ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci III. ást edmt plnní veejné zakázky IV. ást Obchodní podmínky veejné zakázky V. ást Místo a doba plnní a bližší charakteristika veejné zakázky VI. ást Požadavky na prokázání kvalifikace VII. ást Požadavek na zpsob zpracování nabídkové ceny VIII. ást Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a požadavky jiné IX. ást Požadavek na poskytnutí jistoty X. ást Hodnotící kritéria XI. ást Závr

2 I. ÁST INF0RMACE O ZADAVATELI Název: R - eská správa sociálního zabezpeení Sídlo: ížová 1292/25, Praha 5 : Statutární orgán zadavatele: Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: Tel. spojení: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústední editel SSZ Ing. Pemysl Filip, vrchní editel úseku ekonomickosprávního SSZ Jaroslav Jzek, vedoucí oddlení provozního Bankovní spojení: NB, poboka Praha, íslo útu /0710 Bližší údaje jsou uvedeny v oznámení o zakázce. Zadavatel zakázky je organizaní složkou státu a správním orgánem, který zabezpeuje výbr pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, dále provádí zejména dchodové pojištní a zajišuje agendu nemocenského pojištní. II. ÁST OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Informace uvedené v této zadávací dokumentaci (vetn píloh) jsou drné ve smyslu 271 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 2. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskriminaní a rovné zacházení. Uchaze se pevzetím zadávací dokumentace zavazuje použít zadávací dokumentaci pouze k úelu, ke kterému ji zadavatel poskytuje, tj. ke zpracování nabídky na veejnou zakázku uvedenou v záhlaví a neposkytnout zadávací dokumentaci, nebo informace v ní uvedené, tetí osob. Zadávací dokumentace spolu s uveejnným formuláem oznámení o zakázce obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky uchazeem, vetn pesného vymezení rozsahu požadovaného plnní. Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve formulái oznámení o zakázce a touto zadávací dokumentaci, platí znní zadávacích podmínek obsažených ve formulái oznámení o zakázce. 3. Zadávací ízení je realizováno dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní. Uchaze je povinen se pi zpracování nabídky tímto zákonem ídit, a to zejména v otázkách prokazování splnní kvalifikace a podání nabídky. 4. Pípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchazei podat výhradn písemn, a to na korespondenní adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v ásti I. zadávací dokumentace. Požádal-li uchaze o dodatené informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozdji do 5 pracovních dn ode dne doruení požadavku. Dotazy zaslané telegraficky nebo elektronickými prostedky musí splovat požadavky stanovené obanským zákoníkem pro písemnou formu. 5. Dodatené informace, vetn pesného znní požadavku, odešle zadavatel souasn všem uchazem, kteí požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 2

3 III. ÁST EDMT PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Zadavatel požaduje zajistit úklidové práce budov ústedí SSZ, dle této zadávací dokumentace vetn všech píloh. 2. edmtem plnní veejné zakázky je: zajištní bžných úklidových prací budov užívaných zadavatelem a operativní úklid. Realizace edmtu plnní bude probíhat pevážn po skonení standardní pracovní doby zamstnanc zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) a na režimových pracovištích zadavatele za provozu pracoviš zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.), operativní úklid a pípadné odstraování pržn vzniklých neistot za provozu pracoviš zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) zajištný minimáln emi pracovníky, operativní úklid informaní kanceláe (Kížová.p./.o. 2383/27, Praha 5, výmra 450 m 2 - plocha zahrnuta v píloze.1 této zadávací dokumentace severní budova, Kížová.p./.o. 2383/27) etn vstupu do informaní kanceláe a podatelny (pízemí až 1.p. vetn výtahu a