OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ"

Transkript

1 OBSAH: Tento technologický postup je obecnì závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémù EKOSTZ a stanovuje rozsah projektové a stavební pøípravy, klade požadavky na zajištìní a pøípravu staveništì, skladování materiálu, pøípravu podkladu a hmot, detailnì stanovuje postup aplikace kontaktních zateplovacích systémù vèetnì zajištìní mezioperaèních kontrol a upravuje øešení specifických detailù. Zároveò stanoví omezení pøi aplikaci zateplovacích systémù EKOSTZ. Veškeré odchylky od tohoto technologického postupu musí být konzultovány a schváleny povìøenými techniky firmy EKOLAK. 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKOSTZ jeho typy, úèel použití a vlastnosti.skladba zateplovacích systémù EKOSTZ.Komponenty zateplovacích systémù EKOSTZ.1. Základní komponenty.. Základní nátìry a povrchové úpravy.. Doplòkové komponenty 4. Zajištìní a kontrola jakosti 5. Orientaèní spotøeba èasu na zateplení 1m 6. Projektová pøíprava 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta její velikost a požadovaná kvalifikace 7.. Pracovní prostøedky, náøadí a pomùcky 7.. Skladování materiálu 7.4. Pøíprava staveništì 7.5. BOZ 7.6. Omezení pøi realizaci zateplovacích systémù EKOSTZ 7.7. Výmìna klempíøských prvkù a ostatních prvkù vyènívajících z fasády 7.8. Pøíprava podkladu 7.9. Pøíprava hmot 8. Aplikace zateplovacího systému EKOSTZ P (s izolací z polystyrenu) 8.1. Penetrace podkladu 8.. Osazení soklového profilu 8.. Lepení polystyrenových desek 8.4. Osazení klempíøských prvkù 8.5. Kotvení izolantu 8.6. Ochrana exponovaných míst 8.7. Armování 8.8. Osazení dekorativních prvkù 8.9. Penetrování armovací vrstvy Povrchová úprava systému 9. Aplikace zateplovacího systému EKOSTZ M (s izolací z minerálních desek s podélnými vlákny) 9.1. Penetrace podkladu 9.. Kotvení soklového profilu 9.. Lepení minerálních desek s podélnými vlákny 9.4. Osazení klempíøských prvkù 9.5. Kotvení 9.6. Ochrana exponovaných míst 9.7. Vyrovnávací vrstva 9.8. Armování 9.9. Osazení dekorativních prvkù Penetrování armovací vrstvy Povrchová úprava systému 10. Aplikace zateplovacího systému EKOSTZ M (z minerálních desek s kolmými vlákny) Penetrace podkladu 10.. Kotvení soklového profilu 10.. Lepení minerálních desek s kolmými vlákny Ochrana exponovaných míst Provádìní armovací vrstvy Kotvení Vyrovnávací vrstva Osazení dekorativních prvkù Penetrování armovací vrstvy Povrchová úprava systému 11. Systém mezioperaèních kontrol 1. Pøedepsané technologické pøestávky 1. Údržba a opravy zateplovacích systémù 14. Související právní pøedpisy a normy 15. Použitá literatura 16. Výkresová èást

2 1. Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKOSTZ jeho typy, úèel použití a vlastnosti Zateplovací systémy EKOSTZ zlepšují tepelnì izolaèní vlastnosti obvodových pláš ù stavebních objektù, snižují spotøebu energie na vytápìní budov a zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitøní stranì konstrukce, èímž snižují riziko vzniku plísní. Výrazným zpùsobem pøispívají k sanaci vad a poruch budov a zajiš ují ochranu obvodového pláštì pøed klimatickými vlivy. Kvalitní a nápadité architektonické øešení povrchu zateplovacího systému zvyšuje estetické pùsobení objektu. Zateplení pøispívá ke snížení emisí pøi výrobì energie, což má pøíznivý vliv na životní prostøedí. Zateplovací systémy EKOSTZ jsou založeny na tepelnì izolaèních vlastnostech polystyrenových desek nebo desek z minerálních vláken, které jsou na stávající obvodový pláš aplikovány kontaktním zpùsobem, tj. lepením. Zateplovací systém EKOSTZ se kotví ovými talíøovými hmoždinkami, dále se aplikuje armovací vrstva s výztužnou sí ovinou a finální povrchová úprava, kterou mùže vytváøet napø. nìkterá z mnoha variant probarvených tenkovrsvých dekorativních omítkovin. Podle použitého tepelného izolantu rozlišujeme dva základní typy zateplovacích systémù: Zateplovací systém EKOSTZ P (s izolací z polystyrenu) Kontaktní zateplovací systém s použitím fasádních desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu. Z dùvodù požární bezpeènosti je jeho použití omezeno výškou,5 m, není možno jej použít v požárních pásech a na objektech s oèekávanými obtížemi pøi transportu obyvatel (napø. zdravotnické objekty). Zateplovací systém EKOSTZ M (s izolací z minerálních desek) Kontaktní zateplovací systém s použitím minerálních desek s kolmo nebo podélnì orientovanými vlákny. Jeho použití není z hlediska požární bezpeènosti výškovì omezeno. 4 5

