ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel veejné zakázky: eská republika eská správa sociálního zabezpeení ížová 25, Praha 5 O:

2 Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci III. ást edmt plnní veejné zakázky IV. ást Obchodní podmínky plnní veejné zakázky V. ást Doba a místo plnní veejné zakázky VI. ást Požadavky na prokázání kvalifikace VII. ást Požadavek na zpsob zpracování nabídkové ceny VIII. ást Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a požadavky jiné IX. ást Hodnotící kritéria X. ást Závr 2

3 I. ÁST INF0RMACE O ZADAVATELI Zadavatel Název: R eská správa sociálního zabezpeení Sídlo: ížová 1292/25, Praha 5 O: Statutární orgán zadavatele: Osoba oprávnná jednat: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel SSZ Ing. Jan Halí, vrchní editel úseku ekonomickosprávního Kontaktní osoba ve vcech právních: Mgr. Jan Dubský, vedoucí odd. centrálního zadávání veejných zakázek, Tel. spojení : Kontaktní osoba ve vcech technických: Jií Fiala, referent oprav a údržby Korespondenní adresa: eská správa sociálního zabezpeení, Kížová 1292/25, Praha 5 Tel. spojení: Bankovní spojení: NB, poboka Praha, íslo útu /0710 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veejné zakázky je organizaní složkou státu a správním orgánem, který zabezpeuje výbr pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, dále provádí dchodové pojištní a zajišuje agendu nemocenského pojištní. II. ÁST OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se zákonem. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskriminaní a rovné zacházení. Zadávací dokumentace spolu s písemnou výzvou k podání nabídky obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky uchazeem, vetn pesného vymezení rozsahu požadovaného plnní. 2. Zadávací ízení je realizováno dle zákona. Uchaze je povinen se pi zpracování nabídky tímto zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování splnní kvalifikace a podání nabídky. 3. ípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazei podat výhradn písemn, a to na korespondenní adresu kontaktní osob zadavatele uvedené v ásti I. zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doruena nejpozdji 5 (pt) pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Požádá-li uchaze o dodatené informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozdji do 3 (tí) pracovních dn ode dne doruení požadavku. Dotazy zaslané elektronickými prostedky musí být podepsány elektronickým podpisem v souladu se zákonem. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znní pozdjších pedpis. 4. Dodatené informace, vetn pesného znní požadavku, odešle zadavatel souasn všem uchazem, kteí požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel rovnž uveejní dodatené informace vetn pesného znní žádosti stejným zpsobem, jakým uveejnil textovou ást zadávací dokumentace, tj. na svém profilu zadavatele na adrese 3

