ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci III. ást edmt plnní veejné zakázky IV. ást Obchodní podmínky veejné zakázky V. ást Místo a doba plnní a bližší charakteristika veejné zakázky VI. ást Požadavky na prokázání kvalifikace VII. ást Požadavek na zpsob zpracování nabídkové ceny VIII. ást Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a požadavky jiné IX. ást Požadavek na poskytnutí jistoty X. ást Hodnotící kritéria XI. ást Závr

2 I. ÁST INF0RMACE O ZADAVATELI Název: R - eská správa sociálního zabezpeení Sídlo: ížová 1292/25, Praha 5 : Statutární orgán zadavatele: Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: Tel. spojení: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel SSZ Ing. Pemysl Filip, vrchní editel úseku ekonomickosprávního SSZ Jaroslav Jzek, vedoucí oddlení provozního Bankovní spojení: NB, poboka Praha, íslo útu /0710 Bližší údaje jsou uvedeny v oznámení o zakázce. Zadavatel zakázky je organizaní složkou státu a správním orgánem, který zabezpeuje výbr pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, dále provádí zejména dchodové pojištní a zajišuje agendu nemocenského pojištní. II. ÁST OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Informace uvedené v této zadávací dokumentaci (vetn píloh) jsou drné ve smyslu 271 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 2. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskriminaní a rovné zacházení. Uchaze se pevzetím zadávací dokumentace zavazuje použít zadávací dokumentaci pouze k úelu, ke kterému ji zadavatel poskytuje, tj. ke zpracování nabídky na veejnou zakázku uvedenou v záhlaví a neposkytnout zadávací dokumentaci, nebo informace v ní uvedené, tetí osob. Zadávací dokumentace spolu s uveejnným formuláem oznámení o zakázce obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky uchazeem, vetn pesného vymezení rozsahu požadovaného plnní. Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve formulái oznámení o zakázce a touto zadávací dokumentaci, platí znní zadávacích podmínek obsažených ve formulái oznámení o zakázce. 3. Zadávací ízení je realizováno dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní. Uchaze je povinen se pi zpracování nabídky tímto zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování splnní kvalifikace a podání nabídky. 4. Pípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazei podat výhradn písemn, a to na korespondenní adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v ásti I. zadávací dokumentace. Požádal-li uchaze o dodatené informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozdji do 5 pracovních dn ode dne doruení požadavku. Dotazy zaslané telegraficky nebo elektronickými prostedky musí splovat požadavky stanovené obanským zákoníkem pro písemnou formu. 5. Dodatené informace, vetn pesného znní požadavku, odešle zadavatel souasn všem uchazem, kteí požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 2