3 1. Komponenty zateplovacích systémù EKOSTZ Jednotlivé komponenty byly vyvinuty a zvoleny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálnì mechanické a chemické pùsobení v rámci zateplovacího systému EKOSTZ jako celku. Zateplovací systémy EKOSTZ byly jako stanovený výrobek certifikovány dle 1 zákona /1997 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù a 11 naøízení vlády 178/1997 Sb. ve znìní NV 81/1999 Sb. a bylo na nì vydáno prohlášení o shodì..1. Základní komponenty Následující pøehled komponentù zatepovacích systémù poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi. Pøi samotné aplikaci je nutno postupovat dle postupù stanovených v technických listech a na etiketách, které jsou pro tyto materiály závazné. Hloubková penetrace Hloubkový penetraèní nátìr je urèený ke zpevnìní podkladu a snížení nasákavosti, tím také výraznì pøispívá ke zvýšení pøídržnosti lepící malty k podkladu. Dle typu aplikovaného zateplovacího systému (viz. bod ) se používá EKOPEN nebo PENSIL. Lepící hmota EKOFIXZ EKOPEN: akrylátová disperze, aditiva, voda PENSIL: roztok draselného vodního skla s pøídavkem aditiv neøedí se 0,1 0,4 l /m ( v závislosti na struktuøe a savosti podkladu) + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad) ové k anystry á 5 a 10 l 6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými teplotam i a pøímým sluneèním záøením Suchá minerální smìs urèená k lepení desek z expandovaného a extrudovaného polystyrenu a desek z minerálních vláken na omítky, beton, zdivo, plynosilikáty apod. cement, prášková disperze, plniva a aditiva Zrnitost: 0 0,5 mm Barva: šedá lepení polystyrenu: 4 kg/m lepení minerálních desek: 4,5 5 kg/m Pøíprava smìsi: smícha t 5 dílù vody se 100 díly smìsi, necha t min. 5 minu t odleže t a pak znovu krátce rozmíchat Zpracovatelnost: cca 1 hod. po r ozmíchání s vodou + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad) papírové pytle s PE vložkou á 5 kg, paletováno á 1000 kg Lepící hmota EKOFIXZF Suchá minerální smìs urèená k lepení desek z expandovaného a extrudovaného polystyrenu a desek z minerálních vláken na døevotøískové a døevoštìpkové desky a jiné pružné podklady. Zrnitost: Barva: Pøíprava smìsi: Zpracovatelnost: Desky z expandovaného polystyrenu cement, prášková disperze, plniva a aditiva 0 0,5 mm šedá lepení polystyrenu: 4 kg/m lepení minerálních desek: 4,5 5 kg/m smíchat 5 dílù vody se 100 díly smìsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat cca 1 hod. po rozmíchání s vodou + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad) papírové pytle s PE vložkou á 5 kg, paletováno á 1000 kg Expandovaný (pìnový) polystyren o objemové hmotnosti do 0 kg/m, rozmìrovì stabilizovaný, samozhášivý, kalibricky øezaný, obrusný a tvrzený. Objemová hmotnost: Souèinitel tepelné vodivosti: Stupeò hoølavosti: Desky z extrudovaného polystyrenu expandovaný polystyrenový granulát do 0 kg/m standardnì 1000 x 500 mm mm, jinak na objednávku 0,04 W/m K dle ÈSN : C1 nesnadno hoølavý 1,0 m (% na proøezy) balík (0,5 m ) chránìný smrš ovací fólií v suchu, chránit pøed pøímým sluncem, nadmìrnými t eplotami, deštìm a mechanickým poškozením, stohovat naplocho Extrudovaný (vytlaèovaný) polystyren o objemové hmotnosti do 5 kg/m se používá pøi tepelné izolaci míst zatížených vlhkostí (konstrukce pod terénem, sokly budov, teras, balkonù a lodžií s odstøikem deš ové vody). Objemová hmotnost: Souèinitel tepelné vodivosti: Stupeò hoølavosti: Desky z minerálních vláken extrudovaný polystyrenový granulát do 5 kg/m 150 x 600 mm 0, 0, 40, 50, 70, 80, 100, 10 mm 0,05 W/m K dle ÈSN 7 086: B nesnadno hoølavý 1,0 m (% na proøezy) balík chránìný smrš ovací fólií v suchu, chránit pøed pøímým sluncem, nadmìrným i teplotami, deštìm a mechanickým poškozením, stohovat naplocho Minerální desky s kolmo nebo podélnì orientovanými vlákny. Jsou používány pro zateplení staveb s vyššími nároky na požární bezpeènost, staveb s výškou nad,5 m a zateplení požárních pásù. 6 7

