VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKONÍ ROK připravujeme budoucí občany k smysluplnému prožití života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKONÍ ROK 2007-2008. připravujeme budoucí občany k smysluplnému prožití života"

Transkript

1 ŠKONÍ ROK připravujeme budoucí občany k smysluplnému prožití života 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem

2 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem výroční zpráva - školní rok 2007/2008 Č. j.: 728/2008 Účinnost od: Spisový znak: 1.22 Skartační znak: A 10 Počet listů: 6 Počet příloh: 1

3 Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI...9 III

4 IV

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, IČO: Telefon: , Web: Školská rada rada byla ustavena v tříčlenném složení: Předseda: Mgr. Jiří Sochor (zástupce učitelů) Člen: Jiří Záhořík (zástuce zřizovatele) Člen: Štěpánka Kozlíková (zástupce rodičů) Ve školním roce 2007/2008 se rada sešla dvakrát. Pojednávala výroční zprávu za školní rok 2006/2007, tvorbu školního vzdělávacího programu, vybavení ICT (výhled do roku 2010, zabezzákladní údaje o škole Ředitel: Mgr. Josef Kusebauch Vzdělání: Učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelsví pro 2. stupeň základní školy a střední školy, obor tělesná výchova, funkční studium FS I Zástupce: Mgr. Jiří Sochor Vzdělání: Učitelsví pro 2. stupeň základní školy, obor fyzika a základy techniky, funkční studium FS I Zřizovatel: Město Chabařovice Sídlo: Husovo náměstí 183, Chabařovice, IČO: Starosta: Jiří Záhořík Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do rejstříku škol, vystupuje jako příspěvková organizace. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou, rodinnou a občanskou výchovu žáků. Škola má devět postupných ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních dokumentů schválených ministerstvem školství. Škola připravuje žáky pro praktický život i další studium. Vychovává občana Chabařovic hrdého na své město. Počet žáků ve škole je stabilní, spíše s výhledem na postupný přírůstek, který je způsoben tím, že se lidé stěhují do Chabařovic a okolních obcí Přestanova a Roudníků. Významná je soukromá bytová výstavba v Chabařovicích i Přestanově. Kapacita školy je dostatečná a má rezervy. V případě další bytové výstavby a zvýšení počtu obyvatel ve městě a přilehlých obcích jsou k dispozici prostory v druhé školní budově v Chabařovicích. základní údaje o školské radě 1

6 Přehled oborů a pracovníků školy základní údaje o školské radě pečení hlavního vchodu školy, řešení výměny oken (žádost o dotaci nevyšla), prodání projektu na sportovní hřiště. 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE přehled oborů vzdělání Ve škole se vyučuje vzdělávací obor c/001 Základní škola, dobíhající obor. Učební plány tříd i jednotlivých předmětů se řídily ve školním roce učebními dokumenty schválenými MŠMT: a ročník - vyučováno podle dokumentů č.j.: /96-2, Základní škola. Dále se ve škole vyučuje vzdělávací obor c/001 Základní škola. Učební plány tříd i jednotlivých předmětů se řídily ve školním roce školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání: Moudrá sova č.j.: 582/2007 v 1. a 6. ročníku 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY přehled počtu pracovníků přehled pracovníků školy 2 Tabulka 1 - Přehled počtu pracovníků Počet pracovníků celkem Počet pedagogických pracovníků Školní rok 06/07 07/08 06/07 07/08 Pracovníci fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ZŠ 21 18, , , ,07 ŠD, ŠK 3 2,61 3 2,68 3 2,61 3 2,68 Tabulka 2 - Přehled pracovníků školy Jméno Vzdělání Odbornost Praxe Poznámka Josef Kusebauch VŠ 1. st. ZŠ, TV 20 ředitel Jiří Sochor VŠ F, ZT 9 zástupce ředitele, ICT koordinátor Hana Velímská VŠ VV, RJ 40 výchovný poradce Hana Hrstková VŠ OV, RJ, NJ 27 koordinátor primární prevence Gabriela Menčlová VŠ 1. st. ZŠ 16 Marcela Patrovská VŠ 1. st. ZŠ 27 Hana Pelcová VŠ 1. st. ZŠ 29 Jana Šromová VŠ 1. st. ZŠ 13 Elena Urieová VŠ 1. st. ZŠ 15 Helena Řůžočková VŠ 1. st. ZŠ 36 Jiří Morávek VŠ ČJ, OV 6 Vědunka Vašátková VŠ M, ZT 29 Tanja Rykovská VŠ AJ, FJ 9 Jan Vácha SŠ TV, OV 4 student 5. ročníku PF Andrea Lásková VŠ M, PŘ 3 Klára Pečivová VŠ ČJ, AJ 3 koordinátor ŠVP Bronislava Krbcová SŠ vychovatelka 28 Lenka Najmanová SŠ vychovatelka 28

