Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy"

Transkript

1 Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová 3 8, Město Slaný Slaný, Velvarská 36, okres Kladno Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 3 Zpracovala: Ing. Věra Bělochová, ředitelka Školská rada schválila dne:.. 3

2 Obsah: Charakteristika školy 3 Školská rada Přehled učebních dokumentů, zájmová činnost Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 8 Zápis k povinné školní docházce 9 Přehled o počtu žáků k Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 7 Základní údaje o hospodaření školy Významné změny v materiálně technických podmínkách školy Projekty Údaje o spolupráci s organizacemi a partnery 6 Česká školní inspekce 7

3 Charakteristika školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno sdružuje tři součásti školu, družinu a jídelnu. Jedná se o školu úplnou s. a. stupněm. V tomto školním roce se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Opět se potvrdil zájem rodičů o kvalitní a efektivní výuku cizího jazyka, takže na nepovinný předmět Anglický jazyk se v. a. ročníku přihlásili všichni žáci. Na. stupni se pokračovalo v navýšení dvou hodin anglického jazyka v rámci disponibilní dotace. Aby si žáci jazyk opravdu osvojili, měli možnost navštěvovat kroužky angličtiny. Rozšíření výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda o povinný předmět Fyzikální praktika a povinně volitelný předmět Přírodovědný klub se osvědčilo, proto jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce. Nejdůležitější cíle, o které škola usiluje, jsou: - poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání - vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě - vyučovat podle kvalitního vzdělávacího programu - usilovat o příjemné klima a funkční organizaci školy - neustále vylepšovat materiálně technické podmínky školy - mít kvalitní odbornou způsobilost pedagogického sboru - poskytnout podnětné a kvalitní zázemí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným - minimalizovat sociálně patologické jevy, a to zejména prostřednictvím Minimálního preventivního programu, který škola aktuálně zpracovává pro každý školní rok Svou polohou i materiálně technickým vybavením (dvě tělocvičny, osm interaktivních učeben, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, venkovní sportovní areál, keramická a řemeslná dílna, kuchyňka) má škola veškeré předpoklady k tomu, aby naplňovala svou koncepci. Určité rezervy jsou v kvalitě tohoto vybavení, což škola dlouhodobě řeší se zřizovatelem. Všichni žáci na obou stupních mají přidělené vlastní šatní skříňky. Rozsáhlý venkovní areál včetně zahrady je udržován v rámci možností školy. Je využíván pro výuku tělesné výchovy, pěstitelské výchovy, k družinovým aktivitám, při vhodném počasí jako venkovní učebna. Velký důraz klade škola na propojení běžného školního života s životem za zdmi školní budovy. Výuka tak neprobíhá pouze na teoretické úrovni. Z přehledu akcí je patrné, že život školy je opravdu úzce spjat s životem města i jeho okolím (účast na městských akcích, spolupráce s domovem důchodců, s informačním centrem a knihovnou, červeným křížem, domem dětí a mládeže; pořádání zahradních slavností, výletů a exkurzí, zahraničních výjezdů...) Správa a podpora ICT byly v tomto školním roce zajišťovány společností AutoCont Partner Slaný, PC-SERVIS KOZÁK. Internetové připojení bylo poskytováno firmou Altnet, s.r.o., Slaný. Téměř po celé škole je možné se připojit k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Žáci mají pro výuku k dispozici dvě počítačové učebny, jedna je vybavena dataprojektorem, druhá interaktivní tabulí. Učitelé používají ke své práci notebooky. Školní družina otevřela v tomto školním roce čtyři oddělení včetně ranní družiny, aby se vyšlo vstříc dojíždějícím žákům. Rovněž tak nabídka zájmových činností v rámci družiny se setkala s velkým zájmem. Program, který družina zájemcům nabízí, je odrazem promyšlené koncepce této součásti školy a rozvíjí osobnost dětí v mnoha směrech. Zejména množství aktivit, jako 3