4 èedièová vlákna Stupeò hoølavosti: dle ÈSN B nesnadno hoølavé dle DIN 410 A1 nehoølavé 1,0 m (% na proøezy) balík chránìný smrš ovací f ólií v suchu, nesmí navlhnout, chránit pøed deštìm a mechanickým poškozením, stohovat naplocho do výšky max. m ORSIL TF (podélnì orientovaná vlákna) Objemová hmotnost: 150 kg/m 1000 x 500 mm mm Souèinitel tepelné vodivosti: 0,041 W/mK (pøi 5 C) ORSIL NF (kolmo orientovaná vlákna) Objemová hmotnost: 100 kg/m 1000 x 00 mm mm Souèinitel tepelné vodivosti: 0,045 W/mK ( pøi 5 C) Substituèní výrobky: Minerální desky ROCKWOOL typ RP PT a RP PL; NOBASIL typ TF a TFL a G+H ISOVER SILATHERM HD a L. Hmoždinky Plastové hmoždinky z polyamidu ve tvaru talíøe s døíkem a ovým (event. kovovým) trnem, které slouží k upevòování tepelnì izolaèních desek na zateplované objekty. Délka hmoždinek: 70, 90, 100, 110, 10, 10, 140, 160, 180 mm, jinak na objednávku Prùmìr terèe/døíku: 50 mm/ 8mm pytlíky á 100 ks chránit pøed t eplotami vyššími než 50 C poèet a druh hmoždinek se stanoví na základì statického posouzení Armovací stìrka VAZAKRYL Suchá armovací stìrka urèená k vyrovnání izolaèních desek na fasádì a k ochranì výztužné sí oviny. Vytváøí podklad pod koneènou povrchovou úpravu. Zrnitost: Barva: Pøíprava smìsi: Zpracovatelnost: Technologická pøestávka: Výztužná sí ovina cement, prášková disperze, plniva a aditiva 0 0,5 mm šedá, bílá stìrkování polystyrenu:,5 4,0 kg/m stì rk ování minerálních desek: 5,0 5,5 kg/m smíchat 5 dílù vody se 100 díly smìsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat cca 1 hod. po rozmíchání s vodou min. dny (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu) + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad), nesmí být aplikována za pøímého slunce, deštì a silného vìtru papírové pytle s PE vložkou á 5 kg, paletováno á 1000 kg Sí ovina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vùèi alkáliím, která slouží k vyztužení armovací vrstvy. Velikost ok:,5 x,5 mm (typ R 11 A 101) 4, x,4 mm (typ R 117A 101) Objemová hmotnost: 160 g/m (typ R 11 A 101) 145 g/m (typ R 117A 101) 1,1 m (1% na pøeklady) r ole š íøe 100 c m a délky 50 c m balené v e fólii, paletováno á 1500 m v suchu, nastojato, chránit pøed poškozením a trvalou deformací.. Základní nátìry a povrchové úpravy Základní nátìry Disperzní základní nátìr EKOFAS Zrnitý základní nátìr pod disperzní a minerální dekorativní omítkoviny vyrábìné a dodávané spoleèností EKOLAK. * viz. Statické posouzení dle ÈSN 7 005, Kontaktní systém dodateèného zateplení pláš ù budov EKOSTZ, CSI, Zlín, kvìten 1997 Hranou se rozumí nároží, atiky, otevøené prùjezdy a jiná místa, která zvyšují rychlost obtékání vzduchu za vìtru. Pozn.: Tyto tabulky platí pøi kotvení izolantu z extrudovaného polystyrenu. vodní disperze makromolekulárních látek s pøísadou aditiv, plniv, fungicidních látek a anorganických pigmentù bílý + 70 odstínù dle Colorprogramu firmy EKOLAK (max.) 0% vody 0,5 0, kg/m 6 1 hodin (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu) + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad) ové k belíky á 5, 15 a 5 k g 6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chráni t pøed mrazem, nadmìrnými 8 9

