranní družiny, aby se vyšlo vstříc dojíždějícím žákům. Rovněž tak nabídka zájmových činností v rámci družiny se setkala s velkým zájmem. Program, který družina zájemcům nabízí, je odrazem promyšlené koncepce této součásti školy a rozvíjí osobnost dětí v mnoha směrech. Zejména množství aktivit, jako 3

4 jsou různé soutěže, karnevaly, diskotéky, divadlo, návštěva aktuálních akcí ve Slaném apod., činí pobyt v družině příjemným. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel prostřednictvím elektronického boxu, který je umístěn ve vrátnici. Objednání a odhlašování stravy je možné i přes internet. Vedení školy usiluje o to, aby nabídka jídel byla pestrá a splňovala požadavky zdravé výživy. Školská rada Školská rada při ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 byla zřízena na usnesení Rady města Slaný (. 6. ) od. 9.. Volba členů školské rady probíhá podle Volebního řádu školské rady, který je přílohou tohoto usnesení. Činnost se řídí platným Jednacím řádem školské rady, který byl schválen na. zasedání školské rady dne.. 6. V letošním školním roce se školská rada sešla dvakrát, průběh zasedání je vždy vyvěšen na úřední desce školy Dne proběhla doplňující volba do školské rady za pedagogické pracovníky. Místo paní učitelky Jany Drholcové, která odešla do důchodu, byla zvolena paní učitelka Marcela Šarochová

5 Přehled učebních dokumentů, zájmová činnost Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP Základní školy ve Slaném Na Hájích zpracovaného podle RVP ZV: č.j. 3 /-, ve znění úpravy č.j. 7 /-. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Jazyk a jazyková komunikace Počet hodin v ročníku Nepovinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Předmět Časová dotace v ročnících Celkem hod Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Náš svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk - - -

6 . stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k Člověk a společnost občanství Výchova ke zdraví Fyzika Jazyk a jazyková komunikace Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Časová dotace v ročnících Celkem Fyzika Fyzikální praktika - Člověk a příroda Chemie Chemie - Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 3 Člověk a svět práce Pracovní výchova Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Český jazyk a literatura Literární výchova Matematika a její Matematické aplikace praktikum Konverzace v anglickém Cizí jazyk jazyce Informační a komunikační Informatika - technologie Přírodovědná praktika Přírodovědný Člověk a příroda klub Ruský jazyk Cizí jazyk Německý jazyk - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a zdraví Sportovní hry Celkem hodin Občanská výchova 6 3 3

7 Zájmová činnost Zájmová činnost v podobě kroužků je ve škole realizována formou doplňkové činnosti, dále pak v rámci družiny. Hrátky s češtinou je neplacený kroužek, kde škola věnuje skupinovou péči žákům se specifickými poruchami učení. Školní pěvecký sbor, který úspěšně reprezentuje školu při různých příležitostech, se schází podle potřeby a je pro žáky rovněž zdarma. Přehled kroužků: Školní družina Doplňková činnost Mažoretky - začátečnice Mažoretky - pokročilé Angličtina (7. ročník) Angličtina (8. ročník) Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník Cvičení z matematiky pro 9. ročník Cvičení z českého jazyka pro 7. ročník Hrátky s češtinou Školní pěvecký sbor Keramika začátečníci Keramika pokročilí Malý kuchtík. skupina Malý kuchtík. skupina Sportovní kroužek Turistický kroužek Hudebně-pohybový kroužek 7