7 Údale o zápisu a o výsledcích vzděl. Irena Zemanová SŠ vychovatelka 38 František Štolfa SŠ školník 22 Ludmila Nagyová SOU uklízečka 13 Irena Šindelářová SOU uklízečka 9 Marcela Toušková ZŠ uklízečka 6 Odborná a pedagogická způsobilost (přestože se jedná spíše o menší školu) je na výborné úrovni. Téměř sto procet učitelů je odborně způsobilých, popřípadě se jedná o studenty vyšších ročníků pedagogické fakulty a ti, kteří učí některý předmět, na který nemají aprobaci, se na něj svědomitě připravují a často konzultují s odborníky. Využívají též kurzů institucí pro další vzděpřehled pracovníků školy 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Podmínkou pro přijetí dětí do školy je, že do začátku školního roku dovrší šesti let a jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Pro přijímání žáků jsou stanovena kritéria. údaje o zápisu Zápis se ve školním roce 2007/2008 konal v pátek 18. ledna od 13 do 18 hodin. Rodiče byli o zápisu vyrozuměni na plakátovacích plochách, informačním kanálem města a místním rozhlasem. K zápisu se dostavilo 34 dětí, z toho u 14 dětí bylo zažádáno o odklad školní docházky. Všem 14 žádostem bylo po dodání potřebných dokladů vyhověno. 20 dětí bylo přijato. Do dvou 1. tříd ve školním roce 2007/2008 nastoupilo spolu s dětmi, které měly odklad o 1 rok, 32 žáků. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Mravní, estetická, pracovní, zdravotní, tělesná, dopravní, ekologická, rodinná a občanská výchova, výchova k výběru povolání, chování v krizových situacích, protidrogová a protiagresivní prevence žáků se realizuje ve všech vyučovacích předmětech, činnostech školní družiny, zájmových útvarech a v rámci projektu školního vzdělávacího programu Moudrá sova. Cílem je výchova samostatného, odpovědného občana České republiky a občana města Chabařovice. Chování žáků je díky soustavnému působení pedagogů na slušné úrovni. V omezené míře se objevuje záškoláctví. Jedná se však spíše o výjimky. V tomto ohledu byla přijata opatření při omlouvání žáků. Vážné případy jsou zohledněny v hodnocení chování žáků. K pohovorům jsou zváni rodiče. Větší počet neomluvených hodin je hlášen na Odbor kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem. Závažné prohřešky jsou řešeny ve spolupráci s Městskou policií Chabařovice a Policií ČR. Novým fenoménem je časté omlouvání žáků rodiči na jeden nebo dva dny z výuky. Žáci pak ztrácejí souvislosti a bývají neúspěšní. Úskalí takovéto absence se snažíme rodičům vysvětlovat na rodičovských schůzkách, v místním tisku i na internetových stránkách. výsledky vzdělávání žáků Na konci školního roku byly uděleny pochvaly za příkladnou práci, mimořádné činnosti, chování a reprezentaci školy 68 žákům. 3

8 Údale o výsledcích vzdělávání výsledky vzdělávání žáků lávání pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor je z velké části po generační výměně a učí zde řada mladších učitelů. Přiměřeně jsou zastoupeny i další generace. Všichni učitelé si podle osnov příslušných učebních programů vypracovali tématické plány, které ve školním roce 2007/2008 splnili. Pedagogičtí pracovníci přistupují k žákům s ohledem na jejich věk, schopnosti a možnosti. Patrná je snaha dotáhnout slabší žáky alespoň na základní úroveň znalostí, jak formou individuální práce, tak formou doučování ve volném čase. Nadaní žáci jsou zapojováni do různých soutěží, a dostávají samostatné a často dobrovolné úkoly, pracují na různých projektech a pořizují a zpracovávají multimediální materiály z akcí školy.. Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny pro žáky prvního stupně a oddělení školního klubu pro žáky druhého stupně. Školní klub je zřízen především z důvodu dojíždění žáků z okolních obcí. Družina i klub mají k dispozici všechny prostory a pozemky školy a areál koupaliště v Chabařovicích. Zanedbatelná není ani mimoškolní činnost. Pracuje u nás řada kroužků buď v rámci školního klubu, nebo odpoledne ve volném čase s učiteli nebo rodiči žáků, organizovaných občanskými sdruženími: SRPDŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, SRCH - Sportovní rybolov Chabařovice. Další volnočasové aktivity organizují rodiče žáků mimo organizaci školy (kopaná, mladí hasiči). 4

9 Údale o výsledcích vzdělávání Tabulka č. 3- Odborná způsobilost výuky po předmětech v % Předměty hodiny odborně % neodb. % z toho jiný st. % 1. třída třída třída třída třída Celkem za 1. stupeň Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Rodinná výchova Volitelný předmět Ambulantní náprava Celkem za 2. stupeň odborná způsobilost Celkem za školu