5 Silikátový základní nátìr EKOFAS SILIKAT Hrubozrnný základní nátìr pod silikátové omítky vyrábìné spoleèností EKOLAK. bílý odstínù dle Colorprogramu Slilikát f irmy EKOLAK n eøedí s e Povrchové úpravy smìs pigmentù a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s pøísadou speciálních aditiv bílý odstínù dle Colorprogramu Silikát f irmy EKOLAK j e urèen k pøímé aplikaci, event. se naøedí 5 10% PENSILu 0,5 0, kg/m (pouze 1 nátìr) 6 1 hodin ( v závislosti na t eplotì a vlhkosti vzduchu) + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad) ové kbelíky á 5, 15 a 5 kg 1 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými Disperzní dekorativní omítky Disperzní omítkoviny jsou plnì omyvatelné, velmi odolné proti povìtrnostním vlivùm a UV záøení. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínù. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození. Omítkoviny øady EXTRA obsahují silikonovou emulzi, která zvyšuje jejich samoèistící a hydrofóbní schopnost. Struktura: Silikátové dekorativní omítky drásaná EKOPUTZ, EKOPUTZ EXTRA zatíraná KC PUTZ, KC PUTZ EXTRA váleèkovaná ROLLPUTZ vodní disperze makromolekulárních látek s pøísadou aditiv, plniv, fungicidních látek a pigmentù bílý + 70 odstínù dle Colorprogramu firmy EKOLAK neøedí se Struktura drásaná zatíraná váleèkovaná 1,0 mm 1,8 kg 1,5 mm,5 kg,5 kg,5 kg Zrnitost,0 mm,8 kg,4 kg,0 mm,8 kg 4,0 kg 1 4 hodin (v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu), plnì vyzrává po 4 dnech + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesmí být aplikovány za pøímého slunce, deštì a silného vìtru ové kbelíky á 5 kg 6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem,nadmìrnými Silikátové omítkoviny jsou vysoce prodyšné a odolné proti povìtrnostním vlivùm. Jsou urèeny pøedevším pro stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost. Minerální dekorativní omítky 1 4 h odin ( v z ávislosti n a teplotì a v lhkosti v zduchu), p lnì v yzrává p o 4 d nech + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad), omítkoviny nesm í bý t aplikovány za pøímého slunce, deštì a silného vìtru ové kbelíky á 5 kg 1 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými Minerální dekorativní omítkoviny jsou vzdušné a paropropustné, jsou odolné proti povìtrnostním podmínkám. Struktura: Ochranné nátìry drásaná, zatíraná, h ladká vápno, cement, plniva, prášková disperze b ílý dle údajù výrobce uvedených na obalu dle velikosti zrna + 5 C a ž + 5 C (pro vzduch i podklad) papírové pytle s PE vložkou á 5 kg, paletováno á 1050 kg Fasádní barvy s vynikající kryvostí chránící minerální omítkoviny pøed pùsobením klimatických vlivù, zejména deštì. Typy: FASAX akrylátová f asádní barva F ASAX EXRA akrylátová barva se zlepšenou samoèistící sc hopností FASIKON silikonová f asádní barva E KOSIL s ilikátová fasádní b arva EKOFAS JZ disperzní f asádní barva b ílý + 70 o dstínù d le Colorprogramu fi rmy EKOLAK (u EKOSILu 145 o dstínù) 1. nátìr 0% vody,. nátìr 10% vody 0,4 0,7 kg/m pøi nátìrech 4 6 hodin ( v z ávislosti na t eplotì a v lhkosti v zduchu) + 5 C až + 5 C (pro vzduch i podklad), barvy nesmí být aplikovány za pøímého slunce a deštì pl astové kbelíky á 5, 15 a 5 kg 6 mìsícù od data výroby, v uzavøeném balení, chránit pøed mrazem, nadmìrnými t eplotami a p øímým s luneèním z áøením Struktura: drásaná EKOPUTZ SILIKÁT; zatíraná KC PUTZ SILIKÁT smìs pigmentù a plniv v roztoku vodního skla, makromolekulárních látek s pøísadou speciálních aditiv 10 11