3 III. ÁST EDMT PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Zadavatel požaduje zajistit úklidové práce budov ústedí SSZ, dle této zadávací dokumentace vetn všech píloh. 2. edmtem plnní veejné zakázky je: zajištní bžných úklidových prací budov užívaných zadavatelem a operativní úklid. Realizace edmtu plnní bude probíhat pevážn po skonení standardní pracovní doby zamstnanc zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) a na režimových pracovištích zadavatele za provozu pracoviš zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.), operativní úklid a pípadné odstraování pržn vzniklých neistot za provozu pracoviš zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) zajištný minimáln emi pracovníky, operativní úklid informaní kanceláe (Kížová.p./.o. 2383/27, Praha 5, výmra 450 m 2 - plocha zahrnuta v píloze.1 této zadávací dokumentace severní budova, Kížová.p./.o. 2383/27) etn vstupu do informaní kanceláe a podatelny (pízemí až 1.p. vetn výtahu a schodišt) po celou dobu provozu informaní kanceláe (pondlí a steda 8:00 až 17:00 hod., úterý a tvrtek 8:00 až 14:30 a pátek 8:00 až 14:00 hod.). Zadavatel si vyhrazuje právo na zmnu otevírací doby informaní kanceláe, žný úklid všech toalet a sociálních zaízení vetn pržného doplování hygienických poteb za provozu zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) 2x denn se zápisy o provedení úklidu v dob od 10:00 do 13:00 hod. a po pracovní dob zadavatele, žný úklid veejných toalet informaní kanceláe po celou dobu provozu (pondlí a steda 8:00 až 17:00 hod., úterý a tvrtek 8:00 až 14:30 a pátek 8:00 až 14:00 hod.) se zápisy o provedeném úklidu každou celou hodinu, denní ištní vstupních prosklených dveí Kížová.p./.o. 3194/6a,.p./.o. 1292/25,.p./.o. 2383/27, Praha 5 a K Zahrádkám.p./.o. 2734/53, Praha 13 a vstupních prosklených dveí do zasedací místnosti v 1.p. a prosklených dveí ve 2.p. Kížové.p./.o. 1292/25,.p./.o. 3193/29, Praha 5 a prosklených ploch v informaní kancelái Kížová.p./.o. 2383/27, Praha Úklid chodeb administrativní budovy Kížová ulice.p./.o. 3194/6a,.p./.o. 1292/25,.p./.o. 2383/27,.p./.o. 3193/29, informaní kancelá Kížová.p./.o. 2383/ 27 v Praze 5 a centrální archiv ve Stodlkách, K Zahrádkám.p. 2734/53, Praha 13, požaduje zadavatel provádt v každé budov samostatným strojem. Zadavatel si vyhrazuje právo pi pípadné poruše výtahu na zajištní úklidu chodeb dodavatelem náhradním ešením. 4. Zadavatel požaduje v dob provádní úklidu pítomnost pracovníka dodavatele odpovdného za kvalitu provádného úklidu. IV. ÁST OBCHODNÍ PODMÍNKY VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Smluvní vztah bude realizován na základ smlouvy uzavené s uchazeem na základ výbru nejvhodnjší nabídky. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména: a) esné vymezení pedmtu plnní v souladu s touto zadávací dokumentací. b) cenu a platební podmínky v rozsahu a zpsobem uvedeným v ásti III., IV., V. a VII. této zadávací dokumentace a v píloze. 3 ceník speciálních úklidových služeb, c) možnost výpovdi smlouvy; výpovdní lhta bude init 6 msíc a pone bžet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemné výpovdi druhé smluvní stran, 3

4 d) ujednání o možnosti odstoupení od smlouvy v pípad, že uchaze závažným zpsobem porušuje sjednané podmínky, zejména v pípad, že uchaze opakovanádn nesplní sjednaný pedmt zakázky. Za opakované nesplnní se považuje nejmén trojí oprávnná reklamace v období dvou po sob jdoucích kalendáních msíc, e) ujednání o kvalit pedmtu plnní veejné zakázky. Uchaze se zaváže poskytovat pedmt plnní po celou dobu smluvního vztahu v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a ve standardní kvalit. f) sankní ujednání, a to úrok z prodlení na stran zadavatele za pozdní úhradu oprávn útované platby ve výši 0,05 % (ptsetinprocenta) za každý i zapoatý den prodlení a smluvní pokutu na stran uchazee ve výši 0,05 % (ptsetinprocenta) z ceny dílího plnní (cenou dílího plnní se v tomto pípad rozumí celková úhrnná platba za sjednaný denní úklid) za každý i zapoatý den prodlení s poskytnutím služby v konkrétním dni a smluvní pokutu na stran uchazee ve výši 2 000,-- K (dvatisícekoruneských) za každou oprávnnou reklamaci kvality poskytovaných služeb. Zaplacení smluvní pokuty nemá dopad na pípadnou výši náhrady škody. Za neprovedenou ást služby nenáleží uchazei platba. g) závazek uchazee nahradit škodu zpsobenou pi poskytování služeb zadavateli v pípad porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních pedpis, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost. Hradí se skutená škoda, pemž uchaze nesmí omezovat výši hrazené škody maximální ástkou, h) ustanovení, jímž se uchaze zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob pi výkonu podnikatelské innosti. Bližší informace viz ást VI odst. 3 této zadávací dokumentace. 2. Sjednané platby za uskutené služby budou útovány (fakturovány) uchazeem zadavateli vždy za uplynulý kalendání msíc, ve kterém byly poskytovány. Splatnost faktury se sjednává 30 kalendáních dn ode dne doruení zadavateli, faktura musí mít náležitosti daového dokladu. Pokud faktura nemá náležitosti stanovené píslušnými právními pedpisy, je zadavatel oprávnn vrátit ho dodavateli a nová lhta splatnosti poíná bžet až okamžikem doruení nového, opraveného daového dokladu zadavateli. Pílohou faktury bude uchazeem vyžádané potvrzení jednotlivých odbor, že útované služby byly v daném období, v požadovaném množství a kvalit skute poskytnuty. 3. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchaze v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatelm a aby uvedl identifikaní údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchaze tak iní prohlášením, v nmž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou ást této veejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat. V. ÁST MÍSTO A DOBA PLNNÍ A BLIŽŠÍ CHARAKTERISTIKA VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Místem plnní veejné zakázky jsou tyto budovy ústedí eské správy sociálního zabezpeení: - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 3194/6a v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 2143/23 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 1292/25 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 2383/27 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 3193/29 v Praze 5, - centrální archiv ve Stodlkách, K Zahrádkám.p./.o. 2734/53, Praha 13, - ást administrativní budovy B v areálu bývalých Naftových motor Kížová 1018/6 Praha 5, - ást administrativní budovy C v areálu bývalých Naftových motor Kížová 1018/6 Praha Doba plnní veejné zakázky je od do Podrobná specifikace požadovaných služeb je uvedena v pílohách: a) íloha. 1 Specifikace uklízených ploch. b) íloha. 2 Specifikace a etnost úklidových prací. c) íloha. 3 Ceník speciálních úklidových služeb vzor. 4