8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Použité zkratky funkce: U učitel třídní učitel AP asistent pedagoga P preventista VP výchovný poradce Pedagogičtí zaměstnanci příjmení Jméno Bělochová Věra Čečrdlová Marie Drholcová Jana Fliegerová Květoslava Fricová Lucie Hauner Vladimír Hejduková Stanislava Hrdličková Karla Charvátová Karla Kalíková Naděžda Kozáková Iva Kozáková Marie titul Ing. Bc. Ing. PaedDr. Funkce ředitelka U U Vzdělání VŠCHT VŠ PF,RJ,D VŠ PF, Ch,ZPV VŠ PF, Tv, Bv VŠ PF, MŠ VŠZ VŠ PF Rj, Ov VŠ PF M,Ch VŠ PF.st., Hv VŠ PF RJ, Ov VŠ PF.st., Hv VŠ PF.st. další vzdělání Krausová Daniela PhDr. Psycholog VŠ FF, pedagogika, Postgraduální studium specializace pro žáky s SPU, ADHD a ADD Mrkáčková Jitka Nepilová Popélyová Zuzana Alena SOŠ-sociální péče VŠ PF.st., Vv VŠ PF Rj, Ov Purchartová Ivana, P VŠ PF spec.p. Rohlová Jana, P Rosenbergová Ivana Rulf Šarochová Šimečková Švikruha Pavel Marcela Ivana Pavel Pedagogická způsobilost Vítová Vlasta VŠ FF,Rj,Ov FI,AJ jaz.úroveňa, koordinátor ŠVP Volf Zápotocká Zicha Zímová Miroslav Lenka Zbyněk Kateřina Ing.,Bc. U,VP U zást.řed. koordinátor ŠVP U U VŠ PF Ov, Aj VŠ PF.st.,spec.p. VVTŠ VŠ PF Čj, Ov SPgŠ SOŠ DDS (maturita ) SPgŠ VŠ PF Čj, ZSV VŠ PF.st. AJ-jaz.úroveňA Odborná kvalifikace pro výuku AJ AP 8 psychologie Pedagogická způsobilost., FI, FII, ICT koordinátor AJ-jaz.úroveňA Výchovné poradenství AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa Koordinátor EVVO AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa Zdravotník zot. akcí Kurz pro AP AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa prevence sociálněpatologických jevů Výchovné poradenství.

9 Vychovatelky Příjmení Hortová Ulrichová Fischerová Jméno Iveta Zdeňka Marie Titul Bc. Provazníková Eliška funkce vychovatelka vychovatelka vychovatelka Vzdělání SPgŠ VŠ PF-obor vychovatelství SPŠ další vzdělání Studium v oblasti ped. věd - vychovatelství vychovatelka SOŠ podnikatelská administrativa Správní zaměstnanci Příjmení Jméno Karčák Ján Löwová Václava Jelínková Jana Horáková Zuzana Hessová Markéta Valmová Lenka Rybová Renata Kormoutová Hana Titul Provazníková Eliška Školní jídelna příjmení Jméno Jindřichová Evžena Černá Milena Černá Lucie Šulc Václav Kerplová Alena Valmová Lenka Vodová Jarmila funkce školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka účetní adm. a spis. prac. titul funkce provozářka kuchařka kuchařka kuchař kuchařka prac.obch.prov. prac.obch.prov. Vzdělání SOU s maturitou vyučena vyučena vyučena gymnázium vyučena základní SEŠ Poznámka ukončení. prac. poměru v průběhu šk. roku ukončení. prac. poměru v průběhu šk. roku SOŠ podn. adm. Vzdělání SOŠ společného stravování vyučena vyučena vyučen vyučena vyučena základní dlouhodobé zástupy za nemoc Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 3 proběhl ve dnech 8. a 9. února 3. Celkem dětí u zápisu 83 Z toho: - v mimořádném termínu 7 - vydáno rozhodnutí o odkladu 6 - na jinou školu nastoupili - nenastoupili a nepodali vysvětlení (škola nemá zprávu o přestupu na jinou školu) - nepřijati ze zdravotních důvodů Z jiné školy přestoupili Školní rok -3 poprvé zahájilo 6 Opakující. třídu 9

10 Přehled o počtu žáků k stupeň. stupeň Žáci plnící šk. doch. v zahr. celkem počet žáků počet tříd průměrný počet žáků ve třídě 3 Výsledky vzdělávání žáků Stručný přehled prospěchový průměr všech tříd počet vyznamenání počet opravných zkoušek Počet neprospívajících žáků Počet žáků, kteří na vysvědčení měli slovní hodnocení Počet pochval vysvědčení Počet pochval pochv. list, pochv. do ŽK, věnování-kniha Počet zameškaných hodin omluvených (na žáka) Počet zameškaných hodin - neomluvených (na žáka). pololetí, ,,. pololetí, ,,

11 Souhrnné statistiky jednotlivých tříd Ve statistikách nejsou zahrnuti žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 6 žáků.