6 .. Doplòkové komponenty Soklový profil Hliníkový soklový profil uzavøený s okapnièkou z Al plechu (typ LO) pro založení zateplovacích systémù EKOSTZ. hliník m Šíøka: mm, dále na objednávku do 160 mm Tlouš ka: 0,8 mm; 1,0 mm balík á 50 m Soklová hmoždinka s vrutem Natloukací ová hmoždinka s povrchovì upraveným ocelovým vrutem sloužící k upevnìní soklových profilù. 60 mm, 80 mm Prùmìr: 8 mm papírová krabice á 100 ks Plastová spojka Plastová spojka soklových profilù. Plastová podložka 0, 40, 60 mm á 100 ks Plastová distanèní podložka zajiš uje dosažení roviny pøední hrany soklového profilu. Tlouš ka: Rohový profil,, 4, 5 a 10 mm sáèek á 50 ks Hliníkový rohový profil ke zpevnìní rohù objektù a ostìní okenních a dveøních otvorù. Kombilišta rohová hliník m balík á 100 m Hliníkový nebo ový rohový profil se sklovláknitou sí ovinou ke zpevnìní rohù objektù a okenních a dveøních otvorù. hliník nebo hliník m;,5 m;,5 m 10 x 10 cm nebo 10 x cm balík á 00 m; 50 m Okapní rohový profil Plastový rohový profil ke zpevnìní okenních a dveøních nadpraží, který zabraòuje zatékání vody a odmrzání omítky. plas t m 14 x 10 cm balík á 100 m Okenní a dveøní zaèiš ovací profil Plastový zaèiš ovací profil s integrovanou sí ovinou a samolepící PE páskou, který slouží k dokonalému napojení povrchových omítek a okenních a dveøních otvorù. Profil zajiš uje pevné a dilatující spojení, zabraòuje poškrábání rámu, spáry jsou odolné proti vodì a zabraòují prostupu chladu. Parapetní zaèiš ovací profil 1,4 m ; 1,6 m ;,4 m 14 cm balík á 50 m Plastový profil s integrovanou sí ovinou a samolepící PE páskou pro dokonalé spojení zateplovacího systému s parapetem, atikami apod. Profil zajiš uje pevné a dilatující spojení, zabraòuje zatékání vody, prostupu chladu, zamezuje praskání omítky a nahrazuje tmelení spár. Dilataèní profily,0 m 11 cm balík á 00 m Hliníkový profil s gumotextílií a sí ovinou pro vytváøení dilataèních spár v zateplovacích systémech EKOSTZ. Papírová lepící páska hliník,0 m 14 x 14 cm (prùbìžná dilatace) 14 x 10 cm (rohová dilatace) balík á 50 m Papírová lepící páska k provádìní odlišných barevných odstínù nebo struktur povrchových úprav zateplovacích systémù EKOSTZ Tlouš ka: 50 m 8 mm, 50 mm 1 1