4 jsou různé soutěže, karnevaly, diskotéky, divadlo, návštěva aktuálních akcí ve Slaném apod., činí pobyt v družině příjemným. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel prostřednictvím elektronického boxu, který je umístěn ve vrátnici. Objednání a odhlašování stravy je možné i přes internet. Vedení školy usiluje o to, aby nabídka jídel byla pestrá a splňovala požadavky zdravé výživy. Školská rada Školská rada při ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 byla zřízena na usnesení Rady města Slaný (. 6. ) od. 9.. Volba členů školské rady probíhá podle Volebního řádu školské rady, který je přílohou tohoto usnesení. Činnost se řídí platným Jednacím řádem školské rady, který byl schválen na. zasedání školské rady dne.. 6. V letošním školním roce se školská rada sešla dvakrát, průběh zasedání je vždy vyvěšen na úřední desce školy Dne proběhla doplňující volba do školské rady za pedagogické pracovníky. Místo paní učitelky Jany Drholcové, která odešla do důchodu, byla zvolena paní učitelka Marcela Šarochová

5 Přehled učebních dokumentů, zájmová činnost Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP Základní školy ve Slaném Na Hájích zpracovaného podle RVP ZV: č.j. 3 /-, ve znění úpravy č.j. 7 /-. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Jazyk a jazyková komunikace Počet hodin v ročníku Nepovinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Předmět Časová dotace v ročnících Celkem hod Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Náš svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk - - -

6 . stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k Člověk a společnost občanství Výchova ke zdraví Fyzika Jazyk a jazyková komunikace Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Časová dotace v ročnících Celkem Fyzika Fyzikální praktika - Člověk a příroda Chemie Chemie - Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 3 Člověk a svět práce Pracovní výchova Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Český jazyk a literatura Literární výchova Matematika a její Matematické aplikace praktikum Konverzace v anglickém Cizí jazyk jazyce Informační a komunikační Informatika - technologie Přírodovědná praktika Přírodovědný Člověk a příroda klub Ruský jazyk Cizí jazyk Německý jazyk - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a zdraví Sportovní hry Celkem hodin Občanská výchova 6 3 3

7 Zájmová činnost Zájmová činnost v podobě kroužků je ve škole realizována formou doplňkové činnosti, dále pak v rámci družiny. Hrátky s češtinou je neplacený kroužek, kde škola věnuje skupinovou péči žákům se specifickými poruchami učení. Školní pěvecký sbor, který úspěšně reprezentuje školu při různých příležitostech, se schází podle potřeby a je pro žáky rovněž zdarma. Přehled kroužků: Školní družina Doplňková činnost Mažoretky - začátečnice Mažoretky - pokročilé Angličtina (7. ročník) Angličtina (8. ročník) Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník Cvičení z matematiky pro 9. ročník Cvičení z českého jazyka pro 7. ročník Hrátky s češtinou Školní pěvecký sbor Keramika začátečníci Keramika pokročilí Malý kuchtík. skupina Malý kuchtík. skupina Sportovní kroužek Turistický kroužek Hudebně-pohybový kroužek 7

8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Použité zkratky funkce: U učitel třídní učitel AP asistent pedagoga P preventista VP výchovný poradce Pedagogičtí zaměstnanci příjmení Jméno Bělochová Věra Čečrdlová Marie Drholcová Jana Fliegerová Květoslava Fricová Lucie Hauner Vladimír Hejduková Stanislava Hrdličková Karla Charvátová Karla Kalíková Naděžda Kozáková Iva Kozáková Marie titul Ing. Bc. Ing. PaedDr. Funkce ředitelka U U Vzdělání VŠCHT VŠ PF,RJ,D VŠ PF, Ch,ZPV VŠ PF, Tv, Bv VŠ PF, MŠ VŠZ VŠ PF Rj, Ov VŠ PF M,Ch VŠ PF.st., Hv VŠ PF RJ, Ov VŠ PF.st., Hv VŠ PF.st. další vzdělání Krausová Daniela PhDr. Psycholog VŠ FF, pedagogika, Postgraduální studium specializace pro žáky s SPU, ADHD a ADD Mrkáčková Jitka Nepilová Popélyová Zuzana Alena SOŠ-sociální péče VŠ PF.st., Vv VŠ PF Rj, Ov Purchartová Ivana, P VŠ PF spec.p. Rohlová Jana, P Rosenbergová Ivana Rulf Šarochová Šimečková Švikruha Pavel Marcela Ivana Pavel Pedagogická způsobilost Vítová Vlasta VŠ FF,Rj,Ov FI,AJ jaz.úroveňa, koordinátor ŠVP Volf Zápotocká Zicha Zímová Miroslav Lenka Zbyněk Kateřina Ing.,Bc. U,VP U zást.řed. koordinátor ŠVP U U VŠ PF Ov, Aj VŠ PF.st.,spec.p. VVTŠ VŠ PF Čj, Ov SPgŠ SOŠ DDS (maturita ) SPgŠ VŠ PF Čj, ZSV VŠ PF.st. AJ-jaz.úroveňA Odborná kvalifikace pro výuku AJ AP 8 psychologie Pedagogická způsobilost., FI, FII, ICT koordinátor AJ-jaz.úroveňA Výchovné poradenství AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa Koordinátor EVVO AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa Zdravotník zot. akcí Kurz pro AP AJ- jaz.úroveňa AJ- jaz.úroveňa prevence sociálněpatologických jevů Výchovné poradenství.