12

13 Přehled výchovných opatření Napomenutí třídního učitele. pol.. pol. A. B. A. B 3. A 3. B. A 6 6. B 3. A 3. B A 9 6. B 9 7. A 7.B 7 8.A 8.B A 7 celkem 8 6 Třída Důtka třídního učitele. pol.. pol Důtka ředitele školy. pol.. pol 3 7 Pochvala ředitele školy. pol.. pol. 6 8 Prevence rizikového chování Na prevenci rizikového chování se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Do této činnosti jsou do určité míry zapojeni i provozní zaměstnanci. Metodickou a koordinační činnost zajišťuje školní metodik prevence. V školním roce /3 jím byla Ivana Purchartová, která absolvovala specializační studium pro metodiky prevence. Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem Marcelou Šarochovou a školním psychologem PhDr. Danielou Krausovou. Práce učitelů ve výuce: V rámci výuky svého předmětu průběžně upozorňují na negativní jevy ve společnosti, diskutují s žáky, osvětlují jim citlivě problémy, které se žáků a společnosti týkají. Snaží se nastínit řešení. Všímají si klimatu ve třídách a snaží se rozpoznat problémy, které se ve třídě vyskytují, osvětlují je a snaží se najít řešení. Své poznatky konzultují s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Třídní učitelé: Třídní učitelé průběžně monitorují atmosféru ve třídě, spolupracují s ostatními pedagogy, při řešení problémů spolupracují se školním psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy a dle potřeby i s dalšími institucemi. 3

14 Výchovná poradkyně: Jedním z úkolů výchovné poradkyně je spolupracovat s pedagogy, s třídními učiteli a s rodiči žáků na prevenci proti sociálně patologickým jevům. Řeší výchovně vzdělávací problémy žáků, spolupracuje se specializovanými pracovišti, zajišťuje informační zdroje pro žáky ohledně jejich dalšího vzdělávání s cílem směrovat žáky do dalšího studia, které odpovídá jejich schopnostem. Školní psycholog Školní psycholog průběžně spolupracuje se všemi učiteli, s žáky a jejich rodiči. S žáky pracuje buď v rámci školních kolektivů, nebo individuálně. Mezi jeho hlavní činnosti patří: řešení výukových a výchovných problémů prevence školního neúspěchu žáků při maximálním využití potenciálu dítěte individuální a skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče práce se třídou programy pro rozvoj a podporu pozitivních vztahů mezi žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení vztahových problémů ve třídě podpora spolupráce třídy a třídního učitele podpora kvalitních vztahů učitel žák rodič metodická a informační činnost, kooperace se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky na základě individuálních potřeb žáků Metodik prevence Školní metodik prevence spolupracuje se všemi pedagogy, s výchovným poradcem, školním psychologem, s vedením školy, s rodiči i jinými organizacemi (Policie ČR, Městská policie Slaný, SVP Slaný, OSPOD apod.) při řešení výchovně vzdělávacích problémů. Je iniciátorem, koordinátorem a zpracovatelem minimálního preventivního programu. Průběžně vyhodnocuje preventivní strategii školy a vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok. Koordinuje a kontroluje realizaci Preventivního programu školy. Preventivní program se zaměřuje především na tyto oblasti: na zdravý životní styl na úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální vývoj žáků na pozitivní klima ve třídách a ve škole na spolupráci se školním psychologem, s odbornými pracovišti PPP Kladno, Policií ČR, Městskou policií Slaný, OSPOD, Městským úřadem Slaný na spolupráci s rodiči při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků na prevenci kouření žáků na prevenci záškoláctví na prevenci šikany ve škole na zdravý životní styl u žáků na projevy rasismu Šikanování, jako konkrétní a podstatná oblast sociálně patologických jevů, je zpracováno v dokumentu školy Program proti šikanování. Tento program:

15 vymezuje základní pojmy (šikanování, verbální šikana, fyzická šikana, smíšená šikana) definuje odpovědnost školy a pedagogických pracovníků popisuje hlavní oblasti prevence proti šikanování určuje krizový plán a postupy řešení šikanování V letošním školním roce se škola zaměřila na tyto cíle: úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj dětí pozitivní klima ve škole spolupráce s rodiči, školní psycholožkou a odbornými pracovišti (např. PPP) při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků prevenci záškoláctví prevenci kouření žáků na prevenci šikany ve škole Důvody pro stanovení cílů: Tendence k agresivitě mezi žáky školy, vulgarita, vandalismus, neúcta k učitelům a ostatním lidem ve svém okolí a k prostředí, ve kterém žáci žijí. Absence znalosti právních norem týkajících se postihu negativních jevů, jako je kouření, záškoláctví, šikana, rasismus. Absence vědomostí o správném životním stylu, správném stravování, sebepojetí, psychohygieně. Zvýšená tendence k záškoláctví. Občasné projevy nesnášenlivosti k jednotlivcům i skupinám. Občasné zanedbání povinné péče rodičů o děti. Plnění cílů: Pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku průběžně plnili minimální preventivní program. Proběhlé akce byly zdařilé a přínosné Přehled preventivních akcí Říjen 3 Listopad Dobrá zpráva letí světem- preeventivní program skupiny Meybee,. stupeň Jak se bránit, program proti šikaně, soc. odbor MÚ Slaný,. ročník, Leden 3 Kdyby prase - vých. koncert, divadlo Praha -. stupeň Leden 3 Kultur8 ve slánském Ostrově - výstava s besedou, 7.B Leden 3 Kdyby prase - výchovný koncert, divadlo Praha -. stupeň Leden 3 Čas proměny - sexuální výchova Procter and gamble dívky 6. ročník Březen 3 Zdravé mlsání zdravý životní styl -. ročníky Únor 3 Čekání na smrt beseda o holokaustu 8. a 9. ročníky

16 Květen 3 Někomu život, někomu smrt- výstava s besedou- Muzeum Slanýrasismus,. ročník Květen 3 Někomu život, někomu smrt- výstava s besedou- Muzeum Slanýrasismus, 8. ročník Květen- červen 3 Jsem cyklista DV- Ostrov SVČ Slaný,. ročník, Březen- květen 3 Zdravověda Český červený kříž -. ročník, Březen 3 Prak- beseda s pracovníkem vězeňské služby Vinařice, 8. ročníky Dlouhodobé preventivní projekty: Projekt Zdravé zuby Program Zdravé zuby je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Dopravní výchova ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Slaném Tato spolupráce zajišťuje teoretické proškolení žáků. tříd o pravidlech BESIP a praktickou výuku na dopravním hřišti ve Slaném. Zájmová činnost Zájmová činnost probíhá ve škole formou zájmových odpoledních kroužků vedených kvalifikovanými pedagogy a externími pracovníky. Pestrá nabídka kroužků podporuje sportovní, umělecké i vědomostní zájmy dětí. Kroužky jsou placené, a přestože částka za rok není velká, jsou i tak pro žáky ze sociálně slabých rodin, které často nepodporují zdravý životní styl, nedostupné. Toto se škola snaží alespoň částečně kompenzovat bohatou nabídkou kroužků ve školní družině, které jsou v rámci družiny zdarma. Brána ke vzdělávání školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tento projekt, zahájený.., pokračoval i v letošním školním roce. Hlavním cílem projektu je posílení příležitostí ve vzdělání u dětí z. stupně ZŠ, které pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení a mají specifické vzdělávací potřeby. Ve škole pracují dva čtenářské kluby ve spolupráci s městskou knihovnou. Zapojení rodičů do prevence Při Podzimní zahradní slavnosti byli rodiče se svými dětmi zapojeni do aktivity pokládání základního kamene školy a vytváření modelu školy z kamínků - Polož si svůj základní kámen. Letní zahradní slavnost se nesla v duchu. výročí školy a při aktivitě Táhneme za jeden provaz se zapojilo velké množství rodičů. 6