4 5. Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve výzv k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace a touto zadávací dokumentací, platí znní zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci. III. ÁST EDMT PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY edmtem veejné zakázky je zajištní a výkon údržbáských prací a oprav v budovách SSZ. Veejná zakázka je rozdlena na 4 ásti: Elektroúdržba (ást A), Truhláské opravy (ást B), Zámenické opravy (ást C) a Topenáské a instalatérské opravy (ást D). Jedná se o veškeré opravy realizované na základ poteb zadavatele. Souástí pedmtu plnní je i zajištní následného základního úklidu, odvozu a ekologické likvidace souvisejícího odpadu. Práce budou vykonávány pevážn v pracovní dob zadavatele (Po až t 7.00 až 15.45, Pá 7.00 až hod.) dle poteb zadavatele. edpokládaná doba prací je cca ti dny v týdnu. Údržbáskými pracemi a opravami se rozumí zejména následující: Elektroúdržba (ást A): instalace, opravy nebo výmny vypína, zásuvek, elektrorozvod, žárovek, záivek, jisti, deon a další obdobné innosti vetn nákupu potebného materiálu k požadovaným innostem vetn materiálu pomocného (jedná se pedevším o vypínae, zásuvky, žárovky, záivky, elektrokabely, jistie, deony, apod.). Pracovník zajišující elektroúdržbu musí splovat požadavky dané Vyhláškou. 50/1978 Sb. o odborné zpsobilosti v elektrotechnice. Truhláské opravy (ást B): opravy dveí, oken, židlí, stol, skíní, kontejner, souvisejících mechanism a další obdobné práce dle poteb zadavatele vetn nákupu potebného materiálu v rozsahu k požadovaným innostem (jedná se napíklad o devo, dýhy, nýty, šrouby, matice, podložky, pera, ebíky, hmoždinky, lepidla, laky apod.). Zámenické opravy (ást C): opravy a výmny zámk dveí (patentní, dozické, obyejné), výmny nebo úpravy protiplech zámku, seízení dveí - vypodložení na pantech, opravy a nastavení pant, montáž zavíra a opravy - výmna pružin, tsnících kroužk a tlumiového oleje, montáž a seízení, opravy výmna dveních klik, zajištní zhotovení náhradních klí, oprava atypických zámk u kovových dveí, seízení záv, opravy mechanických ástí u elektromagnetického otevírání dveí, opravy a výmny zámk u kontejner psacích stol a skíní, opravy výmny koleek u pojízdných židlí, výmna pneumatických píst, opravy ulomených šroub u sedaek a podruek, seizování bodového otevírání oken, pant, aretace pojezdu okna, opravy a výmny táhel a kliek oken, drobné opravy žaluzií dle náhradních díl, montáž a demontáž regál a poliek, montáž a zmny informaního systému (jedná se o informaní tabule), opravy ezaky papíru, seízení, výmna nože, promazání, napnutí klínových emen, výmny ložisek, ozubených kol, emenic, hídelí a rzných mechanických souástí, údržba skartovacího stroje, opravy vozík, pojízdných tašek, instalace a opravy dávkova mýdla a zásobník toaletního papíru, strojní a runí obrábní materiálu - soustružnické, frézaské práce a další odborné práce podle poteb zadavatele. Uchaze bude zajišovat na své náklady i nákup potebného materiálu v rozsahu potebném k požadovaným innostem vetn materiálu pomocného. Topenáské a instalatérské opravy (ást D): opravy nebo výmny ventil a termostatických hlavic, opravy kapajících radiátor a jejich odvzdušování, opravy vodovodních baterií, splachova, WC sedátek, ištní odpad a další odborné práce podle poteb zadavatele. Souástí údržby jsou i msíní preventivní prohlídky ke zjištní a následné opravy protékajících toaletních mís a pisoár. Uchaze bude zajišovat na své náklady i nákup potebného materiálu v rozsahu potebném k požadovaným innostem vetn materiálu pomocného (jedná se pedevším o vodovodní baterie, WC sedátka, plovákové ventily, plováky, radiátorové ventily, WC záchody, nádržky a pisoáry, odvzdušovací ventily, ponorná erpadla, napouštcí a vypouštcí ventily, umyvadla, sifony, kompenzátory do Ø DN 40, termohlavice, propojovací materiál, roháky, tlakové splachování, perlátory, tsnní, jejich náhradní díly, apod.). Rozsahy všech nákup, jejich zpsob a ceny bude zadavatel pedem schvalovat a prokázané ceny tchto nákup bude proplácet v rámci vyútování poskytovaných prací jednou msí, a to vždy za uplynulý kalendání msíc. Vždy se musí jednat o ceny v míst a ase obvyklé. Veškeré práce budou vykonány na základ poteb zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo nevyužít plný rozsah pedpokládaného plnní veejné zakázky. 4