9 Vychovatelky Příjmení Hortová Ulrichová Fischerová Jméno Iveta Zdeňka Marie Titul Bc. Provazníková Eliška funkce vychovatelka vychovatelka vychovatelka Vzdělání SPgŠ VŠ PF-obor vychovatelství SPŠ další vzdělání Studium v oblasti ped. věd - vychovatelství vychovatelka SOŠ podnikatelská administrativa Správní zaměstnanci Příjmení Jméno Karčák Ján Löwová Václava Jelínková Jana Horáková Zuzana Hessová Markéta Valmová Lenka Rybová Renata Kormoutová Hana Titul Provazníková Eliška Školní jídelna příjmení Jméno Jindřichová Evžena Černá Milena Černá Lucie Šulc Václav Kerplová Alena Valmová Lenka Vodová Jarmila funkce školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka účetní adm. a spis. prac. titul funkce provozářka kuchařka kuchařka kuchař kuchařka prac.obch.prov. prac.obch.prov. Vzdělání SOU s maturitou vyučena vyučena vyučena gymnázium vyučena základní SEŠ Poznámka ukončení. prac. poměru v průběhu šk. roku ukončení. prac. poměru v průběhu šk. roku SOŠ podn. adm. Vzdělání SOŠ společného stravování vyučena vyučena vyučen vyučena vyučena základní dlouhodobé zástupy za nemoc Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 3 proběhl ve dnech 8. a 9. února 3. Celkem dětí u zápisu 83 Z toho: - v mimořádném termínu 7 - vydáno rozhodnutí o odkladu 6 - na jinou školu nastoupili - nenastoupili a nepodali vysvětlení (škola nemá zprávu o přestupu na jinou školu) - nepřijati ze zdravotních důvodů Z jiné školy přestoupili Školní rok -3 poprvé zahájilo 6 Opakující. třídu 9

10 Přehled o počtu žáků k stupeň. stupeň Žáci plnící šk. doch. v zahr. celkem počet žáků počet tříd průměrný počet žáků ve třídě 3 Výsledky vzdělávání žáků Stručný přehled prospěchový průměr všech tříd počet vyznamenání počet opravných zkoušek Počet neprospívajících žáků Počet žáků, kteří na vysvědčení měli slovní hodnocení Počet pochval vysvědčení Počet pochval pochv. list, pochv. do ŽK, věnování-kniha Počet zameškaných hodin omluvených (na žáka) Počet zameškaných hodin - neomluvených (na žáka). pololetí, ,,. pololetí, ,,

11 Souhrnné statistiky jednotlivých tříd Ve statistikách nejsou zahrnuti žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 6 žáků.