5 VI. ÁST POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchaze je povinen v souladu s 50 zákona prokázat splnní kvalifikace. Všechny doklady požadované k prokázání splnní kvalifikace musejí být souástí nabídky a budou pedloženy v kopiích, nestanoví-li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak. Požádá-li zadavatel ped uzavením smlouvy pedložit originály nebo ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace, je uchaze, se kterým má být uzavena smlouva, povinen je bez zbyteného odkladu pedložit. Veškeré doklady prokazující splnní kvalifikace musejí být doloženy v eském jazyce, pípadn v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka. Je-li zákonem pipuštno i zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsané statutárním orgánem uchazee i osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. V pípad podpisu jinou osobou musí být jako souást doklad, kterými uchaze prokazuje splnní kvalifikace, piložena kopie zmocnní této osoby k danému úkonu. Nesplnní tchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnní kvalifikace s následným vylouením uchazee ze zadávacího ízení. Uchaze je oprávnn v souladu s 127 zákona využít k prokázání splnní kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Tento výpis nahrazuje prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. Zadavatel vedle výpisu požaduje dále pedložit ve form estného prohlášení seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (podle 53 odst. 1 písm. k zákona), a aktuální seznam akcioná s podílem akcií vyšším než 10%, má-li formu akciové spolenosti (podle 53 odst. 1 písm. l zákona). Pedložení dalších doklad prokazujících splnní základních kvalifikaních pedpoklad ve smyslu 127 odst. 3 zákona zadavatel nepožaduje. Zadavatel pijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 msíce. Všechny doklady musí být kvalitním zpsobem vytištny tak, aby byly dobe itelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a pepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 1. Splnní základních kvalifikaních pedpoklad prokazuje uchaze podle 53 zákona edložením následujících doklad: a) výpis z evidence Rejstíku trest viz 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, b) potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani formou estného prohlášení viz 53 odst. l písm. f) zákona, c) potvrzení píslušného orgánu i instituce viz 53 odst. 1 písm. h) zákona, d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skuteností viz 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) zákona. Doklady nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. 2. Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokazuje uchaze podle 54 písm. a) a b) zákona: a) výpisem z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán i výpisem z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, s pedmtem podnikání odpovídajícím pedmtu této veejné zakázky, b) dokladem o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím edmtu této veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Výpis z obchodního rejstíku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. 3. Splnní ekonomických a finanních kvalifikaních pedpoklad podle 55 odst. 1 písm. a) zákona prokazuje uchaze pedložením platné pojistné smlouvy o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob pi výkonu podnikatelské innosti s limitem pojistného plnní ve výši nejmén 2 mil. K se spoluúastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Ve smlouv se pak zaváže být po dobu smluvního vztahu takto pojištn s tím, že porušení této povinnosti bude posuzováno jako závažné porušení smlouvy. Pojistnou smlouvu a doklad placení pojistného pedkládá uchaze v kopii. 5