schodišt) po celou dobu provozu informaní kanceláe (pondlí a steda 8:00 až 17:00 hod., úterý a tvrtek 8:00 až 14:30 a pátek 8:00 až 14:00 hod.). Zadavatel si vyhrazuje právo na zmnu otevírací doby informaní kanceláe, žný úklid všech toalet a sociálních zaízení vetn pržného doplování hygienických poteb za provozu zadavatele (pondlí až tvrtek 7.00 až hod., pátek 7.00 až hod.) 2x denn se zápisy o provedení úklidu v dob od 10:00 do 13:00 hod. a po pracovní dob zadavatele, žný úklid veejných toalet informaní kanceláe po celou dobu provozu (pondlí a steda 8:00 až 17:00 hod., úterý a tvrtek 8:00 až 14:30 a pátek 8:00 až 14:00 hod.) se zápisy o provedeném úklidu každou celou hodinu, denní ištní vstupních prosklených dveí Kížová.p./.o. 3194/6a,.p./.o. 1292/25,.p./.o. 2383/27, Praha 5 a K Zahrádkám.p./.o. 2734/53, Praha 13 a vstupních prosklených dveí do zasedací místnosti v 1.p. a prosklených dveí ve 2.p. Kížové.p./.o. 1292/25,.p./.o. 3193/29, Praha 5 a prosklených ploch v informaní kancelái Kížová.p./.o. 2383/27, Praha Úklid chodeb administrativní budovy Kížová ulice.p./.o. 3194/6a,.p./.o. 1292/25,.p./.o. 2383/27,.p./.o. 3193/29, informaní kancelá Kížová.p./.o. 2383/ 27 v Praze 5 a centrální archiv ve Stodlkách, K Zahrádkám.p. 2734/53, Praha 13, požaduje zadavatel provádt v každé budov samostatným strojem. Zadavatel si vyhrazuje právo pi pípadné poruše výtahu na zajištní úklidu chodeb dodavatelem náhradním ešením. 4. Zadavatel požaduje v dob provádní úklidu pítomnost pracovníka dodavatele odpovdného za kvalitu provádného úklidu. IV. ÁST OBCHODNÍ PODMÍNKY VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Smluvní vztah bude realizován na základ smlouvy uzavené s uchazeem na základ výbru nejvhodnjší nabídky. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména: a) esné vymezení pedmtu plnní v souladu s touto zadávací dokumentací. b) cenu a platební podmínky v rozsahu a zpsobem uvedeným v ásti III., IV., V. a VII. této zadávací dokumentace a v píloze. 3 ceník speciálních úklidových služeb, c) možnost výpovdi smlouvy; výpovdní lhta bude init 6 msíc a pone bžet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemné výpovdi druhé smluvní stran, 3

4 d) ujednání o možnosti odstoupení od smlouvy v pípad, že uchaze závažným zpsobem porušuje sjednané podmínky, zejména v pípad, že uchaze opakovanádn nesplní sjednaný pedmt zakázky. Za opakované nesplnní se považuje nejmén trojí oprávnná reklamace v období dvou po sob jdoucích kalendáních msíc, e) ujednání o kvalit pedmtu plnní veejné zakázky. Uchaze se zaváže poskytovat pedmt plnní po celou dobu smluvního vztahu v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a ve standardní kvalit. f) sankní ujednání, a to úrok z prodlení na stran zadavatele za pozdní úhradu oprávn útované platby ve výši 0,05 % (ptsetinprocenta) za každý i zapoatý den prodlení a smluvní pokutu na stran uchazee ve výši 0,05 % (ptsetinprocenta) z ceny dílího plnní (cenou dílího plnní se v tomto pípad rozumí celková úhrnná platba za sjednaný denní úklid) za každý i zapoatý den prodlení s poskytnutím služby v konkrétním dni a smluvní pokutu na stran uchazee ve výši 2 000,-- K (dvatisícekoruneských) za každou oprávnnou reklamaci kvality poskytovaných služeb. Zaplacení smluvní pokuty nemá dopad na pípadnou výši náhrady škody. Za neprovedenou ást služby nenáleží uchazei platba. g) závazek uchazee nahradit škodu zpsobenou pi poskytování služeb zadavateli v pípad porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních pedpis, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost. Hradí se skutená škoda, pemž uchaze nesmí omezovat výši hrazené škody maximální ástkou, h) ustanovení, jímž se uchaze zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob pi výkonu podnikatelské innosti. Bližší informace viz ást VI odst. 3 této zadávací dokumentace. 