12

13 Přehled výchovných opatření Napomenutí třídního učitele. pol.. pol. A. B. A. B 3. A 3. B. A 6 6. B 3. A 3. B A 9 6. B 9 7. A 7.B 7 8.A 8.B A 7 celkem 8 6 Třída Důtka třídního učitele. pol.. pol Důtka ředitele školy. pol.. pol 3 7 Pochvala ředitele školy. pol.. pol. 6 8 Prevence rizikového chování Na prevenci rizikového chování se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Do této činnosti jsou do určité míry zapojeni i provozní zaměstnanci. Metodickou a koordinační činnost zajišťuje školní metodik prevence. V školním roce /3 jím byla Ivana Purchartová, která absolvovala specializační studium pro metodiky prevence. Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem Marcelou Šarochovou a školním psychologem PhDr. Danielou Krausovou. Práce učitelů ve výuce: V rámci výuky svého předmětu průběžně upozorňují na negativní jevy ve společnosti, diskutují s žáky, osvětlují jim citlivě problémy, které se žáků a společnosti týkají. Snaží se nastínit řešení. Všímají si klimatu ve třídách a snaží se rozpoznat problémy, které se ve třídě vyskytují, osvětlují je a snaží se najít řešení. Své poznatky konzultují s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Třídní učitelé: Třídní učitelé průběžně monitorují atmosféru ve třídě, spolupracují s ostatními pedagogy, při řešení problémů spolupracují se školním psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy a dle potřeby i s dalšími institucemi. 3

14 Výchovná poradkyně: Jedním z úkolů výchovné poradkyně je spolupracovat s pedagogy, s třídními učiteli a s rodiči žáků na prevenci proti sociálně patologickým jevům. Řeší výchovně vzdělávací problémy žáků, spolupracuje se specializovanými pracovišti, zajišťuje informační zdroje pro žáky ohledně jejich dalšího vzdělávání s cílem směrovat žáky do dalšího studia, které odpovídá jejich schopnostem. Školní psycholog Školní psycholog průběžně spolupracuje se všemi učiteli, s žáky a jejich rodiči. S žáky pracuje buď v rámci školních kolektivů, nebo individuálně. Mezi jeho hlavní činnosti patří: řešení výukových a výchovných problémů prevence školního neúspěchu žáků při maximálním využití potenciálu dítěte individuální a skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče práce se třídou programy pro rozvoj a podporu pozitivních vztahů mezi žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení vztahových problémů ve třídě podpora spolupráce třídy a třídního učitele podpora kvalitních vztahů učitel žák rodič metodická a informační činnost, kooperace se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky na základě individuálních potřeb žáků Metodik prevence Školní metodik prevence spolupracuje se všemi pedagogy, s výchovným poradcem, školním psychologem, s vedením školy, s rodiči i jinými organizacemi (Policie ČR, Městská policie Slaný, SVP Slaný, OSPOD apod.) při řešení výchovně vzdělávacích problémů. Je iniciátorem, koordinátorem a zpracovatelem minimálního preventivního programu. Průběžně vyhodnocuje preventivní strategii školy a vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok. Koordinuje a kontroluje realizaci Preventivního programu školy. Preventivní program se zaměřuje především na tyto oblasti: na zdravý životní styl na úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální vývoj žáků na pozitivní klima ve třídách a ve škole na spolupráci se školním psychologem, s odbornými pracovišti PPP Kladno, Policií ČR, Městskou policií Slaný, OSPOD, Městským úřadem Slaný na spolupráci s rodiči při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků na prevenci kouření žáků na prevenci záškoláctví na prevenci šikany ve škole na zdravý životní styl u žáků na projevy rasismu Šikanování, jako konkrétní a podstatná oblast sociálně patologických jevů, je zpracováno v dokumentu školy Program proti šikanování. Tento program:

15 vymezuje základní pojmy (šikanování, verbální šikana, fyzická šikana, smíšená šikana) definuje odpovědnost školy a pedagogických pracovníků popisuje hlavní oblasti prevence proti šikanování určuje krizový plán a postupy řešení šikanování V letošním školním roce se škola zaměřila na tyto cíle: úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj dětí pozitivní klima ve škole spolupráce s rodiči, školní psycholožkou a odbornými pracovišti (např. PPP) při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků prevenci záškoláctví prevenci kouření žáků na prevenci šikany ve škole Důvody pro stanovení cílů: Tendence k agresivitě mezi žáky školy, vulgarita, vandalismus, neúcta k učitelům a ostatním lidem ve svém okolí a k prostředí, ve kterém žáci žijí. Absence znalosti právních norem týkajících se postihu negativních jevů, jako je kouření, záškoláctví, šikana, rasismus. Absence vědomostí o správném životním stylu, správném stravování, sebepojetí, psychohygieně. Zvýšená tendence k záškoláctví. Občasné projevy nesnášenlivosti k jednotlivcům i skupinám. Občasné zanedbání povinné péče rodičů o děti. Plnění cílů: Pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku průběžně plnili minimální preventivní program. Proběhlé akce byly zdařilé a přínosné Přehled preventivních akcí Říjen 3 Listopad Dobrá zpráva letí světem- preeventivní program skupiny Meybee,. stupeň Jak se bránit, program proti šikaně, soc. odbor MÚ Slaný,. ročník, Leden 3 Kdyby prase - vých. koncert, divadlo Praha -. stupeň Leden 3 Kultur8 ve slánském Ostrově - výstava s besedou, 7.B Leden 3 Kdyby prase - výchovný koncert, divadlo Praha -. stupeň Leden 3 Čas proměny - sexuální výchova Procter and gamble dívky 6. ročník Březen 3 Zdravé mlsání zdravý životní styl -. ročníky Únor 3 Čekání na smrt beseda o holokaustu 8. a 9. ročníky

16 Květen 3 Někomu život, někomu smrt- výstava s besedou- Muzeum Slanýrasismus,. ročník Květen 3 Někomu život, někomu smrt- výstava s besedou- Muzeum Slanýrasismus, 8. ročník Květen- červen 3 Jsem cyklista DV- Ostrov SVČ Slaný,. ročník, Březen- květen 3 Zdravověda Český červený kříž -. ročník, Březen 3 Prak- beseda s pracovníkem vězeňské služby Vinařice, 8. ročníky Dlouhodobé preventivní projekty: Projekt Zdravé zuby Program Zdravé zuby je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Dopravní výchova ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Slaném Tato spolupráce zajišťuje teoretické proškolení žáků. tříd o pravidlech BESIP a praktickou výuku na dopravním hřišti ve Slaném. Zájmová činnost Zájmová činnost probíhá ve škole formou zájmových odpoledních kroužků vedených kvalifikovanými pedagogy a externími pracovníky. Pestrá nabídka kroužků podporuje sportovní, umělecké i vědomostní zájmy dětí. Kroužky jsou placené, a přestože částka za rok není velká, jsou i tak pro žáky ze sociálně slabých rodin, které často nepodporují zdravý životní styl, nedostupné. Toto se škola snaží alespoň částečně kompenzovat bohatou nabídkou kroužků ve školní družině, které jsou v rámci družiny zdarma. Brána ke vzdělávání školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tento projekt, zahájený.., pokračoval i v letošním školním roce. Hlavním cílem projektu je posílení příležitostí ve vzdělání u dětí z. stupně ZŠ, které pocházejí z nepodnětného či sociálně slabého prostředí nebo mají nějakou specifickou poruchu učení a mají specifické vzdělávací potřeby. Ve škole pracují dva čtenářské kluby ve spolupráci s městskou knihovnou. Zapojení rodičů do prevence Při Podzimní zahradní slavnosti byli rodiče se svými dětmi zapojeni do aktivity pokládání základního kamene školy a vytváření modelu školy z kamínků - Polož si svůj základní kámen. Letní zahradní slavnost se nesla v duchu. výročí školy a při aktivitě Táhneme za jeden provaz se zapojilo velké množství rodičů. 6

