ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci III. ást edmt plnní veejné zakázky IV. ást Obchodní podmínky veejné zakázky V. ást Místo a doba plnní a bližší charakteristika veejné zakázky VI. ást Požadavky na prokázání kvalifikace VII. ást Požadavek na zpsob zpracování nabídkové ceny VIII. ást Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a požadavky jiné IX. ást Požadavek na poskytnutí jistoty X. ást Hodnotící kritéria XI. ást Závr

2 I. ÁST INF0RMACE O ZADAVATELI Název: R - eská správa sociálního zabezpeení Sídlo: ížová 1292/25, Praha 5 : Statutární orgán zadavatele: Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: Tel. spojení: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel SSZ Ing. Pemysl Filip, vrchní editel úseku ekonomickosprávního SSZ Jaroslav Jzek, vedoucí oddlení provozního Bankovní spojení: NB, poboka Praha, íslo útu /0710 Bližší údaje jsou uvedeny v oznámení o zakázce. Zadavatel zakázky je organizaní složkou státu a správním orgánem, který zabezpeuje výbr pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, dále provádí zejména dchodové pojištní a zajišuje agendu nemocenského pojištní. II. ÁST OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Informace uvedené v této zadávací dokumentaci (vetn píloh) jsou drné ve smyslu 271 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 2. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskriminaní a rovné zacházení. Uchaze se pevzetím zadávací dokumentace zavazuje použít zadávací dokumentaci pouze k úelu, ke kterému ji zadavatel poskytuje, tj. ke zpracování nabídky na veejnou zakázku uvedenou v záhlaví a neposkytnout zadávací dokumentaci, nebo informace v ní uvedené, tetí osob. Zadávací dokumentace spolu s uveejnným formuláem oznámení o zakázce obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky uchazeem, vetn pesného vymezení rozsahu požadovaného plnní. Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve formulái oznámení o zakázce a touto zadávací dokumentaci, platí znní zadávacích podmínek obsažených ve formulái oznámení o zakázce. 3. Zadávací ízení je realizováno dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní. Uchaze je povinen se pi zpracování nabídky tímto zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování splnní kvalifikace a podání nabídky. 4. Pípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazei podat výhradn písemn, a to na korespondenní adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v ásti I. zadávací dokumentace. Požádal-li uchaze o dodatené informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozdji do 5 pracovních dn ode dne doruení požadavku. Dotazy zaslané telegraficky nebo elektronickými prostedky musí splovat požadavky stanovené obanským zákoníkem pro písemnou formu. 5. Dodatené informace, vetn pesného znní požadavku, odešle zadavatel souasn všem uchazem, kteí požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 2

3 III. ÁST EDMT PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Zadavatel požaduje zajistit úklidové práce budov ústedí SSZ, dle této zadávací dokumentace vetn všech píloh. 2. edmtem plnní veejné zakázky je: zajištní bžných úklidových prací budov užívaných zadavatelem a operativní úklid. Realizace edmtu plnní bude probíhat pevážn po skonení standardní pracovní doby zamstnanc zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) a na režimových pracovištích zadavatele za provozu pracoviš zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.), operativní úklid a pípadné odstraování pržn vzniklých neistot za provozu pracoviš zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) zajištný minimáln emi pracovníky, operativní úklid informaní kanceláe (Kížová.p./.o. 2383/27, Praha 5, výmra 450 m 2 - plocha zahrnuta v píloze.1 této zadávací dokumentace severní budova, Kížová.p./.o. 2383/27) etn vstupu do informaní kanceláe a podatelny (pízemí až 1.p. vetn výtahu a schodišt) po celou dobu provozu informaní kanceláe (pondlí a steda 8:00 až 17:00 hod., úterý a tvrtek 8:00 až 14:30 a pátek 8:00 až 14:00 hod.). Zadavatel si vyhrazuje právo na zmnu otevírací doby informaní kanceláe, žný úklid všech toalet a sociálních zaízení vetn pržného doplování hygienických poteb za provozu zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) 2x denn se zápisy o provedení úklidu v dob od 10:00 do 13:00 hod. a po pracovní dob zadavatele, žný úklid veejných toalet informaní kanceláe po celou dobu provozu (pondlí a steda 8:00 až 17:00 hod., úterý a tvrtek 8:00 až 14:30 a pátek 8:00 až 14:00 hod.) se zápisy o provedeném úklidu každou celou