6 Uchaze mže tento kvalifikaní pedpoklad prokázat i pedložením potvrzení (certifikátu, pojistky) o pojištní dodavatele vydaného píslušnou pojišovnou (v kopii). V takovém dokladu potvrzujícím pojištní musí být uvedeny alespo následující údaje: jedná se o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem tetí osob, limit pojistného plnní je alespo 2 mil. K, spoluúast není vyšší než 5%. Pokud uvedené údaje v pedloženém dokladu uvedeny nebudou, nelze takovým dokladem prokázat splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu 4. Technické kvalifikaní pedpoklady (dle 56 odst. 2 písm. a) zákona), pemž splnní chto pedpoklad uchaze prokáže pedložením následujících doklad: Seznam minimáln tí (3) významných služeb poskytnutých uchazeem v posledních tech letech s uvedením objednatele, pro kterého byly služby realizovány, rozsah služeb a doba poskytování: Zadavatel pitom stanoví, že pro úely tohoto zadávacího ízení se za významnou službu považuje zajišování úklidu nebytových prostor (zejména kanceláí) a souvisejících nebytových prostor (sociální zaízení, kuchyky, chodby apod.) o celkové podlahové ploše nejmén m2 pro jednoho objednatele. V osvení vydaném veejným zadavatelem, vydaném jinou osobou nebo v estném prohlášení uchazee musí být dále uvedeno: a) identifikace objednatele (píjemce) služeb (název, pop. obchodní firma, adresa sídla, pop. místa podnikání, I), b) edmt a struná specifikace zakázky, c) celkový rozsah plnní v CZK, d) doba trvání (plnní) zakázky, e) informaci o nevypoádaných reklamacích, pípadn informace o tom, že žádná reklamace nebyla uplatnna, f) jméno, píjmení, funkce a telefonické spojení na kontaktní osobu objednatele (píjemce) služeb, o nichž je podáno estné prohlášení. VII. ÁST POŽADAVEK NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Nabídkovou cenu uvede uchaze v eských korunách vyíslenou následujícím zpsobem: a) Celková cena bez DPH a v. DPH platné v dob podání nabídky za požadovaný rozsah služeb za celou dobu trvání smluvního vztahu. Tato ástka bude sjednána jako maximální a závazná cena pro celou dobu trvání smluvního vztahu. b) Dále uchaze uvede samostatn jednotkové ceny bez DPH a v. sazeb DPH, které použil pro výpoet nabídkové ceny v bod a) a které po celou dobu smluvního vztahu budou platit jako maximální, nedojde-li k jiné dohod, a formou ceníku úklidových, istících a mycích prací a služeb podle vzoru uvedeného jako píloha. 3 této zadávací dokumentace. Uchaze vyíslí všechny platby, které bude útovat. Nebude-li nkteré z plateb útovat, tuto skutenost zeteln vyznaí, bude-li útovat nkterou platbu výslovn neuvedenou, ceník o tyto položky rozšíí. Ceny uvede bez DPH a v. sazeb DPH platných v dob podání nabídky. Pouze tyto výslovn uvedené ástky mohou být uchazeem v rámci plnní služeb zadavateli útovány. 2. V prhu plnní veejné zakázky mže dojít ke zm sjednané ceny pouze tehdy, dojde-li ke zm daových i legislativních pedpis, které budou mít vliv na cenu plnní dle této veejné zakázky, a to pouze o výši, která tmto zmnám bude odpovídat. Dále v pípad, že dojde ke zm rozsahu uklízených prostor. V tomto pípad se pro výpoet nové ceny použijí ceny jednotkové (odst. 1 písm. b). 6