17 Třídnické hodiny V třídnických hodinách učitelé řešili ožehavé otázky týkající se dané třídy. Často využívali konzultaci daného problému s metodikem prevence, výchovným poradcem nebo psycholožkou, aby zvolili vhodnou metodu a postup. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název Oblast Vzdělávací institut Stř. kraje Vzdělávací institut Stř. kraje Zábavná výuka anglické mluvnice Grammar is fun Podpora matematické.gramotnosti ve výuce násobilka x krát jinak Začínáme s výukou ruštiny na.st. ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií aneb Rychlý start anglický jazyk matemati ka ruský jazyk občanská výchova tvorba ŠVP tvorba ŠVP VISK Institut Terezínské iniciativy Nakladatelství FORUM s.r.o. NIDV Terezínský rodinný tábor a tradice připomínání Tvorba nového ŠVP ZV a testování žáků ŠVP změny a realizace ve výuce Počet proškolených pedagogů 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Září vytrvalostní běh Slánská míle v lesoparku Háje cvičné vyklizení budovy třídy - literární exkurze na Vyšehrad Říjen.. -.A - návštěva Gymnázia ve Slaném - prohlídka sbírky motýlů třídy Francouzské pohádky a písničky - v Knihovně Václava Štecha ve Slaném.. -.C - Den zdraví na náměstí ve Slaném.. -. třídy dopravní výchova vybíjená - dívky 6. a 7. tříd v hale Bios Slaný A - návštěva dětského oddělení slánské knihovny.. -.B a.c - návštěva dětského oddělení slánské knihovny.. - schůzka pro vystupující žáky a jejich rodiče k volbě povolání, prezentace regionálních středních škol Dobrá zpráva letí světem - program primární prevence zaměřený na mezilidské vztahy. stupeň 7

18 Listopad.. - Podzimní zahradní slavnost divadelní představení Putování smůly za štěstím v divadle Lampion v Kladně. a. třídy turnaj v basketbalu chlapců 8. a 9. tříd Jazz a Slaný - jazzový výchovný koncert pro žáky. stupně.. - třídní schůzky Příběhy bezpráví - film České děti - o životě v totalitním Československu v období 98 až divadelní představení Tatínek není k zahození v divadle Lampion v Kladně 3. třídy.. - Čtenářské kluby - Den otevřeného klubu.. - turnaj v basketbalu chlapců 6. a 7. tříd.. - divadelní představení Smolíček Pacholíček v divadle Lampion v Kladně. a. třídy.. - turnaj v basketbalu dívek 6. a 7. tříd zdobení perníčků. stupeň C - vernisáž obrázků ilustrátorky Renaty Frančíkové ve výstavní síni muzea Workshop ISŠ Slaný volba povolání žáků 9. třídy a vystupujících z nižších ročníků Prosinec zdobení perníčků. stupeň beseda s pracovnicí Úřadu práce v Kladně pro vystupující žáky.. - Mikulášská nadílka v Domově důchodců ve Slaném a ve škole.. turnaj ve florbalu chlapců 8. a 9. tříd třídy návštěva výstavy výtvarných prací ilustrátorky dětských knih Renaty Frančíkové v Muzeu ve Slaném.. -.B - návštěva výstavy obrazů paní malířky Frančíkové.. - Vánoční koncert v kapli slánského muzea třídy - návštěva Národopisného muzea lidových zvyků v Třebízi školní recitační soutěž Zvonek pro žáky. a. tříd třídy a.a - návštěva Národopisného muzea lidových zvyků v Třebízi.. - beseda žáků. stupně s panem Marianem Jelínkem.. - školní recitační soutěž Zvonek pro žáky 3. a. tříd B a 8.B - prohlídka vánoční Prahy, návštěva Muzea hraček a Muzea strašidel a pověstí 8

19 Leden Dospívám v ženu program pro dívky 6. tříd divadelní představení Vánoční povídka v pražském Divadle v Dlouhé. a. třídy.. - divadelní představení Kdyby prase mělo křídla v pražském Divadle v Dlouhé třídy návštěva dětí z Mateřské školy Linet Želevčice v.b okresní kolo Matematické olympiády - žáků Den otevřených dveří návštěva dětí z Mateřské školy Hlaváčkovo náměstí ve Slaném v. třídách okresní kolo Dějepisné olympiády - žák 3. l. - 7.B navštívila výstavu Kultur8 v DDM Ostrov Slaný B - návštěva dětského oddělení Knihovny ve Slaném A a.c - návštěva hvězdárny ve Slaném Poznej sebe i druhé - osobnostní a sociální výchova projektový den pro. stupeň rozdání pololetního vysvědčení Únor.. -.B - návštěva hvězdárny ve Slaném... třídy dopravní výchova Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd - Albrechtice - chata Špičák okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce žáci Mandarinková mísa turnaj ve vybíjené chlapců. tříd Mandarinková mísa turnaj ve vybíjené děvčat. tříd zápis do. tříd.. - Okresní kolo Olympiády v českém jazyce žák.. -. třídy - dopravní výchova.. - představení Kašpárek v pekle v Městském divadle ve Slaném třídy A - návštěva hvězdárny ve Slaném beseda s panem Milanem Hesem o knize Čekání na smrt, která pojednává o tragickém osudu českých Židů za. sv. války a o existenci rodinného tábora v Osvětimi 8. třídy 9