17 Třídnické hodiny V třídnických hodinách učitelé řešili ožehavé otázky týkající se dané třídy. Často využívali konzultaci daného problému s metodikem prevence, výchovným poradcem nebo psycholožkou, aby zvolili vhodnou metodu a postup. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název Oblast Vzdělávací institut Stř. kraje Vzdělávací institut Stř. kraje Zábavná výuka anglické mluvnice Grammar is fun Podpora matematické.gramotnosti ve výuce násobilka x krát jinak Začínáme s výukou ruštiny na.st. ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií aneb Rychlý start anglický jazyk matemati ka ruský jazyk občanská výchova tvorba ŠVP tvorba ŠVP VISK Institut Terezínské iniciativy Nakladatelství FORUM s.r.o. NIDV Terezínský rodinný tábor a tradice připomínání Tvorba nového ŠVP ZV a testování žáků ŠVP změny a realizace ve výuce Počet proškolených pedagogů 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Září vytrvalostní běh Slánská míle v lesoparku Háje cvičné vyklizení budovy třídy - literární exkurze na Vyšehrad Říjen.. -.A - návštěva Gymnázia ve Slaném - prohlídka sbírky motýlů třídy Francouzské pohádky a písničky - v Knihovně Václava Štecha ve Slaném.. -.C - Den zdraví na náměstí ve Slaném.. -. třídy dopravní výchova vybíjená - dívky 6. a 7. tříd v hale Bios Slaný A - návštěva dětského oddělení slánské knihovny.. -.B a.c - návštěva dětského oddělení slánské knihovny.. - schůzka pro vystupující žáky a jejich rodiče k volbě povolání, prezentace regionálních středních škol Dobrá zpráva letí světem - program primární prevence zaměřený na mezilidské vztahy. stupeň 7

18 Listopad.. - Podzimní zahradní slavnost divadelní představení Putování smůly za štěstím v divadle Lampion v Kladně. a. třídy turnaj v basketbalu chlapců 8. a 9. tříd Jazz a Slaný - jazzový výchovný koncert pro žáky. stupně.. - třídní schůzky Příběhy bezpráví - film České děti - o životě v totalitním Československu v období 98 až divadelní představení Tatínek není k zahození v divadle Lampion v Kladně 3. třídy.. - Čtenářské kluby - Den otevřeného klubu.. - turnaj v basketbalu chlapců 6. a 7. tříd.. - divadelní představení Smolíček Pacholíček v divadle Lampion v Kladně. a. třídy.. - turnaj v basketbalu dívek 6. a 7. tříd zdobení perníčků. stupeň C - vernisáž obrázků ilustrátorky Renaty Frančíkové ve výstavní síni muzea Workshop ISŠ Slaný volba povolání žáků 9. třídy a vystupujících z nižších ročníků Prosinec zdobení perníčků. stupeň beseda s pracovnicí Úřadu práce v Kladně pro vystupující žáky.. - Mikulášská nadílka v Domově důchodců ve Slaném a ve škole.. turnaj ve florbalu chlapců 8. a 9. tříd třídy návštěva výstavy výtvarných prací ilustrátorky dětských knih Renaty Frančíkové v Muzeu ve Slaném.. -.B - návštěva výstavy obrazů paní malířky Frančíkové.. - Vánoční koncert v kapli slánského muzea třídy - návštěva Národopisného muzea lidových zvyků v Třebízi školní recitační soutěž Zvonek pro žáky. a. tříd třídy a.a - návštěva Národopisného muzea lidových zvyků v Třebízi.. - beseda žáků. stupně s panem Marianem Jelínkem.. - školní recitační soutěž Zvonek pro žáky 3. a. tříd B a 8.B - prohlídka vánoční Prahy, návštěva Muzea hraček a Muzea strašidel a pověstí 8

19 Leden Dospívám v ženu program pro dívky 6. tříd divadelní představení Vánoční povídka v pražském Divadle v Dlouhé. a. třídy.. - divadelní představení Kdyby prase mělo křídla v pražském Divadle v Dlouhé třídy návštěva dětí z Mateřské školy Linet Želevčice v.b okresní kolo Matematické olympiády - žáků Den otevřených dveří návštěva dětí z Mateřské školy Hlaváčkovo náměstí ve Slaném v. třídách okresní kolo Dějepisné olympiády - žák 3. l. - 7.B navštívila výstavu Kultur8 v DDM Ostrov Slaný B - návštěva dětského oddělení Knihovny ve Slaném A a.c - návštěva hvězdárny ve Slaném Poznej sebe i druhé - osobnostní a sociální výchova projektový den pro. stupeň rozdání pololetního vysvědčení Únor.. -.B - návštěva hvězdárny ve Slaném... třídy dopravní výchova Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd - Albrechtice - chata Špičák okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce žáci Mandarinková mísa turnaj ve vybíjené chlapců. tříd Mandarinková mísa turnaj ve vybíjené děvčat. tříd zápis do. tříd.. - Okresní kolo Olympiády v českém jazyce žák.. -. třídy - dopravní výchova.. - představení Kašpárek v pekle v Městském divadle ve Slaném třídy A - návštěva hvězdárny ve Slaném beseda s panem Milanem Hesem o knize Čekání na smrt, která pojednává o tragickém osudu českých Židů za. sv. války a o existenci rodinného tábora v Osvětimi 8. třídy 9