2. Sjednané platby za uskutené služby budou útovány (fakturovány) uchazeem zadavateli vždy za uplynulý kalendání msíc, ve kterém byly poskytovány. Splatnost faktury se sjednává 30 kalendáních dn ode dne doruení zadavateli, faktura musí mít náležitosti daového dokladu. Pokud faktura nemá náležitosti stanovené píslušnými právními pedpisy, je zadavatel oprávnn vrátit ho dodavateli a nová lhta splatnosti poíná bžet až okamžikem doruení nového, opraveného daového dokladu zadavateli. Pílohou faktury bude uchazeem vyžádané potvrzení jednotlivých odbor, že útované služby byly v daném období, v požadovaném množství a kvalit skute poskytnuty. 3. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchaze v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatelm a aby uvedl identifikaní údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchaze tak iní prohlášením, v nmž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou ást této veejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat. V. ÁST MÍSTO A DOBA PLNNÍ A BLIŽŠÍ CHARAKTERISTIKA VEEJNÉ ZAKÁZKY 1. Místem plnní veejné zakázky jsou tyto budovy ústedí eské správy sociálního zabezpeení: - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 3194/6a v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 2143/23 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 1292/25 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 2383/27 v Praze 5, - administrativní budova Kížová ulice.p./.o. 3193/29 v Praze 5, - centrální archiv ve Stodlkách, K Zahrádkám.p./.o. 2734/53, Praha 13, - ást administrativní budovy B v areálu bývalých Naftových motor Kížová 1018/6 Praha 5, - ást administrativní budovy C v areálu bývalých Naftových motor Kížová 1018/6 Praha Doba plnní veejné zakázky je od do Podrobná specifikace požadovaných služeb je uvedena v pílohách: a) íloha. 1 Specifikace uklízených ploch. b) íloha. 2 Specifikace a etnost úklidových prací. c) íloha. 3 Ceník speciálních úklidových služeb vzor. 4

5 VI. ÁST POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchaze je povinen v souladu s 50 zákona prokázat splnní kvalifikace. Všechny doklady požadované k prokázání splnní kvalifikace musejí být souástí nabídky a budou pedloženy v kopiích, nestanoví-li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak. Požádá-li zadavatel ped uzavením smlouvy pedložit originály nebo ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace, je uchaze, se kterým má být uzavena smlouva, povinen je bez zbyteného odkladu pedložit. Veškeré doklady prokazující splnní kvalifikace musejí být doloženy v eském jazyce, pípadn v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka. Je-li zákonem pipuštno i zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsané statutárním orgánem uchazee i osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. V pípad podpisu jinou osobou musí být jako souást doklad, kterými uchaze prokazuje splnní kvalifikace, piložena kopie zmocnní této osoby k danému úkonu. Nesplnní tchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnní kvalifikace s následným vylouením uchazee ze zadávacího ízení. Uchaze je oprávnn v souladu s 127 zákona využít k prokázání splnní kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Tento výpis nahrazuje prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. Zadavatel vedle výpisu požaduje dále pedložit ve form estného prohlášení seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (podle 53 odst. 1 písm. k zákona), a aktuální seznam akcioná s podílem akcií vyšším než 10%, má-li formu akciové spolenosti (podle 53 odst. 1 písm. l zákona). Pedložení dalších doklad prokazujících splnní základních kvalifikaních pedpoklad ve smyslu 127 odst. 3 zákona zadavatel nepožaduje. Zadavatel pijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 msíce. Všechny doklady musí být kvalitním zpsobem vytištny tak, aby byly dobe itelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a pepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 1. Splnní základních kvalifikaních pedpoklad prokazuje uchaze podle 53 zákona edložením následujících doklad: a) výpis z evidence Rejstíku trest viz 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, b) potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani formou estného prohlášení viz 53 odst. l písm. f) zákona, c) potvrzení píslušného orgánu i instituce viz 53 odst. 1 písm. h) zákona, d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skuteností viz 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) zákona. Doklady nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. 2. Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokazuje uchaze podle 54 písm. a) a b) zákona: a) výpisem z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán i výpisem z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, s pedmtem podnikání odpovídajícím pedmtu této veejné zakázky, b) dokladem o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím edmtu této veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Výpis z obchodního rejstíku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. 3. Splnní ekonomických a finanních kvalifikaních pedpoklad podle 55 odst. 1 písm. a) zákona prokazuje uchaze pedložením platné pojistné smlouvy o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou tetí osob pi výkonu podnikatelské innosti s limitem pojistného plnní ve výši nejmén 2 mil. K se spoluúastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Ve smlouv se pak zaváže být po dobu smluvního vztahu takto pojištn s tím, že porušení této povinnosti bude posuzováno jako závažné porušení smlouvy. Pojistnou smlouvu a doklad placení pojistného pedkládá uchaze v kopii. 5

6 Uchaze mže tento kvalifikaní pedpoklad prokázat i pedložením potvrzení (certifikátu, pojistky) o pojištní dodavatele vydaného píslušnou pojišovnou (v kopii). V takovém dokladu potvrzujícím pojištní musí být uvedeny alespo následující údaje: jedná se o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou dodavatelem tetí osob, limit pojistného plnní je alespo 2 mil. K, spoluúast není vyšší než 5%. Pokud uvedené údaje v pedloženém dokladu uvedeny nebudou, nelze takovým dokladem prokázat splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu 4. Technické kvalifikaní pedpoklady (dle 56 odst. 2 písm. a) zákona), pemž splnní chto pedpoklad uchaze prokáže pedložením následujících doklad: Seznam minimáln tí (3) významných služeb poskytnutých uchazeem v posledních tech letech s uvedením objednatele, pro kterého byly služby realizovány, rozsah služeb a doba poskytování: Zadavatel pitom stanoví, že pro úely tohoto zadávacího ízení se za významnou službu považuje zajišování úklidu nebytových prostor (zejména kanceláí) a souvisejících nebytových prostor (sociální zaízení, kuchyky, chodby apod.) o celkové podlahové ploše nejmén m2 pro jednoho objednatele. V osvení vydaném veejným zadavatelem, vydaném jinou osobou nebo v estném prohlášení uchazee musí být dále uvedeno: a) identifikace objednatele (píjemce) služeb (název, pop. obchodní firma, adresa sídla, pop. místa podnikání, I), b) edmt a struná specifikace zakázky, c) celkový rozsah plnní v CZK, d) doba trvání (plnní) zakázky, e) informaci o nevypoádaných reklamacích, pípadn informace o tom, že žádná reklamace nebyla uplatnna, f) jméno, píjmení, funkce a telefonické spojení na kontaktní osobu objednatele (píjemce) služeb, o nichž je podáno estné prohlášení. VII. ÁST POŽADAVEK NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Nabídkovou cenu uvede uchaze v eských korunách vyíslenou následujícím zpsobem: a) Celková cena bez DPH a v. DPH platné v dob podání nabídky za požadovaný rozsah služeb za celou dobu trvání smluvního vztahu. Tato ástka bude sjednána jako maximální a závazná cena pro celou dobu trvání smluvního vztahu. b) Dále uchaze uvede samostatn jednotkové ceny bez DPH a v. sazeb DPH, které použil pro výpoet nabídkové ceny v bod a) a které po celou dobu smluvního vztahu budou platit jako maximální, nedojde-li k jiné dohod, a formou ceníku úklidových, istících a mycích prací a služeb podle vzoru uvedeného jako píloha. 