20 Březen turnaj ve futsalu - chlapci 8. a 9. tříd akce slánské knihovny seznámení s knihou Lichožrouti - 3. třídy Jsme součástí přírody - enviromentální výchova - projekt pro. třídy výroba velikonočních kraslic z drátků a korálků DDM Ostrov ve Slaném - 3. třídy prevence patologických jevů - beseda s pracovníkem Vězeňské služby Vinařice, panem Vořechovským turnaj v přehazované žáků. a. tříd Čtenářské kluby - Den otevřeného klubu - ukázka prací romských dětí B - dílna čtení turnaj ve florbalu chlapců 6. a 7. ročníků - o Pohár starosty města Slaný Duben.. - turnaj ve florbale dívek tříd třídní schůzky.. - přijímací zkoušky na střední školy.. - Mc. Donald s cup - žáci. a 3. tříd Mc. Donald s cup - žáci. a. tříd.. - Informativní lekce v knihovně - Karel Hynek Mácha - 7. třídy.. - Informativní lekce v knihovně - Božena Němcová - 6.A.. -. třídy - dopravní výchova Informativní lekce v knihovně - Božena Němcová 6.B Informativní lekce v knihovně - Webové stránky knihovny a On-line katalog Knihovny V. Štecha - 9.A Krtkoviny - hodina čtení ve slánské knihovně. třídy Informativní lekce v knihovně - Olga Scheinpflugová - 8. třídy

21 Květen výluka elektrického proudu -. stupeň - náhradní program - kino, muzeum, knihovna Literární exkurze -. stupeň: 6. třídy - Praha - Královská cesta a sály a podzemí Staroměstské radnice 7. třídy - Litoměřice - Po stopách Karla Hynka Máchy 8. třídy - Za Karlem Čapkem - Památník ve Strži a zámek Dobříš 9. třída - Mediální výchova - Letiště Václava Havla a Česká televize Praha Nota D - hudební soutěž v Kralupech nad Vltavou - žáci XII. ročník Plavecko-běžeckého poháru Odznak všestrannosti olympijských vítězů - žáci tř... - projekt Volby - 8. třídy.. - okresní kolo Pythagoriády - 3 žáci z. stupně školní výlet do Šestajovic -. třídy Mc. Donald s cup okresní kolo Městské slavnosti účast žáků a učitelů v průvodu.. - Český červený kříž soutěž mladých zdravotníků.. - okresní kolo Pythagoriády - žáků z. stupně krajské kolo OVOV - atletika testování NIQES žáci. a 9. tříd třídní oslavy Dne dětí 6. třídy - výlet do Peruce 7. třídy - exkurze na Letišti Václava Havla v Praze 8. třídy - exkurze do Škoda Auto Mladá Boleslav Červen projekt Žijeme v přírodě - enviromentální výchova - exkurze do křivoklátských lesů -. třídy Pasování prvňáčků na čtenáře Lehkoatletická olympiáda ročník školní výlet - Botanicus Lysá nad Labem -. třídy dopravní výchova na dopravním hřišti -. třídy Z Čech až na konec světa - projektový den pro žáky 9. třídy - Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech Letní zahradní slavnost. 6. bowling 3. třídy školní výlety. stupně: 6. třídy - zoopark Zájezd a hrad Okoř 7.A - Praha - Národní technické muzeum 7.B - Zlonice 8. třídy - Plzeň prohlídka pivovaru a návštěva vědeckého centra Techmania 9.A Praha - Petřín