20 Březen turnaj ve futsalu - chlapci 8. a 9. tříd akce slánské knihovny seznámení s knihou Lichožrouti - 3. třídy Jsme součástí přírody - enviromentální výchova - projekt pro. třídy výroba velikonočních kraslic z drátků a korálků DDM Ostrov ve Slaném - 3. třídy prevence patologických jevů - beseda s pracovníkem Vězeňské služby Vinařice, panem Vořechovským turnaj v přehazované žáků. a. tříd Čtenářské kluby - Den otevřeného klubu - ukázka prací romských dětí B - dílna čtení turnaj ve florbalu chlapců 6. a 7. ročníků - o Pohár starosty města Slaný Duben.. - turnaj ve florbale dívek tříd třídní schůzky.. - přijímací zkoušky na střední školy.. - Mc. Donald s cup - žáci. a 3. tříd Mc. Donald s cup - žáci. a. tříd.. - Informativní lekce v knihovně - Karel Hynek Mácha - 7. třídy.. - Informativní lekce v knihovně - Božena Němcová - 6.A.. -. třídy - dopravní výchova Informativní lekce v knihovně - Božena Němcová 6.B Informativní lekce v knihovně - Webové stránky knihovny a On-line katalog Knihovny V. Štecha - 9.A Krtkoviny - hodina čtení ve slánské knihovně. třídy Informativní lekce v knihovně - Olga Scheinpflugová - 8. třídy

21 Květen výluka elektrického proudu -. stupeň - náhradní program - kino, muzeum, knihovna Literární exkurze -. stupeň: 6. třídy - Praha - Královská cesta a sály a podzemí Staroměstské radnice 7. třídy - Litoměřice - Po stopách Karla Hynka Máchy 8. třídy - Za Karlem Čapkem - Památník ve Strži a zámek Dobříš 9. třída - Mediální výchova - Letiště Václava Havla a Česká televize Praha Nota D - hudební soutěž v Kralupech nad Vltavou - žáci XII. ročník Plavecko-běžeckého poháru Odznak všestrannosti olympijských vítězů - žáci tř... - projekt Volby - 8. třídy.. - okresní kolo Pythagoriády - 3 žáci z. stupně školní výlet do Šestajovic -. třídy Mc. Donald s cup okresní kolo Městské slavnosti účast žáků a učitelů v průvodu.. - Český červený kříž soutěž mladých zdravotníků.. - okresní kolo Pythagoriády - žáků z. stupně krajské kolo OVOV - atletika testování NIQES žáci. a 9. tříd třídní oslavy Dne dětí 6. třídy - výlet do Peruce 7. třídy - exkurze na Letišti Václava Havla v Praze 8. třídy - exkurze do Škoda Auto Mladá Boleslav Červen projekt Žijeme v přírodě - enviromentální výchova - exkurze do křivoklátských lesů -. třídy Pasování prvňáčků na čtenáře Lehkoatletická olympiáda ročník školní výlet - Botanicus Lysá nad Labem -. třídy dopravní výchova na dopravním hřišti -. třídy Z Čech až na konec světa - projektový den pro žáky 9. třídy - Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech Letní zahradní slavnost. 6. bowling 3. třídy školní výlety. stupně: 6. třídy - zoopark Zájezd a hrad Okoř 7.A - Praha - Národní technické muzeum 7.B - Zlonice 8. třídy - Plzeň prohlídka pivovaru a návštěva vědeckého centra Techmania 9.A Praha - Petřín