5 Pro poteby zadání této veejné zakázky (stanovení nabídkové ceny) stanovuje zadavatel edpokládanou dobu plnní jednotlivých ástí veejné zakázky následovn: Elektroúdržba (ást A): 120 hodin msí Truhláské opravy (ást B): 120 hodin msí Zámenické opravy (ást C): 120 hodin msí Topenáské a instalatérské opravy (ást D): 120 hodin msí Cenu nákup potebného materiálu k požadovaným innostem (vetn materiálu pomocného) stanovuje zadavatel pro poteby zadání této veejné zakázky v maximální msíní výši pro jednotlivé ásti veejné zakázky následovn: Elektroúdržba (ást A): ,- K bez DPH msí Truhláské opravy (ást B): ,- K bez DPH msí Zámenické opravy (ást C): ,- K bez DPH msí Topenáské a instalatérské opravy (ást D): ,- K bez DPH msí esun hmot (pepravu potebného materiálu) stanovuje zadavatel v maximální msíní výši pro jednotlivé ásti veejné zakázky následovn: Elektroúdržba (ást A): 1 500,- K bez DPH msí Truhláské opravy (ást B): 1 500,- K bez DPH msí Zámenické opravy (ást C): 1 500,- K bez DPH msí Topenáské a instalatérské opravy (ást D): 1 500,- K bez DPH msí IV. ÁST OBCHODNÍ PODMÍNKY PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Uchaze (nebo také v souvislosti s návrhem smlouvy zhotovitel ) je povinen pedložit zadavateli (dále také v souvislosti s návrhem smlouvy objednatel ) v nabídce návrh smlouvy o dílo (dále jen návrh smlouvy ), který bude zahrnovat veškeré požadavky na plnní pedmtu veejné zakázky uvedené v ásti III. této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být ze strany zhotovitele podepsán zhotovitelem i osobou oprávnnou zastupovat zhotovitele. V pípad podpisu jinou osobou než zhotovitelem nebo jinou osobou, která je podle výpisu z obchodního rejstíku oprávnna zastupovat zhotovitele, musí být piložen originál nebo edn ovená kopie zmocnní této osoby. 1. Smluvní vztah bude realizován na základ smlouvy uzavené se zhotovitelem na základ výbru nejvhodnjší nabídky pro každou jednotlivou ást veejné zakázky samostatn. Návrh smlouvy musí být zhotovitelem pedložen v nabídce a bude obsahovat zejména: a) esné vymezení pedmtu plnní v souladu s touto zadávací dokumentací. b) Ujednání o kvalit díla a odpovdnosti za vady v souladu s ustanovením 2615 a násl. Obanského zákoníku. c) Zhotovitel je povinen provést dílí plnní na základ potvrzení pevzetí výzvy zaslané objednatelem prostednictvím datové schránky i doporuené zásilky provozovatele poštovních služeb. Zárove objednatel zhotovitele vyrozumí ohledn každého dílího plnní telefonicky i elektronickou poštou ( em). Zhotovitel je povinen provést dílí plnní v termínu stanoveném ve výzv objednatele. d) Nabídkovou cenu v souladu s požadavky uvedenými v ásti VII. této zadávací dokumentace. e) Ujednání o záruce za jakost poskytovaného díla. Zhotovitel poskytne objednateli na dílí práce záruku 24 msíc. Na díly montované pi opravách poskytne záruku ve stejné délce, jako poskytuje výrobce i prodejce tohoto dílu, nejmén však 24 msíc. Záruní doba poíná bžet ode dne poskytnutí dílích prací, pop. ode dne dokonení montáže dílu. Nekvalitn provedené dílí dílo je objednatel povinen reklamovat bez zbyteného odkladu po zjištní vady, nejpozdji do konce záruní doby, pípadn do píští realizace téhož díla, pokud je jím pedešlé v plném rozsahu nahrazeno. V pípad montáže vadného dílu pak bez zbyteného odkladu po zjištní jeho vady, nejpozdji do konce záruní doby. Objednatel má právo na bezplatné odstranní vad, pípadn na slevu ceny díla, pop. dílu, podle volby objednatele. 5