7 VIII. ÁST PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ 1. Zadavatel nepipouští varianty nabídky. Nabídky podávají uchazei zpsobem uvedeným v 69 zákona. 2. Nabídka bude zpracována písemn, výlu v eském jazyce a podepsána osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. 3. Podává-li nabídku více uchaze spole, doloží kopii listiny (smlouvy) obsahující zmocnní pro jednoho z uchaze, který je oprávnn za skupinu uchaze jednat v tomto zadávacím ízení a z níž vyplývá, že všichni tito uchazei budou vi zadavateli a jakýmkoliv tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky i vzniklých v dsledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky zavázáni spole a nerozdíln. 4. Nabídku a dv její kopie, pemž originál nabídky bude oznaen nápisem Originál, uchaze doruí v uzavené obálce oznaené názvem veejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT na adresu zadavatele eská správa sociálního zabezpeení, odbor 23, Kížová.p./.o. 1292/25, Praha 5. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat vyrozumní dle 71 odst. 6 zákona o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Nabídka a doklady k prokázání splnní kvalifikace musí být, vetn veškerých požadovaných doklad a píloh, svázány do jednoho svazku. Jednotlivé listy nabídky uchaze zabezpeí tak, aby je nebylo možno z nabídky vyjmout. 5. Na první stran nabídky uvede uchaze své identifikaní údaje v souladu s 17 písm. d) zákona, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo jméno a píjmení, místo podnikání, popípad místo trvalého pobytu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o fyzickou osobu. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstíku také údaj o tomto zápisu, vetn spisové znaky, podnikatelé zapsaní v jiné evidenci údaj o tomto zápisu. Dále zde uchaze uvede jméno osoby povené pro styk se zadavatelem v prhu zadávacího ízení a kontakt na tuto osobu (telefon, ovou adresu, ípadn fax). 6. Uchaze uvede v nabídce nabídkovou cenu v lenní podle ásti VII odst. 1 této zadávací dokumentace. 7. Souástí nabídky musejí být doklady prokazující splnní kvalifikace bližší viz ást VI. této zadávací dokumentace. 8. Uchaze je povinen pedložit v nabídce návrh smlouvy, který bude zahrnovat veškeré požadavky na plnní pedmtu této veejné zakázky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazee podepsán osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. V pípad podpisu jinou osobou než statutárním orgánem uchazee, který je podle výpisu z obchodního rejstíku oprávnn jménem uchazee jednat, musí být piložena kopie zmocnní této osoby. Uchaze nesmí ve smlouv pozmnit smysl tchto zadávacích podmínek nebo je jakkoliv zmovat nebo obcházet. Jako ílohu nabídky uchaze piloží CD s kompletní elektronickou verzí nabídky vetn návrhu smlouvy (návrh smlouvy ve formátu *.doc). IX. ÁST POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 1. Uchaze piloží v souladu s 67 odst. 1 zákona doklad o poskytnutí jistoty k zajištní plnní povinností uchazee vyplývajících pro nj z úasti v zadávacím ízení. Jistotu poskytne uchaze ve výši ,- K (sto tisíc korun eských). 2. Jistotu poskytne uchaze bu formou bankovní záruky, pojištní záruky nebo složením výše uvedené penžní ástky na úet zadavatele. 3. Poskytuje-li uchaze jistotu formou bankovní záruky, pedloží jako souást nabídky originál záruní listiny, z jejíhož obsahu musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnní až do výše zaruené ástky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v pípadech vymezených v 67 zákona. Originál záruní listiny musí být vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddlit od ostatních dokument a vrátit uchazei. Souasn s originálem záruní listiny uchaze 7

8 vloží do nabídky rovnž i jeho prostou kopii, která musí být pevn spojena s nabídkou. Uchaze je povinen zajistit, aby platnost této bankovní záruky zaínala nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídek a aby platila po celou dobu zadávací lhty. 4. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištní záruky, pojistná smlouva musí být uzavena tak, že pojištným je uchaze a oprávnnou osobou, která má právo na pojistné plnní, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 zákona pojistné plnní. Platnost pojištní záruky musí zaínat nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhty. 5. Poskytuje-li uchaze jistotu složením na úet zadavatele, je nutné, aby tato ástka na úet zadavatele u NB.ú , VS=IO uchazee, byla pipsána nejpozdji v den, který je v oznámení zadávacího ízení uveden jako poslední den lhty pro podání nabídek. Uchaze ve své nabídce poskytne doklad (v kopii) o odepsání píslušné penžní ástky z jeho útu ve prospch útu zadavatele. Uvolnní jistoty probhne v souladu s ustanovením 67 odst. 2 a 3 zákona. X. ÁST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hodnocení nabídek probhne v souladu s 78 a 79 Zákona. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Tímto hodnotícím kritériem bude hodnocena nabídková cena stanovená uchazeem za celou dobu trvání smluvního vztahu (tedy 48 msíc), a to za komplexní zajištní poptávané služby, bez DPH viz ást VII. této zadávací dokumentace, odstavec 1. Jako nejvhodnjší bude posouzena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupn podle výše nabídkové ceny. XI. ÁST ZÁVR 1. Zadavatel nehradí náklady na úast v zadávacím ízení. Nabídky zadavatel v souladu s 155 zákona uchazem nevrací. Nabídku, kterou uchaze doruí po uplynutí lhty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a bezodkladn vyrozumí uchazee o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Taková nabídka se uchazei nevrací. 2. Uchaze mže podat nabídku osobn na podatelnu zadavatele nebo doporuen poštou na adresu uvedenou pro tento úel v Oznámení o zakázce, a to tak, aby poslední den lhty pro podání nabídek l zadavatel tuto nabídku k dispozici. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo v prhu zadávacího ízení zmnit zadávací podmínky. 4. Zadavatel zruší i je oprávnn zrušit zadávací ízení v pípadech uvedených v 84 zákona. 5. ílohy: íloha. 1 Specifikace uklízených ploch. íloha. 2 Specifikace a etnost úklidových prací. íloha. 3 Ceník speciálních úklidových služeb vzor. Ing. Pemysl Filip vrchní editel úseku ekonomicko-správního eské správy sociálního zabezpeení 8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb ubytovny pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní stravovacích poukázek pro poteby R eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE SSZ Datové centrum SSZ Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel veejné