22 školní výlet do Šestajovic -. třídy Sportovní den na městském lehkoatletickém stadionu - žáci. stupně školní výlet do Středověké vesnice Botanicus 3. třídy školní výlet do Středověké vesnice Botanicus. třídy rozdání vysvědčení, ukončení školního roku Přehled činností školní družiny Turistický kroužek - Sloup vinařů a rybářů.. - Divadlo - Jak víla Modrovláska splnila tři přání Turistický kroužek - Slánský pramen Známe dobře Slánsko - vědomostní soutěž - Knihovna V. Štecha Slaný Divadlo - Jagababa a tři loupežníci Bramboriáda - výtvarné dovednosti, soutěže a hry.. - Turistický kroužek - exkurze na hvězdárnu.. - Kouzelník Waldini ve ŠD.. - Den pro dětskou knihu - vystoupení hudebně-pohybového kroužku.. - Divadlo - Když se čerti žení Divadlo - Šupinka vodníka Štístka Turistický kroužek - exkurze - Infocentrum Slaný.. - Kytičkiáda - vyhlášení vítězů - výtvarná soutěž Knihovny V. Štecha Slaný Divadlo - Křemílek a Vochomůrka Divadlo - Matylda zasahuje Den otevřených dveří Čtenářského klubu - účast. odd. ŠD na projektu Karneval ve ŠD Nejlepší básník - vyhodnocení literární soutěže dětského oddělení Knihovny V. Štecha Divadlo - Bajaja.. - Turistický kroužek - exkurze do muzea - Masarykovo náměstí Slaný Turistický kroužek - kaple Božího hrobu.. - Den Země se SVČ Ostrov Slaný - vědomostní hry a soutěže pro děti.. - Kuličkiáda ŠD - dívky.. - Turistický kroužek - vycházka k rybníku Novas.. - Kuličkiáda ŠD - chlapci Koncertní odpoledne ve ŠD - hudební vystoupení dětí Den matek - vystoupení dětí v Domově pro seniory.. - Divadlo - Popelka.. - Turistický kroužek - Slánská hora Zakončení Knihovnické jízdy - účast na vyhodnocení soutěže Knihovny V. Štecha Briliantina - kreativní projekt pro děti Kouzelník a obří mýdlové bubliny Prázdninová dobrodružství - vyhodnocení výtvarné soutěže

23 Soutěže měsíc datum název pořadatel umístění Armáda ČR DDM OSTROV Slaný a Královské město Slaný SVČ "OSTROV" Slaný SVČ "OSTROV" Slaný Nejmladší žáci /6. místo Nejmladší žákyně /6 -. místo Žáci / 3. místo DDM Slaný Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Jazz club Slaný. místo DDM Slaný 3. místo Jazz club Slaný DDM Slaný. místo DDM Slaný. místo SVČ "OSTROV" Slaný škola škola. 3. místo. ZŠ Kladno Norská Září. 9. Armáda ČR očima dětí výtvarná soutěž. 9. SLÁNSKÁ MÍLE 3.. Říjen Listopad Prosinec FUTSAL - ZÁKLADNÍ KOLO III. kategorie "TISÍCOVKA" /3 po. KOLE VYBÍJENÁ - Dívky 6. a 7. ročníky Přírodovědný Klokan celostátní soutěž pro 8. a 9. ročníky Výtvarná soutěž - Slánské jazzové dny BASKETBAL - SLÁNSKÁ - HOŠI - IV. kategorie "HUDBA OČIMA DĚTÍ" výtvarná soutěž BASKETBAL - SLÁNSKÁ - HOŠI - III. kategorie BASKETBAL - SLÁNSKÁ - DÍVKY - III. kategorie FLORBAL - IV. Kategorie HOŠI Olympiáda v českém jazyce školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽ Zvoneček 3. místo. místo Leden Únor Matematická olympiáda okresní kolo Dějepisná olympiáda - okresní kolo Chceme být vidět! Soutěž knihovny Václava Štěcha ve Slaném "Bezpečný internet" SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo MANDARINKOVÁ MÍSA chlapci MANDARINKOVÁ MÍSA dívky Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo KNIHOVNICKÁ KYTIČKIÁDA aneb Těšíme se na jaro Výtvarná soutěž EVROPA VE ŠKOLE - školní kolo 3. ZŠ Kladno Brjanská Nadace partnerství Knihovna Václava Štěcha Slaný. ZŠ Norská, Kladno. a 3. místo DDM OSTROV Slaný DDM OSTROV Slaný. ZŠ Kladno Brjanská Dětské oddělení Knihovny V. Štecha ve Slaném MŠMT. místo ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Zpracovala Mgr. Ivana Purchartová Cíle Minimálního preventivního programu Pokračovat v úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více