6 f) Sjednané platby bude zhotovitel oprávnn fakturovat vždy jedenkrát za uplynulý kalendání msíc po ádném splnní a pedání objednateli na základ faktury (daového dokladu) vystavené zhotovitelem. Faktura (úet) musí mít náležitosti daového dokladu v souladu se zákonem. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Splatnost faktury bude init 30 kalendáních dn od jejího doruení objednateli. Objednatel bude oprávnn ped uplynutím splatnosti fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné nebo neúplné cenové údaje nebo nebude-li obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel se tímto okamžikem neocitá v prodlení. Nová lhta splatnosti poíná v takovém pípad bžet ode dne doruení opravené faktury objednateli. Platby a veškeré cenové údaje budou realizovány v CZK. Zadavatel neposkytuje jakékoliv zálohy. g) Ustanovení pojednávající o odstoupení od smlouvy v souladu s 2001 a násl. Obanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy je možné v dsledku podstatného porušení smlouvy druhou stranou dle 2002 Obanského zákoníku. Podstatným porušením smlouvy se v tomto pípad rozumí zejména prodlení zhotovitele, který nepedá pedmt plnní v dohodnutém termínu v souladu s V. ásti této zadávací dokumentace. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od poátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zpsobu ešení spor dle 2005 Obanského zákoníku. h) Možnost výpovdi smlouvy. Dvodem k výpovdi smlouvy ze strany objednatele bude zejména nesplnní nejmén dvou dílích plnní vyplývajících z této smlouvy zhotovitelem ve stanovené lh. Dvodem k výpovdi ze strany zhotovitele bude nejmén dvojí prodlení s úhradou oprávn útované ástky, a to o více než 10 dní v prhu šesti po sob jdoucích kalendáních síc. Výpovdní doba pro ob smluvní strany se sjednává tímsíní a poíná bžet prvním dnem msíce následujícího po doruení písemné výpovdi druhé stran. i) Závazek, že pípadné spory vzniklé z této smlouvy budou ešeny ped vcn a místn píslušným obecným soudem R. j) Závazek zhotovitele spoívající v pevzetí nebezpeí zmny okolností v souladu s 1765 odst. 2 Obanského zákoníku. k) Ustanovení, že ve vcech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran ídí Obanským zákoníkem. l) Prohlášení zhotovitele, že souhlasí s tím, aby byla smlouva zveejnna na profilu zadavatele eské správy sociálního zabezpeení. Souhlas se zveejnním se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle Obanského zákoníku, jejichž zveejnní brání zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, jakož i na údaje, které jsou chránny ped zveejnním podle jiných právních pedpis. /Uchaze ve své nabídce uvede, jaká konkrétní ustanovení smlouvy (vetn píloh) a z jakého právního dvodu není možno oznaené ustanovení smlouvy zveejnit. Pokud uchaze žádné ustanovení smlouvy postupem podle pedchozí vty neoznaí, bude zadavatel za pedpokladu dodržení obecn závazných pedpis oprávnn zveejnit smlouvu jako celek vetn všech píloh./ m) Ve smlouv budou sjednány tyto smluvní sankce: pro pípad prodlení objednatele se zaplacením oprávn útované ceny se sjednává úrok z prodlení z dlužné ástky za každý i zapoatý den prodlení ve výši stanovené naízením vlády. 351/2013 Sb., kterým se uruje výše úrok z prodlení a náklad spojených s uplatnním pohledávky, uruje odmna likvidátora, likvidaního správce a lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují nkteré otázky Obchodního vstníku a veejných rejstík právnických a fyzických osob (dále jen naízení ). pro pípad prodlení zhotovitele se splnním sjednaného dílího pedmtu plnní se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,4 % (tyidesetinyprocenta) ceny za každý i zapoatý den prodlení. uplatnním smluvní pokuty není doteno právo objednatele na náhradu škody zpsobené porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. smluvní pokuta je splatná do 30 (ticeti) dn ode dne doruení oznámení o uložení smluvní pokuty zhotoviteli. V pípad prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli úrok z prodlení podle naízení.. 6

7 objednatel je oprávnn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel zpsobil objednateli porušením povinnosti daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plnním této smlouvy, vetn pípadu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutenou škodu a ušlý zisk. Jakékoliv omezení výše i druhu náhrady škody není pípustné. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby zhotovitel v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatelm a aby uvedl identifikaní údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Zhotovitel tak uiní prohlášením, v nmž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou ást této veejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat. Uchaze nesmí ve smlouv pozmnit smysl tchto obchodních podmínek nebo je jakkoliv zmovat nebo obcházet. V. ÁST DOBA A MÍSTO PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Doba plnní: Ode dne úinnosti smlouvy na dobu jednoho roku. Místo plnní: Místem plnní veejné zakázky jsou budovy ústedí SSZ, na adrese Kížová 6a, 23, 25, 27, 29, a 31, Praha 5, budova centrálního archivu zadavatele na adrese K Zahrádkám. 53, Praha 13 a budova výukového stediska Kešice 12, Divišov VI. ÁST POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchaze je povinen v souladu s 50 zákona prokázat, že je kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky. Všechny doklady požadované k prokázání splnní kvalifikace musejí být souástí nabídky a budou edloženy v kopiích, nestanoví-li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak. Veškeré doklady prokazující splnní kvalifikace musejí být doloženy v eském jazyce, pípadn v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka. Je-li zákonem pipuštno i zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsané uchazeem i osobou oprávnnou zastupovat uchazee. V pípad podpisu jinou osobou musí být jako souást doklad, kterými uchaze prokazuje splnní kvalifikace, piložena kopie zmocnní této osoby k danému úkonu. Nesplnní tchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnní kvalifikace s následným vylouením uchazee z úasti v zadávacím ízení. Uchaze je oprávnn v souladu s 127 zákona využít k prokázání splnní kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Tento výpis nahrazuje prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. Zadavatel stanoví, že kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky je uchaze, který splní níže uvedené kvalifikaní pedpoklady v požadovaném rozsahu. 1. Splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 zákona prokáže uchaze edložením následujících doklad: a) výpisu z evidence Rejstíku trest viz 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, 7