3 této zadávací dokumentace. Uchaze vyíslí všechny platby, které bude útovat. Nebude-li nkteré z plateb útovat, tuto skutenost zeteln vyznaí, bude-li útovat nkterou platbu výslovn neuvedenou, ceník o tyto položky rozšíí. Ceny uvede bez DPH a v. sazeb DPH platných v dob podání nabídky. Pouze tyto výslovn uvedené ástky mohou být uchazeem v rámci plnní služeb zadavateli útovány. 2. V prhu plnní veejné zakázky mže dojít ke zm sjednané ceny pouze tehdy, dojde-li ke zm daových i legislativních pedpis, které budou mít vliv na cenu plnní dle této veejné zakázky, a to pouze o výši, která tmto zmnám bude odpovídat. Dále v pípad, že dojde ke zm rozsahu uklízených prostor. V tomto pípad se pro výpoet nové ceny použijí ceny jednotkové (odst. 1 písm. b). 6

7 VIII. ÁST PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ 1. Zadavatel nepipouští varianty nabídky. Nabídky podávají uchazei zpsobem uvedeným v 69 zákona. 2. Nabídka bude zpracována písemn, výlu v eském jazyce a podepsána osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. 3. Podává-li nabídku více uchaze spole, doloží kopii listiny (smlouvy) obsahující zmocnní pro jednoho z uchaze, který je oprávnn za skupinu uchaze jednat v tomto zadávacím ízení a z níž vyplývá, že všichni tito uchazei budou vi zadavateli a jakýmkoliv tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky i vzniklých v dsledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnním pedmtu veejné zakázky zavázáni spole a nerozdíln. 4. Nabídku a dv její kopie, pemž originál nabídky bude oznaen nápisem Originál, uchaze doruí v uzavené obálce oznaené názvem veejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT na adresu zadavatele eská správa sociálního zabezpeení, odbor 23, Kížová.p./.o. 1292/25, Praha 5. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat vyrozumní dle 71 odst. 6 zákona o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Nabídka a doklady k prokázání splnní kvalifikace musí být, vetn veškerých požadovaných doklad a píloh, svázány do jednoho svazku. Jednotlivé listy nabídky uchaze zabezpeí tak, aby je nebylo možno z nabídky vyjmout. 5. Na první stran nabídky uvede uchaze své identifikaní údaje v souladu s 17 písm. d) zákona, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo jméno a píjmení, místo podnikání, popípad místo trvalého pobytu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o fyzickou osobu. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstíku také údaj o tomto zápisu, vetn spisové znaky, podnikatelé zapsaní v jiné evidenci údaj o tomto zápisu. Dále zde uchaze uvede jméno osoby povené pro styk se zadavatelem v prhu zadávacího ízení a kontakt na tuto osobu (telefon, ovou adresu, ípadn fax). 6. Uchaze uvede v nabídce nabídkovou cenu v lenní podle ásti VII odst. 1 této zadávací dokumentace. 7. Souástí nabídky musejí být doklady prokazující splnní kvalifikace bližší viz ást VI. této zadávací dokumentace. 8. Uchaze je povinen pedložit v nabídce návrh smlouvy, který bude zahrnovat veškeré požadavky na plnní pedmtu této veejné zakázky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazee podepsán osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. V pípad podpisu jinou osobou než statutárním orgánem uchazee, který je podle výpisu z obchodního rejstíku oprávnn jménem uchazee jednat, musí být piložena kopie zmocnní této osoby. Uchaze nesmí ve smlouv pozmnit smysl tchto zadávacích podmínek nebo je jakkoliv zmovat nebo obcházet. Jako ílohu nabídky uchaze piloží CD s kompletní elektronickou verzí nabídky vetn návrhu smlouvy (návrh smlouvy ve formátu *.doc). IX. ÁST POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 1. Uchaze piloží v souladu s 67 odst. 1 zákona doklad o poskytnutí jistoty k zajištní plnní povinností uchazee vyplývajících pro nj z úasti v zadávacím ízení. Jistotu poskytne uchaze ve výši ,- K (sto tisíc korun eských). 