inzenirstvi a.s. Gentrum stavebniho Hodnoceni Siieni plamene po povrchu ETICS MAMUT.THEM Pv a MAMUT.THERM Mv Objednatel: Zpracovatel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "inzenirstvi a.s. Gentrum stavebniho Hodnoceni Siieni plamene po povrchu ETICS MAMUT.THEM Pv a MAMUT.THERM Mv Objednatel: Zpracovatel:"

Transkript

1 Gentrum stavebniho inzenirstvi a.s. PoZArn6 tech nickd laboratoi AUToRtzovnruA OSOBA AO 212 ozruaueruy SUBJEKT 1390 Hodnoceni Siieni plamene po povrchu ETICS MAMUT.THEM Pv a MAMUT.THERM Mv Objednatel: MAMUT-THERM s.r.o, Slam6nikova Brno Zpracovatel: Centrum stavebnlho inzenlirstvf a.s. PraZsk Praha 10 Datum vydini: Tento dokument obsahuje 5 stran a m&ze biit pouziv6n nebo reprodukov6n pouze jako celek. pnnzsra 16, PRAHA 1o - HosIVAn, pse , E mait: fto {SZZ4EAO, ote CZ+szzq86O. CSl, a.s. je zapsan6 v obchodnim-rejstiiku veden6m M6stsklm soudem v Praze oddil B, vlozka PoZdrnd technickd laboratoi, Telefon: ,Fax:

2 HodnoceniSiieni plamene po povrchu ETlcs MAMUT-THEM Pv a MAMUT-THERM Mv Piedm6t hodnoceni Strana 2 Piedm6tem je hodnoceni Siieni plamene po povrchu ETICS MAMUT-THERM s izolacnim jadrem z EPS nebo z miner6lni vlny (MW) s r0znfmi skladbami povrchoveho omitkov6ho syst6mu. Hodnocenl je zpracov6no na zlkladl vfsledko zkou5ek esn provedenyich na reprezentativnlch vlirobcich ETICS. V!b6r reprezentativn[ch systemfi ETICS pro zkousky byl proveden na z6klad6 koncepce,,nejhor5iho" chovsnl a opi16 se o postupy uveden6 v protokolech o roz5iien6 aplikaci reakce na ohei pro identickou skupinu system0 ETICS. Tabulka 1: Skladba ETICS MAMUT-THERM Pv: Soud5st ETICS Lepici hmota Izoladni materi5l (E P (.nḻ E (o lz.(o N Penetradni vrstva U o(o >)z x>o (' =(, >N P N Ipravy N5zev, rnirobce, slozeni TlouIt'ka plo5n5 MAMUT Flex 50 - uirobce MALPEX s.r.o, - lepici hmota na cementov6 bdzi 3-2s 1500k9/m2 MAMUT Flex 45 - uirobce MALPEX s,r.o. - lepici hmota na cementov6 b6zi k9/m2 OeslV z EPS CSN EN 13163, tifdy reakce na ohei E kg/m3 MAMUT Flex 50 - lnfrobce MALPEX s.r.o. - lepfci hmota na cementovl b6zi k9/mz R 117 A1O1 - virobce Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. - sklen6n5 vl5kna R 131A101 - r4irobce Saint-Gobain Adfors CZ s,r.o. - sklen6nd vlskna REDNET C 145 NOVA - v'irobce Rednet, Polsko - sklen6n5 vlskna 0r5 745 glm'z 765 glm'z 745 glm'z 117S - r,nirobce Technical Textiles s,r.o., Slovensko - 0r5 I45 glmz sklen6nd vlskna I22 - vyrobce Technical Textiles s,r.o., Slovensko - 0r5 760 glm2 sklen6ns vliikna L22L - uirobce Technical Textiles s.r.o., Slovensko - sklen6n5 vlskna 0r5 150 g/m'? MAMUT kontakt SPR - uirobce Malpex s.r.o. - penetradni n5t6r, hlavni souddsti: akryl5tov5 < 0r1 1500k9/ms disperze, miner5lni oiisadv MAMUT kontakt VSIL - uirobce Malpex s.r.o, penetradni n5t6r, hlavni soud5sti: akryl5tov5 disperze, silikonovd prvskviice, minerslni oiisadv < 0r1 1500k9/m: MAMUT kontakt VSICA - vyrobce Malpex s.r.o. - penetradni ndtdr, hlavni soudssti: kiemiditan draselnf, < 0r1 1500k9/mr vodni emulze, anorqanick6 oiisadv MAMUT Spektrum VZ - v'irobce Malpex s.r.o. - pigmente, plniv a pojiva na b5zi akryl6tov6 disperze, zatirans struktura MAMUT Spektrum RZ - v'irobce Malpex s.r,o, - pigment&, plniv a pojiva na b5zi akryl5tov6 disperze, nihovan5 struktura MAMUT Silikon VZ - r,nfrobce Malpex s.r.o. - past6zni omitka, hlavni soud6sti: sm6s kameniva, pigment8, plniv, pojiva na bszi akryl5tov6 disperze a silikonov6ho aditiva, zatirand struktura 1600 kglmr Max, obsah org,l5tek ( o/o hm.)