hodinu, denní ištní vstupních prosklených dveí Kížová.p./.o. 3194/6a,.p./.o. 1292/25,.p./.o. 2383/27, Praha 5 a K Zahrádkám.p./.o. 2734/53, Praha 13 a vstupních prosklených dveí do zasedací místnosti v 1.p. a prosklených dveí ve 2.p. Kížové.p./.o. 1292/25,.p./.o. 3193/29, Praha 5 a prosklených ploch v informaní kancelái Kížová.p./.o. 2383/27, Praha Úklid chodeb administrativní budovy Kížová ulice.p./.o. 3194/6a,.p./.o. 1292/25,.p./.o. 2383/27,.p./.o. 3193/29, informaní kancelá Kížová.p./.o. 2383/ 27 v Praze 5 a centrální archiv ve Stodlkách, K Zahrádkám.p. 2734/53, Praha 13, požaduje zadavatel provádt v každé budov samostatným strojem. Zadavatel si vyhrazuje právo pi pípadné poruše výtahu na zajištní úklidu chodeb dodavatelem náhradním ešením. 4. Zadavatel požaduje v dob provádní úklidu pítomnost pracovníka dodavatele odpovdného za kvalitu provádného úklidu. IV. ÁST OBCHODNÍ PODMÍNKY VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Smluvní vztah bude realizován na základ smlouvy uzavené s uchazeem na základ výbru nejvhodnjší nabídky. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména: a) esné vymezení pedmtu plnní v souladu s touto zadávací dokumentací. b) cenu a platební podmínky v rozsahu a zpsobem uvedeným v ásti III., IV., V. a VII. této zadávací dokumentace a v píloze. 3 ceník speciálních úklidových služeb, c) možnost výpovdi smlouvy; výpovdní lhta bude init 6 msíc a pone bžet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemné výpovdi druhé smluvní stran, 3

4 d) ujednání o možnosti odstoupení od smlouvy v pípad, že uchaze závažným zpsobem porušuje sjednané podmínky, zejména v pípad, že uchaze opakovanádn nesplní sjednaný pedmt zakázky. Za opakované nesplnní se považuje nejmén trojí oprávnná reklamace v období dvou po sob jdoucích kalendáních msíc, e) ujednání o kvalit pedmtu plnní veejné zakázky. Uchaze se zaváže poskytovat pedmt plnní po celou dobu smluvního vztahu v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a ve standardní kvalit. f) sankní ujednání, a to úrok z prodlení na stran zadavatele za pozdní úhradu oprávn útované platby ve výši 0,05 % (ptsetinprocenta) za každý i zapoatý den prodlení a smluvní pokutu na stran uchazee ve výši 0,05 % (ptsetinprocenta) z ceny dílího plnní (cenou dílího plnní se v tomto pípad rozumí celková úhrnná platba za sjednaný denní úklid) za každý i zapoatý den prodlení s poskytnutím služby v konkrétním dni a smluvní pokutu na stran uchazee ve výši 2 000,-- K (dvatisícekoruneských) za každou oprávnnou reklamaci kvality poskytovaných služeb. Zaplacení smluvní pokuty nemá dopad na pípadnou výši náhrady škody. Za neprovedenou ást služby nenáleží uchazei platba. g) závazek uchazee nahradit škodu zpsobenou pi poskytování služeb zadavateli v pípad porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních pedpis, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost. Hradí se skutená škoda, pemž uchaze nesmí omezovat výši hrazené škody maximální ástkou, h) ustanovení, jímž se uchaze zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob pi výkonu podnikatelské innosti. Bližší informace viz ást VI odst. 3 této zadávací dokumentace. 2. Sjednané platby za uskutené služby budou útovány (fakturovány) uchazeem zadavateli vždy za uplynulý kalendání msíc, ve kterém byly poskytovány. Splatnost faktury se sjednává 30 kalendáních dn ode dne doruení zadavateli, faktura musí mít náležitosti daového dokladu. Pokud faktura nemá náležitosti stanovené píslušnými právními pedpisy, je zadavatel oprávnn vrátit ho dodavateli a nová lhta splatnosti poíná bžet až okamžikem doruení nového, opraveného daového dokladu zadavateli. Pílohou faktury bude uchazeem vyžádané potvrzení jednotlivých odbor, že útované služby byly v daném období, v požadovaném množství a kvalit skute poskytnuty. 3. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchaze v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatelm a aby uvedl identifikaní údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchaze tak iní prohlášením, v nmž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou ást této veejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat. V. ÁST MÍSTO A DOBA PLNNÍ A BLIŽŠÍ CHARAKTERISTIKA VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Místem plnní veejné zakázky jsou tyto budovy ústedí eské správy sociálního zabezpeení: - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 3194/6a v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 2143/23 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 1292/25 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 2383/27 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 3193/29 v Praze 5, - centrální archiv ve Stodlkách, K Zahrádkám.p./.o. 2734/53, Praha 13, - ást administrativní budovy B v areálu bývalých Naftových motor Kížová 1018/6 Praha 5, - ást administrativní budovy C v areálu bývalých Naftových motor Kížová 1018/6 Praha Doba plnní veejné zakázky je od do Podrobná specifikace požadovaných služeb je uvedena v pílohách: a) íloha. 1 Specifikace uklízených ploch. b) íloha. 2 Specifikace a etnost úklidových prací. c) íloha. 3 Ceník speciálních úklidových služeb vzor. 4