22 školní výlet do Šestajovic -. třídy Sportovní den na městském lehkoatletickém stadionu - žáci. stupně školní výlet do Středověké vesnice Botanicus 3. třídy školní výlet do Středověké vesnice Botanicus. třídy rozdání vysvědčení, ukončení školního roku Přehled činností školní družiny Turistický kroužek - Sloup vinařů a rybářů.. - Divadlo - Jak víla Modrovláska splnila tři přání Turistický kroužek - Slánský pramen Známe dobře Slánsko - vědomostní soutěž - Knihovna V. Štecha Slaný Divadlo - Jagababa a tři loupežníci Bramboriáda - výtvarné dovednosti, soutěže a hry.. - Turistický kroužek - exkurze na hvězdárnu.. - Kouzelník Waldini ve ŠD.. - Den pro dětskou knihu - vystoupení hudebně-pohybového kroužku.. - Divadlo - Když se čerti žení Divadlo - Šupinka vodníka Štístka Turistický kroužek - exkurze - Infocentrum Slaný.. - Kytičkiáda - vyhlášení vítězů - výtvarná soutěž Knihovny V. Štecha Slaný Divadlo - Křemílek a Vochomůrka Divadlo - Matylda zasahuje Den otevřených dveří Čtenářského klubu - účast. odd. ŠD na projektu Karneval ve ŠD Nejlepší básník - vyhodnocení literární soutěže dětského oddělení Knihovny V. Štecha Divadlo - Bajaja.. - Turistický kroužek - exkurze do muzea - Masarykovo náměstí Slaný Turistický kroužek - kaple Božího hrobu.. - Den Země se SVČ Ostrov Slaný - vědomostní hry a soutěže pro děti.. - Kuličkiáda ŠD - dívky.. - Turistický kroužek - vycházka k rybníku Novas.. - Kuličkiáda ŠD - chlapci Koncertní odpoledne ve ŠD - hudební vystoupení dětí Den matek - vystoupení dětí v Domově pro seniory.. - Divadlo - Popelka.. - Turistický kroužek - Slánská hora Zakončení Knihovnické jízdy - účast na vyhodnocení soutěže Knihovny V. Štecha Briliantina - kreativní projekt pro děti Kouzelník a obří mýdlové bubliny Prázdninová dobrodružství - vyhodnocení výtvarné soutěže

23 Soutěže měsíc datum název pořadatel umístění Armáda ČR DDM OSTROV Slaný a Královské město Slaný SVČ "OSTROV" Slaný SVČ "OSTROV" Slaný Nejmladší žáci /6. místo Nejmladší žákyně /6 -. místo Žáci / 3. místo DDM Slaný Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Jazz club Slaný. místo DDM Slaný 3. místo Jazz club Slaný DDM Slaný. místo DDM Slaný. místo SVČ "OSTROV" Slaný škola škola. 3. místo. ZŠ Kladno Norská Září. 9. Armáda ČR očima dětí výtvarná soutěž. 9. SLÁNSKÁ MÍLE 3.. Říjen Listopad Prosinec FUTSAL - ZÁKLADNÍ KOLO III. kategorie "TISÍCOVKA" /3 po. KOLE VYBÍJENÁ - Dívky 6. a 7. ročníky Přírodovědný Klokan celostátní soutěž pro 8. a 9. ročníky Výtvarná soutěž - Slánské jazzové dny BASKETBAL - SLÁNSKÁ - HOŠI - IV. kategorie "HUDBA OČIMA DĚTÍ" výtvarná soutěž BASKETBAL - SLÁNSKÁ - HOŠI - III. kategorie BASKETBAL - SLÁNSKÁ - DÍVKY - III. kategorie FLORBAL - IV. Kategorie HOŠI Olympiáda v českém jazyce školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽ Zvoneček 3. místo. místo Leden Únor Matematická olympiáda okresní kolo Dějepisná olympiáda - okresní kolo Chceme být vidět! Soutěž knihovny Václava Štěcha ve Slaném "Bezpečný internet" SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo MANDARINKOVÁ MÍSA chlapci MANDARINKOVÁ MÍSA dívky Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo KNIHOVNICKÁ KYTIČKIÁDA aneb Těšíme se na jaro Výtvarná soutěž EVROPA VE ŠKOLE - školní kolo 3. ZŠ Kladno Brjanská Nadace partnerství Knihovna Václava Štěcha Slaný. ZŠ Norská, Kladno. a 3. místo DDM OSTROV Slaný DDM OSTROV Slaný. ZŠ Kladno Brjanská Dětské oddělení Knihovny V. Štecha ve Slaném MŠMT. místo ŠD

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více