3 Hodnoceni Siieniplamene po povrchu ETlcs MAMUT-THEM Pv a MAMUT-THERM Mv Strana 3 Souddst ETICS Ipravy N6zev, vlirobce, sloieni MAMUT Silikon RZ - ufrobce Malpex s.r.o, - pigment&, plniv, pojiva nabdzi akryl5tov6 disperze a silikonoveho aditiva, nihovan6 struktura MAMUT Silikat VZ - v,irobce Malpex s.r.o. - pigmentr3, plniv a pojiva na bszi vodniho skla, zatiran struktura MAMUT Silikat RZ - r,nirobce Malpex s,r.o. - pigment&, plniv a pojiva na b5zi vodniho skla, ryhov. struktura TlouSt'ka velikost plosnd 1600 kg/me org.l5tek ( % hm,) Tabulka 2: Skladba ETICS MAMUT-THERM Mv: Soud6st ETICS Lepici hmota Izoladni materisl o P tt L - o = N (J Penetradni vrstva (E(o >+z o.:i (u =(, >N P N 0pravy Ndzev, ufrobce, slozeni TlouSt'ka plo5n6 MAMUT Flex 50 - uirobce MALPEX s.r,o, lepici hmota kgi m2 na cementovl b6zi MAMUT Flex 45 - vyrobce MALPEX s.r.o. lepirci hmota na cementov6 blzi k9/m2 D".l.y z MW max. CSN EN 13162, tii,cy reakce na ohefi kq/m' MAMUT Flex 50 - rnirobce MALPEX s.r,o. - lepfci hmota na cementovl blzi R 117 A101 - rnirobce Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o, - sklen6n6 vlskna R 131 A101 - rnfrobce Saint-Gobain Adfors CZs.r.o. - sklen6nd vl6kna REDNET C 145 NOVA - v'frobce Rednet, Polsko - sklendns vlskna 117S - uirobce Technical Textiles s.r.o,, Slovensko - sklen6nd vlskna L22 - vyrobce Technical Textiles s,r.o., Slovensko - sklen6nd vl5kna l,22l - rni robce Technical Textiles s.r.o,, Slovensko - sklen6nd vlskna MAMUT kontakt SPR - rnirobce Malpex s,r.o. penetradni ndt6r, hlavnf soud6sti: akryl6tovd disperze, miner5lni piisady MAMUT kontakt VSIL - v'frobce Malpex s,r.o. - penetradni n5t6r, hlavni souddsti: akryl5tov6 disperze, silikonov5 pryskyiice, minerslni pilsady MAMUT kontakt VSICA - rnirobce Malpex s,r,o, - penetradni n6t6r, hlavni souddsti: kiemiditan draselnf, vodni emulze, anorqanick6 piisadv MAMUT Spektrum YZ - vyrobce Malpex s.r.o. - pigmentf, plniv a pojiva na bdzi akryl5tov6 disperze, zatiran6 struktura k9/mz 0r5 745 glm2 165 glm2 I45 glm2 I45 glmz 160 g/m' 150 g/m'z org,l5tek ( o/o hm,)