7 4. Zajištìní a kontrola jakosti 6. Projektová pøíprava Zateplovací systémy EKOSTZ P s izolací z polystyrenu a EKOSTZ M s izolací z minerálních desek byly jako stanovený výrobek certifikovány dle 1 zákona /1997 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù a 11 naøízení vlády 178/1997 Sb. ve znìní NV 81/1999 Sb. a bylo na nì vydáno prohlášení o shodì. Kvalita výrobkù firmy EKOLAK je zajiš ována dùkladnou vstupní a výstupní kontrolou, pravidelnou dozorovou èinností autorizované osoby a zavedeným a funkèním systémem øízení jakosti dle ÈSN EN ISO 900. Projektová pøíprava je nezbytným výchozím bodem realizace zateplovacího systému. Musí zohledòovat a respektovat odborný prùzkum objektu. Projektovou pøípravou se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zpracování projektové dokumentace zajistí osoba nebo organizace s oprávnìním k projektové èinnosti (stavební inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby, autorizovaný projektant, projekèní kanceláø). 5. Orientaèní spotøeba èasu na zateplení 1m Èinnost Usazení soklového profilu,vložení a vyjmutí polystyrénové desky, nanesení lepidla vè. ekvivalentního èasu na proøez Osazení polystyrénových desek Vrtání otvorù pro hmoždinky a osazení hmoždinek Pøebroušení plochy polystyrenu Nanesení a roztažení Vazakrylu, uložení sí oviny a její zahlazení vè. ekvivalentního èasu na støíhání, pøebroušení armovací vrstvy Nátìr penetraèním prostøedkem EKOFAS Natažení dekorativní omítkoviny CELKEM Nh 0,17 0,08 0,6 0,07 0, 0,05 0,7 1, Projektová dokumentace sestává z tìchto èástí: Technická zpráva obsahuje: pøehled výchozích podkladù, popis zateplovaného objektu konstrukèní a tvarové øešení, výška a situování objektu, rok výstavby, popis konstrukce, která bude podkladem zateplovacího systému skladba podkladu, tepelnì izolaèní vlastnosti a vlhkost podkladu, stav vnìjšího povrchu, zpùsob pøípravy podkladu zejm. pøíprava vnìjšího povrchu konstrukce pro lepení tepelného izolantu, zpùsob úpravy vyènívajících, pøikotvených a zavìšených prvkù na vnìjším povrchu napø. okapy, hromosvody, vìtrací møížky apod., dimenzování zateplovacího systému EKOSTZ urèení druhu tepelného izolantu a jeho tlouš ky pro jednotlivé konstrukce objektu, uèení struktury a barevnosti povrchové úpravy, návrh souvisejících stavebních úprav (napø. úprava støechy, oken, dveøí, otopného systému apod.), bilance pøedpokládaných úspor energie na vytápìní, podmínky provádìní zateplovacího systému EKOSTZ (tj. tento pøedpis), výkaz výmìr. Tepelnì technický audit se provádí v návaznosti na platné ÈSN a ÈSN , pøièemž je výpoètovým ovìøením posuzován: stávající stav stavebních konstrukcí, které se podílejí na spotøebì energie na vytápìní budovy, navrhovaný stav stavebních konstrukcí se zateplovacím systémem EKOSTZ. Posouzení se provádí s ohledem na roèní bilanci kondenzace vodní páry, která je výsledkem snížení difuzního odporu dodateènì zateplené konstrukce. Uvedené údaje byly stanoveny pro zateplení polystyrénovými deskami. Výše uvedenou spotøebu èasu je tøeba brát jako orientaèní!!! Normování bylo uvažováno pøi zateplování plochy bez okenních a dveøních otvorù, výklenkù, balkonù, lodžií, øíms, atik apod. V pøípadì zateplování ploch vyžadujících zvýšenou pracnost je nutno poèítat s èasovým navýšením. Statické posouzení zahrnuje: posouzení statiky souèasného stavu objektu (koroze výztuže, kvalita betonu, pøenos zatížení dodateèného zateplení na základy), zhodnocení únosnosti podkladu systému a návrh úprav pro dosažení požadované únosnosti, návrh druhu a délky hmoždinek, poètu hmoždinek, jejich rozmístnìní a hloubku zapuštìní do podkladu. Zpráva požární ochrany hodnotí požárnì technické vlastnosti zateplovacího systému EKOSTZ (index šíøení plamene a stupeò hoølavosti) pro zateplovaný objekt. Výkresová dokumentace zahrnuje: situaèní plán objektu (nejvýše 1 : 5000), pohledové plány s vyznaèeným barevným øešením a druhem povrchové úpravy zateplovacího systému (zpravidla 1 : 100), øezy zateplovaným objektem a pùdorysy jednotlivých podlaží objektu (1 : 50, 1 : 100), øešení detailù zateplovacího systému (øešení napojení na okna a dveøe, øešení balkonù, lodžií, atik, dilataèních spár, napojení na nezateplované èásti, upevnìní hromosvodù, žebøíkù apod.) 14 15