8 b) potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani formou estného prohlášení viz 53 odst. 1 písm. f) zákona, c) potvrzení píslušného orgánu i instituce viz 53 odst. 1 písm. h) zákona, d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skuteností viz 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až a k) zákona. 2. Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže uchaze podle 54 písm. a), b) a d) zákona: a) výpisem z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán i výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladem o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím edmtu této veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. c) doklad osvující odbornou zpsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostednictvím odbornou zpsobilost zabezpeuje, dle Vyhlášky. 50/1978 Sb. o odborné zpsobilosti v elektrotechnice. Tento kvalifikaní pedpoklad se vztahuje pouze k ásti A veejné zakázky (elektroúdržba). 3. Uchaze pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku. V souladu s 62 odst. 3 zákona prokáže uchaze splnní kvalifikaních pedpoklad edložením estného prohlášení, z jehož obsahu bude zejmé, že uchaze výše uvedené kvalifikaní pedpoklady požadované zadavatelem spluje. estné prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem uchazee i osobou oprávnnou jednat za uchazee. V ípad podpisu jinou osobou musí být jako souást doklad, kterými uchaze prokazuje splnní kvalifikace, piložena kopie zmocnní této osoby k danému úkonu. Uchaze, se kterým bude poté uzavena smlouva dle 82 zákona, je povinen ped jejím uzavením edložit zadavateli originály nebo úedn ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace. Nesplnní této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí souinnosti k uzavení smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. VII. ÁST POŽADAVEK NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkovou cenu za splnní té ásti veejné zakázky, na kterou podává nabídku, uvede uchaze v eských korunách vyíslenou následujícím zpsobem: 1. pro Elektroúdržbu (ást A) a) nabídková cena za jednu hodinu práce bez DPH a vetn DPH, b) nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu bez DPH a vetn DPH. c) esun hmot (pepravu materiálu) za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace, ve výši maximáln 1 500,- K za síc. d) celková nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace (tj. práce v rozsahu hodin, spoteba materiálu v ástce ,- K a pesun hmot v ástce maximáln ,-- K (bez DPH) v lenní bez DPH a vetn DPH. 2. pro Truhláské opravy (ást B): a) nabídková cena za jednu hodinu práce bez DPH a vetn DPH, 8

9 b) nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu bez DPH a vetn DPH. c) esun hmot (pepravu materiálu) za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace, ve výši maximáln 1 500,- K za síc. d) celková nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace (tj. práce v rozsahu hodin, spoteba materiálu v ástce ,- K a pesun hmot v ástce maximáln ,-- K (bez DPH) v lenní bez DPH a vetn DPH. 3. pro Zámenické opravy (ást C): a) nabídková cena za jednu hodinu práce bez DPH a vetn DPH, b) nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu bez DPH a vetn DPH. c) esun hmot (pepravu materiálu) za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace, ve výši maximáln 1 500,- K za síc. d) celková nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace (tj. práce v rozsahu hodin, spoteba materiálu v ástce ,- a pesun hmot v ástce maximáln ,-- K (bez DPH) v lenní bez DPH a vetn DPH. 4. pro Topenáské a instalatérské opravy (ást D): a) nabídková cena za jednu hodinu práce bez DPH a vetn DPH, b) nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu bez DPH a vetn DPH. c) esun hmot (pepravu materiálu) za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace, ve výši maximáln 1 500,- K za síc. d) celková nabídková cena za celou dobu trvání smluvního vztahu pro tuto innost uvedenou v ásti III. této zadávací dokumentace (tj. práce v rozsahu hodin, spoteba materiálu v ástce ,- K a pesun hmot v ástce maximáln ,-- K (bez DPH) v lenní bez DPH a vetn DPH. V prhu plnní veejné zakázky mže dojít k pekroení sjednané ceny pouze tehdy, dojde-li ke zm daových pedpis, které budou mít prokazatelný vliv na cenu plnní dle této veejné zakázky, a to pouze do výše, která tmto zmnám odpovídá. VIII. ÁST PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ 1. Uchaze je oprávnn podat nabídku na všechny ásti veejné zakázky popsané v ásti III. této zadávací dokumentace. Nabídka bude podána na každou jednotlivou ást veejné zakázky samostatn. 2. Nabídka bude zpracována písemn, výlu v eském jazyce a podepsána uchazeem nebo osobou oprávnnou zastupovat uchazee. 3. Nabídka bude pedložena v jednom originále v písemné form a dále rovnž v elektronické form na vhodném médiu (CD). Za úelem efektivní kontroly nabídek pi otevírání obálek s nabídkami a následn pi posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby uchaze pedložil nabídku ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál a 2 kopie). Za úelem odlišení originálu nabídky s originály úedních listin je nutné originál nabídky oznait jako Originál a další výtisky jako Kopie. 4. Uchaze doruí nabídku v uzavené, neporušené obálce iteln oznaené názvem veejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT na adresu: eská správa sociálního zabezpeení, oddlení centrálního zadávání veejných zakázek, ížová 1292/25, Praha 5 5. Lhta pro podání nabídky je uvedena v písemné výzv k podání nabídek. 9