2. Jistotu poskytne uchaze bu formou bankovní záruky, pojištní záruky nebo složením výše uvedené penžní ástky na úet zadavatele. 3. Poskytuje-li uchaze jistotu formou bankovní záruky, pedloží jako souást nabídky originál záruní listiny, z jejíhož obsahu musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnní až do výše zaruené ástky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v pípadech vymezených v 67 zákona. Originál záruní listiny musí být vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddlit od ostatních dokument a vrátit uchazei. Souasn s originálem záruní listiny uchaze 7

8 vloží do nabídky rovnž i jeho prostou kopii, která musí být pevn spojena s nabídkou. Uchaze je povinen zajistit, aby platnost této bankovní záruky zaínala nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídek a aby platila po celou dobu zadávací lhty. 4. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištní záruky, pojistná smlouva musí být uzavena tak, že pojištným je uchaze a oprávnnou osobou, která má právo na pojistné plnní, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 zákona pojistné plnní. Platnost pojištní záruky musí zaínat nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhty. 5. Poskytuje-li uchaze jistotu složením na úet zadavatele, je nutné, aby tato ástka na úet zadavatele u NB.ú , VS=IO uchazee, byla pipsána nejpozdji v den, který je v oznámení zadávacího ízení uveden jako poslední den lhty pro podání nabídek. Uchaze ve své nabídce poskytne doklad (v kopii) o odepsání píslušné penžní ástky z jeho útu ve prospch útu zadavatele. Uvolnní jistoty probhne v souladu s ustanovením 67 odst. 2 a 3 zákona. X. ÁST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hodnocení nabídek probhne v souladu s 78 a 79 Zákona. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Tímto hodnotícím kritériem bude hodnocena nabídková cena stanovená uchazeem za celou dobu trvání smluvního vztahu (tedy 48 msíc), a to za komplexní zajištní poptávané služby, bez DPH viz ást VII. této zadávací dokumentace, odstavec 1. Jako nejvhodnjší bude posouzena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní sestupn podle výše nabídkové ceny. XI. ÁST ZÁVR 1. Zadavatel nehradí náklady na úast v zadávacím ízení. Nabídky zadavatel v souladu s 155 zákona uchazem nevrací. Nabídku, kterou uchaze doruí po uplynutí lhty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a bezodkladn vyrozumí uchazee o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek. Taková nabídka se uchazei nevrací. 2. Uchaze mže podat nabídku osobn na podatelnu zadavatele nebo doporuen poštou na adresu uvedenou pro tento úel v Oznámení o zakázce, a to tak, aby poslední den lhty pro podání nabídek l zadavatel tuto nabídku k dispozici. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo v prhu zadávacího ízení zmnit zadávací podmínky. 4. Zadavatel zruší i je oprávnn zrušit zadávací ízení v pípadech uvedených v 84 zákona. 5. ílohy: íloha. 1 Specifikace uklízených ploch. íloha. 2 Specifikace a etnost úklidových prací. íloha. 3 Ceník speciálních úklidových služeb vzor. Ing. Pemysl Filip vrchní editel úseku ekonomicko-správního eské správy sociálního zabezpeení 8

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít

Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU Služba na zajištní provozu a expertní podpory datové sít Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Zadavatel

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r CENTRALIZACE APV OSV cný zámr OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Požadavky na proces centralizace dat OSV... 6 1.2 Definice základních pojm... 6 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA... 8 2.1 edcházející právní úprava DP a NP OSV...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více