4 HodnocenISiienlplamene po povrchu ETlcs MAMUT-THEM Pv a MAMUT-THERM Mv Strana 4 Soudist ETICS ripravy N5zev, vyrobce, slozeni MAMUT Spektrum RZ - vyrobce Malpex s.r.o. - pigmentfi, plniv a pojiva na bdzi akryl5tov6 disperze, ni'hovan5 struktura MAMUT Silikon VZ - uirobce Malpex s.r.o. - past6zni omiltka, hlavni souddsti: sm6s kameniva, pigmente, plniv, pojiva na blzi akrylstove disperze a silikonoveho aditiva, zatlran5 struktura MAMUT Silikon RZ - uirobce Malpex s,r.o. - pigment8, plniv, pojiva na bdzi akryl5tov6 disperze a silikonov6ho aditiva, r'i'hovand struktura MAMUT Silikat VZ - v'irobce Malpex s,r.o. - past6zni omftka, hlavni souddsti: smds kameniva, pigmente, plniv a pojiva na bszi vodniho skla, zat[rand struktura MAMUT Silikat RZ - rnirobce Malpex s.r.o, - pigmentfi, plniv a pojiva na bszi vodniho skla, rfhov. struktura Tlouit'ka ztna plosnd 1600 kg/me 1600 kglme org.lstek ( o/o hm.) PouZit6 podkladv Protokoly o zkousce esn d. '16639, a 16641vydan6 spotednosti CSI a.s., CtA akreditovanou zku5ebni laboratoii e. rc07.7 Protokoly o rozslien6 aplikaci reakce na ohei d. PRA , a d. PRA vydane spolednosti CSI a.s., e la akreditovanou zku5ebni laboratoii ErA14l027B - MAMUT-THERM Pv. Er MAMUT-THERM Mv. Prohl65nivlirobce, spolednostt MALPEX s.r.o., o identicnosti vvrobkfr VISCO a MAMUT ze dne Sysf6m EflCS lzoladni j6dro syst6mu Protokolo klasifikaci reakce na oheh MAMU-THERM Mv MW PRA MAMU-THERM Pv EPS PRA Protokolo zkousce isn zs oaos 1AA?O\'/ 16640(1) 16641( lndex Siienl plamene i" [mm/min] 0 0 (t)vlisledky zkou5ek Siieni plamene dosazen6 na zku5ebnich tsech s izolantem z EPS lze vzt6hnout i na systemy s izolantem z MW, ktere maji lep5i klasifikaci po reakce na ohen.

5 HodnoceniSiieniplamene po povrchu ETlcs MAMUT-THEM Pv a MAMUT-THERM Mv Strana 5 Z6vEr ETICS MAMU-THERM Pv a MAMU-THERM Mv ve vsech skladb6ch popsanfch v Tabulce 1 a Tabulce 2 m{i hodnotu Sireni plamene po povrchu is = 0 mm/min. Vypracoval: Vit Slaboch technick! vedouci PTL, CSI a.s.

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis Izolanty v ETICS-tepelné vlastnosti ti Nové ETICS Servis Weber je globální značka kvalitních, stavebních a systémových řešení Katalog Rádce-problém a řešení 2010 1990-2010 20 let na trhu Saint-Gobain Weber

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA Petr Slanina Pro citování: Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp. 42-48), Bratislava: STU

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

INTERNÍ STANDARD NEPRŮZVUČNÉ DVEŘE GS TECHNICKÝ POPIS

INTERNÍ STANDARD NEPRŮZVUČNÉ DVEŘE GS TECHNICKÝ POPIS Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD závaznost dokumentu: ZÁVAZNÉ Výtisky předané třetím osobám

Více

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN 49 3160-1 z října 2014 a ČSN 49 3160-2 z října 2014 nahrazuje ČSN 49 3160 z listopadu 2010. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.30; 79.080 Říjen 2014 Rakve Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky ČSN 49 3160-3 Coffins Part 3: Specific requirements for coffins to the grave and

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 2005 Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3 72 2100 Říjen Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství ČSN EN ISO 9001:2001 Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství PROMASIL jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

Ytong a Silka DOPORUČENÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO

Ytong a Silka DOPORUČENÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO Ytong a Silka DOPORUČENÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO OBSAH 1. VENKOVNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY NA ZDIVO YTONG 1.1 Výrobce SG WEBER...4 1.2 Výrobce BAUMIT...4 1.3 Výrobce CEMIX...5 1.4 Výrobce KNAUF...6 1.5 Výrobce

Více

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Praktické příklady nevyhovujících podkladů, které lze velmi jednoduše vyřešit pomocí armovacího systému PCI. Popraskané potěry, u kterých

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více