5 VI. ÁST POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchaze je povinen v souladu s 50 zákona prokázat splnní kvalifikace. Všechny doklady požadované k prokázání splnní kvalifikace musejí být souástí nabídky a budou pedloženy v kopiích, nestanoví-li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak. Požádá-li zadavatel ped uzavením smlouvy pedložit originály nebo ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace, je uchaze, se kterým má být uzavena smlouva, povinen je bez zbyteného odkladu pedložit. Veškeré doklady prokazující splnní kvalifikace musejí být doloženy v eském jazyce, pípadn v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka. Je-li zákonem pipuštno i zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsané statutárním orgánem uchazee i osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. V pípad podpisu jinou osobou musí být jako souást doklad, kterými uchaze prokazuje splnní kvalifikace, piložena kopie zmocnní této osoby k danému úkonu. Nesplnní tchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnní kvalifikace s následným vylouením uchazee ze zadávacího ízení. Uchaze je oprávnn v souladu s 127 zákona využít k prokázání splnní kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Tento výpis nahrazuje prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. Zadavatel vedle výpisu požaduje dále pedložit ve form estného prohlášení seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (podle 53 odst. 1 písm. k zákona), a aktuální seznam akcioná s podílem akcií vyšším než 10%, má-li formu akciové spolenosti (podle 53 odst. 1 písm. l zákona). Pedložení dalších doklad prokazujících splnní základních kvalifikaních pedpoklad ve smyslu 127 odst. 3 zákona zadavatel nepožaduje. Zadavatel pijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 msíce. Všechny doklady musí být kvalitním zpsobem vytištny tak, aby byly dobe itelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a pepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 1. Splnní základních kvalifikaních pedpoklad prokazuje uchaze podle 53 zákona edložením následujících doklad: a) výpis z evidence Rejstíku trest viz 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, b) potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani formou estného prohlášení viz 53 odst. l písm. f) zákona, c) potvrzení píslušného orgánu i instituce viz 53 odst. 1 písm. h) zákona, d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skuteností viz 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) zákona. Doklady nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. 2. Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokazuje uchaze podle 54 písm. a) a b) zákona: a) výpisem z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán i výpisem z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, s pedmtem podnikání odpovídajícím pedmtu této veejné zakázky, b) dokladem o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím edmtu této veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Výpis z obchodního rejstíku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. 3. Splnní ekonomických a finanních kvalifikaních pedpoklad podle 55 odst. 1 písm. a) zákona prokazuje uchaze pedložením platné pojistné smlouvy o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob pi výkonu podnikatelské innosti s limitem pojistného plnní ve výši nejmén 2 mil. K se spoluúastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Ve smlouv se pak zaváže být po dobu smluvního vztahu takto pojištn s tím, že porušení této povinnosti bude posuzováno jako závažné porušení smlouvy. Pojistnou smlouvu a doklad placení pojistného pedkládá uchaze v kopii. 5