10 Údale o výsledcích vzdělávání prospěch žáků Tabulka č. 4 - Prospěch žáků základní školy Ročník Počet žáků Integrovaní žáci Prospělo s vyznamením Prospělo Neprospělo Neprospěli opravnou zkouškou 1. opravná zkkouška 2. opravná zkkouška Celkem Dva žácí ukončili devítiletou školní docházku v 8. třídě. hodnocení chování Tabulka č. 5 - Druhý a třetí stupeň z chování Pololetí Počet žáků 2. stupeň % 3. stupeň % 1. pololetí ,4 2. pololetí zameškané hodiny Tabulka č. 6 - Zameškané hodiny Pololetí Počet žáků Zameškané Nemluvené % 1. pololetí pololetí ,5 zájmové útvary Tabulka č. 7 - Přehled zájmových útvarů Zájmový útvar Cílová skupina Zájmový útvar Cílová skupina Aerobik ročník Kroužek němčiny ročník Taneční kroužek ročník Počítačový kroužek 1. ročník Rybářský kroužek ročník Florbal ročník Počítačový kroužek 3. ročník Nohejbal ročník 6

11 Další vzdělávání pedagogů 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Tabulka č. 8 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce Jméno Název Datum Poznámka Doplnění kvalifikace Jiří Sochor Úspěšný ředitel FS I Závěrečná zkouška ICT Koordinátor Rozšíření kvalifikace Josef Kusebauch Personální management Jiří Sochor Personální management Klára Pečivová Konfence k tvorbě projektů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Klára Pečivová Workshopy pro koordinátory ŠVP Agresivita ve třídě Tvořivá škola - činnostní učení v AJ Project Conference (AJ) Europass a mezinárodní uznávání kvalif \Prevence stresu a pracovního vyhoření Jiří Morávek Stres a jak s ním bojovat Hana Pelcová Motivační náměty ve výuce vlastivědy Jan Vácha Motivační náměty ve výuce zeměpisu Lenka Najmanová Ekoateliér Dokumentace ŠD Jana Šromová Ekoateliér Vzdělávání celého pedagogického sboru Hanzelka Moderní trandy ve vyučování Kolář Úvod do první pomoci při šikanování Hlava Základy 1. pomoci, resuscitace Výjezdní seminář Sochor Zpracování fotografií a vypálení na CD Výjezdní seminář Bérta Kurikulární reforma další vzdělávání pedagogů V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se škola začala orientovat na vzdělávání celého kolektivu. Vzdělávání je tak efektivnější. Tyto hromadné vzdělávací akce probíhají přednostně o vedlejších prázdninách. Jednou ročně je pořádán i dvoudenní výjezdní seminář. 7

12 Další aktivity školy 7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7.1 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE kultura výtvarné soutěže výstavy sportovní akce olympiády další vzdělávací akce Kulturní akce: Divadlo Školní akademie Koncert Základní umělecké školy Beseda s historikem Výtvarné soutěže: ZOO Dvůr Králové republika Žáby bijí na poplach 1. místo kolektiv i individuálně Naše město okresní kolo 3. místo kolektiv, 2. místo jednotlivci Slánský čtyřlístek republika 16 oceněných prací Zdravý životní styl krajské kolo 31 oceněných prací Jak viděli a vidí svět republika 12 oceněných prací Požární ochrana očima dětí okresní kolo, místa Výstavy: Ve zdravotním středisku Hradec Králové První pomoc V Drebachu Země, Vesmír. Ikarové dneška Výstava ke Dni otevřených dveří Výstava k 80. výročí školy (celkem asi 180 prací) Sportovní akce: Okresní kolo volejbalové soutěže Okresní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu Soutěž kopaná Macdonald Cup Olympiády: Anglický jazyk šk. kolo Český jazyk šk. kolo Dějepis šk. kolo Chemie šk., okresní kolo Pythagoriáda - okresní kolo Přírodovědný klokan Další vzdělávací akce Přednáška o AIDS (duben) Přednáška o drogách (květen) Návštěva gynekologické ordinace (duben) Exkurze o třídění odpadu (červen) Návštěva úřadu práce Návštěva městského úřadu kultura 8

13 Další aktivity školy 7.2 DALŠÍ AKCE AKCE Škola organizuje vícedenní seminář učitelů TV Nové trendy ve výuce TV. Škola organizuje pro 9. ročník závěrečné slavnostní vyřazení žáků s rodiči a vedením města ve Staré radnici. Pravidelně u nás probíhá náslechová praxe studentů PF. (2007/ tři studenti) Škola organizuje výlety to Prahy. Škola organizuje slavnosti pálení čarodějnic. Škola pořádá pro 4. a 5. ročníky exkurzi do včelína. Prezentuje své literární práce v Chabařovických novinách. Škola se prezentuje na webových stránkách: další aktivity 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2006/2007 neproběhla na naší škole inspekce České školní inspekce. inspekční činnost... Mgr. josef KUSEBAUCH ředitel školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011 V Zábřehu 1. 9. 2011 Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval : Martin Dušek, ředitel školy Dne : 30.9.2014...... razítko podpis Obsah výroční zprávy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více