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení pro nadlimitní veejnou zakázku na služby zadávanou v oteveném zadávacím ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT STEDNÍ ECHY, NÁMSTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1 ODBOR HOSPODÁSKO SPRÁVNÍ #37904/S/2012-HSPH@A 37904/S/2012-HSPH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Generální oprava obžného výtahu (páternosteru) na hlavní budov ústedí SSZ Nadlimitní veejná zakázka Zadavatel veejné zakázky: eská republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Vývoj a údržba aplika ního programového vybavení pro exeku ní innost

Vývoj a údržba aplika ního programového vybavení pro exeku ní innost ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU Vývoj a údržba aplikaního programového vybavení pro exekuní innost Zadavatel veejné zakázky: eská republika eská správa sociálního zabezpeení ížová 25, 225 08 Praha

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS 468 71, R Adresát: 12.duben 2016 ZADAVATEL DOMOV MAXOV, HORNÍ MAXOV 181,46871 LUANY NAD NISOU IO :70872651 Ve smyslu zákona.137/2006 Sb. o veejných zakázkách v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu Název projektu: Víc hlav víc ví paliativní pée v odborném a veejném diskurzu íslo projektu: CH.10/1/040 Výzva k podání nabídky pro veejnou zakázku malého rozsahu Název veejné zakázky: Tiskové materiály

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách

ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách ZADAVATEL Msto Lomnice nad Popelkou Husovo námstí 6,512 51 Lomnice nad Popelkou tel.: 481 671 020, fax.: 481 629 026 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Podpora a další rozvoj ešení interaktivních formulá

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Podpora a další rozvoj ešení interaktivních formulá ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) Název veejné zakázky: SSZ - Podpora a další rozvoj ešení interaktivních

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Služba migrace datového centra

Služba migrace datového centra ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Služba migrace datového centra ZADAVATEL eská republika eská správa sociálního zabezpeení

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

MESTO RYCHNOV NAD KNEŽNOU

MESTO RYCHNOV NAD KNEŽNOU MESTO RYCHNOV NAD KNEŽNOU HAVlÍCKOVA 136, 51601 RYCHNOV NAD KNEŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona C. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, za úcelem zjištení cen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 1/7 Výzva k podání nabídky

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) SSZ - Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v oteveném ízení dle

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce POSKYTNUTÍ ÚVĚRU NA SPOLUFINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY SPORTOVNÍ HALY Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ !" #$%&%'&#'()! *)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ 67)-1-2351-8-2351-9:89;&> #-?&.3+2-3* -" 3.-#& *1%?5&. 1. PREAMBULE svazek 1 zadávací dokumentace - Podmínky a požadavky pro zpracování

Více

Zajišt ní podpory IT služeb na SSZ

Zajišt ní podpory IT služeb na SSZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel veejné zakázky: eská republika eská správa sociálního

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

V Praze 11.11.2014 IČ: 00018562

V Praze 11.11.2014 IČ: 00018562 Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.: SVS/2014/089235-G

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Flotilové pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a pracovních strojů pro město Nové Město nad Metují

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2472/2010 VYŘIZUJE: Pluhovský TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 MOB: 605 247 077 E-MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více