10 6. Na nabídku podanou po uplynutí lhty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Takovou nabídku zadavatel v souladu s 71 odst. 5 zákona neotevírá a bezodkladn vyrozumí uchazee o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Uchaze na obálce iteln uvede adresu, na níž je možné zaslat toto vyrozumní. Takto pozd doruená nabídka se uchazei v souladu s 155 odst. 1 zákona nevrací. 7. Každý uchaze mže pro každou z ástí veejné zakázky dle ásti III. této zadávací dokumentace podat pouze jedinou nabídku. Nabídka vetn všech požadovaných doklad musí být zpracována v eském jazyce. V pípad doklad, které jsou v jiném jazyce, než eském, musí být k tmto dokumentm piložen úedn ovený peklad do eského jazyka. Povinnost pipojit k dokladm edn ovený peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 8. Nestanoví-li zákon jinak, pedkládá uchaze kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace. U doklad kterými uchaze neprokazuje splnní kvalifikace, musejí být jejich originály, resp. úedn ovené kopie doklad, zaazeny do vyhotovení nabídky oznaeného jako Originál, v kopii nabídky staí jejich neovené kopie. 9. Souástí nabídky musejí být doklady prokazující splnní kvalifikace blíže viz ást VI. této zadávací dokumentace. Nabídka a doklady k prokázání splnní kvalifikace musí být, vetn veškerých požadovaných doklad a píloh, svázány do jednoho svazku. Jednotlivé listy nabídky uchaze zabezpeí tak, aby je nebylo možno z nabídky vyjmout. 10. Souástí nabídky musí být podle 68 odst. 3 zákona rovnž a) seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele, b) má-li uchaze formu akciové spolenosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lh pro podání nabídek, c) prohlášení uchazee o tom, že neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního edpisu v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. 11. Veškeré doklady i prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazee, musí být podepsány uchazeem i osobou oprávnnou zastupovat uchazee; v pípad podpisu jinou osobou musí být originál nebo edn ovená kopie jejího zmocnní doložen v nabídce. 12. Veškeré doklady musí být kvalitním zpsobem vytištny tak, aby byly dobe itelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a pepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 13. Všechny listy každého ze svazk musí být oíslovány pržnou íselnou adou poínající íslem 1. Výjimka z povinnosti íslovat listy se vztahuje na úední doklady resp. jejich úedn ovené kopie, které nemusí být oíslovány. Vkládá-li uchaze do svazku jako jeho souást i pílohu nkterý samostatný celek, který má již listy oíslovány vlastní íselnou adou, není nutné, aby tyto listy ísloval znovu pržnou íselnou adou; to však platí pouze tehdy, je-li íslování list samostatného celku a pržné íslování list svazku zeteln odlišeno. 14. Zadavatel nepipouští varianty nabídek. Nabídky podávají uchazei zpsobem uvedeným v 69 zákona. Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostedky, které by umožnily elektronické podání nabídky, ty tak mohou být podány pouze v písemné form. 15. Dokumenty v nabídce budou azeny následujícím zpsobem a) Krycí list nabídky, na kterém uchaze uvede: identifikaní údaje dle 17 písm. d) zákona, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo jméno a íjmení, místo podnikání, popípad místo trvalého pobytu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o fyzickou osobu. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstíku také údaj o tomto zápisu, etn spisové znaky, podnikatelé zapsaní v jiné evidenci údaj o tomto zápisu, nabídkovou cenu zpracovanou podle ásti VII. této zadávací dokumentace, zástupce uchazee poveného pro styk se zadavatelem, jeho telefon, fax, a ID své datové schránky, pokud ji má zízenu (pokud uchaze datovou schránku nemá, pak tuto skutenost uvede), 10