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Skupiny barevných odstínů dle vzorkovnice Colorprogram Silikát Ekolak

Skupiny barevných odstínů dle vzorkovnice Colorprogram Silikát Ekolak Podmínky nákupu pro stavební a obchodní firmy kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), osvědčení o registraci plátce DPH, bankovní spojení, číslo účtu, následný

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Kontaktní tepelně izolační systém Baumit s obkladovými prvky z umělého kamene WILD STONE Fasády Omítky Potěry www.baumit.cz Platí od: 01.05.2005

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Perfektní sanace vnějších soklů!

Perfektní sanace vnějších soklů! Nové použití osvědčeného systému! Perfektní sanace vnějších soklů! www.premix.cz 1 2 3 Snadné provedení, dlouhodobá spolehlivost! Příprava podkladu Tato operace je rozhodující pro vytvoření rovnoměrné,

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK Vibrolisované stavební materiály se vyznaèují stejnými vlastnostmi a práce s nimi je vesmìs obdobná. Hlavní pozornost v následujícím popisu je vìnována tvarovkám FACE BLOCK, ale uvedené rady a pokyny platí

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY SPECIÁLNÍ STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY Baumit Bayosan vápenný štuk RK 70 N (Baumit Bayosan KalkFeinputz RK 70 N) Vápenná štuková omítka pro interiér i exteriér,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ

PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ Izolace proti vodě Jakost VE STAVEBNICTVÍ Ing. Jaroslav Synek Kat. technologie staveb Fakulta stavební ČVUT v Praze 2006 VYMEZENÍ POJMŮ Střecha je obalová konstrukce stavby, která

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

HYDROSEAL TM vodou ředitelná stěrková hydroizolace na asfaltové bázi Výhody a příklady použití stěrkové hydroizolace Hydroseal. Úvodem je třeba zdůraznit, že Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24 TECHNICKÝ LIST 12.02.01-cze STAVEBNÍ LEPIDLA EPS LEPICÍ MALTA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL s izolantem EPS 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm BITARD PROFI 40 Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4 obsah: seznam produktů hydroizolace speciální produkty lepidla popis aplikací použité piktogramy: asfaltový penetrační lak br-alp...3 asfaltový izolační lak dk-atn...3 Gumoasfaltová penetrace disper as...3

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže Kontaktní zateplovací systém Technologický předpis montáže Vydání č. 2 Datum vydání: 02/2016 Tato verze nahrazuje vydání č.1 z 03/2014 OBSAH: 1. Základní pojmy 2. Seznámení se systémy vnější tepelné izolace

Více

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda Na rozdíl od materiálů pro vnější zateplení již žádná lámavá vlákna ani škodlivé výpary. Místo toho minerální tepelně izolační deska Pura s čistě přírodními

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX TECHNICKÝ LIST 11.01.13-cze STAVEBNÍ LEPIDLA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL PREMIUM a JUBIZOL

Více

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG TECHNICKÝ LIST 11.01.14-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL STRONG FIX lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG 1. Popis, použití Používá se ve fasádních tepelně izolačních

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

ceník IZOTUB IZOTUB AL IZOTUB M IZOTUB AL M GRANULÁT FLEXIPAN ALFOL IZOFOL PŘÍSLUŠENSTVÍ vlastních výrobků a příslušenství pro technické izolace

ceník IZOTUB IZOTUB AL IZOTUB M IZOTUB AL M GRANULÁT FLEXIPAN ALFOL IZOFOL PŘÍSLUŠENSTVÍ vlastních výrobků a příslušenství pro technické izolace ceník vlastních výrobků a příslušenství pro technické izolace IZOTUB IZOTUB AL IZOTUB M IZOTUB AL M GRANULÁT FLEXIPAN ALFOL IZOFOL PŘÍSLUŠENSTVÍ PLATNOST CENÍKU od 1. 4. 2016 2016 www.izomat.cz +420 800

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... 3 Požadavky na ochranu zdicích prvků a hrubého zdiva

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více