6 Uchaze mže tento kvalifikaní pedpoklad prokázat i pedložením potvrzení (certifikátu, pojistky) o pojištní dodavatele vydaného píslušnou pojišovnou (v kopii). V takovém dokladu potvrzujícím pojištní musí být uvedeny alespo následující údaje: jedná se o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem tetí osob, limit pojistného plnní je alespo 2 mil. K, spoluúast není vyšší než 5%. Pokud uvedené údaje v pedloženém dokladu uvedeny nebudou, nelze takovým dokladem prokázat splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu 4. Technické kvalifikaní pedpoklady (dle 56 odst. 2 písm. a) zákona), pemž splnní chto pedpoklad uchaze prokáže pedložením následujících doklad: Seznam minimáln tí (3) významných služeb poskytnutých uchazeem v posledních tech letech s uvedením objednatele, pro kterého byly služby realizovány, rozsah služeb a doba poskytování: Zadavatel pitom stanoví, že pro úely tohoto zadávacího ízení se za významnou službu považuje zajišování úklidu nebytových prostor (zejména kanceláí) a souvisejících nebytových prostor (sociální zaízení, kuchyky, chodby apod.) o celkové podlahové ploše nejmén m2 pro jednoho objednatele. V osvení vydaném veejným zadavatelem, vydaném jinou osobou nebo v estném prohlášení uchazee musí být dále uvedeno: a) identifikace objednatele (píjemce) služeb (název, pop. obchodní firma, adresa sídla, pop. místa podnikání, I), b) edmt a struná specifikace zakázky, c) celkový rozsah plnní v CZK, d) doba trvání (plnní) zakázky, e) informaci o nevypoádaných reklamacích, pípadn informace o tom, že žádná reklamace nebyla uplatnna, f) jméno, píjmení, funkce a telefonické spojení na kontaktní osobu objednatele (píjemce) služeb, o nichž je podáno estné prohlášení. VII. ÁST POŽADAVEK NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Nabídkovou cenu uvede uchaze v eských korunách vyíslenou následujícím zpsobem: a) Celková cena bez DPH a v. DPH platné v dob podání nabídky za požadovaný rozsah služeb za celou dobu trvání smluvního vztahu. Tato ástka bude sjednána jako maximální a závazná cena pro celou dobu trvání smluvního vztahu. b) Dále uchaze uvede samostatn jednotkové ceny bez DPH a v. sazeb DPH, které použil pro výpoet nabídkové ceny v bod a) a které po celou dobu smluvního vztahu budou platit jako maximální, nedojde-li k jiné dohod, a formou ceníku úklidových, istících a mycích prací a služeb podle vzoru uvedeného jako píloha. 3 této zadávací dokumentace. Uchaze vyíslí všechny platby, které bude útovat. Nebude-li nkteré z plateb útovat, tuto skutenost zeteln vyznaí, bude-li útovat nkterou platbu výslovn neuvedenou, ceník o tyto položky rozšíí. Ceny uvede bez DPH a v. sazeb DPH platných v dob podání nabídky. Pouze tyto výslovn uvedené ástky mohou být uchazeem v rámci plnní služeb zadavateli útovány. 2. V prhu plnní veejné zakázky mže dojít ke zm sjednané ceny pouze tehdy, dojde-li ke zm daových i legislativních pedpis, které budou mít vliv na cenu plnní dle této veejné zakázky, a to pouze o výši, která tmto zmnám bude odpovídat. Dále v pípad, že dojde ke zm rozsahu uklízených prostor. V tomto pípad se pro výpoet nové ceny použijí ceny jednotkové (odst. 1 písm. b). 6

7 VIII. ÁST PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ 1. Zadavatel nepipouští varianty nabídky. Nabídky podávají uchazei zpsobem uvedeným v 69 zákona. 2. Nabídka bude zpracována písemn, výlu v eském jazyce a podepsána osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. 3. Podává-li nabídku více uchaze spole, doloží kopii listiny (smlouvy) obsahující zmocnní pro jednoho z uchaze, který je oprávnn za skupinu uchaze jednat v tomto zadávacím ízení a z níž vyplývá, že všichni tito uchazei budou vi zadavateli a jakýmkoliv tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky i vzniklých v dsledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky zavázáni spole a nerozdíln. 4. Nabídku a dv její kopie, pemž originál nabídky bude oznaen nápisem Originál, uchaze doruí v uzavené obálce oznaené názvem veejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT na adresu zadavatele eská správa sociálního zabezpeení, odbor 23, Kížová.p./.o. 1292/25, Praha 5. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat vyrozumní dle 71 odst. 6 zákona o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Nabídka a doklady k prokázání splnní kvalifikace musí být, vetn veškerých požadovaných doklad a píloh, svázány do jednoho svazku. Jednotlivé listy nabídky uchaze zabezpeí tak, aby je nebylo možno z nabídky vyjmout. 5. Na první stran nabídky uvede uchaze své identifikaní údaje v souladu s 17 písm. d) zákona, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo jméno a píjmení, místo podnikání, popípad místo trvalého pobytu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o fyzickou osobu. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstíku také údaj o tomto zápisu, vetn spisové znaky, podnikatelé zapsaní v jiné evidenci údaj o tomto zápisu. Dále zde uchaze uvede jméno osoby povené pro styk se zadavatelem v prhu zadávacího ízení a kontakt na tuto osobu (telefon, ovou adresu, ípadn fax). 6. Uchaze uvede v nabídce nabídkovou cenu v lenní podle ásti VII odst. 1 této zadávací dokumentace. 7. Souástí nabídky musejí být doklady prokazující splnní kvalifikace bližší viz ást VI. této zadávací dokumentace. 8. Uchaze je povinen pedložit v nabídce návrh smlouvy, který bude zahrnovat veškeré požadavky na plnní pedmtu této veejné zakázky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazee podepsán osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. V pípad podpisu jinou osobou než statutárním orgánem uchazee, který je podle výpisu z obchodního rejstíku oprávnn jménem uchazee jednat, musí být piložena kopie zmocnní této osoby. Uchaze nesmí ve smlouv pozmnit smysl tchto zadávacích podmínek nebo je jakkoliv zmovat nebo obcházet. Jako ílohu nabídky uchaze piloží CD s kompletní elektronickou verzí nabídky vetn návrhu smlouvy (návrh smlouvy ve formátu *.doc). IX. ÁST POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 1. Uchaze piloží v souladu s 67 odst. 1 zákona doklad o poskytnutí jistoty k zajištní plnní povinností uchazee vyplývajících pro nj z úasti v zadávacím ízení. Jistotu poskytne uchaze ve výši ,- K (sto tisíc korun eských). 2. Jistotu poskytne uchaze bu formou bankovní záruky, pojištní záruky nebo složením výše uvedené penžní ástky na úet zadavatele. 3. Poskytuje-li uchaze jistotu formou bankovní záruky, pedloží jako souást nabídky originál záruní listiny, z jejíhož obsahu musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnní až do výše zaruené ástky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v pípadech vymezených v 67 zákona. Originál záruní listiny musí být vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddlit od ostatních dokument a vrátit uchazei. Souasn s originálem záruní listiny uchaze 7

8 vloží do nabídky rovnž i jeho prostou kopii, která musí být pevn spojena s nabídkou. Uchaze je povinen zajistit, aby platnost této bankovní záruky zaínala nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídek a aby platila po celou dobu zadávací lhty. 4. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištní záruky, pojistná smlouva musí být uzavena tak, že pojištným je uchaze a oprávnnou osobou, která má právo na pojistné plnní, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 zákona pojistné plnní. Platnost pojištní záruky musí zaínat nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhty. 5. Poskytuje-li uchaze jistotu složením na úet zadavatele, je nutné, aby tato ástka na úet zadavatele u NB.ú , VS=IO uchazee, byla pipsána nejpozdji v den, který je v oznámení zadávacího ízení uveden jako poslední den lhty pro podání nabídek. Uchaze ve své nabídce poskytne doklad (v kopii) o odepsání píslušné penžní ástky z jeho útu ve prospch útu zadavatele. Uvolnní jistoty probhne v souladu s ustanovením 67 odst. 2 a 3 zákona. X. ÁST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hodnocení nabídek probhne v souladu s 78 a 79 Zákona. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Tímto hodnotícím kritériem bude hodnocena nabídková cena stanovená uchazeem za celou dobu trvání smluvního vztahu (tedy 48 msíc), a to za komplexní zajištní poptávané služby, bez DPH viz ást VII. této zadávací dokumentace, odstavec 1. Jako nejvhodnjší bude posouzena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupn podle výše nabídkové ceny. XI. ÁST ZÁVR 1. Zadavatel nehradí náklady na úast v zadávacím ízení. Nabídky zadavatel v souladu s 155 zákona uchazem nevrací. Nabídku, kterou uchaze doruí po uplynutí lhty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a bezodkladn vyrozumí uchazee o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Taková nabídka se uchazei nevrací. 2. Uchaze mže podat nabídku osobn na podatelnu zadavatele nebo doporuen poštou na adresu uvedenou pro tento úel v Oznámení o zakázce, a to tak, aby poslední den lhty pro podání nabídek l zadavatel tuto nabídku k dispozici. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo v prhu zadávacího ízení zmnit zadávací podmínky. 4. Zadavatel zruší i je oprávnn zrušit zadávací ízení v pípadech uvedených v 84 zákona. 5. ílohy: íloha. 1 Specifikace uklízených ploch. íloha. 2 Specifikace a etnost úklidových prací. íloha. 3 Ceník speciálních úklidových služeb vzor. Ing. Pemysl Filip vrchní editel úseku ekonomicko-správního eské správy sociálního zabezpeení 8

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více