11 podpis uchazee nebo osoby oprávnné zastupovat uchazee, Podává-li nabídku více uchaze spole, bude za krycím listem v nabídce vložen originál nebo úedn ovená kopie listiny obsahující zmocnní pro uchazee, který je oprávnn za skupinu uchaze jednat v tomto zadávacím ízení, a z níž vyplývá, že všichni tito uchazei budou vi zadavateli a jakýmkoliv etím osobám z jakýchkoliv závazk vzniklých v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky i vzniklých v dsledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky zavázáni spole a nerozdíln. Dále budou následovat: b) Obsah s lenním dle kapitol a odkazy na první stránky jednotlivých kapitol. c) Doklady prokazující splnní kvalifikaních pedpoklad viz ást VI. této zadávací dokumentace. d) Uchaze v nabídce uvede, zda a jakou ást zakázky zamýšlí zadat jiným osobám, s uvedením jejich základních identifikaních údaj. e) Návrh smlouvy podepsaný uchazeem i osobou oprávnnou zastupovat uchazee. IX. ÁST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hodnocení nabídek probhne v souladu s 78 a 79 zákona. Základním hodnotícím kritériem pro zadání všech ástí této veejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Tímto hodnotícím kritériem bude hodnocena nabídková cena stanovená uchazeem za celou dobu trvání smluvního vztahu, a to za celý pedmt plnní pro jednotlivé ásti této veejné zakázky v. DPH viz ást VII. této zadávací dokumentace. Jako nejvhodnjší bude pro každou jednotlivou ást veejné zakázky vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vetn DPH, ostatní sestupn podle výše nabídkové ceny. X. ÁST ZÁVR 1. Zadavatel nehradí náklady na úast v zadávacím ízení, nabídky zadavatel v souladu s 155 zákona uchazem nevrací. Nabídku, kterou uchaze doruí po uplynutí lhty pro podání nabídek, zadavatel neotevírá a bezodkladn vyrozumí uchazee o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. 2. Termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven ve výzv k podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se mže zúastnit zástupce uchazee, který podal nabídku do konce lhty pro podání nabídek. Zástupce uchazee se prokáže plnou mocí úastnit se jednání podepsanou osobou oprávnnou za uchazee jednat, pokud sám není touto osobou. 3. Všichni uchazei jsou svojí nabídkou vázáni do data uvedeného ve výzv k podání nabídek. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo uveejnit rozhodnutí dle 60 odst. 2 zákona, 76 odst. 6 zákona a 81 odst. 4 zákona na svém profilu zadavatele na adrese: V takovém pípad se píslušná rozhodnutí považují za doruená okamžikem uveejnní na profilu zadavatele. 5. Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit i zmnit zadávací podmínky v prhu lhty pro podání nabídek v souladu se zákonem. V Praze dne Ing. Jan Halí v.r. vrchní editel úseku ekonomicko-správního 11

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY SSZ Investi ní akce malého rozsahu - strojní; ást EPS Podlimitní ve ejná zakázka Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb.,

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

Do 6 síc od zahájení stavebních prací.

Do 6 síc od zahájení stavebních prací. ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. Stavební úpravy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU Obnova vozového parku Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Obsah: I. ást Informace o centrálním

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Výzva k podání nabídek na ve ejnou zakázku. 16/2014-23-38

Výzva k podání nabídek na ve ejnou zakázku. 16/2014-23-38 Výzva k podání nabídek na ve ejnou zakázku. 16/2014-23-38 Generální oprava hydraulického výtahu a zajišt ní servisu a oprav výtah a zdvihacích za ízení v budovách úst edí SSZ a v centrálním archivu eská

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 příspěvková organizace 787 01 Šumperk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K čj :438-3/2013/DP - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V Praze dne: 3.9.2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 pro otevřené zadávací řízení, nadlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace Statutární město Karlovy Vary zastoupené odborem majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary Tel. ústředna 353 118 111, Fax 353 118 400, E-mail: l.pokorny@mmkv.cz

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní stravovacích poukázek pro poteby R eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách,

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více